Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 208

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Camera vervangt ervaren selecteur
  Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
  akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - monitoring - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
  Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
  Development of probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pests introduction for the EU territory
  Douma, J.C. ; Robinet, C. ; Hemerik, L. ; Mourits, M.C.M. ; Roques, A. ; Werf, W. van der - \ 2015
  European Food Safety Authority - 435
  gewasbescherming - landen van de europese unie - plantgezondheid - siergewassen - stochastische modellen - bouwhout - vermeerderingsmateriaal - invasieve exoten - plantaardige producten - waarschijnlijkheid - risicoschatting - risicovermindering - plantenplagen - plant protection - european union countries - plant health - ornamental crops - stochastic models - building timbers - propagation materials - invasive alien species - plant products - probability - risk assessment - risk reduction - plant pests
  The aim of this report is to provide EFSA with probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pest introduction for the EU territory through non-edible plant products or plants. We first provide a conceptualization of two types of pathway models. The individual based PM simulates an individual consignment (or a population of such consignment) by describing the stochastic change in the state of the individual consignment over time and space. The flow-based PM, simulates the flow of infested product over time and space, without distinguishing individual consignments. We show how these two conceptualisations are mathematically related, and present, as a show case, both models for cut flowers. Second, we developed PMs for five product groups: round wood, sawn wood, cut flowers, plants for planting and seeds. For each product group we have developed a case-study (combination of product, origin and pest) to illustrate the use of the pathway models: (1) oak wood from the USA and Ceratocystis fagacearum, (2) Coniferous sawn wood from China and Bursaphelenchus xylophilus, (3) Cut orchids from Thailand and Thrips palmi, (4) Pot orchids from Thailand and Thrips palmi, and (5) Tomato seeds and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from outside the European Union. An uncertainty analysis on the models shows that the pest species-specific parameters appear to be sensitive and uncertain. Third, a practical guidance is provided on i) how to develop a PM, ii) the application of PMs in @Risk (a plugin for MS Excel), and iii) application in R. Finally, future research topics are defined. Further work is needed on interpretation of results, linking quantitative outcomes of pathway modelling to pest risk scoring guidance, and evaluation of management options using pathway models.
  Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
  Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
  Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
  Teelt van laanbomen op eigen wortel
  Sluis, Bart van der - \ 2015
  trees - street trees - cultivation - plant health - vegetative propagation - propagation materials - cost analysis - cropping systems - cuttings - rhizoplane
  Bacterieziekten in de bloemisterij
  Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
  sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
  In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
  Weerbare chrysantenteelt in substraatloze systemen : zes voortgangsflyers van het onderzoekswerk in 2014
  Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Streminska, M.A. ; Beerens, N. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1344) - 20
  teeltsystemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - gewasbescherming - proeven - chrysanten - plantenziekten - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - cultural methods - hydroponics - plant protection - trials - chrysanthemums - plant diseases - propagation materials - agricultural research
  Substraatloze teeltsystemen zijn niet steriel. In het water, op de bodem en aan de wortels leven veel microorganismen. Het is daarom de uitdaging in een dergelijk ecosysteem een goede balans te krijgen waar ziekteverwekkers niet de overhand kunnen krijgen en tot infectie overgaan. Het onderzoek aan dergelijke weerbare systemen is de laatste jaren in volle gang. Dit rapport geeft de kennisontwikkeling in het eerste jaar (2014) weer. Het onderzoek aan micro-leven in het water staat aan de basis van het denken in eco-systemen in waterige systemen. De rapportage bestaat uit flyers met de opzet en de conclusies van elke teelt afzonderlijk en een flyer met de observaties en conclusies die over het algemeen getrokken kunnen worden.
  Bacteriën in de Bloemisterij
  Slootweg, G. - \ 2015
  Wageningen UR
  sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
  Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
  Aaltjesdoding in tulp en narcis : partijenproef stengelaaltjes zomer 2012
  Dam, M.F.N. van; Doorn, J. van; Haaster, A.J.M. van; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Boer, F.A. de; Dees, R.H.L. - \ 2014
  bloembollen - vermeerderingsmateriaal - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - hittebestendigheid - warmtebehandeling - narcissus - tulpen - siergewassen - ornamental bulbs - propagation materials - plant protection - nematicidal properties - heat stability - heat treatment - narcissus - tulips - ornamental crops
  Worden aaltjes 100% in de tulpen en narcissen gedood? Is er sprake van temperatuurgewenning van de aaltjes en heeft de voorwarmte daar invloed op?
  Kwaliteit leveren! : haal bollen met een afwijking eruit : Odrzuccaj chore i porazone cebulki
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
  siergewassen - bloembollen - lelies - vermeerderingsmateriaal - kwaliteitscontroles - gewasbescherming - sorteren - beschadigingen - ornamental crops - ornamental bulbs - lilies - propagation materials - quality controls - plant protection - sorting - injuries
  Afbeeldingen van aangetaste bollen van lelies die bij het sorteren verwijderd moeten worden.
  Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
  Zedde, Rick van de - \ 2014
  greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
  Systeemaanpak lelieteelt
  Slootweg, G. - \ 2014
  lilium - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - strategisch management - plantgezondheid - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - innovaties - lilium - planting stock - propagation materials - industrial hygiene - phytosanitary measures - strategic management - plant health - plant protection - agricultural research - innovations
  Poster met informatie over een andere aanpak van de lelieteelt. Waarbij aandacht voor het project en de betekenis van systeemaanpak en wat zijn de maatregelen binnen deze andere aanpak.
  Protocol voor oogsten en schonen van Zeekraal
  Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2014
  salicornia - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - protocollen - vollegrondsgroenten - zoutwaterlandbouw - salicornia - seed production - propagation materials - protocols - field vegetables - saline agriculture
  Informatieve poster. Voor het oogsten en winnen van schoon zaad is een stap-voor-stap protocol ontwikkeld.
  Maatregelen tegen Pear Decline Phytoplasma infectie via enten
  Dees, R.H.L. ; Kock, M.J.D. de - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
  plantenziekten - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plantenplagen - vermeerderingsmateriaal - opduikende infectieziekten - ziektebestrijding - maatregelen - enten - plant diseases - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plant pests - propagation materials - emerging infectious diseases - disease control - measures - scions
  Pear Decline is een ziekte bij perenbomen en wordt veroorzaakt door een fytoplasma. Zieke perenbomen worden gekenmerkt door een vervroegde en veelal intensieve roodverkleuring van de bladeren. Bij een ernstige aantasting sterft de boom af. Bomen gaan echter niet altijd dood. Sommige bomen groeien door de ziekte heen en verliezen het fytoplasma in de loop van de tijd. Het fytoplasma wordt overgedragen door de perenbladvlo (Cacopsylla pyri), maar kan ook tijdens het handmatig vermeerderen van perenbomen worden verspreid. De ziekte vormt op dit moment nog met name een probleem in de zuidelijke Europese landen rond het middellandse zeegebied. Ook in Nederland is de ziekte aanwezig, maar de verspreiding is beperkt. Dit neemt niet weg dat PDP een potentieel gevaar vormt voor de exportpositie van Nederlandse vruchtboomtelers en kwekers.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Exploratory study on Rwanda’s Seed Sector : Options for Dutch support
  Broek, J.A. van den; Byakweli, J.M. - \ 2014
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (CDI rapporten CDI-14-002) - 22
  zaaizaadindustrie - vermeerderingsmateriaal - rwanda - landbouwbeleid - capaciteit - governance - voedselzekerheid - seed industry - propagation materials - rwanda - agricultural policy - capacity - governance - food security
  The exploratory study of Rwanda’s seed sector has been commissioned by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kigali (EKN-KIG), in support of its Food Security portfolio. The objectives of the study have been to: analyze the institutional landscape of Rwanda’s seed sector in terms of its capacities, governance and coordination; and advice EKN-KIG on policy issues, and potential activities to support Rwanda’s seed sector.
  Sorteren van stek kan zinnig zijn voor uniformer gewas : Bij aardbei werkt het niet
  Dieleman, J.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)3. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - snijbloemen - potplanten - groenten - gewasproductie - vermeerderingsmateriaal - stekken - sorteren - efficiëntie - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants - vegetables - crop production - propagation materials - cuttings - sorting - efficiency
  Uniformiteit van het gewas is van groot belang in de tuinbouw. Een logische gedachtegang is dat selectie van het plantmateriaal op uniformiteit nuttig kan zijn om later minder variatie in de productie te krijgen. Dat blijkt ingewikkeld te liggen.
  Uniformiteit van het uitgangsmateriaal bij aardbei: Leidt het selecteren van stekken tot een meer uniforme productie?
