Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Diverse materialen beschermen bomen tegen zonnebrand
  PPO BBF Boomkwekerij, ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)4. - ISSN 0923-2443 - p. 24 - 26.
  boomkwekerijen - straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - beschermingsmateriaal - soorten - forest nurseries - street trees - bark - damage - sunscald - guards - species
  Bastschade in laanbomen als gevolg van zonnebrand kan worden voorkomen door verschillende beschermmaterialen. De materialen verschillen wel in werking, levensduur en tijd die nodig is om ze aan te brengen, blijkt uit meerjarig onderzoek van PPO.
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 49
  straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - afwijkingen, planten - zonnestraling - scheuren - symptomen - beschermingsmateriaal - risicofactoren - proeven - street trees - bark - damage - sunscald - plant disorders - solar radiation - shakes - symptoms - guards - risk factors - trials
  Naar aanleiding van grote problemen in 2006 met bastschade door zonnebrand bij laanbomen is in de periode 2008 – 2011 onderzoek gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. Door PPO is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn uiteenlopende beschikbare beschermmaterialen in een veldproef getest. In de veldproef is zoveel mogelijk rekening gehouden met omstandigheden die de kans op zonnebrand zouden kunnen bevorderen.
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der - \ 2010
  boomteelt - gewasbescherming - proeven - straatbomen - schors, bomen - beschermende lagen - zonnebrand (sunscald) - zonnestraling - omgevingstemperatuur - beschadigingen door droogte - jute - rentabiliteit - arboriculture - plant protection - trials - street trees - bark - protective coatings - sunscald - solar radiation - environmental temperature - drought injury - jute - profitability
  Al een aantal jaren hebben laanboomkwekers te kampen met bastscheuren in de bomen. Vooral bij bomen in de buitenste rand en bij recent verplante bomen komen bastscheuren voor. Om dit ‘openklappen’ van de bast te voorkomen wordt de stam in de praktijk vaak omwikkeld met jute of rietmatten. Doel van het onderzoek is in een grootschalige praktijkproef de oorzaak van het ontstaan van de bastscheuren te achterhalen en oplossingen te vinden om dit probleem aan te pakken.
  Bestrijding van overmatige schimmelgroei in boomschors
  Ludeking, D.J.W. ; Paternotte, S.J. - \ 2010
  phalaenopsis - schimmelziekten - schors, bomen - compost van schors - schimmelbestrijding - schimmels - proeven - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - phalaenopsis - fungal diseases - bark - bark compost - fungus control - fungi - trials - cultural control
  Onderzoeken welke teeltmaatregelen en bestrijdingsmethodes het uitvalpercentage als gevolg van overmatige schimmelgroei kunnen terugdringen. Het onderzoek richt zich op preventieve als curatieve methoden.
  Baststerfte en afsterving van Platanus hispanica op de kwekerij
  Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 15
  platanus acerifolia - schors, bomen - schimmelziekten - plantenziekten - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - nederland - platanus acerifolia - bark - fungal diseases - plant diseases - plant disease control - plant protection - agricultural research - netherlands
  De aanvankelijke angst was dat de baststerfte kon zijn veroorzaakt door de niet in Nederland voorkomende quarantaine schimmel Ceratocystis fimbriata. De symptomen leken namelijk sterk op de beschreven symptomen die horen bij Ceratocystis. Uit vooronderzoek en ook uit het hier beschreven onderzoek werd deze schimmel in geen enkel monster aangetoond. Wel werd een andere schimmel Apiognomonia veneta aangetroffen uit monsters afkomstig van beide bedrijven. Deze schimmel komt algemeen voor en is een bekende veroorzaker van bladvlekken in plataan (zie bijlage 1) Daarnaast werden ook andere schimmels aangetoond. Echter, die worden beschouwd als secundair en komen af op al aangetaste bomen. Dat Apiognomonia nu ook op de bast wordt gevonden en zich agressief lijkt te gedragen, is voor zover bekend een nieuw verschijnsel op Nederlandse kwekerijen. Dat Apiognomonia ook op de bast kan voorkomen is ooit eerder beschreven in Engeland. Als werkelijke oorzaak werd toen gedacht aan forse zomersnoei, waardoor de platanen in stress raakten. Door de stress was de weerstand van de bomen afgenomen en kregen schimmels die normaal niet schadelijk zijn, nu de kans om toe te slaan. Apiognomonia profiteerde hier het meeste van. Het lijkt erop dat deze situatie zich ook in 2008 heeft voorgedaan op de getroffen bedrijven. Ook op beide bedrijven was er sterke snoei in het najaar en traden daarna bastproblemen op. In oktober is de bladbezetting nog hoog. Dit brengt een relatief hoge transpiratie- en assimilatiestroom met zich mee. Als gevolg van de forse snoei wordt de verdamping via het blad abrupt gestopt terwijl de opwaartse druk vanuit het wortelgestel nog hoog is. Gedacht wordt dat deze balansverstoring schade geeft in met name kwetsbaar meristematische weefsel zoals het cambium. De bomen worden vatbaar voor schimmels die anders geen bastschade kunnen veroorzaken.
