Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 197

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Emissie-neutrale Akkerbouw
  Schroder, J.J. - \ 2013
  Zoetermeer : LTO/PA (Rapport LTO/PA project Masterplan Mineralen Management (MMM) ) - 37
  akkerbouw - bemesting - uitspoelen - emissie - oppervlaktewaterkwaliteit - milieubeleid - mineralenboekhouding - arable farming - fertilizer application - leaching - emission - surface water quality - environmental policy - nutrient accounting system
  Het Masterplan Mineralen Management (MMM) streeft naar een emissie-neutrale akkerbouw in 2030 waarbij de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht niet hoger zijn dan die vanuit onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit. De huidige emissies van N en P vanuit de akkerbouw naar grond- en oppervlaktewater zijn aanmerkelijk hoger dan die vanuit onbemeste grond. Dat is een consequentie van het streven om zuinig met grond om te gaan, maar ook een gevolg van de wijze waarop de akkerbouw is ingericht. De emissies vanuit de huidige akkerbouw kunnen verkleind worden door aanpassing van de hoogte van (kunst)mestgiften en de aard van de gebruikte meststoffen, de aangenomen en gerealiseerde N- en P-werkingen van meststoffen, de hoeveelheid afgevoerde nutriënten, bouwplanaanpassingen, of combinaties van de voornoemde maatregelen. In het kader van het MMM-project zijn de effecten van een aantal van voornoemde maatregelen becijferd met een rekenmodel.
  Wijzer met mineralen
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 jan.
  akkerbouw - bemesting - mineralen - mineralenboekhouding - nutriëntengebruiksefficiëntie - nutrientenbeheer - projecten - arable farming - fertilizer application - minerals - nutrient accounting system - nutrient use efficiency - nutrient management - projects
  Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit onderzoek (mede vanuit het Masterplan Mineralenmanagement) beschikbaar komt. Doelgroepen in dit project zijn alle individuele akkerbouwers, akkerbouwstudiegroepen, adviseurs die zich bezig houden met mineralenmanagement, intermediairs, bestuurders/beleid en het landbouwonderwijs.
  Het project KringloopWijzer Melkveehouderij
  Aarts, H.F.M. ; Haan, M.H.A. de - \ 2012
  melkvee - melkveehouderij - mineralenboekhouding - kringlopen - dairy cattle - dairy farming - nutrient accounting system - cycling
  In tegenstelling tot de akkerbouw en de intensieve veehouderij zijn bij het melkveebedrijf een plantaardige en dierlijke tak met elkaar verweven.
  Historie van melkvee en mineralen.
  Ham, Aart van den - \ 2012
  dairy farming - sectoral development - agricultural development - intensification - nutrient accounting system - legislation - ammonia emission - water quality - Netherlands
  Landbouwproductie, de bodem in zicht?
  Sukkel, Wijnand - \ 2012
  soil fertility - soil quality - agricultural production - organic matter - fertilizer application - nutrient accounting system - arable farming
  Verruiming vruchtwisseling : wat kost het en wat levert het op?
