Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 208

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Camera vervangt ervaren selecteur
  Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
  akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - monitoring - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
  Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
  Development of probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pests introduction for the EU territory
  Douma, J.C. ; Robinet, C. ; Hemerik, L. ; Mourits, M.C.M. ; Roques, A. ; Werf, W. van der - \ 2015
  European Food Safety Authority - 435
  gewasbescherming - landen van de europese unie - plantgezondheid - siergewassen - stochastische modellen - bouwhout - vermeerderingsmateriaal - invasieve exoten - plantaardige producten - waarschijnlijkheid - risicoschatting - risicovermindering - plantenplagen - plant protection - european union countries - plant health - ornamental crops - stochastic models - building timbers - propagation materials - invasive alien species - plant products - probability - risk assessment - risk reduction - plant pests
  The aim of this report is to provide EFSA with probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pest introduction for the EU territory through non-edible plant products or plants. We first provide a conceptualization of two types of pathway models. The individual based PM simulates an individual consignment (or a population of such consignment) by describing the stochastic change in the state of the individual consignment over time and space. The flow-based PM, simulates the flow of infested product over time and space, without distinguishing individual consignments. We show how these two conceptualisations are mathematically related, and present, as a show case, both models for cut flowers. Second, we developed PMs for five product groups: round wood, sawn wood, cut flowers, plants for planting and seeds. For each product group we have developed a case-study (combination of product, origin and pest) to illustrate the use of the pathway models: (1) oak wood from the USA and Ceratocystis fagacearum, (2) Coniferous sawn wood from China and Bursaphelenchus xylophilus, (3) Cut orchids from Thailand and Thrips palmi, (4) Pot orchids from Thailand and Thrips palmi, and (5) Tomato seeds and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from outside the European Union. An uncertainty analysis on the models shows that the pest species-specific parameters appear to be sensitive and uncertain. Third, a practical guidance is provided on i) how to develop a PM, ii) the application of PMs in @Risk (a plugin for MS Excel), and iii) application in R. Finally, future research topics are defined. Further work is needed on interpretation of results, linking quantitative outcomes of pathway modelling to pest risk scoring guidance, and evaluation of management options using pathway models.
  Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
  Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
  Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
  Teelt van laanbomen op eigen wortel
  Sluis, Bart van der - \ 2015
  trees - street trees - cultivation - plant health - vegetative propagation - propagation materials - cost analysis - cropping systems - cuttings - rhizoplane
  Bacterieziekten in de bloemisterij
  Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
  sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
  In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
  Weerbare chrysantenteelt in substraatloze systemen : zes voortgangsflyers van het onderzoekswerk in 2014
  Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Streminska, M.A. ; Beerens, N. ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1344) - 20
  teeltsystemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - gewasbescherming - proeven - chrysanten - plantenziekten - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - cultural methods - hydroponics - plant protection - trials - chrysanthemums - plant diseases - propagation materials - agricultural research
  Substraatloze teeltsystemen zijn niet steriel. In het water, op de bodem en aan de wortels leven veel microorganismen. Het is daarom de uitdaging in een dergelijk ecosysteem een goede balans te krijgen waar ziekteverwekkers niet de overhand kunnen krijgen en tot infectie overgaan. Het onderzoek aan dergelijke weerbare systemen is de laatste jaren in volle gang. Dit rapport geeft de kennisontwikkeling in het eerste jaar (2014) weer. Het onderzoek aan micro-leven in het water staat aan de basis van het denken in eco-systemen in waterige systemen. De rapportage bestaat uit flyers met de opzet en de conclusies van elke teelt afzonderlijk en een flyer met de observaties en conclusies die over het algemeen getrokken kunnen worden.
