Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 608

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ruilverkaveling
Check title to add to marked list
Ruilen zonder Regels
Bergh, S.M. van den - \ 2001
Historisch Geografisch Tijdschrift 19 (2001)2. - ISSN 0167-9775 - p. 58 - 67.
ruilverkaveling - geschiedenis - landgebruik - plattelandsontwikkeling - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - landschap - agrarische structuur - overijssel - salland - historische geografie - land consolidation - history - land use - rural development - physical planning - government policy - landscape - agricultural structure - historical geography
Er wordt ingegaan op de vroege periode (1890-1924) van ruilverkaveling toen er nog geen wettelijk raamwerk bestond
De bodemgesteldheid van de aanpassingsinrichting Ade : resultaten van een bodemgeografische onderzoek
Rosing, H. ; Brouwer, F. ; Pleijter, M. - \ 2000
Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte (SC-rapport 700) - 76
bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - kaarten - geologie - ruilverkaveling - nederland - bodemtypen - zuid-holland - soil suitability - soil surveys - maps - geology - land consolidation - netherlands - soil types
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het blok Luddeweer-Overschild van de herinrichting Midden-Groningen
Kiestra, E. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 248) - 46
bodemkarteringen - kaarten - ruilverkaveling - grondwaterspiegel - grondvermogen - nederland - groningen - soil surveys - maps - land consolidation - water table - land capability - netherlands
Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigronden zijn poldervaaggronden, drechtvaaggronden, leekeerdgronden en liedeerdgronden onderscheiden. De moerige gronden zijn onderverdeeld in broekeerdgronden en plaseerdgronden. Binnen de veengronden zijn koopveengronden, weideveengronden en waardveengronden onderscheiden. In het blok Luddeweer-Overschild zijn 5 grondwatertrappen onderscheiden. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG tussen 25 en 40 cm - mv. en met een GLG tussen 80 en 120 cm - mv. (IIIb). Gronden met een diepere GHG en GLG komen voornamelijk voor op de hooggelegen kreekruggen. Tijdens het veldwerk is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN-bestand) gebruikt als hulpinformatie. Hierdoor is het mogelijk het aantal beschreven boringen te verminderen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende schattingskaart.
Gebruikershandleiding BODEGA 2.1/1.0; een digitaal kennissysteem voor het bepalen van de bodemgeschiktheid voor akker-, weide- en tuinbouw
Boogaard, H.L. ; Otjens, A.J. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 8) - 55
bodemkarteringen - bodemgeschiktheid - ruilverkaveling - grondprijzen - kennis - computer software - nederland - cartografie - beslissingsondersteunende systemen - soil surveys - soil suitability - land consolidation - land prices - mapping - knowledge - netherlands - decision support systems
Bij Alterra is veel kennis aanwezig om de gebruikswaarde of geschiktheid van gronden te bepalen. Deze kennis over bodemgeschiktheid voor akker-, weide- en tuinbouw is opgenomen in een digitaal kennissysteem, BODEGA. BODEGA maakt het mogelijk om op eengebruikersvriendelijke, inzichtelijke en interactieve wijze kwalitatieve landevaluatiekennis (beslisregels, classificaties) te ontwerpen, beheren, tonen, wijzigen en toepassen.
Land Use Planning and Land Consolidation in the Future in Europe. Landnutzungsplanung und Flurbereinigung im Europa von Morgen
Lier, H.N. van - \ 2000
Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 41 (2000)3. - ISSN 0934-666X - p. 138 - 143.
