Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 509

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Duurzame functiecombinaties in het buitengebied
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 54 - 54.
  relaties tussen stad en platteland - landschapsplanning - plattelandsplanning - bestemmingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - rural urban relations - landscape planning - rural planning - zoning plans - sustainability
  Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ geheten) tegen te gaan. Wat zijn de mogelijkheden voor zo’n duurzaamheidsladder voor het buitengebied?
  Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
  Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
  Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
  ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation - achterhoek - gelderland
  This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
  Green infrastructure as a regional climate change adaptation strategy for dispersal-limited species
  Hilbers, J.P. ; Vos, C.C. ; Teeffelen, A.J.A. van - \ 2013
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - groene infrastructuur - biodiversiteit - plattelandsplanning - landschapsplanning - nederland - climate adaptation - climatic change - green infrastructure - biodiversity - rural planning - landscape planning - netherlands
  Poster presented at the European Climate Change Adaptation Conference 18-20 March 2013, Hamburg, Germany.
  The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
  Gulickx, M.M.C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
  ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - scenario planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - noord-brabant - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils - de peel
  De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
  Climate Adaptation for Rural arEas (CARE); Midterm review report; Knowledge for Climate Theme 3
  Brink, A. van den; Bakker, M.M. ; Vos, C.C. ; Witte, J.P.M. - \ 2012
  Wageningen : National Research Programme Knowledge for Climate (Knowledge for Climate 59) - 51
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - platteland - onderzoek - plattelandsplanning - nederland - climatic change - climate adaptation - rural areas - research - rural planning - netherlands
  This midterm review report presents the structure, progress and first results of the Knowledge for Climate Theme 3 research programme Climate Adaptation for Rural arEas (CARE). This research programme aims to generate the fundamental knowledge that is necessary to design and evaluate adaptation strategies to cope with the impacts of climate change on rural areas in the Netherlands.
  Jaarrapportage 2011 : WOT-04-009 Natuur, Landschap en Platteland (NLP)
  WOT Natuur & Milieu, - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 291) - 72
  plattelandsplanning - natuurbeleid - landschap - monitoring - nederland - rural planning - nature conservation policy - landscape - monitoring - netherlands
  In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-009 (Natuur, Landschap en Platteland). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.
  'Je bent er niet met het overdragen van bevoegdheden'
  Boonstra, F.G. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 9 - 9.
  platteland - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - regionale planning - evaluatie - proefprojecten - twente - rural areas - physical planning - rural planning - regional planning - evaluation - pilot projects - twente
  De overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden is geen wondermiddel om de herinrichting van gebieden sneller en soepeler te laten verlopen. Dat blijkt uit een proef in Enschede.
  Dorpsidentiteit: op zoek naar eenheid in verscheidenheid : vijf methoden waarmee dorpsbewoners hun dorpsidentiteit expliciet kunnen maken
  Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 275) - 58
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - plattelandsgemeenschappen - dorpen - sociale participatie - plattelandsopbouw - toekomst - sociaal kapitaal - rural development - rural planning - rural communities - villages - social participation - rural animation - future - social capital
  Dit rapport gaat over de identiteit van dorpen. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe, Doarpswurk en de Vereniging Groninger Dorpen ondersteunen dorpen bij het opstellen van een eigen dorpsvisie. Hierin zijn de wensen en ideeën van de dorpsbewoners opgenomen voor de toekomst van hun dorp. Daarbij speelt de dorpsidentiteit een belangrijke rol in de manier waarop bewoners omgaan met de ontwikkelingen die op hun dorp afkomen. Omgekeerd kunnen de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de identiteit van het dorp. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van methoden waarmee bewoners zelfstandig, of met minimale ondersteuning, de identiteit van het dorp expliciet kunnen maken.
  50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
  Jaarsma, C.F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
  grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - transport - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
  Eefde: identiteit en toekomst van een woondorp in het groen
  Kauffmann, A. ; Kersten, I. ; Noordhuizen, J. ; Weenink, D. ; Hoofwijk, H. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 274) - ISBN 9789085857303 - 42
  ruimtelijke ordening - ruimtelijke analyse - ontwerp - bewonersparticipatie - plattelandsgemeenschappen - identiteit - gelderland - plattelandsplanning - physical planning - spatial analysis - design - community participation - rural communities - identity - gelderland - rural planning
  In aanvulling op het onlangs afgeronde Dorpsplan Eefde had de dorpsraad van dit Gelderse dorp behoefte aan een visie voor de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling voor Eefde. Dit met name in het licht van de grote infrastructurele projecten die in Eefde gepland staan voor de komende jaren. Het is in dit kader dat de Dorpsraad zich tot de Wetenschapswinkel wendde met het verzoek na te denken over een toekomstvisie voor het dorp, maar dan wel één die nadrukkelijk verankerd is in de Eefdese realiteit.
  Theme 3: Climate adaptation for rural areas
  Brink, A. van den - \ 2010
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - plattelandsplanning - landbouw - natuurbescherming - nederland - climate adaptation - climatic change - rural planning - agriculture - nature conservation - netherlands
  Poster for the Deltas in Times of Climate Change Conference, 29 September – 1 October 2010, Rotterdam.
