Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 188

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Resultaten van een inventarisatie van de waterkwaliteit : nog teveel gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
  Staaij, M. van der - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)3. - p. 76 - 77.
  kassen - afvloeiingswater - pesticiden - waterkwaliteit - normen - pesticidenresiduen - oppervlaktewater - lozing - glastuinbouw - oppervlaktewaterkwaliteit - waterschappen - nutriëntenuitspoeling - greenhouses - runoff water - pesticides - water quality - standards - pesticide residues - surface water - disposal - greenhouse horticulture - surface water quality - polder boards - nutrient leaching
  In alle waterstromen in een kas zijn gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Als norm voor de waterstromen binnen de kas is de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) voor oppervlaktewater genomen. Wanneer water met een concentratie aan middel boven de MTR wordt geloosd kan dit een probleem zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Recirculeren is de beste oplossing, maar telers zijn dan afhankelijk van de kwaliteit van het water waarmee ze starten
  "Gewasbescherming en bewaring Controlled Atmosphere"-warmtebehandeling : een duurzame methode voor de bestrijding van aardbeimijt (Phytonemus pallidus) in basisplantgoed
  Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T. ; Verschoor, J.A. ; Schaik, A.C.R. van; Spoorenberg, P.M. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)suppl.. - ISSN 0166-6495 - p. 59S - 59S.
  gewasbescherming - phytonemus pallidus - pesticidenresiduen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - geïntegreerde plagenbestrijding - plant protection - phytonemus pallidus - pesticide residues - cultural control - integrated pest management
  Evaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soil
  Linden, A.M.A. van der; Boesten, J.J.T.I. ; Brock, T.C.M. ; Eekelen, G.M.A. van; Horst, M.M.S. ter; Jong, F.M.W. de; Montforts, M.H.M.M. ; Pol, J.W. - \ 2008
  De Bilt : RIVM (RIVM report 601712002/2008) - ISBN 9789069601977 - 165
  pesticiden - pesticidenresiduen - onbedoelde effecten - toxische stoffen - bodemverontreiniging - risicoschatting - pesticides - pesticide residues - nontarget effects - toxic substances - soil pollution - risk assessment
  This report describes the evaluation of the 2006 proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soil. The proposal considered three protection goals and proposed tiered assessment and decision schemes for each protection goal. The three schemes appeared to be consistent, both internally and with each other. It was found that both pore water concentrations and total content have to be considered in the soil risk assessment. The evaluation has been performed for five substances with all available information from both registration dossiers and open literature. Nevertheless, insufficient information was available to evaluate all aspects of the proposal. In practice this means that pesticide industry has to provide additional information for many dossiers. Furthermore, it was found that existing information often needs to be re-interpreted and a need for standardisation of evaluation of terrestrial (semi-)field experiments was observed. The proposal would require specific expertise and investments of evaluating authorities as well as stakeholders. To better understand fate and effects of persistent substances, it is recommended to investigate the behaviour of substances in the field over longer periods, to perform exposure concentration measurements while performing ecotoxicological tests, to develop protocols for testing effects on fungi, and to gain the necessary experience on the conduct and interpretation of (semi-)field studies with respect to the relation between exposure and effects of plant protection products.
