Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 32 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Optreden van suzuki-fruitvlieg in zachtfruit in 2014 : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
  fruitteelt - gewasbescherming - drosophila suzukii - kersen - monitoring - bewaarziekten - pruimen - aardbeien - frambozen - bramen - bessen - fruit growing - plant protection - drosophila suzukii - cherries - monitoring - storage disorders - plums - strawberries - raspberries - blackberries - berries
  In 2014 trad in alle belangrijke zachtfruitgewassen schade op door suzuki-fruitvlieg. Daarbij was opvallend dat telers de beginnende aantasting vaak niet opmerkten. Deels hing dit samen met de onbekendheid van telers in 2014 met het schadebeeld. Verder bleek uit de waarnemingen in kersenboomgaarden, dat lokvallen geen betrouwbaar hulpmiddel waren om de aanwezigheid van lage aantallen suzuki-fruitvliegen vast te stellen. De lage initiële aantastingsniveaus leidden enkele generaties later vaak tot een explosie van suzuki-fruitvlieg in het gewas. Een vroegtijdige herkenning van de aanwezigheid van suzuki-fruitvlieg is dan ook belangrijk. De ontwikkeling van betere technieken voor monitoring is daarom een must. Daarnaast is instructie van telers belangrijk. In het project is hieraan veel aandacht besteed, onder meer in de vorm van instructiebijeenkomsten en de verspreiding van instructiemateriaal
  Pluktijdstip blauwe pruimenrassen : eindverslag met resultaten uit 2011 en 2012
  Poldervaart, G. ; Meijer, H. - \ 2013
  Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 16
  fruitteelt - pruimen - steenvruchten - plukken (picking) - oogsttijdstip - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - plums - stone fruits - picking - harvesting date - agricultural research
  Bij volledig blauwe rassen, zoals de Lazoet-rassen is het moment van rijping, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Opal en Reine Victoria, niet aan de kleuromslag van de vruchten te zien. Het moment van rijping en daarmee het juiste moment van plukken is lastig vast te stellen. Tegelijkertijd is het voor het verkrijgen van een optimaal smakend product van groot belang om juist wel op het goede moment te oogsten. Een van de doelen van het onderzoek is om parameters te vinden aan de hand waarvan de rijping van blauwe pruimen bepaald kan worden.
  Epidemiologie en bestrijding van bacteriekanker bij pruimenbomen
  Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 24
  prunus domestica - pruimen - plantenziekteverwekkende bacteriën - bacterieziekten - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - kanker (plantenziektekundig) - onderstammen - epidemiologie - ziektebestrijding - gewasbescherming - nederland - prunus domestica - plums - plant pathogenic bacteria - bacterial diseases - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - cankers - rootstocks - epidemiology - disease control - plant protection - netherlands
  De introductie van de zwakke onderstam VVA-1 heeft een nieuwe impuls gegeven aan de (intensieve) pruimenteelt in Nederland. Helaas blijkt het probleem van bacteriekanker, veroorzaakt door Pseudomonas syringae bacterie-soorten, een rem te zijn op de verdere ontwikkeling van de pruimenteelt in Nederland. De volgende conclusies en aanbevelingen volgen uit dit onderzoek: • Kwekerij handelingen kunnen van belang zijn bij het ontstaan van bacteriekanker (bijvoorbeeld inknippen van de bomen, opschonen en rooien). Deze activiteiten zijn standaard bij het opkweken van pruimenbomen. • De grootste invloed lijkt de onderstam VVA-1 te hebben. Onder Nederlandse omstandigheden kan er een zware infectiedruk zijn. Blijkbaar te groot voor VVA-1. • In het (Nederlandse) rassen- en veredelingsonderzoek voor pruimen én kersen moet resistentie tegen bacteriekanker prioriteit hebben. • Onderstam-ras combinaties moeten specifiek getoetst worden op gevoeligheid voor Pseudomonas syringae infecties. • Opvolgen van algemene beheersmaatregelen in de boomgaard om infectie (of verdere verspreiding) te voorkomen is aan te bevelen.
