Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : publieksrapport
  During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324a) - ISBN 9789462578180 - 39
  klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
  “Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
  Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik : constructies van risico’s uit onzekerheden die redenen geven voor voorzorg : achtergrondrapport
  During, R. ; Pleijte, M. ; Vreke, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 324b) - ISBN 9789462573895 - 141
  klimaatverandering - rivieren - waal - hoogwaterbeheersing - afvoer - burgers - waterbeheer - rivierregulering - climatic change - rivers - river waal - flood control - discharge - citizens - water management - river regulation
  “Wat is de legitimatie van de geprojecteerde nevengeul van de Waal bij Varik en Heesselt?” In het onderzoek dat heeft plaatsgevonden is specifiek gekeken naar de onderbouwing van de maatgevende afvoer van 18.000 m3/s bij Lobith eind 21e eeuw en naar de wijze waarop er in de planvorming met de onzekerheden rondom de maatgevende afvoer is omgegaan. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de onderbouwing die door de provincie en door het stafbureau van de Deltacommissaris is aangeleverd aan de bewoners. In tweede instantie moest er veel ruimer gezocht worden naar onderbouwende publicaties, want die onderbouwing had het karakter van “work in progress”.
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma
  Bos, M. ; Hartgers, E.M. ; Goossen, C.M. ; Groot, W.J.M. de; Kwakernaak, C. ; Maas, G.J. ; Levelt, O. ; Schasfoort, F. ; Nienhuis, A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2652) - 121
  ecosysteemdiensten - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - regionale planning - betuwe - ecosystem services - rivers - flood control - river waal - regional planning - betuwe
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak is in het planvormings- en besluitvormingsproces over deze maatregelen. Dit rapport handelt over de pilot “hoogwatergeul Varik-Heesselt”. De pilot was gericht op toepassing en evaluatie van de TEEB-methode. Het project is in nauw contact met de projectleider van de provincie Gelderland van het lopende planproces uitgevoerd.
  Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
  Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
  vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - european eels - monitoring - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - volkerak-zoommeer - river ijssel - hollandsch diep - food safety
  In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
  Klimaatverandering en riviernatuur in de periode 2015-2050 : een verkenning van effecten en adaptatiemogelijkheden
  Makaske, A. ; Maas, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2484) - 56
  klimaatverandering - natuurgebieden - waterstand - uiterwaarden - vegetatie - waal - veerkracht van de natuur - climatic change - natural areas - water level - river forelands - vegetation - river waal - resilience of nature
  In dit rapport worden de directe en indirecte effecten van klimaatverandering op de natuur in de uiterwaarden van de Nederlandse Rijntakken verkend, alsmede de adaptatiemogelijkheden. De verkenning betreft de periode 2015-2050. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de verwachte veranderingen in hydrodynamiek en morfodynamiek van het riviersysteem, eerdere ecologische studies naar de effecten van klimaatverandering op riviernatuur, de gevolgen van frequentere en langere laagwaterperioden op verschillende uiterwaardecosystemen en de mogelijkheden om hoogwateradaptatiemaatregelen te combineren met een groot areaal riviernatuur. Aansluitend worden de contouren van een adaptatiestrategie geschetst die erop gericht is de veerkracht van riviernatuur te vergroten, om de klimaatverandering beter op te kunnen vangen. Omdat de Nederlandse Rijntakken ieder hun eigen natuurlijke kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen hebben, wordt aanbevolen om voor iedere riviertak een specifieke adaptatiestrategie te ontwikkelen.
  Inventarisatie van mogelijke effecten van kribverlaging in de Waal op de beroepsvisserij
  Winter, H.V. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C189/11) - 21
  dammen - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - nadelige gevolgen - visserij - dams - rivers - flood control - river waal - adverse effects - fisheries
  Om de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied te vergroten is het doel van Rijkswaterstaat om eind 2015 ca. 500 kribben in de Waal verlaagd te hebben en daarnaast langsdammen aangelegd te hebben tussen Wamel en Ophemert. In deze korte deskstudie wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke effecten van kribverlaging in de Waal op de vangsten van beroepsvissers, de kennis en gegevens die nodig zijn om deze effecten in te schatten en welke andere autonome ontwikkelingen op gebied van visserij en visecologie in de Waal plaatsvinden.