  Tussen kunnen, willen en mogen : evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede
  Boonstra, F.G. ; Fontein, R.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2125) - 65
  platteland - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - regionale planning - evaluatie - proefprojecten - twente - rural areas - physical planning - rural planning - regional planning - evaluation - pilot projects - twente
  Dit rapport bevat de resultaten van een lerende evaluatie van de pilot bestuurlijke overdracht gemeente Enschede. In de periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2010 nam de gemeente Enschede verantwoordelijkheden voor de inrichting van haar buitengebied over van de provincie Overijssel met het oog op het versterken van haar regierol. Op basis van een documentanalyse, participatieve observatie en interviews bij aanvang en na afloop van de pilot is geanalyseerd welke resultaten en leerervaringen de pilot heeft opgeleverd. Ook schenkt het rapport aandacht aan de context waarbinnen deze resultaten als dan niet tot stand zijn gekomen: wat zijn de faal- en slaagfactoren? Op basis van deze analyse geeft het rapport aanbevelingen voor andere processen van doorgaande decentralisatie in het landelijk gebied
  Farmer's decisions and landscape change : an actor-based approach for land-use research
  Valbuena, D.F. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt; Tom Veldkamp; Peter Verburg. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856320 - 126
  landgebruik - boeren - houding van boeren - besluitvorming - landschap - plattelandsplanning - toestandsverandering - structurele verandering - dynamiek van het ruimtegebruik - landschapsplanning - land use - farmers - farmers' attitudes - decision making - landscape - rural planning - change of state - structural change - land use dynamics - landscape planning
  This dissertation has two objectives. The first objective is to link conceptually individual decisions and land-use/cover change (LUCC) patterns in rural regions. The second objective is to use these concepts to explore the influence of policy on LUCC as a response of farmers' decisions. To achieve these objectives, different approaches are used. Firstly, agent typologies are used to simplify and allocate the regional diversity of farmers' decisions. Secondly, an agent-based approach is used to link individual decisions and LUCC patterns in a regional model. Thirdly, this approach is applied to explore how farmers' response to national and global socio-economic and biophysical processes can affect the landscape of a Dutch rural region. Fourthly, this approach is applied to explore how farmers' participation in voluntary mechanisms to restore native vegetation can affect the landscape in rural Australia. Finally, the implication of these results for LUCC research and policy-making are discussed.
  'Voedselproductie is ook een maatschappelijke waarde'
  Berkhout, P. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)2. - p. 12 - 12.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - relaties tussen stad en platteland - recreatie op het platteland - voedselproductie - maatschappelijke betrokkenheid - landschapselementen - rural development - rural planning - rural urban relations - rural recreation - food production - community involvement - landscape elements
  Het is vooral te danken aan bestemmings- en streekplannen dat je nog verschil ervaart tussen stad en land. Maar als de landbouwproductie teveel wordt overgelaten aan het spel van de vrije markt, en het in standhouden van landschappelijke karakteristieken als slootjes, houtwallen en losse bomen op boerenland niet wordt beloond, dan dreigt een eenvormig landschap
  Governance in de groen-blauwe ruimte. Handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water
  Breeman, G.E. ; Goverde, H.J.M. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2009
  Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023245216 - 318
  waterbeheer - plattelandsplanning - agrarische planning - duurzaamheid (sustainability) - plattelandsontwikkeling - milieubeheer - netwerken (activiteit) - beleid - nederland - governance - landschapsbeheer - publiek-private samenwerking - water management - rural planning - agricultural planning - sustainability - rural development - environmental management - networking - policy - netherlands - governance - landscape management - public-private cooperation
  Duurzame landbouw, vitaal landelijk gebied, biodiversiteit en integraal waterbeheer staan hoog op de politieke agenda. Governance in de groen-blauwe ruimte analyseert de wijze waarop overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze actuele vraagstukken in complexe beleidsnetwerken. Dit boek bespreekt een groot aantal vormen van de wisselwerking tussen de handelingen van overheden en die van andere partijen. Aan de orde komen bijvoorbeeld gebiedsprocessen, maatschappelijke zelfsturing, overheidscontrole op afstand, publiek-private samenwerking en ronde tafels en maatschappelijke dialogen. De verschillende praktijkverhalen geven inzicht in de vele mogelijkheden van governance, maar ook in de weerbarstigheden daarvan. Alle auteurs van het boek zijn verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Center en doen zelf onderzoek naar de praktijken van governance in de groene en blauwe ruimte
  'Als er ergens de kans is stad en land te vervlechten...' (Interview met: Andries Visser en Jan Eelco Jansma)
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  Groenten & Fruit (2008)5. - ISSN 0925-9708 - p. 10 - 11.
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - stadsrandgebieden - plattelandsplanning - woonwijken - plattelandsontwikkeling - verplaatsing - stadslandbouw - duurzame landbouw - crop enterprises - urban hinterland - rural planning - residential areas - rural development - displacement - urban agriculture - sustainable agriculture
  Stadslandbouw moet een eind maken aan steeds een stukje verschuiving van de grens tussen stad en platteland, ten gunste van de stad. Terwijl er een woonwijk op agrarische grond wordt gebouwd, kunnen daar óók boeren en tuinders actief blijven, aldus Jan Eelco Jansma en Andries Visser. Ze werken bij PPO Lelystad aan thema's als multifunctionaliteit, duurzame landbouw en plattlandsontwikkeling. Een interview
  The origins of Dutch rural planning: a study of the early history of land consolidation in the Netherlands
  Brink, A. van den; Molema, A.M. - \ 2008
  Planning Perspectives 23 (2008)4. - ISSN 0266-5433 - p. 427 - 452.
  landgebruiksplanning - ruilverkaveling - plattelandsplanning - geschiedenis - agrarische geschiedenis - land use planning - land consolidation - rural planning - history - agricultural history
  This article explores the institutional and organizational foundations of rural planning in the Netherlands. The key objective of the study was to understand the background to and determining factors in the development of land consolidation (ruilverkaveling) as an instrument of rural planning. Dutch rural planning, as a constituent part of spatial planning in the Netherlands, developed quite separately from urban planning. This article traces the roots of this separate development back to the period 1890-1940. At the end of the nineteenth century, reformist liberals argued for a legislative framework for the rational reallocation of land parcels to consolidate fragmented land holdings. The early initiatives came to nothing because of the prevailing rigid distinction between public and private interests. The First World War changed this situation. The decline in world trade forced the government to make the national economy more self-sufficient. Land consolidation was embraced as a means for supporting the agricultural sector by improving land drainage and bringing land into cultivation. From the beginning of the 1930s agricultural politics and rural planning grew closer together, and took off rapidly in the post-war decades.