landgebruiksplanning - ruilverkaveling - stadsrandgebieden - nederland - west-europa - land use planning - land consolidation - urban hinterland - netherlands - western europe
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Heeten - Nieuw Heeten : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
Riele, W.J.M. te; Brouwer, F. - \ 1999
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 608) - 84
ruilverkaveling - bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - nederland - overijssel - land consolidation - soil surveys - maps - water table - netherlands
Waardering van gronden met BODEGA : toepassingsmogelijkheden van een digitaal kennissysteem voor landevaluatie in de eerste schatting van het landinrichtingsproject 'Hupsel-Zwolle'
Boogaard, H.L. ; Kiestra, E. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 678) - 63
bodemkarteringen - bodemgeschiktheid - ruilverkaveling - grondprijzen - expertsystemen - nederland - achterhoek - soil surveys - soil suitability - land consolidation - land prices - expert systems - netherlands
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver": Simulatie van de regionale waterhuishouding
Bolt, F.J.E. van der; Veldhuizen, A.A. ; Walsum, P.E.V. van - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 683.2) - 132
hydrologie - systeemanalyse - waterbalans - grondwaterspiegel - simulatiemodellen - ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - nederland - noord-brabant - hydrology - systems analysis - water balance - water table - simulation models - physical planning - land consolidation - netherlands
Kavelruilproject Bergeijk-Keersop; een verkennende bodemkundige en hydrologische studie
Maas, G.J. ; Runhaar, J. ; Jansen, P.C. ; Dirkx, G.H.P. ; Vrielink, J.G. - \ 1999
Wageningen : Staring Centrum - 78
bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - nederland - ecohydrologie - noord-brabant - kempen - soil surveys - maps - water table - land consolidation - netherlands - ecohydrology
Het onderzoeksgebied Bergeijk-Keersop is een beekdal ingesneden in grove, goed doorlatende, zanden behorende tot de Formatie van Sterksel. De holocene dalopvulling bestaat uit veen en gelaagde, zandige beekafzettingen. Vanaf de middeleeuwen zijn de beekdalgronden opgehoogd met een 50-130 cm dik plaggendek. Sinds de ontginning van de heide wordt in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied veel kwelwater afgevangen in een stelsel van sloten. Als gevolg van de stuw bij Westerhoven treed benedenstroomseen potentiaalverschil op in het grondwater. Het grondwater is sterk antroprogeen beinvloed blijkens verhoogde kalium- en nitraatgehaltes. De fosfaatgehalten van de eerdlagen zijn op de meeste plaatsen te hoog voor de ontwikkeling van natuurlijke schraalgraslanden, zodat afgraven of uitmijnen noodzakelijk is. De cultuurhistorische referentie 1870 en de ecologische streefbeelden vallen niet samen, zodat een keuze moet worden gemaakt in het realiseren van de gewenste (natuur)doelen.
Nut en noodzaak van de wettelijke herverkaveling
Brink, A. van den - \ 1999
Landinrichting 39 (1999)4. - ISSN 0922-6419 - p. 3 - 7.
ruilverkaveling - ruimtelijke ordening - analyse - nederland - land consolidation - physical planning - analysis - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Epe - Vaassen Oost : gebied 239
Naeff, H.S.D. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 639) - 37
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Heeten - Nieuw Heeten : gebied 246
Naeff, H.S.D. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 609) - 28
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Ramele - Pleegste : gebied 247
Pol, M.J. van de - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 607) - 29
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Bedum - Ten Boer : gebied 240
Vos, E.C. ; Clement, J. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 597) - 35
landinrichting - landgebruik - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - groningen - land development - land use - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Grondgebruikersinventarisatie Noordwest - Overijssel : gebied 230
Naeff, H.S.D. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 610) - 63
landgebruik - landinrichting - ruilverkaveling - landbouwbedrijven - plattelandswegen - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - land use - land development - land consolidation - farms - rural roads - netherlands
Toekomstplannen en -wensen van agrariers in de Blauwe Stad
Nij Bijvank, R.A.F. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 622) - 33
landgebruiksplanning - plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijven - bevolkingsverplaatsing - ruilverkaveling - opinies - nederland - meren - oost-groningen - lakes - land use planning - rural development - farms - resettlement - land consolidation - opinions - netherlands
De geplande omvang van de Blauwe Stad bestaat uit 800 ha water, 300 ha bos, 350 ha natuur en 1200 tot 1800 te realiseren woningen
De landbouw in Enter; Sociaal-economische verkenning van het ruilverkavelingsgebied
Rijk, P.J. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 584) - ISBN 9789052423890 - 68
landbouw - economische sociologie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - nederland - economische planning - overijssel - twente - agriculture - economic sociology - physical planning - land use - land consolidation - rural planning - rural development - socioeconomics - netherlands - economic planning
De landbouw in het herinrichtingsgebied Zeevang
Rijk, P.J. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek 580) - ISBN 9789052423814 - 42
agrarische economie - gemeenschappen - onderzoek - sociologie - regionale verkenningen - regionaal beleid - regionale planning - economisch beleid - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - noord-holland - agricultural economics - communities - research - sociology - regional surveys - regional policy - regional planning - economic policy - economics - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
De landbouw in het herinrichtingsgebied Scheerwolde (Noordwest-Overijssel)
Helming, J.F.M. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 603) - ISBN 9789052424217 - 50
landbouw - economische sociologie - agrarische bedrijfsvoering - landbouwsituatie - economische situatie - regionaal beleid - regionale planning - economisch beleid - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - agriculture - economic sociology - farm management - agricultural situation - economic situation - regional policy - regional planning - economic policy - economics - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
De landbouw in het herinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove (Noordwest-Overijssel)
Geurts, J.A.M.M. ; Rijk, P.J. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 604) - ISBN 9789052424224 - 50
landbouw - economische sociologie - agrarische bedrijfsvoering - landbouwsituatie - economische situatie - regionaal beleid - regionale planning - economisch beleid - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - nederland - overijssel - noordwest-overijssel - agriculture - economic sociology - farm management - agricultural situation - economic situation - regional policy - regional planning - economic policy - economics - physical planning - land use - land consolidation - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.