  Protection goals, criteria and scenarios : 9 - 11 October 2007
  Bosch, H. van den; Chuanjiang, T. - \ 2007
  Wageningen : Alterra / ICAMA - 10
  milieubescherming - pesticidenresiduen - risicoschatting - geïntegreerde bestrijding - environmental protection - pesticide residues - risk assessment - integrated control
  Protection goals, criteria and scenarios of Sino, Dutch Pesticide Environmental Risk Assessment Project
  Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute refentiewaarde en gesommeerde blootstelling
  Klaveren, J.D. van; Noordam, M.Y. ; Boon, P.E. ; Donkersgoed, G. van; Ossendorp, B.C. ; Raaij, M.T.M. van; Roest, J.G. van der - \ 2007
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.011) - 196
  voedselveiligheid - gewasbescherming - pesticidenresiduen - pesticiden - residuen - toxiciteit - duurzaamheid (sustainability) - normen - kennis - food safety - plant protection - pesticide residues - pesticides - residues - toxicity - sustainability - standards - knowledge
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een tussentijdse evaluatie van de mate van realisatie van de doelstellingen ten aanzien van voedselveiligheid zoals geformuleerd in de nota Duurzame gewasbescherming. Beschreven wordt hoe de conclusies tot stand gekomen zijn en dit document geeft een gedetailleerd overzicht van nationale en internationale wetgeving ten aanzien van het vaststellen van residunormen, ook wel aangeduid als Maximum Residu Limiet (MRL). Tevens wordt beschreven hoe de relatie tussen normstelling, die altijd betrekking heeft op één voedingsmiddel en één bestrijdingsmiddel, en voedselveiligheid het beste geïnterpreteerd kan worden
  Contaminanten en micro-organismen in biologische producten : vergelijking met gangbare producten
  Hoogenboom, L.A.P. ; Bokhorst, J.G. ; Northolt, M.D. ; Broex, N.J.G. ; Mevius, D.J. ; Meijs, J.A.C. ; Roest, J.G. van der - \ 2006
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.002) - 52
  biologische productie - voedselbesmetting - microbiële besmetting - voedselveiligheid - kennis - biologische voedingsmiddelen - besmetters - pesticidenresiduen - micro-organismen - landbouwkundig onderzoek - gezondheid - biological production - food contamination - microbial contamination - food safety - knowledge - organic foods - contaminants - pesticide residues - microorganisms - agricultural research - health
  Voor dit rapport is een beperkt aantal contaminanten en micro-organismen in biologisch geproduceerde producten of productiewijzen bekeken. Resultaten zijn vervolgens vergeleken met die uit de gangbare landbouw. Aan de orde komen Mycotoxinen in tarwe; zware metalen en arseen in tarwe, sla, peen en aardappel, in varkensvlees en in eieren; nitraat in sla, peen en aardappel; residuen van pesticiden in tarwe, sla, peen en aardappel; microbiële besmetting van sla, varkens, melkvee, vleeskuikens en leghennen; residuen van antibiotica en coccidiostatica in varken, runderen en eieren en antibiotica-resistentie. Alhoewel een aantal resultaten wijst op verschillen tussen biologisch en gangbaar, betreft het hier een momentopname. In een aantal gevallen bevestigen de resultaten die van ander onderzoek, zoals de lagere nitraatgehaltes in biologische kropsla, geen verschillen in mycotoxine-gehaltes bij tarwe, minder Salmonella maar meer Campylobacter bij vleeskuikens en minder antibiotica-resistentie bij vleeskuikens. Voor nitraat in biologische peen zijn er aanwijzingen voor een trend naar verhoogde gehaltes. In andere gevallen moet vervolgonderzoek uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een duidelijke trend, zoals bij de lagere incidentie van antibiotica-resistente bacteriën in biologische varkens en de lagere Salmonella- incidentie bij varkens van meer ervaren biologische bedrijven.
  Probabilistic intake calculations performed for the Codex Committee on Pesticides Residues
  Boon, P.E. ; Tjoe Nij, E.I.M. ; Donkersgoed, G. van; Klaveren, J.D. van - \ 2004
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 2004.005) - 42
  pesticidenresiduen - waarschijnlijkheidsmodellen - opname (intake) - codex alimentarius - pesticide residues - probabilistic models - intake - codex alimentarius
  Some explorations into Bayesian modelling of risks due to pesticide intake from food
  Voet, H. van der; Paulo, M.J. - \ 2004
  In: Bayesian statistics and quality modelling in the agro-food production chain / van Boekel, M.A.J.S., Stein, A., van Bruggen, A.H.C., Dordrecht : Kluwer - ISBN 9781402019166 - p. 145 - 162.
