Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Comparison of Univeg storage locations
  Montsma, M.P. ; Geijn, F. van de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1518) - ISBN 9789462573567 - 12
  cold storage - storage quality - cooling - air flow - air conditioning - humidity - controlled atmosphere stores - koudeopslag - opslagkwaliteit - koelen - luchtstroming - klimaatregeling - vochtigheid - opslag met klimaatbeheersing
  Energiezuinige verdamper
  Montsma, M.P. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1505) - 17
  peren - koelcellen - energiebesparing - tests - verdampers - ventilatoren - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - pears - cold stores - energy saving - tests - evaporators - ventilators - controlled atmosphere stores - fruit stores
  In het kader van IPC project Duurzame bewaring van Agriproducten zijn in bestaande cellen met Conference-peren gedurende twee bewaarseizoenen testen uitgevoerd met een nieuw concept verdamperunit. Doel van dit onderzoek is om belangrijke energiebesparing te realiseren in de fruitbewaring, bij nieuwe- en bestaande koelinstallaties. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het bewaarde product van het nieuwe systeem minimaal op peil moet blijven.
  Meer inzicht met Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)299. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - modellen - demonstraties (vertoning) - overzichten - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - agricultural research - models - demonstrations - reviews
  Er valt meer te sturen tijdens de bewaring van bloembollen dan menigeen denkt. Dat blijkt uit het Demonstratiemodel Bewaring Bloembollen, dat door PPO is ontwikkeld. Het model geeft meer inzicht in de relatie tussen de hoeveelheid lucht, het vereiste bewaarklimaat en de gehanteerde schadedrempels.
  Ventilatie, Ademhaling en CO²-schadedrempels
  Wildschut, J. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Lans, A.M. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 11
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - temperatuur - kooldioxide - klimaatregeling - schade - ventilatie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - temperature - carbon dioxide - air conditioning - damage - ventilation - agricultural research
  Bij de bewaring van bloembollen leeft de vraag sterk hoe hoog de schadedrempel voor CO2 is. PPO onderzocht dit voor voorjaarsbloeiers tulp, narcis (tête-à-tête), hyacint, krokus, iris, muscari, allium, scilla, iris reticulata en chionodoxa. Hiervan werden bollen 2 maanden bewaard bij 385 ppm CO2 (buitenlucht), 5000, 15.000 en 30.000 ppm CO2. Daarna zijn deze gebroeid en/of op het proefveld geplant en bij oogst beoordeeld, geteld en gewogen. Voor narcis, krokus, irissen, scilla en chionodoxa bleek de CO2-schadedrempel = 30.000 ppm. Voor tulp, muscari en allium tussen 15.000 en 30.000 ppm, en voor plantgoed hyacint en iris tussen 5.000 en 15.000 ppm. Zelfs bij extreem lage ventilatie/circulatie (resp. 6m3 en 100 m3/uur per kuub) wordt de schadedrempel niet overschreden. Sturen van ventilatie/circulatie op CO2 kost alleen maar extra energie. Gebruik CO2-meting als indicator van stress, warmteproductie of het functioneren van klep of ventilator.
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Ethyleenproductie- en gevoeligheid van diverse soorten vruchtbomen tijdens gesimuleerde bewaar- en transportomstandigheden
  Schaik, A.C.R. van; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 18
  vruchtbomen - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - varieties - cultivars - varietal susceptibility - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - agricultural research
  Vruchtbomen zijn tijdens bewaring en transport gevoelig voor ethyleengas dat bv geproduceerd wordt door verbrandingsmotoren en rijpend fruit. In het recente onderzoek uitgevoerd door PPO Fruit is ook vastgesteld dat ook de vruchtbomen zelf enigermate ethyleen produceren. Daarom is er extra noodzaak om de koelcellen goed te ventileren met buitenlucht en de bewaartemperatuur van de bomen zo laag mogelijk te houden. Vastgesteld is dat de schadegrens van vruchtbomen op ongeveer 0.5 ppm ligt, waarbij de perenbomen het gevoeligste zijn. Ook is vastgesteld dat ethyleenschade kan optreden tijdens het transport van vruchtbomen bij hogere temperaturen. Binnen enkele dagen kan dat al tot schade leiden.
