Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 139

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland
  Paulissen, Maurice ; Debie, Patricia ; Brus, Dick ; Koomen, Arjen ; Nieuwenhuizen, Wim ; Schuiling, Rini ; Verkuijl, Paul - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2773) - 81
  tuinen - parken - nederland - kosten - onderhoud - groenbeheer - buitenplaatsen - gardens - parks - netherlands - costs - maintenance - management of urban green areas - country estates
  Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en onderzoeksbureau Debie & Verkuijl. De resultaten van het onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene rijksmonumenten zijn bij brief van 8 mei 2017 (TK 32 156, nr. 81) door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. Kort samengevat blijkt dat 69% redelijk scoort, 20% goed, 11% matig en 0% slecht. Verontrustend is dat uit het onderzoek is gebleken dat van de beschermde groenaanleg in Nederland 30% totaal is verdwenen en dat 14% is aangetast. Grof afgerond betekent dit dus dat bijna de helft van de als groen aangewezen rijksmonument niet meer of nog slechts deels bestaat. Kanttekening hierbij is dat de beschrijvingen vaak decennia geleden zijn opgesteld en soms summier zijn. Controle is dus soms lastig. Het onderzoek betreft de instandhoudingsbehoefte van de onderhoudskosten om de groenaanleg door middel van sober en doelmatig onderhoud in redelijke staat te houden volgens de normen van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De restauratiebehoefte is daarbij niet in kaart gebracht.
  Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen
  Hendriks, P. ; Schollema, Peter Paul ; Pot, Roelf ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2016
  H2O online (2016). - 11
  nature management - ditches - nature conservation - water management - polder boards - protected species - maintenance - natuurbeheer - sloten - natuurbescherming - waterbeheer - waterschappen - beschermde soorten - onderhoud
  De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
  300.000 kilometer levende sloten: wens of werkelijkheid?
  Verdonschot, R.C.M. - \ 2014
  Wageningen UR
  sloten - waterplanten - onderhoud - waterbeheer - aquatische ecologie - ditches - aquatic plants - maintenance - water management - aquatic ecology
  De herfst is de tijd dat de Nederlandse sloten op grote schaal geschoond worden. Omdat sloten relatief ondiep zijn en voedselrijk water bevatten, ontwikkelen waterplanten zich massaal in het zomerhalfjaar en groeien deze watergangen in rap tempo dicht. Het maaien van de vegetatie is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat de afvoerfunctie in gevaar komt. Echter, het leven in de sloot wordt sterk bepaald door de manier waarop dit beheer plaatsvindt. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe vormen van onderhoud, wat kansen biedt voor de natuur.
  Wijzer met groen in de stad. Van bestaansvoorwaarde naar verdienmodel
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Blaeij, A.T. de; Polman, N.B.P. ; Michels, R. ; Ballemans, M. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  stedelijke gebieden - openbaar groen - particuliere ondernemingen - openbare parken - landschapsbeleving - investering - onderhoud - urban areas - public green areas - private firms - public parks - landscape experience - investment - maintenance
  Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat er momenteel nog maar weinig bedrijven in de stad actief in groen investeren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel (openbaar) groen door de overheid wordt onderhouden en gefinancierd én doordat men zich niet altijd bewust is van de waarde die groen kan hebben. Door een terugtredende overheid zal het niet meer vanzelfsprekend zijn dat groen in de stad behouden blijft. De verantwoordelijkheid voor groen zal steeds meer gedeeld worden door overheid, burgers en bedrijven. In deze brochure gaan we in op het bepalen van de meerwaarde van (openbaar) groen via de Groenwaardewijzer en welke rol het bedrijfsleven hierin kan spelen.
  Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing
  Elbersen, H.W. ; Spijker, J.H. ; Soesbergen, M. ; Wilson, S. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 26
  wegbermen - uiterwaarden - maaien - biomassa productie - natuurbeheer - onderhoud - landschapsbeheer - biobased economy - roadsides - river forelands - mowing - biomass production - nature management - maintenance - landscape management - biobased economy
  Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende vraag naar biomassa voor de biobased economy waardoor er perspectief is ontstaan om biomassa tegen steeds lagere kosten af te zetten of zelfs een vergoeding te gaan ontvangen. Hiervoor is het eerst nodig inzicht te hebben in de (1) relevante arealen van Rijkswaterstaat voor de productie van biomassa en (2) de huidige potentie van deze arealen voor de productie van biomassa te kennen. Om dit in kaart te brengen zijn de arealen in direct of indirect beheer (vooral uiterwaarden) bij Rijkswaterstaat bepaald op basis van beschikbare bestanden bij Rijkswaterstaat. Daarna is per oppervlaktesoort (en vegetatie) ingeschat wat voor biomassa er geproduceerd wordt en hoeveel de huidige oogstbare biomassaproductie per ha per jaar is.
  Toepassingsmogelijkheden voor natuur- en bermmaaisel : stand van zaken en voorstel voor een onderzoeksagenda
  Spijker, J.H. ; Bakker, R.R.C. ; Ehlert, P.A.I. ; Elbersen, H.W. ; Jong, J.J. de; Zwart, K.B. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2418)
  wegbeplantingen - onderhoud - natuurbeheer - grasmaaisel - wegbermen - biomassa - biomassa productie - veevoeder - bodemverbeteraars - bio-energie - biobased economy - biomassaconversie - roadside plantations - maintenance - nature management - grass clippings - roadsides - biomass - biomass production - fodder - soil conditioners - bioenergy - biobased economy - biomass conversion
  In dit rapport zijn de verschillende potentiële ketens van verwerking van natuur- en bermgras beschreven: achterlaten van maaisel, voer voor vee en grazers, bodemverbeteraar, thermische conversie, vergisting, bioraffinage en inzet als bed- of strooiselmateriaal. Van elke keten is een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Op basis van deze analyses en van de uitkomsten van georganiseerde workshops met vertegenwoordigers van partijen uit de keten is het perspectief geschetst voor de verschillende ketens. Afgesloten wordt met een onderzoeksagenda voor de perspectiefrijke ketens van verwerking.