  bayesiaanse theorie - monte carlo-methode - wiskundige modellen - voedselveiligheid - pesticidenresiduen - risicoschatting - bayesian theory - monte carlo method - mathematical models - food safety - pesticide residues - risk assessment
  This paper presents some common types of data and models in pesticide exposure assessment. The problems of traditional methods are discussed in connection with possibilities to address them in a Bayesian framework. We present simple Bayesian models for consumption of food and for residue monitoring data
  Estimation of the acute dietary exposure to pesticides using the probabilistic approach and the point estimate methodology
  Boon, P.E. ; Lignell, S. ; Klaveren, J.D. van; Tjoe Nij, E.I.M. - \ 2004
  onbekend : RIKILT - Veiligheid & Gezondheid (Report / RIKILT 2004.008)
  pesticidenresiduen - opname (intake) - risicoschatting - waarschijnlijkheidsmodellen - pesticide residues - intake - risk assessment - probabilistic models
  Dietary habits and exposure to pesticides in Dutch infants
  Boon, P.E. ; Tjoe Nij, E.I.M. ; Koopman, N. ; Klaveren, J.D. van - \ 2004
  onbekend : RIKILT - Veiligheid & Gezondheid (Report / RIKILT 2004.017)
  voedingsgewoonten - pesticidenresiduen - zuigelingenvoeding - consumptiepatronen - risicoschatting - nederland - feeding habits - pesticide residues - infant nutrition - consumption patterns - risk assessment - netherlands
  Off-target dust deposition for two granule application techniques : calculations based on the IDEFICS spray drift model
  Holterman, H.J. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Agrotechnology & Food Innovations 224) - ISBN 9789067548045 - 35
  pesticiden - toedieningswijzen - waterverontreiniging - pesticidenresiduen - spuitapparatuur - simulatiemodellen - pesticides - application methods - water pollution - pesticide residues - spraying equipment - simulation models
  Resultaten monitoring afspoeling glyfosaat en AMPA en waarnemingen van onkruidbeelden in zeven proefgemeenten (voorjaar en najaar 2003) : rapportage in het kader van het project Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB-project
  Withagen, J.C.M. ; Horst, C.L.M. van der; Beltman, W.H.J. ; Kempenaar, C. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 297) - 76
  onkruidbestrijding - chemische bestrijding - glyfosaat - herbiciden - pesticidenresiduen - milieubeheer - oppervlakkige afvoer - monitoring - wegen - nederland - weed control - chemical control - glyphosate - herbicides - pesticide residues - environmental management - runoff - monitoring - roads - netherlands
  The effects of a pesticide mixture on aquatic ecosystems differing in trophic status: responses of the macrophyte Myriophyllum spicatum and the periphytic algal community
  Wendt-Rasch, L. ; Brink, P.J. van den; Crum, S.J.H. ; Woin, P. - \ 2004
  Ecotoxicology and Environmental Safety 57 (2004)3. - ISSN 0147-6513 - p. 383 - 398.
  aquatisch milieu - waterplanten - schadelijke waterplanten - asulam - herbicidenmengsels - lambda-cyhalothrin - metamitron - onbedoelde effecten - niet-doelorganismen - pesticidenresiduen - trofische graden - onkruiden - aquatic environment - aquatic plants - aquatic weeds - asulam - herbicide mixtures - lambda-cyhalothrin - metamitron - nontarget effects - nontarget organisms - pesticide residues - trophic levels - weeds - fresh-water microcosms - insecticide dursban(r) 4e - phytoplankton succession - pyrethroid insecticides - fungicide carbendazim - phosphorus release - final conclusions - primary producers - model-ecosystems - zooplankton
  The effects of a pesticide mixture (asulam, fluazinam, lambda-cyhalothrin, and metamitron) on aquatic ecosystems were investigated in 20 outdoor aquatic microcosms. Ten of the microcosms simulated mesotrophic aquatic ecosystems dominated by submerged macrophytes (Elodea). The others simulated eutrophic ecosystems with a high Lemna surface coverage (Lemna). This paper describes the fate of the chemicals as well as their effects on the growth of Myriophyllum spicatum and the periphytic algal community. In the Elodea-dominated microcosms significant increase in the biomass and alterations of species composition of the periphytic algae were observed, but no effect on M. spicatum growth could be recorded in response to the treatment. The opposite was found in the Lemna-dominated microcosms, in which decreased growth of M. spicatum was observed but no alterations could be found in the periphytic community. In the Elodea-dominated microcosms the species composition of the periphytic algae diverged from that of the control following treatment with 0.5% spray drift emission of the label-recommended rate (5% for lambda-cyhalothrin), while reduced growth of M. spicatum in the Lemna-dominated microcosms was recorded at 2% drift (20% for lambda-cyhalothrin). This study shows that the structure of the ecosystem influences the final effect of pesticide exposure.