  Nematode-based risk assessment of mixture toxicity in a moderately polluted river floodplain in The Netherlands
  Vliet, P.C.J. van; Goede, R.G.M. de - \ 2008
  Science of the Total Environment 406 (2008)3. - ISSN 0048-9697 - p. 449 - 454.
  stroomvlakten - zware metalen - nematoda - rivieren - indicatoren - graslanden - verontreiniging - toxiciteit - gelderland - land van maas en waal - waal - floodplains - heavy metals - nematoda - rivers - indicators - grasslands - pollution - toxicity - gelderland - land van maas en waal - river waal - soil - sensitivity - communities - cadmium - metals - forest
  Heavy metal polluted soils usually contain mixtures of different metals, whereas legislation is derived from concentrations of individual metals. The mixture toxicity of the Dutch floodplain Afferdensche and Deestsche Waarden was estimated to be high (msPAF ranged from 67¿94%). Analyses of nematode community based bioindicators (Maturity Index, taxonomic diversity, trophic groups, multivariate analysis, DoFT-sentinels) were used to determine the ecological effects of the mixture toxicity in the floodplain soil. None of the indices indicated direct effects of heavy metals on the nematode community. This can be explained by the high adsorption of heavy metals on organic matter and clay particles resulting in a low bioavailability, and questions the estimation of the toxicity based on total concentrations of heavy metals in such environments. The nematode fauna showed great seasonal variation, which most probably was related to the temporal inundation of the floodplain.
  Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal
  Hebinck, K.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1678) - 37 p.
  geomorfologie - databanken - geografische informatiesystemen - bodemtypen (lithologisch) - nederland - geologie - bodem - kaarten - uiterwaarden - waal - geomorphology - databases - geographical information systems - soil types (lithological) - netherlands - geology - soil - maps - river forelands - river waal
  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling van het sediment van de uitwerwaarden van de Waal. De opgenomen boringen zijn een samenvoeging van de beschikbare boringen uit de archieven van Universiteit Utrecht, TNO en Alterra. Aan de hand van de boringen zijn er kaarten van kleiafzettingen in de uiterwaarden gemaakt.
  Analyzing the causes for the persistence of chironomids in flood plain lake sediments
  Haas, E.M. de; Haaren, R. van; Koelmans, A.A. ; Kraak, M.H.S. ; Admiraal, W. - \ 2005
  Archiv für Hydrobiologie 162 (2005)2. - ISSN 0003-9136 - p. 211 - 228.
  sediment - verontreinigende stoffen - chironomus riparius - benthos - waterverontreiniging - stroomvlakten - zware metalen - meren - biotesten - nederland - ecotoxicologie - waterbodems - rijn - waal - sediment - pollutants - chironomus riparius - benthos - water pollution - floodplains - heavy metals - lakes - bioassays - netherlands - ecotoxicology - water bottoms - river rhine - river waal - quality triad approach - benthic invertebrates - community composition - marine sediment - riparius larvae - toxicity - diptera - river - deformation
  The aim of the present study was to analyse the causes for the absence and persistence of chironomids in sediments with a complex pollution history. Observations on the benthic community composition in floodplain lake sediments of the River Rhine, differing in contaminant level and food quality, were combined with laboratory and in situ bioassays, using the midge Chironomus riparius as a model species. The positive relation between food quality and the diversity of the communities indicated that food quality is an important factor regulating benthic community composition, overriding the potential effects of contaminants. Nevertheless, in sediments with high contaminant levels, high densities of species classified as 'pollution-tolerant', such as Chironomus sp., were observed. The laboratory bioassays verified that the contaminant concentrations in these sediments had no direct effect on survival and growth of C. riparius, although higher contaminant concentrations in the sediment resulted in a higher incidence of mentum deformities. Also, the high growth rate of C. riparius in the in situ enclosures in two of the most contaminated sediments indicated chemical stress and mentum deformities did not exclude rapid growth. This observation agrees with the abundance of the resident pollution-tolerant chironomids of the Chironomus plumosus group. In addition, the in situ bioassay pointed out that predation on chironomids added to the field enclosures was significant and is also an important factor in regulating the abundance of chironomids. In sediments with the highest food quality and low levels of contaminants the opportunistic chironomids may have been outcompeted by benthic invertebrate taxa that are not able to persist at more contaminated sites. It is concluded that tolerance of opportunistic chironomids, such as Chironomus sp., combined with their rapid rate of development, enables them to persist in contaminated sediments that are organically enriched avoiding competition with other invertebrates
  Trace metal availability and effects on benthic community structure in floodplain lakes
  Griethuysen, C. van; Baren, J. van; Peeters, E.T.H.M. ; Koelmans, A.A. - \ 2004
  Environmental Toxicology and Chemistry 23 (2004)3. - ISSN 0730-7268 - p. 668 - 681.