  Precisie irrigatie: Verbeteren van het irrigatiesysteem voor de chrysantenteelt
  Tuijl, B.A.J. van; Vermeulen, T. ; Winkel, A. van; Lier, G. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1229) - 34
  chrysanthemum - irrigatiesystemen - verbetering - teelt onder bescherming - snijbloemen - optimalisatiemethoden - onderhoud - nederland - chrysanthemum - irrigation systems - improvement - protected cultivation - cut flowers - optimization methods - maintenance - netherlands
  Samenvatting Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen is in dit project onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is vandeze knelpunten en of er verbeteringen mogelijk zijn op de bestaande systemen, dan wel volledig nieuwe irrigatiesystemen ontworpen kunnen worden. Uit een inventarisatie bleek dat er een grote diversiteit is in de praktijk aan gebruik van nozzles, inrichting en vooral het onderhoud van de irrigatiesystemen. Daarbij bleek dat de on-uniformiteit bij enkele onderzochte bedrijven groter was dan de betrokken ondernemers dachten. Op basis van de beschikbare kennis over irrigatie moest echter geconcludeerd worden, dat niet zozeer de kennis ontbreekt, maar dat deze kennis veelal niet wordt toegepast. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde installatie van het hele systeem (doorrekening op papier), te grote drukvallen door verkeerde uitvoering (bv. verkeerde koppelstukken, verkeerde inschatting van de druk bij gebruik van slootwater in plaats van basinwater), te lang gebruik van nozzles en het achterwege blijven van periodieke reiniging en controle. Vanwege deze situatie heeft het project zich gericht op het vergroten van de bewustwording door het ontwerpen van een eenvoudig meetinstrument. Dit instrument stelt ondernemers in staat periodiek en vergelijkbaar (binnen het bedrijf en met andere bedrijven) de uniformiteit van de irrigatieverdeling te bepalen. Op basis van deze informatie kan de ondernemer acties nemen op het gebied van onderhoud. Vervolgens is alternatieve irrigatieprincipes voor doorontwikkeling in de toekomst. Principes als spuitboom, onderlangs druppel irrigatie of ingegraven ‘zweetslangen’ bleken in eerste ronden van toetsing al niet geschikt voor toepassing in de chrysantenteelt. Uit deze inventarisatie kwam wel naar voren dat er mogelijk perspectieven zijn voor het ontwikkelen van (draadloze) vochtsensornetwerken, zodat de kwaliteit van irrigatie kwantitatief gemonitord kan worden op de plek waar het er toe doet: in de wortelzone. Puntsgewijs concluderen we de volgende aanbevelingen voor de praktijk: 1. ga in studiegroepen aan de gang met het meetprotocol en leer de ondergrens - zie Bijlage 1 2. bewuster bezig zijn bij installatie - zie Bijlage 2 en 3 3. op het bedrijf 2-3 maal per jaar de uniformiteit meten en het verloop zien - en daarop inspelen met onderhoud (reiniging, vervangen van doppen, eventueel verdere monitoring van drukverlies in het systeem - en vervanging/reiniging van systeemcomponenten). 4. voer vervolgstudies uit naar de relatie tussen uniformiteit en kwaliteitsverlies: wat kost het om 10% over of onder te irrigeren? 5. verdere ontwikkeling van irrigatiesystemen in de toekomst toespitsen op kwantitatieve sturing van irrigatie -vochtsensoren in de grond.
  Zorg voor natuur en landschap, handreiking voor zorginstellingen en groene organisaties bij het organiseren van dagbestedingen voor zorgcliënten in natuur en landschap
  Oosterbaan, A. ; Paassen, A. van - \ 2012
  Utrecht : Landschapsbeheer Nederland - 48
  zorgboerderijen - landschapsbeheer - natuurbeheer - onderhoud - social care farms - landscape management - nature management - maintenance
  De combinatie van zorg en natuur is van onschatbare waarde. Om die combinatie succesvol te laten zijn is het wel belangrijk dat mensen uit de twee werelden ‘zorg’ en ‘natuur’ elkaar goed kennen. Zorginstellingen moeten weten wat natuur- en landschapsorganisaties (als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en zorgboerderijen te bieden hebben. Natuur- en landschapsorganisaties en zorgboerderijen moeten beseffen dat ze aan zorgcliënten bijzondere werknemers hebben die bijzondere aandacht vragen. En over de vragen ‘wie betaalt wat’ en ‘wie is waar verantwoordelijk voor’ moeten simpelweg afspraken gemaakt worden. Dit boekje helpt daarbij.
  Ecologie van de toekomstige kust : bouwstenen voor de nationale visie kust
  Schotman, A.G.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2353) - 152
  kustbeheer - zeeniveau - klimaatverandering - kustgebieden - onderhoud - bescherming - natura 2000 - natuurbescherming - coastal management - sea level - climatic change - coastal areas - maintenance - protection - natura 2000 - nature conservation
  Dit rapport gaat over de verwachte effecten op de natuur van het voornemen de Nederlandse kust in de 21e eeuw te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Het is opgesteld op verzoek van RWS Waterdienst in het kader van het Deltaprogramma Kust voor de ontwikkeling van een nationale visie kust. Aan de hand van een elftal vragen zijn door tien auteurs dertig factsheets ingevuld. Er is een workshop georganiseerd om de factsheets te bespreken en gezamenlijke antwoorden op de gestelde vragen te formuleren en bouwstenen voor een visie op de ecologie van de toekomstige kust. De antwoorden zijn samengevat in dit rapport. Het ‘principe van natuurlijke dynamiek’ uit het Nationaal Kader Kust is uitgewerkt.
  Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de rijkswateren. Analyserapport meestromende nevengeulen en eenzijdig aangetakte strangen
  Kouwen, L. van; Dionisio Pires, M. ; Geest, G. van; Riel, M.C. van - \ 2011
  Delft : Deltares (1204157-001 ) - 89
  oevervegetatie - oeverecologie - hydrologie van stroomgebieden - morfologie - literatuuroverzichten - oeverbescherming van rivieren - onderhoud - natuurontwikkeling - riparian vegetation - riparian ecology - catchment hydrology - morphology - literature reviews - riverbank protection - maintenance - nature development
  Met de komst van de KRW (EP 2000) en stroomgebiedbeheersplannen met bijbehorende maatregelpakketten is er veel aandacht voor de wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: welke inrichting levert het hoogste ecologische rendement en hoe kunnen beheer en onderhoud tot een minimum beperkt worden? In opdracht van Rijkswaterstaat voert Deltares daarom studies uit die gericht zijn op de ontwikkeling en montage van kennis over de ecologische effectiviteit van maatregelen in Rijkswateren, in samenhang met hydromorfologische stuurvariabelen. De hier besproken studie wordt in 3 delen opgesplitst: - een oevertypologie aan de hand van bestaande natuurvriendelijke oeverconstructies; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot (ecologisch effectieve) inrichting van natuurvriendelijke oevers; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot beheer en onderhoud.
