Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 49 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Comparison of Univeg storage locations
  Montsma, M.P. ; Geijn, F. van de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1518) - ISBN 9789462573567 - 12
  cold storage - storage quality - cooling - air flow - air conditioning - humidity - controlled atmosphere stores - koudeopslag - opslagkwaliteit - koelen - luchtstroming - klimaatregeling - vochtigheid - opslag met klimaatbeheersing
  Energiezuinige verdamper
  Montsma, M.P. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1505) - 17
  peren - koelcellen - energiebesparing - tests - verdampers - ventilatoren - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - pears - cold stores - energy saving - tests - evaporators - ventilators - controlled atmosphere stores - fruit stores
  In het kader van IPC project Duurzame bewaring van Agriproducten zijn in bestaande cellen met Conference-peren gedurende twee bewaarseizoenen testen uitgevoerd met een nieuw concept verdamperunit. Doel van dit onderzoek is om belangrijke energiebesparing te realiseren in de fruitbewaring, bij nieuwe- en bestaande koelinstallaties. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het bewaarde product van het nieuwe systeem minimaal op peil moet blijven.
  Meer inzicht met Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)299. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - modellen - demonstraties (vertoning) - overzichten - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - agricultural research - models - demonstrations - reviews
  Er valt meer te sturen tijdens de bewaring van bloembollen dan menigeen denkt. Dat blijkt uit het Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen, dat door PPO is ontwikkeld. Het model geeft meer inzicht in de relatie tussen de hoeveelheid lucht, het vereiste bewaarklimaat en de gehanteerde schadedrempels.
  Ventilatie, Ademhaling en CO²-schadedrempels
  Wildschut, J. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Lans, A.M. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 11
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - temperatuur - kooldioxide - klimaatregeling - schade - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - temperature - carbon dioxide - air conditioning - damage - ventilation - agricultural research
  Bij de bewaring van bloembollen leeft de vraag sterk hoe hoog de schadedrempel voor CO2 is. PPO onderzocht dit voor voorjaarsbloeiers tulp, narcis (tête-à-tête), hyacint, krokus, iris, muscari, allium, scilla, iris reticulata en chionodoxa. Hiervan werden bollen 2 maanden bewaard bij 385 ppm CO2 (buitenlucht), 5000, 15.000 en 30.000 ppm CO2. Daarna zijn deze gebroeid en/of op het proefveld geplant en bij oogst beoordeeld, geteld en gewogen. Voor narcis, krokus, irissen, scilla en chionodoxa bleek de CO2-schadedrempel = 30.000 ppm. Voor tulp, muscari en allium tussen 15.000 en 30.000 ppm, en voor plantgoed hyacint en iris tussen 5.000 en 15.000 ppm. Zelfs bij extreem lage ventilatie/circulatie (resp. 6m3 en 100 m3/uur per kuub) wordt de schadedrempel niet overschreden. Sturen van ventilatie/circulatie op CO2 kost alleen maar extra energie. Gebruik CO2-meting als indicator van stress, warmteproductie of het functioneren van klep of ventilator.
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Ethyleenproductie- en gevoeligheid van diverse soorten vruchtbomen tijdens gesimuleerde bewaar- en transportomstandigheden
  Schaik, A.C.R. van; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 18
  vruchtbomen - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - varieties - cultivars - varietal susceptibility - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - agricultural research
  Vruchtbomen zijn tijdens bewaring en transport gevoelig voor ethyleengas dat bv geproduceerd wordt door verbrandingsmotoren en rijpend fruit. In het recente onderzoek uitgevoerd door PPO Fruit is ook vastgesteld dat ook de vruchtbomen zelf enigermate ethyleen produceren. Daarom is er extra noodzaak om de koelcellen goed te ventileren met buitenlucht en de bewaartemperatuur van de bomen zo laag mogelijk te houden. Vastgesteld is dat de schadegrens van vruchtbomen op ongeveer 0.5 ppm ligt, waarbij de perenbomen het gevoeligste zijn. Ook is vastgesteld dat ethyleenschade kan optreden tijdens het transport van vruchtbomen bij hogere temperaturen. Binnen enkele dagen kan dat al tot schade leiden.
