Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 25 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden
  Beintema, A.J. ; Schekkerman, H. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 328) - 61
  vogels - conservering - bescherming - beschermde gebieden - wetgeving - nederland - richtlijnen (directives) - selectiecriteria - natuurgebieden - nederlandse waddeneilanden - voordelta - noord-holland - vechtstreek - noord-brabant - birds - conservation - protection - reserved areas - legislation - netherlands - directives - selection criteria - natural areas - dutch wadden islands - voordelta - noord-holland - vechtstreek - noord-brabant
  In dit rapport wordt de aanwijzingssystematiek besproken van negen belangrijke vogelgebieden die in 2000 zijn aangewezen als speciale beschermingszone (sbz) onder de Vogelrichtlijn. Het gaat om gevallen waarbij tegen de aanwijzing als zodanig, tegen de begrenzing van de sbz of tegen beide bezwaar is gemaakt, en waarbij het gebruik van vogelkundige criteria bij de aanwijzing een punt van discussie vormt in de bezwaarschriften. Het gaat hierbij om de volgende gebieden: Voordelta, Waddeneilanden/-Noordzeekustzone/Breebaart, Lauwersmeer, Wormer- en Jisperveld, Ilper-veld/Varkensland/Twiske, Oostelijke Vechtplassen, Zuidlaardermeergebied, Brabantse Wal, en Strabrechtse Heide.
  Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van twee Vogelrichtlijngebieden; aanvulling op Alterra-rapport 328: Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden
  Beintema, A.J. ; Schekkerman, H. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 374) - 27
  vogels - conservering - bescherming - beschermde gebieden - wetgeving - richtlijnen (directives) - selectiecriteria - nederland - ecologie - kust - natuurbescherming - ornithologie - vogelbescherming - Zuid-Holland - Brabant - birds - conservation - protection - reserved areas - legislation - directives - selection criteria - netherlands
  In dit rapport wordt de aanwijzingssystematiek besproken van twee belangrijke vogelgebieden die in 2000 zijn aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Het gaat om gevallen waarbij tegen de aanwijzing als zodanig, tegen de begrenzing van de speciale beschermingszone, of tegen beide bezwaar is gemaakt, en waarbij het gebruik van vogelkundige criteria bij de aanwijzing een punt van discussie vormt in de bezwaarschriften. Het gaat hierbij om de volgende gebieden: Voornes Duin en de Weerter- en Budelerbergen. Dit rapport is een aanvulling op het eerder verschenen Alterra-rapport 328, Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden.
  Bosreservaat Bekendelle; bosstructuur en vegetatie bij de aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Sanders, M.E. ; Koop, H.G.J.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 135) - 44
  bossen - natuurreservaten - opstandsstructuur - vegetatie - luchtfotografie - plantengemeenschappen - selectiecriteria - natuurbescherming - bosinventarisaties - nederland - gelderland - achterhoek - forests - nature reserves - stand structure - vegetation - aerial photography - plant communities - selection criteria - nature conservation - forest inventories - netherlands - gelderland - achterhoek
  Bosreservaat Bekendelle ligt in een oude, gedeeltelijk verlande oude beekarm van de Boven-Slinge. Bij de eerste inventarisatie zijn vier bosgemeenschappen aangetroffen. Het vogelkers-essenbos met dominantie van gewone es in de boomlaag beslaat het grootste oppervlak. Op de laagste delen met permanente grondwaterinvloed komt het gewoon elzenbroekbos voor. Op de overgangen naar de hoger gelegen delen komt het eiken-haagbeukenbos voor met bosanemoon en wilde kardinaalsmuts in de ondergroei. De allerhoogste delen bestaan uit het wintereiken-beukenbos met dalkruid, adelaarsvaren en beuk. Het bos kenmerkt zich door een voorjaarsaspect met speenkruid, slanke sleutelbloem, bosanemoon en dotterbloem. Daarnaast komt bosgeelster voor.
  Haalbaarheidsstudie Renkumse Beek; kosten en baten van herstel van een ecologische verbindingszone
  Vreke, J. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 143) - 79
  natuurbescherming - waterlopen - industrieterreinen - ruimtelijke ordening - selectiecriteria - landschapsecologie - verspreiding - milieueffect - indicatoren - besluitvorming - nederland - dalen - gelderland - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - streams - valleys - industrial sites - physical planning - selection criteria - landscape ecology - dispersal - environmental impact - indicators - decision making - netherlands - ecological network - gelderland
  In de ecologische verbinding van de Veluwe en de Rijnuiterwaarden is het bedrijventerrein Beukenlaan in Renkum een obstakel. Omdat de (her)inrichting als bedrijventerrein stagneert en herstel van de ecologische verbinding politiek actueel is, is de haalbaarheid geanalyseerd voor drie inrichtingssituaties voor dit terrien: bedrijventerrein, hoogwaardig beekdallandschap en een combinatie hiervan. Bepaald is dat de situaties technisch haalbaar zijn. Voor de financiële, maatschappelijke en bestuurlijke haalbaarheid zijn criteria geselecteerd door de doelstellingen van gemeentebeleid te confronteren met effecten van de inrichting. De waarde van de indicatoren is weergegeven via indicatoren, waarvan de scores voor de drie situaties zijn samengevat in een verzameltabel. De evaluatie is aan de politiek overgelaten.
  Streekproducten in Nederland : inventarisatie, criteria, certificering en case-studies
  Meulen, H.S. van der - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067545761 - 125
  landbouwproducten - inventarisaties - selectiecriteria - normen - certificering - gevalsanalyse - regio's - nederland - streekgebonden producten - agricultural products - inventories - selection criteria - standards - certification - case studies - regions - netherlands - regional specialty products
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.