  Bestuiving en reguleren vruchtdracht bij pruimenrassen
  Gessel, G. ; Meijer, H. - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)48. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - pruimen - steenvruchten - kruisbestuiving - plantenveredelingsmethoden - stuifmeel - rassen (planten) - bestuiving - dunnen - fruit growing - plums - stone fruits - cross pollination - plant breeding methods - pollen - varieties - pollination - thinning
  De meeste pruimen die in Nederland geteeld worden, zijn nog altijd de rassen de Opal en Reine Victoria. Beide rassen zijn zelfbestuivers en hebben dus geen vreemd stuifmeel nodig voor een succesvolle zetting. Die zetting is bij deze rassen doorgaans zo sterk dat dunning een aanzienlijk deel van de teelt uitmaakt.
  Steenfruitperceel Randwijk
  Meijer, H. - \ 2010
  fruitteelt - kersen - pruimen - proefvelden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - cherries - plums - experimental plots - agricultural research
  Poster met informatie over het proefveld met kersen en pruimen van PPO-fruit.
  Methoden voor residuafbraak op fruit
  Jong, P.F. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)37. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - pruimen - onderstammen - pseudomonas - groot-brittannië - fruit growing - plums - rootstocks - pseudomonas - great britain
  De ervaringen met de pruimonderstam VVA-1 zijn divers. Sommige percelen hebben te maken met veel uitval door Pseudomonas- al dan niet weg te schrijven aan de onderstam - aan andere percelen is geen zieke boom te ontdekken. Een reden voor de Productcommissie Steenfruit om eens een kijkje te nemen naar ervaringen in Groot-Brittanië
  1e Fase gebruikswaardenonderzoek onderstammen grootfruit
  Maas, F.M. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 7
  onderstammen - fruitteelt - gebruikswaarde - onderzoek - screenen - appels - peren - pruimen - kersen - rootstocks - fruit growing - use value - research - screening - apples - pears - plums - cherries
  In 2006 is als basisproject voor een eerste screening van potentieel interessante onderstammen voor de teelt van appels, peren, pruim en kers het project 1e fase gebruikswaardeonderzoek onderstammen grootfruit opgezet. Dit rapport geeft een verslag van de in het kader van dit project verrichte activiteiten. Omdat het project, wegens stopzetten van de financiering in 2007, is beeindigd, zijn er geen proefresultaten te vermelden.
  Onderstammenproef bij Opal en Avalon : resultaten van onderstammenproef Ra 02302 bij het proefrassen Opal en Avalon van 2002 tot en met 2007
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-19) - 21
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - prunus domestica - plums - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
  Projectnr. 3261004430 Proefnr. PPO Ra 02302 PT nr. 11352
  Onderstammenproef bij Victoria : resultaten van onderstammenproef Ra 00301 bij het proefras Victoria van 2000 tot en met 2008
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-22) - 27
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - prunus domestica - plums - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
  Projectnr. 3261004430. - Proefnr. PPO Ra 00301. - PT nr. 11352
  Onderstammenproef bij Opal : resultaten van onderstammenproef Ra 02303 bij het proefras Opal van 2002 tot voorjaar 2008
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-20) - 21
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - fruitteelt - onderstam-ent relatie - prunus domestica - plums - rootstocks - fruit growing - rootstock scion relationships
  Projectnr. 3261004430 Proefnr. PPO Ra 02303 PT nr. 11352
  Met vier rassen hele seizoen grote blauwe pruimen
  Oostveen, A. ; PPO Fruit, - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)50. - ISSN 0925-9694 - p. 38 - 39.
