Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 116

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Regionale aanpak geurhinder reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : een onderzoek naar knelpunten met betrekking tot geurhinder en in hoeverre een gemeentelijk geurbeleid in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij een oplossing biedt
  Gies, T.J.A. ; Jeurissen, L.J.J. ; Naeff, H.S.D. ; Staritsky, I.G. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1677) - 123
  stankemissie - luchtverontreiniging - wetgeving - intensieve veehouderij - regionaal beleid - gelderse vallei - utrecht - reconstructie - Nederland - odour emission - air pollution - legislation - intensive livestock farming - regional policy - gelderse vallei - utrecht - reconstruction - Netherlands
  In het kader van de reconstructie ligt er een opgave om de werkelijk beleefde geurhinder te verminderen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Deze wet biedt de mogelijkheid om in gebieden de wettelijke normstelling aan te passen aan het karakter van het gebied. Deze maatwerkbenadering vergt echter wel een goede onderbouwing. In dit onderzoek worden de knelpunten met betrekking tot geurhinder in relatie tot wettelijke normen uit de Wet Geurhinder en veehouderij in beeld gebracht. Tevens wordt er gekeken in hoeverre, rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied, een maatwerkbenadering een oplossing biedt
  Reconstructie leidt niet tot echte veranderingen
  Dubbeldam, R. ; Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)16. - p. 16 - 17.
  ruimtelijke ordening - europees fonds voor regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - ontwikkelingsprojecten - opinies - reconstructie - physical planning - european regional development fund - agricultural development - development projects - opinions - reconstruction
  De reconstructie moet een kwaliteitsimpuls geven aan gebieden met een hoge concentratie aan intensieve veehouderij. De opgave is de kwaliteit van natuur, landschap, milieu en water te verbeteren, de veterinaire risico’s te verminderen en de sociaal-economische structuur van het platteland te versterken. Maar leidt de reconstructie wel tot echte veranderingen?
  10 wegen om te groeien : oplossingen voor schaalvergroting binnen de melkveehouderij in de Achterhoek en Liemers
  Zijlstra, J. ; Booij, A. ; Ronde, D. de - \ 2008
  Deventer : LTO NOORD - 34
  melkveehouderij - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - rentabiliteit - grote concerns - reconstructie - achterhoek - liemers - toekomst - dairy farming - entrepreneurship - farm management - profitability - large firms - reconstruction - achterhoek - liemers - future
  In deze brochure laten melkveehouders en experts hun licht schijnen over de mogelijke uitbreiding binnen de melkveehouderij in het reconstructiegebied Achterhoek en Liemers. Zij geven aanbevelingen en tips en wijzen de weg naar een toekomst voor de melkveehouderij. Van betere rentabiliteit, het zoeken van samenwerking, mogelijkheden van kavelruil, natuurbeheer en landschapsonderhoud tot "kijk eens per jaar waar je staat en wat je wilt". Een project in samenwerking met LNV, LTO, WUR en het Plattelandshuis
  De geschiedenis van de reconstructie : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Bleumink, H. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.2) - 87 p.
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - milieubeleid - stankbestrijding - geschiedenis - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - environmental policy - odour abatement - history - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Dit rapport omvat een geschiedschrijving van de reconstructie op overkoepelend niveau. Het gaat in op de precieze omstandigheden die in 1997 leidden tot de eerste ideeen voor de reconstructie en op de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden: de pilots, de langdurige behandeling van de Reconstructiewet in de Tweede en Eerste Kamer, de introductie van de integrale zonering, de afstemming met het ammoniak- en stankdossier, de lobby van de provincies, het pact van Brakkenstein, ruimte-voor-ruimte en het Krokusakkoord. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden.