  Bacteriën in de Bloemisterij
  Slootweg, G. - \ 2015
  Wageningen UR
  sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
  Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
  Aaltjesdoding in tulp en narcis : partijenproef stengelaaltjes zomer 2012
  Dam, M.F.N. van; Doorn, J. van; Haaster, A.J.M. van; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Boer, F.A. de; Dees, R.H.L. - \ 2014
  bloembollen - vermeerderingsmateriaal - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - hittebestendigheid - warmtebehandeling - narcissus - tulpen - siergewassen - ornamental bulbs - propagation materials - plant protection - nematicidal properties - heat stability - heat treatment - narcissus - tulips - ornamental crops
  Worden aaltjes 100% in de tulpen en narcissen gedood? Is er sprake van temperatuurgewenning van de aaltjes en heeft de voorwarmte daar invloed op?
  Kwaliteit leveren! : haal bollen met een afwijking eruit : Odrzuccaj chore i porazone cebulki
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
  siergewassen - bloembollen - lelies - vermeerderingsmateriaal - kwaliteitscontroles - gewasbescherming - sorteren - beschadigingen - ornamental crops - ornamental bulbs - lilies - propagation materials - quality controls - plant protection - sorting - injuries
  Afbeeldingen van aangetaste bollen van lelies die bij het sorteren verwijderd moeten worden.
  Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
  Zedde, Rick van de - \ 2014
  greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
  Systeemaanpak lelieteelt
  Slootweg, G. - \ 2014
  lilium - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - strategisch management - plantgezondheid - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - innovaties - lilium - planting stock - propagation materials - industrial hygiene - phytosanitary measures - strategic management - plant health - plant protection - agricultural research - innovations
  Poster met informatie over een andere aanpak van de lelieteelt. Waarbij aandacht voor het project en de betekenis van systeemaanpak en wat zijn de maatregelen binnen deze andere aanpak.
  Protocol voor oogsten en schonen van Zeekraal
  Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2014
  salicornia - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - protocollen - vollegrondsgroenten - zoutwaterlandbouw - salicornia - seed production - propagation materials - protocols - field vegetables - saline agriculture
  Informatieve poster. Voor het oogsten en winnen van schoon zaad is een stap-voor-stap protocol ontwikkeld.
  Maatregelen tegen Pear Decline Phytoplasma infectie via enten
  Dees, R.H.L. ; Kock, M.J.D. de - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
  plantenziekten - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plantenplagen - vermeerderingsmateriaal - opduikende infectieziekten - ziektebestrijding - maatregelen - enten - plant diseases - pyrus - phytoplasma pyri - cacopsylla pyri - plant pests - propagation materials - emerging infectious diseases - disease control - measures - scions
  Pear Decline is een ziekte bij perenbomen en wordt veroorzaakt door een fytoplasma. Zieke perenbomen worden gekenmerkt door een vervroegde en veelal intensieve roodverkleuring van de bladeren. Bij een ernstige aantasting sterft de boom af. Bomen gaan echter niet altijd dood. Sommige bomen groeien door de ziekte heen en verliezen het fytoplasma in de loop van de tijd. Het fytoplasma wordt overgedragen door de perenbladvlo (Cacopsylla pyri), maar kan ook tijdens het handmatig vermeerderen van perenbomen worden verspreid. De ziekte vormt op dit moment nog met name een probleem in de zuidelijke Europese landen rond het middellandse zeegebied. Ook in Nederland is de ziekte aanwezig, maar de verspreiding is beperkt. Dit neemt niet weg dat PDP een potentieel gevaar vormt voor de exportpositie van Nederlandse vruchtboomtelers en kwekers.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Exploratory study on Rwanda’s Seed Sector : Options for Dutch support
  Broek, J.A. van den; Byakweli, J.M. - \ 2014
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (CDI rapporten CDI-14-002) - 22
  zaaizaadindustrie - vermeerderingsmateriaal - rwanda - landbouwbeleid - capaciteit - governance - voedselzekerheid - seed industry - propagation materials - rwanda - agricultural policy - capacity - governance - food security
  The exploratory study of Rwanda’s seed sector has been commissioned by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kigali (EKN-KIG), in support of its Food Security portfolio. The objectives of the study have been to: analyze the institutional landscape of Rwanda’s seed sector in terms of its capacities, governance and coordination; and advice EKN-KIG on policy issues, and potential activities to support Rwanda’s seed sector.