  Dijk, Willem van - \ 2012
  rotations - arable farming - soil management - nutrient use efficiency - soil fertility - nutrient accounting system
  Variatie in fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven en mogelijke implicaties voor fosfaatgebruiksnormen
  Oenema, J. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Geerts, R.H.E.M. ; Middelkoop, J.C. van; Middelaar, J. van; Reijs, J.W. ; Oenema, O. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 287) - 287
  graslanden - bemesting - bodemchemie - mineralenboekhouding - fosfaten - melkveehouderij - nederland - grasslands - fertilizer application - soil chemistry - nutrient accounting system - phosphates - dairy farming - netherlands
  Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd onderzoek te doen naar de variatie in de jaarlijkse fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven, en naar nut en noodzaak van differentiatie van fosfaatgebruiksnormen voor grasland naar opbrengstniveau. Een werkgroep van de CDM heeft dit onderzoek uitgevoerd. In de periode 1998 – 2009 was de graslandopbrengst van de circa 250 bedrijven in het Bedrijven Informatie Netwerk (BIN) gemiddeld 89 kg fosfaat (P2O5) per ha per jaar. Op de bedrijven in het project Koeien & Kansen (K&K-bedrijven) was de opbrengst gemiddeld iets hoger, namelijk 96 kg per ha. De verschillen tussen bedrijven waren soms groot. In 90% van de gevallen (5%-95% percentiel) lag de opbrengst van KK-bedrijven tussen de 68 en 128 kg P2O5 per ha per jaar. Op BIN-bedrijven waren de verschillen nog groter. Op bedrijven met een hoge fosfaatopbrengst zullen de fosfaattoestand van de bodem en de fosfaatopbrengst van het grasland geleidelijk dalen, indien de indicatieve fosfaatgebruiksnormen voor 2015 van toepassing blijven. De indicatieve norm gaat uit van een bemesting van 90 kg P2O5 per ha per jaar, met een kleine correctie naar boven of naar beneden als de fosfaattoestand van de bodem daar aanleiding toe geeft. Deze bedrijven kunnen minder bemesten dan volgens de strikte definitie van fosfaatevenwichtsbemesting mogelijk zou zijn geweest. Het teveel aan mest moet van het bedrijf worden afgevoerd en dat kost (veel) geld. Op termijn zullen deze bedrijven mogelijk meer voer moeten aankopen omdat de grasopbrengst afneemt naar een niveau dat past bij de bemestingsnorm. Het eerstgenoemde effect treedt direct op, het laatste groeit in de loop van jaren. Op bedrijven met een lage fosfaatopbrengst geldt dat de fosfaattoestand van de bodem zal toenemen, indien bemest wordt volgens de indicatieve fosfaatgebruiksnormen voor 2015. Uiteindelijk zal de bodem van deze bedrijven verzadigd raken, en het jaarlijkse fosfaatoverschot (indicatieve norm minus fosfaat in gewasopbrengst) zal dan verloren gaan door uitspoeling. Voor bedrijven die hoge fosfaatopbrengsten van grasland realiseren tot differentiatie van de bemestingsnorm tot lagere kosten voor mestafzet en voeraankoop. Voor bedrijven met een lage fosfaatopbrengst leidt differentiatie mogelijk tot minder inkomsten omdat er minder mest van buiten het bedrijf kan worden aangevoerd. Voor differentiatie van gebruiksnormen is een instrument nodig waarmee de fosfaatopbrengst van grasland op individuele bedrijven voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld. Een uitbouw van BEX (BedrijfsEigenExcretie), een instrument dat het merendeel van de melkveehouders al gebruikt, kan daarin waarschijnlijk voorzien. Een naar grasopbrengst gedifferentieerde fosfaatgebruiksnorm stimuleert de veehouder om zijn grasland beter te verzorgen (streven naar hoge opbrengsten). Dit leidt dan tot beperking van de import van veevoer en mogelijk ook tot beperking van de nitraatuitspoeling van grasland.
  Uitvoering van de Meststoffenwet : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post.
  Ham, A. van den; Doornewaard, G.J. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155514 - 144
  veehouderij - dierlijke meststoffen - mestbeleid - wetgeving - mestverwerking - mineralenboekhouding - opslag - bemesting - normen - doelstellingen - Nederland - livestock farming - animal manures - manure policy - legislation - manure treatment - nutrient accounting system - storage - fertilizer application - standards - objectives - Netherlands
  Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2012 (EMW 2012). Dit rapport gaat over het onderzoek naar de uitvoering van de instrumenten van de Meststoffenwet. Hierbij kijken we terug naar de werking van het beleidsinstrumentarium, dat wordt ingezet om de milieudoelen effectief en efficiënt te realiseren. Het resultaat van dit onderzoek wordt ook gebruikt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van de synthese van de EMW 2012. Dit rapport moet antwoord geven op de volgende vragen: - Hoe groot was de productie van mest en van mineralen in die mest (stikstof en fosfaat)?; - Hoe was de ontwikkeling in de dierrechten?; - Hoe heeft het transport van mest zich ontwikkeld en is er voldoende mestopslag?; - In hoeverre zijn de gebruiksnormen, de gebruiksvoorschriften en de dierrechten nageleefd?; - Hoe hoog zijn de administratieve lasten van het Gebruiksnormenstelsel?; - Welke knelpunten ervaart de landbouwsector bij het werken met het Gebruiksnormenstelsel?
