Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 197

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
  Voogt, Wim - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
  Geraffineerd voeren : naar een sluitende mineralenkringloop door raffinage van lokaalgeteeld veevoer
  Sanders, J.P.M. ; Liere, J. ; Wilt, J.J. de - \ 2016
  Utrecht : Innovatie Agro & Natuur - Netwerkorganisatie voor grensverleggende vernieuwingen - ISBN 9789050595278 - 32
  veevoeding - melkveevoeding - varkensvoeding - bioraffinage - grasmaaisel - maïs - mineralenboekhouding - livestock feeding - dairy cattle nutrition - pig feeding - biorefinery - grass clippings - maize - nutrient accounting system
  Raffinage van in Nederland geteeld voer kan bijdragen aan het verminderen van de import van voer en daarmee van de nutriënten fosfor en stikstof. Die verminderde import aan nutriënten is het gevolg van het verbeteren van de voerbenutting van de geraffineerde producten en dan met name van in gras en snijmais aanwezige eiwitten. De import van eiwit is immers de belangrijkste bron van onze fosfor- en stikstofoverschotten. In deze rapportage worden het raffinage proces beschreven, alsmede de stromen die bij de verschillende bewerkingen vrijkomen. De mogelijkheden voor inzet van deze stromen als voer voor runderen dan wel varkens passeren de revue. Tevens wordt een globale kosten- en opbrengstenberekening gemaakt. Tenslotte volgt een schets van de implicaties van de verschuivingen in eiwitbenutting op nationaal niveau. Zijdelings wordt aandacht besteed aan de productie van eendenkroos als eiwitbron.
  MonQi: Toolbox for monitoring and evaluating the management and performance of smallholder farms
  Duivenbooden, N. van; Beek, C.L. van - \ 2015
  Alterra - 6
  small farms - management - farm management - crop production - fertilizer application - nutrient accounting system - pesticides - teaching materials - kleine landbouwbedrijven - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - bemesting - mineralenboekhouding - pesticiden - lesmaterialen
  Although Integrated Soil Fertility is on the map for decades, the real implementation at farm level does not take off, with associated consequences of soil nutrient mining and insecure agricultural production. A different approach is therefore needed to monitor and evaluate current land use at farm level. We present here the M&E-tool MonQI that can provide insights in the various determining processes.
  Welk grasmengsel kiezen?
  Schipper, M. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - duurzaamheid (sustainability) - graslandbeheer - grassen - zaadmengsels - lolium perenne - gewasopbrengst - akkerbouw - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - sustainability - grassland management - grasses - seed mixtures - lolium perenne - crop yield - arable farming
  In de themagroep ‘Vitale bodem en gewas’ van de kringloopboeren in Midden-Delfland werken melkveehouders aan de optimalisatie van de benutting van mest en bodem richting gewasproductie. Een van de onderwerpen waar de veehouders aan werken is de grasmengselkeuze. Welk mengsel te kiezen uit het brede aanbod?
  BioESoil
  Elferink, E. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2014
  CLM
  bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - bodemkwaliteit - bio-energie - voedingsstoffen - mineralenboekhouding - biobased economy - soil fertility - soil fertility management - soil quality - bioenergy - nutrients - nutrient accounting system - biobased economy
  In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben Alterra en CLM de meetlat BioESoil ontwikkeld. BioESoil geeft inzicht in: verliezen van nutriënten tijdens de productie van bioenergie, de potentiele terugvoer van nutriënten middels residuen en het effect op de bodem organische stof. De meetlat is zo ontworpen dat deze gebruiksvriendelijk is van opzet. BioESoil is wereldwijd toepasbaar en geschikt voor grootschalige en kleinschalige bio-energie producenten en gebruikers.
  Focus op melk en efficiëntie pakt gunstig uit
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - inkomsten uit het landbouwbedrijf - vergelijkend onderzoek - dairy farming - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - farm income - comparative research
  In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders en onderzoekers samen aan het verbeteren van de milieuprestaties van melkveebedrijven op een economisch zo aantrekkelijk mogelijke manier. De focus van het project lag tot en met 2009 vooral op mest- en mineralenmanagement. Vanaf 2010 krijgen vooral de gasvormige emissies extra aandacht, waarbij stikstof en fosfaat echter niet worden vergeten.
  Efficiënt met mineralen door KringloopWijzer
  Haan, M.H.A. de; Aarts, H.F.M. ; Temmink, J. - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dierlijke meststoffen - milieuwetgeving - gebruikswaarde - Nederland - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - animal manures - environmental legislation - use value - Netherlands
  De ontwikkeling van de KringloopWijzer is in volle gang. Via een bedrijfsspecifieke rekenwijze kunnen opbrengsten en verliezen van het melkveebedrijf betrouwbaar worden vastgesteld. Dit vormt niet alleen een belangrijke basis voor verbetering van de bedrijfsvoering, maar met dit kengetallenoverzicht kan een veehouder ook verantwoording afleggen over zijn milieuprestatie.