  Voorwaardelijke ventilatie- en circulatienormen : een demonstratiemodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - temperatuur - modellen - klimaatregeling - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - temperature - models - air conditioning
  Ventilatie en circulatie bij het bewaren van bloembollen hebben als functie om ethyleen (alleen van belang bij tulpenbollen), CO2, water(damp) en soms ook warmte af te voeren en eventueel O2 aan te voeren, zodat bewaarcondities optimaal zijn en hiermee de kwaliteit van de bollen hoog. Voldoende circulatie is daarnaast van belang om eventuele verschillen in bewaarcondities tussen de kisten voor de systeemwand te minimaliseren. In dit project is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op basis van omstandigheden en van instellingen het bewaarklimaat wordt berekend. De omstandigheden in de bewaarcel betreffen het percentage zure bollen, de ademhaling en de uitdrogingssnelheid. De omstandigheden buiten: de temperatuur en RV. De instellingen betreffen de ventilatie- en de circulatiehoeveelheid, de spreiding hierin en de bewaartemperatuur. Het bewaarklimaat wordt gekarakteriseerd door het ethyleengehalte, het CO2-gehalte, de RV en de temperatuur. Deze parameters worden berekend op verschillende niveaus: gemiddeld in de cellucht, gemiddeld tussen de bollen en gemiddeld in de meest en in de minst beluchte kuubkist. Door eerst de omstandigheden te definiëren en vervolgens de instellingen te kiezen, kan de gebruiker zien in welk bewaarklimaat dit resulteert. Door dit resultaat met de schadedrempels te vergelijken kan worden besloten iets aan de instellingen te veranderen om een beter resultaat te krijgen. Op deze wijze wordt een reeks scenario’s doorgerekend waarbij gezocht kan worden naar het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat. Het model rekent ook de energiekosten uit zodat ook gezocht kan worden naar de goedkoopste instellingen om het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat te realiseren. Met het model kan o.a. worden gedemonstreerd dat als het percentage zure bollen laag is (1%), en de ventilatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt, er dan in veel gevallen onvoldoende warmte wordt afgevoerd. Er moet dan gekoeld worden. Iets meer ventileren is dan een goedkopere oplossing. Als ook de circulatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt dan blijft het ethyleengehalte tussen de bollen weliswaar onder de schadedrempel, maar dan loopt het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist teveel op. Het verbeteren van de luchtverdeling over de kisten is dan een veel goedkopere oplossing dan weer extra gaan circuleren. Als de weersomstandigheden (oplopende buitentemperatuur, hoge RV) er toe leiden dat de RV in de cel te hoog wordt, dan is het tijdelijk laten oplopen van de celtemperatuur een veel goedkopere oplossing om de RV te verlagen dan het ontvochtigen. Het model laat ook zien dat bij een laag percentage zure bollen, maar een hoge ademhaling en/of bij nadrogen in sommige gevallen maximaal geventileerd moet worden om al het water af te voeren. Ook dit is veel goedkoper dan actief ontvochtigen. In geen enkel scenario kwam het CO2-gehalte ook maar in de buurt van de hier gehanteerde schadedrempel van 8000 ppm (0.8%). Op bedrijven zonder sensoren voor ethyleen, CO2, temperatuur en RV kan het (tijdelijk) oplopen van ethyleen, of van het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist, buiten de waarneming vallen. Ook het tijdelijk oplopen van de ademhaling en daarmee de warmteproductie en de RV wordt dan niet opgemerkt. Ventileren en circuleren volgens normen die van een worst case scenario uitgaan is dan de enige optie om een ongunstig bewaarklimaat te voorkomen. Het energieverbruik is hierbij erg hoog. Mèt sensoren kan het bewaarklimaat continue worden gevolgd en, zoals door het rekenmodel gedemonstreerd, geoptimaliseerd worden waarbij een ongunstig bewaarklimaat vermeden wordt en de energiekosten zo laag mogelijk gehouden worden. Dit optimalisatieproces wordt voor een groot deel geautomatiseerd door de klimaatcomputer. Het rekenmodel kan toegepast worden op: https://Sites.wur.nl/sites/BewaarModel
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (4) Circulatienormen
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)273. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - sensors - ventilatie - optimalisatiemethoden - meting - computer software - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - sensors - ventilation - optimization methods - measurement - computer software
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen toonde aan dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In vier artikelen zijn de bevindingen van dit project samengevat. Dit vierde artikel behandelt de circulatienorm.
  State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen (3) : kWh's besparen bij de circulatie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)272. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - energy consumption - energy saving - optimization methods
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met de huidige technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er t/m 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit derde artikel behandelt elektra besparen bij de circulatie.
  Productkwaliteit : State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (2)
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)271. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - controle - projecten - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - control - projects
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit tweede artikel behandelt de productkwaliteit.
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Energiezuinig bewaren van tulp blijkt opnieuw veilig voor het product
  Promes, E.J.O. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)258. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - energiebesparing - gewaskwaliteit - projecten - bereikt resultaat - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - energy saving - crop quality - projects - achievement
  Sinds 2007 draait het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen. Inmiddels doen hieraan twaalf bedrijven mee. In 2011 is op deze bedrijven nagegaan hoeveel er op het gebruik van gas en stroom is bespaard. Ook is gekekenb naar de kwaliteit van de nateelt in de broei en de kwaliteit van het plantgoed.
  DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)38. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  appels - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - rijp worden - landbouwkundig onderzoek - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - apples - controlled atmosphere stores - ethylene - ripening - agricultural research - storage quality - keeping quality
  Bewaring onder DCS-condities van Elstar vermindert het optreden van schilvlekjes in Elstar. Een experiment bij PPO Fruit te Randwijk toonde in 2011/`12 het positieve effect aan van DCS™ op het terugdringen van schilvlekjes. Dit was niet nieuw, maar werd niet eerder zo sterk vastgesteld als in dit experiment. Ook zagen we een goed resultaat van toegediend ethyleen bij bewaring onder ULO-condities. Onder ULO trad wél enig hardheid- en kleurverlies op bij continue toediening van ethyleen.
  Bewaring hardfruit 2012-2013
  Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  appels - peren - opslag met klimaatbeheersing - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - landbouwkundig onderzoek - apples - pears - controlled atmosphere stores - storage quality - keeping quality - agricultural research
  De productie van appels en peren is dit jaar beduidend lager dan vorig jaar, terwijl de variatie in het behang groter is. Daarom extra aandacht voor de bewaarkwaliteit.
  Verbeterde systeemwand : scheppen en schansen
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)244. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - muren - technologie - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - air flow - walls - technology - energy saving
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen heeft tot doel te demonstreren wat er met de huidige stand der techniek aan energiebesparing mogelijk is. Uiteraard met behoud of met verbetering van de productkwaliteit. Een doelstelling is ook om met aanvullend onderzoek na te gaan hoe in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden.