  Haalbaarheidsonderzoek gecombineerde verwerking van zuiveringsslib en mestvergisting in Limburg : een verkennend onderzoek
  Elbersen, H.W. ; Hoeksma, P. ; Man, A. de - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 869) - 57
  afvalverwerking - slib - mest - rioolslib - biogasmest - intensieve veehouderij - haalbaarheidsstudies - mestverwerking - reconstructie - slibzuivering - zuiveringsinstallaties - noord-limburg - midden-limburg - waste treatment - sludges - manures - sewage sludge - biogas slurry - intensive livestock farming - feasibility studies - manure treatment - reconstruction - sludge treatment - purification plants - noord-limburg - midden-limburg
  De grote hoeveelheid intensieve veehouderij leidt tot een regionaal mest- en nutriëntenoverschot. Mest covergisting kan voor een aantal veehouderijbedrijven in het reconstructiegebied Noord- en Midden- Limburg een nieuwe economische activiteit worden. Hierbij is het belangrijk om direct het biogas of indirect de restwarmte op een efficiënte manier in te zetten. Het WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) beheert 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op 3 plaatsen (Venlo, Hoensbroek en Susteren) wordt het geproduceerde slib gedroogd. De gedroogde slib wordt als brand- en bouwstof bij de ENCI afgezet. Het is onzeker of de ENCI na 2015 in bedrijf zal blijven. Het WBL voert momenteel een strategiestudie uit naar de mogelijkheden van slibverwerking in de toekomst. De studie wordt breed ingezet en gebruik van alternatieve brandstoffen of restwarmte krijgt de nodige aandacht. De Wageningen UR (Instituut AFSG i.s.m. ASG) heeft in opdracht van het WBL de mogelijkheden van gecombineerde verwerking zuiveringsslib en vergisting van mest en agro-residuen in kaart gebracht
  Waterrichtlijn kruipt langzaam het erf op
  Korting, D. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 2007 (2007)27 jan.. - ISSN 1871-093X - p. 43 - 43.
  waterbeheer - waterbeleid - grondwater - hydrologie - oppervlaktewater - waterzuivering - waterschappen - provincies - maatregelen - de peel - reconstructie - water management - water policy - groundwater - hydrology - surface water - water treatment - polder boards - provinces - measures - de peel - reconstruction
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) komt steeds prominenter op de agenda en dichterbij het veld. Hoe vertaal je een voor velen abstract klinkende Kaderrichtlijn Water naar maatregelen in het veld waarvoor ook boeren en tuinders warm lopen? Die vraag houdt waterbeherend Nederland behoorlijk bezig. Op een workshop georganisserd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Alterra in Weert, werd gespeurd naar mogelijke antwoorden
  Evaluatie Stabiliteitsfonds 2004 en 2005
  Frerks, G.E. ; Klem, B. - \ 2007
  Amsterdam/Wageningen : BartKlemResearch / Wageningen Universiteit - 92
  ontwikkelingshulp - stabiliteit - ontwikkeling - ontwikkelingsbeleid - herstel - preventie - conflict - oorlog - niet-gouvernementele organisaties - ontwikkelingsprogramma's - beoordeling - ontwikkelingslanden - nederland - vrede - reconstructie - development aid - stability - development - development policy - rehabilitation - prevention - conflict - war - non-governmental organizations - development programmes - assessment - developing countries - netherlands - peace - reconstruction
  Casestudy Peel en Maas : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden, nr. 5
  Groot, A.M.E. ; Kuindersma, W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.5)
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - de peel - noord-brabant - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - de peel - noord-brabant
  Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie in Peel en Maas. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. Peel en Maas is een van de zeven Brabantse reconstructiegebieden. Conclusie is dat de reconstructie in Peel en Maas heeft gezorgd voor een nieuwe ontwikkelingsgerichte benadering van het landelijk gebied. Partijen zijn ook beter gaan samenwerken door de reconstructie. Het planeigenaarschap rond het reconstructieplan is groot bij de betrokken gebiedspartijen. In de uitvoering liggen veel verantwoordelijkheden bij gemeenten en waterschap. Daarbij worden ze ondersteund door de provincie en het streekhuis
  Op zoek naar ruimte voor landbouw en natuur: community of Practice
  Baltussen, W.H.M. ; Peet, G.F.V. van der - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 4.07.03) - ISBN 9789086151608 - 26
  intensieve veehouderij - landgebruiksplanning - gedragscode - besluitvorming - natuurbescherming - landgebruik - boeren - nederland - onderzoek - overeenkomsten - reconstructie - noord-brabant - intensive livestock farming - land use planning - code of practice - decision making - nature conservation - land use - farmers - netherlands - research - agreements - reconstruction - noord-brabant
  In dit rapport is de methodiek van de Community of Practice (CoP) beschreven. Dit is geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het reconstructiegebied Beerze Reusel. Een CoP is onder andere geschikt om complexe problemen aan te pakken waar meerdere partijen bij betrokken zijn en waarbij niemand tot een geschikte oplossing kan komen. Daarnaast zijn praktische handvatten vermeld voor organisaties die in de toekomst met een CoP aan de slag willen. In this report the method Community of Practice (CoP) is described. The different steps of the method are illustrated by a practical example in the region Beerze Reusel in the Netherlands. A CoP is suitable for a complex problem where many organisations are involved and none of them can find a suitable solution. Practical do's and don'ts are presented for the different steps to help organisations which want to use the CoP method in the future.