  Koeien & Kansen : kringloop wijzer
  Haan, Michael de - \ 2013
  dairy farming - dairy cows - animal manures - nutrient accounting system - excretion - manure treatment - separation - manure policy - agriculture and environment
  Sustainability of processed manure
  Zwart, Kor - \ 2013
  manure treatment - manure fermentation - separation - sustainability - greenhouse gases - arable farming - fertilizer application - nutrient accounting system
  Evaluatie duurzaamheid EnergieRijk
  Dijk, W. van; Spruijt, J. - \ 2013
  Lelystad : PPO-AGV / ACRRES - 41
  bio-energie - co-vergisting - algenteelt - bioethanol - ethanolproductie - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - economische haalbaarheid - biobased economy - mestverwerking - melkveehouderij - bioenergy - co-fermentation - algae culture - bioethanol - ethanol production - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - economic viability - biobased economy - manure treatment - dairy farming
  In de ACRRES-pilot Energierijk worden verschillende installaties (co-vergister+WKK, ethanolproductie en algenkweek) beproefd waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars reststromen (warmte, CO2, digestaat). Om de duurzaamheid van het systeem te evalueren zijn een aantal scenarioberekeningen uitgevoerd. In dit rapport wordt ingegaan op uitkomsten met betrekking tot de nutriëntenstromen en de economie. In de studie zijn drie systemen met elkaar vergeleken: een co-vergister in combinatie met algenkweek (ALG), een co-vergister in combinatie met bioethanolproductie (ETH) en een co-vergister in combinatie met zowel algenkweek als bioethanolproductie (ALG+ETH). Bij alle combinaties is het landbouwdeel (landbouwland en melkvee) meegenomen dat nodig is voor de centrale onderdelen van Energierijk.
  Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm vraagt goed management
  Oenema, J. ; Hilhorst, G.J. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - fosfaat - gebruik - normen - mestbeleid - voersamenstelling - mineralenboekhouding - dairy farming - animal manures - phosphate - usage - standards - manure policy - feed formulation - nutrient accounting system
  De fosfaatgebruiksnormen worden de komende jaren de bottleneck voor melkveebedrijven. De verwachte aanscherping van deze generieke normen in 2015 leidt tot meer kosten door een hogere afvoer van mest. Een systeem van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm doet meer recht aan de werkelijkheid en stimuleert melkveehouders hun gewasproductie te verbeteren. Alleen een hogere gewasopbrengst dan gemiddeld levert met dit systeem voor de boer voordelen op.
  KringloopWijzer onmisbaar voor betere mineralenbenutting
  Hilhorst, G.J. - \ 2013
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2013 (2013)38. - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - stikstof - fosfaat - excretie - dierlijke meststoffen - bemesting - dairy farming - nutrient accounting system - cycling - nitrogen - phosphate - excretion - animal manures - fertilizer application
  De deelnemers van Koeien & Kansen berekenen jaarlijks de benutting van stikstof en fosfaat door een mineralenkringloop op te stellen. De laatste drie jaar doen ze dat met de KringloopWijzer. Met deze rekentool kan elk melkveebedrijf op eenvoudige wijze de stikstof- en fosfaatkringloop en de benuttingen en verliezen in beeld brengen.
  Nitraat voeren effectief tegen methaanemissie
  Vegte, D.Z. van der; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Verloop, K. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)4. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - herkauwersvoeding - melkveevoeding - nitraat - voersamenstelling - voedertoevoegingen - methaan - emissiereductie - mineralenboekhouding - dairy farming - ruminant feeding - dairy cattle nutrition - nitrate - feed formulation - feed additives - methane - emission reduction - nutrient accounting system
  Nitraat is niet alleen een waardevolle kunstmest, maar kan ook als voeradditief gebruikt worden om de methaanemissie uit de pens van herkauwers te verminderen. Voor een klimaatneutrale melkveehouderij kan het een belangrijk middel zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom heeft Knowledge Transfer Centre De Marke in een pilotexperiment onderzocht of het voeren van nitraat past in het management van het melkveebedrijf en of er risico’s voor de diergezondheid zijn. Ook is onderzocht wat het effect van deze extra stikstofbron is op de N-kringloop van het bedrijf. Als de vermindering van de methaanemissie gepaard gaat met meer verliezen uit de N-kringloop (nitraatuitspoeling, ammoniakemissie en lachgasemissie) dan is het middel misschien erger dan de kwaal.
  Fosfaatnorm verlaagt niet direct opbrengst
  Wijk, C.A.P. van; Ehlert, P.A.I. ; Haan, J.J. de - \ 2013
  Boerderij/Akkerbouw 98 (2013)17. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  bemesting - fosfaat - normen - mineralenboekhouding - akkerbouw - gewasopbrengst - veldproeven - fertilizer application - phosphate - standards - nutrient accounting system - arable farming - crop yield - field tests
  Forsfaatgebruiksnormen zijn aangescherpt en verdere aanscherping dreigt. Een veldproef toont effecten op opbrengst, kwaliteit en vruchtbaarheid.
  Uitvoering Kringloopwijzer 2012
  Livestock Research, ; Meerkerk, B. - \ 2013
  Ilpendam : PPP-Agro Advies - 20
  melkvee - melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dairy cattle - dairy farming - nutrient accounting system - cycling
  In deze rapportage wordt ingegaan op de resultaten van het testen/gebruik van de KringloopWijzer(KLW) melkvee, versie 2012.19 van 6 december 2012. DMS en PPP-Agro Advies hebben samen grotere aantallen Kringlopen opgesteld en naast elkaar gezet. Deze KLW’s waren nog niet beschikbaar omdat er afgewacht werd totdat de versie vrij kwam die geïntegreerd is met de Excretiewijzer.
