Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 51 - 100 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Van varkenspest tot integrale gebiedsontwikkeling : evaluatie van de reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. ; Boer, S. de; Groot, A.M.E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441) - 107
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - landbouwontwikkeling - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - agricultural development - evaluation - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  In deze evaluatie van de reconstructie zandgebieden komt eerst de ontwikkeling van de reconstructie aan bod: van een ruimtelijke aanpak van de problemen in de varkenshouderij tot een breed proces van integrale gebiedsontwikkeling. De tussenresultaten worden vervolgens beschreven vanuit vijf deelperspectieven: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, landbouwontwikkeling en sociaal-economische vitaliteit. Speciale aandacht wordt gegeven aan de reconstructiegebieden: Salland, Gelderse Vallei, Nederweert, Peel en Maas
  Casestudy Gelderse Vallei / Utrecht-Oost : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Kuindersma, W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.4) - 71
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - gelderse vallei - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - gelderse vallei
  Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de resultaten van de reconstructie in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. In de casestudy staat het proces rond de vorming van het reconstructieplan (2000-2005) centraal, alsmede de daarop volgende discussies over de uitvoering van het reconstructieplan. Conclusie is dat het reconstructieproces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking op gebiedsniveau. De samenwerking bouwt voort op de ervaringen in het ROM-project Gelderse Vallei. Ook het eigen programmabureau vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit proces. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduidelijkheid bij de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde deze discussie een stuk minder
  Linked versus unlinked markers: multilocus microsatellite haplotype sharing as a tool to estimate gene flow and introgression
  Koopman, W.J.M. ; Li, Y. ; Coart, E. ; Weg, W.E. van de; Vosman, B.J. ; Roldán-Ruiz, I. ; Smulders, M.J.M. - \ 2007
  Molecular Ecology 16 (2007)2. - ISSN 0962-1083 - p. 243 - 256.
  apple malus-domestica - quantitative trait loci - sylvestris l. mill. - population-structure - genotype data - scab resistance - f-st - reconstruction - diversity - conservation
  We have explored the use of multilocus microsatellite haplotypes to study introgression from cultivated (Malus domestica) into wild apple (Malus sylvestris), and to study gene flow among remnant populations of M. sylvestris. A haplotype consisted of alleles at microsatellite loci along one chromosome. As destruction of haplotypes through recombination occurs much faster than loss of alleles due to genetic drift, the lifespan of a multilocus haplotype is much shorter than that of the underlying alleles. When different populations share the same haplotype, this may indicate recent gene flow between populations. Similarly, haplotypes shared between two species would be a strong signal for introgression. As the expected lifespan of a haplotype depends on the strength of the linkage, the length [in centiMorgans (cM)] of the haplotype shared contains information on the number of generations passed. This application of shared haplotypes is distinct from using haplotype-sharing to detect association between markers and a certain trait. We inferred haplotypes for four to eight microsatellite loci on Linkage Group 10 of apple from genotype data using the program phase, and then identified those haplotypes shared between populations and species. Compared with a Bayesian analysis of unlinked microsatellite loci using the program structure, haplotype-sharing detected a partially different set of putative hybrids. Cultivated haplotypes present in M. sylvestris were short (<1.5 cM), indicating that introgression had taken place many generations ago, except for two Belgian plants that contained a haplotype of 47.1 cM, indicating recent introgression. In the estimation of gene flow, F ST based on unlinked loci indicated small (0.032-0.058) but statistically significant differentiation between some populations only. However, various M. sylvestris haplotypes were shared in nearly all pairwise comparisons of populations, and their length indicated recent gene flow. Hence, all Dutch populations should be considered as one conservation unit. The added value of using sharing of multilocus microsatellite haplotypes as a source of population genetic information is discussed
  Least Absolute Regression Network Analysis of the Murine Osteoblast Differentation Network
  Someren, E.P. van; Vaes, B.L.T. ; Steegenga, W.T. ; Sijbers, A.M. ; Dechering, K.J. - \ 2006
  Bioinformatics 22 (2006)4. - ISSN 1367-4803 - p. 477 - 484.
  genetic regulatory networks - expression data - cells - bone - identification - protein - reconstruction - growth
  Motivation: We propose a reverse engineering scheme to discover genetic regulation from genome-wide transcription data that monitors the dynamic transcriptional response after a change in cellular environment. The interaction network is estimated by solving a linear model using simultaneous shrinking of the least absolute weights and the prediction error. Results: The proposed scheme has been applied to the murine C2C12 cell-line stimulated to undergo osteoblast differentiation. Results show that our method discovers genetic interactions that display significant enrichment of co-citation in literature. More detailed study showed that the inferred network exhibits properties and hypotheses that are consistent with current biological knowledge.
  Piemonte, Italië
  Meulen, H.S. van der - \ 2006
  In: Duurzaam platteland in Brabant Tilburg : Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken - p. 86 - 92.
  regionale planning - regionale ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - zandgronden - reconstructie - noord-brabant - regional planning - regional development - sustainability - sandy soils - reconstruction - noord-brabant
  Het landelijk buitengebied in Brabant staat onder druk. Het leek de Duurzaamheidsraad Brabant een goed idee een handreiking samen te stellen voor een duurzaam platteland. De essays, beschouwingen, adviezen en vergelijkingen met het buitenland geven geen eenduidig antwoord op de problemen die er zijn, maar ze bevatten wel een palet van kansen, perspectieven en nieuwe mogelijkheden. Duurzaamheid is hierbij het thema dat als verbindend kader fungeert. Twee vragen stonden in de achtergrondstudie centraal: wat zijn drijvende krachten achter de huidige plattelandsontwikkeling en hoe kunnen we de huidige kracht van het Brabantse platteland versterken en de uitvoering van de reconstructie verbeteren.
  Verwachtingen en voorlopige resultaten van de reconstructie zandgebieden : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Boonstra, F.G. ; Kuindersma, W. ; Bleumink, H. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.1) - 159
  regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - gelderse vallei - de peel - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland - gelderse vallei - de peel
  Deze tussenrapportage van de evaluatie van de reconstructie zandgebieden omvat een globale analyse en beoordeling van de (voorgenomen) resultaten van de reconstructie zandgebieden tot de zomer van 2006. De resultaten worden eerst beschreven vanuit zes deelperspectieven op de reconstructie: procesmatige en organisatorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering van omgevingsbeleid, veterinaire veiligheid, economisch perspectief van de landbouw en sociaal-economische vitaliteit/leefbaarheid. De resultaten liggen in deze fase van de reconstructie vooral op het vlak van procesmatige, organisatorische en instrumentele vernieuwing. Inhoudelijke resultaten zijn onder meer geboekt op het vlak van ontstening, bedrijfsverplaatsingen in de intensieve veehouderij en sociaal-economische vitaliteit. De beoordeling op integraliteit, regionaal maatwerk en uitvoerbaarheid valt tenslotte gematigd positief uit.
