Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Measuring tensions and intentions : mixing methods in the impact evaluation of development support to farmer organisations
  Ton, G. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Erwin Bulte. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575738 - 295
  boerenorganisaties - coöperaties - ontwikkelingseconomie - ontwikkelingshulp - fondsgelden - landbouwproducten - ontwikkelingsprojecten - programma-evaluatie - farmers' associations - cooperatives - development economics - development aid - funding - agricultural products - development projects - program evaluation

  Development support must be able to prove its effectiveness. Impact evaluation is a way to generate this information. The thesis is about the design of these impact evaluations and how research methods can be combined to obtain credible evidence on effectiveness. It contrasts two approaches to impact evaluation design, ‘randomistas’ (Does it work?) and ‘realistas’ (For whom does it work, and under what conditions?), and distils seven principles for research design that create synergy between these two approaches. The thesis covers various development interventions. The main research concerns a Bolivian grant fund that supports investments in processing by farmer groups. To assess the effectiveness of this fund it was necessary to develop and test a new tool to measure organisational strength of these groups, called Tension Containment Capacity and apply a new method of data analysis, Qualitative Comparative Analysis. Interestingly, grants to the older, larger and stronger organisations proved particularly unsuccessful.

  Conference Report: Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation
  Kusters, C.S.L. ; Guijt, I. ; Buizer, N.N. ; Brouwers, J.H.A.M. ; Roefs, M.M.I. ; Vugt, S.M. van; Wigboldus, S.A. - \ 2015
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-103) - 39
  evaluation - program evaluation - innovations - responsibility - monitoring - conferences - development projects - development programmes - society - developing countries - netherlands - gelderland - evaluatie - programma-evaluatie - innovaties - verantwoordelijkheid - monitoring - conferenties - ontwikkelingsprojecten - ontwikkelingsprogramma's - samenleving - ontwikkelingslanden - nederland - gelderland
  This report presents the key highlights and contributions from the conference ‘Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation’ that was held on 19-20 March 2015 in Wageningen, the Netherlands. This conference was part of the International Year of Evaluation, and is the eighth annual ‘M&E on the Cutting Edge’ conference. These events are organised by Centre for Development Innovation, Wageningen University and Research centre and Learning by Design. The conference focused on how monitoring and evaluation efforts can support the kind of transformative and responsible innovation needed to tackle critical questions for society.
  Amendments for the second stage of the North Sea sole and plaice multi-annual plan (EC regulation 2007/676)
  Miller, D.C.M. ; Coers, A. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C088.14) - 26
  schol - tong (vis) - noordzee - visserijbeheer - visbestand - beleidsevaluatie - programma-evaluatie - milieu-analyse - plaice - dover soles - north sea - fishery management - fishery resources - policy evaluation - program evaluation - environmental analysis
  A multiannual plan for sole and plaice in the North Sea was adopted by the EU Council in 2007. It describes two stages: a recovery plan during its first stage and a management plan during its second stage. This report compiles information from a number of studies subsequent to the implementation of the plan, which have been conducted by ICES and STECF in relation to the management of the North Sea sole and plaice stocks. These studies included management strategy evaluations aimed at investigating the effects of specific amendments to the current management plan and analyses to establish appropriate reference points for exploitation of the stocks in accordance with MSY.
  Uitwerking interview workshop Onderscheid in Vers : Gerben Splinter in gesprek met drie deelnemers van het project PPP Paprika
  Splinter, Gerben - \ 2014
  horticulture - sweet peppers - program evaluation - sales promotion - consumer economics - cooperation - taste - merchandise information - knowledge - differentiation - varieties
  Groen en gemeenteraadsverkiezingen : aandacht voor groen in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
  Visschedijk, P.A.M. ; Vries, E.A. de - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport ) - 79
  gemeenten - stemmen (verkiezingen) - programma-evaluatie - openbaar groen - inventarisaties - municipalities - voting - program evaluation - public green areas - inventories
  Voor een derde keer op rij heeft Alterra ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen geanalyseerd welke aandacht er werd besteed aan groen in de stad. Dit op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is onderzocht of het onderwerp TEEB stad expliciet aan de orde is gesteld. De volgende steden kwamen aan bod: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad.