  meren - stroomvlakten - sporenelementen - waterorganismen - waterverontreiniging - rijn - waal - ijssel - aquatic organisms - water pollution - lakes - floodplains - trace elements - river rhine - river waal - river ijssel - acid-volatile sulfide - simultaneously extracted metals - macroinvertebrate community - contaminated sediments - cadmium accumulation - in-situ - invertebrates - toxicity - avs - bioavailability
  Effects of contaminants on communities are difficult to assess and poorly understood. We analyzed in situ effects of trace metals and common environmental variables on benthic macroinvertebrate communities in floodplain lakes. Alternative measures of trace metal availability were evaluated, including total metals, metals normalized on organic carbon (OC) or clay, simultaneously extracted metals (SEM), combinations of SEM and acid-volatile sulfide (AVS), and metals accumulated by detritivore invertebrates (Oligochaeta). Accumulated metal concentrations correlated positively with sediment trace metals and negatively with surface water dissolved OC. Sixty-eight percent of the variation in benthic community composition was explained by a combination of 11 environmental variables, including sediment, water, and morphological characteristics with trace metals. Metals explained 2 to 6% of the community composition when SEM — AVS or individual SEM concentrations were regarded. In contrast, total, normalized, and accumulated metals were not significantly linked to community composition. We conclude that examination of SEM or SEM — AVS concentrations is useful for risk assessment of trace metals on the community level.
  Lonkend rivierenland klaar voor de toekomst
  Wolfert, H.P. - \ 2003
  Alterra
  rivieren - hoogwaterbeheersing - regionale ontwikkeling - regionale planning - gelderland - rivierengebied - rijn - waal - betuwe - rivers - flood control - regional development - regional planning - gelderland - rivierengebied - river rhine - river waal - betuwe
  De bestuurders in het Knooppunt Arnhem - Nijmegen staan voor belangrijke uitdagingen. Namelijk het garanderen van voldoende veiligheid bij hoge rivierafvoer.
  Verstoring en successie : rivierdynamiek en stroomdalvegetaties in de uiterwaarden van de Rijntakken
  Maas, G.J. ; Makaske, B. ; Hommel, P.W.F.M. ; Nijhof, B.S.J. ; Wolfert, H.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 759) - 100
  vegetatie - plantensuccessie - geomorfologie - hydrologie - graslanden - geologische sedimentatie - uiterwaarden - veerkracht van de natuur - ijssel - waal - vegetation - plant succession - geomorphology - hydrology - grasslands - geological sedimentation - river forelands - resilience of nature - river ijssel - river waal
  Stroomdalgrasland (Medicagini-Avenetum) komt in het Nederlands rivierengebied voor op zandige, kalkrijke, schrale gronden die weinig overstromen. Thans zijn deze locaties zeldzaam geworden en bestaande stroomdalgraslanden lijken te degraderen. In dezestudie is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden. In drie uiterwaarden (Rijswaard, Cortenoever en Vreugderijkerwaard) langs de Waal en de IJssel zijn gegevens verzameld over de samenstelling van stroomdalgraslanden, bodemtextuur, organischestofgehalte, fosfaatgehalte en pH, en over de afzetting van zand, silt en klei. Daarnaast zijn voor deze locaties overstromingsdiepte en -frequentie berekend. Analyse van de gegevens heeft geleid tot een conceptueel model dat de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden in de uiterwaarden van de Rijntakken beschrijft. Uit dit model blijkt dat natuurlijke riviermorfologische processen nieuwe fysiotopen voor stroomdalgraslanden kunnen creëren. Gerichte riverkundige beheersmaatregelen kunnen deze processen ondersteunen.
  Sedimentation on embanked floodplains of the rivers Waal and IJssel
  Maas, G.J. ; Makaske, B. - \ 2003
  In: Proceedings NCR-days 2002; current themes in Dutch river research / Leuven, R.S.E.W., van Os, A.G., Nienhuis, P.H., Delft : NCR - p. 122 - 124.