  Ethyleenschade door bewaring is te voorkomen
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)7. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - measures - farm management
  Iedere vruchtboom kweker is bij gekoelde bewaring bedacht op het ontstaan van ethyleenschade aan de bomen. Tot enkele jaren geleden was onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden ethyleenschade kan optreden. Uit praktijkonderzoek van PPO Fruit blijkt dat schade kan worden voorkomen.
  Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem : de ontwerpfase
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Braam, G. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 24
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - kratten - ethyleen - opslagruimte - optimalisatie - operationeel onderzoek - energiebesparing - ontwerp - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - crates - ethylene - storage space - optimization - operations research - energy saving - design
  Het voordeel van het huidige bewaarsysteem van bloembollen in kuubskisten voor droogwanden in bewaarcellen ligt vooral op het gebied van logistiek. Nadelen zijn het hoge energieverbruik en het ongelijkmatige bewaarklimaat. Op korte termijn kan de bloembollensector nog veel energie besparen door op onderdelen dit systeem te verbeteren. Op langere termijn kan het systeem echter niet verder geoptimaliseerd worden. Daarom is na gegaan of het mogelijk is om een concept van een nieuw systeem te ontwikkelen. Hiertoe zijn in de 4 bloembollenregio’s brainstormsessies georganiseerd. De deelnemende telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers hebben hierin nieuwe ideeën over bewaarsystemen naar voren gebracht. Deze ideeën zijn vervolgens geordend en samengevat. Hieruit zijn de twee meest perspectiefvolle concepten gekozen en met CFD-berekeningen zijn verschillende varianten onderling en met het huidige kuubskistensysteem vergeleken op basis van energieverbruik per m3 bollen en van gelijkmatigheid van de bewaarcondities. Als belangrijkste criterium bij dit laatste is de variatie in ethyleenconcentratie tussen de bollen. Op basis hiervan zijn varianten van het nieuwe concept nader doorgerekend met als uitgangspunt het zg. “worst case scenario”: 5 % zure bollen.
  Meer impact van energiebesparingsprojecten door samenwerking
  Kool, S.A.M. de; Wildschut, J. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - adviescentra - regelingen - samenwerking - Nederland - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - advisory centres - regulations - cooperation - Netherlands
  Energiebesparing hoeft geen probleem te zijn op bloembollenbedrijven. Door het onderzoek, de voorlichting, toeleveranciers en ondernemers is de afgelopen jaren getoond dat er veel geld te verdienen aan vermindering van het energieverbruik. Toch neemt niet elke ondernemer die kennis over. PPO ging bij toeleveranciers en adviseurs na welke redenen dat kan hebben.
  Computergestuurde circulatieregelingen : optimaal bewaarklimaat met minimaal energieverbruik
  Wildschut, J. ; Janssen, H.J.J. ; Sapounas, A. ; Gieling, T.H. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 40
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - sensors - milieubeheersing - opslagruimte - energiebesparing - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - sensors - environmental control - storage space - energy saving
  Bij het bewaren van bloembollen in kuubskisten gestapeld voor een systeemwand in een bewaarcel wordt voor de ventilatie met buitenlucht, en voor de circulatie met cellucht veel energie verbruikt. Door het ventilatiedebiet met de klimaatcomputer te sturen op basis van ethyleenmeting wordt bij het bewaren van tulpenbollen veel energie (gas) bespaard. Het energieverbruik bij de circulatie is uitsluitend voor de stroomvoorziening van de ventilatoren. Het circulatiedebiet wordt niet door de klimaatcomputer gestuurd, maar wordt handmatig via een frequentieregelaar ingesteld. Door ook de circulatie via de frequentieregelaar met de klimaatcomputer te sturen kan door het 3de>machtsverband tussen toerental en energieverbruik veel energie bespaard worden. In tegenstelling tot ethyleengestuurde ventilatie is computergestuurde circulatie niet alleen toepasbaar bij tulp, maar bij alle bolgewassen. Op sectorniveau kan hiermee dus heel veel energie bespaard worden. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van op sensoren gebaseerde computergestuurde regelingen voor de circulatie, waardoor bij een optimaal bewaarklimaat voor alle bolgewassen zeer fors op het elektraverbruik voor circulatie bespaard kan worden.
  Ethyleenschade bij gekoelde bewaring van vruchtbomen : een praktijkinventarisatie en onderzoek naar grenswaarden
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. ; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek, Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 21
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - koelen - ethyleen - schade - inventarisaties - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - cooling - ethylene - damage - inventories
  In de winter en het voorjaar 2010 is door PPO Fruit onderzoek uitgevoerd naar de gekoelde bewaring van vruchtbomen. Een deel van het onderzoek betrof een inventarisatie van de bewaaromstandigheden, in het bijzoner de heersende ethyleenconcentraties in de cellen.