  Ruimte in regels: 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten
  Schoorlemmer, H.B. ; Waal, B.H.C. van der; Oppedijk van Veen, J. ; Migchels, G. ; Mul, M.F. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV - 20
  regionale planning - plattelandsplanning - landbouw - landgebruik - overheidsbeleid - kennis - onderzoek - ondernemerschap - productie - gemeenten - multifunctionele landbouw - regional planning - rural planning - agriculture - land use - government policy - knowledge - research - entrepreneurship - production - municipalities - multifunctional agriculture
  Deze VNG brochure geeft een overzicht van 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten. Van traditionele bestemmingsplannen naar een nieuw, ontwikkelingsgericht beleid. De brochure is samengesteld door PPO
  Europees en gebiedsgericht beleid: natuur tussen hamer en aambeeld? : een verkennend onderzoek naar de relatie tussen Europees beleid en gebiedsgericht beleid
  Pleijte, M. ; Bavel, M.A.H.J. van - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 39) - 80
  natuurbescherming - regionale planning - richtlijnen (directives) - plattelandsplanning - nederland - habitatrichtlijn - nature conservation - regional planning - directives - rural planning - netherlands - habitats directive
  Dit onderzoek gaat over het al dan niet eenzijdig afstemmen van gebiedsgericht beleid op Europees beleid en de gevolgen hiervan voor de handelingen van de gebiedsactoren en daarmee uiteindelijk op de natuur in een gebied
  Groene initiatieven in de aanbieding. Kansen en knelpunten van publieke en private financiering
  Leneman, H. ; Vader, J. ; Bos, E.J. ; Bavel, M.A.H.J. van - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-rapport 12) - 78
  platteland - financiën - landschap - plattelandsplanning - fondsgelden - instellingen - financieren - natuur - marktanalyse - rural areas - finance - landscape - rural planning - funding - institutions - financing - nature - market analysis
  Dit onderzoek analyseert kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van groene diensten. Groene diensten zijn activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen en die verder gaan dan waartoe de ondernemer wettelijk is verplicht. Voor de analyse is een theoretisch kader opgesteld, gebaseerd op de welvaartstheorie, institutionele economie en institutietheorie. Deze drie theorieën vormen de basis voor de empirische analyse, die uit twee praktijkcases (Groenfonds Midden-Delfland en Landschapsfonds Rond d’n Duin) en stakeholderinterviews bestaat. De empirische analyse geeft zicht op mogelijkheden en knelpunten bij financiering en realisatie van groene diensten. Groene diensten zijn een relatief nieuw fenomeen, waardoor de organisatie ervan nog behoorlijk veel tijd vergt. Tevens passen groene diensten niet altijd goed binnen bestaande nationale en internationale regelgeving. Hierdoor zijn de transactiekosten hoog. Private financiering komt moeilijk van de grond. Dit komt onder meer omdat groene diensten een gering financieel rendement hebben. Natuur en landschap zijn belangrijk voor de recreatiesector, maar deze sector ziet vooral de overheid als de verantwoordelijke voor de realisatie en beheer. Ook veel burgers en andere bedrijven kijken er op die manier tegenaan. Groene diensten lijken wat terrein te winnen op het gebied van sponsoring, giften en lidmaatschappen. Rood voor groen heeft potentie. De vraag naar groen wonen is groot en woningen in een mooie omgeving hebben voldoende meerwaarde om het groen te financieren. Rood voor groen is echter in hoge mate contextafhankelijk, kent weerstand met een culturele achtergrond en kan vaak moeilijk worden ingebed in de huidige regelgeving. Trefwoorden: groene diensten, financiering, welvaartstheorie, instituties.
  "Overasselt is moi en dè mot zo blieve!" : naar een goede beeldkwaliteit van een nieuw woon-werkterrein in Overasselt
  Galiën, E. - \ 2006
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 230) - ISBN 9789085850724 - 40 p.