  FAB en omgeving - Het belang van groene en blauwe netwerken.
  Alebeek, F.A.N. van; Schaap, B.F. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - landschapsbeheer - wegbermen - slootkanten - onderhoud - functionele biodiversiteit - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - arable farming - field margins - augmentation - agro-biodiversity - landscape management - roadsides - ditch banks - maintenance - functional biodiversity - plant protection - encouragement
  Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Brabant en Flevoland waarin gebruik gemaakt wordt van het landschap en haar biodiversiteit voor de onderdrukking van ziekten en plagen. In de loop van 2011 is in de Hoeksche Waard een pilot tot stand gekomen voor FAB-vriendelijk beheer van enkele dijken, wegbermen en bijbehorende sloottaluds door het waterschap Hollandse Delta (WSHD). Het waterschap gaat monitoren wat de kosten en besparingen in deze pilot kunnen zijn en hoe het beheer praktisch in de bestekken past.
  Veel bermgras kan biogas worden
  Spijker, J.H. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 9 - 9.
  biomassa - wegbermplanten - wegbermen - onderhoud - economische aspecten - energiebronnen - biomass - roadside plants - roadsides - maintenance - economic aspects - energy sources
  Nederland heeft veel bermen. Het gemaaide gras kan middels vergisting of compostering worden gebruikt als biogas. Maar er moeten nog wel wat praktische problemen worden opgelost.
  Vaste planten in openbaar groen, voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2011
  Boskoop : PPH - ISBN 9789491127021 - 47
  sierplanten - openbaar groen - stadsparken - stedelijke gebieden - soortenkeuze - onderhoud - ornamentele waarde - groenbeheer - ornamental plants - public green areas - urban parks - urban areas - choice of species - maintenance - ornamental value - management of urban green areas
  In het Nederlandse openbaar groen worden erg weinig vaste planten worden gebruikt. Op verzoek van kwekers en met financiering van het Productschap Tuinbouw, heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) daarom onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Dit werd niet veroorzaakt door een gebrek aan geschikte soorten. De oorzaak lijkt meer te liggen in de slechte reputatie die vaste planten hebben bij groenbeheerders. Ze worden veelal gezien als duur en veel onderhoud vragend. Deze reputatie was 25 jaar geleden misschien terecht, maar in de tussentijd zijn er nieuwe beheermethoden ontwikkeld en nieuwe soorten in de praktijk uitgetest. Daarmee zijn onderhoudsarme beplantingen te maken, die zelfs goedkoper uitpakken dan een heestervak of gazon. Dat biedt veel nieuwe mogelijkheden voor het gebruik.
  Duurzame fianciering van landschap, een onderzoek naar de financieringsbehoefte van beheer en herstel van waardevolle nationale en provinciale cultuurlandschappen
  Tholen, J. ; Hendriksen, B. ; Jong, J.J. de - \ 2010
  Amstelveen : KPMG Advisory N.V. - 59
  landschap - landschapsbescherming - onderhoud - kosten - financieren - landscape - landscape conservation - maintenance - costs - financing
  Het onderzoek is gericht op de financieringsbehoefte van het beheer en herstel van waardevolle cultuurlandschappen die door rijk en provincies in het beleid zijn genoemd: Nationale Landschappen, de Rijksbufferzones, de Belvederegebieden, de Unesco gebieden, en in een aantal provincies aanvullende waardevolle landschappen. Deze waardevolle landschappen omvatten ongeveer 50% van het landoppervlak van Nederland buiten de steden en grote oppervlaktewateren. Naast groene en blauwe landschapselementen zijn de kosten van recreatieve toegankelijkheid, landschappelijk waardevolle bebouwing en instandhoudingskosten van verkaveling en terreinkenmerken meegerekend
  Klimaatdijk in de praktijk: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek
  Moel, H. de; Beijersbergen, J. ; Berg, F. van den; Goei, J. de; Koch, R.C. de; Koelewijn, A.R. ; Loon-Steensma, J.M. van; Molenaar, I.M. ; Steenbergen-Kajabová, J. ; Schelfhout, H. ; Versluis, S. ; Zantinge, A.M. - \ 2010
  Utrecht : Klimaat voor Ruimte (KvK rapport 019/2010) - ISBN 9789490070182 - 174
  dijken - onderhoud - veiligheid - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - rivierengebied - dykes - maintenance - safety - flood control - climatic change - rivierengebied
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderende inzichten, randvoorwaarden en omstandigheden. Klimaatverandering heeft de potentie om ervoor te zorgen dat dijken in de toekomst opnieuw moeten worden versterkt vanwege veranderingen in hydraulische omstandigheden. Het waterschap Rivierenland wil zoveel mogelijk voorkomen dat tracés die nu versterkt worden in de nabije toekomst opnieuw moeten worden versterkt om zo dubbel werk en overlast voor de bewoners te voorkomen. Op plaatsen waar nu dijkversterkingen zijn gepland wil het waterschap deze graag zo robuust uitvoeren, dat versterking lange tijd kan worden uitgesteld, zelfs onder veranderende omstandigheden vanwege klimaatverandering.
  Ecologisch beheer van de publieke ruimte: mogelijkheden voor natuurtechnisch dijk-, slootkant- en wegbermbeheer, toegespitst op de Hoeksche Waard
  Meerburg, B.G. ; Korevaar, H. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 280) - 44
  dijken - wegbeplantingen - rivieroeverbeplantingen - slootkanten - onderhoud - vegetatiebeheer - biodiversiteit - waterschappen - zuidhollandse eilanden - dykes - roadside plantations - riverside plantations - ditch banks - maintenance - vegetation management - biodiversity - polder boards - zuidhollandse eilanden
  Uit het onderzoek dat in dit project is uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van bloemstroken en de aantallen natuurlijke vijanden zowel in de lucht als in de bodem. Een andere conclusie was dat dijken, bermen en slootkanten belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het gehele gebied. Onder aangepast beheer zou 's winters een middelhoge vegetatie blijven staan om natuurlijke vijanden dekking te bieden en zouden houtige begroeiingen 's winters schuilplaatsen bieden aan rovers en sluipwespen. Om dat in de Hoeksche Waard te bereiken is een actieve rol nodig van het waterschap, de grootste beheerder van slootkanten, bermen en dijken in het gebied
  Klimop 3, Beheer
  Kopinga, J. - \ 2009
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)8. - p. 4 - 7.
  hedera - onderhoud - veiligheid - takken - openbaar groen - groenbeheer - boomverzorging - hedera - maintenance - safety - branches - public green areas - management of urban green areas - tree care
  Dit artikel is het derde en laatste in een serie over de toepassing en het beheer van de klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit derde deel gaat over beheertechnische problemen die zijn te verwachten, en de vraag welke inspanningen daarbij acceptabel zijn.