  Sorteren van stek kan zinnig zijn voor uniformer gewas : Bij aardbei werkt het niet
  Dieleman, J.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)3. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - snijbloemen - potplanten - groenten - gewasproductie - vermeerderingsmateriaal - stekken - sorteren - efficiëntie - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants - vegetables - crop production - propagation materials - cuttings - sorting - efficiency
  Uniformiteit van het gewas is van groot belang in de tuinbouw. Een logische gedachtegang is dat selectie van het plantmateriaal op uniformiteit nuttig kan zijn om later minder variatie in de productie te krijgen. Dat blijkt ingewikkeld te liggen.
  Uniformiteit van het uitgangsmateriaal bij aardbei: Leidt het selecteren van stekken tot een meer uniforme productie?
  Dieleman, J.A. ; Clemens, S. ; Meinen, E. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1291) - 43
  fruitteelt - aardbeien - fragaria ananassa - stekken - vermeerderingsmateriaal - vergelijkend onderzoek - plantenontwikkeling - gewasproductie - fruit growing - strawberries - fragaria ananassa - cuttings - propagation materials - comparative research - plant development - crop production
  Al jaren zijn telers en vermeerderaars op zoek naar manieren om de grote verschillen in productie van aardbeienplanten te verkleinen. Het ligt voor de hand dat een teelt starten met uniforme stekken zou leiden tot een uniformere productie. Daarom zijn voor dit onderzoek 9 partijen stekken geselecteerd, variërend in positie aan de stolon, leeftijd en stekmoment. Deze stekken werden opgekweekt tot trayplanten en na een koelperiode in de kas geplaatst. Van iedere afzonderlijke plant werd het aantal en gewicht van de geoogste aardbeien bepaald. Uiteindelijk bleek dat de variatie in de productie voor alle partijen even groot was; alle partijen waren even gelijkmatig. Dat betekent dat het selecteren van stekken geen invloed heeft op de uniformiteit van de productie. Blijkbaar is er een ander proces dat variatie in bloemaanleg en vruchtproductie oplevert in de periode tussen steksnijden en uiteindelijke productie.
  Pootgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013 : project in opdracht van PA
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 15
  pootaardappelen - fabrieksaardappelen - opbrengsten - projecten - vermeerderingsmateriaal - kwaliteit - akkerbouw - seed potatoes - starch potatoes - yields - projects - propagation materials - quality - arable farming
  In 2012 is met financiering van Productschap Akkerbouw het project 20-15-10 gestart. Het project waarbij telers worden begeleid in het streven om op termijn, het jaar 2020, een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha voor een variabele kostprijs van € 10,- per 100 kg zetmeel. In 2013 is het project verder opgeschaald naar meerdere groepen en gefinancierd vanuit de praktijknetwerkregeling. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het uitgangsmateriaal van groot belang.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2013
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - rassen (planten) - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - arable farming - potatoes - starch crops - varieties - station tests - propagation materials - outturn
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas. Van deze rassen zijn in elk jaar de opbrengsten en aantal knollen per sortering bepaald en de vermeerderingsfactor t.b.v. areaalplanning en pootafstand berekend. In het veld zijn de bacteriezieke planten en de viruszieke planten geteld en verwijderd.
  De strijd om het zaad
  Visser, Bert - \ 2013
  gene banks - seed exchange - seeds - propagation materials - plant genetic resources - agro-biodiversity - food security - patents
  Selectie van minder vatbare onderstam voor Verticillium voor de teelt en trek van seringen: Fase 2: Selectie op vermeerdering, struikgroei en trekresultaten
  Kromwijk, J.A.M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1282)
  houtachtige planten als sierplanten - syringa - plantenziekten - verticillium dahliae - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - enten - weefselkweek - plantenontwikkeling - methodologie - ornamental woody plants - syringa - plant diseases - verticillium dahliae - rootstocks - propagation materials - scions - tissue culture - plant development - methodology
  Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd. Drie van de vijf bleken goed te vermeerderen in weefselkweek. Van deze drie onderstammen zijn planten opgekweekt tot entbare onderstam, geënt, opgekweekt tot trekbare struik en in bloei getrokken. Onderstam 104 gaf het beste resultaat. Bij deze onderstam waren de struiken het meest groeikrachtig en was de productie hoger dan bij struiken op traditionele zaailingonderstammen. Bovendien is er na het enten geen enkele struik uitgevallen. Tijdens de opkweek zijn geen zichtbare symptomen van Verticillium geconstateerd, terwijl die in naastgelegen struiken wel zijn geconstateerd. De struiken op de geselecteerde onderstammen bleken welliswaar minder vatbaar, maar niet resistent. In een slecht groeiende struik is wel Verticillium gevonden en bij een tweede planting van jonge onderstammen op een zwaar besmet perceel zijn wel verwelkingssymptomen als gevolg van Verticillium opgetreden.
