Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 509

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  "Overasselt is moi en dè mot zo blieve!" : naar een goede beeldkwaliteit van een nieuw woon-werkterrein in Overasselt
  Galiën, E. - \ 2006
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 230) - ISBN 9789085850724 - 40 p.
  plattelandsgemeenschappen - plattelandsplanning - dorpen - nederland - rijk van nijmegen - gelderland - rural communities - rural planning - villages - netherlands - rijk van nijmegen - gelderland
  Overasselt wordt gekenmerkt door haar levendigheid en schoonheid van de groene omgeving. Ontwikkelingen staan niet stil en het dorp verandert gestaag in de tijd. Een nieuw woon-werkgebied van 5 tot 7 ha is een voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling. Uit de resultaten van een leefbaarheidsenquête gehouden in 2005 kwam naar voren dat 25% van de inwoners vindt dat er meer aandacht moet komen voor cultuurhistorie. Daarbij vindt een groep dat er meer aandacht moet zijn voor de landelijke charme en architectuur in het dorp. Voor het Dorpsplatform was dit de aanleiding om met het thema beeldkwaliteit van het nieuwe woonwerkgebied aan de slag te gaan
  Farming Valley : de agrarische productie heruitgevonden
  Broens, D.W. ; Es, H. van; Vos, G. ; Kooten, O. van; Wijnands, J.H.M. - \ 2006
  In: De plooibaarheid van Nederland: groot, slim, breed, schoon / Jonkers, M., Amsterdam : Dialogues - ISBN 9789085980094 - p. 12 - 29.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - innovaties - toekomst - creativiteit - rural development - rural planning - netherlands - innovations - future - creativity
  Het toekomstig ruimtegebruik van het platteland. Het bevat de afzonderlijke bijdragen: Benutting van het platteland; Farming valley; Leisure valley; Senior valley; Water valley
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize
  Kiestra, E. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1233) - 99
  bodemkarteringen - grondwaterspiegel - plattelandsplanning - bodemclassificatie - nederland - kaarten - drenthe - soil surveys - maps - water table - rural planning - soil classification - netherlands - drenthe
  Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de Formatie van Twente gerekend; de keileem en potklei tot de Formatie van Drente. Langs het Peizer- en Eelder Diep en in de Peizermaden komen aan het maaiveld kleiige afzettingen voor die voor een belangrijk deel in het Holoceen zijn afgezet. De overige holocene afzettingen bestaan voornamelijk uit veen en rietklei. In de beekdalen is het veen relatief voedselrijk (mesotroof zegge- en broekveen). In het uitgestrekte laagveengebied in het noorden komt veel mesotroof rietveen voor, soms onderbroken door laagjes klei of rietklei. Door een combinatie van kwel en afzetting komen in de beekdalen plaatselijk ijzerhoudende gronden voor. Het Bunnerveen en de directe omgeving zijn in het Holoceen bedekt met een dik pakket oligotroof (arm) veenmosveen (hoogveen). Een deel van dit veen is in de vorige eeuw verdwenen door afgraving. Door een combinatie van grondbewerking en ontwatering is ook veen verdwenen als gevolg van oxidatie. De gronden zijn ingedeeld volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. In het gebied komen veengronden, moerige gronden, zandgronden en oude kleigronden voor. De veengronden komen voornamelijk voor in het noorden, in de beekdalen en in de omgeving van het Bunnerveen. De moerige gronden die in het gebied verspreid voorkomen, zijn op basis van het niet of wel voorkomen van een humuspodzol onderverdeeld in broekeerdgronden en moerige podzolgronden. In de beekdalen komen de meeste broekeerdgronden voor. In het noorden van het gebied komen moerige gronden voor waarbij de minerale ondergrond uit ongerijpte klei (rietklei) bestaat. In het zuiden en midden van het gebied komen de meeste zandgronden voor. Binnen de zandgronden zijn podzolgronden en eerdgronden onderscheiden. Bij veel zandgronden komt keile
  Innovatie-experimenten voor een multifunctionele groene ruimte
  Braker, M.J.E. ; Hopster, G.K. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 20 - 22.