  Organische (nieuwe) meststoffen, (gewenste) samenstelling en werking
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2011 (2013)27 mei.
  bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - modules - onderzoeksprojecten - samenstelling - mineralenboekhouding - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - modules - research projects - composition - nutrient accounting system
  De mest- en mineralenwetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor het aanbod van meststoffen steeds scherper afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stofaanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
  Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Paauw, J.G.M. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Venhuizen, A. ; Oonk, K. - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 13
  bemesting - akkerbouw - organische meststoffen - samenstelling - voedingsstoffenbeschikbaarheid - gebruikswaarde - mineralenboekhouding - modules - onderzoeksprojecten - fertilizer application - arable farming - organic fertilizers - composition - nutrient availability - use value - nutrient accounting system - modules - research projects
  De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten en composten. Deze beweging veroorzaakt dus een tendens naar verminderd gebruik van organische meststoffen. Dat is om diverse redenen een zorgelijke ontwikkeling, o.a. door een lagere organische stof aanvoer. Door beter gebruik te maken van de aanwezige kennis, zowel oude als recente, kan de onzekerheid over de werking van de meststoffen voor een deel weggenomen worden en kunnen ook betere keuzes gemaakt worden in de organische meststoffen die goed bij gewas en bedrijf passen. Daardoor kan het gebruik van organische meststoffen bevorderd worden en kan de mineralenbenutting uit die meststoffen verhoogd worden.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : mineralengehalten in geoogst product
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - adviescentra - mineralen - stikstof - fosforpentoxide - kalium - bemesting - mineralenboekhouding - arable farming - advisory centres - minerals - nitrogen - phosphorus pentoxide - potassium - fertilizer application - nutrient accounting system
  Tabel met mineralengehalten (N, P2O5 en K2O) in geoogst product voor diverse akkerbouwgewassen t.b.v bemestingsadvies.
  Inventarisatie, toepasbaarheid en klimaateffecten van producten van mest
  Postma, R. ; Rotterdam-Los, D. van; Schils, R.L.M. ; Zwart, K.B. ; Erp, P. van - \ 2013
  Wageningen : NMI - 88
  bemesting - mest - mestverwerking - mineralenboekhouding - gebruikswaarde - digestaat - akkerbouw - milieueffect - fertilizer application - manures - manure treatment - nutrient accounting system - use value - digestate - arable farming - environmental impact
  De akkerbouw krijgt de komende jaren te maken met een toenemende stroom van producten uit be- en verwerkte dierlijke mest. De afgelopen jaren zijn deze producten vooral gebruikt in onderzoeksprojecten. Daardoor is de toepassing tot nu toe kleinschalig en experimenteel. Voor de akkerbouw is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de mestverwerkingsproducten inzetbaar zijn en onder welke voorwaarden dat het geval is. Daarom wordt daar in het kader van het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek aan gedaan. Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd door een consortium van NMI, Alterra en BLGG Research en bestond uit i) de achtergrond en technieken van mestverwerking, ii) een inventarisatie en karakterisering van de producten van mest, iii) de toepasbaarheid ervan in de akkerbouw en iv) de klimaateffecten van mestverwerkingsproducten.
  Emissie-neutrale Akkerbouw
  Schroder, J.J. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 feb.
  akkerbouw - bemesting - uitspoelen - emissie - oppervlaktewaterkwaliteit - milieubeleid - mineralenboekhouding - arable farming - fertilizer application - leaching - emission - surface water quality - environmental policy - nutrient accounting system
  Het Masterplan Mineralen Management (MMM) streeft naar een emissie-neutrale akkerbouw in 2030 waarbij de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht niet hoger zijn dan die vanuit onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit.
  Emissie-neutrale Akkerbouw
  Schroder, J.J. - \ 2013
  Zoetermeer : LTO/PA (Rapport LTO/PA project Masterplan Mineralen Management (MMM) ) - 37
  akkerbouw - bemesting - uitspoelen - emissie - oppervlaktewaterkwaliteit - milieubeleid - mineralenboekhouding - arable farming - fertilizer application - leaching - emission - surface water quality - environmental policy - nutrient accounting system
  Het Masterplan Mineralen Management (MMM) streeft naar een emissie-neutrale akkerbouw in 2030 waarbij de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht niet hoger zijn dan die vanuit onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit. De huidige emissies van N en P vanuit de akkerbouw naar grond- en oppervlaktewater zijn aanmerkelijk hoger dan die vanuit onbemeste grond. Dat is een consequentie van het streven om zuinig met grond om te gaan, maar ook een gevolg van de wijze waarop de akkerbouw is ingericht. De emissies vanuit de huidige akkerbouw kunnen verkleind worden door aanpassing van de hoogte van (kunst)mestgiften en de aard van de gebruikte meststoffen, de aangenomen en gerealiseerde N- en P-werkingen van meststoffen, de hoeveelheid afgevoerde nutriënten, bouwplanaanpassingen, of combinaties van de voornoemde maatregelen. In het kader van het MMM-project zijn de effecten van een aantal van voornoemde maatregelen becijferd met een rekenmodel.
  Wijzer met mineralen
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 jan.
  akkerbouw - bemesting - mineralen - mineralenboekhouding - nutriëntengebruiksefficiëntie - nutrientenbeheer - projecten - arable farming - fertilizer application - minerals - nutrient accounting system - nutrient use efficiency - nutrient management - projects
  Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit onderzoek (mede vanuit het Masterplan Mineralenmanagement) beschikbaar komt. Doelgroepen in dit project zijn alle individuele akkerbouwers, akkerbouwstudiegroepen, adviseurs die zich bezig houden met mineralenmanagement, intermediairs, bestuurders/beleid en het landbouwonderwijs.