  Fosfaatpilot Noord- en Midden-Limburg; plan van aanpak en monitoring
  Noij, I.G.A.M. ; Bakel, P.J.T. van; Smidt, R.A. ; Massop, H.T.L. ; Chardon, W.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1255) - 127
  oppervlaktewater - waterverontreiniging - fosfaten - zandgronden - milieubescherming - drainage - monitoring - platteland - nederland - noord-limburg - reconstructie - midden-limburg - surface water - water pollution - phosphates - sandy soils - environmental protection - drainage - monitoring - rural areas - netherlands - reconstruction - noord-limburg - midden-limburg
  Dit plan van aanpak en monitoring van maatregelen tegen fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied zal worden gebruikt voor het proefproject Fosfaatpilot Noord- en Midden- Limburg, dat de Dienst Landelijk Gebied uitvoert in het kader van de Reconstructie van de Zandgebieden. Een gebiedsdiagnose is ontwikkeld en uitgevoerd om de landbouwpercelen met de grootste risico¿s te identificeren, en om voor deze percelen de meest geschikte maatregelen te vinden: uitmijnen, samengestelde diepe drainage met niveauregeling of maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling. Daarnaast zijn een drietal andere maatregelen beschouwd: een groot en een klein vloeiveld voor het zuiveren van oppervlaktewater uit landbouwgebied, de wasmachine voor het bewust uitspoelen van fosfaat uit voormalige landbouwgrond ter voorbereiding op natuurontwikkeling, en het omleiden van landbouwwater voor de verbetering van de waterkwaliteit van een herstelde beek. De gebiedsdiagnose was gericht op het perceelsniveau en bestond uit een hydrologische analyse van emissieroutes op basis van karteerbare kenmerken en een analyse van de verspreiding van fosfaatbronnen in het studiegebied door middel van een enquête en aanvullend grondonderzoek. Op de percelen die zijn aangewezen voor de maatregelen zullen metingen (P, N) aan bodem en water met en zonder maatregel worden uitgevoerd om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de maatregelen. Het monitoringplan is gericht op opschaling van de resultaten van de maatregelen naar grotere delen van Limburg
  Workshop Evaluatie Reconstructie Zandgebieden Kiezen voor resultaten : 16 november 2005, kasteel Groeneveld, Baarn
  Boonstra, F.G. - \ 2005
  Wageningen : Alterra / Ministerie van LNV - 19
  zandgronden - regionale planning - intensieve veehouderij - overheidsbeleid - landschap - evaluatie - reconstructie - beleidsevaluatie - sandy soils - regional planning - intensive livestock farming - government policy - landscape - evaluation - reconstruction - policy evaluation
  Terugkijken is vooruitzien: rondetafeldiscussie over de hete hangijzers van de reconstructie en de evaluatie ervan” met: • Herman Wierenga (Directie Platteland, LNV) • Bertus Hesselink (Voorzitter gebiedscommissie pilot Neede - Borculo) • Katrien Termeer (Hoogleraar Bestuurskunde, Wageningen UR)
  Verkenning robuustheid van de zoneringsgebieden van de reconstructie in het licht van het water- en ammoniakbeleid en de verstedelijking
  Hermans, T. ; Leenders, D. ; Argicola, H. ; Bolt, F.J.E. van der; Kwakernaak, C. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra speciale uitgave 2005/08) - 53
  zandgronden - regionale planning - besluitvorming - landgebruik - verontreinigingsbeheersing - waterbeheer - reconstructie - sandy soils - regional planning - land use - pollution control - water management - decision making - reconstruction
  Andere overheid in de praktijk; leren van de vertrouwensrelatie tussen rijk en provincie in de reconstructie
  Boonstra, F.G. ; Neven, M.G.G. - \ 2005
  Wageningen : Alterra - 37
  overheidsbeleid - zandgronden - regionale planning - besluitvorming - reconstructie - limburg - government policy - sandy soils - regional planning - decision making - reconstruction - limburg
  Ruimte voor reconstructie. Over de invloed van autonome en recente beleidsmatige ontwikkelingen op het aantal bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie
  Vogelzang, T.A. ; Bavel, M.A.H.J. van; Kuhlman, J.W. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2005
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052420004 - 72
  intensieve veehouderij - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - veehouderijbedrijven - platteland - zandgronden - ruimtelijke ordening - waterbeheer - richtlijnen (directives) - geografische verdeling - standplaatsfactoren - plattelandsplanning - reconstructie - invloeden - locatie - physical planning - geographical distribution - site factors - livestock enterprises - intensive livestock farming - sandy soils - water management - directives - government policy - rural planning - rural areas - netherlands - reconstruction - location - influences
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke invloed autonome ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en recente ontwikkelingen inzake het mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water zullen hebben op het aantal te verplaatsen veehouderijbedrijven in het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet. Op basis van een kwalitatieve en een kwantitatieve modelmatige analyse is bepaald hoeveel bedrijven er in principe in aanmerking komen voor hervestiging vanuit extensiveringsgebieden en hoeveel bedrijven daadwerkelijk de stap naar verplaatsing zullen gaan zetten. This report examines the question of how autonomous developments in intensive livestock farming and recent developments in the manure policy and the Water Framework Directive will affect the number of livestock holdings to be relocated under the Reconstruction Act. A qualitative and quantitative analysis model has been used to determine how many holdings are theoretically eligible for relocation and how many will actually decide to relocate.
  Voorbij de leek, de wetenschapper en de moralist....; Een onderzoek naar typen argumenten die mensen gebruiken om geloofwaardigheid op te bouwen in onderhandelingen over de herinrichting van het landeljik gebied
  Neuvel, J.M.M. ; Aarts, M.N.C. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004)4. - ISSN 0921-481X - p. 208 - 216.
  regionale planning - participatie - opinies - sociale interactie - communicatie - nederland - zandgronden - noord-brabant - reconstructie - de peel - regional planning - sandy soils - participation - opinions - social interaction - communication - netherlands - reconstruction
  Dit artikel beschrijft de analyse van klankbordgroepbijeenkomsten bij de reconstructie van de zandgebieden in de Brabantse Peel. Hierbij is gelet op van welke typen argumenten deelnemers gebruikmaken om geloofwaardigheid op te bouwen en hoe de geloofwaardigheid van de argumenten valt te verklaren
  Leefbaarheid in reconstructiebeleid: een vrouwenzaak? Een vergelijkende studie van het reconstructieproces in Gelderland en Overijssel
  Bock, B.B. ; Derkzen, P.H.M. ; Joosse, S. - \ 2004
  Wageningen : Europese Unie - ISBN 9789073908161 - 92
  vrouwen - participatie - platteland - nederland - regionale planning - plattelandsgemeenschappen - intensieve veehouderij - gelderland - overijssel - reconstructie - oost-nederland - women - participation - regional planning - rural communities - rural areas - intensive livestock farming - netherlands - reconstruction - gelderland - overijssel - east netherlands
  Co-correspondence analysis: a new ordination method to relate two community compositions
  Braak, C.J.F. ter; Schaffers, A.P. - \ 2004
  Ecology 85 (2004)3. - ISSN 0012-9658 - p. 834 - 846.