  Kopzorgen om bastscheuren
  Crooijmans, S. ; Sluis, B.J. van der - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)38. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 13.
  boomkwekerijen - boomteelt - bomen - schors, bomen - scheuren - forest nurseries - arboriculture - trees - bark - shakes
  Sinds tien jaar zorgen bastscheuren voor veel problemen in de laanbomensector. Over de oorzaken wordt steeds meer bekend. PPO Boomkwekerij heeft onderzoek gedaan naar bastscheuren en presenteert de resultaten
  Zware hagel juni 2008 : schade, maatregelen en gevolgen : laanbomen
  Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. ; Steege, W. van der - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  plantenkwekerijen - straatbomen - boomteelt - hagelschade - schors, bomen - wonden - maatregelen - nurseries - street trees - arboriculture - hail damage - bark - wounds - measures
  De hagelbui van zondag 22 juni 2008 veroorzaakte grote schade aan boomkwekerijgewassen. In dit artikel een overzicht van de schade, de maatregelen en de gevolgen
  Bastscheuren in laanbomen
  Sluis, B.J. van der - \ 2008
  straatbomen - boomkwekerijen - scheur - schors, bomen - landbouwkundig onderzoek - schadepreventie - street trees - forest nurseries - rupture - bark - agricultural research - loss prevention
  Powerpointpresentatie over bastscheuren in laanbomen. Doel van het onderzoek is dat openspringende bast steeds vaker optreedt in de teelt van zware laanbomen en Bomen met bastscheuren onverkoopbaa rzijn en vormen daarmee een economische schadepost.
  Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen
  Lammeren, A.A.M. van; Kieft, H. ; Donkers, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit en Research Centrum
  bomen - fraxinus - afwijkingen - deformiteiten - korstmossen - knobbelvorming - schors, bomen - cedrus - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - gemeenten - openbaar groen - trees - fraxinus - abnormalities - deformities - lichens - nodulation - bark - cedrus - street trees - agricultural research - forest nurseries - municipalities - public green areas
  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt
  Oriënterend onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van bastknobbels in laanbomen op de kwekerij
  Doorn, J. van; Sluis, B.J. van der - \ 2008
  [S.l.] : PPO Bomen - 5
  straatbomen - afwijkingen, planten - deformiteiten - knobbelvorming - schors, bomen - boomkwekerijen - boomverzorging - openbaar groen - street trees - plant disorders - deformities - nodulation - bark - forest nurseries - tree care - public green areas
  Bastknobbels op de stam van laanbomen komen niet alleen in het stedelijk groen voor, maar ook op de boomkwekerij in jongere bomen. In een consultancy opdracht is gekeken in hoeverre er een relatie kan worden gevonden met een infectie van fytoplasma’s. Dit is in 30 gevallen onderzocht bij Fagus, Fraxinus, Aesculus en Tilia met behulp van PCR technieken. Er konden geen fytoplasma’s worden aangetoond. De oorzaak van bastknobbels blijft vooralsnog onduidelijk
  Bomen en heesters met aantrekkelijke bast of takvorm
  Hoffman, M.H.A. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 31 - 58.
  sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - schors, bomen - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - rassen (planten) - cultivars - boomvorm - handelscatalogi - ornamental plants - ornamental woody plants - assortments - bark - amenity trees - ornamental value - varieties - cultivars - tree architecture - descriptive lists
  In de wintermaanden valt er in de meesten tuinen en plantsoenen weinig te beleven. Veel gewassen hebben immers hun sierwaarde in het voorjaar, de zomer of de herfst. Naast een enkele winterbloeier zijn er echter ook vrij veel gewassen die vanwege hun stam en takken in de winter sierwaarde hebben. Meestal vanwege een opvallende kleur of vanwege bijzondere takvormen. Dit geeft een welkome meerwaarde aan planten. Niet in het minst omdat de meeste bomen en heesters bijna de helft van de tijd van het jaar geen blad of bloemen dragen. Dit artikel geeft achtergronden over dit onderwerp en een uitgebreid overzicht van het sortiment.