  Bewaring van lelieplantgoed : energiebesparing door vermindering van de circulatie
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Braam, G. ; Vasen, R. ; Diepen, G. van - \ 2010
  Lisse : PPO (PPO 32360 702 00) - 24
  bloembollen - lilium - koelen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - opslagkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - kooldioxide - regulatie - ornamental bulbs - lilium - cooling - controlled atmosphere stores - ventilation - storage quality - agricultural research - carbon dioxide - regulation
  De veruit belangrijkste energiepost bij de teelt van lelies is het elektraverbruik voor koeling en circulatie tijdens de bewaring van november t/m april. Lelieplantgoed wordt bewaard in palletkisten bij een temperatuur van 2-4 oC in de eerste weken na het rooien tot gemiddeld -0.5 oC in de laatste maanden. Enige ventilatie is nodig voor het afvoeren van CO2 , water en warmte die in de ademhaling geproduceerd worden. Tot enkele jaren geleden werd geadviseerd om één keer per dag de celdeur korte tijd open te zetten om op deze manier te ventileren. Tegenwoordig is in veel leliecellen een PVC-pijpje in de buurt van de verdamper aangebracht om wat verse lucht aan te zuigen. De ventilatiebehoefte van lelies is dus kennelijk erg laag vergeleken met die van tulpenbollen, maar niet exact bekend. Doel van de circulatie is het creëren van een over alle kisten gelijkmatig en gunstig bewaarklimaat tussen de bollen in termen van temperatuur, RV, en CO 2 -gehalte. Voor de circulatie worden in de praktijk normen gehanteerd variërend van 50 tot 300 m3 lucht/uur per m3 leliebollen. Groot nadeel van de circulatie is dat de warmteproductie van de systeemventilatoren ook teruggekoeld moet worden. Doel van dit onderzoek is om voor circulatie en ventilatie tot normen te komen waarmee maximaal op energie wordt bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het lelieplantgoed. Voor de verminderde circulatie is hierbij ook een vergelijking gemaakt tussen de aan/uit regeling en de frequentieregeling.
  Aanbevelingen voor komend bewaarseizoen
  Schaik, A. van - \ 2010
  Agrarisch dagblad 2010 (2010)34. - ISSN 1380-6335 - p. 8 - 9.
  houdbaarheid (kwaliteit) - fruitteelt - appels - peren - temperatuur - richtlijnen (guidelines) - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - keeping quality - fruit growing - apples - pears - temperature - guidelines - fruit stores - controlled atmosphere stores
  Alex van Schaik (Food & Biobased Research / PPO Fruit) blikt terug, kijkt vooruit en geeft aanbevelingen voor de komende bewaarperiode van de oogst van het hardfruit.
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1071) - 17
  fruit - voedselgewassen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - meting - arbeidsomstandigheden - veiligheid op het werk - zuurstof - fruit - food crops - storage - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - measurement - working conditions - safety at work - oxygen
  Peren koelen tot in de puntjes
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)1. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  koudeopslag - koelapparatuur - koelsystemen - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - peren - cold storage - refrigerators - cooling systems - fruit stores - controlled atmosphere stores - pears
  Begin september 2008 heeft Jos Schoonderwoerd op een industrieterrein in Houten zijn nieuwe koelcomplex in gebruik genomen. Auteur Frank van de Geijn trad op als adviseur bij de totstandkoming van dit project
  Energiebesparing fruitbewaring binnen handbereik
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 92 (2009)46. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - fruitbewaarplaatsen - koelcellen - opslag met klimaatbeheersing - economische crises - energiebesparing - fruit growing - fruit crops - fruit stores - cold stores - controlled atmosphere stores - economic crises - energy saving
  Het wordt hoog tijd om gemotiveerd op energie te besparen
  Consultancy: 'controlled atmosphere '(CA) tegen insecten en mijten : Studie naar de effectiviteit van een aangepaste luchtsamenstelling als bestrijdingsmethode van insecten en mijten op boomkwekerijproducten
  Blok, J.J. de - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
  insectenplagen - insectenbestrijding - opslag met klimaatbeheersing - houtachtige planten als sierplanten - insect pests - insect control - controlled atmosphere stores - ornamental woody plants
  Insecten vormen in praktische alle teelten binnen de boomkwekerij een probleem. Een aantal kan zich gemakkelijk via het plantmateriaal verspreiden. Dat kan in verschillende stadia. Voorbeelden zijn trips, beukenbladluis, spint, taxuskever, wol- en dopluizen, taxuskever en galmijten. Uitgangsmateriaal behoort vrij te zijn van schadelijke organismen, dat is een belangrijke hygiënische voorwaarde voor een schoon begin van de teelt. Bij de export van leverbare planten kan een (verborgen) aantasting ook leiden tot veel problemen en claims. Uit onderzoek is angetoond dat bij de bewaring van bloembollen en groenten, en bij plantmateriaal in de aardbeiteelt en de bloemisterij dat insecten kunnen worden gedood door ze gedurende een bepaalde tijd te bewaren in een ‘controlled atmosphere' (CA) met een ultra laag zuurstofgehalte (ULO) dan wel een sterk verhoogd CO2 gehalte. In dit verslag de resultaten of het bestrijden van insecten en mijten in plantmateriaal door middel van CA perspectief biedt voor de boomkwekerij.
  Bevochtiging in perenbewaring : fase 1
  Verschoor, J.A. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1040) - ISBN 9789085854128 - 19
  fruitteelt - peren - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - bevochtigingsapparatuur - fruit growing - pears - fruit stores - controlled atmosphere stores - humidifiers
  Contronics wil meer inzicht krijgen in de werking van een eigen bevochtigingssysteem in perenbewaring. Dit ter bevordering van de implementatie van haar bevochtigingstechnieken in de fruitsector. Contronics is geïnteresseerd in een onafhankelijk oordeel door Wageningen UR over het functioneren van haar systeem. Doel van dit project is om proefondervindelijk te bepalen 1) wat het effect is van bevochtiging op de perenkwaliteit tijdens CA bewaring en 2) of de geïnstalleerde bevochtigingapparatuur naar behoren functioneert
  Verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen
  Sapounas, A. ; Campen, J.B. ; Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - kratten - systemen - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - air flow - crates - systems - agricultural research
  Powerpointpresenatatie over verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen voor bloembollen.