  Zelfevaluatie van het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer : evaluatieperiode 2010-2013
  Appel, L. ; Stobbelaar, D.J. ; Heide, C.M. van der; Janssen, J.A.M. - \ 2013
  Leeuwarden [etc.] : Hogeschool VHL - 67
  beroepsopleiding - hoger onderwijs - natuurbeheer - bosbeheer - landschapsbeheer - programma-evaluatie - vocational training - higher education - nature management - forest administration - landscape management - program evaluation
  Het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer (GNL) wordt ingevuld door drie Groene Plus lectoren in deeltijd, elk gespecialiseerd in een ander aspect van natuur- en landschapsbeheer: milieu-econoom Martijn van der Heide, ecoloog John Janssen en sociaal wetenschapper Derk Jan Stobbelaar. Behalve door de invulling met drie lectoren met een verschillende achtergrond, maakt ook de aansturing door een externe stuurgroep (met personen uit het werkveld) en de koppeling van lectoren aan hoogleraren dit lectoraat bijzonder (en kan mogelijk dienen als voorbeeld voor andere lectoraten van Van Hall Larenstein). In dit rapport wordt de kwaliteit van het lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer geëvalueerd aan de hand van de input en output van het lectoraat, een evaluatie van “gebruikers” van het lectoraat (docenten, studenten en vertegenwoordigers van het werkveld), met een reflectie van de lectoren daarop en een schets van het toekomstperspectief van het lectoraat.
  Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in de Greenports: stand van zaken onderzoeksresultaten
  Geerling-Eiff, Florentien - \ 2013
  horticulture - greenhouse horticulture - businesses - knowledge transfer - innovations - cooperation - objectives - research - regional atelier - monitoring - program evaluation
  LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, Resultaten & Effecten
  Kaashoek, B. ; Korlaar, L. ; Veldkamp, J. ; Wijnands, J.H.M. - \ 2012
  Brussel : IWT, agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT-studies / Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 71) - 44
  landbouwkundig onderzoek - vlaanderen - kennisoverdracht - toegepast onderzoek - landbouwsector - tuinbouw - programma-evaluatie - agricultural research - flanders - knowledge transfer - applied research - agricultural sector - horticulture - program evaluation
  Het IWT is uitvoerder van het programma LandbouwOnderzoek (LO). Dat programma is in 2005 ontstaan, na goedkeuring van de Vlaamse overheid, om toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector te financieren. Jaarlijks kunnen uitvoerders (universiteiten, hogescholen, praktijkcentra en onderzoekscentra), alleen of in consortium, voorstellen indienen om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te vertalen voor bedrijven uit de Vlaamse primaire sector (en distributie en opslag). De activiteiten in het programma richten zich uitsluitend op de primaire plantaardige productie, evenals de distributie en opslag van deze producten. Het onderzoeksbureau Dialogic heeft de studie naar het portfolio, de werking, resultaten en effecten van LandbouwOnderzoek als instrument toegewezen gekregen. De studie is bovendien gelijktijdig uitgevoerd met het verder uitwerken van de hervorming van het LO-programma door het IWT. De inzichten worden verwerkt in de vernieuwde aanpak van LandbouwOnderzoek naar Landbouw-trajecten.
  Approaches and methods for monitoring and evaluation
  Mierlo, B.C. van - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 31 - 33.
  systeeminnovatie - programma-evaluatie - evaluatie - programmaontwikkeling - projectcontrole - netwerken - multi-stakeholder processen - landbouwontwikkeling - system innovation - program evaluation - evaluation - program development - project control - networks - multi-stakeholder processes - agricultural development
  The aim of many agricultural innovation networks is to realize a system innovation. With system innovation, whole production and consumption systems change, including social relationships, division of roles, formal rules and values, and the technical artefacts and infrastructure. This type of innovation takes place when stakeholders learn from each other in a process of thinking and acting together. In order to get to grips with these learning processes, it is increasingly common to use monitoring and evaluation methods. What are the methods that can be used, what are the most significant differences between them and to what degree are the methods from the different approaches of use in evaluating and managing innovation projects?