  Tegengaan van kwaliteitsverlies door stress bij weefselkweek
  Krens, F.A. ; Klerk, G.J.M. de - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 29
  vermeerderingsmateriaal - weefselkweek - kweektechnieken - stress - arabidopsis thaliana - in vitro kweek - hypoxie - oxidatieve stress - hyperhydriciteit - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - propagation materials - tissue culture - culture techniques - stress - arabidopsis thaliana - in vitro culture - hypoxia - oxidative stress - hyperhydricity - agricultural research - crop quality
  Het onderzoek in dit project betrof stress bij planten gerelateerd aan aspecten van weefselkweek. Door de invloed van deze stress op kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde planten leiden in vitro vermeerderingsbedrijven grote verliezen. In deze publicatie verslag van onderzoek bij de zandraket, Arabidopsis thaliana, hét modelgewas bij uitstek in het moleculair genetische onderzoek bij planten. Daarnaast werden enkele commerciële gewassen bestudeerd.
  Innovatienetwerk Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van; Smits-van tuijl, D. ; Even, S. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 29
  boomkwekerijen - vermeerderingsmateriaal - stekken - meerlagenteelt - belichting - led lampen - teeltsystemen - gewasproductie - landbouwkundig onderzoek - forest nurseries - propagation materials - cuttings - multi-layer cultivation - illumination - led lamps - cropping systems - crop production - agricultural research
  In het praktijknetwerk ’Stekbedrijf van de toekomst’ heeft Boereboom Stekcultures samengewerkt met PPO Boomkwekerij, Cultus Agro Advies, Philips en VTI Horst om dit systeem te ontwikkelen. De boomkwekerijbedrijven Maarten Bloemen en Frans van Gils lieten ook hun gewassen bewortelen in het systeem. Het doel is uit te vinden hoe diverse gewassen zonder daglicht kunnen worden beworteld. Het rendement van stekbedrijven is nameljk sterk afhankelijk van het stekresultaat. Sommige soorten bewortelen slecht, bijv. een percentage van 50%. Door dit te verhogen, verbetert het rendement sterk. Verder is een versnelling van de beworteling interessant, zodat bijvoorbeeld meer stekrondes per jaar kunnen worden gerealiseerd. Een meerlagensysteem met LED-verlichting in een klimaatcel kan hiervoor mogelijkheden bieden.
  Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
  Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
  Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij
  Sluis, Bart van der - \ 2013
  verticillium dahliae - fungal diseases - street trees - cultural control - pratylenchus - propagation materials - rootstocks - biological soil sterilization - varietal resistance
  Meerlagenteelt onder led
  Even, S. ; Smits-van tuijl, D. ; Dalfsen, P. van - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 45 - 49.
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - teeltsystemen - lichtgevende dioden - meerlagenteelt - belichting - proeven - bereikt resultaat - led lampen - woody plants - propagation materials - cropping systems - light emitting diodes - multi-layer cultivation - illumination - trials - achievement - led lamps
  De resultaten van de praktijkproef waarbij de meerlagenteelt van boomkwekerijgewassen onder ledverlichting is onderzocht, zijn veelbelovend. De proeven laten een meerwaarde zien voor de beworteling van stek in een geconditioneerde klimaatcel die uitsluitend belicht wordt door ledverlichting.