  Vissen in poldersloten. Dl. 2: Inrichting- en beheermaatregelen in polder Lakerveld en polder Zaans Rietveld ten gunste van poldervissen
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jong, T. de; Pellikaan, G.C. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1945) - 63
  sloten - baggeren - onderhoud - vissen - biodiversiteit - polders - natuurtechniek - aquatische ecosystemen - zuid-holland - agrarisch natuurbeheer - vijfheerenlanden - ditches - dredging - maintenance - fishes - biodiversity - polders - ecological engineering - aquatic ecosystems - zuid-holland - agri-environment schemes - vijfheerenlanden
  In 2005-2006 heeft het project ‘Vissen in poldersloten - De invloed van baggeren in ‘dichte’ en open sloten op vissen en amfibieën’ plaats gevonden. De resultaten van dat project zijn vertaald naar praktische handvatten voor inrichting- en beheermaatregelen. In dit vervolg project ‘Vissen in poldersloten deel 2’ zijn inrichting- en beheermaatregelen uitgevoerd ten behoeve van visfauna in polder Zaans Rietveld (Alphen a/d Rijn) en polder Lakerveld. Daarnaast worden in de praktijk door verschillende beheerders in het veld maatregelen getroffen voor poldervissen. Maatregelen die vaak op gevoel zijn uitgevoerd, zonder onderbouwing en samenhang. Monitoring op effect van deze maatregelen blijven vaak achterwege, maar anekdotisch is vaak aangetoond dat deze maatregelen succesvol (kunnen) zijn. Om deze inrichtingsmaatregelen voor een breder publiek toegankelijk te maken zijn deze in het laatste hoofdstuk gepresenteerd.
  Landschapselementen verdwijnen in rap tempo
  Jong, J.J. de; Os, J. van; Schrijver, R.A.M. - \ 2009
  Landwerk 2009 (2009)5. - ISSN 1567-1844 - p. 5 - 8.
  landschap - onderhoud - subsidies - kosten - landschapsbeheer - landscape - maintenance - subsidies - costs - landscape management
  Het gaat niet goed met landschapselementen in Nederland. Ondanks subsidies en regelgeving, verdwijnen er elementen als hagen, houtwallen en hoogstamboomgaarden, die in veel gebieden het karakter van het landschap bepalen. Volgens onderzoekers van Alterra kunnen we met 64 tot 104 miljoen euro per jaar de bestaande elementen op een duurzame manier te onderhouden. Maar wat is nog mer nodig? En wie gaat dit financieren?
  Bundel versnipperde plantenkennis in gemeentegroen
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)14. - ISSN 0165-3350 - p. 15 - 16.
  overblijvende planten - stedelijke gebieden - groene zones - soorten - kostenbeheersing - onderhoud - openbaar groen - gemeenten - perennials - urban areas - green belts - species - cost control - maintenance - public green areas - municipalities
  Onderzoek toont aan dat er voldoende vaste planten zijn, die tegen lage kosten onderhouden kunnen worden. Versnipperde kennis weerhoudt de vaste planten vooralsnog van een terugkeer in het openbaar groen. Bundelen van die kennis, onder leiding van de gemeente is noodzakelijk
  De omslag tegen het licht gehouden : wegenheffing en de kostentoedeling daarvan vanaf 2009 onder de nieuwe Waterschapswet door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. - \ 2008
  Wageningen : WUR LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 105)
  plattelandswegen - onderhoud - kosten - platteland - financieren - waterschappen - noord-holland - rural roads - maintenance - costs - rural areas - financing - polder boards - noord-holland
  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is één van de zes waterschappen in ons land met een wegbeheerstaak. Waterschappen die belast zijn met wegbeheer zien niet al hun gemaakte kosten vergoed door algemene overheidslichamen. De niet gedekte kosten moeten worden omgeslagen over de belangencategorieën door middel van een kostentoedelingsverordening. Om deze op te kunnen stellen is door Wageningen Universiteit in 1995 een kostentoedelingsmethodiek ontwikkeld, gebaseerd op het profijt dat de verschillende categorieën hebben bij de waterschapswegen. Vanwege een fusie van waterschappen en vanwege nieuwe Waterschapswetgeving heeft thans een bijstelling van de methode plaatsgevonden.
  Analysis and design of multifunctional agricultural landscapes : a graph theoretic approach
  Jellema, A. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Ariena van Bruggen; Paul Opdam, co-promotor(en): Walter Rossing. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048831 - 192
  landschap - velden - agrarische bedrijfsvoering - onderhoud - optimalisatie - regionalisme - geografische informatiesystemen - modellen - houtwallen - landschapselementen - landschapsbeheer - grafentheorie - friese wouden - landscape - fields - farm management - maintenance - optimization - regionalization - geographical information systems - models - hedgerows - landscape elements - landscape management - graph theory - friese wouden
  This thesis deals with the development of quantitative methodologies for the evaluation of landscape functions and their interactions in multifunctional agricultural landscapes. It focuses on the spatial coherence of hedgerow networks for ecological functions and landscape character for perception of landscape identity, and on their integration in a multifunctional and multiscale trade-off analysis. Graph theory provided the basis for new methodologies that are applied in this research.