  plattelandsgemeenschappen - plattelandsplanning - dorpen - nederland - rijk van nijmegen - gelderland - rural communities - rural planning - villages - netherlands - rijk van nijmegen - gelderland
  Overasselt wordt gekenmerkt door haar levendigheid en schoonheid van de groene omgeving. Ontwikkelingen staan niet stil en het dorp verandert gestaag in de tijd. Een nieuw woon-werkgebied van 5 tot 7 ha is een voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling. Uit de resultaten van een leefbaarheidsenquête gehouden in 2005 kwam naar voren dat 25% van de inwoners vindt dat er meer aandacht moet komen voor cultuurhistorie. Daarbij vindt een groep dat er meer aandacht moet zijn voor de landelijke charme en architectuur in het dorp. Voor het Dorpsplatform was dit de aanleiding om met het thema beeldkwaliteit van het nieuwe woonwerkgebied aan de slag te gaan
  Farming Valley : de agrarische productie heruitgevonden
  Broens, D.W. ; Es, H. van; Vos, G. ; Kooten, O. van; Wijnands, J.H.M. - \ 2006
  In: De plooibaarheid van Nederland: groot, slim, breed, schoon / Jonkers, M., Amsterdam : Dialogues - ISBN 9789085980094 - p. 12 - 29.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - innovaties - toekomst - creativiteit - rural development - rural planning - netherlands - innovations - future - creativity
  Het toekomstig ruimtegebruik van het platteland. Het bevat de afzonderlijke bijdragen: Benutting van het platteland; Farming valley; Leisure valley; Senior valley; Water valley
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize
  Kiestra, E. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1233) - 99
  bodemkarteringen - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - bodemclassificatie - nederland - kaarten - drenthe - soil surveys - maps - water table - rural planning - soil classification - netherlands - drenthe
  Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de Formatie van Twente gerekend; de keileem en potklei tot de Formatie van Drente. Langs het Peizer- en Eelder Diep en in de Peizermaden komen aan het maaiveld kleiige afzettingen voor die voor een belangrijk deel in het Holoceen zijn afgezet. De overige holocene afzettingen bestaan voornamelijk uit veen en rietklei. In de beekdalen is het veen relatief voedselrijk (mesotroof zegge- en broekveen). In het uitgestrekte laagveengebied in het noorden komt veel mesotroof rietveen voor, soms onderbroken door laagjes klei of rietklei. Door een combinatie van kwel en afzetting komen in de beekdalen plaatselijk ijzerhoudende gronden voor. Het Bunnerveen en de directe omgeving zijn in het Holoceen bedekt met een dik pakket oligotroof (arm) veenmosveen (hoogveen). Een deel van dit veen is in de vorige eeuw verdwenen door afgraving. Door een combinatie van grondbewerking en ontwatering is ook veen verdwenen als gevolg van oxidatie. De gronden zijn ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. In het gebied komen veengronden, moerige gronden, zandgronden en oude kleigronden voor. De veengronden komen voornamelijk voor in het noorden, in de beekdalen en in de omgeving van het Bunnerveen. De moerige gronden die in het gebied verspreid voorkomen, zijn op basis van het niet of wel voorkomen van een humuspodzol onderverdeeld in broekeerdgronden en moerige podzolgronden. In de beekdalen komen de meeste broekeerdgronden voor. In het noorden van het gebied komen moerige gronden voor waarbij de minerale ondergrond uit ongerijpte klei (rietklei) bestaat. In het zuiden en midden van het gebied komen de meeste zandgronden voor. Binnen de zandgronden zijn podzolgronden en eerdgronden onderscheiden. Bij veel zandgronden komt keile
  Innovatie-experimenten voor een multifunctionele groene ruimte
  Braker, M.J.E. ; Hopster, G.K. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 20 - 22.
  tendensen - nevenactiviteiten - diversificatie - plattelandsplanning - agrarische bedrijfsvoering - systeeminnovatie - noord-brabant - veenweiden - bestemmingsplannen - agrobiodiversiteit - trends - ancillary enterprises - diversification - rural planning - farm management - system innovation - noord-brabant - peat grasslands - zoning plans - agro-biodiversity
  Na de gezamenlijke opstelling van de toekomstbeelden voor de land- en tuinbouw in 2030 is het systeeminnovatieprogramma voor multifunctionele bedrijfssystemen verder gegaan op het regionale spoor. Dit omdat blauwe en groene diensten een sterke regionale invulling kennen. Als aanpak koos het programma voor gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau. Dat houdt in dat de doelen op gebiedsniveau (de vraagkant) worden gerealiseerd door individuele bedrijven samen (de aanbodkant). Voor de uitwerking van gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau zijn twee regio’s met heel verschillende karakteristieken en problemen genomen: het Brabantse Maashorstgebied – tussen grofweg Schaijk, Nistelrode en Uden – en het westelijk veenweidegebied. Naast deze regionale aanpak heeft het programma ook een landelijk innovatieproject voor bevordering en ontwikkeling van agrobiodiversiteit op agrarische bedrijven: BIOdivers.
  Conflicts about water: a case study about conflict and contest in Dutch rural policy
  Boonstra, W.J. ; Frouws, J. - \ 2005
  Journal of Rural Studies 21 (2005)3. - ISSN 0743-0167 - p. 297 - 312.
  waterbeheer - plattelandsplanning - overheidsbeleid - landgebruiksplanning - platteland - nederland - gebiedsgericht beleid - governance - water management - rural planning - government policy - land use planning - rural areas - netherlands - integrated spatial planning policy - governance - state
  The Dutch countryside forms the scene for pressing problems of management and allocation of land and water. These problems underscore the need for comprehensive rural policies. For that purpose, area-based rural policy has been initiated. This new policy is part of a larger policy shift, labelled in literature as 'new rural governance'. Area-based rural policy co-ordinates the different interests of stakeholders and establishes consensus-based solutions. In this article we question this claim. We analyse the conflicts, rationalities and interests within a Dutch rural planning project. This project displays a power struggle in which actors try to (de)construct legitimacy. This observation contrasts sharply with the consensual rationality on which area-based policies are founded. Therefore, we conclude that a tension exists between 'what should be done' and 'what is actually done' in Dutch rural policy. Area-based policy does not guarantee the establishment of consensus among rural stakeholders. Therefore, Dutch area-based policies need to be contextualised to purposefully address spatial rural problems.