  Plant resources of South-East Asia. No. 3: Dye and tannin-producing plants
  Wulijarni-Soetjipto, N. ; Siemonsma, J.S. - \ 1991
  Bogor : PROSEA Foundation - ISBN 9789022009871 - 195
  verfplanten - kleurstoffen (dyes) - genenbanken - genetische bronnen - germplasm - oorsprong - genetische bronnen van plantensoorten - hulpbronnenbehoud - looizuurleverende planten - tanninen - bomen - schors, bomen - zuidoost-azië - bosproducten anders dan hout - nieuwe cultuurgewassen - dye plants - dyes - gene banks - genetic resources - germplasm - origin - plant genetic resources - resource conservation - tan plants - tannins - trees - bark - south east asia - non-wood forest products - new crops
  De epidemische ontwikkeling van Sphaeropsis sapinea, oorzaak van scheutsterfte en bastnecrose bij pinus-soorten in Nederland
  Kam, M. de - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 598) - 212
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - bosschade - schimmels - bacteriën - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - nederland - sphaeropsidales - forestry - trees - deuteromycotina - forest damage - fungi - bacteria - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - injuries - damage - bark - cambium - netherlands - sphaeropsidales
  Onderzoek naar de oorzaken van de sterfte van de platanen op het kasteeldomein Hex te Heers (Belgie)
  Burg, J. van den; Dam, B.C. van; Kam, M. de - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 533) - 31
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - snoeien - schade - schors, bomen - cambium - belgië - voedingsstoffenbehoeften - bossen - sphaeropsidales - forestry - trees - deuteromycotina - injuries - buds - leaves - shoots - pruning - damage - bark - cambium - belgium - nutrient requirements - forests - sphaeropsidales
  Kan de cambiummineervlieg het ontstaan van bastnecrosen bij jonge populieren bevorderen?
  Moraal, L.G. - \ 1987
  Populier 24 (1987)4. - ISSN 0166-7491 - p. 102 - 103.
  schors, bomen - cambium - schade - bosbouw - beschadigingen - insecten - bark - cambium - damage - forestry - injuries - insects
  The relation between wound width and callus growth of stem wounds on Populus x euramericana 'Heidemij'
  Kopinga, J. - \ 1983
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 346) - 16
  bosbouw - bomen - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - forestry - trees - injuries - damage - bark - cambium
  Bibliography on forest ecology, forest management, agroforestry and timber characteristics for Indonesia, 1950-1980
  Beekman, F. ; Wiersum, K.F. ; Wouters, F. - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 285)
  bosbouw - plantenecologie - bomen - autecologie - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - agroforestry - hout - schors, bomen - houteigenschappen - indonesië - bibliografieën - forestry - plant ecology - trees - autecology - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - agroforestry - wood - bark - wood properties - indonesia - bibliographies
  Bastscheuren en incidentele sterfte van Populus cv. Dorskamp in Oostelijk Flevoland
  Schoenfeld, P.H. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 251) - 15
  bosbouw - bomen - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - bosschade - bodemeigenschappen - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - injuries - damage - bark - cambium - forest damage - soil properties - netherlands - flevoland - oostelijk flevoland
  Toepassing van boomschors tegen onkruidgroei in jonge beplantingen
  Jager, K. ; Peeters, J.P. - \ 1976
  Wageningen : De Dorschkamp (Bericht / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 89)
  bosbouw - landontginning - klaring (plasma) - schors, bomen - bosproducten anders dan hout - forestry - land clearance - clearance - bark - non-wood forest products
  Tentative determination key to 600 trees, shrubs and climbers from the Ivory Coast, Africa, mainly based on characters of the living bark, besides the rhytidome and the leaf
  Outer, R.W. den - \ 1972
  Wageningen : Veenman (Mededelingen Landbouwhogeschool 72-18,19,20,21) - 4
  planten - identificatie - bedektzadigen - bosbouw - bomen - floëem - schors, bomen - plantenmorfologie - ivoorkust - bladeren - plantenfysiologie - plants - identification - angiosperms - forestry - trees - phloem - bark - plant morphology - cote d'ivoire - leaves - plant physiology
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.