  partial least-squares - canonical correspondence-analysis - regression - reconstruction - biplots - diatoms - pls - ph
  A new ordination method, called co-correspondence analysis, is developed to relate two types of communities (e.g., a plant community and an animal community) sampled at a common set of sites in a direct way. The method improves the simple, indirect approach of applying correspondence analysis (reciprocal averaging) to the separate species data sets and correlating the resulting ordination axes. Co-correspondence analysis maximizes the weighted covariance between weighted averaged species scores of one community and weighted averaged species scores of the other community. It thus attempts to identify the patterns that are common to both communities. Both a symmetric descriptive and an asymmetric predictive form are developed. The symmetric form relates to co-inertia analysis and the asymmetric, predictive form to partial least-squares regression. In two examples the predictive power of co-correspondence analysis is compared with that of canonical correspondence analyses on syntaxonomic and environmental data. In the first example, carabid beetles in roadside verges are shown to be more closely related to plant species composition than to vegetation structure (biomass, height, roughness, among others), and, in the second example, bryophytes in spring meadows are shown to be more closely related to the species composition of the vascular plants than to the measured water chemistry.
  Milieuanalyse voorontwerp reconstructieplan Achterhoek en Liemers : een ruimtelijke analyse voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutrienten op basis van te nemen maatregelen die voorgesteld worden in het voorontwerp reconstructieplan in de Achterhoek en de Liemers
  Gies, T.J.A. ; Bleeker, A. ; Coenen, P. ; Schoumans, O.F. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 767)
  ruilverkaveling - milieutoets - stankemissie - ammoniak - voedingsstoffen - nederland - reconstructie - gelderland - achterhoek - liemers - land consolidation - environmental assessment - odour emission - ammonia - nutrients - netherlands - reconstruction - gelderland - achterhoek - liemers
  'De betrouwbare overheid' : maatschappelijk vertrouwen in de overheid
  Balduk, C.A. - \ 2003
  Wageningen : Natuurplanbureau (Werkdocument / Planbureau Werk in uitvoering 2003/07) - 26
  overheidsbeleid - platteland - openbare mening - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - regionale planning - evaluatie - reconstructie - physical planning - regional planning - nature conservation - government policy - rural areas - public opinion - evaluation - reconstruction
  In Nederland wordt in onder meer het natuurbeleid in toenemende mate gekozen voor een gebiedsgerichte integrale aanpak van complexe problemen. De toenemende geluiden uit de maatschappij over een onbetrouwbare opstelling van de overheid lijken gevaar op te kunnen leveren voor deze gebiedsgerichte aanpak. Het Natuurplanbureau heeft in het kader van de Natuurbalans 2003 dan ook opdracht gegeven tot onderzoek naar de mate waarin een onbetrouwbaarheidsbeeld van de overheid optreedt, waardoor dit komt en welke gevolgen het kan hebben. Dit is onderzocht aan de hand van de casus Reconstructie Concentratiegebieden, door middel van een wetenschappelijke literatuurverkenning, een documentenstudie en een serie van 21 diepte-interviews met betrokkenen
  Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost; deel 4: scenario's per milieuthema; aanvullende ruimtelijke analyses voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten op basis van te nemen maatregelen in de reconstructiegebieden Achterhoek en Liemers, Veluwe, en Gelderse Vallei/Utrecht-Oost
  Gies, T.J.A. ; Coenen, P. ; Bleeker, A. ; Schoumans, O.F. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 535.4) - 84
  milieutoets - verontreiniging - waterverontreiniging - voedingsstoffen - uitspoelen - stankemissie - ammoniak - milieubeleid - nederland - zandgronden - reconstructie - gelderland - achterhoek - liemers - gelderse vallei - veluwe - environmental assessment - pollution - water pollution - nutrients - leaching - odour emission - ammonia - environmental policy - sandy soils - netherlands - reconstruction - gelderland - achterhoek - liemers - gelderse vallei - veluwe
  Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de reconstructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat met de verschillende milieuthema¿s in dit gebied: - nutriëntenuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, - agrarische geurhinder - ammoniakemissie en ¿depositie De resultaten hiervan staan verwoord in Alterra-rapport 535.1 t/m 535.3 voor respectievelijk reconstructiegebied Achterhoek en Liemers, reconstructiegebied Veluwe en reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost. In dit rapport worden voor de drie reconstructiegebieden de resultaten van aanvullende scenarioberekeningen weergegeven. De scenario¿s laten voor de 3 milieuthema¿s afzonderlijk zien wat de effecten zijn van te nemen maatregelen in het kader van het reconstructieproces.
  Realisatie Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert
  Vogelzang, T.A. ; Backus, G.B.C. ; Sengers, H.H.W.J.M. ; Elzen, G.J.F. van den; Breet, M. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428017 - 81
  agrarische economie - landbouwbeleid - vestigingsplaats van de productie - nederland - intensieve veehouderij - zandgronden - de peel - reconstructie - agricultural economics - agricultural policy - location of production - netherlands - intensive livestock farming - sandy soils - de peel - reconstruction
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor inplaat-sing van intensieve veehouderijbedrijven op het Agrarisch Vestigingsgebied Nederweert. Hiertoe is de belangstelling voor vestiging van betrokken ondernemers op het AVN onderzocht en bekeken welke voorwaarden er voor hen gelden om die stap te kunnen maken. Ook is onderzocht hoe een aantal belanghebbende partijen (stakeholders) momenteel het krachtenveld rondom het AVN beoordelen en welke kansen zij zien om het geheel daadwerkelijk te realiseren. Geïnventariseerd is welke regelingen en instrumenten beschikbaar zijn ter subsidiëring en ondersteuning van bedrijven die zich willen vestigen op het AVN. Ook is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee door de betrokken ondernemers de bedrijfseconomische aspecten van hun bedrijfsverplaatsing kunnen worden ingeschat, rekening houdend met voornoemde subsidiekaders. Ten slotte is er een raamovereenkomst ontwikkeld, af te sluiten tussen de ondernemer en de eigenaar/beheerder van het AVN, die als basis kan dienen voor een gefaseerde verplaatsing van bedrijven naar het AVN.