  Het project KringloopWijzer Melkveehouderij
  Aarts, H.F.M. ; Haan, M.H.A. de - \ 2012
  melkvee - melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dairy cattle - dairy farming - nutrient accounting system - cycling
  In tegenstelling tot de akkerbouw en de intensieve veehouderij zijn bij het melkveebedrijf een plantaardige en dierlijke tak met elkaar verweven.
  Historie van melkvee en mineralen.
  Ham, Aart van den - \ 2012
  dairy farming - sectoral development - agricultural development - intensification - nutrient accounting system - legislation - ammonia emission - water quality - Netherlands
  Landbouwproductie, de bodem in zicht?
  Sukkel, Wijnand - \ 2012
  soil fertility - soil quality - agricultural production - organic matter - fertilizer application - nutrient accounting system - arable farming
  Verruiming vruchtwisseling : wat kost het en wat levert het op?
  Dijk, Willem van - \ 2012
  rotations - arable farming - soil management - nutrient use efficiency - soil fertility - nutrient accounting system
  Variatie in fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven en mogelijke implicaties voor fosfaatgebruiksnormen
  Oenema, J. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Geerts, R.H.E.M. ; Middelkoop, J.C. van; Middelaar, J. van; Reijs, J.W. ; Oenema, O. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 287) - 287
  graslanden - bemesting - bodemchemie - mineralenboekhouding - fosfaten - melkveehouderij - nederland - grasslands - fertilizer application - soil chemistry - nutrient accounting system - phosphates - dairy farming - netherlands
  Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd onderzoek te doen naar de variatie in de jaarlijkse fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven, en naar nut en noodzaak van differentiatie van fosfaatgebruiksnormen voor grasland naar opbrengstniveau. Een werkgroep van de CDM heeft dit onderzoek uitgevoerd. In de periode 1998 – 2009 was de graslandopbrengst van de circa 250 bedrijven in het Bedrijven Informatie Netwerk (BIN) gemiddeld 89 kg fosfaat (P2O5) per ha per jaar. Op de bedrijven in het project Koeien & Kansen (K&K-bedrijven) was de opbrengst gemiddeld iets hoger, namelijk 96 kg per ha. De verschillen tussen bedrijven waren soms groot. In 90% van de gevallen (5%-95% percentiel) lag de opbrengst van KK-bedrijven tussen de 68 en 128 kg P2O5 per ha per jaar. Op BIN-bedrijven waren de verschillen nog groter. Op bedrijven met een hoge fosfaatopbrengst zullen de fosfaattoestand van de bodem en de fosfaatopbrengst van het grasland geleidelijk dalen, indien de indicatieve fosfaatgebruiksnormen voor 2015 van toepassing blijven. De indicatieve norm gaat uit van een bemesting van 90 kg P2O5 per ha per jaar, met een kleine correctie naar boven of naar beneden als de fosfaattoestand van de bodem daar aanleiding toe geeft. Deze bedrijven kunnen minder bemesten dan volgens de strikte definitie van fosfaatevenwichtsbemesting mogelijk zou zijn geweest. Het teveel aan mest moet van het bedrijf worden afgevoerd en dat kost (veel) geld. Op termijn zullen deze bedrijven mogelijk meer voer moeten aankopen omdat de grasopbrengst afneemt naar een niveau dat past bij de bemestingsnorm. Het eerstgenoemde effect treedt direct op, het laatste groeit in de loop van jaren. Op bedrijven met een lage fosfaatopbrengst geldt dat de fosfaattoestand van de bodem zal toenemen, indien bemest wordt volgens de indicatieve fosfaatgebruiksnormen voor 2015. Uiteindelijk zal de bodem van deze bedrijven verzadigd raken, en het jaarlijkse fosfaatoverschot (indicatieve norm minus fosfaat in gewasopbrengst) zal dan verloren gaan door uitspoeling. Voor bedrijven die hoge fosfaatopbrengsten van grasland realiseren tot differentiatie van de bemestingsnorm tot lagere kosten voor mestafzet en voeraankoop. Voor bedrijven met een lage fosfaatopbrengst leidt differentiatie mogelijk tot minder inkomsten omdat er minder mest van buiten het bedrijf kan worden aangevoerd. Voor differentiatie van gebruiksnormen is een instrument nodig waarmee de fosfaatopbrengst van grasland op individuele bedrijven voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld. Een uitbouw van BEX (BedrijfsEigenExcretie), een instrument dat het merendeel van de melkveehouders al gebruikt, kan daarin waarschijnlijk voorzien. Een naar grasopbrengst gedifferentieerde fosfaatgebruiksnorm stimuleert de veehouder om zijn grasland beter te verzorgen (streven naar hoge opbrengsten). Dit leidt dan tot beperking van de import van veevoer en mogelijk ook tot beperking van de nitraatuitspoeling van grasland.
  Uitvoering van de Meststoffenwet : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post.
