Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 50 / 608

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ruilverkaveling
Check title to add to marked list
Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation
This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
In naam van het algemeen belang : de onstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland
Molema, A.M. ; Brink, A. van den - \ 2009
Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009)1. - ISSN 0040-7518 - p. 72 - 85.
ruilverkaveling - landinrichting - overheidsbeleid - geschiedenis - agrarische geschiedenis - land consolidation - land development - government policy - history - agricultural history
This article explores the historical actors and societal factors existing at the beginning of land consolidation as an instrument of Dutch rural planning, The call for a legal framework to redistribute fragmented parcels in an efficient and rational manner, was growing from the 1890's onwards. Because of the ideological barriers in the political center, in which the division between public and private interests was the most important aspect, this framework was heavily disputed. Social minded, liberal reformers of the middle class, mobilized political pressure. The government was ready to take action, when the First World War made the national economy fragile and revealed the necessity to become more self-sufficient. In 1924 the first Land Consolidation Act was passed, but obstacles blocked a widespread use of the instrument. These obstacles were lowered in the 1930's. Economic recession gave way to an active policy for the improvement of the countryside, for which the Land Consolidation Act was the judicial vehicle.
The origins of Dutch rural planning: a study of the early history of land consolidation in the Netherlands
Brink, A. van den; Molema, A.M. - \ 2008
Planning Perspectives 23 (2008)4. - ISSN 0266-5433 - p. 427 - 452.
landgebruiksplanning - ruilverkaveling - plattelandsplanning - geschiedenis - agrarische geschiedenis - land use planning - land consolidation - rural planning - history - agricultural history
This article explores the institutional and organizational foundations of rural planning in the Netherlands. The key objective of the study was to understand the background to and determining factors in the development of land consolidation (ruilverkaveling) as an instrument of rural planning. Dutch rural planning, as a constituent part of spatial planning in the Netherlands, developed quite separately from urban planning. This article traces the roots of this separate development back to the period 1890-1940. At the end of the nineteenth century, reformist liberals argued for a legislative framework for the rational reallocation of land parcels to consolidate fragmented land holdings. The early initiatives came to nothing because of the prevailing rigid distinction between public and private interests. The First World War changed this situation. The decline in world trade forced the government to make the national economy more self-sufficient. Land consolidation was embraced as a means for supporting the agricultural sector by improving land drainage and bringing land into cultivation. From the beginning of the 1930s agricultural politics and rural planning grew closer together, and took off rapidly in the post-war decades.
Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen
Visscher, J. ; Dekker, P.H.M. ; Boer, H.C. de; Brommer, E. ; Clevering, O.A. ; Dam, A.M. van; Geel, W.C.A. van; Haan, M.H.A. de; Hoving, I.E. ; Klooster, A. van der; Schooten, H.A. van; Schreuder, R. ; Wolf, P.L. de - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR 148) - 75
bodem - kosten-batenanalyse - rotaties - bodemverdichting - waterbeheer - ruilverkaveling - diepploegen - organische stof - bodemstructuur - erosie - bodemkwaliteit - soil - cost benefit analysis - rotations - soil compaction - water management - land consolidation - deep ploughing - organic matter - soil structure - erosion - soil quality
In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, grondruil en landhuur/-verhuur en omzanden en diepploegen. De effecten op duurzaam bodemgebruik zijn beoordeeld op de aspecten organische stof, bodemstructuur, erosiegevoeligheid en bodemgezondheid. Verruiming van vruchtwisseling met meer maaivruchten en minder rooivruchten gaat meestal ten koste van het bedrijfsinkomen. Bij vruchtwisseling is bodemgezondheid een belangrijk aspect. Bodemverdichting kan worden verminderd. Dit vraagt meestal flinke investeringen. Met een goed management en goede voorlichting kan nog veel worden bereikt. Veranderingen in water- en peilbeheer gaan deels vaak ten koste van een optimale landbouwkundige productie. Er kunnen echter ook maatregelen worden toegepast die niet of nauwelijks nadelig zijn vanuit landbouwkundig oogpunt, maar wel gunstig zijn voor natuur en maatschappij
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
Kiestra, E. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1594) - 117
hydrologie - bodemgeschiktheid - bodemclassificatie - ruilverkaveling - lössgronden - kaarten - bodemkarteringen - noord-brabant - hydrology - soil suitability - soil classification - land consolidation - loess soils - maps - soil surveys
De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, lössleem en fluvioperiglaciaal zand. De zanden en de lössleem worden tot de Formatie van Twente gerekend. Langs de Weerijs of Aa en langs de Hazeldonksche Beek komen aan of nabij het oppervlak afzettingen (zand, klei en veen) voor die voor een belangrijk deel in het Holoceen zijn afgezet. Door een combinatie van kwel en afzetting komen in de beekdalen meest ijzerhoudende gronden voor. Buiten de beekdalen is het veen door afgraving en door een combinatie van grondbewerking, ontwatering en oxidatie nagenoeg verdwenen. In het gebied komen hoofdzakelijk zandgronden voor. Moerige gronden en veengronden komen in geringe oppervlakte voor in het noordwesten, oosten en zuidoosten van het gebied. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). De gronden zijn beoordeeld op hun geschiktheid voor akker- en weidebouw, tuinbouw en boomteelt.
Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem
Vervloet, J.A.J. ; Bergh, S.M. van den - \ 2007
Utrecht : Stichting Matrijs - ISBN 9789053453100 - 208
landgebruik - ruilverkaveling - landbouw - geschiedenis - eemland - utrecht - land use - land consolidation - agriculture - history
In Eemland in verandering wordt de geschiedenis van de ruilverkaveling beschreven. Zowel professionele als lokale amateurhistorici plaatsen de ruilverkaveling binnen de lange en voortdurende lijn van ruimtelijke ontwikkeling in het Eemland en binnen de context van de agrarische en maatschappelijke veranderingen. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de manier waarop mensen hun omgeving voortdurend aanpassen aan hun eisen en wensen. Het boek is rijk geïllustreerd met unieke afbeeldingen en oude foto¿s van de inwoners en hun werk- en woonomgeving. Uiteraard ontbreken schaalkaarten van de vroegere en huidige ruilverkaveling niet. Bij het boek zit een los boekje met fiets- en wandelroutes door de Eempolders.
Bodemgeschiktheid voor akker- en weidebouw en het vervaardigen van ruilklassenkaarten voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle
Vroon, H.R.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1475) - 81
bodemgeschiktheid - akkerbouw - graslandbeheer - taxatie - bodemkarteringen - kaarten - ruilverkaveling - noord-brabant - soil suitability - arable farming - grassland management - valuation - soil surveys - maps - land consolidation
In opdracht van de DLG heeft Alterra de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle onderzocht en beoordeeld op hun geschiktheid voor de akker- en weidebouw. Het onderzoek had als doel om de agrarische uitruilbaarheid te bepalen van de landbouwpercelen in het onderhavige gebied
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landbouwgebied Tachtig Bunder; ontwateringsadvies ter compensatie voor veranderende hydrologische omstandigheden in het Compagnonsveld
Kiestra, E. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1329) - 58
hydrologie - bodem - bodemtypen - drainage - keileem - nederland - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - bodemkarteringen - kaarten - friesland - natuur - water table - hydrology - soil - soil surveys - soil types - maps - glacial till - netherlands - land consolidation - nature
Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ontwateringsadvies voor het gebied te komen. De aanwezigheid van keileem is daarbij een bepalende factor. Deze studie geeft o.a: een bodemkaart, een keileemkaart en een grondwatertrappenkaart
Land fragmentation in Central Europe: how and whether to use Western experience
Dijk, T. van - \ 2004
In: Methodologies, Models and Instruments for Rural and Urban Land Management / Deaken, M., Dixon-Gough, R., Mansberger, R., Aldershot : Ashgate (International Land Management Series ) - ISBN 0754634159 - p. 37 - 48.