  Maatschappelijke kosten-batenanalyse van wandelen op boerenland : met indicatieve cases 'het Land van Wijk en Wouden' en 'de Hoeksche Waard'
  Bos, E.J. ; Gaaff, A. ; Reinhard, A.J. ; Rijk, P.J. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - 66
  landbouwgrond - wandelpaden - openluchtrecreatie - meervoudig landgebruik - ontwerp - onderhoud - kosten-batenanalyse - agrarische economie - economische evaluatie - economische haalbaarheid - sociale lasten - nederland - zuidhollandse eilanden - groene hart - zuid-holland - agricultural land - trails - outdoor recreation - multiple land use - design - maintenance - cost benefit analysis - agricultural economics - economic evaluation - economic viability - social costs - netherlands - zuidhollandse eilanden - groene hart - zuid-holland
  De Directie Platteland van het ministerie van LNV wil aan de hand van de case 'Toegankelijkheid platteland' meer inzicht te krijgen in de rol die MKBA kan spelen in de beleidsvoorbereiding (interactie LNV en provincies). In dit rapport wordt een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een beperkte financiële analyse uitgevoerd voor wandelpaden op boerenland. De ontwikkelde methodiek is toegepast op twee regio's, de Hoeksche Waard en het Land van Wijk en Wouden (omgeving Stompwijk - Hazerswoude). In het geval van het Land van Wijk en Wouden overtreffen de maatschappelijke baten de kosten. Echter, voor de Hoeksche Waard zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de baten. Uit de financiële analyses volgt dat de lusten en lasten ongelijk verdeeld zijn over de actoren in de regio's
  Onderhoud op Maat : Evaluatie
  Alterra- Centrum Ecosystemen, ; Bijlsma, R. ; Leeuw, Y. - \ 2007
  Drachten : Grontmij - 62
  waterwegen - sloten - onderhoud - waterplanten - natuurbescherming - waterbeheer - nederland - integraal waterbeheer - friesland - waterways - ditches - maintenance - aquatic plants - nature conservation - water management - netherlands - integrated water management - friesland
  De voormalige zes waterschappen in Friesland hebben in 2001 besloten een proef op te starten waarbij vanuit de praktijk wordt gekeken naar kansen voor een meer natuurvriendelijk beheer en onderhoudsregime. Daarvoor is het vijf jaar durend onderzoek Onderhoud op Maat opgezet dat in 2001 is gestart en 2006 wordt afgerond. De proef richtte zich op watergangen in agrarisch gebied en zonder een natuurvriendelijke inrichting. Op basis van bestaande theoretische kennis, praktische ervaring en de kenmerken van een gebied zijn in vijf proefgebieden onderhoudsmethoden voorgesteld en vijf jaar uitgevoerd. Gedurende de proef zijn de ontwikkelingen gevolgd ten aanzien van ecologie, waterkwaliteit, waterkwantiteit, de beheeraspecten, kosten en draagvlak. Ter bevordering van het draagvlak zijn vanaf het begin van het project zowel de bestuurders als de ambtenaren van het waterschap en vertegenwoordigers uit de streek bij het onderzoek betrokken. Na vijf jaar is gebleken dat er praktische beheersvormen zijn toegepast waarbij de kwaliteit van de flora en fauna ook daadwerkelijk is toegenomen. Daarbij is een verschuiving te zien van soorten van voedselrijke naar voedselarmere omstandigheden. Bovendien is op veel plaatsen het aantal plantensoorten toegenomen. Vanwege de korte periode en de beperkte omvang van de proefvakken is er nog geen relatie te leggen tussen de onderhoudsvormen en de gemeten waterkwaliteit. Het meeste effect van een op maat gesneden onderhoud wordt verwacht op de vegetatie en de biologische kwaliteit van het water.
  Opruwen sleufvloer : diagonaal frezen sleufvloer levert minste ammoniakemissie
  Blanken, K. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)15. - ISSN 0168-7565 - p. 73 - 73.
  melkveehouderij - ligboxen - huisvesting van koeien - roostervloeren - oppervlakteruwheid - ammoniak - emissie - vloeren - onderhoud - dairy farming - cubicles - cow housing - grid floors - surface roughness - ammonia - emission - floors - maintenance
  Het opruwen van sleufvloeren geeft een duidelijk verbeterde stroefheid en begaanbaarheid. In een onderzoek door PV lijkt diagonaal frezen op basis van de ammoniakconcentratie de beste methode zonder de emissie te verhogen. De andere onderzochte methodes van opruwen waren gritstralen en frezen evenwijdig aan de sleuven
  Wandelpaden op land- en tuinbouwbedrijven: animo, mogelijkheden en vergoedingssysteem
  Rijk, P.J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052429816 - 42
  agrarische economie - landbouwbedrijven - voetpaden - paden - constructie - onderhoud - vergoeding - compensatiebedragen - platteland - recreatie - agricultural economics - farms - footpaths - paths - construction - maintenance - compensation - compensatory amounts - rural areas - recreation
  Dit rapport geeft inzicht in de animo, mogelijkheden en een vergoedingssysteem voor het aanleggen en beheren van wandelpaden op land- en tuinbouwbedrijven. Hierbij wordt teruggegrepen op een aantal reeds gepubliceerde rapporten en op nog niet eerder gepubliceerd onderzoek op dit gebied (een representatieve enquête onder 700 land- en tuinbouwers). In het bijzonder is in het rapport ingegaan op de financiële vergoedingen die gegeven zullen moeten gaan worden aan de land- en tuinbouwers die een wandelpad over hun bedrijf zouden willen aanleggen. Ook aan de wijze waarop en de randvoorwaarden waaronder de financiële vergoeding tot stand zou moeten komen komt aan de orde. This report provides insight into the enthusiasm and possibilities for the laying and maintenance of footpaths on farms and horticultural holdings, as well as insight into a system of compensation. A number of previously published reports on this topic are referred to once again, in addition to as yet unpublished research in this field (a representative survey of 700 farmers and horticulturalists). The report particularly looks at the financial compensation that will need to be given to farmers and horticulturalists wishing to lay a footpath on their land. Attention is also paid to the manner in which the financial compensation would need to be effected as well as the conditions attached to this.
  Anders slootschonen in Eemland
  Jong, Th. ; Alterra- Centrum Ecosystemen, - \ 2004
  Culemborg : Viridis, Bureau voor Ecologisch Onderzoek en Advies - 41
  sloten - onderhoud - waterbeheer - schoonmaken - waterplanten - afvoer - utrecht - gelderland - eemland - ditches - maintenance - water management - cleaning - aquatic plants - discharge - utrecht - gelderland - eemland
  Doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de effecten van de andere wijze van slootschonen op flora en vegetatie, waardoor antwoord gegeven kan worden op de volgende vragen: - wat zijn de veranderingen in flora en vegetatie tussen2001 en 2004?; - zijn de geconstateerde effecten positief voor de ecologische waarde van de sloot?; - zijn de geconstateerde effecten te relateren aan de andere manier van slootschonen
  Wanneer is goed veilig?