  The EURURALIS study : technical document
  Klijn, J.A. ; Vullings, L.A.E. ; Lammeren, R.J.A. van; Meijl, H. van; Rheenen, T. van; Veldkamp, A. ; Verburg, P.H. ; Westhoek, H. ; Eickhout, B. ; Tabeau, A.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1196) - 215
  platteland - europa - plattelandsontwikkeling - ontwikkelingsbeleid - plattelandsplanning - modellen - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - rural areas - europe - rural development - development policy - rural planning - models - sustainability - indicators
  EURURALIS is developed for policy makers dealing with the future of agriculture and other land use in the enlarged Europe of 25 member states. Expecting that major developments affect the rural areas in Europe pro-active rural policy has to be informed timely and in a targeted and crispy way. A scenario study was launched that built upon : I) recognizable and internationally authorized scenarios encompassing drivers such as global developments like world trade, climate change, demography, II) predicted transformations in land use (area, regions, intensity), III) impacts on the various domains of sustainability (People, Planet, Profit) and IV) possibilities of policy instruments. The study builds upon IPCC and related scenarios, though adapted for our goals, a global economy model (GTAP/LEITAP) linked to an environmental model (IMAGE) and thirdly a land use allocation model (CLUE). Modelling outcomes were generated for 30 years in 10 year time steps; indicators were selected from economical, socio-cultural and environmental/ecological domains respectively. Meta-indicators were added to offer overview. The product is tuned to non-specialists and offers many graphs, maps and texts for easy use in policy, research and education. This background document aims not to deliver the contents of the CD Rom in a hard copy version, but focuses on policy context, leading concepts, methods and data. It also offers discussions on desired improvements and ways to expand the current 1.0 version.
  Belangenbehartiging op maat/ de Vereniging van Kleine Kernen - van Achterhoek/Liemers naar Gelderland
  Vergunst, P.J.B. ; Bock, B.B. - \ 2005
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 217) - ISBN 9789067548670 - 30
  plattelandskern - participatie - instellingen - particuliere organisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - dorpen - nederland - gelderland - achterhoek - liemers - rural settlement - participation - institutions - private organizations - rural planning - rural development - villages - netherlands - gelderland - achterhoek - liemers
  Ruimte voor reconstructie. Over de invloed van autonome en recente beleidsmatige ontwikkelingen op het aantal bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie
  Vogelzang, T.A. ; Bavel, M.A.H.J. van; Kuhlman, J.W. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2005
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052420004 - 72
  intensieve veehouderij - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - veehouderijbedrijven - platteland - zandgronden - ruimtelijke ordening - waterbeheer - richtlijnen (directives) - geografische verdeling - standplaatsfactoren - plattelandsplanning - reconstructie - invloeden - locatie - physical planning - geographical distribution - site factors - livestock enterprises - intensive livestock farming - sandy soils - water management - directives - government policy - rural planning - rural areas - netherlands - reconstruction - location - influences
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke invloed autonome ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en recente ontwikkelingen inzake het mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water zullen hebben op het aantal te verplaatsen veehouderijbedrijven in het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet. Op basis van een kwalitatieve en een kwantitatieve modelmatige analyse is bepaald hoeveel bedrijven er in principe in aanmerking komen voor hervestiging vanuit extensiveringsgebieden en hoeveel bedrijven daadwerkelijk de stap naar verplaatsing zullen gaan zetten. This report examines the question of how autonomous developments in intensive livestock farming and recent developments in the manure policy and the Water Framework Directive will affect the number of livestock holdings to be relocated under the Reconstruction Act. A qualitative and quantitative analysis model has been used to determine how many holdings are theoretically eligible for relocation and how many will actually decide to relocate.
  Second pillar of the CAP: what can we learn from experiences with the menu approach?
  Terluin, I.J. ; Venema, G.S. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)1. - ISSN 0921-481X - p. 6 - 21.
  rural development - rural areas - rural planning - menu planning - cap - eu regulations - government policy - germany - wales - belgium - italy - plattelandsontwikkeling - platteland - plattelandsplanning - menuplanning - overheidsbeleid - duitsland - wales - belgië - italië - gemeenschappelijk landbouwbeleid - eu regelingen
  Het EU-plattelandsbeleid wordt aangeboden in de vorm van een menu van 22 maatregelen, waaruit de lidstaten of regio's een keuze kunnen maken voor het opstellen van hun plattelandsontwikkelingsplannen. De auteurs hebben de hypothese in 8 EU-gebieden onderzocht (waaronder Noord- en Zuid-Nederland en Vlaanderen), dat regio's een paar menu-maatregelen kiezen die aansluiten op hun behoeften op het gebied van hun plattelandsontwikkeling
  Ruimtelijk beleid en grondprijzen in het landelijk gebied
  Buurman, J. ; Brink, A. van den; Scholten, H. ; Dekkers, J. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)2. - ISSN 0921-481X - p. 73 - 90.