  Ham, A. van den; Doornewaard, G.J. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155514 - 144
  veehouderij - dierlijke meststoffen - mestbeleid - wetgeving - mestverwerking - mineralenboekhouding - opslag - bemesting - normen - doelstellingen - Nederland - livestock farming - animal manures - manure policy - legislation - manure treatment - nutrient accounting system - storage - fertilizer application - standards - objectives - Netherlands
  Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2012 (EMW 2012). Dit rapport gaat over het onderzoek naar de uitvoering van de instrumenten van de Meststoffenwet. Hierbij kijken we terug naar de werking van het beleidsinstrumentarium, dat wordt ingezet om de milieudoelen effectief en efficiënt te realiseren. Het resultaat van dit onderzoek wordt ook gebruikt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van de synthese van de EMW 2012. Dit rapport moet antwoord geven op de volgende vragen: - Hoe groot was de productie van mest en van mineralen in die mest (stikstof en fosfaat)?; - Hoe was de ontwikkeling in de dierrechten?; - Hoe heeft het transport van mest zich ontwikkeld en is er voldoende mestopslag?; - In hoeverre zijn de gebruiksnormen, de gebruiksvoorschriften en de dierrechten nageleefd?; - Hoe hoog zijn de administratieve lasten van het Gebruiksnormenstelsel?; - Welke knelpunten ervaart de landbouwsector bij het werken met het Gebruiksnormenstelsel?
  Bedrijfsspecifieke excretie voor bedrijven die uitsluitend jongvee voor de melkveehouderij opfokken = Farm specific N- and P-excretion for farms specialized in rearing young stock
  Sebek, L.B. ; Derks, T. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 559) - 11
  melkveehouderij - kalveren - opfoktechnieken - dierlijke meststoffen - excretie - normen - mineralenboekhouding - berekening - kwantitatieve methoden - dairy farming - calves - rearing techniques - animal manures - excretion - standards - nutrient accounting system - calculation - quantitative methods
  Excretion forfaits (N and P) for young stock are based on animals on dairy farms. However N and P excretion of young stock kept on specialised young stock rearing farms differs from the forfaits. The farm specific excretion calculation method described in this report offers the possibility to deviate from the forfaits in a way accepted by the Dutch government.
  Informatiesysteem bodemmanagement
  Visser, P.H.B. de; Voogt, W. ; Cuijpers, W. - \ 2011
  Biokennis
  bemesting - mineralenboekhouding - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - biologische landbouw - fertilizer application - nutrient accounting system - soil management - soil fertility - soil suppressiveness - organic farming
  Door relatieve grote aanvoer van organische meststoffen ontstaan er in de praktijk overschotten op de mineralenbalans. Gebalanceerd bodemmanagement is de basis voor een gezonde en productieve bodem. Hiervoor is een integrale beheersing van mineralen, water, organische stof en voedselweb nodig. In het bodemmanagement project zijn de bodemprocessen in hun samenhang bestudeerd en toegankelijk gemaakt voor tuinders via een praktijkgericht informatiesysteem.
  Stro afvoeren? Eerst rekenen : zelfs bij hoge stro-prijzen is verhakselen soms voordeliger
  Tramper, Marcel - \ 2011
  straw - straw disposal - arable farming - cereals - straw incorporation - chopping - organic matter - nutrient accounting system
  Doeltreffend kali-bemestingsadvies voor snijmais = Effective potassium fertilisation recommendation for sillage maize
  Schooten, H.A. van; Schöll, L. van; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Boer, D.J. den - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 500)
  maïs - kalium - bemesting - gewasopbrengst - normen - voedergewassen - mineralenboekhouding - voedingsstoffengehalte - maize - potassium - fertilizer application - crop yield - standards - fodder crops - nutrient accounting system - nutrient content
  The current potassium fertilisation recommendation for silage maize is outdated and does not take into account the potential of production of plots and residual (K) effect from cover crops or grass. That is why a study was conducted on the background and efficiency of the current recommendations. This report describes the results and conclusions of this study. Recommendations for further research were formulated from the conclusions.
  Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting : opbrengst, energierendement, broeikasgasemissiereductie en nutriëntenafvoer
  Huijbregts, T. ; Hanse, B. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2011
  Bergen op Zoom : Stichting IRS - 23
  suikerbieten - tussenteelt - brandstofgewassen - gewasopbrengst - bio-energie - zaaitijd - oogsttijdstip - mineralenboekhouding - broeikasgassen - emissie - akkerbouw - biobased economy - sugarbeet - intercropping - fuel crops - crop yield - bioenergy - sowing date - harvesting date - nutrient accounting system - greenhouse gases - emission - arable farming - biobased economy
  In het kader van het project Energieboerderij is de mogelijkheid onderzocht om voor vergisting suikerbieten te telen na een vroegruimend gewas, waarbij de oogst na de winter plaatsvindt (tussenteelt). Alleen bij vroege uitzaai voor begin augustus werden voldoende hoge opbrengsten verkregen met een hoog energierendement en een broeikasgasemissiereductie die voldeed aan het duurzaamheidscriterium. Tussen de onderzochte rassen bestonden er significante verschillen in methaanopbrengst van zowel wortel als loof. Bij vroege zaai met voldoende hoge opbrengst worden aanzienlijke hoeveelheden nutriënten met het gewas afgevoerd. Vooral voor fosfaat kan dit problemen geven, indien er niet voldoende ruimte is om hiervoor te compenseren. Ook is het vorstrisico te groot om altijd na de winter te kunnen oogsten.
  KringloopWijzer brengt milieuprestaties in beeld
  Oenema, J. - \ 2011
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - stikstof - voedingsstoffenbalans - kringlopen - fosfaat - excretie - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - nutrient accounting system - nitrogen - nutrient balance - cycling - phosphate - excretion - farm management
  Inzicht in de milieuprestaties biedt kansen voor de individuele melkveehouder, de sector en de melkverwerkers. Steeds vaker stellen overheid en maatschappij eisen aan de kwaliteit van ons voedsel. De KringloopWijzer borgt die kwaliteit, maar is ook een instrument waarmee de veehouder zijn bedrijfsvoering kan verbeteren. Met een betere mineralenefficiëntie en daardoor een kostenbesparing, snijdt het mes aan twee kanten.