  Niemeijer, C.M. ; Oosterbaan, A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)6. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 27.
  bosbouw - bosbomen - bosbouwkundige handelingen - onderhoud - gereedschappen - openbaar groen - bosopstanden - forestry - forest trees - forestry practices - maintenance - tools - public green areas - forest stands
  In de jaren negentig bleek de bosbouw- en groenvoorzieningsector een van de onveiligste sectoren te zijn in Nederland. Verbetering van de werkomstandigheden was dus hard nodig. Hierbij is de beschikbaarheid van goedgekeurde apparatuur en middelen een belangrijk aandachtspunt. Logo's (als kwaliteitsaanduiding) kunnen de aspirant-koper helpen om iets goeds te kopen
  Worden rijkswegbermen goed beheerd? Een botanische evaluatie
  Kalwij, J.M. ; Sykora, K.V. ; Keizer, P.J. - \ 2004
  De Levende Natuur 105 (2004)3. - ISSN 0024-1520 - p. 104 - 108.
  wegbermplanten - plantenecologie - natuurbescherming - habitats - monitoring - wegen - onderhoud - roadside plants - plant ecology - nature conservation - habitats - monitoring - roads - maintenance
  Wegbermen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan flora en vegetatie van Nederland. Bermen van rijkswegen worden al lang ecologisch beheerd. Het effect van dit beheer was nog niet eerder landelijk beoordeeld. In dit artikel een beschrijving van de botanische veranderingen na 15 jaar. Aan ieder vegetatietype is een vegetatiekundig waardeoordeel gegeven in een vijfdelige schaal
  Chemisch of niet? : kosten onkruidbestrijding niet helder
  Kurstjens, D.A.G. ; Spijker, J.H. - \ 2004
  Tuin en Park Techniek 11 (2004)3. - ISSN 1380-3212 - p. 32 - 33.
  onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - bestrating - kosten - vergelijkingen - frequentie - onderhoud - werkorganisatie - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - niet in de prijs doorberekende kosten - weed control - control methods - pavements - costs - comparisons - frequency - maintenance - organization of work - cost analysis - cost benefit analysis - externalities
  Kritische kanttekeningen bij de gangbare kostenvergelijkingen tussen chemische en niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen, en in figuren de relaties tussen bestrijdingsfrequentie, jaarkosten van onkruidbestrijding en beeldkwaliteit, met de belangrijkste sturingsmogelijkheden. Er lijken nog volop mogelijkheden om de kosten van branden, borstelen en heet water te verlagen, zoals: afstemming van onkruidbestrijding, straatreiniging en groenvoorziening; afstemming van bestrijdingsfrequentie en -intensiteit op de omstandigheden; combinatiemachines met een hoge capaciteit die werk besparen. De meerkosten van niet-chemische bestrijding met combinatiemachines kunnen grotendeels teniet worden gedaan door besparingen op veegbeurten, stortkosten en onderhoud van graskanten. Andere aspecten, die meestal niet worden meegenomen in een kostenvergelijking, zijn de maatschappelijke kosten van chemische onkruidbestrijding, bijv. de extra kosten voor drinkwaterzuivering, en de risico's op onkruidresistentie
  Onderzoek kostenefficiency wegbeheer hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. ; Beunen, R. ; Hauptmeijer, W.M. - \ 2004
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 98) - ISBN 9789067547888 - 30
  wegen - infrastructuur - openbare werken - kosten van voorzieningen - onderhoud - bedrijfsvoering - kostenbeheersing - waterschappen - roads - infrastructure - public works - utility costs - maintenance - management - cost control - polder boards
  Landelijk gebied De Venen; Een verkenning van bewonerswensen
  Borgstein, M.H. ; Hofsink, H.C. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428574 - 46
  agrarische economie - platteland - landschap - perceptie - onderhoud - boeren - bedrijven - opinies - nederland - utrecht - veenweiden - agricultural economics - rural areas - landscape - perception - maintenance - farmers - businesses - opinions - netherlands - utrecht - peat grasslands
  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het LEI onderzoek gedaan naar de wensen ten aanzien van het landelijk gebied onder de inwoners van Mijdrecht, Nieuwkoop en Kockengen. Het doel was erachter te komen hoe de inwo-ners tegen het gebied aankijken: wat vindt men de sterke kanten van het gebied en wat voor mogelijkheden zijn er voor verbetering. Daarnaast is ook gekeken naar het onderhoud en instandhouding van het gebied en hoe bewoners daaraan een bijdrage kunnen leveren.
  Melkmachinemonteurs leveren kwaliteit
  Wemmenhove, H. ; Huijsmans, P. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)2. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
  melkmachines - onderhoud - inspectie - kwaliteitscontroles - normen - kwaliteitsnormen - kwaliteit - tests - testen - milking machines - maintenance - inspection - quality controls - standards - quality standards - quality - tests - testing
  De monteurs volgen jaarlijks een bijscholingsprogramma incl. een beoordeling van de meet- en adviesrapporten. Daarnaast wordt hun meetapparatuur gekalibreerd aan de apparatuur van het Informatiecentrum Melkwinning (ICM) van het Praktijkonderzoek Veehouderij.
  Greenscom case studies Houten en Utrecht
  Aalbers, C.B.E.M. ; Ekamper, T. - \ 2003
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 59 (2003)3. - ISSN 0166-3534 - p. 14 - 20.
  stadsontwikkeling - stedelijke gebieden - communicatie - projecten - openbare parken - onderhoud - gemeenten - openbaar groen - public parks - maintenance - urban development - urban areas - communication - projects - public green areas - municipalities
  Het beeld van ons land verandert in snel tempo door de stedelijke ontwikkelingen van de laatste decennia. Veranderingen en verwachtingen brengen nieuwe uitdagingen mee voor de planners en beheerders van vandaag. Na een beschrijving van de nationale en lokale ontwikkelingen zoomen we in op ervaringen met beheer, groenstructuurplanning en communicatie in Houten en Utrecht
  Proef met de onderhoudsarme ontwatering in de kwelderwerken: "de Krekenproef"; evaluatie 1997-2002
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 634) - 137
  drainage - oppervlaktedrainage - kweldergronden - overstroomde gronden - onderhoud - veldproeven - nederland - oevers - waddenzee - friesland - drainage - surface drainage - salt marsh soils - flooded land - maintenance - field tests - netherlands - shores - wadden sea - friesland
  Het ontwikkelingsperspectief voor de Waddenzee is onder meer gericht op vergroting van het areaal meer natuurlijke kwelders. In het kader van het beheer en onderhoud van de kwelderwerken langs de Friese en Groninger vastelandskust is ten oosten van deHolwerder veerdam in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland, de Krekenproef uitgevoerd. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om het afwateringssysteem van de kwelderwerken zodanig aan te passen dat het beter vergelijkbaar is met dat van een natuurlijke kwelder. In deze eindrapportage wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en de uitgangssituatie. Verder worden de resultaten besproken en wordt de proef geëvalueerd aan de hand van de gestelde randvoorwaarden met daaraan gekoppelde grenswaarden.