  geologische sedimentatie - rivieren - stroomvlakten - waal - ijssel - geological sedimentation - rivers - floodplains - river waal - river ijssel
  In de ban van de Betuwse dijken; deel 2 Oosterhout; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Oosterhout (Over-Betuwe)
  Mulder, J.R. ; Spaan, F. ; Wolf, J.G.C. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 311) - 85
  dijken - geschiedenis - geografie - bodemeigenschappen - leeftijd - archeologie - bodemkarteringen - kaarten - waal - gelderland - historische geografie - betuwe - bedijking - bodemkunde - cultuurhistorie - geologie - dykes - age - archaeology - history - geography - soil properties - soil surveys - maps - river waal - gelderland - historical geography - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij Oosterhout (Gld.) de opbouw en de ouderdom van een oud dijkvak onderzocht. Op drie plaatsen was het buitentalud van de dijk afgegraven. Het onderzochte dijkvak moet voor 1500 zijn aangelegd. De samenstelling van het onderste pakket wijkt enigszins af van de laag erboven. Dit zou kunnen wijzen op een noodkade (van voor 1500). Op 1 m beneden de kruin van de huidige dijk bevindt zich een oud wegdek, dat voor de dijkverzwaring van 1881/1883 is aangelegd. In die periode is de helling van het buitentalud van 1:3 naar 1:4 gebracht en bekleed met een laag baksteen. Onder de buitenteen van de dijk komt een laag kolenslib voor, die sinds circa 1870 door de Waal is afgezet. De overige Oosterhoutse dijkvakken zijn steeds weer teruggelegd als gevolg van talloze dijkdoorbraken. De oudst bekende is die van 1564, de jongste van 1820. De doorbraken vonden voornamelijk plaats daar waar de stroomrug van het Rietgraafsysteem de bandijkkruist. In het midden van de 16e eeuw lag Oosterhout als een gestrekt dijkdorp aan een schaardijk. Het voorland was door de aanleg van kribben aan de overzijde van de Waal aan erosie onderhevig. De schaardijk is in de 17e eeuw herhaaldelijk doorgebroken.In de 18e eeuw is door kribbenaanleg veel land aangewonnen. Na de doorbraak van 1820 werd de bandijk sterk naar binnengelegd. Het nieuwe dorp Oosterhout ontwikkelde zich loodrecht op de dijk.
  Responses of benthic invertebrates to combined toxicant and food input in floodplain lake sediments
  Haas, E.M. de; Reuvers, B. ; Moermond, C.T.A. ; Koelmans, A.A. ; Kraak, M.H.S. - \ 2002
  Environmental Toxicology and Chemistry 21 (2002)10. - ISSN 0730-7268 - p. 2165 - 2171.
  aquatische gemeenschappen - benthos - sediment - eutrofiëring - chironomus riparius - ongewervelde dieren - nederland - aquatische ecosystemen - uiterwaarden - ecotoxicologie - waal - aquatic communities - benthos - sediment - eutrophication - chironomus riparius - invertebrates - netherlands - aquatic ecosystems - river forelands - ecotoxicology - river waal
  Benthic communities in floodplain lake ecosystems are often exposed to varying levels of both food and toxicants. Inhibition through toxicants of sensitive species and stimulation through increased amounts of food of opportunistic species have been observed in separate studies. The aim of this study was therefore to assess the responses of benthic invertebrates to combined food and contamination input. Hence, seven floodplain lakes located along the River Waal, The Netherlands, with different levels of food (being either phytoplankton or macrophyte dominated) and toxicants were selected. The responses of the sensitive mayfly Ephoron virgo and the opportunistic midge Chironomus riparius to these sediments were assessed in 10-d growth bioassays with both species and a 28-d emergence experiment with C. riparius
  In de ban van de Betuwse dijken; deel 1 Loenen; een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Loenen (Over-Betuwe)
  Mulder, J.R. ; Gazenbeek, A.E. ; Linden, E. van der - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 183) - 45
  dijken - leeftijd - geschiedenis - bodemeigenschappen - bodemprofielen - nederland - archeologie - bodemkarteringen - kaarten - waal - betuwe - dykes - age - archaeology - history - soil properties - soil profiles - netherlands - soil surveys - maps - river waal - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring is in opdracht van het Polderdistrict Betuwe bij Loenen de ouderdom en de opbouw van een oud dijkvak onderzocht, voordat het werd afgegraven en vervangen door een nieuw dijkvak. Het onderzochte dijkvak is aangelegd over een voormalige huisplaats, die vanaf de vijftiende of zestiende eeuw tot de negentiende eeuw bewoond is geweest. Het dijkvak dateert uit 1809. De kern bestaat uit een ringkade, die kort na de dijkdoorbraak van 1809 is aangelegd en die in de zomer daarop verhoogd is tot bandijk. In 1830 en omstreeks 1870 hebben nog twee verhogingen plaatsgevonden. De ringkade bestaat overwegend uit overslagzand, het dijklichaam uit compacte zavel en klei.