  tendensen - nevenactiviteiten - diversificatie - plattelandsplanning - agrarische bedrijfsvoering - systeeminnovatie - noord-brabant - veenweiden - bestemmingsplannen - agrobiodiversiteit - trends - ancillary enterprises - diversification - rural planning - farm management - system innovation - noord-brabant - peat grasslands - zoning plans - agro-biodiversity
  Na de gezamenlijke opstelling van de toekomstbeelden voor de land- en tuinbouw in 2030 is het systeeminnovatieprogramma voor multifunctionele bedrijfssystemen verder gegaan op het regionale spoor. Dit omdat blauwe en groene diensten een sterke regionale invulling kennen. Als aanpak koos het programma voor gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau. Dat houdt in dat de doelen op gebiedsniveau (de vraagkant) worden gerealiseerd door individuele bedrijven samen (de aanbodkant). Voor de uitwerking van gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau zijn twee regio’s met heel verschillende karakteristieken en problemen genomen: het Brabantse Maashorstgebied – tussen grofweg Schaijk, Nistelrode en Uden – en het westelijk veenweidegebied. Naast deze regionale aanpak heeft het programma ook een landelijk innovatieproject voor bevordering en ontwikkeling van agrobiodiversiteit op agrarische bedrijven: BIOdivers.
  Conflicts about water: a case study about conflict and contest in Dutch rural policy
  Boonstra, W.J. ; Frouws, J. - \ 2005
  Journal of Rural Studies 21 (2005)3. - ISSN 0743-0167 - p. 297 - 312.
  waterbeheer - plattelandsplanning - overheidsbeleid - landgebruiksplanning - platteland - nederland - gebiedsgericht beleid - governance - water management - rural planning - government policy - land use planning - rural areas - netherlands - integrated spatial planning policy - governance - state
  The Dutch countryside forms the scene for pressing problems of management and allocation of land and water. These problems underscore the need for comprehensive rural policies. For that purpose, area-based rural policy has been initiated. This new policy is part of a larger policy shift, labelled in literature as 'new rural governance'. Area-based rural policy co-ordinates the different interests of stakeholders and establishes consensus-based solutions. In this article we question this claim. We analyse the conflicts, rationalities and interests within a Dutch rural planning project. This project displays a power struggle in which actors try to (de)construct legitimacy. This observation contrasts sharply with the consensual rationality on which area-based policies are founded. Therefore, we conclude that a tension exists between 'what should be done' and 'what is actually done' in Dutch rural policy. Area-based policy does not guarantee the establishment of consensus among rural stakeholders. Therefore, Dutch area-based policies need to be contextualised to purposefully address spatial rural problems.
  The EURURALIS study : technical document
  Klijn, J.A. ; Vullings, L.A.E. ; Lammeren, R.J.A. van; Meijl, H. van; Rheenen, T. van; Veldkamp, A. ; Verburg, P.H. ; Westhoek, H. ; Eickhout, B. ; Tabeau, A.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1196) - 215
  platteland - europa - plattelandsontwikkeling - ontwikkelingsbeleid - plattelandsplanning - modellen - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - rural areas - europe - rural development - development policy - rural planning - models - sustainability - indicators
  EURURALIS is developed for policy makers dealing with the future of agriculture and other land use in the enlarged Europe of 25 member states. Expecting that major developments affect the rural areas in Europe pro-active rural policy has to be informed timely and in a targeted and crispy way. A scenario study was launched that built upon : I) recognizable and internationally authorized scenarios encompassing drivers such as global developments like world trade, climate change, demography, II) predicted transformations in land use (area, regions, intensity), III) impacts on the various domains of sustainability (People, Planet, Profit) and IV) possibilities of policy instruments. The study builds upon IPCC and related scenarios, though adapted for our goals, a global economy model (GTAP/LEITAP) linked to an environmental model (IMAGE) and thirdly a land use allocation model (CLUE). Modelling outcomes were generated for 30 years in 10 year time steps; indicators were selected from economical, socio-cultural and environmental/ecological domains respectively. Meta-indicators were added to offer overview. The product is tuned to non-specialists and offers many graphs, maps and texts for easy use in policy, research and education. This background document aims not to deliver the contents of the CD Rom in a hard copy version, but focuses on policy context, leading concepts, methods and data. It also offers discussions on desired improvements and ways to expand the current 1.0 version.