  Networks learn from learning histories
  Zaalmink, W. - \ 2011
  Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 34 - 37.
  netwerken - programmaontwikkeling - projectcontrole - programma-evaluatie - kennisoverdracht - veehouderij - networks - program development - project control - program evaluation - knowledge transfer - livestock farming
  The research programme Networks in Animal Husbandry began in 2004 without any concrete final objectives. The programme did have to contribute in all sorts of ways: by making “knowledge from the shelf” applicable, to making animal farming more robust, stimulating new knowledge arrangements and even to system innovations. It did all that – and more – in its facilitating role in the networks of animal farmers and other stakeholders in the sector. The programme began in effect as a big experiment.
  Succes verzekerd? : een beeld van de ontwikkeling van de kritieke succesfactoren van de GKC, 2007-2009
  Kupper, H.A.E. ; Kleijn, A.J.D. - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Wageningen University, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies [etc.] - 62
  agrarisch onderwijs - programma's - programma-evaluatie - kennissystemen - kennisoverdracht - monitoring - agricultural education - programs - program evaluation - knowledge systems - knowledge transfer - monitoring
  De Groene Kennis Coöperatie heeft de afgelopen jaren de basis gelegd voor toenemende samenwerking tussen groene kennisinstellingen onderling en voor samenwerking tussen kennisinstellingen, het groene domein en de samenleving. Om de samenwerking te blijven voortzetten is het nodig dat de activiteiten van de GKC-programma's en instellingen gericht zijn op het bestendig maken van de ontstane samenwerkingsvormen. Bij de aanvang van de meerjarenafspraak 2006-2010 tussen LNV en de groene kennisinstellingen is vastgelegd dat een beperkt aantal factoren essentieel zijn om van de GKC een succes te maken. Deze zogenaamde kritieke succesfactoren zijn bedoeld om sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingrichting van de kenniscoöperatie. Voor de GKC als geheel ontbrak tot nu toe een systematiek van monitoren waarmee een totaalbeeld kon worden gegenereerd. In dit rapport wordt zo'n systematiek besproken.
  Making evaluations matter: a practical guide for evaluators
  Kusters, C.S.L. ; Vugt, S.M. van; Wigboldus, S.A. ; Williams, B. ; Woodhill, A.J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - ISBN 9789085859710 - 118
  ontwikkeling - evaluatie - programma-evaluatie - multi-stakeholder processen - leren - deelnemers aan een programma - ontwikkelingslanden - ontwikkelingsprogramma's - development - evaluation - program evaluation - multi-stakeholder processes - learning - program participants - developing countries - development programmes
  This guide is primarily for evaluators working in the international development sector. It is also useful for commissioner of evaluations, evaluation managers and M&E officers. The guide explains how to make evaluations more useful. It helps to better understand conceptual issues and appreciate how evaluations can contribute to changing mindsets and empowering stakeholders. On a practical level, the guide presents core guiding principles and pointers on how to design and facilitate evaluations that matter. Furthermore, it shows how to get primary intended users and other key stakeholders to contribute effectively to the evaluation process
  Evaluatie Trenddag NME 2009
  Waal, M.E. van der - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University & Research centre
  natuur- en milieueducatie - programma-evaluatie - tendensen - kennisoverdracht - nature and environmental education - program evaluation - trends - knowledge transfer
  Op 16 juni 2009 werd in Antropia in Driebergen de Trenddag NME 2009 gehouden. Deze studiedag wordt eens in de twee jaar gehouden en belicht de landelijke trends die in het NME werkveld spelen.
  M&E van KIGO en Impuls c.q. GKC: Samenvatting van de inzichten ontwikkeld in 2008 ten behoeve van Monitoring en Evaluatie van GKC-activiteiten
  Kupper, H.A.E. - \ 2008
  S.l.] : S.n. - 7
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - projecten - programma-evaluatie - agricultural education - competency based education - projects - program evaluation
  De Groene Kennis Coöperatie (GKC) is een samenwerking van kennisinstellingen uit het publieke groene kennissysteem, met de nadruk op onderwijsinstellingen. De activiteiten die onder de vlag van de GKC worden uitgevoerd zijn ondergebracht in programma’s die op hun beurt weer bestaan uit projecten (deelprogramma’s). Evaluatieverslag van de uitgevoerde activiteiten
  Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 1
  Venema, G.S. ; Staalduinen, L.C. van; Bommel, K.H.M. van; Boonstra, F.G. ; Sanders, M.E. ; Linders, A.P.M. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152797 - 306
  plattelandsontwikkeling - gemeenschappelijk landbouwbeleid - evaluatie - programma-evaluatie - nederland - financieren - rural development - cap - evaluation - program evaluation - netherlands - financing
  Het eerste plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP1) vormde de invulling van de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Het programma liep van 2000 tot 2006 en heeft tot een forse investering geleid, ook van private partijen. Een consortium bestaande uit LEI en Alterra en adviesbureau ERAC, heeft het programma geëvalueerd
  De waarde van monitoring en evaluatie
  Vogelezang, J.V.M. ; Wijnands, F.G. - \ 2008
  Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 3 - 8.