  Hoe groen is het gras bij de buren?
  Oenema, J. - \ 2011
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 2 - 2.
  melkveebedrijven - mineralenboekhouding - voedingsstoffenbalans - broeikasgassen - landbouwstatistieken - west-europa - dairy farms - nutrient accounting system - nutrient balance - greenhouse gases - agricultural statistics - western europe
  Afgelopen jaar zijn op een uniforme wijze in DAIRYMAN veel gegevens verzameld. Met deze gegevens beschikken we over een unieke dataset, waarmee we uniforme berekeningen en eerlijke regiovergelijkingen kunnen maken. Hieronder de resultaten van de broeikasgasemissie van het doorsneebedrijf in een regio en van de bedrijfskenmerken en mineralenbalansen van de pilot farms in DAIRYMAN. De volgende stap is nu om met de her en der beschikbare tools hier verbeteringen in te brengen.
  Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen : bedrijfsontwerp
  Burgt, G.J.H.M. van der; Berg, C. ter; Strien, J. van; Bokhorst, J.G. - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut ) - 31 p.
  biologische landbouw - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - groenbemesters - organische meststoffen - grasmaaisel - mineralenboekhouding - akkerbouw - organic farming - fertilizer application - farm management - green manures - organic fertilizers - grass clippings - nutrient accounting system - arable farming
  In dit verslag wordt een bedrijfsontwerp besproken voor een akkerbouwbedrijf dat gebaseerd is op stikstofvoorziening uit luzerne en grasklaver als maaimeststof. Het daardoor ontstane tekort op de P-balans wordt gecompenseerd door lokaal beschikbare natuurcompost. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de vruchtwisseling en de bedrijfsomstandigheden van het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien in Ens, Noordoostpolder. De organische stof balans moet ten minste gelijk blijven met de huidige situatie, en de opbrengsten mogen niet lager uitvallen dan nu het geval is.
  Flexibilisering van gebruiksnormen : verkenning van perspectieven voor de akkerbouw
  Dijk, W. van; Brinks, H. ; Postma, R. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)17 aug.
  akkerbouw - bemesting - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - normen - arable farming - fertilizer application - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - standards
  In dit onderzoek is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om binnen milieurandvoorwaarden te komen tot systemen van flexibele gebruiksnormen, waarbij rekening wordt gehouden met de perceels- en bedrijfskenmerken. Er is gekeken naar zowel de stikstof- als fosfaatgebruiksnormen. Globaal kunnen er drie differentiatiesystemen worden onderscheiden: 1) het van tevoren vaststellen van een gedifferentieerde norm (inspanningsverplichting) of systemen met gedifferentieerde normen met controle achteraf via 2) het N-overschot of via 3) bepaling van de hoeveelheid minerale bodem-N in de herfst (resultaatverplichting).
  Minder en anders bemesten : resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting
  Burgt, G.J.H.M. van der; Timmermans, B.G.H. ; Staps, S. ; Haagsma, W. - \ 2010
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-032 LbP) - 52 p.
  bemesting - biologische landbouw - veldproeven - akkerbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - mineralenboekhouding - stikstof - organische stof - fertilizer application - organic farming - field tests - arable farming - field vegetables - outdoor cropping - nutrient accounting system - nitrogen - organic matter
  In dit rapport worden samenvattingen gegeven van diverse onderzoeken gedurende drie jaar op vier verschillende bedrijven. Daarbij komt vooral de opbrengst aan de orde en in mindere mate mineralenbalansen en productkwaliteit. Het project richtte zich op minder en anders bemesten in diverse bedrijfstypen met gelijke of hogere opbrengsten, verbetering van de productkwaliteit en handhaven of verbeteren van de duurzame bodemvruchtbaarheid. Het rapport eindigt met een lijst met conclusies die laat zien dat er vele middelen mogelijk en nodig zijn om een flinke slag te kunnen maken in de efficiëntie waarmee (aangevoerde) nutriënten benut kunnen worden.
  Minder en anders bemesten : onderzoeksresultaat tuinbouw op zand; Van Lierop 2008-2010
  Burgt, G.J.H.M. van der; Staps, S. - \ 2010
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-028 LbP) - 49 p.
  biologische landbouw - bemesting - zandgronden - mineralenboekhouding - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - organische stof - stikstof - veldproeven - organic farming - fertilizer application - sandy soils - nutrient accounting system - outdoor cropping - field vegetables - organic matter - nitrogen - field tests
  In het kader van een heroriëntatie op bemesting in de biologische tuinbouw op zandgrond is een veldproef aangelegd op het bedrijf van Jan van Lierop in Mierlo, Noord-Brabant. Gezien de nieuwe regels op het gebied van de mestwetgeving werd gezocht naar manieren om de mineralenaanvoer te verlagen zonder de opbrengst te verlagen. In 2008, 2009 en 2010 is volgens vijf verschillende varianten bemest. In alle drie de jaren was er een reactie van het gewas wat betreft opbrengst (venkel in 2008, prei in 2010) of productkwaliteit (andijvie in 2009) op de voor het gewas beschikbaar gekomen hoeveelheid stikstof. In drie jaar lijkt er een positief effect zichtbaar van de compost op structuur en beworteling. Geen van de onderzochte varianten kan rechtstreeks gebruikt worden als alternatieve strategie voor het huidige bemestingsregime. Ze zijn té eenzijdig gericht zijn op gewas (vinasse, luzerne) óf zetten te zwaar in op bodemverzorging (Compost + vinasse). De mineralenbalansen vertonen in alle gevallen tekorten of zware overschotten (compost + vinasse). Een combinatie van beide strategieën ligt voor de hand.