  Voorwaardelijke ventilatie- en circulatienormen : een demonstratiemodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - temperatuur - modellen - klimaatregeling - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - temperature - models - air conditioning
  Ventilatie en circulatie bij het bewaren van bloembollen hebben als functie om ethyleen (alleen van belang bij tulpenbollen), CO2, water(damp) en soms ook warmte af te voeren en eventueel O2 aan te voeren, zodat bewaarcondities optimaal zijn en hiermee de kwaliteit van de bollen hoog. Voldoende circulatie is daarnaast van belang om eventuele verschillen in bewaarcondities tussen de kisten voor de systeemwand te minimaliseren. In dit project is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op basis van omstandigheden en van instellingen het bewaarklimaat wordt berekend. De omstandigheden in de bewaarcel betreffen het percentage zure bollen, de ademhaling en de uitdrogingssnelheid. De omstandigheden buiten: de temperatuur en RV. De instellingen betreffen de ventilatie- en de circulatiehoeveelheid, de spreiding hierin en de bewaartemperatuur. Het bewaarklimaat wordt gekarakteriseerd door het ethyleengehalte, het CO2-gehalte, de RV en de temperatuur. Deze parameters worden berekend op verschillende niveaus: gemiddeld in de cellucht, gemiddeld tussen de bollen en gemiddeld in de meest en in de minst beluchte kuubkist. Door eerst de omstandigheden te definiëren en vervolgens de instellingen te kiezen, kan de gebruiker zien in welk bewaarklimaat dit resulteert. Door dit resultaat met de schadedrempels te vergelijken kan worden besloten iets aan de instellingen te veranderen om een beter resultaat te krijgen. Op deze wijze wordt een reeks scenario’s doorgerekend waarbij gezocht kan worden naar het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat. Het model rekent ook de energiekosten uit zodat ook gezocht kan worden naar de goedkoopste instellingen om het voor de productkwaliteit meest gunstige bewaarklimaat te realiseren. Met het model kan o.a. worden gedemonstreerd dat als het percentage zure bollen laag is (1%), en de ventilatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt, er dan in veel gevallen onvoldoende warmte wordt afgevoerd. Er moet dan gekoeld worden. Iets meer ventileren is dan een goedkopere oplossing. Als ook de circulatie uitsluitend op ethyleen gestuurd wordt dan blijft het ethyleengehalte tussen de bollen weliswaar onder de schadedrempel, maar dan loopt het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist teveel op. Het verbeteren van de luchtverdeling over de kisten is dan een veel goedkopere oplossing dan weer extra gaan circuleren. Als de weersomstandigheden (oplopende buitentemperatuur, hoge RV) er toe leiden dat de RV in de cel te hoog wordt, dan is het tijdelijk laten oplopen van de celtemperatuur een veel goedkopere oplossing om de RV te verlagen dan het ontvochtigen. Het model laat ook zien dat bij een laag percentage zure bollen, maar een hoge ademhaling en/of bij nadrogen in sommige gevallen maximaal geventileerd moet worden om al het water af te voeren. Ook dit is veel goedkoper dan actief ontvochtigen. In geen enkel scenario kwam het CO2-gehalte ook maar in de buurt van de hier gehanteerde schadedrempel van 8000 ppm (0.8%). Op bedrijven zonder sensoren voor ethyleen, CO2, temperatuur en RV kan het (tijdelijk) oplopen van ethyleen, of van het temperatuurverschil tussen de minst en de meest beluchte kist, buiten de waarneming vallen. Ook het tijdelijk oplopen van de ademhaling en daarmee de warmteproductie en de RV wordt dan niet opgemerkt. Ventileren en circuleren volgens normen die van een worst case scenario uitgaan is dan de enige optie om een ongunstig bewaarklimaat te voorkomen. Het energieverbruik is hierbij erg hoog. Mèt sensoren kan het bewaarklimaat continue worden gevolgd en, zoals door het rekenmodel gedemonstreerd, geoptimaliseerd worden waarbij een ongunstig bewaarklimaat vermeden wordt en de energiekosten zo laag mogelijk gehouden worden. Dit optimalisatieproces wordt voor een groot deel geautomatiseerd door de klimaatcomputer. Het rekenmodel kan toegepast worden op: https://Sites.wur.nl/sites/BewaarModel
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (4) Circulatienormen
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)273. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - sensors - ventilatie - optimalisatiemethoden - meting - computer software - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - sensors - ventilation - optimization methods - measurement - computer software
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen toonde aan dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In vier artikelen zijn de bevindingen van dit project samengevat. Dit vierde artikel behandelt de circulatienorm.