  Dieleman, J.A. ; Clemens, S. ; Meinen, E. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1291) - 43
  fruitteelt - aardbeien - fragaria ananassa - stekken - vermeerderingsmateriaal - vergelijkend onderzoek - plantenontwikkeling - gewasproductie - fruit growing - strawberries - fragaria ananassa - cuttings - propagation materials - comparative research - plant development - crop production
  Al jaren zijn telers en vermeerderaars op zoek naar manieren om de grote verschillen in productie van aardbeienplanten te verkleinen. Het ligt voor de hand dat een teelt starten met uniforme stekken zou leiden tot een uniformere productie. Daarom zijn voor dit onderzoek 9 partijen stekken geselecteerd, variërend in positie aan de stolon, leeftijd en stekmoment. Deze stekken werden opgekweekt tot trayplanten en na een koelperiode in de kas geplaatst. Van iedere afzonderlijke plant werd het aantal en gewicht van de geoogste aardbeien bepaald. Uiteindelijk bleek dat de variatie in de productie voor alle partijen even groot was; alle partijen waren even gelijkmatig. Dat betekent dat het selecteren van stekken geen invloed heeft op de uniformiteit van de productie. Blijkbaar is er een ander proces dat variatie in bloemaanleg en vruchtproductie oplevert in de periode tussen steksnijden en uiteindelijke productie.
  Pootgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 : project in opdracht van PA
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  pootaardappelen - fabrieksaardappelen - opbrengsten - projecten - vermeerderingsmateriaal - kwaliteit - akkerbouw - seed potatoes - starch potatoes - yields - projects - propagation materials - quality - arable farming
  In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een variabele kostprijs van € 10,- per 100 kg zetmeel. In 2013 is het project verder opgeschaald naar meerdere groepen en gefinancierd vanuit de praktijknetwerkregeling. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van groot belang.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2013
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - rassen (planten) - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - arable farming - potatoes - starch crops - varieties - station tests - propagation materials - outturn
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas. Van deze rassen zijn in elk jaar de opbrengsten en aantal knollen per sortering bepaald en de vermeerderingsfactor t.b.v. areaalplanning en pootafstand berekend. In het veld zijn de bacteriezieke planten en de viruszieke planten geteld en verwijderd.
  De strijd om het zaad
  Visser, Bert - \ 2013
  gene banks - seed exchange - seeds - propagation materials - plant genetic resources - agro-biodiversity - food security - patents
  Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen: Fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten
  Kromwijk, J.A.M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1282)
  houtachtige planten als sierplanten - syringa - plantenziekten - verticillium dahliae - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - enten - weefselkweek - plantenontwikkeling - methodologie - ornamental woody plants - syringa - plant diseases - verticillium dahliae - rootstocks - propagation materials - scions - tissue culture - plant development - methodology
  Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf bleken goed te vermeerderen in weefselkweek. Van deze drie onderstammen zijn planten opgekweekt tot entbare onderstam, geënt, opgekweekt tot trekbare struik en in bloei getrokken. Onderstam 104 gaf het beste resultaat. Bij deze onderstam waren de struiken het meest groeikrachtig en was de productie hoger dan bij struiken op traditionele zaailingonderstammen. Bovendien is er na het enten geen enkele struik uitgevallen. Tijdens de opkweek zijn geen zichtbare symptomen van Verticillium geconstateerd, terwijl die in naastgelegen struiken wel zijn geconstateerd. De struiken op de geselecteerde onderstammen bleken welliswaar minder vatbaar, maar niet resistent. In een slecht groeiende struik is wel Verticillium gevonden en bij een tweede planting van jonge onderstammen op een zwaar besmet perceel zijn wel verwelkingssymptomen als gevolg van Verticillium opgetreden.
  Tegengaan van kwaliteitsverlies door stress bij weefselkweek
  Krens, F.A. ; Klerk, G.J.M. de - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 29
  vermeerderingsmateriaal - weefselkweek - kweektechnieken - stress - arabidopsis thaliana - in vitro kweek - hypoxie - oxidatieve stress - hyperhydriciteit - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - propagation materials - tissue culture - culture techniques - stress - arabidopsis thaliana - in vitro culture - hypoxia - oxidative stress - hyperhydricity - agricultural research - crop quality
  Het onderzoek in dit project betrof stress bij planten gerelateerd aan aspecten van weefselkweek. Door de invloed van deze stress op kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde planten leiden in vitro vermeerderingsbedrijven grote verliezen. In deze publicatie verslag van onderzoek bij de zandraket, Arabidopsis thaliana, hét modelgewas bij uitstek in het moleculair genetische onderzoek bij planten. Daarnaast werden enkele commerciële gewassen bestudeerd.
  Innovatienetwerk Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van; Smits-van tuijl, D. ; Even, S. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 29
  boomkwekerijen - vermeerderingsmateriaal - stekken - meerlagenteelt - belichting - led lampen - teeltsystemen - gewasproductie - landbouwkundig onderzoek - forest nurseries - propagation materials - cuttings - multi-layer cultivation - illumination - led lamps - cropping systems - crop production - agricultural research
  In het praktijknetwerk ’Stekbedrijf van de toekomst’ heeft Boereboom Stekcultures samengewerkt met PPO Boomkwekerij, Cultus Agro Advies, Philips en VTI Horst om dit systeem te ontwikkelen. De boomkwekerijbedrijven Maarten Bloemen en Frans van Gils lieten ook hun gewassen bewortelen in het systeem. Het doel is uit te vinden hoe diverse gewassen zonder daglicht kunnen worden beworteld. Het rendement van stekbedrijven is nameljk sterk afhankelijk van het stekresultaat. Sommige soorten bewortelen slecht, bijv. een percentage van 50%. Door dit te verhogen, verbetert het rendement sterk. Verder is een versnelling van de beworteling interessant, zodat bijvoorbeeld meer stekrondes per jaar kunnen worden gerealiseerd. Een meerlagensysteem met LED-verlichting in een klimaatcel kan hiervoor mogelijkheden bieden.
  Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
  Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
  Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij
  Sluis, Bart van der - \ 2013
  verticillium dahliae - fungal diseases - street trees - cultural control - pratylenchus - propagation materials - rootstocks - biological soil sterilization - varietal resistance
  Meerlagenteelt onder led
  Even, S. ; Smits-van tuijl, D. ; Dalfsen, P. van - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 45 - 49.
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - teeltsystemen - lichtgevende dioden - meerlagenteelt - belichting - proeven - bereikt resultaat - led lampen - woody plants - propagation materials - cropping systems - light emitting diodes - multi-layer cultivation - illumination - trials - achievement - led lamps
  De resultaten van de praktijkproef waarbij de meerlagenteelt van boomkwekerijgewassen onder ledverlichting is onderzocht, zijn veelbelovend. De proeven laten een meerwaarde zien voor de beworteling van stek in een geconditioneerde klimaatcel die uitsluitend belicht wordt door ledverlichting.
  Vegetable breeding innovation in China and the Netherlands : a study at sectoral, company and project level
  Liu, Z. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Hans Dons, co-promotor(en): Maarten Jongsma; C.C. Huang. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736536 - 167
  zaden - zaadproductie - voedselproductie - groenten - vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - innovaties - productontwikkeling - duurzame landbouw - china - nederland - seeds - seed production - food production - vegetables - propagation materials - plant breeding - innovations - product development - sustainable agriculture - china - netherlands
  The seed business plays a crucial role at the basis of the food supply chain, and companies which are active in plant breeding and production and sales of seeds are embedded in a competitive environment. They continuously face challenges to develop higher yielding varieties with better or new qualities, optimized for sustainable production under a wide variety of growing conditions. To meet those challenges innovation through R&D is extremely important. For this study, I chose the vegetable breeding industry as the subject of this research and focused on two similar business sectors in two different parts of the world, China and the Netherlands.
  Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen de plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012
  Kruistum, G. van; Verschoor, J. ; Hoek, J. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO 3250232400) - 19
  aardbeien - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - warmtebehandeling - gewasbescherming - kleinfruit - nematodenbestrijding - strawberries - planting stock - propagation materials - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - heat treatment - plant protection - small fruits - nematode control
  In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. Na behandeling en een korte opslagperiode zijn de partijtjes incl. onbehandeld op 8 mei 2012 uitgeplant. De nieuwe CATT behandeling bleek even succesvol te zijn als de standaardmethode. Er werden geen verschillen tussen de rassen (Darselect, Elsanta, Figaro, Korona, Sonata, Symphony en Honeoye) vastgesteld. In een sub-proef is gebleken dat het tijdstip van een CATT behandeling flexibel, ook direct na laat rooien in januari, kan worden uitgevoerd. Vastgesteld is dat de enkele, na een aangepaste CATT behandeling, nog in de (moeder)planten aanwezige wortelknobbelaaltjes niet voldoende vitaal zijn om tot reproductie en vermeerdering te komen, zelfs niet na een groeiseizoen. Ook de dochterplanten bleven na de aangepaste CATT behandeling vrij van besmetting.