  Casestudy Nederweert : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Boer, S. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.6) - 59
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - de peel
  Dit rapport doet verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in het gebied Nederweert. Het is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In dit rapport staat het proces rond planvorming en uitvoering van de reconstructie centraal (2000-2006). Eveneens wordt aandacht besteed aan de reconstructiepilot die in de periode 1999-2003 plaatsvond. De belangrijkste conclusie is dat de uitvoering van de reconstructie in het gebied Nederweert tot nu toe moeizaam is verlopen, doordat onvoldoende duidelijk is wat de gebiedspartijen met de reconstructie willen bereiken. Enerzijds is sprake van een gebrek aan `planeigenaarschap¿: de wensen, ideeën en initiatieven vanuit het gebied sluiten onvoldoende aan bij het reconstructieplan van de provincie Limburg. Anderzijds is sprake van problematische verhoudingen tussen sommige partijen en bestuurders in het gebied en heeft bij een aantal gemeenten de gemeentelijke herindeling veel aandacht opgeëist. Hierdoor is de samenwerking in het gebied (in de gebiedscommissie en in integrale projecten) nog onvoldoende ontwikkeld.
  Casestudy Salland : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.3) - 59
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland
  Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudy onderzoek naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie in Salland. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. Conclusie is dat de reconstructie in Salland leidde tot een brede betrokkenheid van regionale partijen bij de planvorming en –uitvoering. Ook heeft de reconstructie bijgedragen aan een nieuwe benadering van het landelijk gebied. Betrokken overheden zijn meer ontwikkelings- en uitvoeringsgericht gaan denken en werken. Bovendien is de samenwerking tussen overheden versterkt. Alle betrokkenen zijn er verder van doordrongen dat het Sallandse platteland ‘van iedereen is’, ondanks verschillen in rollen, posities en belangen. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er zijn resultaten geboekt op het gebied van instrumentele vernieuwing (bijv. rood voor rood en beleidsregels voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing), leefbaarheid en verbrede landbouwontwikkeling. Op het gebied van de uitvoering van het omgevingsbeleid zijn de resultaten nog minder zichtbaar: zo is de belangstelling voor verplaatsing uit extensiveringsgebied gering. Wel wordt er vooral in gebiedsuitwerkingen gewerkt aan oplossingen waarbij natuur(ontwikkeling), verdroging en landbouw¬structuur¬versterking hand in hand gaan.