  Bedrijfsspecifieke excretie voor bedrijven die uitsluitend jongvee voor de melkveehouderij opfokken = Farm specific N- and P-excretion for farms specialized in rearing young stock
  Sebek, L.B. ; Derks, T. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 559) - 11
  melkveehouderij - kalveren - opfoktechnieken - dierlijke meststoffen - excretie - normen - mineralenboekhouding - berekening - kwantitatieve methoden - dairy farming - calves - rearing techniques - animal manures - excretion - standards - nutrient accounting system - calculation - quantitative methods
  Excretion forfaits (N and P) for young stock are based on animals on dairy farms. However N and P excretion of young stock kept on specialised young stock rearing farms differs from the forfaits. The farm specific excretion calculation method described in this report offers the possibility to deviate from the forfaits in a way accepted by the Dutch government.
  Informatiesysteem bodemmanagement
  Visser, P.H.B. de; Voogt, W. ; Cuijpers, W. - \ 2011
  Biokennis
  bemesting - mineralenboekhouding - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - biologische landbouw - fertilizer application - nutrient accounting system - soil management - soil fertility - soil suppressiveness - organic farming
  Door relatieve grote aanvoer van organische meststoffen ontstaan er in de praktijk overschotten op de mineralenbalans. Gebalanceerd bodemmanagement is de basis voor een gezonde en productieve bodem. Hiervoor is een integrale beheersing van mineralen, water, organische stof en voedselweb nodig. In het bodemmanagement project zijn de bodemprocessen in hun samenhang bestudeerd en toegankelijk gemaakt voor tuinders via een praktijkgericht informatiesysteem.
  Stro afvoeren? Eerst rekenen : zelfs bij hoge stro-prijzen is verhakselen soms voordeliger
  Tramper, Marcel - \ 2011
  straw - straw disposal - arable farming - cereals - straw incorporation - chopping - organic matter - nutrient accounting system
  Doeltreffend kali-bemestingsadvies voor snijmais = Effective potassium fertilisation recommendation for sillage maize
  Schooten, H.A. van; Schöll, L. van; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Boer, D.J. den - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 500)
  maïs - kalium - bemesting - gewasopbrengst - normen - voedergewassen - mineralenboekhouding - voedingsstoffengehalte - maize - potassium - fertilizer application - crop yield - standards - fodder crops - nutrient accounting system - nutrient content
  The current potassium fertilisation recommendation for silage maize is outdated and does not take into account the potential of production of plots and residual (K) effect from cover crops or grass. That is why a study was conducted on the background and efficiency of the current recommendations. This report describes the results and conclusions of this study. Recommendations for further research were formulated from the conclusions.
  Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting : opbrengst, energierendement, broeikasgasemissiereductie en nutriëntenafvoer
  Huijbregts, T. ; Hanse, B. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2011
  Bergen op Zoom : Stichting IRS - 23
  suikerbieten - tussenteelt - brandstofgewassen - gewasopbrengst - bio-energie - zaaitijd - oogsttijdstip - mineralenboekhouding - broeikasgassen - emissie - akkerbouw - biobased economy - sugarbeet - intercropping - fuel crops - crop yield - bioenergy - sowing date - harvesting date - nutrient accounting system - greenhouse gases - emission - arable farming - biobased economy
  In het kader van het project Energieboerderij is de mogelijkheid onderzocht om voor vergisting suikerbieten te telen na een vroegruimend gewas, waarbij de oogst na de winter plaatsvindt (tussenteelt). Alleen bij vroege uitzaai voor begin augustus werden voldoende hoge opbrengsten verkregen met een hoog energierendement en een broeikasgasemissiereductie die voldeed aan het duurzaamheidscriterium. Tussen de onderzochte rassen bestonden er significante verschillen in methaanopbrengst van zowel wortel als loof. Bij vroege zaai met voldoende hoge opbrengst worden aanzienlijke hoeveelheden nutriënten met het gewas afgevoerd. Vooral voor fosfaat kan dit problemen geven, indien er niet voldoende ruimte is om hiervoor te compenseren. Ook is het vorstrisico te groot om altijd na de winter te kunnen oogsten.