  Financing local rural road maintenance : who should pay what share and why?
  Jaarsma, C.F. ; Dijk, T. van - \ 2002
  Transportation Research. A, Policy and practice 36 (2002). - ISSN 0965-8564 - p. 507 - 524.
  plattelandswegen - kostenbeheersing - kostenanalyse - onderhoud - rural roads - cost control - cost analysis - maintenance
  Eén kruidje roert men niet; effectief niet-chemisch onkruidbeheer in Utrecht-Centrum
  Spijker, J.H. ; Timmermans, H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 477) - 63
  onkruidbestrijding op niet-akkerland - stedelijke gebieden - stadsomgeving - overheidsdomein - onkruidbestrijding - onderhoud - planning - monitoring - kostenanalyse - nederland - utrecht - stad - wegverharding - non-crop weed control - urban areas - urban environment - public domain - weed control - maintenance - planning - monitoring - cost analysis - netherlands - utrecht
  Alterra heeft een vergelijking gemaakt tussen drie niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op de binnenstedelijke verhardingen van Utrecht-Centrum op effectiviteit en kostprijs. De effectiviteit werd bepaald aan de hand van een door Alterra ontworpen beeldkwaliteitssysteem onkruid op verhardingen, de kostprijs werd bepaald aan de hand van tijdschrijfformulieren van de uitvoerders.
  Het groene boek : tijdnormen aanleg en onderhoud van natuur, groen en recreatieve voorzieningen ingedeeld volgens RAW-systematiek
  Anonymous, - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG-rapport 2001-05) - ISBN 9789054061892 - 363
  tijdsbesteding - arbeidskunde - onderhoud - constructie - parken - openbare parken - recreatievoorzieningen - arbeidsnormen - handboeken - natuur - time allocation - work study - maintenance - construction - parks - public parks - recreational facilities - work norms - handbooks - nature
  IMAG normenboek openbaar groen
  Rietmaaisel uit kavelsloten met een alternatief maaibeheer onderwerken?
  Meerburg, B. ; Holshof, G. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)2. - ISSN 1569-805X - p. 16 - 16.
  sloten - onderhoud - maaien - organisch bodemmateriaal - maïs - bouwland - bodemvruchtbaarheid - ditches - maintenance - mowing - soil organic matter - maize - arable land - soil fertility
  In een proef zal worden gekeken of het onderwerken van (vers) rietmaaisel op maosland een goede oplossing is om van dit natuur-bijproduct af te komen.
  Energiebesparen in bewaren
  Dwarswaard, A. - \ 2001
  Bloembollencultuur 112 (2001)8. - ISSN 0165-6406 - p. 19 - 23.
  energiebehoud - bloembollen - opslag - investering - subsidies - landbouwbedrijfsgebouwen - koelen - ventilatie - onderhoud - boerderij uitrusting - energiebeleid - energy conservation - ornamental bulbs - storage - farm buildings - cooling - ventilation - investment - farm equipment - subsidies - maintenance - energy policy
  De Meerjarenafspraak Energie dwingt de bloembollensector om voor 2005 tweeentwintig procent energie te besparen bij de opslag en het bewaren van bollen door te investeren in isolatie, koeling en onderhoud van apparatuur en machines
  Mammals benefit from reduced ditch clearing frequency in an agricultural landscape
  Huijser, M.P. ; Meerburg, B.G. ; Voslamber, B. ; Remmelzwaal, A.J. ; Barendse, R. - \ 2001
  Lutra 44 (2001). - ISSN 0024-7634 - p. 23 - 40.
  zoogdieren - mortaliteit - slootkanten - sloten - maaien - bedrijfsvoering - soortendiversiteit - natuurbescherming - biodiversiteit - populatie-ecologie - nederland - onderhoud - flevoland - mammals - mortality - ditch banks - ditches - maintenance - mowing - management - species diversity - nature conservation - biodiversity - population ecology - netherlands
  We investigated the effect of two types of ditch management on the species richness and abundance of mammals at two sites in an agricultural landscape in Flevoland, The Netherlands. The first management type involved mowing both ditch slopes twice per year with a flailmower and leaving the biomass on the spot (control sections; n=3 at Tureluurweg site, n=6 at Waiboerhoeve site). Here the vegetation was short throughout winter. The second management type involved mowing the two ditch slopes in alternate years and removing the biomass (reed sections; n=3 at Tureluurweg, n=6 at Waiboerhoeve). This resulted in reed cover (Phragmites australis) at one ditch side in winter. Species richness and abundance of mammals were investigated through sightings and trapping along the ditches and in the adjacent production grasslands. Species richness and overall abundance were highest in the reed sections. Common voles (Microtus arvalis), harvest mice (Micromys minutus) and common shrews (Sorex araneus) occurred mostly in the ditches, especially in the reed sections. Only common voles were also frequently found in the grasslands but here their density was lower than along the ditches. A male-biased sex ratio in the production grasslands also indicated that these were a poor habitat for this species. Although reduced clearing frequency of the ditches benefited the common vole, outbreaks seem unlikely as long as the grasslands continue to be used intensively. Low management costs and possible application of reed biomass on arable land could also ensure a rapid integration of nature-oriented ditch management into existing farming systems.