  Vegetable breeding innovation in China and the Netherlands : a study at sectoral, company and project level
  Liu, Z. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Hans Dons, co-promotor(en): Maarten Jongsma; C.C. Huang. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736536 - 167
  zaden - zaadproductie - voedselproductie - groenten - vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - innovaties - productontwikkeling - duurzame landbouw - china - nederland - seeds - seed production - food production - vegetables - propagation materials - plant breeding - innovations - product development - sustainable agriculture - china - netherlands
  The seed business plays a crucial role at the basis of the food supply chain, and companies which are active in plant breeding and production and sales of seeds are embedded in a competitive environment. They continuously face challenges to develop higher yielding varieties with better or new qualities, optimized for sustainable production under a wide variety of growing conditions. To meet those challenges innovation through R&D is extremely important. For this study, I chose the vegetable breeding industry as the subject of this research and focused on two similar business sectors in two different parts of the world, China and the Netherlands.
  Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen de plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012
  Kruistum, G. van; Verschoor, J. ; Hoek, J. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO 3250232400) - 19
  aardbeien - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - warmtebehandeling - gewasbescherming - kleinfruit - nematodenbestrijding - strawberries - planting stock - propagation materials - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - heat treatment - plant protection - small fruits - nematode control
  In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. Na behandeling en een korte opslagperiode zijn de partijtjes incl. onbehandeld op 8 mei 2012 uitgeplant. De nieuwe CATT behandeling bleek even succesvol te zijn als de standaardmethode. Er werden geen verschillen tussen de rassen (Darselect, Elsanta, Figaro, Korona, Sonata, Symphony en Honeoye) vastgesteld. In een sub-proef is gebleken dat het tijdstip van een CATT behandeling flexibel, ook direct na laat rooien in januari, kan worden uitgevoerd. Vastgesteld is dat de enkele, na een aangepaste CATT behandeling, nog in de (moeder)planten aanwezige wortelknobbelaaltjes niet voldoende vitaal zijn om tot reproductie en vermeerdering te komen, zelfs niet na een groeiseizoen. Ook de dochterplanten bleven na de aangepaste CATT behandeling vrij van besmetting.
  Uniformiteit uitgangsmateriaal bij aardbeien
  Dieleman, Anja - \ 2013
  fruit crops - small fruits - strawberries - propagation materials - planting stock - cuttings - crop yield - plant development - variation
  'Beter communiceren in de greenports' (interview met Jan-willem Donkers en Floor Geerling-Eiff)
  Bannisseht, Q. van; Geerling-Eiff, F.A. ; Donkers, J. - \ 2013
  Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)24. - ISSN 0042-2223 - p. 10 - 11.
  tuinbouw - vermeerderingsmateriaal - glastuinbouw - bedrijven - kennisoverdracht - innovaties - agrarisch onderwijs - samenwerking - regioleren - communicatie - horticulture - propagation materials - greenhouse horticulture - businesses - knowledge transfer - innovations - agricultural education - cooperation - regional atelier - communication
  bronvermelding: Vakblad voor de Bloemisterij ( www.vakbladvoordebloemisterij.nl.)
  Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
  Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - winter - led lamps
  Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
  Weerbare plant
  Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2013
  cropping systems - capsicum annuum - sweet peppers - cultural control - methodology - plant protection - propagation materials
  Bronnenonderzoek Leucocoprinus in potplanten
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. - \ 2013
  potplanten - phalaenopsis - succulenten - schimmelziekten - proeven - bedrijfshygiëne - vermeerderingsmateriaal - oppotten - drainagewater - pot plants - phalaenopsis - succulent plants - fungal diseases - trials - industrial hygiene - propagation materials - potting - drainage water
  Bij de teelt van potplanten en in het bijzonder bij de teelt van Phalaenopsis en succulenten speelt een schimmel een rol in zowel de opkweekfase als bij retailer en consument. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii kan daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Het onderzoek heeft als hoofddoel om een oplossing te vinden voor deze typische schimmel.
  Bacterieziekten in zomerbloemen: Beter te voorkómen, want nog niet te genezen!
  Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Doorn, J. van - \ 2013
  zomerbloemen - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - cultuurmethoden - summer flowers - bacterial diseases - propagation materials - disease prevention - industrial hygiene - cultural methods
  Posterpresentatie over de huidige aanpak van bacterieziekten om ziekte te voorkomen en onderzoek naar een nieuwe aanpak van bacterieziekten.
  Kwekers houden Verticillium onder controle
  Berg, E. van den; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)21. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  boomkwekerijen - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - verticillium dahliae - cultuurmethoden - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - bodemkwaliteit - grondanalyse - forest nurseries - street trees - ornamental woody plants - biological soil sterilization - verticillium dahliae - cultural methods - propagation materials - industrial hygiene - soil quality - soil analysis
  Er is vooralsnog geen remedie tegen de bodemschimmel Verticillium dahliae. Door de aandacht voor de juiste teeltpercelen, een goede bodemgezondheid en secuur werken, kunnen kwekers van laan- en sierbomen de aantasting echter behoorlijk onder controle houden.
  Bacterieziekten in Prunus zijn jaarrond aanwezig
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)17. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  prunus laurocerasus - houtachtige planten - plantenplagen - bacterieziekten - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - fytosanitaire maatregelen - vermeerderingsmateriaal - prunus laurocerasus - woody plants - plant pests - bacterial diseases - industrial hygiene - agricultural research - phytosanitary measures - propagation materials
  Om bacterieziekten in Prunus effectief te kunnen aanpakken heeft PPO uitgebreid onderzocht waar Xanthomonas en Pseudomonas aanwezig zijn in besmette Prunus laurocerasus. De bacteriën blijken jaarrond aanwezig, vaak zonder uiterlijke symptomen en in lage aantallen. Er is dus altijd kans op verspreiding via stekken, ook als er geen symptomen aanwezig zijn.
  Intellectual property rights, international trade and plant breeding
  Eaton, D.J.F. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Erwin Bulte, co-promotor(en): J.E. Ligthart. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734693 - 186
  vermeerderingsmateriaal - plantenveredeling - kwekersrecht - intellectuele eigendomsrechten - internationale handel - innovaties - beleid - landbouwsector - landbouwbedrijven - productie - wereld - ontwikkelingslanden - propagation materials - plant breeding - breeders' rights - intellectual property rights - international trade - innovations - policy - agricultural sector - farms - production - world - developing countries
  Seed is the physical embodiment of the invention of the plant breeder. Plant varieties thus constitute a special form of innovation, and an assessment of intellectual property right (IPR) systems needs to take this into account. This thesis concentrates on IPRs but breeders do have a number of means by which they can capture part of the benefits from the cultivation of their new variety, rather than these falling into to public domain.
  Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen
  Kock, M.J.D. de; Stijger, I. - \ 2013
  Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)10. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  plantenvirussen - plantenziekten - teeltsystemen - diagnostische technieken - bodembacteriën - bodemschimmels - plantengenetica - landbouwkundig onderzoek - vermeerderingsmateriaal - plant viruses - plant diseases - cropping systems - diagnostic techniques - soil bacteria - soil fungi - plant genetics - agricultural research - propagation materials
  Virus afbreken, symptomen onderdrukken en infectie voorkomen. Dit zijn de drie strategieën die de weerbaarheid van de plant en het teeltsysteem tegen virussen kunnen verhogen. Soms is het al direct toepasbaar.
  Geen last van onverenigbaarheid : aantal kwekers specialiseert zich in bomen op eigen wortel (interview met J. Hiemstra en B.J. van der Sluis)
  Doorn, J. van; Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 46 - 50.
  boomteelt - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - oculeren - straatbomen - wortelstekken - arboriculture - cuttings - propagation materials - propagation - budding - street trees - root cuttings
  Een aantal laanboomkwekerijen in Nederland specialiseert zich steeds meer in het kweken van bomen op eigen wortel. Voordeel is dat er nooit onverenigbaarheid kan optreden en er minder of geen sprake is van opslag aan de onderstam. Ook de vraag van afnemers naar bomen op eigen wortel groeit. Wel is het bij stekken belangrijk dat een voldoende fijn vertakt en gelijkmatig wortelstelsel wordt ontwikkeld.