  Van varkenspest tot integrale gebiedsontwikkeling : evaluatie van de reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. ; Boer, S. de; Groot, A.M.E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441) - 107
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - landbouwontwikkeling - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - agricultural development - evaluation - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  In deze evaluatie van de reconstructie zandgebieden komt eerst de ontwikkeling van de reconstructie aan bod: van een ruimtelijke aanpak van de problemen in de varkenshouderij tot een breed proces van integrale gebiedsontwikkeling. De tussenresultaten worden vervolgens beschreven vanuit vijf deelperspectieven: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, landbouwontwikkeling en sociaal-economische vitaliteit. Speciale aandacht wordt gegeven aan de reconstructiegebieden: Salland, Gelderse Vallei, Nederweert, Peel en Maas
  Casestudy Gelderse Vallei / Utrecht-Oost : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Kuindersma, W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.4) - 71
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - gelderse vallei
  Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In de casestudy staat het proces rond de vorming van het reconstructieplan (2000-2005) centraal, alsmede de daarop volgende discussies over de uitvoering van het reconstructieplan. Conclusie is dat het reconstructieproces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking op gebiedsniveau. De samenwerking bouwt voort op de ervaringen in het ROM-project Gelderse Vallei. Ook het eigen programmabureau vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit proces. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduidelijkheid bij de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde deze discussie een stuk minder
  Piemonte, Italië
  Meulen, H.S. van der - \ 2006
  In: Duurzaam platteland in Brabant Tilburg : Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken - p. 86 - 92.
  regionale planning - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - zandgronden - reconstructie - noord-brabant - regional planning - regional development - sustainability - sandy soils - reconstruction - noord-brabant
  Het landelijk buitengebied in Brabant staat onder druk. Het leek de Duurzaamheidsraad Brabant een goed idee een handreiking samen te stellen voor een duurzaam platteland. De essays, beschouwingen, adviezen en vergelijkingen met het buitenland geven geen eenduidig antwoord op de problemen die er zijn, maar ze bevatten wel een palet van kansen, perspectieven en nieuwe mogelijkheden. Duurzaamheid is hierbij het thema dat als verbindend kader fungeert. Twee vragen stonden in de achtergrondstudie centraal: wat zijn drijvende krachten achter de huidige plattelandsontwikkeling en hoe kunnen we de huidige kracht van het Brabantse platteland versterken en de uitvoering van de reconstructie verbeteren.
  Verwachtingen en voorlopige resultaten van de reconstructie zandgebieden : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.1) - 159
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Deze tussenrapportage van de evaluatie van de reconstructie zandgebieden omvat een globale analyse en beoordeling van de (voorgenomen) resultaten van de reconstructie zandgebieden tot de zomer van 2006. De resultaten worden eerst beschreven vanuit zes deelperspectieven op de reconstructie: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, veterinaire veiligheid, economisch perspectief van de landbouw en sociaal-economische vitaliteit/leefbaarheid. De resultaten liggen in deze fase van de reconstructie vooral op het vlak van procesmatige, organisatorische en instrumentele vernieuwing. Inhoudelijke resultaten zijn onder meer geboekt op het vlak van ontstening, bedrijfsverplaatsingen in de intensieve veehouderij en sociaal-economische vitaliteit. De beoordeling op integraliteit, regionaal maatwerk en uitvoerbaarheid valt tenslotte gematigd positief uit.
  Fosfaatpilot Noord- en Midden-Limburg; plan van aanpak en monitoring
  Noij, I.G.A.M. ; Bakel, P.J.T. van; Smidt, R.A. ; Massop, H.T.L. ; Chardon, W.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1255) - 127
  oppervlaktewater - waterverontreiniging - fosfaten - zandgronden - milieubescherming - drainage - monitoring - platteland - nederland - noord-limburg - reconstructie - midden-limburg - surface water - water pollution - phosphates - sandy soils - environmental protection - drainage - monitoring - rural areas - netherlands - reconstruction - noord-limburg - midden-limburg