  Process-based modelling of fluvial system response to rapid climate change: 2. application to the River Maas (The Netherlands) during the Last Glacial-Interglacial Transition
  Bogaart, P.W. ; Balen, R.T. van; Kasse, C. ; Vandenberghe, J. - \ 2003
  Quaternary Science Reviews 22 (2003)20. - ISSN 0277-3791 - p. 2097 - 2110.
  holocene transition - lower reach - meuse maas - ice-core - southern netherlands - europe - reconstruction - stratigraphy - landscape - incision
  A comprehensive process-based numerical model of catchment hydrology and alluvial channel dynamics is applied to the evolution of the river Maas during the Last Glacial-Interglacial Transition. Palaeo-climatological reconstructions based on a number of climatic and environmental proxies are combined with atmospheric circulation model predictions to yield continuous time series for temperature, precipitation and vegetation cover for the period of 14-9 C-14 kyr BP. These climatic data are used as input for the numerical model. Predictions are made for discharge statistics, hillslope erosion potential, river channel sediment transport, channel pattern and incision potential. These predictions are compared with reconstructed fluvial dynamics of the Maas during this time period. We find that the major fluvial morphodynamical events can be explained by our model as a result of climate change induced affects. However, relatively high precipitation amounts during GS-1 must be applied in order to correctly predict floodplain wide incision during this period. We further show by means of a number of sensitivity analyses that the uncertainty in the adopted climate reconstructions do not have a large impact on modelled morphodynamics. (C) 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
  Relative water-level rise in the Flevo lagoon (The Netherlands), 5300-2000 cal. yr BC: an evaluation of new and existing basal peat time-depth data
  Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Peeters, H. ; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 2003
  Netherlands journal of geosciences 82 (2003)2. - ISSN 0016-7746 - p. 115 - 131.
  grondwaterstand - veengronden - radiokoolstofdatering - nederland - geschiedenis - bodemdaling - holoceen - flevoland - zeespiegelschommelingen - veenweiden - groundwater level - subsidence - peat soils - radiocarbon dating - history - netherlands - sea level fluctuations - holocene - flevoland - peat grasslands - holocene evolution - reconstruction
  In this study, all available 14C dates from the base of basal peat overlying the top of compaction-free Pleistocene sand in the former Flevo lagoon were evaluated in order to reconstruct water-level rise for the period 5300-2000 cal. yr BC
  The rise of Holocene (ground)water level as a function of relative sea-level rise has been extensively investigated in the western Netherlands, whereas few studies focused on the Flevo lagoon in the central Netherlands. In this study, all available C-14 dates from the base of basal peat overlying the top of compaction-free Pleistocene sand in the former Flevo lagoon were evaluated in order to reconstruct water-level rise for the period 5300-2000 cal. yr BC. The present basal peat C-14 data set from Flevoland consists of two subsets: (1) the largely new Almere data (41 dates) representing the southern part of the former Flevo lagoon, with 26 dates especially carried out for this study, and (2) the existing Schokland data (21 dates) representing the eastern part of the lagoon. The Schokland area is located about 50 km from the Almere area. The quality of all basal peat time-depth data was palaeo-ecologically and geologically evaluated, all C-14 dates were calibrated to the same standards, and error margins of age and altitude determination were estimated. After plotting the data as error boxes in time-depth graphs, lower limit curves for water-level rise were constructed for both data sets. Comparison with the mean sea-level curve for The Netherlands (Van de Plassche, 1982) suggests that water-level rise in the Almere area between 5300 and 2000 cal. yr BC corresponded closely to the rise in mean sea level. The same holds for the Schokland area for the period 5000-4200 cal. yr BC. For the period 4200-2000 cal. yr BC, however, the Schokland data suggest water-level rise to have been slower than mean sea-level rise, leading to local water levels apparently below mean sea level, which is virtually impossible. Hypothetical explanations for this discrepancy include: errors and uncertainties in mean sea-level and local water-level reconstruction, basin subsidence and temporal differences in intra-coastal tidal damping. The presently available data are inconclusive at this point and Holocene water-level rise in the Flevo lagoon awaits further investigations.
  De Allier, ecologische referentie voor de Grensmaas? : de macrofaunalevensgemeenschap in relatie tot het ecologisch herstel met een signalering van nieuwe knelpunten
  Lieshout, F. van; Peeters, E.T.H.M. ; Franken, R.J.M. - \ 2003
  Natuurhistorisch Maandblad 92 (2003)januari. - ISSN 0028-1107 - p. 10 - 16.
  rivieren - dierecologie - zoetwaterecologie - zoögeografie - vergelijkingen - habitats - onderzoeksprojecten - natuurbescherming - bedreigde soorten - geschiedenis - reconstructie - macrofauna - maas - limburg - rivers - animal ecology - freshwater ecology - zoogeography - comparisons - habitats - research projects - nature conservation - endangered species - history - reconstruction - macrofauna - river meuse - limburg
  Een uiteenzetting over een ecologische vergelijking tussen dat deel van de rivier de Maas dat de grens vormt tussen Nederland en België en de rivier Allier in Frankrijk. Het voorgaande en huidige onderzoek in de Grensmaas laat een groot aantal problemen zien voor ecologisch herstel, zoals onder meer de slechte waterkwaliteit en het ontbreken van verscheidenheid aan habitats. Veel karakteristieke diersoorten uit de Grensmaas zijn dan ook verdwenen
  De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Loon, T. van - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 37.
  ruimtelijke ordening - landschap - zandgronden - regionale planning - reconstructie - limburg - cultuurlandschap - physical planning - regional planning - landscape - sandy soils - reconstruction - cultural landscape - limburg
  In het kader van het Limburgse project "Drie over dertig" is aan Wageningen Universiteit gevraagd een ruimtelijk ontwerp te maken voor de zandgebieden van Midden Limburg. In een tweedelig artikel wordt hiervan verslag gedaan. In dit eerste deel komen opgave en opzet aan bod, naast de uitgangspunten van het concept
  De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030 (2)
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Loon, T. van - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)2. - ISSN 1572-302X - p. 42 - 44.
  ruimtelijke ordening - regionale planning - landschap - zandgronden - reconstructie - cultuurlandschap - limburg - physical planning - regional planning - landscape - sandy soils - reconstruction - cultural landscape - limburg
  In dit tweede deel wordt de achtergrond van het concept verder toegelicht. Met een uitwerking van dit concept
  The use of digital map drawing tools in participatory spatial planning processes
  Steekelenburg, M.G.N. van - \ 2003
  In: From tacit to explicit knowledge in integrative and participatory research / Tress, G., Tress, B., Bloemmen, M.H.I., Wageningen : S.n. - ISBN 9789080763722 - p. 84 - 88.
  regionale planning - interdisciplinair onderzoek - kennis - informatiesystemen - cartografie - geografische informatiesystemen - reconstructie - regional planning - interdisciplinary research - knowledge - information systems - mapping - geographical information systems - reconstruction
  The CGI (GeoInformation Centre) is constructing a new digital tool, called Maptalk, which can be used in the processes of participatory spatial planning projects. The project "speelruimte" aims at testing the Maptalk
  Herstel van een brongebied in natuurreservaat het Springendal; kolonisatie van nieuwe bronnen door macrofauna
  Nijboer, R.C. ; Wiggers, R. ; Hoek, T.H. van den; Rhenen-Kersten, C.H. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 857) - 102
  waterbronnen - herstel - waterorganismen - kolonisatie - natuurbescherming - nederland - natuurreservaten - natuurtechniek - reconstructie - natuur - overijssel - macrofauna - twente - springs (water) - rehabilitation - aquatic organisms - colonization - nature conservation - netherlands - nature reserves - ecological engineering - reconstruction - nature - overijssel - macrofauna - twente
  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een nieuw brongebied in natuurreservaat het Springendal in Oost-Twente. Dit gebied (een voormalige maisakker) is in 1996 aangekocht door Staatsbosheer en in 1998 heringericht. In het van oorsprong natte gebied is een aantal bronnen ontstaan. Op drie plekken, een bron met de bronbeek en een poel, is gedurende 4 jaar de macrofauna gemonitord en zijn milieuvariabelen in het water gemeten. Deze gegevens zijn geanalyseerd en het kolonisatieproces is beschreven. Dit rapport evalueert de ontwikkeling van het gebied, de kolonisatie door macrofauna en het succes van de herinrichting.