  Ervaringen in het bewaarseizoen 2007/'08
  Schaik, A.C.R. van; Geijn, F.G. van de - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)10. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - peren - appels - fruitbewaarplaatsen - opslag met klimaatbeheersing - kwaliteit - prijsvorming - kwaliteit na de oogst - fruit growing - fruit crops - pears - apples - fruit stores - controlled atmosphere stores - quality - price formation - postharvest quality
  Ruim de helft van het bewaarseizoen is inmiddels voorbij. Daarom is het nuttig om de tot nu toe opgedane ervaringen met de bewaarkwaliteit van vooral Conference en Elstar eens op een rij te zetten
  Deskstudy koeling met minimaal energiegebruik bij bewaring van bloembollenplantgoed
  Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 524) - 24
  tulipa - tulpen - energiebehoud - koudeopslag - bloembollen - plantmateriaal - opslag met klimaatbeheersing - koeling - energiebesparing - tulipa - tulips - energy conservation - cold storage - ornamental bulbs - planting stock - controlled atmosphere stores - chilling - energy saving
  De behoefte aan koeling bij de bewaring van plantgoed van bloembollen neemt toe door de huidige trends van steeds betere klimaatbeheersing. De daarbij toegestane compressiekoeling van de toegevoerde buitenlucht en gerecirculeerde binnenlucht vraagt veel energie. Door andere, energiezuiniger manieren van koeling toe te passen en/of de koelsystemen aan te passen, kan het energieverbruik bij de bewaring worden verminderd of kan worden voorkomen dat dit toeneemt bij toenemende koelvraag. In deze deskstudie wordt nagegaan of energiebesparende maatregelen bij de bewaring van tulp haalbaar zijn
  Ethyleengestuurde ventilatie : energiebesparing in het project “Klep Dicht” en resultaten van aanvullend onderzoek
  Wildschut, J. ; Langner-Noort, L. - \ 2007
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 16
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - ethyleen - temperatuur - ventilatie - luchtstroming - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - ethylene - temperature - ventilation - air flow - energy saving - agricultural research
  Het project “Klep Dicht” is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. In dit project wordt samengewerkt door 5 tulpenbedrijven, DLV Plant, Hatech Gasdetectietechniek BV, Sercom Regeltechniek BV en PPO Bloembollen, Bomen en Fruit. Van juli t/m oktober worden tulpenbollen in cellen bewaard op een temperatuur van 25 – 20 oC. Het op temperatuur houden van de lucht in de cel kost veel energie, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de hoeveelheid te verversen cellucht. De energiebesparing door ethyleengestuurde ventilatie is evenredig met de mate waarin er minder geventileerd wordt t.o.v. de standaard ventilatienorm van 100 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur tot 1 september, daarna met 60 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur. De hoeveelheid ventilatielucht wordt meestal geregeld met de zg. klepstand. Eén bedrijf regelt de ventilatiehoeveelheid met een frequentieregelaar (t oerental). Dit heeft als voordeel dat behalve op gas ook, en relatief zelfs meer, op elektra wordt bespaard. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanaly ser, kwamen een aantal dringende vragen uit de prak tijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling? Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht? Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is daarom door PPO en DLV Plant aanvullend onderzoek gedaan naar het effect van ethyleen in de buitenlucht, naar de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en naar het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling.
  State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen
  Wildschut, J. ; Kok, M. ; Kreuk, F. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30 p.
  bloembollen - tulpen - energiebesparing - opslag met klimaatbeheersing - operationeel onderzoek - drogen - opslagkwaliteit - ornamental bulbs - tulips - energy saving - controlled atmosphere stores - operations research - drying - storage quality
  Het State-of-the-Art systeem voor het bewaren van tulpenbollen bestaat uit 4 componenten waarvan in eerder onderzoek is aangetoond dat deze ieder afzonderlijk veel energie kunnen besparen: 1) De moderne systeemwand met afgeronde uitblaasopeningen en een interne schuine wand en 2) de aangepaste kuubskist met afgeschuinde hoekbalken en smallere bodemlatten reduceren de luchtweerstand en verhogen daardoor het debiet, 3) verminderde circulatie met frequentieregelaars vermindert het kWh-verbruik van de ventilatoren en 4) ethyleengestuurde ventilatie vermindert het gasverbruik en verbetert daarnaast de kwaliteit van de bollen. Doelstelling van het State-of-the-Art project is om te onderzoeken hoe op praktijkbedrijven de combinatie van deze componenten plus sturing door de klimaatcomputer, uitpakt in termen van energie- en kostenbesparing en om het ‘State-of-the-Art’-systeem te demonstreren aan de doelgroep: telers en broeiers van tulpenbollen.
  Energiestroom Lelie
  Wildschut, J. ; Kok, M. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 18
  bloembollen - lelies - opslag met klimaatbeheersing - landbouwbedrijfsgebouwen - energiegebruik - energiebesparing - operationeel onderzoek - ornamental bulbs - lilies - controlled atmosphere stores - farm buildings - energy consumption - energy saving - operations research
  Doelstellingen van dit onderzoek zijn de achtergronden in kaart te brengen van het (toegenomen) elektraverbruik op lelieteeltbedrijven om zo een duidelijk beeld van de energiestromen te krijgen. Hierdoor komen pieken en knelpunten van het energieverbruik in beeld zodat er gericht gezocht kan worden naar oplossingen om het energieverbruik te verminderen en de energiekosten te verlagen.