  Introductietraject sleedoornonderstammen
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  prunus spinosa - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - fruitgewassen - rassen (planten) - selectie - veredelingsmethoden - virussen - gebruikswaarde - kwekersrecht - wettelijke rechten - plantenvirussen - nederland - prunus spinosa - rootstocks - propagation materials - fruit crops - varieties - selection - breeding methods - viruses - use value - breeders' rights - legal rights - plant viruses - netherlands
  Uit het onderzoek naar de gebruikswaarde van sleedoornselecties als onderstam voor pruim zijn sele cties naar voren gekomen die zeer perspectiefvol zijn . Deze hebben een groeikracht tussen die van VVA - 1 en St. Julien A (Van der Steeg et al, 2011 ). PPO is eigenaar van deze selecties. Vanuit de steenfruitsector bestaat hiervoor veel belangstelling . Men wil graag zo snel mogelijk bomen op deze onderstammen kunnen planten. Voordat éé n of meer selecties in de praktijk geïntroduceerd zouden kunnen worden, dien d en ze echter: - virusvrij gemaakt te worden - wettelijk beschermd te worden - vermeerderd te worde n Daarnaast wa s er de behoefte om ‘pilot s ’ op te zetten om de waarde aan de sector te demonstreren. Verder diende ook in het buitenland interesse ge wek t te worden voor het gebruik van deze selecties als onderstam voor pruim, kwets en mogelijk ook voor abri koos, perzik en nectarine. Dit is een grote potentiële afzetmarkt voor de onderstammen, waarmee de collectieve investering geld kan opleveren. In 2011 en 2012 is in een viertal projecten aan deze zaken invulling gegeven. In dit rapport worden de projecten beschreven.
  Topproductie, minder energie en minder emissie: Resultaten uit onderzoekstraject Wageningen UR en GreenQ IC
  Helm, Frank van der - \ 2013
  protected cultivation - cultural methods - cropping systems - substrates - optimization methods - emission - energy saving - air conditioning - light regime - propagation materials - greenhouse crops
  Bronnenonderzoek Leucocoprinus birnbaumii - Fase A
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Baars, J.J.P. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1259) - 26
  potplanten - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricomycotina - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - water - vermeerderingsmateriaal - landbouwkundig onderzoek - pot plants - substrates - culture media - plant pathogenic fungi - agaricomycotina - disease prevention - industrial hygiene - water - propagation materials - agricultural research
  Bij de teelt van potplanten wordt op vaak onverklaarbare wijze een plotseling groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en paddenstoelen in het substraat waargenomen. De overmatige groei van schimmelpluis wordt veroorzaakt door de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii. Ook andere soorten uit het genus worden waargenomen gedurende de teelt. De schimmel Leucocoprinus birnbaumii behoort tot de familie Agaricaceae. Tot deze grote familie behoren ook de bekende champignon ( Agaricus bisporus ) en inktzwammen ( Coprinus soorten ). In dit onderzoek is een bronnenonderzoek uitgevoerd op praktijkbedrijven waarbij de schimmel Leucocoprinus birnbaumii in drainwater, in grondresten bij de oppotmachine en in jong plantmateriaal werd aangetoond. In de literatuur zijn er aanknopingspunten gevonden voor het ontwikkelen van niet-chemische beheersstrategiën van de schimmel. Bijvoorbeeld sturing met CO2 om de groei en de vorming van primordia van paddenstoelen te remmen. Ook kunnen isolaten van biologische bestrijders uit de praktijk en isolaten uit de champignonteelt van Trichoderma soorten worden getest op hun onderdrukkend effect tegen L. birnbaumii. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van bacteriële antagonisten.
  Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
  Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en brui nige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door Disappyr, met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone ( PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht.