  Uniformiteit uitgangsmateriaal bij aardbeien
  Dieleman, Anja - \ 2013
  fruit crops - small fruits - strawberries - propagation materials - planting stock - cuttings - crop yield - plant development - variation
  'Beter communiceren in de greenports' (interview met Jan-willem Donkers en Floor Geerling-Eiff)
  Bannisseht, Q. van; Geerling-Eiff, F.A. ; Donkers, J. - \ 2013
  Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)24. - ISSN 0042-2223 - p. 10 - 11.
  tuinbouw - vermeerderingsmateriaal - glastuinbouw - bedrijven - kennisoverdracht - innovaties - agrarisch onderwijs - samenwerking - regioleren - communicatie - horticulture - propagation materials - greenhouse horticulture - businesses - knowledge transfer - innovations - agricultural education - cooperation - regional atelier - communication
  bronvermelding: Vakblad voor de Bloemisterij ( www.vakbladvoordebloemisterij.nl.)
  Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
  Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - winter - led lamps
  Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
  Weerbare plant
  Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2013
  cropping systems - capsicum annuum - sweet peppers - cultural control - methodology - plant protection - propagation materials
  Bronnenonderzoek Leucocoprinus in potplanten
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. - \ 2013
  potplanten - phalaenopsis - succulenten - schimmelziekten - proeven - bedrijfshygiëne - vermeerderingsmateriaal - oppotten - drainagewater - pot plants - phalaenopsis - succulent plants - fungal diseases - trials - industrial hygiene - propagation materials - potting - drainage water
  Bij de teelt van potplanten en in het bijzonder bij de teelt van Phalaenopsis en succulenten speelt een schimmel een rol in zowel de opkweekfase als bij retailer en consument. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii kan daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Het onderzoek heeft als hoofddoel om een oplossing te vinden voor deze typische schimmel.
  Bacterieziekten in zomerbloemen: Beter te voorkómen, want nog niet te genezen!
  Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Doorn, J. van - \ 2013
  zomerbloemen - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - cultuurmethoden - summer flowers - bacterial diseases - propagation materials - disease prevention - industrial hygiene - cultural methods
  Posterpresentatie over de huidige aanpak van bacterieziekten om ziekte te voorkomen en onderzoek naar een nieuwe aanpak van bacterieziekten.
  Kwekers houden Verticillium onder controle
  Berg, E. van den; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)21. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  boomkwekerijen - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - verticillium dahliae - cultuurmethoden - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - bodemkwaliteit - grondanalyse - forest nurseries - street trees - ornamental woody plants - biological soil sterilization - verticillium dahliae - cultural methods - propagation materials - industrial hygiene - soil quality - soil analysis
  Er is vooralsnog geen remedie tegen de bodemschimmel Verticillium dahliae. Door de aandacht voor de juiste teeltpercelen, een goede bodemgezondheid en secuur werken, kunnen kwekers van laan- en sierbomen de aantasting echter behoorlijk onder controle houden.
  Bacterieziekten in Prunus zijn jaarrond aanwezig
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)17. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  prunus laurocerasus - houtachtige planten - plantenplagen - bacterieziekten - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - fytosanitaire maatregelen - vermeerderingsmateriaal - prunus laurocerasus - woody plants - plant pests - bacterial diseases - industrial hygiene - agricultural research - phytosanitary measures - propagation materials
  Om bacterieziekten in Prunus effectief te kunnen aanpakken heeft PPO uitgebreid onderzocht waar Xanthomonas en Pseudomonas aanwezig zijn in besmette Prunus laurocerasus. De bacteriën blijken jaarrond aanwezig, vaak zonder uiterlijke symptomen en in lage aantallen. Er is dus altijd kans op verspreiding via stekken, ook als er geen symptomen aanwezig zijn.
  Intellectual property rights, international trade and plant breeding
  Eaton, D.J.F. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Erwin Bulte, co-promotor(en): J.E. Ligthart. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734693 - 186
  vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - kwekersrecht - intellectuele eigendomsrechten - internationale handel - innovaties - beleid - landbouwsector - landbouwbedrijven - productie - wereld - ontwikkelingslanden - propagation materials - plant breeding - breeders' rights - intellectual property rights - international trade - innovations - policy - agricultural sector - farms - production - world - developing countries
  Seed is the physical embodiment of the invention of the plant breeder. Plant varieties thus constitute a special form of innovation, and an assessment of intellectual property right (IPR) systems needs to take this into account. This thesis concentrates on IPRs but breeders do have a number of means by which they can capture part of the benefits from the cultivation of their new variety, rather than these falling into to public domain.
  Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen
  Kock, M.J.D. de; Stijger, I. - \ 2013
  Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)10. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  plantenvirussen - plantenziekten - teeltsystemen - diagnostische technieken - bodembacteriën - bodemschimmels - plantengenetica - landbouwkundig onderzoek - vermeerderingsmateriaal - plant viruses - plant diseases - cropping systems - diagnostic techniques - soil bacteria - soil fungi - plant genetics - agricultural research - propagation materials
  Virus afbreken, symptomen onderdrukken en infectie voorkomen. Dit zijn de drie strategieën die de weerbaarheid van de plant en het teeltsysteem tegen virussen kunnen verhogen. Soms is het al direct toepasbaar.
  Geen last van onverenigbaarheid : aantal kwekers specialiseert zich in bomen op eigen wortel (interview met J. Hiemstra en B.J. van der Sluis)
  Doorn, J. van; Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 46 - 50.
  boomteelt - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - oculeren - straatbomen - wortelstekken - arboriculture - cuttings - propagation materials - propagation - budding - street trees - root cuttings
  Een aantal laanboomkwekerijen in Nederland specialiseert zich steeds meer in het kweken van bomen op eigen wortel. Voordeel is dat er nooit onverenigbaarheid kan optreden en er minder of geen sprake is van opslag aan de onderstam. Ook de vraag van afnemers naar bomen op eigen wortel groeit. Wel is het bij stekken belangrijk dat een voldoende fijn vertakt en gelijkmatig wortelstelsel wordt ontwikkeld.
  Introductietraject sleedoornonderstammen
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  prunus spinosa - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - fruitgewassen - rassen (planten) - selectie - veredelingsmethoden - virussen - gebruikswaarde - kwekersrecht - wettelijke rechten - plantenvirussen - nederland - prunus spinosa - rootstocks - propagation materials - fruit crops - varieties - selection - breeding methods - viruses - use value - breeders' rights - legal rights - plant viruses - netherlands
  Uit het onderzoek naar de gebruikswaarde van sleedoornselecties als onderstam voor pruim zijn sele cties naar voren gekomen die zeer perspectiefvol zijn . Deze hebben een groeikracht tussen die van VVA - 1 en St. Julien A (Van der Steeg et al, 2011 ). PPO is eigenaar van deze selecties. Vanuit de steenfruitsector bestaat hiervoor veel belangstelling . Men wil graag zo snel mogelijk bomen op deze onderstammen kunnen planten. Voordat éé n of meer selecties in de praktijk geïntroduceerd zouden kunnen worden, dien d en ze echter: - virusvrij gemaakt te worden - wettelijk beschermd te worden - vermeerderd te worde n Daarnaast wa s er de behoefte om ‘pilot s ’ op te zetten om de waarde aan de sector te demonstreren. Verder diende ook in het buitenland interesse ge wek t te worden voor het gebruik van deze selecties als onderstam voor pruim, kwets en mogelijk ook voor abri koos, perzik en nectarine. Dit is een grote potentiële afzetmarkt voor de onderstammen, waarmee de collectieve investering geld kan opleveren. In 2011 en 2012 is in een viertal projecten aan deze zaken invulling gegeven. In dit rapport worden de projecten beschreven.
  Topproductie, minder energie en minder emissie: Resultaten uit onderzoekstraject Wageningen UR en GreenQ IC
  Helm, Frank van der - \ 2013
  protected cultivation - cultural methods - cropping systems - substrates - optimization methods - emission - energy saving - air conditioning - light regime - propagation materials - greenhouse crops
  Bronnenonderzoek Leucocoprinus birnbaumii - Fase A
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Baars, J.J.P. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1259) - 26
  potplanten - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricomycotina - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - water - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - pot plants - substrates - culture media - plant pathogenic fungi - agaricomycotina - disease prevention - industrial hygiene - water - propagation materials - agricultural research
  Bij de teelt van potplanten wordt op vaak onverklaarbare wijze een plotseling groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en paddenstoelen in het substraat waargenomen. De overmatige groei van schimmelpluis wordt veroorzaakt door de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii. Ook andere soorten uit het genus worden waargenomen gedurende de teelt. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii behoort tot de familie Agaricaceae. Tot deze grote familie behoren ook de bekende champignon ( Agaricus bisporus ) en inktzwammen ( Coprinus soorten ). In dit onderzoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd op praktijkbedrijven waarbij de schimmel Leucocoprinus birnbaumii in drainwater, in grondresten bij de oppotmachine en in jong plantmateriaal werd aangetoond. In de literatuur zijn er aanknopingspunten gevonden voor het ontwikkelen van niet-chemische beheersstrategiën van de schimmel. Bijvoorbeeld sturing met CO2 om de groei en de vorming van primordia van paddenstoelen te remmen. Ook kunnen isolaten van biologische bestrijders uit de praktijk en isolaten uit de champignonteelt van Trichoderma soorten worden getest op hun onderdrukkend effect tegen L. birnbaumii. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van bacteriële antagonisten.
  Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
  Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en brui nige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door Disappyr, met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone ( PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht.
  Risicovolle pathways; Verbetering kosteneffectiviteit door fytosanitaire ketenmaatregelen
  Benninga, J. ; Hennen, W.H.G.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155972 - 58
  vermeerderingsmateriaal - orchidaceae - chrysanthemum - plantenziekten - quarantaine organismen - bedrijfshygiëne - methodologie - risicofactoren - import - plantenplagen - propagation materials - orchidaceae - chrysanthemum - plant diseases - quarantine organisms - industrial hygiene - methodology - risk factors - imports - plant pests
  De keten van primaire productie tot en met importeur wordt in fytosanitair jargon 'pathway' genoemd. Met een pathway kunnen allerlei ongewenste organismen een land binnenkomen, vandaar dat er inspecties plaatsvinden. De kosten van fytosanitaire importinspecties zijn de laatste jaren sterk toegenomen, onder meer door toenemende importen van consumptieve sierteeltproducten en uitgangsmateriaal uit derde landen. In dit verkennende onderzoek is een studie gedaan naar de mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve maatregelen in diverse ketenschakels om de kosten van importinspecties te beperken. Daarbij zijn de gevolgen voor de infectiedruk van de zogenaamde quarantaineorganismen van groot belang. Er is vanuit meerdere invalshoeken getracht een beeld te krijgen van de meest risicovolle pathways. Voor de selectie van de meest risicovolle pathways is in dit onderzoek een methode ontwikkeld. In het tweede deel van dit onderzoek is van twee risicovolle pathways nagegaan wat het effect van te nemen fytosanitaire maatregelen is op de uiteindelijke ziektedruk op Nederland. Deze twee cases betreffen import van snijorchideeën uit Thailand en import van chrysantenstek uit Afrika.
  Stekken onder LED zonder daglicht
  Dalfsen, Pieter van - \ 2012
  ornamental woody plants - protected cultivation - illumination - light emitting diodes - trials - propagation materials - far red light - rooting - led lamps
  Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 17
  houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
  Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en bruinige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door D isappyr,met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht
  Goede alternatieven voor M.9 op komst (poster)
  Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  vruchtbomen - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - groeikracht - vruchtbaarheid - plantenplagen - fruit trees - rootstocks - propagation materials - vigour - fertility - plant pests
  Powerpointpresentatie over de plussen en minnen van Mg en de herkomst van alternatieve onderstammen in de fruitteelt.
  CATT voor schoon uitgangsmateriaal in de boomkwekerij - kansen voor de toekomst!
  Elberse, I.A.M. - \ 2012
  houtachtige planten - plantenplagen - fytosanitaire maatregelen - alternatieve methoden - vermeerderingsmateriaal - overblijvende planten - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - woody plants - plant pests - phytosanitary measures - alternative methods - propagation materials - perennials - controlled atmospheres - environmental control
  De laatste jaren komen fytosanitaire problemen vaker voor in de boomkwekerijsector. Diverse plagen in houtige gewassen en vaste planten zijn moeilijk te bestrijden met de huidige methoden. Voor deze plagen moeten alternatieve bestrijdingsmethoden worden ontwikkeld die vroeg in de keten kunnen worden ingezet. In dit project is het perspectief onderzocht voor het gebruik van CATT-behandelingen van twee typen uitgansmateriaal: stek van sierheesters en vaste planten in winterbewaring.
  Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)29/30. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - appels - plantenziekteverwekkende bacteriën - erwinia amylovora - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - onderstam-ent relatie - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - apples - plant pathogenic bacteria - erwinia amylovora - rootstocks - propagation materials - rootstock scion relationships - varietal susceptibility - disease resistance - agricultural research
  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe.
  'M 8' presteert net zo goed als 'M 9'
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)29/30. - ISSN 0923-2443 - p. 28 - 29.
  vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - gewasbescherming - plantenplagen - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant protection - plant pests - agricultural research
  Met de bestaande appelonderstam ‘M 8’ is het mogelijk om even goede fruitteeltresultaten te behalen als met ‘M 9’. Dat blijkt uit vijfjarig onderzoek door PPO in Randwijk. ‘M 8’ staat te boek als minder vatbaar voor bacterievuur en biedt daarom perspectief om schade door deze ziekte te beperken.
  Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)4 mei.
  vermeerderingsmateriaal - zaadkeuring - droge bonen - rassen (planten) - rassenproeven - vollegrondsgroenten - propagation materials - seed certification - dry beans - varieties - variety trials - field vegetables
  Bij de teelt van bruine bonen worden in toenemende mate afwijkende planten in het veld aangetroffen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van gebruik van eigen zaaizaad. De verwerkende industrie (HAK) constateert een teruglopende kwaliteit van de ingekochte bruine bonen, waardoor de continuïteit van deze keten in gevaar dreigt te komen. Zij verwacht deze dreiging door een verbetering van de zaaizaadkwaliteit te kunnen afwenden. In 2010 is geïnventariseerd welke rassen er momenteel beschikbaar zijn, en met deze rassen is in 2010 en 2011, met financiering van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw, een rassenvergelijking uitgevoerd. Belangrijkste conclusie was dat de aloude rassen Berna en Narda nog steeds de voorkeur hebben bij de teelt van bruine bonen. De Narda wat betreft opbrengst en de Berna heeft een plusje wat betreft smaak en uiterlijk. Om kleurverschillen tussen bonen tegen te gaan, is het belangrijk bij deze rassen uit te gaan van gecertificeerd zaaizaad.
  Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen
  Timmer, R.D. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 487) - 15
  rassenproeven - vermeerderingsmateriaal - droge bonen - zaadkeuring - rassen (planten) - vollegrondsgroenten - variety trials - propagation materials - dry beans - seed certification - varieties - field vegetables
  Bij de teelt van bruine bonen worden in toenemende mate afwijkende planten in het veld aangetroffen. Dit is het gevolg van veelvuldig gebruik van eigen zaaizaad. Het gehele areaal aan bruine bonen in Nederland (1000-1500 ha) wordt met twee zeer oude rassen (Berna en Narda) ingezaaid. De teruglopende kwaliteit van de bruine bonen vormt een gevaar voor de teelt en de continuïteit van de keten. Door een verbetering van de zaaizaadkwaliteit is dit mogelijk af te wenden. In 2010 zijn hiertoe gesprekken gevoerd met verschillende ketenpartijen te weten telers (BBTB), collecterende handel (Termont & Thomaes) en verwerkende industrie (HAK). Ook is er een rassenproef uitgevoerd waarin verschillende rassen en zaaizaadpartijen zijn vergeleken. Het overleg met de ketenpartijen heeft ertoe geleid dat er afspraken zijn gemaakt over een verbetering van het uitgangsmateriaal voor de telers.
  De groeiende aardappelwereld
  Haverkort, A.J. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 3 - 5.
  aardappelen - pootaardappelen - nederland - agrarische economie - gewasopbrengst - export - vermeerderingsmateriaal - potatoes - seed potatoes - netherlands - agricultural economics - crop yield - exports - propagation materials
  Nederland exporteert meer pootaardappelen dan alle andere landen samen. Goed nieuws, want de aardappel heeft nog een grote toekomst voor zich, denkt onderzoeker Anton Haverkort van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR. In opkomende economieën groeit de vraag naar aardappelen snel.
  Appelonderstam M.8 : demonstratie van de gebruikswaarde van M.8, 2007-2011
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2012-11) - 17
  vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - plantenplagen - gebruikswaarde - nederland - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant pests - use value - netherlands
  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe. De vraag naar onderstammen die minder vatbaar zijn voor bacterievuur dan de veel gebruikte appelonderstam M.9, zal naar verwachting toenemen. M.9 geldt namelijk als zeer vatbaar voor bacterievuur. Gebruik van minder vatbare onderstammen kan bijdragen aan inperking van de verspreiding, aantasting en schade door bacterievuur in de appelteelt. De weinig bekende zwakke onderstam M.8 staat te boek als matig vatbaar voor bacterievuur en is daarmee veel minder gevoelig dan de veel bekendere M.9. Er is niet veel informatie over de gebruikswaarde van M.8 als onderstam, maar de eigenschappen lijken dicht bij die van M.9 te liggen. Introductie van M.8 op grote schaal zal echter pas kans van slagen hebben, indien de teeltkundige waarde niet onderdoet voor die van M.9. Met het doel om onder normale Nederlandse teeltcondities vast te stellen of M.8 even goede resultaten kan geven als M.9, is van 2007 tot en met 2011 in een demonstratieperceel van WUR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk de groei en productie van virusvrije M.8 vergeleken met die van de gangbare onderstammen M.9 T337 en M.9 Fleuren 56. De vergelijking is uitgevoerd met Elstar en Golden Delicious.
  Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
  Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
  Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
  plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
  Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
  Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)
  Dwarswaard, A. ; Bovenkamp, G. van den; Wolf, J.M. van der - \ 2012
  BloembollenVisie (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  erwinia - bacterieziekten - pootaardappelen - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - testen - vermeerderingsmateriaal - bacterial diseases - seed potatoes - ornamental bulbs - agricultural research - testing - propagation materials
  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag centraal wat de bollen en de aardappelen van elkaar hebben geleerd. Deel 2: Gé van den Bovenkamp van de NAK en Jan van der Wolf van PRI.