  duurzaamheid (sustainability) - verandering - monitoring - projectcontrole - evaluatie - programma-evaluatie - systeeminnovatie - sustainability - change - monitoring - project control - evaluation - program evaluation - system innovation
  Alleen door ingrijpende vernieuwingen kan de landbouw echt verduurzamen. Innovatie-experimenten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Maar is de bijdrage aan het veranderingsproces wel te meten, en hoe en wat meet je dan? En is het mogelijk leerinstrumenten te ontwikkelen die het succes van projecten vergroten? In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van monitoring en evaluatie in innovatie-experimenten.
  Waardewerken heeft multifunctionele landbouw een gezicht gegeven
  Jong, D. de - \ 2008
  Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 36 - 39.
  evaluatie - programma-evaluatie - netwerkanalyse - overheidsbeleid - multifunctionele landbouw - systeeminnovatie - maatschappelijk draagvlak - evaluation - program evaluation - network analysis - government policy - multifunctional agriculture - system innovation - public support
  Welke invloed heeft Waardewerken, het innovatienetwerk van pionierende ondernemers in de multifunctionele landbouw, gehad op beleid en praktijk? Dit was de hoofdvraag bij de evaluatie van het innovatienetwerk Waardewerken. Via de Most Significant Change-methode hebben betrokkenen bij het netwerk gezamenlijk geleerd en gereflecteerd op veranderingen, en is door het verzamelen van verhalen de ‘oogst’’ van Waardewerken in kaart gebracht.
  Leren van de evaluatie reconstructie zandgebieden : methode, proces en politiek-bestuurlijke inbedding
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1691) - 45
  zandgronden - regionale planning - evaluatie - methodologie - programma-evaluatie - reconstructie - gebiedsgericht beleid - governance - beleidsevaluatie - sandy soils - regional planning - evaluation - methodology - program evaluation - reconstruction - integrated spatial planning policy - governance - policy evaluation
  De evaluatie van de reconstructie zandgebieden die in 2007 werd aangeboden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer is een voorbeeld van een lerende evaluatie. Hierbij zijn beoordeling en leren even belangrijk en participeren stakeholders uit de beleidspraktijk nadrukkelijk in het evaluatieproces. In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoeksproces. Het gaat in op de methodische keuzes en hun achtergrond en de politiek-bestuurlijke inbedding van het onderzoeksproces. Ook worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
  Onderwijsvisitatie Toerisme. Een onderzoek naar en evaluatie van de kwaliteit van de opleiding master in het toerisme
  Lengkeek, J. - \ 2007
  Brussel : VLIR/VLAHORA - 63
  toerisme - onderwijs - onderwijsprogramma's - onderwijsonderzoek - beroepsopleiding (hoger) - evaluatie - programma-evaluatie - kwaliteit - kwaliteitscontroles - inspectie - belgië - tourism - education - education programmes - educational research - professional education - evaluation - program evaluation - quality - quality controls - inspection - belgium
  Werkbezoek Surituin, oktober 2006 : verslag van werkbezoek 19-26 oktober aan het Ministerie van LNV, afdeling ODLOAV te Paramaribo, Suriname
  Prado, G. del; Geijn, F.G. van de; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 15
  tuinbouw - tuinbouwgewassen - evaluatie - programma-evaluatie - bezoeken - ontwikkelingsprogramma's - suriname - nederland - ontwikkelingssamenwerking - horticulture - horticultural crops - evaluation - program evaluation - visits - development programmes - suriname - netherlands - development cooperation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.