  Dit plan van aanpak en monitoring van maatregelen tegen fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied zal worden gebruikt voor het proefproject Fosfaatpilot Noord- en Midden- Limburg, dat de Dienst Landelijk Gebied uitvoert in het kader van de Reconstructie van de Zandgebieden. Een gebiedsdiagnose is ontwikkeld en uitgevoerd om de landbouwpercelen met de grootste risico¿s te identificeren, en om voor deze percelen de meest geschikte maatregelen te vinden: uitmijnen, samengestelde diepe drainage met niveauregeling of maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling. Daarnaast zijn een drietal andere maatregelen beschouwd: een groot en een klein vloeiveld voor het zuiveren van oppervlaktewater uit landbouwgebied, de wasmachine voor het bewust uitspoelen van fosfaat uit voormalige landbouwgrond ter voorbereiding op natuurontwikkeling, en het omleiden van landbouwwater voor de verbetering van de waterkwaliteit van een herstelde beek. De gebiedsdiagnose was gericht op het perceelsniveau en bestond uit een hydrologische analyse van emissieroutes op basis van karteerbare kenmerken en een analyse van de verspreiding van fosfaatbronnen in het studiegebied door middel van een enquête en aanvullend grondonderzoek. Op de percelen die zijn aangewezen voor de maatregelen zullen metingen (P, N) aan bodem en water met en zonder maatregel worden uitgevoerd om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de maatregelen. Het monitoringplan is gericht op opschaling van de resultaten van de maatregelen naar grotere delen van Limburg
  Workshop Evaluatie Reconstructie Zandgebieden Kiezen voor resultaten : 16 november 2005, kasteel Groeneveld, Baarn
  Boonstra, F.G. - \ 2005
  Wageningen : Alterra / Ministerie van LNV - 19
  zandgronden - regionale planning - intensieve veehouderij - overheidsbeleid - landschap - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - sandy soils - regional planning - intensive livestock farming - government policy - landscape - evaluation - reconstruction - policy evaluation
  Terugkijken is vooruitzien: rondetafeldiscussie over de hete hangijzers van de reconstructie en de evaluatie ervan” met: • Herman Wierenga (Directie Platteland, LNV) • Bertus Hesselink (Voorzitter gebiedscommissie pilot Neede - Borculo) • Katrien Termeer (Hoogleraar Bestuurskunde, Wageningen UR)
  Verkenning robuustheid van de zoneringsgebieden van de reconstructie in het licht van het water- en ammoniakbeleid en de verstedelijking
  Hermans, T. ; Leenders, D. ; Argicola, H. ; Bolt, F.J.E. van der; Kwakernaak, C. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra speciale uitgave 2005/08) - 53
  zandgronden - regionale planning - besluitvorming - landgebruik - verontreinigingsbeheersing - waterbeheer - reconstructie - sandy soils - regional planning - land use - pollution control - water management - decision making - reconstruction
  Andere overheid in de praktijk; leren van de vertrouwensrelatie tussen rijk en provincie in de reconstructie
  Boonstra, F.G. ; Neven, M.G.G. - \ 2005
  Wageningen : Alterra - 37
  overheidsbeleid - zandgronden - regionale planning - besluitvorming - reconstructie - limburg - government policy - sandy soils - regional planning - decision making - reconstruction - limburg
  Ruimte voor reconstructie. Over de invloed van autonome en recente beleidsmatige ontwikkelingen op het aantal bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie
  Vogelzang, T.A. ; Bavel, M.A.H.J. van; Kuhlman, J.W. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2005
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052420004 - 72
  intensieve veehouderij - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - veehouderijbedrijven - platteland - zandgronden - ruimtelijke ordening - waterbeheer - richtlijnen (directives) - geografische verdeling - standplaatsfactoren - plattelandsplanning - reconstructie - invloeden - locatie - physical planning - geographical distribution - site factors - livestock enterprises - intensive livestock farming - sandy soils - water management - directives - government policy - rural planning - rural areas - netherlands - reconstruction - location - influences
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke invloed autonome ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en recente ontwikkelingen inzake het mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water zullen hebben op het aantal te verplaatsen veehouderijbedrijven in het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet. Op basis van een kwalitatieve en een kwantitatieve modelmatige analyse is bepaald hoeveel bedrijven er in principe in aanmerking komen voor hervestiging vanuit extensiveringsgebieden en hoeveel bedrijven daadwerkelijk de stap naar verplaatsing zullen gaan zetten. This report examines the question of how autonomous developments in intensive livestock farming and recent developments in the manure policy and the Water Framework Directive will affect the number of livestock holdings to be relocated under the Reconstruction Act. A qualitative and quantitative analysis model has been used to determine how many holdings are theoretically eligible for relocation and how many will actually decide to relocate.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.