Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121
  bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers - biochar
  In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
  Indices to screen for grain yield and grain-zinc mass concentrations in aerobic rice at different soil-Zn levels
  Jiang, W. ; Struik, P.C. ; Zhao, M. ; Keulen, H. van; Fan, T.Q. ; Stomph, T.J. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 181 - 197.
  oryza sativa - gewasopbrengst - zink - chemische samenstelling - mineraalgehalte - chemische bodemeigenschappen - korrels (granen) - sporenelementen - bioconcentratie - oryza sativa - crop yield - zinc - chemical composition - mineral content - soil chemical properties - kernels - trace elements - bioconcentration - calcareous soil - field crops - in-field - efficiency - deficiency - wheat - genotypes - plants - tolerance - cultivars
  Zinc is an important micronutrient for both crop growth and human nutrition. In rice production, yields are often reduced and Zn mass concentrations in the grains are often low when Zn is in short supply to the crop. This may result in malnutrition of people dependent on a rice-based diet. Plant breeding to enhance low-Zn tolerance might result in higher yields and nutritional quality but requires effective selection criteria embedded in physiological insight into the Zn husbandry of the crop and applicable in field evaluation of advanced breeding material or in screening of existing varieties. Using existing and newly developed low-Zn tolerance indices, this study presents the results of screening experiments carried out in high- and low-Zn soils. Sixteen accessions of aerobic rice were grown under greenhouse conditions to conceptualize the indices and 14 under field conditions to validate the indices. As the differences in soil-Zn levels in these experiments did not result in differences in grain yield, literature data were used from experiments where the soil-Zn level did have an effect on grain yield, to further check the validity of the indices. Several indices were applied to evaluate the genotypic low-Zn tolerance performance in attaining (relatively) high grain yield, high grain-Zn mass concentration, or both. The results indicate that the grain-Zn mass concentration efficiency index is different from the grain yield efficiency index and that the low-Zn tolerance indices identified superior genotypes best. Amongst the indices tested, the low-Zn tolerance index for grain yield and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration were closely correlated with grain yield and grain-Zn mass concentration, respectively. Therefore, the low-Zn tolerance index for grain yield was effective in screening for high stability and high potential of grain yield, and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration was effective for grain-Zn mass concentration under low and high soil-Zn conditions. Genotypic differences in yield and grain-Zn mass concentration were shown to be unrelated and therefore deserve separate attention in breeding programmes. Combining the low-Zn tolerance index for grain yield and the low-Zn tolerance index for grain-Zn mass concentration in a single low-Zn tolerance index was considered but did not appear to be superior to using the two indices separately.
  Risk Assessment methods of Salinity
  Bloem, E. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Tóth, T. ; Hagyó, A. - \ 2007
  [S.l.] : JCR-IES - 40
  bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodemzoutgehalte - risicoschatting - europese unie - soil properties - soil chemical properties - soil salinity - risk assessment - european union
  The objective of the RAMSOIL project is to provide scientific guidelines for EU wide parameter harmonization concerning Risk Assessment Methodologies for soil threats. This report focuses specifically on the soil threat salinity.
  Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied
  Bonten, L.T.C. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1637) - 38
  bodemchemie - zware metalen - uitspoelen - oppervlaktewater - waterverontreiniging - chemische bodemeigenschappen - modellen - voedingsstoffenbalans - testen - nederland - soil chemistry - heavy metals - leaching - surface water - water pollution - soil chemical properties - models - nutrient balance - testing - netherlands
  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt dat uitspoeling volgens modelberekeningen niet systematisch afwijkt van uitspoeling op basis van stoffenbalansen. Dit betekent dat de modelberekeningen op grote schaalniveaus (landelijk niveau) een redelijke schatting geven van de uitspoeling. Door de grote onzekerheden in de stoffenbalansen was een toetsing op kleine schaalniveaus (bv. polders) niet mogelijk. Retentie bleek een grote onbekende factor in de relatie tussen uitspoeling en uiteindelijke concentraties in het oppervlaktewater
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.