ruilverkaveling - landgebruiksplanning - centraal-europa - land consolidation - land use planning - central europe
Impression of land use gragmentation midway the 1990s for: Poland, Hungary, Bulgaria, Romania, Czech Republic and Slovakia
Verdeeld land. De geschiedenis van de ruilverkaveling in Nederland vanuit een lokaal perspectief, 1890-1985
Bergh, S.M. van den - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Pim Kooij; Jelle Vervloet, co-promotor(en): Jan Bieleman. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9085040043 - 248
ruilverkaveling - platteland - plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - geschiedenis - nederland - land consolidation - rural areas - rural development - agricultural development - history - netherlands
Milieuanalyse voorontwerp reconstructieplan Achterhoek en Liemers : een ruimtelijke analyse voor de milieuthema's stank, ammoniak en nutrienten op basis van te nemen maatregelen die voorgesteld worden in het voorontwerp reconstructieplan in de Achterhoek en de Liemers
Gies, T.J.A. ; Bleeker, A. ; Coenen, P. ; Schoumans, O.F. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 767)
ruilverkaveling - milieutoets - stankemissie - ammoniak - voedingsstoffen - nederland - reconstructie - gelderland - achterhoek - liemers - land consolidation - environmental assessment - odour emission - ammonia - nutrients - netherlands - reconstruction
Dealing with Central European land fragmentation : a critical assessment on the use of Western European instruments
Dijk, T. van - \ 2003
Delft University of Technology. Promotor(en): Adri van den Brink. - Delft : Uitgeverij Eburon - ISBN 9051669968 - 219
landbouwgrond - fragmentatie - centraal-europa - instrumentatie - beoordeling - landgebruiksplanning - ruilverkaveling - agricultural land - land use planning - land consolidation - fragmentation - central europe - instrumentation - assessment
Zicht op vernieuwing: vrijwillige grondruil in de landinrichting Ponte
Stoep, H. van der; Brink, A. van den; Aarts, M.N.C. ; Boer, I.C. de - \ 2003
Wageningen : Wageningen Universiteit, Lsg LGP en CIS - ISBN 9067547069 - 120
plattelandsontwikkeling - landgebruik - landinrichting - nederland - ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - zeeland - zeeuws-vlaanderen - rural development - physical planning - land consolidation - land use - land development - netherlands
Pivot in de praktijk : problemen bij archiefonderzoek
Berg, S.M. - \ 2002
Historisch Geografisch Tijdschrift 20 (2002)3. - ISSN 0167-9775 - p. 30 - 33.
geschiedenis - nederland - recht - opslag - ruilverkaveling - kaarten - archieven - history - storage - law - land consolidation - maps - netherlands - archives
PIVOT staat voor Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn. De behulp van deze wet (uit 1991) probeerde men de grote hoeveelheden 20e eeuwse archiefstukken terug te dringen. De ontwerpkaarten van de ruilverkaveling Nieuwleusen staan als voorbeeld van moeilijk terugvindbare archieven
A new method to assess the landscape values of rural road networks
Willems, G.P.A. ; Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. - \ 2002
Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 43 (2002). - ISSN 0934-666X - p. 205 - 211.
plattelandswegen - landschapsecologie - ruilverkaveling - nederland - cultuurlandschap - rural roads - land consolidation - landscape ecology - netherlands - cultural landscape
Erosiebestrijding in vlak Nederland
Stolte, J. ; Kalis, F.J. ; Ritsema, C.J. - \ 2002
Bodem 12 (2002)1. - ISSN 0925-1650 - p. 133 - 135.
erosiebestrijding - watererosie - oppervlakkige afvoer - sediment - hellingen - ruilverkaveling - nederland - gelderland - rijk van nijmegen - erosie - landgebruik - landinrichting - Groesbeek - erosion control - water erosion - runoff - slopes - land consolidation - netherlands
Alterra heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen en de effecten van die maatregelen op de bodem- en waterafvoer in het heuvelachtige ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Groesbeek
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn
Kiestra, E. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 441) - 75
bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - landevaluatie - ruilverkaveling - nederland - utrecht - bodemkartering - bodemkunde - grondwaterstand - hydrologie - soil surveys - maps - water table - land evaluation - land consolidation - netherlands
Het gebied Kromme Rijn bestaat uit holocene rivierkleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen worden tot de Betuwe Formatie gerekend. Ze zijn afgezet door de verschillende stroomgordelverleggingen van de Rijn. Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit hooggelegen stroomruggronden (ooivaaggronden en poldervaaggronden). Ze bestaan uit zavel en lichte klei; binnen 120 cm - mv. komt veelvuldig fijn en/of grof rivierzand voor. Verspreid door het gebied komen komkleigronden (poldervaaggronden) voor. Ze bestaan voornamelijk uit kalkloze, zware (kom)klei. Langs de huidige Kromme Rijn komen laaggelegen beddinggronden voor die voornamelijk uit lichte en zware klei bestaan; veelal komt binnen 120 cm - mv. grof rivier(bedding)zand voor. Binnen de rivierkleigronden, zijn ooivaaggronden, hofeerdgronden, poldervaaggronden, nesvaaggronden en leek- en woudeerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, profiel- en kalkverloop zijn de gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG dieper dan 80 cm - mv. en met een GLG dieper dan 180 cm - mv. (VIId en VIIId). Door het lage waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal en de zandige ondergrond, komen met name langs het kanaal GLG' s voor van ca. 300 cm - mv. In de kommen en langs de Kromme Rijn komen ondiepere GHG' s en GLG' s voor. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwater-trappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende ruilwaardenkaart. Trefwoorden: bodemkartering, bodemkaart, grondwaterstand, A
DIALOOG in landinrichting; een interactieve plannningsstijl
Dammers, E. ; Kranendonk, R.P. - \ 2002
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)2. - ISSN 0921-481X - p. 82 - 90.
ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - participatie - besluitvorming - overheidsbeleid - bestuurskunde - landinrichting - maatschappijwetenschappen - Zeeland - physical planning - land consolidation - participation - decision making - government policy
Aan de hand van een raamwerk voor evaluatie zijn twee Zeeuwse landinrichtingsprojecten beoordeeld op interactieve planvorming
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Appingedam-Delfzijl
Kiestra, E. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 252) - 43
bodemkarteringen - grondwaterstand - hydrologie - kaarten - bodem - ruilverkaveling - taxatie - nederland - groningen - soil surveys - groundwater level - hydrology - maps - soil - land consolidation - valuation - netherlands
Het gebied Appingedam-Delfzijl bestaat uit holocene zeekleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen dateren uit verschillende Duinkerke transgressiefasen. In het noorden komen hooggelegen, oude kwelder- en oeverwallen voor. Ze bestaan meestal uit zavel. Naar het zuiden toe worden de gronden geleidelijk zwaarder. Het gebied wordt doorsneden door voormalige kreken (maren). De talrijke wierden zijn kenmerkende elementen in het open kleilandschap. Binnen de zeekleigronden zijn poldervaaggronden, leek/-woudeerdgronden en tuineerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, profiel- en kalkverloop zijn de gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG tussen 40 en 80 cm - mv. en met een GLG tussen 120 en 180 cm - mv. (VIo). Ondiepere GHG' s en GLG' s komen voornamelijk voor langs de maren en op de afgetichelde percelen.. Tijdens het veldwerk is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN-bestand) gebruikt als hulpinformatie. Hierdoor is het mogelijk het aantal beschreven boringen te verminderen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende schattingskaart. Trefwoorden: bodemkartering, bodemkaart, grondwaterstand, AHN-bestand, ruilwaarde.
Beter werken met "Waternood"; een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen"
Finke, P.A. ; Zeeman, W.P.C. ; Schouten, G. ; Runhaar, J. ; Molen, P. van der; Meer, W. van der; Gruijter, J.J. de; Bierkens, M.F.P. ; Bakel, P.J.T. van - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 267) - 105
oppervlaktewater - grondwater - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - ruimtelijke ordening - normen - ontwerp - nederland - noord-brabant - surface water - groundwater - water table - land consolidation - physical planning - standards - design - netherlands
Waternood is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheerssystemen. Deze methode is toegepast in het herinrichtingsgebied De Leijen in Noord-Brabant. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vaststellen van het actuele en het optimale grondwaterregime, en het vaststellen van de bereikte doelrealisatie. In deze studie zijn daarvoor methoden ontwikkeld en in de praktijk getoetst, in het bijzonder voor de functies landbouw en natuur. De doelrealisatie is vastgesteld door het actuele en het optimale grondwaterregime met elkaar te vergelijken, door gewasopbrengsten te berekenen op basis van nat- en droogteschade (voor gras en maos), en door te berekenen in welke grondwaterregimes zich natuurlijke vegetaties ontwikkelen (voor een groot aantal natuurdoeltypen). De doelrealisatie voor landbouw was bevredigend (86Œ die voor natuur scoorde relatief laag (41Ž De lage score voor natuur verbeterde nauwelijks na vernattingsmaatregelen. Een van de conclusies is dat de natuurdoelen beter moeten worden afgestemd op de mogelijkheden die het regionale watersysteem biedt.