  Goede zode zeedijken vraagt zorgvuldig beheer
  Verkaik, J. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 50 - 51.
  dijken - bescherming - onderhoud - schapen - begrazing - schapenhouderij - grasmatverbetering - waterschappen - dykes - protection - maintenance - sheep - grazing - sheep farming - sward renovation - polder boards
  Het huidige beheer van zeedijken met schapen staat ter discussie. Gesproken wordt over extensivering ten behoeve van een goede dijkkwaliteit. Maar hoe liggen de dijken er nu eigelijk bij en hoe ziet het huidige beheer er uit?
  Minder maaien, meer natuur
  Huijser, M. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)4. - ISSN 1386-8470 - p. 36 - 37.
  sloten - onderhoud - vegetatie - maaien - natuurbescherming - drainage - landbouwgrond - oppervlaktedrainage - ditches - maintenance - vegetation - mowing - nature conservation - drainage - agricultural land - surface drainage
  Ook in grootschalige landbouwgebieden is het mogelijk om natuurwaarden op relatief eenvoudige wijze te vergroten. Dit kan onder andere door de vegetatie in de kavelsloten minder vaak te maaien. Dit hoeft niet tot hogere kosten of problemen met de waterafvoer te leiden.
  Herintroduceren van planten op slootkanten
  Corporaal, J. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 23.
  sloten - slootkanten - onderhoud - kanaaloeverbeplantingen - zaaien - natuurbescherming - plantengemeenschappen - plantensuccessie - proefbedrijven - melkveehouderij - ditches - ditch banks - maintenance - canal plantations - sowing - nature conservation - plant communities - plant succession - pilot farms - dairy farming
  Om te zien of het aantal soorten kan worden vergroot door zaaien, zijn verschillende mengsels van grassen en kruiden ingezaaid. Als met een goed uitgevoerd verschralend beheer onvoldoende resultaat wordt geboekt, kan inzaaien van gebiedseigen soorten perspectief bieden.
  Melkmachinemonteur onmisbare schakel
  Verstappen-Boerekamp, J. ; Wolters, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 24.
  melkmachines - schoonmaken - kiemgetal - melk - melkkwaliteit - melkveehouderij - onderhoud - boerderij uitrusting - machinaal melken - milking machines - cleaning - bacterial count - milk - milk quality - dairy farming - maintenance - farm equipment - machine milking
  De oorzaak van een verhoogd kiemgetal ligt vaak bij de reiniging van melkwinningsapparatuur. Preventieve controles kunnen problemen voorkomen.
  Wilde bijen in het stedelijk groen
  Koster, A. - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)6. - ISSN 0024-1520 - p. 213 - 214.
  natuurbescherming - ecologie - steden - stedelijke gebieden - stadsomgeving - wilde bijenvolken - honingbijen - apidae - dierecologie - habitats - milieu - groene zones - bedrijfsvoering - onderhoud - populatie-ecologie - vegetatiebeheer - vegetatie - soortendiversiteit - natuur - populatiebiologie - gemeenten - openbaar groen - nature conservation - ecology - towns - urban areas - urban environment - wild honey bee colonies - honey bees - apidae - animal ecology - habitats - environment - green belts - management - maintenance - population ecology - vegetation management - vegetation - species diversity - nature - population biology - municipalities - public green areas
  Overzicht van de ontwikkelingen in het stedelijk groenbeheer in deze eeuw en de gevolgen voor wilde bijen. Terugdringing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in combinatie met ecologisch groenbeheer heeft geleid tot een sterke uitbreiding van de bijenstand in het stedelijk gebied, zoals blijkt uit inventarisaties van het openbaar groen in 26 gemeenten in de periode 1997-1999
  Final Proceedings Third International Workshop on Secondary Rural Roads
  Jaarsma, C.F. ; Michels, T. - \ 2000
  Ede : CROW - ISBN 9789066283336 - 296
  plattelandswegen - bedrijfswegen - bouwconstructie - ontwerp - onderhoud - rural roads - farm roads - building construction - design - maintenance
  Gericht beheer slootkanten
  Corporaal, J. ; Kruk, M. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)3. - ISSN 1386-8470 - p. 10 - 11.
  aquatische gemeenschappen - plantengemeenschappen - natuurbescherming - onderhoud - aquatic communities - plant communities - nature conservation - maintenance
  Een natuurgericht slootkantbeheer betekent niet dat men een slootkant aan de natuur kan overlaten. Beheer begint met het herkennen van soorten en het kennen van optimale groeiomstandigheden.
  Invloed anti-verdrogingsmaatregelen op afvoerregime
  Querner, E.P. - \ 1999
  Het Waterschap 74 (1999)13. - ISSN 1380-4251 - p. 588 - 593.
  waterbeheer - watervoorraden - watervoorziening - hydrologie - water - afvoer - oppervlakkige afvoer - drainage - sloten - kanalen - kanalen, klein - waterwegen - onderhoud - maaien - grondwaterstand - regulatie - natuurbescherming - herstel - verdroging - drogen - modellen - oppervlaktedrainage - waterstand - overijssel - twente - water management - water resources - water supply - hydrology - water - discharge - runoff - drainage - ditches - canals - channels - waterways - maintenance - mowing - groundwater level - regulation - nature conservation - rehabilitation - desiccation - drying - models - surface drainage - water level - overijssel - twente
  Met behulp van modelberekeningen (SIMFLOW en MWW) is nagegaan in welke mate het opzetten van het waterpeil als anti-verdrogingsmaatregel in een gebied de piekafvoeren doet toenemen en wat dit betekent voor de frequentie van het maaionderhoud. Voorbeeldberekeningen worden gegeven voor twee waterlopen in het stroomgebied van de Poelsbeek (Twente)
  De milieugerichte levenscyclusanalyse
  Satter, I.H.G. ; Braam, C.R. - \ 1999
  Agrabeton 9 (1999)5. - ISSN 0167-3246 - p. 19 - 21.
  vervanging - arbeidsleven - gebouwen - structuren - levensduur - milieu - kwaliteit - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - bouwconstructie - onderhoud - recycling - bouwmaterialen - herstel - levenscyclusanalyse - replacement - working life - buildings - structures - lifespan - environment - quality - environmental impact - sustainability - natural resources - building construction - maintenance - recycling - building materials - rehabilitation - life cycle assessment
  De overheid streeft naar milieubewust ontwerpen door het meenemen van de 'milieubelasting' als kwaliteitsaspect. De levenscyclusanalyse (LCA) is een algemeen geaccepteerde rekenmethodiek voor het vaststellen van deze 'milieubelasting'
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.