  Gif in sloot door drift kun je voorkomen
  Schans, D.A. van der - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 okt.
  spuitapparaten - toedieningswijzen - pesticidenresiduen - pesticiden - cultuurmethoden - verontreinigingsbeheersing - waterverontreiniging - akkerbouw - sprayers - application methods - pesticide residues - pesticides - cultural methods - pollution control - water pollution - arable farming
  Regels worden strikter, meetnetten voor waterkwaliteit fijnmaziger en analyses van stoffen nauwkeuriger. De teler moet steeds vaker inzien dat oppervlaktewater wordt vervuild door teeltmaatregelen. Er kunnen allerlei maatregelen worden genomen om dit te voorkomen en bestrijdingsmiddelen op de plaats te houden waar ze worden gespoten. Spuittechniek, keuze van spuitdop en toepassing van luchtondersteuning, teelt- en spuitvrije stroken langs de sloot en natuurlijke of kunstmatige schermen langs oppervlakte water zijn mogelijkheden. Vooral teeltvrije stroken kunnen hoge kosten voor de teler met zich mee brengen.
  Methodeontwikkeling voor de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen met behulp van vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LC-MS) : fase 2 initiërend onderzoek
  Rijk, T.C. de; Zomer, P. ; Traag, W.A. - \ 2002
  Wageningen : Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten (RIKILT) (Rapport RIKILT 2002.001) - 16
  pesticidenresiduen - vloeistofchromatografie - massaspectrometrie - analytische methoden - pesticide residues - liquid chromatography - mass spectrometry - analytical methods
  Inventarisatie problematiek residuen van bestrijdingsmiddelen in dierlijke producten
  Kloet, D.G. ; Kleter, G.A. ; Traag, W.A. ; Noordam, M.Y. - \ 2002
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2002.010) - 65
  pesticidenresiduen - dierlijke producten - monitoring - pesticide residues - animal products - monitoring
  Literatuurstudie ten behoeve van de methodeontwikkeling voor de analyse van residuen van polaire en/of thermisch instabiele bestrijdingsmiddelen in vegetatie, voedingsmiddelen en daaraan gerelateerde matrices op laag niveau
  Blok-Tip, L. - \ 2001
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2001.013) - 30
  pesticidenresiduen - hplc - vloeistofchromatografie - massaspectrometrie - literatuuroverzichten - analytische scheikunde - pesticide residues - hplc - liquid chromatography - mass spectrometry - literature reviews - analytical chemistry
  Onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen in nederwiet
  Traag, W.A. ; Gercek, H. ; Kloet, D. ; Wychgel, H.D. ; Faasen, I.S. ; Kerssemaker, R.P. - \ 2001
  Wageningen : RIKILT - 19
  pesticidenresiduen - furalaxyl - propamocarb - abamectine - parathion - drugsmisbruik - nederland - risicoschatting - pesticide residues - furalaxyl - propamocarb - abamectin - parathion - drug abuse - netherlands - risk assessment - propamocarp
  Rationeel onkruidbeheer op verhardingen
  Kempenaar, C. ; Boer, L. den; Beltman, W.J. ; Lotz, L.A.P. - \ 2001
  Gewasbescherming 32 (2001)4/5. - ISSN 0166-6495 - p. 106 - 107.
  onkruiden - bestrating - onkruidbestrijding op niet-akkerland - herbiciden - cost effective analysis - pesticidenresiduen - duurzaamheid (sustainability) - gewasbescherming - milieu - onkruidbestrijding - oppervlaktewater - waterkwaliteit - wegdek - weeds - pavements - non-crop weed control - herbicides - cost effectiveness analysis - pesticide residues - sustainability
  Verslag van een workshop over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Belangrijkste thema's waren afspoeling van herbiciden en kosten-effectief onkruidbeheer
  Acute giftigheid en risico's voor kinderen actueel
  Kloet, D. - \ 2000
  Voedingsmiddelentechnologie 33 (2000)20. - ISSN 0042-7934 - p. 57 - 58.
  residuen - pesticidenresiduen - resteffecten - toxiciteit - nadelige gevolgen - toxische stoffen - kinderen - codex alimentarius - normen - voedingsmiddelen - gevaren - gezondheidsgevaren - residues - pesticide residues - residual effects - toxicity - adverse effects - toxic substances - children - codex alimentarius - standards - foods - hazards - health hazards
  Tijdens de vergaderingen van 1 tot en met 8 mei in Den Haag vormde de acue giftigheid en risico's voor kinderen een belangrijk onderwerp. Vooralsnog komen er geen strengere normen maar de berekeningsmethode voor acute giftigheid wordt verfijnd
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.