  State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen (3) : kWh's besparen bij de circulatie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)272. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - energy consumption - energy saving - optimization methods
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met de huidige technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er t/m 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit derde artikel behandelt elektra besparen bij de circulatie.
  Productkwaliteit : State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (2)
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)271. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - ethyleen - controle - projecten - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - ventilation - ethylene - control - projects
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit tweede artikel behandelt de productkwaliteit.
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Energiezuinig bewaren van tulp blijkt opnieuw veilig voor het product
  Promes, E.J.O. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)258. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - energiebesparing - gewaskwaliteit - projecten - bereikt resultaat - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - energy saving - crop quality - projects - achievement
  Sinds 2007 draait het project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen. Inmiddels doen hieraan twaalf bedrijven mee. In 2011 is op deze bedrijven nagegaan hoeveel er op het gebruik van gas en stroom is bespaard. Ook is gekekenb naar de kwaliteit van de nateelt in de broei en de kwaliteit van het plantgoed.
  DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)38. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  appels - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - rijp worden - landbouwkundig onderzoek - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - apples - controlled atmosphere stores - ethylene - ripening - agricultural research - storage quality - keeping quality
  Bewaring onder DCS-condities van Elstar vermindert het optreden van schilvlekjes in Elstar. Een experiment bij PPO Fruit te Randwijk toonde in 2011/`12 het positieve effect aan van DCS™ op het terugdringen van schilvlekjes. Dit was niet nieuw, maar werd niet eerder zo sterk vastgesteld als in dit experiment. Ook zagen we een goed resultaat van toegediend ethyleen bij bewaring onder ULO-condities. Onder ULO trad wél enig hardheid- en kleurverlies op bij continue toediening van ethyleen.
  Bewaring hardfruit 2012-2013
  Schaik, A.C.R. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  appels - peren - opslag met klimaatbeheersing - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - landbouwkundig onderzoek - apples - pears - controlled atmosphere stores - storage quality - keeping quality - agricultural research
  De productie van appels en peren is dit jaar beduidend lager dan vorig jaar, terwijl de variatie in het behang groter is. Daarom extra aandacht voor de bewaarkwaliteit.
  Verbeterde systeemwand : scheppen en schansen
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)244. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - muren - technologie - energiebesparing - ornamental bulbs - tulips - controlled atmosphere stores - air flow - walls - technology - energy saving
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen heeft tot doel te demonstreren wat er met de huidige stand der techniek aan energiebesparing mogelijk is. Uiteraard met behoud of met verbetering van de productkwaliteit. Een doelstelling is ook om met aanvullend onderzoek na te gaan hoe in de toekomst nog meer energie bespaard kan worden.
  Ethyleenschade door bewaring is te voorkomen
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)7. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - ethyleen - schade - maatregelen - agrarische bedrijfsvoering - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - ethylene - damage - measures - farm management
  Iedere vruchtboom kweker is bij gekoelde bewaring bedacht op het ontstaan van ethyleenschade aan de bomen. Tot enkele jaren geleden was onduidelijk wanneer en onder welke omstandigheden ethyleenschade kan optreden. Uit praktijkonderzoek van PPO Fruit blijkt dat schade kan worden voorkomen.
  Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem : de ontwerpfase
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Braam, G. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 24
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - kratten - ethyleen - opslagruimte - optimalisatie - operationeel onderzoek - energiebesparing - ontwerp - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - crates - ethylene - storage space - optimization - operations research - energy saving - design
  Het voordeel van het huidige bewaarsysteem van bloembollen in kuubskisten voor droogwanden in bewaarcellen ligt vooral op het gebied van logistiek. Nadelen zijn het hoge energieverbruik en het ongelijkmatige bewaarklimaat. Op korte termijn kan de bloembollensector nog veel energie besparen door op onderdelen dit systeem te verbeteren. Op langere termijn kan het systeem echter niet verder geoptimaliseerd worden. Daarom is na gegaan of het mogelijk is om een concept van een nieuw systeem te ontwikkelen. Hiertoe zijn in de 4 bloembollenregio’s brainstormsessies georganiseerd. De deelnemende telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers hebben hierin nieuwe ideeën over bewaarsystemen naar voren gebracht. Deze ideeën zijn vervolgens geordend en samengevat. Hieruit zijn de twee meest perspectiefvolle concepten gekozen en met CFD-berekeningen zijn verschillende varianten onderling en met het huidige kuubskistensysteem vergeleken op basis van energieverbruik per m3 bollen en van gelijkmatigheid van de bewaarcondities. Als belangrijkste criterium bij dit laatste is de variatie in ethyleenconcentratie tussen de bollen. Op basis hiervan zijn varianten van het nieuwe concept nader doorgerekend met als uitgangspunt het zg. “worst case scenario”: 5 % zure bollen.
  Meer impact van energiebesparingsprojecten door samenwerking
  Kool, S.A.M. de; Wildschut, J. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)232. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - adviescentra - regelingen - samenwerking - Nederland - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - advisory centres - regulations - cooperation - Netherlands
  Energiebesparing hoeft geen probleem te zijn op bloembollenbedrijven. Door het onderzoek, de voorlichting, toeleveranciers en ondernemers is de afgelopen jaren getoond dat er veel geld te verdienen aan vermindering van het energieverbruik. Toch neemt niet elke ondernemer die kennis over. PPO ging bij toeleveranciers en adviseurs na welke redenen dat kan hebben.
  Computergestuurde circulatieregelingen : optimaal bewaarklimaat met minimaal energieverbruik
  Wildschut, J. ; Janssen, H.J.J. ; Sapounas, A. ; Gieling, T.H. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 40
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatie - sensors - milieubeheersing - opslagruimte - energiebesparing - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - ventilation - sensors - environmental control - storage space - energy saving
  Bij het bewaren van bloembollen in kuubskisten gestapeld voor een systeemwand in een bewaarcel wordt voor de ventilatie met buitenlucht, en voor de circulatie met cellucht veel energie verbruikt. Door het ventilatiedebiet met de klimaatcomputer te sturen op basis van ethyleenmeting wordt bij het bewaren van tulpenbollen veel energie (gas) bespaard. Het energieverbruik bij de circulatie is uitsluitend voor de stroomvoorziening van de ventilatoren. Het circulatiedebiet wordt niet door de klimaatcomputer gestuurd, maar wordt handmatig via een frequentieregelaar ingesteld. Door ook de circulatie via de frequentieregelaar met de klimaatcomputer te sturen kan door het 3de>machtsverband tussen toerental en energieverbruik veel energie bespaard worden. In tegenstelling tot ethyleengestuurde ventilatie is computergestuurde circulatie niet alleen toepasbaar bij tulp, maar bij alle bolgewassen. Op sectorniveau kan hiermee dus heel veel energie bespaard worden. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van op sensoren gebaseerde computergestuurde regelingen voor de circulatie, waardoor bij een optimaal bewaarklimaat voor alle bolgewassen zeer fors op het elektraverbruik voor circulatie bespaard kan worden.
  Ethyleenschade bij gekoelde bewaring van vruchtbomen : een praktijkinventarisatie en onderzoek naar grenswaarden
  Schaik, A.C.R. van; Ravesloot, M.B.M. ; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek, Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 21
  vruchtbomen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - koelen - ethyleen - schade - inventarisaties - fruit trees - cold storage - controlled atmosphere stores - cooling - ethylene - damage - inventories
  In de winter en het voorjaar 2010 is door PPO Fruit onderzoek uitgevoerd naar de gekoelde bewaring van vruchtbomen. Een deel van het onderzoek betrof een inventarisatie van de bewaaromstandigheden, in het bijzoner de heersende ethyleenconcentraties in de cellen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.