  Historische waterhuishouding en historisch grondgebruik in het waterschap Regge en Dinkel
  Runhaar, J. ; Jansen, P.C. ; Timmermans, H. ; Sival, F.P. ; Knol, W.C. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 801) - 225
  grondwaterspiegel - bodemtypen - landgebruik - geschiedenis - waterbeheer - verdroging - nederland - vegetatie - kaarten - bodemkarteringen - natuur - overijssel - reconstructie - twente - historisch grondgebruik - water table - soil types - land use - vegetation - history - water management - desiccation - netherlands - maps - soil surveys - nature - overijssel - reconstruction - twente - land use history
  Ten behoeve van het waterschap Regge & Dinkel is een reconstructie gemaakt van de vroegere waterhuishouding. Op basis van digitale bestanden met bodemtype, hoogteligging, historisch grondgebruik en geologie is een schatting gemaakt van de vroegere grondwaterstanden en van de voormalige ligging van kwel- en infiltratiegebieden. De kaartbeelden zijn getoetst aan gegevens over het vroegere voorkomen van grondwaterafhankelijke plantensoorten en aan gedetailleerdere schattingen van het vroegere grondwaterregime op basis van veldgegevens in een vijftal proefgebieden. Ten behoeve van het project zijn de Bonne-bladen met het historische grondgebruik rond 1900 gedigitaliseerd. De resultaten zijn opgenomen in het bestand Historisch Grondgebruik Nederland (HGN)
  The distribution of chydorids (Branchiopoda, Anomopoda)in European shallow lakes and its application to ecological quality monitoring
  Eyto, E. de; Irvine, K. ; Garcia-Criado, F. ; Gyllström, M. ; Jeppesen, E. ; Kornijow, R. ; Miracle, M.R. ; Nykänen, M. ; Bareiss, C. ; Cerbin, S. ; Salujoe, J. ; Franken, R.J.M. ; Stephens, D. ; Moss, B. - \ 2003
  Archiv für Hydrobiologie 156 (2003)2. - ISSN 0003-9136 - p. 181 - 202.
  waterkwaliteit - meren - branchiopoda - biologische indicatoren - temperatuur - sediment - eutrofiëring - ecologie - europa - nederland - water quality - lakes - branchiopoda - biological indicators - temperature - sediment - eutrophication - ecology - europe - netherlands - trophic state - cladoceran remains - water chemistry - assemblages - reconstruction - zooplankton - sediments - microcrustacea
  This study describes the chydorid (Branchiopoda, Anomopoda) assemblages from 66 European shallow lakes, and presents data relating the assemblages to lake type and ecological quality
  This study describes the chydorid (Branchiopoda, Anomopoda) assemblages from 66 European shallow lakes, and presents data relating the assemblages to lake type and ecological quality. Forty species, out of a total recorded European fauna of 60 species, were found in the study sites. No significant differences were found between chydorid assemblages associated with rock and plant substrata. Patterns of distribution were best explained primarily by latitude and pH. Chlorophyll-a, total phosphorus, water temperature and Secchi depth were also correlated with assemblage descriptors. Alonopsis elongata, Alona rectangula, Alonella excisa and Pleuroxus uncinatus were shown to have higher prevalence in certain lake types. The dominance of Chydorus sphaericus in a third of the study sites was linked to eutrophication and high levels of chlorophyll-a. The relationship between chydorids and lake ecological quality was more apparent at species rather than community level. This study identifies important typological factors affecting chydorid distribution, and confirms that patterns of chydorid distribution previously reported from regional studies hold true across Europe.
  Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant
  Klok, C. ; Römkens, P.F.A.M. ; Naeff, H.S.D. ; Arts, G.H.P. ; Runhaar, J. ; Diepen, C.A. van; Noij, I.G.A.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 635) - 118
  waterkwaliteit - verontreinigingsbeheersing - voedingsstoffen - stroomgebieden - ruimtelijke ordening - zandgronden - pesticiden - waterzuivering - natuurbescherming - bufferzones - reconstructie - noord-holland - water quality - pollution control - pesticides - nutrients - water treatment - watersheds - sandy soils - physical planning - nature conservation - buffer zones - reconstruction - noord-holland
  In Noord-Brabant is de waterkwaliteit als gevolg van nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen onvoldoende om land- en waternatuurdoelstellingen te realiseren. In het kader van de Reconstructie kunnen inrichtingsmaatregelen worden getroffen die de waterkwaliteit verbeteren. Een quick-scanmethode is ontwikkeld om inrichtingsmaatregelen op deelstroomgebiedsniveau in kaart te brengen. Deze methode berust op het bijeenbrengen van relevante kaartbeelden, die door deskundigen worden beoordeeld. De effectiviteit van bufferstroken en zuiveringsmoerassen op nutriënten in het oppervlaktewater is nader bepaald.
  Ontwerpen in reconstructiegebied Limburg : een zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit. Dl. 2: Werk in uitvoering : hoe brengt een ontwerp-proces 'ruimtelijke kwaliteit' in reconstructiegebied Limburg
  Wintjes, A.L.W. ; Groot, R. ; Steekelenburg, M.G.N. van; Veelen, J. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Rapport / Alterra 606) - 48
  regionale planning - landschapsplanning - reconstructie - ontwerp - midden-limburg - regional planning - landscape planning - reconstruction - design - midden-limburg
  Het Reconstructieproces was al in volle gang, toen de ontwerpende inbreng een rol kreeg. In zes districten werkte men al twee jaar lang aan het Reconstructieplan. De ontwerpers zijn dus in een latere fase van het planproces ingestapt. De opzet van het ontwerpproces is wisselend van zelfontwerp tot gemeenschappelijk werken met stakeholders in ateliers. Vervolgens is door de ontwerpers geschetst aan een overall-schets, op basis waarvan een aantal nieuwe projecten is bedacht. Tenslotte is het materiaal gerubriceerd door de opdrachtgever en ontwerpers tot zes ontwerpverhalen met een inhoudelijke, beeldende en organisatie component. In de volgende hoofdstukken kunt u kennis nemen van deze ontwerpverhalen.