  Belangenbehartiging op maat/ de Vereniging van Kleine Kernen - van Achterhoek/Liemers naar Gelderland
  Vergunst, P.J.B. ; Bock, B.B. - \ 2005
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 217) - ISBN 9789067548670 - 30
  plattelandskern - participatie - instellingen - particuliere organisaties - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - dorpen - nederland - gelderland - achterhoek - liemers - rural settlement - participation - institutions - private organizations - rural planning - rural development - villages - netherlands - gelderland - achterhoek - liemers
  Ruimte voor reconstructie. Over de invloed van autonome en recente beleidsmatige ontwikkelingen op het aantal bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie
  Vogelzang, T.A. ; Bavel, M.A.H.J. van; Kuhlman, J.W. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2005
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052420004 - 72
  intensieve veehouderij - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - veehouderijbedrijven - platteland - zandgronden - ruimtelijke ordening - waterbeheer - richtlijnen (directives) - geografische verdeling - standplaatsfactoren - plattelandsplanning - reconstructie - invloeden - locatie - physical planning - geographical distribution - site factors - livestock enterprises - intensive livestock farming - sandy soils - water management - directives - government policy - rural planning - rural areas - netherlands - reconstruction - location - influences
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke invloed autonome ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en recente ontwikkelingen inzake het mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water zullen hebben op het aantal te verplaatsen veehouderijbedrijven in het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet. Op basis van een kwalitatieve en een kwantitatieve modelmatige analyse is bepaald hoeveel bedrijven er in principe in aanmerking komen voor hervestiging vanuit extensiveringsgebieden en hoeveel bedrijven daadwerkelijk de stap naar verplaatsing zullen gaan zetten. This report examines the question of how autonomous developments in intensive livestock farming and recent developments in the manure policy and the Water Framework Directive will affect the number of livestock holdings to be relocated under the Reconstruction Act. A qualitative and quantitative analysis model has been used to determine how many holdings are theoretically eligible for relocation and how many will actually decide to relocate.
  Second pillar of the CAP: what can we learn from experiences with the menu approach?
  Terluin, I.J. ; Venema, G.S. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)1. - ISSN 0921-481X - p. 6 - 21.
  rural development - rural areas - rural planning - menu planning - cap - eu regulations - government policy - germany - wales - belgium - italy - plattelandsontwikkeling - platteland - plattelandsplanning - menuplanning - overheidsbeleid - duitsland - wales - belgië - italië - gemeenschappelijk landbouwbeleid - eu regelingen
  Het EU-plattelandsbeleid wordt aangeboden in de vorm van een menu van 22 maatregelen, waaruit de lidstaten of regio's een keuze kunnen maken voor het opstellen van hun plattelandsontwikkelingsplannen. De auteurs hebben de hypothese in 8 EU-gebieden onderzocht (waaronder Noord- en Zuid-Nederland en Vlaanderen), dat regio's een paar menu-maatregelen kiezen die aansluiten op hun behoeften op het gebied van hun plattelandsontwikkeling
  Ruimtelijk beleid en grondprijzen in het landelijk gebied
  Buurman, J. ; Brink, A. van den; Scholten, H. ; Dekkers, J. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)2. - ISSN 0921-481X - p. 73 - 90.
  platteland - plattelandsplanning - landbouwgrond - grondprijzen - grondbeleid - overheidsbeleid - ruimtelijke ordening - geografische informatiesystemen - nederland - modellen - noord-brabant - rural areas - rural planning - agricultural land - land prices - land policy - government policy - physical planning - models - geographical information systems - netherlands - noord-brabant
  Het overheidsbeleid kan grote invloed hebben op de grondprijzen. Dit artikel beschrijft een ruimtelijk verklaringsmodel voor grondprijzen in het landelijk gebied. Het betreft een regressiemodel, gecombineerd met een Geografisch Informatie Systeem. Via dit model zijn 3 situaties in Noord-Brabant geanalyseerd, waarbij de grondprijzen worden beïnvloed door ruimtelijke planning van de overheid
  Rural gender studies in the Netherlands
  Bock, B.B. ; Haan, H.J. de - \ 2004
  In: Power and gender in European rural development / Goverde, H.J.M., de Haan, H.J., Baylina, M., Aldershot : Ashgate Publishing Limited (Perspectives on rural policy and planning ) - ISBN 9780754640202 - p. 106 - 126.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - agrarische bedrijfsvoering - vrouwen - sociale economie - platteland - geslacht (gender) - rural development - rural planning - farm management - women - socioeconomics - rural areas - gender
  This chapter presents a chronological overview of rural gender studies
  Conclusion: power, gender and the significance of place
  Goverde, H.J.M. ; Haan, H.J. de; Baylina, M. - \ 2004
  In: Power and gender in European rural development / Goverde, H.J.M., de Haan, H.J., Bayline, M., Aldershot : Ashgate Publishing Limited (Perspectives on rural policy and planning ) - ISBN 9780754640202 - p. 173 - 181.
