Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Richting geven aan een zoekproces. Innovatieprojecten Agrivizier
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 23
  innovaties - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - economische samenwerking - samenwerking - regionale centra - tuinbouw - inkomen van landbouwers - innovations - knowledge transfer - knowledge exploitation - economic cooperation - cooperation - central places - horticulture - farmers' income
  Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (BO 28) levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt. Het onderliggende project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Economische Zaken en aansturing vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U).
  Glasshouse horticulture in the Netherlands: governance for resilient and sustainable economies
  Gerritsen, A.L. ; Groot, A.M.E. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2014
  glastuinbouw - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - regionale centra - export - klimaatverandering - innovaties - greenhouse horticulture - management - sustainability - central places - exports - climatic change - innovations
  The Netherlands have a strong and competitive horticulture sector, with regional clusters of glasshouse horticulture companies, of which the ‘Greenports’ of Westland – Oostland (near The Hague), Aalsmeer (near Amsterdam) and Venlo (near the German Ruhr Area) are the most important ones. The sector makes a strong contribution to the export position of the Netherlands. Since the 1990s, stimulated by changing societal expectations growers and surrounding actors engaged in improving the sustainability of the glasshouse horticulture sector, especially focussing on reducing energy usage, greenhouse gas emissions, water usage and land use. The glasshouse horticulture sector in the Netherland is often perpetrated as a successful example of a sustainability transition and is therefore interesting to derive lessons for sustainable regional economic development. This paper studies how the glasshouse horticulture sector in the Netherlands did developed, became more sustainable and what modes of governance contributed to this process? To answer this question, an evolutionary transition perspective and mode of governance theory were used. Our expectation was that knowledge governance (Gerritsen et al., 2013) interventions were important for the sustainability transition and would be needed because of the high complexity of transitions. Dutch agriculture as a whole and specially the horticulture sector traditionally has a strong focus on innovation. Over the years, many innovation projects and programs have been executed, and sustainability innovations have been central to it. These seemed examples of knowledge governance interventions; in our study other modes of governance were taken into account as well. The study entailed interviews with stakeholders involved in glasshouse horticulture in the Netherlands and a document analysis.
  Diagnose bijenziekten in de regio
  Cornelissen, B. - \ 2014
  Bijenhouden 8 (2014)6. - ISSN 1877-9786 - p. 24 - 24.
  bijenhouderij - bijenziekten - onderzoek - bemonsteren - werkgroepen - teams - diagnose - regionale centra - beekeeping - bee diseases - research - sampling - working groups - teams - diagnosis - central places
  Voor imkers onderzoekt bijen@wur al jaren bijen- en broedmonsters op een aantal veel voorkomende ziekten. In de laatste 20 jaar zijn bijna 3000 monsters onderzocht. Het herkennen van de symptomen van ziekten blijft een expertise van Bijen@wur, terwijl het beter zou zijn als bijenhouders dat zelf zouden kunnen. Om deze kennis beschikbaar te maken voor bijenhouders, is er dit jaar voor een andere opzet gekozen
  Gevolgen en perspectief van regionaal voercentrum voor de melkveehouderij = Implications and perspective of regional feed centre for the dairy sector
  Galama, P.J. ; Zom, R.L.G. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 636) - 32
  melkveehouderij - veevoeder - regionale centra - centralisatie - marketingkanalen - dairy farming - fodder - central places - centralization - marketing channels
  The implications of a regional feedcentre for environment, society and regional innovations are given. Perspective for coöperation between dairy and arable farmers for different regions in the Netherlands is shown.
  Evaluatie "VENLOg" (IN-114)
  FBR-WUR, - \ 2010
  TransForum - 3
  verse producten - landbouwproducten - logistiek - agrodistributie - distributie - handel - landbouwindustrie - stadslandbouw - regionale ontwikkeling - regionale centra - fresh products - agricultural products - logistics - agro distribution - distribution - trade - agribusiness - urban agriculture - regional development - central places
  Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in grote bevolkingscentra gelegen in Delta’s. Deze delta’s zijn ook zeer geschikt voor productie. Kortom productie en afzet liggen voor een deel dicht bij elkaar (local to local) en zijn voor een deel global tussen de logistieke hotspots (global sourcing en distributie). Het samenkomen van alle vers stromen op bepaalde locaties is een logische ontwikkeling die gestuurd wordt door de ligging van grote bevolkingscentra en door de service eisen (responsiviteit, assortiment) die grote internationale afnemers vereisen. Deze clustering van gebundelde stromen, productie en consumptie is terug te vinden in het concept van metropolitan agriculture. Het project VENLOg gaat in op de logistieke problematiek van metropolitan agriculture, en kan op die manier de visie van TransForum versterken. Hoe, waar en met wie organiseer je nu logistieke knooppunten. De ambitie is om nieuwe triple P verbindingen te creëren binnen ketens (producenten, logistiek dienstverleners, handel, retail, vastgoed) en tussen agro-sectoren (transport, grondstoffen, energie- en afvalstromen). Multimodaal transport (water en rail-transport) kan worden ingezet om geconcentreerde logistieke stromen te vervoeren. Nieuwe combinaties van (product)stromen leiden tot een reductie van kilometers (en dus CO2-reductie) en de mogelijkheid om beter in te spelen op klantwensen (snellere levering).
  Regionale biologische landbouw. Deel 2: Samenwerking tussen bio-boeren in de regio
  Stobbelaar, D.J. ; Veluw, K. van - \ 2006
  Ekoland 26 (2006)6. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - marketingtechnieken - verkoopbevordering - producentengroepen - regionale centra - samenwerking - coöperatieve activiteiten - organic farming - organic foods - marketing techniques - sales promotion - producer groups - central places - cooperation - cooperative activities
  In dit tweede artikel over regionale biologische landbouw een rondgang langs een drietal samenwerkingsverbanden: de Biologische Producenten Achterhoek en hun afzetkanaal DistroEko; de Mergelwind in Zuid-Limburg, België en Duitsland; de Overijsselse Vecht met Vechtdalproducten.
  Stad en land: een programma voor fundamenteel-strategisch onderzoek.
  Hidding, M.C. ; Needham, D.B. ; Wisserhof, J. - \ 1998
  Den Haag : Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek [etc.] - ISBN 9789050590730 - 80
  regionale centra - relaties tussen stad en platteland - steden - stedelijke gebieden - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - planning - beleid - ontwikkeling - onderzoek - nederland - central places - rural urban relations - towns - urban areas - physical planning - land use - zoning - planning - policy - development - research - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.