  Regionale waterberging in Noord-Brabant
  Bolt, F.J.E. van der; Immerzeel, W.W. ; Veldhuizen, A.A. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 637) - 92
  wateropslag - hoogwaterbeheersing - simulatiemodellen - regionale planning - watersystemen - ruimtelijke ordening - waterbeheer - hydrologie van stroomgebieden - reconstructie - noord-brabant - water storage - flood control - simulation models - regional planning - water systems - physical planning - water management - catchment hydrology - reconstruction - noord-brabant
  Voor het thema waterberging van de reconstructie in Noord-Brabant is een instrument gemaakt om de zoekruimte voor waterberging in het regionale watersysteem te kwantificeren. Dit Hoogwater Instrument Brabant (HIB) is een ARCVIEW-applicatie rond het integrale watersysteemmodel SIMGRO en rekent met stochasten conform de hoogwaternormering regionale watersystemen. Het instrument gaat uit van beschikbare digitale databestanden. Essentieel zijn de leggergegevens van de waterschappen, HIB voert controles op consistentie uit en controleert deze data. HIB is door adviesbureaus en door waterschappen toegepast om modellen te bouwen om de zoekruimte voor waterberging te bepalen. Het gebruiksgemak en de opzet van HIB maken dat dit instrument geschikt is als instrument voor waterschappen om de vragen waterbeheer integraal te onderbouwen
  Beleid en realisatie op maat; van idee naar innovatie
  Geerligs, J.W.G. ; Derkzen, P.H. ; Rütte, R.J.M. le; Volker, C.M. ; Kranendonk, R.P. - \ 2002
  Den Haag : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster - ISBN 9789050591560 - 64
  landbouwbeleid - milieubeleid - innovaties - nederland - intensieve veehouderij - zandgronden - limburg - reconstructie - de peel - innovatie - landbouw - Brabant - agricultural policy - environmental policy - innovations - netherlands - intensive livestock farming - sandy soils - reconstruction - limburg - de peel
  Reflectie op de Groen-publicaties van voorbeeldplannen intensief ruimtegebruik
  Jonge, J.M. ; Jonkhof, J.F. - \ 2001
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 57 (2001)11. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 11.
  groene zones - open ruimten - participatie - natuurbescherming - innovaties - ruimtelijke ordening - projecten - stedelijke gebieden - reconstructie - natuur - innovatie - ruimtegebruik - stedelijk groen - physical planning - green belts - open spaces - participation - nature conservation - innovations - projects - urban areas - reconstruction - nature
  Een overzicht is gegeven van zes voorbeeldprojecten intensief ruimtegebruik. De kern van de herinrichting; per saldo; de toekomst; en de winst zijn vermeld
  ABR: omgaan met natuurrisico's
  Faber, J.H. ; Knoben, R.A.E. ; Harmsen, J. ; Guchte, C. van de - \ 2001
  Bodem 11 (2001)2. - ISSN 0925-1650 - p. 68 - 70.
  bodembeheer - bodem - bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - herstel - rivieren - verontreinigde bodems - milieueffect - risicoschatting - ecologie - natuurbescherming - natuur - ecotoxicologie - reconstructie - grondverzet - uiterwaarden - soil management - soil - soil pollution - pollution control - rehabilitation - rivers - polluted soils - environmental impact - risk assessment - ecology - nature conservation - nature - ecotoxicology - reconstruction - earth moving - river forelands
  Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing van de risico-evaluatie bij herinrichtingsprojecten. Met speciale aandacht voor de ecotoxicologische risico's bij natuurontwikkelingsprojecten ('gebiedsgerichte acceptabele risico's voor de functie natuur'). Voor de Rijn-uiterwaarden is speciaal gekeken naar de risico's voor de natuur bij verplaatsing van grond verontreinigd met PAK en zware metalen
  Reconstructiewet van kracht; lokaal draagvlak botst met nationale regie
  Geleuken, B. van; Ligthart, S.S.H. ; Pleijte, M. - \ 2001
  ROM Magazine 19 (2001)1/2. - ISSN 1380-7153 - p. 21 - 23.
  intensive farming - intensive livestock farming - physical planning - netherlands - reconstruction - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - nederland - reconstructie
  Mineral policy in the Netherlands and nitrate policy within the European community
  Henkens, P. ; Keulen, H. van - \ 2001
  Netherlands Journal of Agricultural Science 49 (2001). - ISSN 0028-2928 - p. 117 - 134.
  environmental policy - manures - sandy soils - nitrates - law - quality standards - netherlands - eu regulations - reconstruction
  In the Netherlands, the manure problem has been on the political agenda for many years as a result of conflicting objectives within society. Since the 1980s, measures have been taken to reduce the environmental impact of manure to meet national and international - mainly European - environmental objectives. The infringement procedures of the European Commission and the court rulings on the Pig Farming Restructuring Act have forced the Dutch Government to tighten its manure policy. The integral approach the Government has opted for, is based on a combination of the MINeral Accounting System (MINAS) and manure disposal contracts, both of which are to be implemented within the framework of the Nitrate Directive of the European Union (EU). The Dutch Government advocates realization of the Directive's objectives but at the same time claims some freedom in selecting the means to attain these goals. This has resulted in points of discussion with the EU. This paper reviews the history of manure legislation in the framework of environmental policy of the Netherlands and the EU, describes the adaptations that the Dutch Government has made to meet the requirements of the EU Nitrate Directive, and discusses the points on which both sides have different opinions.
  Communicatie over de reconstructie; een analyse van communicatiestrategieën in de voorbereidingsfase van de Reconstructiewet Concentratiegebieden Veehouderij
  Ligthart, S.S.H. ; Kersten, P.H. ; Pleijte, M. ; Kuindersma, W. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 125) - 53
  zandgronden - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - communicatie - bedrijfsvoering - nederland - overheidsbeleid - reconstructie - sandy soils - intensive livestock farming - physical planning - communication - management - netherlands - government policy - reconstruction
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een analyse van de communicatiestrategieën die op verschillende bestuurlijke niveaus zijn gehanteerd in de voorbereidingsfase (januari-juli 1999) van de Reconstructiewet Concentratiegebieden Veehouderij. Met behulp van een theoretisch model waarin verschillende vormen van beleidscommunicatie in verband worden gebracht met de gehanteerde sturingsmodellen, wordt in twee casus de communicatie getypeerd en geëvalueerd. Voor dit onderzoek is in de regio Oost de communicatie rondom de totstandkoming van de provinciale uitgangspuntennota van het Bestuurlijk Overleg Reconstructie Concentratiegebieden Oost (BORCO), een samenwerkingsverband van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel, geanalyseerd. In de regio Zuid is de communicatie bestudeerd in twee proefprojecten, Gemert-Bakel in Noord-Brabant en Nederweert in Limburg. Hoewel deze fase van de besluitvorming over de reconstructie vraagt om toepassing van nieuwe vormen van beleidscommunicatie als interactieve beleidsvoering en individueel relatiemanagement, blijken deze in de praktijk slechts in beperkte mate te worden gehanteerd. Onervarenheid, de aard van de professionalisering en taakstelling van de communicatiemedewerkers, de bestaande bestuurlijke cultuur en de onzekerheid over de Reconstructiewet zijn belangrijke verklaringen hiervoor.