  Mestinnovaties 'voeren op maat' : marktverkenning vermindering van aangevoerd fosfor in varkensvoer
  Kortstee, H.J.M. ; Bikker, A.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (BO-12.02 infobladen 22) - 2
  beschadigingen door meststoffen - innovaties - mest - mestbeleid - bemesting - mineralenboekhouding - fertilizer injury - innovations - manures - manure policy - fertilizer application - nutrient accounting system
  Het huidige mestbeleid wil overmatig gebruik van meststoffen voorkomen, zodat de gewenste milieukwaliteit wordt bereikt. De mestmarkt speelt hierbij een grote rol. Voor de kortere termijn zijn oplossingen nodig om de druk op de mestmarkt te verlichten. Binnen het mestinnovatieprogramma ‘voeren op maat’ is de lijn uitgezet om de hoeveelheid aangevoerd fosfor via het veevoer te verminderen.
  Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit : hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven
  Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Gardebroek, C. ; Hoop, D.W. de; Reijs, J.W. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - ISBN 9789086154449 - 154
  mineralen - stikstof - fosfaat - nitraat - balansstudies - balansen - milieubeheer - mineralenboekhouding - mestbeleid - mestoverschotten - landbouw en milieu - minerals - nitrogen - phosphate - nitrate - balance studies - balance sheets - environmental management - nutrient accounting system - manure policy - manure surpluses - agriculture and environment
  Within the project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM, national measurement network of the effects of the manure policy), a study has taken place looking into the influence of mineral management on the surpluses of nitrogen and phosphate in soil and the concentration of nitrate in the upper layer of groundwater and drainage water on dairy farms. The relationships were examined using both regressions and group comparisons. The outcomes of the study provide assistance for dairy farmers, policymakers and researchers as to how mineral use can best be modified in order to achieve better results for both the economy and environmental quality
  Economische gevolgen van een beperking van de veestapel : quick scan naar winnars en verliezers
  Vrolijk, H.C.J. ; Blokland, P.W. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Prins, H. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154128 - 61
  veehouderij - intensieve veehouderij - mest - agrarische economie - bedrijfsresultaten in de landbouw - mineralenboekhouding - bemesting - livestock farming - intensive livestock farming - manures - agricultural economics - farm results - nutrient accounting system - fertilizer application
  Dit rapport geeft een quick scan van de economische gevolgen van een evenwicht op de mestmarkt, waarbij de nationale productie en plaatsing van mest in balans zijn. Een dergelijke evenwicht vergt een forse krimp van de veestapel. Een krimp van de veestapel heeft grote economische gevolgen voor de primaire sector. Er wordt een inschatting gemaakt van de omvang van deze effecten. Ook de effecten op de overige partijen in de keten worden beschreven.
  Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven : gegevens uit de praktijk
  Ham, A. van den; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Hoogendam, K. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2010
  LEI Wageningen UR
  melkveehouderij - melkvee - melkveebedrijven - mest - mineralenboekhouding - mestbeleid - dairy farming - dairy cattle - dairy farms - manures - nutrient accounting system - manure policy
  Beschrijving van de diversiteit op melkveebedrijven op het gebied van mineralenmanagement in relatie tot economie. De brochure is vervaardigd binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid(LMM)
  The NDICEA model: a supporting tool for nitrogen management in arable farming
  Burgt, G.J.H.M. van der; Timmermans, B.G.H. - \ 2010
  stikstofbalans - computeranalyse - biologische landbouw - bemesting - stikstofverliezen - nutriëntengebruiksefficiëntie - mineralenboekhouding - nitrogen balance - computer analysis - organic farming - fertilizer application - nitrogen losses - nutrient use efficiency - nutrient accounting system
  Nitrogen use ef ficiency is an important item i n organic farmi ng. Modelling nitrogen dynamics can help to understand the impact of alter native agronomic practices and thus assist in decision making. In three exampl es in the Netherlands, the role of the NDICEA model is demonstrated. I t is concluded that NDICEA is an easy to use and helpful tool for optimizing nitrogen efficiency and mi nimizing losses
  Bedrijfspecifieke fosfaatgebruiksnormen (BEP) zijn eerlijker
  Oenema, J. ; Hilhorst, G.J. - \ 2009
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 31 (2009). - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - fosformeststoffen - fosfor - gewasopbrengst - mineralenboekhouding - dairy farming - phosphorus fertilizers - phosphorus - crop yield - nutrient accounting system
  Nederland heeft met de EU afgesproken dat vanaf 2015 het gebruik van fosfaatmeststof overeenkomt met de hoeveelheid fosfaat in geoogst gewas. Kortom: evenwichtsbemesting; met als doel verdere verrijking van landbouwgronden met fosfaat te voorkomen. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse melkveehouderij? Koeien & Kansen toont aan dat bedrijfspecifieke fosfaatgebruiksnormen meer recht doen aan de werkelijke bedrijfsomstandigheden dan generieke normen.