Ruilen zonder Regels
Bergh, S.M. van den - \ 2001
Historisch Geografisch Tijdschrift 19 (2001)2. - ISSN 0167-9775 - p. 58 - 67.
ruilverkaveling - geschiedenis - landgebruik - plattelandsontwikkeling - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - landschap - agrarische structuur - overijssel - salland - historische geografie - land consolidation - history - land use - rural development - physical planning - government policy - landscape - agricultural structure - historical geography
Er wordt ingegaan op de vroege periode (1890-1924) van ruilverkaveling toen er nog geen wettelijk raamwerk bestond
De bodemgesteldheid van de aanpassingsinrichting Ade : resultaten van een bodemgeografische onderzoek
Rosing, H. ; Brouwer, F. ; Pleijter, M. - \ 2000
Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte (SC-rapport 700) - 76
bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - kaarten - geologie - ruilverkaveling - nederland - bodemtypen - zuid-holland - soil suitability - soil surveys - maps - geology - land consolidation - netherlands - soil types
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het blok Luddeweer-Overschild van de herinrichting Midden-Groningen
Kiestra, E. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 248) - 46
bodemkarteringen - kaarten - ruilverkaveling - grondwaterspiegel - grondvermogen - nederland - groningen - soil surveys - maps - land consolidation - water table - land capability - netherlands
Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigronden zijn poldervaaggronden, drechtvaaggronden, leekeerdgronden en liedeerdgronden onderscheiden. De moerige gronden zijn onderverdeeld in broekeerdgronden en plaseerdgronden. Binnen de veengronden zijn koopveengronden, weideveengronden en waardveengronden onderscheiden. In het blok Luddeweer-Overschild zijn 5 grondwatertrappen onderscheiden. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG tussen 25 en 40 cm - mv. en met een GLG tussen 80 en 120 cm - mv. (IIIb). Gronden met een diepere GHG en GLG komen voornamelijk voor op de hooggelegen kreekruggen. Tijdens het veldwerk is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN-bestand) gebruikt als hulpinformatie. Hierdoor is het mogelijk het aantal beschreven boringen te verminderen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende schattingskaart.
Gebruikershandleiding BODEGA 2.1/1.0; een digitaal kennissysteem voor het bepalen van de bodemgeschiktheid voor akker-, weide- en tuinbouw
Boogaard, H.L. ; Otjens, A.J. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 8) - 55
bodemkarteringen - bodemgeschiktheid - ruilverkaveling - grondprijzen - kennis - computer software - nederland - cartografie - beslissingsondersteunende systemen - soil surveys - soil suitability - land consolidation - land prices - mapping - knowledge - netherlands - decision support systems
Bij Alterra is veel kennis aanwezig om de gebruikswaarde of geschiktheid van gronden te bepalen. Deze kennis over bodemgeschiktheid voor akker-, weide- en tuinbouw is opgenomen in een digitaal kennissysteem, BODEGA. BODEGA maakt het mogelijk om op eengebruikersvriendelijke, inzichtelijke en interactieve wijze kwalitatieve landevaluatiekennis (beslisregels, classificaties) te ontwerpen, beheren, tonen, wijzigen en toepassen.
Land Use Planning and Land Consolidation in the Future in Europe. Landnutzungsplanung und Flurbereinigung im Europa von Morgen
Lier, H.N. van - \ 2000
Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 41 (2000)3. - ISSN 0934-666X - p. 138 - 143.