  Multifunctioneel landgebruik; gebiedsverkenning vanuit een dualistische plattelandsvisie
  Vereijken, P.H. ; Hermans, C.M.L. ; Naeff, H.S.D. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 37) - 97
  meervoudig landgebruik - plattelandsontwikkeling - landbouw - regionaal beleid - nitraten - ruimtelijke ordening - nederland - reconstructie - multiple land use - rural development - agriculture - regional policy - nitrates - physical planning - netherlands - reconstruction
  Op het platteland domineren nog steeds sectorale plattelandsvisies en monofunctioneel landgebruik, zowel bij de overheden als bij de overige actoren. Enerzijds krijgt multifunctioneel landgebruik in de huidige gebiedsprocessen daardoor geen aandacht, laat staan vertrouwen. Anderzijds komen de plattelandsoverheden met elkaar en met de andere actoren niet tot een gebiedsproces of lopen daarin vast. Volgens de auteurs is er dus een groot gemis aan een omvattende plattelandsvisie die de sectorale visies overstijgt en die alle functies voldoende ruimte biedt op basis van multifunctioneel landgebruik. Dit rapport wil in dit gemis voorzien met een dualistische plattelandsvisie die zowel de collectieve als de private functies de nodige ruimte biedt. De visie is getoetst in Landstad Deventer en Walcheren. Het rapport doet een aantal aanbevelingen aan de plattelandsoverheden voor drastische bijstelling van hun beleid.
  Reconstructie vanaf de basis. Fase 1: toekomstverkenningen van Limburgse varkenshouders
  Stroucken-Steeghs, W.P.J. ; Vleuten, C.W.J.M. van der; Hoff, H.M. ; Backus, G.B.C. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.219) - 56
  varkenshouderij - wetgeving - recht - regelingen - landbouwbeleid - nederland - reconstructie - toekomst - limburg - pig farming - legislation - law - regulations - agricultural policy - netherlands - reconstruction - future - limburg
  Het project “Reconstructie vanaf de basis” is onderverdeeld in drie fasen. De eerste fase bestaat uit de verkenning van de gevolgen van de Herstructureringswet, de maatschappelijke ontwikkelingen, de marktontwikkelingen en de toekomstverwachtingen van de varkenshouderij. Gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een analyse gemaakt van de huidige omvang en structuur van de varkenshouderij in Nederland en in de vier Limburgse gemeenten. Daarna zijn er toekomstverkenningen gemaakt van de samenleving en de markt waarin het varkensbedrijf opereert, met de nadruk op relevante beleidsterreinen als dierenwelzijn, diergezondheid, milieu, arbeidsomstandigheden en intrinsieke productkwaliteit. De toekomstverkenningen zijn vervolgens voorgelegd aan en bediscussieerd met de reconstructiegroepen die speciaal voor dit project in de vier gemeenten zijn opgericht. Per gemeente zijn er drie bijeenkomsten met de eigen reconstructiegroep gehouden. Ter afsluiting heeft nog een vierde plenaire bijeenkomst plaatsgevonden met de vier reconstructiegroepen samen
  Mogelijkheden voor ontwikkeling en verbreding op bedrijven met varkens in Nederweert
  Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. ; Ypma, M.E. ; Wisman, J.H. ; Backus, G.B.C. - \ 1999
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052425450 - 50
  varkenshouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - inkomsten uit het landbouwbedrijf - nederland - diversificatie - economische analyse - de peel - reconstructie - pig farming - farm development - farm management - farm income - netherlands - diversification - economic analysis - de peel - reconstruction
  In Nederweert behoort twee vijfde van de bedrijven met varkens tot de middelgrote bedrijven. Dat is meer dan voor heel Nederland. Naast varkens zijn er op de bedrijven veel andere takken. In een voorontwerp Reconstructieplan is sprake van onder meer een ontwikkelingszone 'Vitaal Platteland'. Daar wordt gedacht aan een ontwikkeling naar inkomsten uit nevenactiviteiten naast beperkte mogelijkheden voor uitbreiding in de (intensieve) veehouderij. Bijna 60% van de middelgrote bedrijven heeft een lage leencapaciteit. Een extra inkomen uit nevenactiviteiten van 10.000 gulden per jaar is voldoende om achteruitgang in moderniteit te voorkomen. Anderzijds zal, ook bij een extra inkomen van 25.000 gulden, op 30% van de bedrijven de leencapaciteit laag blijven. Vooral die groep heeft, naast mogelijkheden voor neveninkomsten, behoefte aan verdere ontwikkelingsmogelijkheden in de (intensieve) veehouderij. Maar niet alle bedrijven uit die groep zullen dat kunnen financieren. De door de veehouders gewenste ontwikkelingsrichting varieert van een verdere uitbouw van het gespecialiseerd varkensbedrijf tot een ontwikkeling met nevenactiviteiten die heel divers is. Gezien de werkbelasting bij veel takken is een ontwikkeling denkbaar waarbij, naast bedrijven met een vooral landbouwkundig karakter, bedrijven ontstaan waar de nevenactiviteit zich ontwikkelt tot hoofdactiviteit
  De waterhuishouding van het Bargerveen en het herinrichtingsgebied Schoonebeek
  Walsum, P.E.V. van; Gaast, J.W.J. van der; Beest, J.G. te; Stuyt, L.C.P.M. - \ 1998
  Wageningen : DLO-SC (Rapport / DLO-Staring Centrum 534)
  ecologie - hydrologie - grondwaterspiegel - regionale planning - ecohydrologie - reconstructie - drenthe - ecology - hydrology - water table - regional planning - ecohydrology - reconstruction - drenthe
  Voor het hoogveenreservaat 'Bargerveen' en omgeving wordt een gebiedsvisie ontwikkeld in het kader van het Natuurbeleidsplan. Het herinrichtingsgebied 'Schoonebeek' is in 1990 op het voorbereidingsschema voor de landinrichting geplaatst. Het opstellen van de gebiedsvisie en het herinrichtingsplan vereist kennis van de regionale hydrologie en aanverwante ecologische en landbouwkundige aspecten. Daartoe zijn een systeemverkenning en meetprogramma uitgevoerd: gedurende twee jaar zijn metingen verricht van de aan- en afvoertermen van een 67-tal waterbalanseenheden. Vervolgens is het model SIMGRO geïmplementeerd, waarbij gecalibreerd is op zowel afvoeren als stijghoogten. Met het model is een scenario-onderzoek verricht; aanvullend is een systeemanalyse gemaakt van stroombanen in het herinrichtingsgebied Schoonebeek. In deel 1 van dit rapport wordt het veldonderzoek en de modelimplementatie beschreven, in deel 2 het scenario-onderzoek, en in deel 3 de systeemanalyse Schoonebeek.