  Plant reproduction materials: A Dutch motor for export and innovation
  Bakker, T. ; Dijkxhoorn, Y. ; Galen, M.A. van - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publication 12-012)
  plantenveredeling - plantenvermeerdering - economie - vermeerderingsmateriaal - innovaties - export - agrarische handel - internationale handel - nederland - plant breeding - propagation - economics - propagation materials - innovations - exports - agricultural trade - international trade - netherlands
  This brochure provides insight into the economic significance of the plant breeding and propagation industry for the Dutch economy. The results were gained by means of a questionnaire distributed among members of Plantum, supplemented by desk research.
  Uitvoeringsagenda 2012-2016 : bron voor Groene Economie Wereldoplossingen voor werelduitdagingen
  Knijff, A. van der; Kralt, P. - \ 2012
  [S.l.] : Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - 63
  tuinbouw - innovaties - nieuwe producten - strategisch management - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - toekomst - voedselveiligheid - volksgezondheid - ketenmanagement - internationale samenwerking - horticulture - innovations - new products - strategic management - propagation materials - propagation - future - food safety - public health - supply chain management - international cooperation
  Met een duidelijke visie op de toekomst zijn vier innovatiethema's voor de komende vijf jaar op basis van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor 2020 benoemd. Dit zijn :'Meer met minder'; ‘Voedselveiligheid en -zekerheid'; ‘Gezondheid en welbevinden’; en‘Samenwerkende waardeketen’. Deze vormen de basis voor de Uitvoeringsagenda 2012-2016. Ze zijn leidend voor alle onderdelen, namelijk de vier Innovatiecontracten (in het vervolg: Innovatieprogramma’s), het Buitenlandbeleid en de Human Capital Agenda. Met bijlage: Internationaliseringsoffensief behorende bij H4.
  Slaat Xanthomonas dit jaar weer toe in Prunus laurocerasus
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)5. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  boomkwekerijen - xanthomonas arboricola pv. pruni - prunus laurocerasus - aantasting - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - testen - diagnostische technieken - bladdiagnose - forest nurseries - xanthomonas arboricola pv. pruni - prunus laurocerasus - infestation - bacterial diseases - propagation materials - testing - diagnostic techniques - foliar diagnosis
  Een diagnostische test moet duidelijk maken of er sprake is van Xanthomonas in Prunus laurocerasus. De bacterieziekte is namelijk makkelijk te verwarren met andere ziekten. Onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, richt zich op het toetsen van moerplanten voordat hier van gestekt gaat worden: de preventieve aanpak.
  Lang plantmateriaal nog geen garantie voor hoge productie (interview met Willem van Eldik)
  Oostveen, A. ; Eldik, W.C. van - \ 2012
  Groenten en Fruit Actueel 2012 (2012)2. - ISSN 0925-9694 - p. 11 - 11.
  frambozen - kleinfruit - landbouwkundig onderzoek - fruitteelt - cultuurmethoden - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - bemesting - raspberries - small fruits - agricultural research - fruit growing - cultural methods - cropping systems - propagation materials - fertilizer application
  De introductie van 'long canes' als plantmateriaal betekende een sprong voorwaarts voor de teelt van framboos in container. Maar die sprong kwam niet altijd even ver, want de productie valt soms laag uit. Dat kan eigenlijk niet meer in zo'n dure teelt. In opdracht van bedrijven onderzoekt PPO met DLV Plant hoe dat beter kan.
  CATT maakt aardbeimijt en aaltjes het leven zuur
  Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2011
  Groenten en Fruit Actueel 50 (2011)50. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 14.
  aardbeien - vermeerderingsmateriaal - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - plantenparasitaire nematoden - desinfecteren - plagenbestrijding - warmtebehandeling - strawberries - propagation materials - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - plant parasitic nematodes - disinfestation - pest control - heat treatment
  Een aangepaste CATT van aardbeiplanten tegen aardbeimijt blijkt ook werkzaam te zijn tegen de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Meloidogyne hapla. Een mooie meevaller voor gezond uitgangsmateriaal.
  Uitgangsmaterialen; Motor voor export en innovatie
  Bakker, T. ; Dijkxhoorn, Y. ; Galen, M.A. van - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-publicatie / LEI Wageningen UR 11-091) - 23
  vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - weefselkweek - zaden - innovaties - export - rendement - kwekersrecht - nederland - onderzoek - propagation materials - propagation - tissue culture - seeds - innovations - exports - returns - breeders' rights - netherlands - research
  In deze brochure wordt inzicht verschaft in de economische betekenis van de sector uitgangsmaterialen voor de Nederlandse economie. De resultaten zijn verkregen door middel van een vragenlijst die is verspreid onder de leden van Plantum, aangevuld met deskresearch.
  Farm seed opportunities : conservation, breeding and production
  Kik, C. ; Louwaars, N.P. ; Burg, W.J. van der; Almekinders, C.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Centre for Genetic Resources - 25
  genetische bronnen van plantensoorten - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - genetische diversiteit - conservering - in-situ conservering - plant genetic resources - seed production - propagation materials - plant breeding - genetic diversity - conservation - in situ conservation
  Farm Seed Opportunities (FSO), a research project in the FP6 European Research Framework (2007-2009), was targeted to support the implementation of seed regulations on conservation varieties (directive 98/95/EC and new directives 2008/62/EC and 2009/145/CE) and to propose complementary seed regulation scenarios taking into account the diversity of the European seed systems. The FSO project is a collaborative effort of farmers and scientists from France, Italy, the Netherlands, Spain, Switzerland and the United Kingdom. This publication highlights the main FSO conclusions and presents FSO policy recommendations.
  CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen plantparasitaire nematoden
  Kruistum, G. van; Hoek, J. ; Verschoor, J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 17
  aardbeien - fragaria - plantenplagen - parasitaire nematoden - vermeerderingsmateriaal - temperatuur - optimale controle - landbouwkundig onderzoek - strawberries - fragaria - plant pests - parasitic nematodes - propagation materials - temperature - optimal control - agricultural research
  In de vermeerdering van aardbeiplanten, maar ook in de productieteelt van aardbeien kunnen plant parasitaire nematoden veel schade veroorzaken. Met schoon uitgangsmateriaal op aaltjesvrije grond wordt populatieopbouw voorkomen en inzet van chemische grondontsmettingsmiddelen sterk gereduceerd. Een aangepaste CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) behandeling tegen aardbeimijt blijkt ook werkzaam te zijn tegen de plantparasitaire aaltjes P. penetrans en M. hapla. De vraag is of door een geoptimaliseerde CATT behandeling besmet plantmateriaal voldoende vrij kan worden gemaakt van deze nematoden.
  Verbinding zoeken; verkenning innovatie en kennis op de raakvlakken van topsectoren
  Janssens, S.R.M. ; Aramyan, L.H. ; Galen, M.A. van - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - 34
  tuinbouw - landbouwindustrie - cultuurmethoden - kastechniek - biobased economy - logistiek - innovaties - ontwikkeling - vermeerderingsmateriaal - horticulture - agribusiness - cultural methods - greenhouse technology - biobased economy - logistics - innovations - development - propagation materials
  Het onderzoek is gericht op het onderzoeksdomein van Wageningen UR. Vanuit de topsectoren agrofood en tuinbouw en uitgangsmaterialen zijn de kansen op kruisingen met andere topsectoren in kaart gebracht..
  Zaaimethode heeft geen invloed op tarweopbrengst
  Lee, H. van der; Timmer, R.D. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 22 - 25.
  tarwe - akkerbouw - zaaien - zaaidichtheid - precisiezaai - vermeerderingsmateriaal - oogsttoename - wheat - arable farming - sowing - sowing rates - precision drilling - propagation materials - yield increases
  Het lukt nog niet om de tarweopbrengst te verhogen met een andere zaaitechniek; alle proeven met precisiezaaien, gebruik van grover zaaizaad en vroeger zaaien ten spijt. Hoewel op enkele plaatsen in Nederland nog naar de voordelen van precisiezaaien wordt gezocht, lijkt het voordeel ver te zoeken.
  Weefselkweek speelt sleutelrol bij productie uitgangsmateriaal : Onmisbaar bij veredeling, vermeerdering en ziekte-vrij maken
  Klerk, G.J.M. de - \ 2011
  Onder Glas 2011 (2011)8. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - plantenvermeerdering - weefselkweek - kweekmedia - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - sierplanten - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - propagation - tissue culture - culture media - propagation materials - planting stock - ornamental plants - vegetables - pot plants
  Plantaardige weefselkweek is ruim 50 jaar geleden ontwikkeld en heeft sindsdien brede toepassingen gevonden bij veredeling, vermeerdering en ziektevrij-maken. Bij de productie van uitgangsmateriaal wordt meestal weefselkweek gebruikt. Er zijn nog niet veel gebruikte mogelijkheden. Weefselkweek zal de tuinbouw daarom steeds meer ondersteunen met de aanlevering van hoogwaardig uitgangsmateriaal.