  fruitteelt - vruchtbomen - rassen (planten) - pruimen - onderstammen - fruit growing - fruit trees - varieties - plums - rootstocks
  The Greenery combineert vier rassen met een afzetconcept in haar pruimenproject. De consument krijgt nu het hele seizoen blauwe pruimen aangeboden. Aan telers nu de uitdaging voor dit project door PPO geselecteerde rassen te gaan telen
  Optimaal pluktijdstipbepaling pruim : deelonderzoek A&F Wageningen ism PPO Randwijk
  Braaksma, A. ; Staal, M.G. ; Schaap, D.J. ; Somhorst, D. ; Tomassen, M.M.M. - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 16
  pruimen - prunus domestica - oogsten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - fruitteelt - nederland - plums - prunus domestica - harvesting - storage - keeping quality - fruit growing - netherlands
  Pruimen hebben in Nederland een goede marktwaarde die echter wordt beperkt door beperkte beschikbaarheid en bewaarbaarheid. Enerzijds is de aanvoer kort in het jaar en kent dan een overschot in aanvoer, anderzijds heeft men na de oogst een prachtig, maar kwetsbaar product dan ook nog kort houdbaar is. Dit project is een onderdeel van een bredere aanpak om enerzijds te komen tot spreiding in aanvoer door een afgewogen combinatie van vroege, late en rassen die er tussen in zitten. Daarnaast is het belangrijk zowel voor verkoop dat de pruim in optimale conditie bij de consument komt en dan ook nog enkele dagen houdbaar, als ook voor het optimale tijdstip van plukken voor langere bewaring. Het vaststellen van het pluktijdstip van pruim gebeurt nu vooral op ervaring en gevoel. Objectieve criteria voor vaststelling van het optimale oogstmoment zijn er nauwelijks. Bij tweekleurige rassen geeft het voortschrijden van de dekkleurvorming houvast bij de bepaling van het pluktijdstip. Bij éénkleurige rassen met een donkere kleur (donkerrood, blauwrood of blauw) is veelal al geruime tijd voor het plukmoment sprake van geheel gekleurde vruchten. Bepaling van het juiste pluktijdstip wordt daardoor nog lastiger. Er is voor dit jaar (2006) gekozen zoveel mogelijk de pruimen, middels metingen te volgen in hun ontwikkeling om een indruk te krijgen welke objectieve methoden er zouden zijn om de rijping te volgen om zo voor de toekomst betrouwbare methoden te ontwikkelen om op het juiste moment te plukken.
  Best practices gewasbescherming : actualisatie 2006 : fruitteelt
  Heijne, B. ; Haan, J.J. de - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO / Rapport ) - 21
  gewasbescherming - fruitteelt - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - plantenplagen - plantenziekten - appels - peren - kersen - pruimen - rode aalbessen - best practices - good practices - plant protection - fruit growing - integrated control - sustainability - plant pests - plant diseases - apples - pears - cherries - plums - red currants - best practices - good practices
  Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : fruitteelt
  Heijne, B. ; Haan, J.J. de; Slabbekoorn, J.J. - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 22
  fruitteelt - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - appels - peren - pruimen - kersen - rode aalbessen - plantenplagen - plantenziekten - good practices - best practices - fruit growing - plant protection - integrated control - sustainability - apples - pears - plums - cherries - red currants - plant pests - plant diseases - good practices - best practices
  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor fruitteelt. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.nl
  Onderstammenproef bij Avalon en Excalibur : resultaten van een vergelijking van 4 onderstammen bij de pruimenrassen Avalon en Excalibur van 1997 tot en met 2006
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2007
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2007-31) - 31
  prunus domestica - pruimen - onderstammen - onderstam-ent relatie - rassenproeven - nederland - prunus domestica - plums - rootstocks - rootstock scion relationships - variety trials - netherlands
  VVA-1, een zwakgroeiende, productieve onderstam voor pruim
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
  pruimen - onderstammen - fruitteelt - veldproeven - steenvruchten - gebruikswaarde - plums - rootstocks - fruit growing - field tests - stone fruits - use value
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Eufrin plum and prune working group meeting ; Hradec Králové Czech Republic, 31 july- 2 august 2006
  Blazek, J. ; Kemp, H. - \ 2006
  Horice, Szech Republic : RBIP Holovousy Ltd. - ISBN 9788090263697 - 213
  pruimen - prunus domestica - pruimedanten - fruitteelt - plums - prunus domestica - prunes - fruit growing
  Best Practices Gewasbescherming. Fruit
  Heijne, B. ; Haan, J.J. de - \ 2004
  Lelystad : PPO (PPO 330-4) - ISBN 9789080756588 - 32
  gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - fruitteelt - richtlijnen (guidelines) - plantenplagen - plantenziekten - appels - peren - rode aalbessen - pruimen - kersen - best practices - plant protection - integrated control - sustainability - fruit growing - guidelines - plant pests - plant diseases - apples - pears - red currants - plums - cherries - best practices
  De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sector fruit. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een algemene beschrijving van geïntegreerde gewasbescherming; de belangrijkste geïntegreerde maatregelen per gewas en een samenvatting van de maatregelen op sectorniveau; een SWOT-beschrijving van autonome ontwikkelingen die de adoptie van geïntegreerde gewasbescherming beïnvloeden
  Bestrijding van roest (Tranzschelia pruni-spinosae var. Discolor) in pruimen in 1999
  Stelder van der Meij, J. - \ 2001
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2001-35) - 23
  tranzschelia pruni-spinosae - pruimen - plagenbestrijding - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - tranzschelia pruni-spinosae - plums - pest control - chemical control - fungicides - netherlands
  Diagnosis of sharka (plum pox) and host range of its inciting virus
  Oosten, H.J. van - \ 1973
  Wageningen : Pudoc, Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Agricultural research reports 796) - 19
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - pruimensharkavirus - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica - plum pox virus
  Diagnosis of sharka (plum pox) and host range of its inciting virus
  Oosten, H.J. van - \ 1973
  Wageningen University. Promotor(en): J.P.H. van der Want. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022004555 - 102
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica

  Diagnosis of sharka could be improved by distinguishing specific and unspecific symptoms. Two types of discoloration (broad red bands and thin red rings and lines) were specific, whereas the grooves and pits were not. Light and electron microscopy revealed the presence of nuclear and cytoplasmic inclusions in infected tissues. The cytoplasmic inclusions (bundles of needles) in plum fruits were reliable for diagnosis.