  Reconstructie vanaf de basis. Fase 1: toekomstverkenningen van Limburgse varkenshouders
  Stroucken, W. ; Vleuten, C. van der; Hoff, H. ; Backus, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
  varkens - productiestructuur - structuurbeleid - landbouwbedrijven - reconstructie - reorganisatie - toekomst - limburg - pigs - production structure - structural policy - farms - reconstruction - reorganization - future - limburg
  De veranderende wereld rondom het varkensbedrijf zal de komende jaren een enorme invloed hebben op de omvang en structuur van de varkenshouderij in Nederland. Met deze ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden bij de uitwerking van de Reconstructiewet.
  Standaard historisch - geografische inventarisatie van het herinrichtingsgebied Zeevang
  Dirkx, G.H.P. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 513) - 42
  ruimtelijke ordening - ontginning - zwampen - hoogveengebieden - nederland - historische geografie - reconstructie - noord-holland - physical planning - reclamation - swamps - moorlands - netherlands - historical geography - reconstruction - noord-holland
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Hoek : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
  Leenders, W.H. - \ 1996
  Wageningen : DLO-SC (Rapport / DLO-Staring Centrum 448) - 96
  kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - reconstructie - zeeland - zeeuws-vlaanderen - maps - physical planning - soil surveys - water table - netherlands - reconstruction - zeeland - zeeuws-vlaanderen
  Cultuurtechnische inventarisatie Reeuwijk : gebied 226
  Naeff, H.S.D. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 466) - 35
  landinrichting - inventarisaties - ruimtelijke ordening - nederland - velden - reconstructie - zuid-holland - verkaveling - land development - inventories - physical planning - netherlands - fields - reconstruction - zuid-holland - land parcelling
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Swette - De Burd : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Dodewaard, E. van - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO - Staring Centrum 375) - 66
  kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - nederland - friesland - reconstructie - maps - physical planning - soil surveys - netherlands - friesland - reconstruction
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Losser - noord : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Kleijer, H. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 400) - 164
  kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - nederland - overijssel - reconstructie - twente - maps - physical planning - soil surveys - netherlands - overijssel - reconstruction - twente
  Hydrologische systeembeschrijving van het herinrichtingsgebied Enschede - Noord
  Kleijer, H. ; Cate, J.A.M. ten; Spoelstra, J. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 330)
  geologie - geomorfologie - hydrologie - land - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - bodemwater - oppervlaktewater - nederland - aardwetenschappen - overijssel - reconstructie - twente - geology - geomorphology - hydrology - land - maps - physical planning - soil surveys - soil water - surface water - netherlands - earth sciences - overijssel - reconstruction - twente
  Van Enschede-Noord is een hydrologische systeembeschrijving opgesteld op basis van abiotische gegevens, waarvoor een hoogtelijnenkaart, geologische kaart, bodem- en grondwatertrappenkaart, geomorfologische kaart en een kaart met stroomgebieden zijn gemaakt. De waterkwaliteit is gemeten om de potentiële vegetatie-ontwikkelingen te schetsen. Hierbij is ingedeeld naar basenrijkdom en mate van vervuiling, en naar chloride- en sulfaatgehalte. Van de stroomgebieden van de Jufferbeek, Leutinkbeek, Eschbeek-Vinkenbeek, Drienerbeken, Elsbeek, en Hoge Boekelerbeek zijn de potenties naar basenrijkdom redelijk aan te geven. Het grootste deel valt qua chloridegehalte in de klassen schoon en nauwelijks beonvloed, en qua sulfaatgehalte in de klassen matig en sterkbeonvloed.
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Bergen-Schoorl; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en de geschiktheidsbeoordeling voor de bloembollenteelt en weidebouw
  Mulder, J.R. ; Steenbergen, T.C. van; Werff, M.M. van der - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO - 183
  grondvermogen - landevaluatie - kaarten - bloembollen - ruimtelijke ordening - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - nederland - noord-holland - reconstructie - land capability - land evaluation - maps - ornamental bulbs - physical planning - soil suitability - soil surveys - netherlands - noord-holland - reconstruction
  In het herinrichtingsgebied Bergen-Schoorl is de bodem onderzocht en beoordeeld op geschiktheid voor bloembollenteelt en weidebouw. Het gebied bestaat uit duin- en strandafzettingen (zandgronden, moerige gronden, veengronden), oude getij- en lagunaireafzettingen (zeekleigronden, moerige gronden) en jonge getij- en doorbraakafzettingen (zeekleigronden). Goed ontwaterde, goed bewortelbare zand- en lichte zavelgronden met een goede vochtvoorziening zijn geschikt voor bloembollenteelt. Goed ontwaterde, goed bewortelbare zand- en kleigronden met een goede vochtvoorziening en een goede draagkracht zijn geschikt voor weidebouw.
  Een geohydrologische systeembeschrijving van het noordelijke deel van het herinrichtingsgebied Bergen-Schoorl
  Mulder, J.R. ; Spoelstra, J. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 127
  watersystemen - grondwater - ruimtelijke ordening - zoutwaterindringing - nederland - bodemkarteringen - kaarten - noord-holland - reconstructie - water systems - groundwater - physical planning - salt water intrusion - soil surveys - maps - netherlands - noord-holland - reconstruction
  Van het noordelijk deel van het herinrichtingsgebied Bergen-Schoorl is het geohydrologische systeem beschreven op basis van abiotisch onderzoek: geologische opbouw en historische ontwikkeling, bodemopbouw, hoogteligging en geomorfologie, hydrologie enhydrochemie. Er zijn vier geohydrologische systemen onderscheiden: Hondsbossche systeem (zout, Noordzee, duinen, Hondsbossche Vaart); Binnenduinrandsysteem (zoet, duinen); Noordhollandsch Kanaalsysteem (vervuild, polders, duinen, Noordhollandsch Kanaal);Weichsysteem (gemengd, polders). Het Weichsysteem is onderverdeeld in vier subsystemen: Slaperdijksubsysteem (zoet-brak-zout); Pettemersubsysteem (brak-zout); Hargersubsysteem (brak-zoet); Groetersubsysteem (zoet-brak, deels vervuild).
  De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Agger; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
  Stoffelsen, G.H. - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 405) - 175
  kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - nederland - noord-brabant - reconstructie - maps - physical planning - soil surveys - netherlands - noord-brabant - reconstruction
  In het oosten van het herinrichtingsgebied Agger liggen hoge, pleistocene, fluviatiele zand- en klei-afzettingen, afgedekt met eolische zanden; in het westen lage, holocene, mariene sedimenten. De hoge en lage gebieden liggen naast elkaar met een steilwand van vele meters hoogteverschil als overgang. Op het hoge deel zijn voornamelijk beekeerd-, gooreerd-, veldpodzol-, laarpodzol- en enkeerdgronden onderscheiden; in het lage gebied zandgronden (vlakvaaggronden) en kleigronden (drechtvaag-, nesvaag-, poldervaag-, liedeerd-, tochteerd-, leekeerd- en woudeerdgronden). De waterbeheersing in het westelijke deel is goed tot zeer goed. In het oostelijke deel stagneert de verticale waterbeweging plaatselijk door oude klei.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.