  Kwaliteit van moerplant bepaalt startsucces : ook plek van stek snijden van belang
  Heuvelink, E. ; Marcelis, C. ; Kierkels, T. - \ 2011
  Onder Glas 2011 (2011)8. - p. 14 - 15.
  vermeerderingsmateriaal - stekken - beworteling - plantenontwikkeling - kwaliteitszorg - glastuinbouw - rozen - snijbloemen - propagation materials - cuttings - rooting - plant development - quality management - greenhouse horticulture - roses - cut flowers
  De kwaliteit van moerplanten heeft direct effect op de kwaliteit van stek en de daaruit groeiende productieplant. Het is mogelijk de gemiddelde kwaliteit en de homogeniteit van uitgangsmateriaal te verbeteren door een aantal simpele principes aan te houden. De kan tot duurder materiaal leiden, maar in meerjagie teelten zoals roos is dat
  Betere test voor houdbaarheid zaad
  Groot, S.P.C. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 9 - 9.
  zaadkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag van zaden - vermeerderingsmateriaal - seed quality - keeping quality - seed storage - propagation materials
  Een nieuwe test maakt het mogelijk de houdbaarheid van zaaizaad nauwkeuriger vast te stellen. Dat geeft meer zekerheid bij bewaring en kan ook helpen bij de veredeling op houdbaarheid van zaad.
  Organic knowledge update : propagation material and organic breeding : vigorous propagation material and organic breeding in the Netherlands
  Scholten, O.E. - \ 2011
  Wageningen UR, Communication Services
  biologische plantenveredeling - biologische landbouw - biologische zaden - vermeerderingsmateriaal - onderzoeksprojecten - nederland - organic plant breeding - organic farming - organic seeds - propagation materials - research projects - netherlands
  Brochure met informatie over uitgangsmateriaal en veredeling in de biologische landbouw in Nederland.
  Extra afzetmogelijkheden : goede resultaten voorjaarsplanting tulp, narcis en hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Dam, M.F.N. van; Gude, H. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)217. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - voorbehandeling - vermeerderingsmateriaal - plantenontwikkeling - marketing - opslagkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - pretreatment - propagation materials - plant development - marketing - storage quality - agricultural research
  Kunnen najaarsbollen ook nog in het voorjaar worden geplant en zo een kwalitatief goed product opleveren? PPO onderzocht de mogelijkheden bij tulp, narcis en hyacint. De resultaten zijn goed, zij het met enkele kanttekeningen.
  “Rassenlijst bomen” : (genetische achtergronden bij de keuze van het uitgangsmateriaal)
  Vries, Sven de - \ 2011
  descriptive list of varieties - trees - plant genetic resources - propagation materials - seed production - origin
  Epigenetische effecten : onverwachte afwijkingen in weefselkeek : bossige planten, slechte bloei of overmatig callusvorming
  Smulders, M.J.M. ; Klerk, G.J.M. de; Heuvelink, E. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - kweektechnieken - weefselkweek - plantenvermeerdering - afwijkingen, planten - epigenetica - vermeerderingsmateriaal - sierplanten - gewaskwaliteit - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - culture techniques - tissue culture - propagation - plant disorders - epigenetics - propagation materials - ornamental plants - crop quality - vegetables - pot plants
  Certigraft tegen productuitval bij (machinaal) enten
  Stevens, L.H. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Biointeracties en Plantgezondheid - 5
  glastuinbouw - tomaten - enten - automatisering - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - mechanisatie - gewasbescherming - plantgezondheid - biologische behandeling - groeistimulatoren - greenhouse horticulture - tomatoes - scions - automation - cropping systems - propagation materials - mechanization - plant protection - plant health - biological treatment - growth stimulators
  Onder praktijkomstandigheden is, van in een eerder project "Verbetering bedrijfszekerheid van productie van geënt uitgangsmateriaal" ontwikkelde Certigraft-toepassing bij machinaal enten van grote partijen (> 10 000 stuks) tomaten- en komkommerplantjes. Uit eerder onderzoek werd bij enkele groentegewassen waargenomen dat het risico op uitval tijdens enten significant verminderd kan worden door voorbehandeling van de onderstam met een binnen dat project uitontwikkeld, duurzaam product “Certigraft”. In tegenspraak met eerdere waarnemingen bleek Certigraft bij machinale enting van tomaat geen significant effect te hebben op een uitvalpercentage van 10%. Hoewel relatief hoge uitval weliswaar substantiëel verlaagd kan worden door Certigraft-toepassing, wijzen de wisselende resultaten er op dat één of meer onbekende factoren in het entproces hierbij een kennelijk controlerende rol vervullen. Dit betekent voor de praktijk dat het lastig te voorspellen is wanneer toepassing van Certigraft effectief en dus zinvol is.
  Optimalisatie en teeltversnelling in de teelt van stamrozen
  Weijnen-Derkx, M.P.M. ; Kohrman, E. - \ 2010
  glastuinbouw - siergewassen - rozen - tuinplanten - rosa - teeltsystemen - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - belichting - kwaliteit - greenhouse horticulture - ornamental crops - roses - bedding plants - rosa - cropping systems - rootstocks - propagation materials - illumination - quality
  Stekken van ‘Pfänder’-stammen in de winter in een kas gevolgd door oculeren in de zomer is een goed alternatief is voor de standaardteelt, waarbij in de zomer geoculeerd wordt op getrokken onderstammen.
  Optimale plantafstand van TBM-pootgoed
  Wijnholds, K.H. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)25 maart.
  plaatsen op afstand - fabrieksaardappelen - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - akkerbouw - rasverschillen - spacing - starch potatoes - propagation materials - propagation - arable farming - breed differences
  Dit artikel beschrijft wat de optimale pootafstand is voor de vermeerdering van diverse zetmeelaardappelrassen.
  Cystentoets aardappelpootgoed voor export
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2011 (2010)14 feb.
  pootaardappelen - schoonmaken - cysten (ontwikkelingsstadia) - globodera - wassen (activiteit) - filters - vermeerderingsmateriaal - akkerbouw - seed potatoes - cleaning - cysts (developmental stages) - globodera - washing - filters - propagation materials - arable farming
  Om een indicatie te hebben van de sanitaire kwaliteit van het pootgoed kan een partij worden gewassen en gecontroleerd op AM door het inbouwen van een cystenfilter (zeeftrommel) in de wasstraat. PPO-agv heeft, in opdracht van het PA, onderzocht of een filter in de wasstraat functioneert naar behoren. Dat betekent dat cysten, die aanwezig zijn op partijen aardappels, gedurende het wasproces worden uitgefilterd en kunnen worden aangetoond op het filter. Gebleken is dat "De Kubbe" te Biddinghuizen nu over een wasstraat beschikt waarmee partijen aardappels kunnen worden onderzocht op cysten van aardappelcysteaaltjes. De capaciteit wordt niet ongunstig beïnvloed door gebruik van de zeeftrommel en debris-monsters afkomstig van maximaal 3900 kg gewassen aardappels kunnen goed worden onderzocht op cysten. De trefkans van aanwezige cysten op aardappels is groot; naar verwachting zullen circa 3 van de 4 cysten die tijdens het wassen loskomen van de aardappels ook daadwerkelijk worden gevonden in het debris. Als in het debris cysten zijn aangetoond, dan dient de wasstraat te worden gereinigd voordat volgende partijen worden gewassen om kruisbesmetting te voorkomen. Door het wassen van pootgoed en inbouwen van deze bemonstering in de wasstraat wordt het mogelijk om partijen pootgoed te voorzien van een extra waarborg. Het verdient aanbeveling om de voors en tegens van deze techniek te bespreken met de betrokken partijen uit de pootgoedsector.
  Onverenigbaarheidslijst laanbomen al ruim een jaar leidraad voor de teler
  Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2010
  Boom in business 1 (2010)1. - ISSN 2211-9884 - p. 24 - 27.
  boomteelt - straatbomen - overzichten - onderstam-ent relatie - plantenvermeerdering - vermeerderingsmateriaal - incompatibiliteit - arboriculture - street trees - reviews - rootstock scion relationships - propagation - propagation materials - incompatibility
  Eind 2008 lag er dan eindelijk de langverwachte laanbomenlijst van ent-onderstamcombinaties met een kans op (uitgestelde) onverenigbaarheid. Sindsdien geldt deze unieke lijst, compleet met adviezen over welke vermeerderingsmethoden wel geschikt en toepasbaar zijn, als hét standaardwerk voor menig laanboomteler. Met name de jongere generatie heeft er baat bij, aldus vermeerder- en entspecialist Gerrit Schalk uit Lienden.