  Verschillende vormen van inwendig bruin onder de loep
  Schaik, A.C.R. van; Geijn, F.G. van de - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)13. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - peren - fruitbewaarplaatsen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - bewaarziekten - bederf na de oogst - inwendig bederf - voorraadbederf - verliezen na de oogst - afwijkingen, planten - fruit growing - pears - fruit stores - cold storage - controlled atmosphere stores - storage disorders - postharvest decay - internal breakdown - storage decay - postharvest losses - plant disorders
  In het bewaarseizoen 2006 zijn er tijdens de oogst en bewaring van Conference diverse vormen van inwendige bruinverkleuring te zien. Om de juiste conclusies te trekken over oorzaken, verdere onwikkeling en eventuele maatregelen, is het nuttig om de verschillende vormen van bruinverkleuring goed te kunnen onderscheiden. Daarmee is het tijdens de bewaring beter mogelijk om de verdere ontwikkeling te volgen en tijdig maatregelen te nemen. Bovendien kunnen problemen in het volgende bewaarseizoen hiermee wellicht voorkomen worden. Inwendige problemen zijn meestal niet aan de buitenkant van de vrucht te herkennen, waardoor uitsorteren bijna onmogelijk is en partijen bij ernstige aantasting gestort moet worden
  EcO2 Freshline voor de ontsmetting van bloemen en planten : verslag fase 1 en 2
  Slootweg, G. - \ 2007
  Naaldwijk / Wageningen : PPO Glastuinbouw / Wageningen UR (Rapport / PPO ) - 38
  bloemen - sierplanten - desinfectie - gewasbescherming - opslag met klimaatbeheersing - flowers - ornamental plants - disinfection - plant protection - controlled atmosphere stores
  Energiebesparing op circulatie bij de bewaring van bloembollen door aanpassingen aan het bewaarsysteem: Effecten van een afgeronde uitblaasopening en een nieuw ontwerp palletkist
  Gude, H. ; Wildschut, J. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330845) - 14
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - pallets - verandering - luchtstroming - ventilatoren - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - pallets - change - air flow - ventilators - optimization methods - agricultural research
  Bloembollen worden grotendeels in palletkisten bewaard, waar met behulp van een zgn. systeemwand 500 m3 lucht per m3 bollen per uur door de kisten wordt geblazen voor een optimale temperatuurverdeling en om plaatselijke ophoping van vocht en het schadelijke ethyleengas te voorkomen. Door grote drukverschillen (en:verliezen) in het systeem moet meer gecirculeerd worden dan nodig is. Reeds eerder is aangetoond dat met relatief simpele aanpassingen aan het bewaarsysteem een veel gelijkmatiger drukverdeling en minder drukverliezen konden worden gerealiseerd, waardoor minder energie nodig was. Voorbeelden van die aanpassingen zijn: afgeronde uitblaasopeningen i.p.v. hoekige, een schuine balk onderin de palletkisten, het aanbrengen van een extra luchtweerstand bovenop de stapeling, etc. In overleg met de Werkgroep Energie van het Milieuplatform Bollensector is besloten de energiebesparing die met de afgeronde uitblaasopening en de nieuwe kuubkist gerealiseerd kan worden, in een praktijksituatie te meten en aan kwekers en installateurs te demonstreren. De proeven zijn op Proefbedrijf de Noord (PPO) in samenwerking met Omnivent uitgevoerd. Dit onderzoek heeft aangetoond dat aanpassingen aan kuubkist en systeemwand in combinatie met frequentie:geregelde ventilatoren enorme energiebe sparingen opleveren. Het nieuwe ontwerp kuubkist met smallere latten en schuine balken in de bodem bespaart 35% op het energieverbruik in vergelijking met de gangbare kisten. Afronding van de uitblaasopening levert in combinatie met gangbare kisten een energiebesparing van 43% op. De combinatie afgeronde uitblaasopening en nieuw ontwerp kuubkist bespaart 50% energie ten opzichte van de gangbare systeemwand in combinatie met de gangbare kist.
  Energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen door ethyleengestuurde ventilatie
  Gude, H. - \ 2006
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen - 10
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - reductie - tests - sensors - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - reduction - tests - sensors - energy saving
  Tijdens de bewaring van tulpenbollen wordt door zgn. ‘zure bollen’ (door de Fusariumschimmel aangetast) ethyleen geproduceerd. Dit gas heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen: in plantgoed veroorzaakt ethyleen overmatige verklistering en in leverbare bollen bloemverdroging. Om ethyleenschade te voorkómen wordt extreem geventileerd: 100 m3 lucht per m3 bollen per uur. Het doel van dit project was om enkele ethyleensensoren te testen op hun geschiktheid voor het meten van ethyleen in tulpencellen en vervolgens het principe van energiebesparing door ethyleen gestuurde ventilatie aan te tonen.