landgebruiksplanning - ruilverkaveling - stadsrandgebieden - nederland - west-europa - land use planning - land consolidation - urban hinterland - netherlands - western europe
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Heeten - Nieuw Heeten : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
Riele, W.J.M. te; Brouwer, F. - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 608) - 84
ruilverkaveling - bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - nederland - overijssel - land consolidation - soil surveys - maps - water table - netherlands
Waardering van gronden met BODEGA : toepassingsmogelijkheden van een digitaal kennissysteem voor landevaluatie in de eerste schatting van het landinrichtingsproject 'Hupsel-Zwolle'
Boogaard, H.L. ; Kiestra, E. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 678) - 63
bodemkarteringen - bodemgeschiktheid - ruilverkaveling - grondprijzen - expertsystemen - nederland - achterhoek - soil surveys - soil suitability - land consolidation - land prices - expert systems - netherlands
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver": Simulatie van de regionale waterhuishouding
Bolt, F.J.E. van der; Veldhuizen, A.A. ; Walsum, P.E.V. van - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 683.2) - 132
hydrologie - systeemanalyse - waterbalans - grondwaterspiegel - simulatiemodellen - ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - nederland - noord-brabant - hydrology - systems analysis - water balance - water table - simulation models - physical planning - land consolidation - netherlands
Kavelruilproject Bergeijk-Keersop; een verkennende bodemkundige en hydrologische studie
Maas, G.J. ; Runhaar, J. ; Jansen, P.C. ; Dirkx, G.H.P. ; Vrielink, J.G. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum - 78
bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - nederland - ecohydrologie - noord-brabant - kempen - soil surveys - maps - water table - land consolidation - netherlands - ecohydrology
Het onderzoeksgebied Bergeijk-Keersop is een beekdal ingesneden in grove, goed doorlatende, zanden behorende tot de Formatie van Sterksel. De holocene dalopvulling bestaat uit veen en gelaagde, zandige beekafzettingen. Vanaf de middeleeuwen zijn de beekdalgronden opgehoogd met een 50-130 cm dik plaggendek. Sinds de ontginning van de heide wordt in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied veel kwelwater afgevangen in een stelsel van sloten. Als gevolg van de stuw bij Westerhoven treed benedenstroomseen potentiaalverschil op in het grondwater. Het grondwater is sterk antroprogeen beinvloed blijkens verhoogde kalium- en nitraatgehaltes. De fosfaatgehalten van de eerdlagen zijn op de meeste plaatsen te hoog voor de ontwikkeling van natuurlijke schraalgraslanden, zodat afgraven of uitmijnen noodzakelijk is. De cultuurhistorische referentie 1870 en de ecologische streefbeelden vallen niet samen, zodat een keuze moet worden gemaakt in het realiseren van de gewenste (natuur)doelen.
Nut en noodzaak van de wettelijke herverkaveling
Brink, A. van den - \ 1999
Landinrichting 39 (1999)4. - ISSN 0922-6419 - p. 3 - 7.
ruilverkaveling - ruimtelijke ordening - analyse - nederland - land consolidation - physical planning - analysis - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Epe - Vaassen Oost : gebied 239
Naeff, H.S.D. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 639) - 37
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Heeten - Nieuw Heeten : gebied 246
Naeff, H.S.D. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 609) - 28
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Ramele - Pleegste : gebied 247
Pol, M.J. van de - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 607) - 29
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Bedum - Ten Boer : gebied 240
Vos, E.C. ; Clement, J. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 597) - 35
landinrichting - landgebruik - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - groningen - land development - land use - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Noordwest - Overijssel : gebied 230
Naeff, H.S.D. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 610) - 63
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Toekomstplannen en -wensen van agrariers in de Blauwe Stad
Nij Bijvank, R.A.F. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 622) - 33
landgebruiksplanning - plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijven - bevolkingsverplaatsing - ruilverkaveling - opinies - nederland - meren - oost-groningen - lakes - land use planning - rural development - farms - resettlement - land consolidation - opinions - netherlands
De geplande omvang van de Blauwe Stad bestaat uit 800 ha water, 300 ha bos, 350 ha natuur en 1200 tot 1800 te realiseren woningen
De landbouw in Enter; Sociaal-economische verkenning van het ruilverkavelingsgebied
Rijk, P.J. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 584) - ISBN 9789052423890 - 68
landbouw - economische sociologie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - nederland - economische planning - overijssel - twente - agriculture - economic sociology - physical planning - land use - land consolidation - rural planning - rural development - socioeconomics - netherlands - economic planning
De landbouw in het herinrichtingsgebied Zeevang
Rijk, P.J. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek 580) - ISBN 9789052423814 - 42
agrarische economie - gemeenschappen - onderzoek - sociologie - regionale verkenningen - regionaal beleid - regionale planning - economisch beleid - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - noord-holland - agricultural economics - communities - research - sociology - regional surveys - regional policy - regional planning - economic policy - economics - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
De landbouw in het herinrichtingsgebied Scheerwolde (Noordwest-Overijssel)
Helming, J.F.M. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 603) - ISBN 9789052424217 - 50