  Beheersing van zilverschurft in biologische aardappelen
  Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Bus, C.B. - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - infectiebestrijding - vermeerderingsmateriaal - koudeopslag - organic farming - storage disorders - plant pathogenic fungi - infection control - propagation materials - cold storage
  De preventieve maatregelen om uitbreiding van zilverschurft in biologische aardappelen tegen te gaan zijn zilverschurft-vrij uitgangsmateriaal en een werkelijk schone bewaarplaats. Daarnaast gaan koel (3°C) en droog bewaren heel effectief uitbreiding tegen. In de praktijk is er vaak wel wat infectie op het geoogste materiaal, waarna de schimmel zich tijdens de bewaring snel kan uitbreiden. Gebruik van natuurlijke middelen zoals etherische oliën kan helpen om uitbreiding tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat als het uitgangsmateriaal toch besmet is, het juist zinvol is om volledig met zilverschurft overgroeid pootgoed te gebruiken. Dit blijkt minder besmetting te geven in de nateelt.
  Stenten biedt perspectief bij traditionele stamrozen
  Derkx, R. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2010
  De Boomkwekerij 43 (2010)48. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  houtachtige planten - rozen - enten - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenkwekerijen - woody plants - roses - scions - cuttings - propagation materials - nurseries
  PPO en Cultus Agro Advies voeren onderzoek uit om de teelt van stamrozen verder te optimaliseren. Proeven met het stenten van Pfänder-stammen zijn hoopgevend.
  Gezond entmateriaal nodig voor kankervrije vruchtbomen
  Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. ; Bruine, J.A. de - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)49. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  vruchtbomen - fruitteelt - enten - vermeerderingsmateriaal - vegetatieve vermeerdering - kanker (plantenziektekundig) - fruit trees - fruit growing - scions - propagation materials - vegetative propagation - cankers
  Om kankervrije vruchtbomen te kunnen kweken, heb je entmateriaal nodig dat kankervrij is. PPO onderzoekt detectiemethoden voor het opsporen van kankersporen in enthout.
  NAK: onderzoek essentieel voor handhaven kwaliteit pootgoed
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)27. - p. 10 - 11.
  vermeerderingsmateriaal - veldgewassen - kwaliteit - kwaliteitscontroles - inspectie - zaadkeuring - propagation materials - field crops - quality - quality controls - inspection - seed certification
  Duizenden testen per jaar borgen de kwaliteit van het Nederlandse uitgangsmateriaal en stellen daarmee de export zeker. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen is een van de instanties die deze testen uitvoert. Mede dankzij externe onderzoekskennis.
  Optimalisatie en teeltversnelling in de teelt van stamrozen
  Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Wijk, D. van; Kohrman, E. - \ 2010
  enten - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - arbeidsproductiviteit - rozen - arbeidstijdverkorting - scions - cropping systems - propagation materials - labour productivity - roses - reduction of working hours
  De resultaten van de op deze poster beschreven proef laten tot nu toe zien dat stenten (enten na beworteling) mogelijkheden biedt om binnen 1 jaar te gaan van stek tot leverbare stamroos. Naast teeltduurverkorting is kwaliteitsverbetering te realiseren. Ook arbeidstechnisch is stenten interessant.
  Verspreiding van stengelaaltjes door uitgangsmateriaal : thema Fytosanitair beleid
  Molendijk, L.P.G. ; Doorn, J. van; Dees, R.H.L. ; Beers, T.G. van - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  verspreiding - ziektedistributie - nematoda - besmetting - vermeerderingsmateriaal - onderzoek - fytosanitair beleid - dispersal - disease distribution - nematoda - contamination - propagation materials - research - phytosanitary policies
  Onderzocht is of het uitgangsmateriaal (zaai- en pootgoed) een rol speelt bij besmettingen met stengelaaltjes in de praktijk. Vooralsnog is er geen sterke relatie gevonden tussen de besmettingen en het uitgangsmateriaal. Veel meer besmettingen zijn te wijten aan onbekendheid met de symptomen, vooral in andere gewassen dan uien of bloembollen. Daarnaast speelt gebrekkige bedrijfshygiëne een rol. In een vervolgproject moet meer aandacht worden besteed aan gerichte kennisoverdracht van bewustwording en symptoom-herkenning in de praktijk. Moleculaire technieken en langdurige waardplant-experimenten kunnen mogelijk meer helderheid verschaffen over de verschillen tussen de stengelaaltjespopulaties.
  Bestrijding van meloidogyne chitwoodi binnen de pootgoedteelt in de Wieringermeer
  Gastel-Topper, A.W.W. van; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)16-7.
  vermeerderingsmateriaal - veldgewassen - groenten - meloidogyne chitwoodi - plantenparasitaire nematoden - plantenplagen - plagenbehandeling - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - akkerbouw - propagation materials - field crops - vegetables - meloidogyne chitwoodi - plant parasitic nematodes - plant pests - pest management - soil sterilization - biological soil sterilization - arable farming
  Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaine-organisme en mag daarom niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld aardappelpootgoed. Komt M. chitwoodi toch voor in pootgoed, dan wordt het bedrijf een uitgebreid controleregime opgelegd. Uiteindelijk kan dit gevolgen hebben voor de hele sector, doordat het imago van Nederland als hoogwaardig exporteur van vermeerderingsmateriaal in het geding komt. Vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing werd het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. Dit project werd gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. In het project werden bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel was het vinden van een saneringstechniek voor de bestrijding van M. chitwoodi op bedrijfsniveau, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en het imago van de Nederlandse plant- en pootgoedsector niet wordt aangetast. Uit dit onderzoek blijkt dat M. chitwoodi en zijn symptomen op aardappel met voldoende tijd en budget goed zijn te onderdrukken. De behandeling biologische grondontsmetting met graan en in mindere mate met gras bleek het meest effectief, zeker in combinatie met een extra jaar waarin een slechte waard (bijvoorbeeld bladrammenas of witlof) wordt geteeld. Tot nu toe is het niet gelukt om dit aaltje volledig kwijt te raken, waardoor de teelt van pootgoed op met M. chitwoodi besmette percelen te risicovol blijft.
  Optimale plantafstand van TBM pootgoed
  Wijnholds, K.H. - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)7. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  akkerbouw - pootaardappelen - vermeerderingsmateriaal - pootknollen - aardappelen - plaatsen op afstand - rassen (planten) - arable farming - seed potatoes - propagation materials - seed tubers - potatoes - spacing - varieties
  De optimale plantafstand voor vermeerdering van zetmeelrassen varieert per ras. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzocht het. In 2008 en 2009 is onderzoek uitgevoerd naar de vermeerderingsfactor van een reeks bestaande en nieuwe zetmeelaardappelrassen.
  Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed
  Runia, W.T. ; Gastel-Topper, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  aardappelen - pootaardappelen - wassen (activiteit) - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - vermeerderingsmateriaal - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - potatoes - seed potatoes - washing - globodera - cysts (developmental stages) - propagation materials - disinfestation - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection
  Cysten van ACA bevinden zich uitsluitend op de knol en komen niet inwendig in de knol voor. Wanneer partijen gegarandeerd cystenvrij gemaakt zouden kunnen worden door een uitwendige ontsmetting dan zou de afzet als pootgoed misschien weer mogelijk worden. Daarbij dient de pootgoedkwaliteit van de knollen intact te blijven. Randvoorwaarde is dat de methodiek uit het oogpunt van milieu verantwoord is. Het onderzoek is uitgevoerd met de pootgoedsortering van ACA-besmette consumptieaardappels. De conclusie is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet cystenvrij. De huidige nabehandeling met NaOCl bleek onvoldoende om de cystinhoud van de resterende cysten te doden.
  Bedrijfsbegeleiding bij M. chitwoodi-besmetting in Noord-Holland
  Visser, J.H.M. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)18 feb..
  pootaardappelen - vermeerderingsmateriaal - daucus - erwten - scorzonera - meloidogyne chitwoodi - operationeel onderzoek - bemonsteren - akkerbouw - seed potatoes - propagation materials - daucus - peas - scorzonera - meloidogyne chitwoodi - operations research - sampling - arable farming
  Het maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi (MC), veroorzaakt grote economische schade in talloze gewassen, zoals o.a. poot- en consumptieaardappelen, erwten, peen en schorseneer. Het bedrijfsbegeleidingsproject heeft tot doel begeleiding te bieden aan met Meloidogyne chitwoodi besmette bedrijven, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en dat de uitstraling voor het gehele gebied beperkt blijft.