  Demonstratie ethyleengestuurde ventilatie bij de bewaring van tulpenbollen
  Wildschut, J. ; Gude, H. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 14
  bloembollen - tulpen - ventilatie - sensors - reductie - ethyleen - opslag met klimaatbeheersing - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - ventilation - sensors - reduction - ethylene - controlled atmosphere stores - energy saving
  Een zeer groot deel van het energieverbruik bij de teelt van tulpenbollen komt op rekening van het gasverbruik voor het opwarmen van de ventilatielucht bij de bewaring. Achtergrond hierbij is de algemeen gehanteerde norm van 100 m3 buitenlucht/m3 bollen/uur van juni t/m augustus, waarna verminderd zou kunnen worden tot ongeveer 60 m3 buitenlucht/m3 bollen/uur in oktober. Deze norm is gebaseerd is op het voldoende afvoeren van ethyleen zodat de ethyleenconcentratie in de bewaarcel onder de schadedrempel van 100 ppb blijft bij een percentage zure bollen van 5%. In de praktijk ligt het percentage zure bollen gemiddeld echter veel lager, zodat de ventilatiehoeveelheid evenredig verlaagd zou kunnen worden. Ethyleen is echter reukloos en onzichtbaar en niet eenvoudig permanent en nauwkeurig te meten. Met de nieuwe MACView ethyleensensor van Hatech kan dit wel, zodat de ventilatiehoeveelheid afgestemd kan worden op de ethyleenconcentratie. Hiermee kan aanzienlijk en rendabel op gas bespaard worden. Doel van deze demo was om op tulpenbollenbedrijven de werking van de ethyleensensor en het principe van ethyleengestuurde ventilatie te demonstreren en alle kwekers, exporteurs en preparatiebedrijven te overtuigen van de energiebesparing (ook in geld uitgedrukt) die bereikt kan worden door niet meer te ventileren dan nodig is.
  Energiestroom tulp en hyacint
  Wildschut, J. ; Kok, M. ; Bisschop, B. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
  bloembollen - forceren van planten - drogen - opslag met klimaatbeheersing - optimalisatiemethoden - energiegebruik - ornamental bulbs - forcing - drying - controlled atmosphere stores - optimization methods - energy consumption
  De projectdoelstellingen zijn: 1) Het actualiseren en beter in kaart brengen van de energiestromen voor teelt (gas en elektra) en broei (elektra) van tulpen. 2) Het actualiseren en beter in kaart brengen van de energiestromen (gas en elektra) voor teelt en broei van hyacint. 3) Het afleiden van de meest optimale droog- en bewaarmethode (en/of omstandigheden en/of strategie en/of apparatuur), uit een analyse van de spreiding in gasverbruik/ha bij de teelt van tulpen.
  Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330843) - 13
  tulpen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - temperatuur - regulatie - milieubeheersing - tolerantie van variëteiten - energiebesparing - bloembollen - tulips - storage - controlled atmosphere stores - temperature - regulation - environmental control - varietal tolerance - energy saving - ornamental bulbs
  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur
  Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’ : demonstratie en optimalisering van aan/uit-regeling en frequentieregeling bij luchtcirculatie in palletkisten
  PPO Bomen-bollen, - \ 2005
  Lisse : DLV adviesgroep - 18
  bloembollen - opslagloodsen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatoren - blazers - regelaars - vergelijkend onderzoek - omloop - ornamental bulbs - stores - controlled atmosphere stores - ventilators - blowers - controllers - comparative research - circulation
  Het project ‘Verminderde circulatie’ had tot doel om meer inzicht te krijgen in de juiste instellingen van frequentie regelaars en aan/uit-regelingen van systeem ventilatoren ten behoeve van de circulatie in bloem bollenbewaarruimten .
  Energiebesparing door verminderde circulatie : aan/uit- versus frequentieregeling
  Wildschut, J. ; Gude, H. ; Kreuk, N. ; Kok, M. - \ 2005
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen (PPO 360069) - 25
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - ventilatoren - energiebesparing - frequentie - meting - regelaars - effecten - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - air flow - ventilators - energy saving - frequency - measurement - controllers - effects - agricultural research
  De standaardnorm voor de luchtcirculatie bij de bewaring van tulpenbollen is 500 m3 lucht/uur/m 3 bollen. Eerder onderzoek wees uit dat deze hoeveelheid flink verminderd kan worden. In een demo-proefopstelling is dit verminderen d.m.v. een frequentieregeling vergeleken met een aan/uit regeling. Doel van deze opstelling was te demonstreren dat hiermee relatief veel energie bespaard kan worden zonder nadelige effecten op de bollen. Hiertoe zijn gedurende de bewaarperiode het ethyleen- en CO2 -gehalte, de relatieve luchtvochtigheid (RV) en de temperatuur tussen de bollen continue gemeten en digitaal opgeslagen. Daarnaast zijn bij verschillende kistenstapelingen en bij verschillende frequenties de totale luchthoeveelheid per stapeling en de luchtstroom per kist gemeten. De energie meterstanden zijn 3 maal per week bijgehouden.
  ULO-bewaring op het scherpst van de snede
  Oostveen, A. ; Geijn, F.G. van de - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)45. - ISSN 0925-9694 - p. 40 - 40.
  fruit - opslag - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - gasbewaring - zuurstof - bewaarfysiologie - alcoholen - opslagkwaliteit - ethanolproductie - fruit - storage - controlled atmosphere stores - fruit stores - controlled atmosphere storage - oxygen - postharvest physiology - alcohols - storage quality - ethanol production
  ULO-DCS is een bewaringsmethode met zodanig lage zuurstofgehalten dat de vruchten net geen alcohol vormen. Het doel is de vruchtkwaliteit nog verder te verbeteren.