  KringloopWijzer brengt milieuprestaties in beeld
  Oenema, J. - \ 2011
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - mineralenboekhouding - stikstof - voedingsstoffenbalans - kringlopen - fosfaat - excretie - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - nutrient accounting system - nitrogen - nutrient balance - cycling - phosphate - excretion - farm management
  Inzicht in de milieuprestaties biedt kansen voor de individuele melkveehouder, de sector en de melkverwerkers. Steeds vaker stellen overheid en maatschappij eisen aan de kwaliteit van ons voedsel. De KringloopWijzer borgt die kwaliteit, maar is ook een instrument waarmee de veehouder zijn bedrijfsvoering kan verbeteren. Met een betere mineralenefficiëntie en daardoor een kostenbesparing, snijdt het mes aan twee kanten.
  Hoe groen is het gras bij de buren?
  Oenema, J. - \ 2011
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 2 - 2.
  melkveebedrijven - mineralenboekhouding - voedingsstoffenbalans - broeikasgassen - landbouwstatistieken - west-europa - dairy farms - nutrient accounting system - nutrient balance - greenhouse gases - agricultural statistics - western europe
  Afgelopen jaar zijn op een uniforme wijze in DAIRYMAN veel gegevens verzameld. Met deze gegevens beschikken we over een unieke dataset, waarmee we uniforme berekeningen en eerlijke regiovergelijkingen kunnen maken. Hieronder de resultaten van de broeikasgasemissie van het doorsneebedrijf in een regio en van de bedrijfskenmerken en mineralenbalansen van de pilot farms in DAIRYMAN. De volgende stap is nu om met de her en der beschikbare tools hier verbeteringen in te brengen.
  Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen : bedrijfsontwerp
  Burgt, G.J.H.M. van der; Berg, C. ter; Strien, J. van; Bokhorst, J.G. - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut ) - 31 p.
  biologische landbouw - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - groenbemesters - organische meststoffen - grasmaaisel - mineralenboekhouding - akkerbouw - organic farming - fertilizer application - farm management - green manures - organic fertilizers - grass clippings - nutrient accounting system - arable farming
  In dit verslag wordt een bedrijfsontwerp besproken voor een akkerbouwbedrijf dat gebaseerd is op stikstofvoorziening uit luzerne en grasklaver als maaimeststof. Het daardoor ontstane tekort op de P-balans wordt gecompenseerd door lokaal beschikbare natuurcompost. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de vruchtwisseling en de bedrijfsomstandigheden van het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien in Ens, Noordoostpolder. De organische stof balans moet ten minste gelijk blijven met de huidige situatie, en de opbrengsten mogen niet lager uitvallen dan nu het geval is.
  Flexibilisering van gebruiksnormen : verkenning van perspectieven voor de akkerbouw
  Dijk, W. van; Brinks, H. ; Postma, R. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)17 aug.
  akkerbouw - bemesting - mineralenboekhouding - stikstof - fosfaat - normen - arable farming - fertilizer application - nutrient accounting system - nitrogen - phosphate - standards
  In dit onderzoek is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om binnen milieurandvoorwaarden te komen tot systemen van flexibele gebruiksnormen, waarbij rekening wordt gehouden met de perceels- en bedrijfskenmerken. Er is gekeken naar zowel de stikstof- als fosfaatgebruiksnormen. Globaal kunnen er drie differentiatiesystemen worden onderscheiden: 1) het van tevoren vaststellen van een gedifferentieerde norm (inspanningsverplichting) of systemen met gedifferentieerde normen met controle achteraf via 2) het N-overschot of via 3) bepaling van de hoeveelheid minerale bodem-N in de herfst (resultaatverplichting).