  platteland - plattelandsplanning - landbouwgrond - grondprijzen - grondbeleid - overheidsbeleid - ruimtelijke ordening - geografische informatiesystemen - nederland - modellen - noord-brabant - rural areas - rural planning - agricultural land - land prices - land policy - government policy - physical planning - models - geographical information systems - netherlands - noord-brabant
  Het overheidsbeleid kan grote invloed hebben op de grondprijzen. Dit artikel beschrijft een ruimtelijk verklaringsmodel voor grondprijzen in het landelijk gebied. Het betreft een regressiemodel, gecombineerd met een Geografisch Informatie Systeem. Via dit model zijn 3 situaties in Noord-Brabant geanalyseerd, waarbij de grondprijzen worden beïnvloed door ruimtelijke planning van de overheid
  Rural gender studies in the Netherlands
  Bock, B.B. ; Haan, H.J. de - \ 2004
  In: Power and gender in European rural development / Goverde, H.J.M., de Haan, H.J., Baylina, M., Aldershot : Ashgate Publishing Limited (Perspectives on rural policy and planning ) - ISBN 9780754640202 - p. 106 - 126.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - agrarische bedrijfsvoering - vrouwen - sociale economie - platteland - geslacht (gender) - rural development - rural planning - farm management - women - socioeconomics - rural areas - gender
  This chapter presents a chronological overview of rural gender studies
  Conclusion: power, gender and the significance of place
  Goverde, H.J.M. ; Haan, H.J. de; Baylina, M. - \ 2004
  In: Power and gender in European rural development / Goverde, H.J.M., de Haan, H.J., Bayline, M., Aldershot : Ashgate Publishing Limited (Perspectives on rural policy and planning ) - ISBN 9780754640202 - p. 173 - 181.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - besluitvorming - vrouwen - participatie - geslacht (gender) - rural development - rural planning - decision making - women - participation - gender
  The progress in research on gender and rurality (1950-2000)
  Multiple landscape: Merging Past and Present in Landscape Planning
  Boer, I.C. de; Carsjens, G.J. ; Valk, A.J.J. van der - \ 2004
  Wageningen : ISOMUL and Land Use Planning Group, Wageningen University - ISBN 9789067548113 - 59
  landschap - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke planning - plattelandsplanning - geschiedenis - interdisciplinair onderzoek - landscape - land use planning - sustainability - urban planning - rural planning - history - interdisciplinary research
  Proceedings 5th ISOMUL workshop
  Vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Utrecht; beschouwing op het nieuwe, ingezette provinciale beleid m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing beschreven in hoofdstuk 8 van de handleiding bestemmingsplannen van de provincie Utrecht
  Kolkman, G. ; Gerritsen, E. ; Berg, L.M. van den - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 946) - 51
  landbouwbedrijfsgebouwen - landgebruiksplanning - verandering - conversie - ontwikkelingsplannen - ontwikkelingsbeleid - plattelandsplanning - haalbaarheidsstudies - nederland - utrecht - farm buildings - land use planning - change - conversion - development plans - development policy - rural planning - feasibility studies - netherlands - utrecht
  De beschouwing op de ¿Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Provincie Utrecht¿ is in opdracht van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Op basis van een korte literatuur studie zijn gegevens verzameld en door middel van interviews zijn beschreven beleidsregels van de handleiding bestemmingsplannen (hoofdstuk8) getoetst in de (beleids)praktijk. Tot slot zijn beleidsregels getoetst aan de gevonden resultaten.
  Nieuwe bruggen naar de toekomst : weergave van een speurtocht naar nieuwe perspectieven voor het Gelders landelijk gebied : "het landelijk gebied is voor iedereen", Eusebiuskerk, 16 januari 2003
  Dumont, M.J. ; Groot, R. ; Schröder, R.R.G. ; Smeets, P.J.A.M. ; Smit, H.C. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 674) - 47
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - grondbeleid - plattelandseconomie - plattelandsomgeving - platteland - nederland - toekomst - gelderland - rural development - rural planning - land policy - rural economy - rural environment - rural areas - netherlands - future - gelderland
  De factoren (1) economische groei en (2) stuurkracht van de overheid hebben een aanzienlijke impact op de ontwikkeling van gebieden, maar laten zich moeilijk door beleidsstrategieën beïnvloeden. Zij hebben daarom een grote onvoorspelbaarheid op toekomstige ontwikkelingen. Om toch meer zicht te krijgen op die ontwikkelingen, ondanks genoemde onzekerheden, is het beschrijven van scenario's een methode die daarbij kan helpen. De nota 'Nieuwe bruggen naar de toekomst' van de provincie Gelderland werkt dit principe uit in een viertal scenario's die sterk uiteenlopende beelden schetsen van hoe de provincie er anno 2025 voor staat op het gebied van 'maatschappelijke orde', 'menselijke contacten', 'regionale perspectieven' en 'relevante beleidsthema's'. Voor het Rivierenland geeft elk van deze scenario's aan, dat het gebied door zijn waterlandschap gevrijwaard blijft van intensieve verstedelijking. Het beeld 'parkenland', als bruikbare metafoor voor Nederland vanuit het oogpunt van ruimtelijk beleid, wordt door het Rivierengebied krachtig ondersteund.
  Levert natuurinclusief gedrag natuurwinst op?
  Broekmeyer, M.E.A. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2003
  landgebruiksplanning - plattelandsplanning - winsten - gedrag - natuurbeleid - natuurbeheer - natuur - land use planning - rural planning - profits - behaviour - nature conservation policy - nature management - nature
  Poster over het programma 'Regionale Identiteit en Natuur- en Landschapsontwikkeling'. Het ideaal van LNV is dat bij alle planvorming natuur integraal wordt meegenomen vanaf het begin tot het eind, het zogenaamde natuurinclusief gedrag. In het Alterra rapport, 'Levert natuurinclusief gedrag natuurwinst op?', waar deze poster een samenvatting van geeft, wordt gekeken in hoeverre dergelijk natuurinclusief gedrag nu ook daadwerkelijk 'winst' oplevert voor de natuur
  Naar netwerkfinanciering en- aanpak voor kwaliteitsimpuls landschap : thema: Nieuwe coalities op het platteland
  Ham, A. van den; Venema, G.S. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 125 - 131.
  platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - kwaliteit - planning - landschapsbouw - subsidies - plattelandsomgeving - financieren - netwerken - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - quality - planning - landscaping - subsidies - networks - financing
  Voor de Kwaliteitsimpuls Landschap (proeftuinen) heeft de rijksoverheid behoefte aan een nieuwe stimulerende financieringsvorm. Het onderzoek (door LEI) naar de mogelijkheden van zo'n nieuwe financieringsvorm is hier beschreven met aanbevelingen en actiepunten
  Open vizier op de groene ruimte; kennisontwikkeling en bestuurlijke inbedding van kennis bij plattelandsontwikkeling in West-Nederland
  Pleijte, M. ; Kranendonk, R.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 790) - 86
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - kennis - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - besluitvorming - netwerken - rural development - rural planning - knowledge - management - government policy - decision making - networks
  In West-Nederland bestaan veel bestuurs- en kennisnetwerken. Zij proberen vooral de afstemming te verzorgen tussen verschillende kennissoorten, tussen verschillende bestuurlijke schaalniveaus en tussen verschillende domeinen (overheden, markt en civilsociety). Wanneer vanuit de theorie over kennisontwikkeling en bestuurlijke inbedding naar de netwerken wordt gekeken, blijkt het theoretisch ideaal in de praktijk van de bestuurs- en kennisnetwerken in West-Nederland niet te worden verwezenlijkt. Naast de netwerken zelf en de politiek en de overheid in het algemeen is nagegaan wat het ministerie van LNV, als opdrachtgever van dit onderzoek, zou kunnen doen om het kennismanagement van het ministerie in de praktijk meer in overeenstemming te brengen met de theoretische idealen.
  Toekomstverkenningen landbouw in het Maashorstgebied : verslag van de workshop gehouden op 25 juni 2003 in het raadhuis te Schaijk
  Hopster, G.K. - \ 2003
  Lelystad : PPO Sector AGV (PPO publicatie nr. 530056-2003/1) - 38
  ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - systeemanalyse - zandgronden - innovaties - onderzoek - bedrijfssystemen - noord-brabant - physical planning - rural planning - land use planning - sustainability - systems analysis - sandy soils - innovations - research - farming systems - noord-brabant
  De workshop 'Toekomstverkenningen landbouwverkenningen in het Maashorstgebied' maakt onderdeel uit van het project 'Toekomstverkenningen van de landbouw in 2030' van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). Met het project 'Toekomstverkenningen van de landbouw in 2030', geeft het Praktijkonderzoek concrete invulling aan het thema 'systeeminnovaties'. Het project wordt uitgevoerd op twee niveaus: landelijk en regionaal. Het Maashorstgebied is gekozen vanwege het spanningsveld binnen landbouw natuur en recreatie dat in het gebied heerst en dient als voorbeeldgebied voor meer zandgebieden waar deze problematiek aan de orde is. Door middel van het werken met toekomstbeelden wordt getracht richting te geven aan de innovatie van bedrijfssystemen
  Landbouw in een leesbaar landschap : hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit
  Hendriks, C.J.M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold van der Valk, co-promotor(en): Bas Pedroli. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789075271096 - 268
  landschap - kwaliteit - biologische landbouw - methodologie - monitoring - landgebruik - landschapsbeleving - plattelandsplanning - cultuurlandschap - friesland - noord-holland - drenthe - landscape - quality - organic farming - methodology - monitoring - land use - landscape experience - rural planning - cultural landscape - friesland - noord-holland - drenthe
  Met het begrip leesbaarheid is het mogelijk de bijdrage van landbouwbedrijven aan de landschapskwaliteit van de streek te bepalen. De (a)biotische eigenschappen worden zichtbaar door de verticale samenhang, de functionele en ecologische relaties door de horizontale samenhang, de jaarcyclus door de seizoensamenhang en het heden, verleden en de toekomst door de historische samenhang. Deze samenhangen zijn uitgewerkt voor drie componenten van het landbouwbedrijf: de percelen, het erf en de randen. Toegespitst op drie streken: West-Friesland, Waterland en Drenthe.
  Aan de slag met Graauw : dorpsplan met aanbevelingen en actiepunten voor een leefbare toekomst van Graauw en omstreken
  Mooij, S. ; Wilde, J. de - \ 2003
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 191) - ISBN 9789067546904 - 69 p.
  levensomstandigheden - rurale welzijnszorg - sociaal-economische positie - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - zeeland - living conditions - rural welfare - socioeconomic status - rural development - rural planning - netherlands - zeeland
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het herinrichtingsgebied Schoonebeek
  Kiestra, E. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 686) - 86
  bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - veengronden - drenthe - soil surveys - maps - water table - rural planning - peat soils - drenthe
  Het gebied Schoonebeek bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie van Twente gerekend. Langs het Schoonebeeker Diep komen zanden voor die voor een deel in het Holoceen zijn afgezet. De overige holocene afzettingen bestaan voornamelijk uit veen. In het westen en langs het Schoonebeeker Diep is het veen relatief voedselrijk (mesotroof zegge- en broekveen). Als gevolg van een combinatie van kwel en afzetting komen in het beekdal ijzerhoudende gronden voor. Het noorden en oosten van het gebied is in het Holoceen afgedekt met een dik pakket oligotroof (arm) veenmosveen. Een groot deel van dit veen is in de vorige eeuw verdwenen door afgraving. Bij het (weer) in cultuur brengen van de afgeveende gronden zijn vaak diepe grondbewerkingen toegepast. Door deze menselijke invloed en door de (voormalige) aanwezigheid van de talrijke NAM-locaties en -leidingen is de natuurlijke opeenvolging van bodemlagen in het gebied op veel plaatsen verstoord. Op basis van genese hebben we de gronden op hoger niveau ingedeeld in bovenveengronden, dalgronden en overige gronden. Daarnaast hebben we de gronden ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. In het gebied komen veengronden, moerige gronden en zandgronden voor. De veengronden komen voornamelijk voor in het noorden en oosten. Naar aard en dikte van de bovengrond hebben we vlierveengronden, madeveengronden en meerveengronden onderscheiden. Ook de moerige gronden komen vooral voor in het noorden en oosten. Op basis van het niet of wel voorkomen van een humuspodzol zijn de gronden onderverdeeld in broekeerdgronden en moerige podzolgronden. Veel moerige gronden hebben als gevolg van diepe grondbewerking een zanddek. Langs het Schoonebeeker Diep komen veel broekeerdgronden voor. In het westen van het gebied komen de meeste zandgronden voor. Binnen de zandgronden zijn veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden en enkeerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, veensoort en aard van de ondergrond zijn de meeste gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied redelijk tot goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG dieper dan 40 cm - mv. en met een GLG dieper dan 120 cm - mv. (VIo). Ook gronden met een GHG ondieper dan 40 cm - mv. en een GLG ondieper dan 120 cm - mv., d.w.z. gronden met een Gt IIIb, komen veel in het gebied voor. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie `BODEGA` is het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende ruilwaardenkaart.