landbouw - economische sociologie - agrarische bedrijfsvoering - landbouwsituatie - economische situatie - regionaal beleid - regionale planning - economisch beleid - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - agriculture - economic sociology - farm management - agricultural situation - economic situation - regional policy - regional planning - economic policy - economics - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
De landbouw in het herinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove (Noordwest-Overijssel)
Geurts, J.A.M.M. ; Rijk, P.J. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 604) - ISBN 9789052424224 - 50
landbouw - economische sociologie - agrarische bedrijfsvoering - landbouwsituatie - economische situatie - regionaal beleid - regionale planning - economisch beleid - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - agriculture - economic sociology - farm management - agricultural situation - economic situation - regional policy - regional planning - economic policy - economics - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Kust West Zeeuwsch - Vlaanderen : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
Pleijter, G. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 455) - 83
bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - kaarten - ruilverkaveling - zeeland - zeeuws-vlaanderen - soil surveys - water table - maps - land consolidation - netherlands
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van het Land van Cuijk met een gestratificeerde tweefasensteekproef en regressieschatters
Riele, W.J.M. te; Brus, D.J. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 441) - 39
ruilverkaveling - landgebruik - ruimtelijke ordening - grondwaterspiegel - nederland - geostatistiek - limburg - land consolidation - land use - physical planning - water table - netherlands - geostatistics
Om het effect van de ruilverkavelingswerken op de grondwaterstand in het Land van Cuijk te bepalen zijn de bestaande grondwatertrappen geactualiseerd. Hiertoe is het gebied naar grondwatertrap, grondsoort en te verwachten effect van de ingrepen onderverdeeld in 26 homogene gebieden (strata). Met een gestratificeerde tweefasesteekproef en regressieschatters is van elk stratum de gemiddelde waarde geschat van de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Op de geactualiseerde grondwatertrappenkaart komen vrijwel uitsluitend grondwatertrappen voor met een GHG dieper dan 40 cm beneden maaiveld. Er zijn sterke aanwijzingen dat vooral de GHG flink gedaald is.
Bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden : bodemvorming, methoden en begrippen, 2e gew. dr.
Brouwer, F. ; Cate, J.A.M. ten; Scholten, A. ; Kleijer, H. ; Stolp, J. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 157) - 133
bodemkarteringen - kaarten - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - terminologie - soil surveys - maps - physical planning - land use - land consolidation - netherlands - terminology
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Poortvliet : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
Dekkers, J.M.J. - \ 1995
Wageningen : SC-DLO (Rapport / SC - DLO 360) - 92
ruilverkaveling - landgebruik - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - nederland - zeeland - land consolidation - land use - maps - physical planning - soil surveys - netherlands
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Walcheren : resultaten van een bodemkundig - hydrologisch onderzoek en standaardprofielen
Pleijter, G. - \ 1995
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 412) - 152
bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - zeeland - soil surveys - maps - water table - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
Zicht op inrichting; De landbouw in Nijkerk-Putten in vogelvlucht
Voskuilen, M.J. - \ 1995
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 520) - 39
landbouw - economische sectoren - ruilverkaveling - landhervorming - landgebruik - ruimtelijke ordening - nederland - landbouw als bedrijfstak - gelderland - veluwe - agriculture - economic sectors - land consolidation - land reform - land use - physical planning - netherlands - agriculture as branch of economy
Verkenning van sociaal-economische aspecten van de RROG voor de gemeente 's-Gravenzande
Alleblas, J.T.W. - \ 1994
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 502) - ISBN 9789052422473 - 44
economische impact - economie - infrastructuur - ruilverkaveling - landhervorming - landgebruik - ruimtelijke ordening - dienstensector - nederzetting - gebruikswaarde - nederland - reconstructie - zuid-holland - glastuinbouw - economic impact - economics - infrastructure - land consolidation - land reform - land use - physical planning - services - settlement - use value - netherlands - reconstruction - greenhouse horticulture
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Zaamslag : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en standaardprofielen
Leenders, W.H. - \ 1994
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 311) - 72
ruilverkaveling - landgebruik - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - nederland - zeeland - zeeuws-vlaanderen - land consolidation - land use - maps - physical planning - soil surveys - netherlands
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Reuzenhoek : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en standaardprofielen
Leenders, W.H. - \ 1994
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 312) - 87
ruilverkaveling - landgebruik - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkarteringen - grondwaterspiegel - nederland - zeeland - zeeuws-vlaanderen - land consolidation - land use - maps - physical planning - soil surveys - water table - netherlands
Die neue Landentwicklungspolitik in den Niederlanden.
Brink, A. van den - \ 1994
Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 35 (1994)2. - ISSN 0934-666X - p. 81 - 90.
environment - government policy - land consolidation - land policy - land use - land use planning - netherlands - physical planning - milieu - overheidsbeleid - ruilverkaveling - grondbeleid - landgebruik - landgebruiksplanning - nederland - ruimtelijke ordening
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.