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - besluitvorming - vrouwen - participatie - geslacht (gender) - rural development - rural planning - decision making - women - participation - gender
  The progress in research on gender and rurality (1950-2000)
  Multiple landscape: Merging Past and Present in Landscape Planning
  Boer, I.C. de; Carsjens, G.J. ; Valk, A.J.J. van der - \ 2004
  Wageningen : ISOMUL and Land Use Planning Group, Wageningen University - ISBN 9789067548113 - 59
  landschap - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke planning - plattelandsplanning - geschiedenis - interdisciplinair onderzoek - landscape - land use planning - sustainability - urban planning - rural planning - history - interdisciplinary research
  Proceedings 5th ISOMUL workshop
  Vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Utrecht; beschouwing op het nieuwe, ingezette provinciale beleid m.b.t. vrijkomende agrarische bebouwing beschreven in hoofdstuk 8 van de handleiding bestemmingsplannen van de provincie Utrecht
  Kolkman, G. ; Gerritsen, E. ; Berg, L.M. van den - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 946) - 51
  landbouwbedrijfsgebouwen - landgebruiksplanning - verandering - conversie - ontwikkelingsplannen - ontwikkelingsbeleid - plattelandsplanning - haalbaarheidsstudies - nederland - utrecht - farm buildings - land use planning - change - conversion - development plans - development policy - rural planning - feasibility studies - netherlands - utrecht
  De beschouwing op de ¿Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Provincie Utrecht¿ is in opdracht van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Op basis van een korte literatuur studie zijn gegevens verzameld en door middel van interviews zijn beschreven beleidsregels van de handleiding bestemmingsplannen (hoofdstuk8) getoetst in de (beleids)praktijk. Tot slot zijn beleidsregels getoetst aan de gevonden resultaten.
  Nieuwe bruggen naar de toekomst : weergave van een speurtocht naar nieuwe perspectieven voor het Gelders landelijk gebied : "het landelijk gebied is voor iedereen", Eusebiuskerk, 16 januari 2003
  Dumont, M.J. ; Groot, R. ; Schröder, R.R.G. ; Smeets, P.J.A.M. ; Smit, H.C. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 674) - 47
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - grondbeleid - plattelandseconomie - plattelandsomgeving - platteland - nederland - toekomst - gelderland - rural development - rural planning - land policy - rural economy - rural environment - rural areas - netherlands - future - gelderland
  De factoren (1) economische groei en (2) stuurkracht van de overheid hebben een aanzienlijke impact op de ontwikkeling van gebieden, maar laten zich moeilijk door beleidsstrategieën beïnvloeden. Zij hebben daarom een grote onvoorspelbaarheid op toekomstige ontwikkelingen. Om toch meer zicht te krijgen op die ontwikkelingen, ondanks genoemde onzekerheden, is het beschrijven van scenario's een methode die daarbij kan helpen. De nota 'Nieuwe bruggen naar de toekomst' van de provincie Gelderland werkt dit principe uit in een viertal scenario's die sterk uiteenlopende beelden schetsen van hoe de provincie er anno 2025 voor staat op het gebied van 'maatschappelijke orde', 'menselijke contacten', 'regionale perspectieven' en 'relevante beleidsthema's'. Voor het Rivierenland geeft elk van deze scenario's aan, dat het gebied door zijn waterlandschap gevrijwaard blijft van intensieve verstedelijking. Het beeld 'parkenland', als bruikbare metafoor voor Nederland vanuit het oogpunt van ruimtelijk beleid, wordt door het Rivierengebied krachtig ondersteund.
  Levert natuurinclusief gedrag natuurwinst op?
  Broekmeyer, M.E.A. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2003
  landgebruiksplanning - plattelandsplanning - winsten - gedrag - natuurbeleid - natuurbeheer - natuur - land use planning - rural planning - profits - behaviour - nature conservation policy - nature management - nature
  Poster over het programma 'Regionale Identiteit en Natuur- en Landschapsontwikkeling'. Het ideaal van LNV is dat bij alle planvorming natuur integraal wordt meegenomen vanaf het begin tot het eind, het zogenaamde natuurinclusief gedrag. In het Alterra rapport, 'Levert natuurinclusief gedrag natuurwinst op?', waar deze poster een samenvatting van geeft, wordt gekeken in hoeverre dergelijk natuurinclusief gedrag nu ook daadwerkelijk 'winst' oplevert voor de natuur
  Naar netwerkfinanciering en- aanpak voor kwaliteitsimpuls landschap : thema: Nieuwe coalities op het platteland
  Ham, A. van den; Venema, G.S. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 125 - 131.
  platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - kwaliteit - planning - landschapsbouw - subsidies - plattelandsomgeving - financieren - netwerken - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - quality - planning - landscaping - subsidies - networks - financing
  Voor de Kwaliteitsimpuls Landschap (proeftuinen) heeft de rijksoverheid behoefte aan een nieuwe stimulerende financieringsvorm. Het onderzoek (door LEI) naar de mogelijkheden van zo'n nieuwe financieringsvorm is hier beschreven met aanbevelingen en actiepunten
  Open vizier op de groene ruimte; kennisontwikkeling en bestuurlijke inbedding van kennis bij plattelandsontwikkeling in West-Nederland
  Pleijte, M. ; Kranendonk, R.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 790) - 86
  plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - kennis - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - besluitvorming - netwerken - rural development - rural planning - knowledge - management - government policy - decision making - networks
  In West-Nederland bestaan veel bestuurs- en kennisnetwerken. Zij proberen vooral de afstemming te verzorgen tussen verschillende kennissoorten, tussen verschillende bestuurlijke schaalniveaus en tussen verschillende domeinen (overheden, markt en civilsociety). Wanneer vanuit de theorie over kennisontwikkeling en bestuurlijke inbedding naar de netwerken wordt gekeken, blijkt het theoretisch ideaal in de praktijk van de bestuurs- en kennisnetwerken in West-Nederland niet te worden verwezenlijkt. Naast de netwerken zelf en de politiek en de overheid in het algemeen is nagegaan wat het ministerie van LNV, als opdrachtgever van dit onderzoek, zou kunnen doen om het kennismanagement van het ministerie in de praktijk meer in overeenstemming te brengen met de theoretische idealen.
  Toekomstverkenningen landbouw in het Maashorstgebied : verslag van de workshop gehouden op 25 juni 2003 in het raadhuis te Schaijk
  Hopster, G.K. - \ 2003
  Lelystad : PPO Sector AGV (PPO publicatie nr. 530056-2003/1) - 38
  ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - systeemanalyse - zandgronden - innovaties - onderzoek - bedrijfssystemen - noord-brabant - physical planning - rural planning - land use planning - sustainability - systems analysis - sandy soils - innovations - research - farming systems - noord-brabant
  De workshop 'Toekomstverkenningen landbouwverkenningen in het Maashorstgebied' maakt onderdeel uit van het project 'Toekomstverkenningen van de landbouw in 2030' van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en Praktijkonderzoek Veehouderij (PV). Met het project 'Toekomstverkenningen van de landbouw in 2030', geeft het Praktijkonderzoek concrete invulling aan het thema 'systeeminnovaties'. Het project wordt uitgevoerd op twee niveaus: landelijk en regionaal. Het Maashorstgebied is gekozen vanwege het spanningsveld binnen landbouw natuur en recreatie dat in het gebied heerst en dient als voorbeeldgebied voor meer zandgebieden waar deze problematiek aan de orde is. Door middel van het werken met toekomstbeelden wordt getracht richting te geven aan de innovatie van bedrijfssystemen
  Landbouw in een leesbaar landschap : hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit
  Hendriks, C.J.M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold van der Valk, co-promotor(en): Bas Pedroli. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789075271096 - 268
  landschap - kwaliteit - biologische landbouw - methodologie - monitoring - landgebruik - landschapsbeleving - plattelandsplanning - cultuurlandschap - friesland - noord-holland - drenthe - landscape - quality - organic farming - methodology - monitoring - land use - landscape experience - rural planning - cultural landscape - friesland - noord-holland - drenthe
  Met het begrip leesbaarheid is het mogelijk de bijdrage van landbouwbedrijven aan de landschapskwaliteit van de streek te bepalen. De (a)biotische eigenschappen worden zichtbaar door de verticale samenhang, de functionele en ecologische relaties door de horizontale samenhang, de jaarcyclus door de seizoensamenhang en het heden, verleden en de toekomst door de historische samenhang. Deze samenhangen zijn uitgewerkt voor drie componenten van het landbouwbedrijf: de percelen, het erf en de randen. Toegespitst op drie streken: West-Friesland, Waterland en Drenthe.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.