  Natuur en Landbouw, nieuwe coalities
  Snoo, G.R. de - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 76 - 83.
  platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - plattelandsplanning - landschapsbescherming - landschapsbouw - natuurbescherming - landbouwbeleid - nederland - agrarisch natuurbeheer - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - landscape conservation - landscaping - nature conservation - agricultural policy - netherlands - agri-environment schemes
  I.v.m. de vraag hoe de zorg voor milieu, natuur en landschap kunnen worden versterkt wordt ingegaan op het ontstaan en de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer in het landelijk gebied en worden een aantal coalities voor natuur en landschap besproken ter bevordering van beide
  Belevingswaarde van het landschap van Winterswijk bij een multifunctioneel gras- en bouwlandgebruik
  Veltman, D. ; Lyklema, W.F. ; Boonen, A.G. ; Kooijman, W. ; Mosterman, E. ; Pollaert, M. ; Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 68) - 52
  landschap - landschapsecologie - perceptie - taxatie - plattelandsplanning - karteringen - landschapsbescherming - nederland - cultuurlandschap - gelderland - achterhoek - landscape - landscape ecology - perception - valuation - rural planning - surveys - landscape conservation - netherlands - cultural landscape - gelderland - achterhoek
  Boeren, burgers en buitenlui: over nieuwe coalities en sturingsvormen in het landelijk gebied [thema: nieuwe coalities op het platteland]
  Frouws, J. ; Leroy, P. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 90 - 102.
  platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - plattelandsplanning - landschapsbouw - natuurbescherming - landbouwbeleid - nederland - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - landscaping - nature conservation - agricultural policy - netherlands
  Een beeld wordt geschetst van ontwikkelingen in sturing en beleid voor het landelijk gebied in de 2e helft van de 20e eeuw. In het bijzonder komen hierbij het ontstaan van nieuwe coalities en sturingsvormen die dit beleid ter hand nemen en vernieuwen
  Verkenning vrijkomende agrarische bebouwing en groen wonen; wonen in een schuur, mag dat?
  Blom, G.E. ; Groot, R. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 676) - 56
  huisvesting - huisvesting op het platteland - nederland - ruimtelijke ordening - landbouwbedrijfsgebouwen - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - housing - rural housing - netherlands - physical planning - farm closures - farm buildings - rural development - rural planning
  De Verkenning vrijkomende agrarische bebouwing en groen wonen is een onderzoek in het kader van het onderzoeksproject Groen wonen van Alterra in opdracht van de ministeries van LNV en VROM. In dit rapport worden de doorwerking en de resultaten van hetrijksbeleid voor functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied in het provinciaal beleid onderzocht door middel van interviews. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden voor groen wonen verkend. Ten slotte zijn aanbevelingen voorvervolgonderzoek geformuleerd.
  Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop
  Knijff, A. van der; Westerman, E. ; Bremmer, J. - \ 2002
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052427256 - 46
  plattelandsplanning - landgebruiksplanning - bosbouw - boomkwekerijen - bosproducten - boomteelt - landgebruik - nederland - zuid-holland - rural planning - land use planning - forestry - forest nurseries - forest products - arboriculture - land use - netherlands - zuid-holland
  In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt in de regio Boskoop en de bedrijfsstructuur is de extra ruimtebehoefte geschat op 2% per jaar. Het totale areaal boomteelt in 2015 komt hiermee op 1.435 ha (+ 335 ha), waarvan de helft pot- en containerteelt en de helft in de vollegrond. Ook zal tot 2015 de teelt onder glas gestaag toenemen. Om het boomteeltcentrum in de regio Boskoop in stand te houden is niet alleen behoefte aan extra ruimte, maar zal ook voldaan moeten worden aan een aantal kwalitatieve randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: planologische zekerheid, ruimte voor ondersteunend glas, goede bedrijfsstructuur, goede infrastructuur, kwalitatief goed opgeleid personeel en professioneel ondernemersschap
  Editoriaal : Interactieve planvorming in de groene ruimte
  Lengkeek, J. ; Dammers, E. - \ 2002
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)2. - ISSN 0921-481X - p. 71 - 73.
  ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - participatie - physical planning - rural planning - participation
  Interactieve planvorming krijgt belangstelling van beleidsmakers, wetenschappers, bestuurskundigen en beleidswetenschappen. Dit themanummer geeft de visie van Wageningen UR weer
  Kompas: Koers op Morgen, Platteland en Agro-sector
  Oostindië, H.A. ; Heselmans, M. ; Ven, G.W.J. van de - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 32
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - ondernemerschap - ondersteuningssystemen - agrarisch onderwijs - gevalsanalyse - nederland - rural development - rural planning - entrepreneurship - support systems - agricultural education - case studies - netherlands
  Interactieve benaderingen : een typering
  Caalders, J.D.A.D. - \ 2002
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)2. - ISSN 0921-481X - p. 75 - 81.
  ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - besluitvorming - participatie - overheidsbeleid - physical planning - rural planning - decision making - participation - government policy
  Een inventarisatie van benaderingen, met spanningsvelden tussen de doelstellingen kwaliteit, emancipatie en efficiency
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.