  De ondernemer : 'Gebruiksnormen voor bemesting zijn net haalbaar'
  Dubbeldam, R. - \ 2009
  Telen met toekomst
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - voedingsstoffen - mineralenboekhouding - fertilizer application - placement - arable farming - farm management - nutrients - nutrient accounting system
  Bodem en bemesting staan centraal in de bedrijfsvoering van Detmer Wage uit het Groningse Wedde. De akkerbouwer die in maatschap met zijn ouders op 172 hectare zandgrond boert, vindt het een uitdaging om onder scherpe bemestingsregels gezonde gewassen te telen en goede opbrengsten te halen. Daarvoor experimenteert hij volop met de nieuwste technieken, maar hij duikt ook bijna ‘vergeten’ kennis op.
  Gebruiksnormen en mestverbranding grote invloed op de mestprijs
  Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Hoogeveen, M.W. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  mest - monitoring - prijzen - landbouwbeleid - mestoverschotten - mineralenboekhouding - manures - monitoring - prices - agricultural policy - manure surpluses - nutrient accounting system
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) berekent het LEI jaarlijks de meststromen op de mestmarkt. Deze monitoring levert de meest betrouwbare schatting van de meststromen op de mestmarkt. Het laatste onderdeel van de monitoring, de verificatie, wordt na afloop uitgevoerd, wanneer alle gegevens bekend zijn. Dit artikel geeft de resultaten van de verificatie van de jaren 2006, 2007 en 2008. De berekeningen zijn uitgevoerd met het MAMBO model van het LEI, waarvoor de mestafzetregistraties van LNV DR de input is. In het Informatienet van het LEI worden de kosten van mestafzet vastgelegd. In dit artikel worden beide informatiebronnen met elkaar en met de mestafzet van het laatste MINAS jaar (2005) vergeleken
  Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet
  Tamminga, S. ; Jongbloed, A.W. ; Bikker, P. ; Sebek, L.B.J. ; Bruggen, C. van; Oenema, O. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 156) - 84
  dierlijke meststoffen - monitoring - excretie - fosfor - stikstof - rundvee - varkens - pluimvee - vee - nederland - mineralenboekhouding - mestbeleid - animal manures - monitoring - excretion - phosphorus - nitrogen - cattle - pigs - poultry - livestock - netherlands - nutrient accounting system - manure policy
  LNV heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd voor de diercategorieën uit de meststoffenwet de excretiecijfers te valideren en zo nodig te actualiseren. De hiervoor in het leven geroepen werkgroep heeft de forfaits uit de meststoffenwet kritisch vergeleken met de excretiecijfers uit recente rapporten (o.a. CBS) en met de gemiddelde excretiecijfers zoals die met de nu beschikbare informatie worden berekend. De door de CDM verwachte gemiddelde excretie van N en P door melkkoeien in de periode 2006-2009 is hoger dan de in de praktijk gerealiseerde gemiddelde excretie, voornamelijk doordat bij de vaststelling van de verwachte excretie met een geringer aandeel snijmaïs in het rantsoen rekening is gehouden dan in de praktijk nu wordt gerealiseerd
  Economisch perspectief verlaging fosforgehalte in krachtvoer
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Sebek, L.B.J. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Koeien & Kansen 53) - 14
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - krachtvoeding - voersamenstelling - fosfaat - fosfor - normen - overheidsbeleid - mineralenboekhouding - mestbeleid - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - force feeding - feed formulation - phosphate - phosphorus - standards - government policy - nutrient accounting system - manure policy
  In een eerder Koeien&Kansen-rapport kwam naar voren dat 7 Koeien&Kansen-bedrijven door de aangescherpte fosfaatnormen meer mest moeten afvoeren op basis van fosfaat dan op basis van stikstof. Voor 4 van deze bedrijven was fosfaat een vrij groot probleem. In de discussie werd aangegeven dat een mogelijke oplossing voor dit probleem het voeren van fosforarm krachtvoer kan zijn. Deze studie toont de gevolgen van de aanscherping van de fosfaatnormen voor 4 bedrijven. Dit betreft vooral mestafvoer en arbeidsinkomen. Daarnaast laat deze studie zien of en hoe de inkomensdaling te vermijden is door verlaging van het fosforgehalte in krachtvoer
  Mineralenbelasting van de kippenuitloop : kippenuitloop gezond en groen
  Burgt, G.J.H.M. van der; Bestman, M.W.P. - \ 2009
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Lei publikatie LV76) - 34 p.
  pluimveehouderij - fosfaat - mineraalovermaat - pluimveemest - uitloop - mineralenboekhouding - poultry farming - phosphate - mineral excess - poultry manure - outdoor run - nutrient accounting system
  A high input of minerals could be a undesired effect of the chickens’ outdoor run. As part of the project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (Outdoor run Healthy and Green), realized in 2006 – 2008, the soil of the outdoor run of four organic poultry farms was analysed on phosphorus, nitrogen and heavy metals. Beside this, absorption of minerals by means of straw in the outdoor run was monitored and the phosphorus balances of two farms were calculated. There indeed is a net input of minerals: close to the stables higher concentrations of phosphorus and heavy metals are found, compared to parts at more distance. Within these two years no increase of phosphorus concentration was measured although it could be expected according to calculations. This will be caused by a combination of factors: the input may be overestimated, soil and minerals might return to the stable sticking to the paws or in the intestines of the chickens, and a structural bias in the sampling may have occurred. Straw could be used to reduce mineral accumulation close to the stable, but several disadvantages are connected to this way of working. Removal of soil is effective, but in conflict with permanent ‘green cover’ . The farm phosphorus balances are unreliable due to unreliable phosphorus calculations of the dung. Both sampling and analysis are source of faults
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.