  Minder en anders bemesten : resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting
  Burgt, G.J.H.M. van der; Timmermans, B.G.H. ; Staps, S. ; Haagsma, W. - \ 2010
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-032 LbP) - 52 p.
  bemesting - biologische landbouw - veldproeven - akkerbouw - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - mineralenboekhouding - stikstof - organische stof - fertilizer application - organic farming - field tests - arable farming - field vegetables - outdoor cropping - nutrient accounting system - nitrogen - organic matter
  In dit rapport worden samenvattingen gegeven van diverse onderzoeken gedurende drie jaar op vier verschillende bedrijven. Daarbij komt vooral de opbrengst aan de orde en in mindere mate mineralenbalansen en productkwaliteit. Het project richtte zich op minder en anders bemesten in diverse bedrijfstypen met gelijke of hogere opbrengsten, verbetering van de productkwaliteit en handhaven of verbeteren van de duurzame bodemvruchtbaarheid. Het rapport eindigt met een lijst met conclusies die laat zien dat er vele middelen mogelijk en nodig zijn om een flinke slag te kunnen maken in de efficiëntie waarmee (aangevoerde) nutriënten benut kunnen worden.
  Minder en anders bemesten : onderzoeksresultaat tuinbouw op zand; Van Lierop 2008-2010
  Burgt, G.J.H.M. van der; Staps, S. - \ 2010
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-028 LbP) - 49 p.
  biologische landbouw - bemesting - zandgronden - mineralenboekhouding - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - organische stof - stikstof - veldproeven - organic farming - fertilizer application - sandy soils - nutrient accounting system - outdoor cropping - field vegetables - organic matter - nitrogen - field tests
  In het kader van een heroriëntatie op bemesting in de biologische tuinbouw op zandgrond is een veldproef aangelegd op het bedrijf van Jan van Lierop in Mierlo, Noord-Brabant. Gezien de nieuwe regels op het gebied van de mestwetgeving werd gezocht naar manieren om de mineralenaanvoer te verlagen zonder de opbrengst te verlagen. In 2008, 2009 en 2010 is volgens vijf verschillende varianten bemest. In alle drie de jaren was er een reactie van het gewas wat betreft opbrengst (venkel in 2008, prei in 2010) of productkwaliteit (andijvie in 2009) op de voor het gewas beschikbaar gekomen hoeveelheid stikstof. In drie jaar lijkt er een positief effect zichtbaar van de compost op structuur en beworteling. Geen van de onderzochte varianten kan rechtstreeks gebruikt worden als alternatieve strategie voor het huidige bemestingsregime. Ze zijn té eenzijdig gericht zijn op gewas (vinasse, luzerne) óf zetten te zwaar in op bodemverzorging (Compost + vinasse). De mineralenbalansen vertonen in alle gevallen tekorten of zware overschotten (compost + vinasse). Een combinatie van beide strategieën ligt voor de hand.
  Mestinnovaties 'voeren op maat' : marktverkenning vermindering van aangevoerd fosfor in varkensvoer
  Kortstee, H.J.M. ; Bikker, A.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (BO-12.02 infobladen 22) - 2
  beschadigingen door meststoffen - innovaties - mest - mestbeleid - bemesting - mineralenboekhouding - fertilizer injury - innovations - manures - manure policy - fertilizer application - nutrient accounting system
  Het huidige mestbeleid wil overmatig gebruik van meststoffen voorkomen, zodat de gewenste milieukwaliteit wordt bereikt. De mestmarkt speelt hierbij een grote rol. Voor de kortere termijn zijn oplossingen nodig om de druk op de mestmarkt te verlichten. Binnen het mestinnovatieprogramma ‘voeren op maat’ is de lijn uitgezet om de hoeveelheid aangevoerd fosfor via het veevoer te verminderen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.