  Risicovolle pathways; Verbetering kosteneffectiviteit door fytosanitaire ketenmaatregelen
  Benninga, J. ; Hennen, W.H.G.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155972 - 58
  vermeerderingsmateriaal - orchidaceae - chrysanthemum - plantenziekten - quarantaine organismen - bedrijfshygiëne - methodologie - risicofactoren - import - plantenplagen - propagation materials - orchidaceae - chrysanthemum - plant diseases - quarantine organisms - industrial hygiene - methodology - risk factors - imports - plant pests
  De keten van primaire productie tot en met importeur wordt in fytosanitair jargon 'pathway' genoemd. Met een pathway kunnen allerlei ongewenste organismen een land binnenkomen, vandaar dat er inspecties plaatsvinden. De kosten van fytosanitaire importinspecties zijn de laatste jaren sterk toegenomen, onder meer door toenemende importen van consumptieve sierteeltproducten en uitgangsmateriaal uit derde landen. In dit verkennende onderzoek is een studie gedaan naar de mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve maatregelen in diverse ketenschakels om de kosten van importinspecties te beperken. Daarbij zijn de gevolgen voor de infectiedruk van de zogenaamde quarantaineorganismen van groot belang. Er is vanuit meerdere invalshoeken getracht een beeld te krijgen van de meest risicovolle pathways. Voor de selectie van de meest risicovolle pathways is in dit onderzoek een methode ontwikkeld. In het tweede deel van dit onderzoek is van twee risicovolle pathways nagegaan wat het effect van te nemen fytosanitaire maatregelen is op de uiteindelijke ziektedruk op Nederland. Deze twee cases betreffen import van snijorchideeën uit Thailand en import van chrysantenstek uit Afrika.
  Stekken onder LED zonder daglicht
  Dalfsen, Pieter van - \ 2012
  ornamental woody plants - protected cultivation - illumination - light emitting diodes - trials - propagation materials - far red light - rooting - led lamps
  Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 17
  houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
  Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en bruinige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door D isappyr,met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht
  Goede alternatieven voor M.9 op komst (poster)
  Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  vruchtbomen - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - groeikracht - vruchtbaarheid - plantenplagen - fruit trees - rootstocks - propagation materials - vigour - fertility - plant pests
  Powerpointpresentatie over de plussen en minnen van Mg en de herkomst van alternatieve onderstammen in de fruitteelt.
  CATT voor schoon uitgangsmateriaal in de boomkwekerij - kansen voor de toekomst!
  Elberse, I.A.M. - \ 2012
  houtachtige planten - plantenplagen - fytosanitaire maatregelen - alternatieve methoden - vermeerderingsmateriaal - overblijvende planten - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - woody plants - plant pests - phytosanitary measures - alternative methods - propagation materials - perennials - controlled atmospheres - environmental control
  De laatste jaren komen fytosanitaire problemen vaker voor in de boomkwekerijsector. Diverse plagen in houtige gewassen en vaste planten zijn moeilijk te bestrijden met de huidige methoden. Voor deze plagen moeten alternatieve bestrijdingsmethoden worden ontwikkeld die vroeg in de keten kunnen worden ingezet. In dit project is het perspectief onderzocht voor het gebruik van CATT-behandelingen van twee typen uitgansmateriaal: stek van sierheesters en vaste planten in winterbewaring.
  Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)29/30. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - appels - plantenziekteverwekkende bacteriën - erwinia amylovora - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - onderstam-ent relatie - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - apples - plant pathogenic bacteria - erwinia amylovora - rootstocks - propagation materials - rootstock scion relationships - varietal susceptibility - disease resistance - agricultural research
  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe.
  'M 8' presteert net zo goed als 'M 9'
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)29/30. - ISSN 0923-2443 - p. 28 - 29.
  vruchtbomen - appels - enten - vermeerderingsmateriaal - onderstammen - gewasbescherming - plantenplagen - landbouwkundig onderzoek - fruit trees - apples - scions - propagation materials - rootstocks - plant protection - plant pests - agricultural research
  Met de bestaande appelonderstam ‘M 8’ is het mogelijk om even goede fruitteeltresultaten te behalen als met ‘M 9’. Dat blijkt uit vijfjarig onderzoek door PPO in Randwijk. ‘M 8’ staat te boek als minder vatbaar voor bacterievuur en biedt daarom perspectief om schade door deze ziekte te beperken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.