  From the known herbaceous test plants Chenopodium foetidum and Nicotiana clevelandii, only C. foetidum was useful for diagnosis. Ranunculus arvensis and Nicandra physaloides were presented as possible new test plants.

  Sixty herbaceous plant species were described as host of sharka virus. Some common weeds became systemically infected upon inoculation and may play a role in epidemiology of the virus.

  Purified sharka virus was used to prepare antisera. Some properties of the virus were described.

  Additional data on the ultrastructure of inclusion bodies evoked by sharka (plum pox) virus
  Bakel, C.H.J. van; Oosten, H.J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool no. 87) - 8
  cellen - nicotiana - organellen - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - taxonomie - tabak - virussen - cells - nicotiana - organelles - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica - taxonomy - tobacco - viruses
  Purification of plum pox (sharka) virus with the use of Triton X - 100
  Oosten, H.J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool no. 84) - 12
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica
  Diagnosis of sharka (plum pox) by internal and external fruit symptoms
  Oosten, H.J. van - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie. Landbouwhogeschool no. 85) - 8
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica
  Further information about the herbaceous host range of Sharka (plum pox) virus
  Oosten, H.J. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 78) - 7
  bestrijdingsmethoden - destructie - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - tussenwaarden - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - control methods - destruction - integrated control - integrated pest management - intermediate hosts - plant diseases - plant pests - plant protection - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica
  The diagnostic value of inclusion bodies in the fruits of plum trees infected with Sharka virus
  Oosten, H.J. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 79) - 9
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica
  Herbaceous host plants for the sharka (plum pox) virus
  Oosten, H.J. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 68) - 8
  tussenwaarden - plantenziekten - plantenvirussen - planten - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - intermediate hosts - plant diseases - plant viruses - plants - plums - prunes - prunus domestica
  Inclusion bodies in plants infected with sharka (plum pox) virus
  Oosten, H.J. van; Bakel, C.H.J. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 70) - 7
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica
  The isolation of sharka (plum pox) virus from leaves and fruits of plum with herbaceous plants
  Oosten, H.J. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Laboratorium voor virologie no. 61) - 5
  plantenziekten - plantenvirussen - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - plant diseases - plant viruses - plums - prunes - prunus domestica
  Chemisch dunnen op vruchtbomen : in het bijzonder bij appel en pruim
  Wertheim, S.J. - \ 1966
  Wilhelminadorp : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond no. 6) - 48
  appels - teelt - cultuurmethoden - bloei - forceren van planten - malus - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - apples - cultivation - cultural methods - flowering - forcing - malus - plums - prunes - prunus domestica
  Preliminary note on photossynthesis in green plum fruits
  Meer, Q.P. van der; Wassink, E.C. - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen van de landbouwhogeschool te Wageningen jrg. 62, no. 12) - 9
  prunus domestica - pruimen - pruimedanten - fotosynthese - prunus domestica - plums - prunes - photosynthesis
  De invloed van desinfectiemiddelen op de houdbaarheid van zacht fruit. B 34
  Kloosterman, B. ; Langerak, D.I. - \ 1957
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten no. 746) - 7
  nederland - pesticidenwerking - ongediertedodende eigenschappen - pesticiden - gewasbescherming - pruimen - pruimedanten - prunus domestica - bessen - netherlands - pesticidal action - pesticidal properties - pesticides - plant protection - plums - prunes - prunus domestica - berries
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.