  Bij weefselkweek is overgang van kweek naar kas een grote bottlenek: groei naar uitplanten aanzienlijk te verbeteren
  Klerk, G.J.M. de - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)6. - p. 44 - 45.
  tuinbouwbedrijven - waterbehoefte - weefselkweek - kweektechnieken - plantenveredeling - vermeerderingsmateriaal - beworteling - huidmondjes - ethyleen - glastuinbouw - market gardens - water requirements - tissue culture - culture techniques - plant breeding - propagation materials - rooting - stomata - ethylene - greenhouse horticulture
  Vanwege de zeer hoge luchtvochtigheid in weefselkweek functioneren de huidmondjes van weefselkweekplantjes nauwelijks, ook niet na het uitplanten. Om het verdampte water snel te kunnen aanvullen worden de plantjes vaak in weefselkweek beworteld en met wortel en al uitgeplant. Het uitplanten is verder te verbeteren door extra suiker of protectants tijdens de laatste weefselkweekfase te geven en door ophoping van het verouderingshormoon ethyleen tegen te gaan met ethyleenkillers zoals Power Pellets
  Biologisch uitgangsmateriaal voor 2010: eindrapportage met het advies van de expertgroepen voor het ministerie van LNV
  Lammerts Van Bueren, E. ; Berg, C. ter - \ 2009
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 126
  biologische landbouw - vermeerderingsmateriaal - rassen (planten) - gewassen - organic farming - propagation materials - varieties - crops
  Evenals de voorgaande jaren heeft ook dit jaar het Louis Bolk Instituut (LBI) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het traject begeleid om tot een gedragen advies te komen vanuit de sector (zaadbedrijven en telers) met betrekking tot de invulling van de nationale Annex Biologisch Uitgangsmateriaal 2010. Deze Nationale Annex is de lijst met (sub)gewassen waarvoor geen ontheffing zal worden verleend voor het gebruik van gangbaar vermeerderd uitgangsmateriaal in de biologische landbouw
  Robust varieties and vigorous propagation material
  Sukkel, W. ; Hommes, M. - \ 2009
  In: Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results / Sukkel, W., Hommes, M., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085854036 - p. 46 - 57.
  vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - cultivars - akkerbouw - gewasbescherming - gevoeligheid van variëteiten - onderzoek - biologische plantenveredeling - vollegrondsteelt - propagation materials - plant breeding - cultivars - arable farming - plant protection - varietal susceptibility - research - organic plant breeding - outdoor cropping
  Research on organic plant breeding and propagation material in the Netherlands is booming. This research is carried out in close cooperation with growers, breeders and the seed industry. Is organic breeding and propagation really different from the conventional system? And which types of varieties are needed?
  Diversiteit aan gewassen en rassen biedt kansen
  Raaijmakers, M. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2009
  Ekoland 29 (2009)9. - ISSN 0926-9142 - p. 16 - 17.
  biologische landbouw - biodiversiteit - genetische diversiteit - genenbanken - voedselproductie - markten - consumenten - gewasmengsels - tussenteelt - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - zaadmengsels - organic farming - biodiversity - genetic diversity - gene banks - food production - markets - consumers - crop mixtures - intercropping - cropping systems - propagation materials - seed mixtures
  Het behoud van de diversiteit aan gewassen en rassen voor de voedselproductie is van groot belang. Niet alleen is het gezonder en lekkerder om gevarieerd te eten, de onderliggende genetische diversiteit is noodzakelijk als 'bron' voor de veredeling van nieuwe rassen. Rassen die bijvoorbeeld goed om kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering
  Burkholderia in gladiool lastige bacterie
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)177. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  proeven op proefstations - bloembollen - bloementeelt - gladiolus - burkholderia gladioli - plantenziekteverwekkende bacteriën - vermeerderingsmateriaal - prestatie-onderzoek - bestrijdingsmethoden - station tests - ornamental bulbs - floriculture - gladiolus - burkholderia gladioli - plant pathogenic bacteria - propagation materials - performance testing - control methods
  In de bollen- en bloementeelt van gladiolen komt de laatste jaren de bacterieziekte Burkholderia gladiola voor die onder vochtige warme omstandigheden veel uitval veroorzaken. PPO onderzocht een aantal maatregelen om de ziekte in kralen, pitten en knollen te bestrijden
  Belangrijke rol bloeminfecties bij infecties van kool (Brassica) zaad met Xanthomonas
  Wolf, J.M. van der; Zouwen, P.S. van der; Haas, B.H. de; Köhl, J. - \ 2009
  brassica - zaadproductie - xanthomonas campestris pv. campestris - vermeerderingsmateriaal - infectieziekten - plantenziekten - biologische zaden - biologische plantenveredeling - brassica - seed production - xanthomonas campestris pv. campestris - propagation materials - infectious diseases - plant diseases - organic seeds - organic plant breeding
  Poster met resultaten uit onderzoek naar de fase van de plantontwikkeling tijdens welke infecties met Xanthomonas kunnen leiden tot zaadinfecties, en de rol van de (bestuivende) insecten bij het ontstaan van zaadinfecties
  Opstart biologische aardappelveredeling
  Lammerts Van Bueren, E. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Berg, C. ter - \ 2009
  biologische landbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - phytophthora - ziekteresistentie - biologische plantenveredeling - organic farming - potatoes - propagation materials - phytophthora - disease resistance - organic plant breeding
  Poster met informatie uit het project ‘Opstart Biologische aardappelveredeling’ , dat een onderdeel vormt van het omvattende programma BIO-IMPULS voor systeeminnovatie van de biologische aardappelketen van consumentenproducten tot veredeling
  Voorkomen van Alternaria in de zaaizaadproductie van kool
  Köhl, J. ; Tongeren, C.A.M. van; Groenenboom-de Haas, L. ; Kastelein, P. ; Driessen, R. ; Heijden, L. van der - \ 2009
  biologische landbouw - vermeerderingsmateriaal - zaadproductie - koolsoorten - brassica - alternaria - gewasbescherming - biologische plantenveredeling - organic farming - propagation materials - seed production - cabbages - brassica - alternaria - plant protection - organic plant breeding
  Poster met onderzoeksinformatie naar effecten van bestrijdingsmiddelen tegen Alternaria beschikbaar voor de biologische teelt van bloemkolen
  Broodnodige biologische tarwe
  Osman, A.M. - \ 2009
  biologische landbouw - tarwe - bakkwaliteit - biologische voedingsmiddelen - rassen (planten) - vermeerderingsmateriaal - biologische plantenveredeling - organic farming - wheat - baking quality - organic foods - varieties - propagation materials - organic plant breeding
  In Nederland geteelde biologische tarwe levert een belangrijke bijdrage aan de smaak en kwaliteit van het brood. Er is echter een breder rassenassortiment nodig om deze kwaliteit ook op de langere termijn op peil te houden en te verbeteren
  Effectieve kolonisatie van aardappelplanten door Dickeya-soorten (Erwinia chrysanthemi) : themanummer fytobacteriologie
  Wolf, J.M. van der; Czajkowski, R.L. ; Velvis, H. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 171.
  bacterieziekten - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - pathogenen - plantenziekteverwekkers - vermeerderingsmateriaal - pootknollen - aardappelen - oogstverliezen - pootaardappelen - bacterial diseases - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - pathogens - plant pathogens - propagation materials - seed tubers - potatoes - yield losses - seed potatoes
  De bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Pectobacterium en Dickeya (Erwinia)- soorten, berokkenen grote schade aan de pootaardappelteelt. Bij PRI en HZPC wordt onderzoek verricht naar de verspreiding van deze pathogenen tijdens teelt- en (na)oogst. Het was al bekend dat er bij aanwezigheid van rotte knollen, tijdens teelt en (na)oogst, versmering van pootgoed kan plaatsvinden. Getracht is de vraag te beantwoorden hoe verspreiding tijdens de teelt kan plaatsvinden, zowel boven- als via ondergrondse delen van de plant
  Nederlands onderzoek aan plantpathogene bacteriën in perspectief : themanummer fytobacterologie
  Wolf, J.M. van der; Bovenkamp, G. van den - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 162 - 168.
  plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - vermeerderingsmateriaal - plantenziektebestrijding - elisa - gewasbescherming - aardappelen - bloembollen - koolsoorten - tomaten - fragaria - boomteelt - fruitteelt - wetenschappelijk onderzoek - diagnostiek - plant diseases - plant pathogenic bacteria - propagation materials - plant disease control - elisa - plant protection - potatoes - ornamental bulbs - cabbages - tomatoes - fragaria - arboriculture - fruit growing - scientific research - diagnostics
  Ziekten veroorzaakt door plantpathogene bacteriën worden door producenten van uitgangsmateriaal, door telers en door exporteurs gezien als zeer bedreigend. De ziekteverwekker is vaak moeilijk op te sporen, kan zich symptoomloos verspreiden,is in plantmateriaal niet of moeilijk te bestrijden, resistentiebronnen zijn veelal onbekend en de economische schade bij uitbraak is vaak aanzienlijk. Onderzoek aan plantpathogene bacteriën in Nederland kent dan ook een lange historie. In deze schets wordt het belang van dit onderzoek voor het voetlicht gebracht. Er wordt stilgestaan bij het onderzoek uit heden en verleden. Ook worden kennisleemtes en onderzoekswensen geïnventariseerd
  Een alcoholtest voor zwakke zaden
  Groot, S.P.C. ; Kodde, J. - \ 2009
  biologische landbouw - zaadbehandeling - groeikracht - gewasbescherming - analytische methoden - vermeerderingsmateriaal - kiemkracht - organic farming - seed treatment - vigour - plant protection - analytical methods - propagation materials - germinability
  Deze poster bevat resultaten uit onderzoek naar een snellere bepaling van de vigour van biologische zaden: alcoholproductie van de zaden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.