  ULO-behandeling krijgt tulpen galmijtvrij
  Conijn, C.G.M. ; Breedeveld, M.E. - \ 2005
  BloembollenVisie (2005)66. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tulpen - behandeling na de oogst - insecten - rhizoglyphus - mijten - opslag met klimaatbeheersing - gasbewaring - zuurstof - plagenbestrijding - biologische landbouw - bloembollen - tulips - postharvest treatment - insects - rhizoglyphus - mites - controlled atmosphere stores - controlled atmosphere storage - oxygen - pest control - organic farming - ornamental bulbs
  Tulpengalmijten kunnen een lastig probleem vormen bij de bewaring van de bollen. In proeven om na te gaan hoe galmijt het beste te bestrijden is met verschillende luchtsamenstellingen kwam ULO (Ultra Low Oxygen = extra laag zuurstofgehalte) als beste bestrijdingsmethode naar voren. Ook een groep biologische telers paste de methode met succes toe. Resultaten van onderzoek
  Nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen
  Geijn, F. van de; Schaik, A. van - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)35. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 10.
  appels - peren - opslag - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - temperatuur - kooldioxide - zuurstof - vochtigheid - voorlichting - adviescentra - apples - pears - storage - cold storage - controlled atmosphere stores - fruit stores - temperature - carbon dioxide - oxygen - humidity - extension - advisory centres
  Elk bewaarseizoen kent zijn bijzonderheden, zo ook seizoen 2004-2005. Dit werd gekenmerkt dooe schilvlekjes die al vroeg in het seizoen ontstonden, maar ook de goede tot zeer goede uitstalkwaliteit van Elstar. Bij Conference kwamen slappe nekken dankzij de extra aandacht voor dit probleem nauwelijks voor. Dit terwijl juist bij Elstar meer dan normaal werd gereclameerd over een 'slappere' appel. In dit artikel een terugblik en adviezen voor het nieuwe bewaarseizoen
  A&F op diverse fronten actief binnen het kwaliteitsonderzoek
  Schaik, A. van - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)20. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruit - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaarfysiologie - opslag - opslagruimte - voedseltechnologie - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - appels - peren - ethanol - toegepast onderzoek - fruit - keeping quality - postharvest physiology - storage - storage space - food technology - controlled atmosphere stores - fruit stores - apples - pears - ethanol - applied research
  Voor fruittelend en koelend Nederland is het interessant om te weten met welk bewaaronderzoek het Wageningse Agrotechnology & Food Innovations bezig is en waarvan op korte termijn resultaten te verwachten zijn. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige activiteiten en de voor de toekomst belangrijke onderwerpen
  Koeling appels en peren vak apart
  Geus, C. de; Schaik, A.C.R. van - \ 2004
  Oogst, weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw 17 (2004)38. - ISSN 1566-2624 - p. 33 - 33.
  appels - peren - opslag - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - koeling - koelen - kwaliteit - bewaarziekten - bederf na de oogst - verliezen na de oogst - systemen na de oogst - behandeling na de oogst - voorraadbederf - afwijkingen, planten - schilsterfte - klokhuisbruin, appels - apples - pears - storage - cold storage - controlled atmosphere stores - chilling - cooling - quality - storage disorders - postharvest decay - postharvest losses - postharvest systems - postharvest treatment - storage decay - plant disorders - scald - core flush
  Aandacht voor de kwaliteitsproblemen die bij de langdurige bewaring van appels en peren kunnen ontstaan door een onzorgvuldige koelstrategie of een ondeugdelijke koelinstallatie. Vooral de bewaarziekten scald (bruinverkleuring van de schil) en inwendig bruin (veroorzaakt door uitdroging) veroorzaken de laatste jaren veel problemen, o.a. bij Jonagold en Conference. Elk ras heeft eigen bewaarcondities wat betreft temperatuur, CO2-gehalte en zuurstofgehalte. Het 'kapot koelen' van fruit speelt vooral bij thuiskoelers, niet bij veilingen, coöperaties en professionele koelbedrijven
  Tafelaardappel krijgt meer aandacht door nieuwe verpakking
  Boerrigter, H. - \ 2000
  Aardappelwereld 54 (2000)9. - ISSN 0169-653X - p. 25 - 27.
  aardappelen - solanum tuberosum - verpakken - verpakkingsmaterialen - grote zakken - verkoopbevordering - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag met klimaatbeheersing - potatoes - solanum tuberosum - packing - packaging materials - sacks - sales promotion - keeping quality - controlled atmosphere stores
  Nieuwe kwaliteitsbeschermende verpakking voor tafelaardappelen in Nederland
  De invloed van de relatieve luchtvochtigheid tijdens de bewaring op groei en produktie van een aantal tulpecultivars
  Timmer, M.J.G. - \ 1975
  Lisse : [s.n.] (Rapport / Stichting Laboratorium voor bloembollenonderzoek no. 28) - 19
  bloembollen - vermeerderingsmateriaal - liliaceae - tulpen - opslag - relatieve vochtigheid - opslag met klimaatbeheersing - opslag op de boerderij - plantmateriaal - ornamental bulbs - propagation materials - tulips - liliaceae - relative humidity - controlled atmosphere stores - farm storage - planting stock
  In het geheel van maatregelen betreffende de tulpenteelt nemen die welke tijdens de bewaring worden getroffen, een belangrijke plaats in. Onder bewaring verstaan we de jaarlijks bij de teelt terugkerende periode die gelegen is tussen het tijdstip waarop de kort tevoren geoogste bollen gedroogd zijn en het planttijdstip. De omstandigheden tijdens de bewaring . kunnen een vrij grote invloed hebben op de groei.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.