Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==public health legislation
  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten : ervaren belemmeringen en oplossingen
  Wagenberg, C.P.A. van; Eppink, M.M. ; Janssens, S.R.M. ; Roest, J.G. van der; Sluis, A.A. van der; Spiegel, M. van der - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag (Rapport / LEI 2011-061) - ISBN 9789086155583 - 52
  nieuwe eiwitten - voedselconsumptie - aanvaardbaarheid - wetgeving - gezondheidswetgeving - voedselveiligheid - insecten - algen - consumenten - Nederland - novel proteins - food consumption - acceptability - legislation - public health legislation - food safety - insects - algae - consumers - Netherlands
  Het ministerie van EL&I heeft Wageningen UR gevraagd te inventariseren welk belemmeringen bedrijven ervaren bij het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe eiwitbronnen en wat oplossingen daarvoor zijn. Er zijn elf bedrijven geïnterviewd, die nieuwe eiwitbronnen in Nederland ontwikkelen of produceren. Daarnaast zijn zes organisaties geïnterviewd, die te maken hebben met wettelijke en juridische aspecten van de productie van nieuwe eiwitten. De projectgroep heeft de interviewresultaten veralgemeniseerd en geordend in belemmeringen en oplossingen. De belangrijkste belemmeringen die bedrijven ervaren bij de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten zijn: complexe en ondoorzichtige procedures binnen de Novel Food Verordening; onvoldoende acceptatie door consumenten en producenten.
  Gezonde paddestoelen : bruikbaarheid van gezondheidsaspecten van in Nederland teelbare paddestoelen voor vermarkting
  Baars, J.J.P. - \ 2006
  Horst : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Paddestoelen - 30
  eetbare paddestoelen - functionele voedingsmiddelen - voedingsmiddelenwetgeving - gezondheidswetgeving - consumenteninformatie - voeding en gezondheid - Nederland - edible fungi - functional foods - food legislation - public health legislation - consumer information - nutrition and health - Netherlands
  Een overzicht van de belangrijkste gezondheidsbevorderende aspecten van bijzondere paddestoelen (dit in andere paddestoelsoorten dan de champignon). Het staat buiten kijf dat paddestoelen allerlei stoffen bevatten met een therapeutische werking. Volgens de huidige Nederlandse wet mag echter niet met medische claims worden gewerkt om een product te vermarkten. Gezondheidsclaims zijn onder voorwaarden wel toegestaan. Het precieze verschil tussen gezondheidsclaims en medische claims is niet altijd helder. Veel hangt af van de precieze formulering. Wel is duidelijk dat gezondheidsclaims alleen zijn toegestaan als ze gebaseerd zijn op feiten. Een consument mag door onjuiste claims niet misleid worden
  Bijlage 1: De General Food Law van de EU
  Meulen, B.M.J. van der - \ 2003
  In: Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? : essays en een verslag van een conferentie / Rougoor, C., van der Weijden, W., Bol, P., Den Haag : Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van LNV - p. 119 - 119.
  voedselveiligheid - volksgezondheid - voedselinspectie - gezondheidswetgeving - voedselhygiëne - ontwikkelingslanden - nederland - food safety - public health - food inspection - public health legislation - food hygiene - developing countries - netherlands
  Voedselveiligheid krijgt al decennialang aandacht, maar is de laatste jaren een hype geworden. Dat komt vooral door een reeks voedselschandalen, waarvan BSE de meeste aandacht kreeg. De overheid, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie, supermarkten en de horeca hebben tal van maatregelen genomen. Niet zonder succes, want de voedselveiligheid is verder verbeterd en het vertrouwen van de burger in de voedselveiligheid en in de verantwoordelijke instanties heeft, althans in Nederland, geen blijvende schade opgelopen. Dit rapport bevat: een programma van de conferentie; een verslag van de conferentie; de essays van deskundigen; een interview met keynote speaker professor Tim Lang van City University in Londen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.