  Terugkeer van de zwarte populier op de oevers van de Rijntakken
  Lauwaars, S. ; Vosman, B. ; Coops, H. - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)1. - ISSN 0024-1520 - p. 3 - 6.
  natuurbescherming - herstel - salicaceae - populus nigra - rivieren - zaadverspreiding - rivieroeverbeplantingen - verspreiding - nederland - rijn - oevers - natuurtechniek - waal - uiterwaarden - nature conservation - rehabilitation - rivers - seed dispersal - riverside plantations - dispersal - netherlands - river rhine - shores - ecological engineering - river waal - river forelands
  Door de natuurontwikkeling op rivieroevers zijn er nieuwe kansen voor ooibossen en daarmee voor de zwarte populier gecreeerd. Langs de Rijn en de Waal is het verloop van de herkolonisatie onderzocht
  Historische geomorfologie Maas en benedenrivieren; Oude Maas, Merwede-Hollandse Biesbosch, Afgedamde Maas en Maaskant
  Maas, G.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 75) - 63
  geomorfologie - morfologie - rivieren - geschiedenis - nederland - waal - maas - zuid-holland - biesbosch - geomorphology - morphology - rivers - history - netherlands - river waal - river meuse - zuid-holland - biesbosch
  Dit rapport geeft een analyse van historisch kaartmateriaal van vier riviertrajecten langs de Maas en haar benedenrivieren gericht op geomorfologische processen en ecotopenverdeling, in samenhang met de ontginningsgeschiedenis en het landgebruik. In de periode 1750-1850 was er in alle onderzochte riviertrajecten nettoaanwas. In stroomafwaartse richting namen op- en aanwassen toe en veranderde het substraat van zand naar slib. Langs de Oude Maas was zeer veel sedimentatie en nauwelijks erosie. Kenmerkende ecotopen waren biezen- en rietgorzen, vloedbos/griend en hoogwatervrije akkers. Het deeltraject Merwede-Hollandse Biesbosch kende veel dynamiek maar een lagere nettoaanwas. Kenmerkende ecotopen waren daar killen/nevengeulen en vloedbos/griend. In de deeltrajecten Afgedamde Maas en Maaskant waren aanwas en erosie relatief gering. Kenmerkende ecotopen waren uiterwaardgrasland en grazige oeverwallen. Langs de Afgedamde Maas kwamen hoge rivierduinen voor. De menselijke invloed op de vier riviersystemen was aangepast aan de intrinsieke ontwikkelingen van de verschillende riviertrajecten.
  Marsilea quadrifolia L. (klaverbladvaren) nieuw voor Nederland
  Drok, W.J.A. ; Weeda, E.J. - \ 1999
  Gorteria 25 (1999)5. - ISSN 0017-2294 - p. 89 - 103.
  marsilea quadrifolia - planten - plantengemeenschappen - vegetatie - synecologie - plantenecologie - milieu - aquatische gemeenschappen - migratie - verspreiding - zaadverspreiding - invasie - plantengeografie - rivieren - bedreigde soorten - beschermde soorten - pioniersoorten - onderzoek - waal - zuid-holland - bommelerwaard - uiterwaarden - marsilea quadrifolia - plants - plant communities - vegetation - synecology - plant ecology - environment - aquatic communities - migration - dispersal - seed dispersal - invasion - phytogeography - rivers - endangered species - protected species - pioneer species - research - river waal - zuid-holland - bommelerwaard - river forelands
  In 1998 is deze watervaren, bekend als aquariumplant, aangetroffen in een uiterwaard van de Waal in de Bommelerwaard. Dit is 190 km noordelijker dan de tot dusver noordelijkste vindplaats. Verspreiding, achteruitgang, ecologie en plantensociologische aspecten van deze soort van Europese Rode Lijsten
  Kansen voor stroomminnende vissen. Methodiek voor de bemonstering van de visgemeenschap in uiterwaarden.
  Grift, R.E. ; Buijse, A.D. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Densen, W.L.T. van - \ 1998
  Unknown Publisher - 63
  nederland - vissen - aquatische gemeenschappen - visbestand - visserij - waal - uiterwaarden - netherlands - fishes - aquatic communities - fishery resources - fisheries - river waal - river forelands
  In oktober 1996 is het onderzoek 'Kansen voor stroomminnende vissen' begonnen. Dit onderzoek heeft tot doel inzichten te generen in de kenmerken en processen die de ontwikkeling en structuur van de visgemeen-schap in de vloedvlakten van de grote rivieren bepalen. In dit rapport wordt de opzet, uitvoering en interpretatie van visserijkundig onderzoek in een riviersysteem besproken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.