Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 319

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Onkruiddruk blijft hoog bij niet-kerende grondbewerking
  Balen, D.J.M. van - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)50. - ISSN 0006-5617 - p. 47 - 47.
  groenteteelt - koolsoorten - penen - daucus carota - cultuurmethoden zonder grondbewerking - gewasbescherming - onkruidbestrijding - teeltsystemen - opbrengst - houdbaarheid (kwaliteit) - structuur - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - vegetable growing - cabbages - carrots - daucus carota - no-tillage - plant protection - weed control - cropping systems - outturn - keeping quality - structure - soil structure - tilth
  Hardere grond maar meer wortels bij proef niet-kerende grondbewerking PPO Lelystad. PPO-onderzoeker Derk van Balen licht e.e.a. toe.
  Bodem- en structuurverbetraars
  Haan, Janjo de - \ 2014
  soil structure - soil conditioners - field tests - silt loam soils - sandy soils - arable farming
  Koester de regenworm
  Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.G.C. ; Poot, N. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  melkveehouderij - aardwormen - grondbewerking - voedingsbehoeften - nadelige gevolgen - strooisel - bodemstructuur - bodemfauna - dairy farming - earthworms - tillage - feed requirements - adverse effects - litter (plant) - soil structure - soil fauna
  Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben unieke functies, maar zijn heel gevoelig voor een intensieve en/of kerende grondbewerking door hun levenswijze, in permanente gangen, en hun behoefte aan strooisel als voedsel. Als de melkveehouderij beter gebruikt wil maken van de pendelaars is de vraag wat het belangrijkste knelpunt is: grondbewerking of een gebrek aan voedsel en bescherming. Resultaten van een proef naar het effect op regenwormen wordt besproken.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : onderzoek op klei-, zand- en dalgrond : resultaten 2013
  Topper, C.G. ; Balen, D.J.M. van; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Doppenberg, G.J. ; Bussink, D.W. - \ 2013
  PPO (Rapport / PPO 597) - 52
  akkerbouw - vollegrondsteelt - teeltsystemen - bodemstructuur - bodemverbeteraars - bodemvruchtbaarheid - arable farming - outdoor cropping - cropping systems - soil structure - soil conditioners - soil fertility
  In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben.
  Effect of tillage on earthworms over short- and medium-term in conventional and organic farming
  Crittenden, Steve - \ 2013
  tillage - earthworms - organic farming - soil structure - arable farming - reduced tillage
  Effecten van mosselvisserij op de bodemstructuur, een analyse van Sidescan sonar opnames
  Jansen, J.M. ; Kersting, K. ; Vries, P. de; Davaasuren, N. ; Sneekes, A.C. ; Smaal, A.C. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C164/12) - 43
  mosselteelt - nadelige gevolgen - detectie - bodemstructuur - waddenzee - onderzoeksprojecten - mussel culture - adverse effects - detection - soil structure - wadden sea - research projects
  Mosselzaadbanken in de Waddenzee worden bevist. In 2006 is een onderzoek gestart naar de effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden, het PRODUS onderzoek. Omdat de biodiversiteit in de Waddenzee nauw samenhangt met de driedimensionale structuur van de zeebodem wordt binnen PRODUS het effect van visserij op deze structuur bestudeerd aan de hand van sidescan sonar opnames die voor en na visserij worden uitgevoerd
  Herkenningskaart Bodemstructuur
  Hanegraaf, M. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
  bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - beworteling - akkerbouw - soil structure - soil fertility - rooting - arable farming
  Een goede bodemstructuur herkent men aan de verkruimeling, de bewerkbaarheid en vochthuishouding. Problemen met de bodemstructuur zijn te herkennen aan stagnerend water en plassen op het perceel, aan een achterblijvende gewasgroei. Een volgende stap is om op enkele plaatsen in het perceel die structuur zelf te beoordelen. De opbouw en kleur van de bodem, de aanwezigheid van verdichte lagen en de doorworteling zeggen al heel veel.
  Bodemleven en bodemstructuur. Fysisch
  Alebeek, Frans van - \ 2013
  arable farming - soil fertility - soil biology - soil structure - no-tillage
  Bodemleven & bodemindicatoren effecten van grondbewerking
  Pulleman, Mirjam - \ 2013
  land use - sustainable agriculture - soil structure - soil ecology - tillage
  Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland
  Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. ; Lenssinck, F.A.J. ; Meerkerk, B. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  graslanden - veenweiden - graslandbeheer - draagkracht - bodemstructuur - graszoden - veehouderij - akkerbouw - grasslands - peat grasslands - grassland management - carrying capacity - soil structure - sods - livestock farming - arable farming
  Draagkracht is een belangrijke functie van de bodem om de grasproductie van het land te kunnen benutten. Uit het SKB-onderzoeksproject ‘Duurzaam Bodemgebruik Veenweide’ en het praktijknetwerk ‘Goede Bodem op Veen Boert Beter’ blijkt dat een goede draagkracht niet altijd samengaat met de beste bodemstructuur of vice versa. In dit artikel staan enkele bevindingen op een rij die mogelijk aanknopingspunten geven voor een beter begrip en management.
  Bodemvruchtbaarheid is niet alleen bemesting
  Os, Gera van - \ 2013
  soil fertility - fertilizer application - arable farming - soil compaction - soil structure - soil suppressiveness
  Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010
  Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 501) - 38
  bodemfysica - gronddruk - bandenspanning - belasting (loads) - bodemstructuur - landbouwwerktuigen - machines - akkerbouw - vollegrondsteelt - soil physics - ground pressure - inflation pressure - loads - soil structure - farm machinery - machines - arable farming - outdoor cropping
  De doelstelling van de hier gerapporteerde studie was om te onderzoeken of de bodembelasting door verschillende typen landbouwmachines in de afgelopen 30 jaar inderdaad toegenomen is, zoals wordt verondersteld. Het begrip bomdembelasting wordt gebruikt voor zowel het drukpatroon op de bodem onder de wielen van machines (bodemdruk) als voor de daardoor veroorzaakte drukken op verschillende dieptes in de grond (grondspanningen). In het rapport wordt eerst de ontwikkeling van de bodemdruk van verschillende machines geïnventariseerd. Het bodemdrukpatroon wordt hoofdzakelijk bepaald door de wiellast, het type band, de bandenmaat en de banddruk (luchtdruk in de band). Om de belasting van de ondergrond te karakteriseren werd met de uit de machinegegevens afgeleide drukpatronen onder de wielen berekend wat de piekspanningen op 25, 40 en 50 cm diepte in de ondergrond waren, in 1980 en 2010.
  Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen
  Vermeulen, G.D. ; Wijk, C.A.P. van - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 514) - 68
  bouwland - bodemwater - bodemstructuur - bodemverdichting - mechanisatie - oogsttijdstip - gewasopbrengst - akkerbouw - vollegrondsteelt - arable land - soil water - soil structure - soil compaction - mechanization - harvesting date - crop yield - arable farming - outdoor cropping
  De Nederlandse landbouw ziet door de inzet van zware oogst- en transportmachines de bodemstructuur achteruitgaan. Vooral oogsten onder natte omstandigheden tijdens de oogstmaanden september, oktober en november tast de bodemstructuur aan. Dit gaat ten koste van de gewasopbrengst. In dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van EL&I is verkend: hoeveel de opbrengstderving door structuurbeschadiging bij de oogst kan bedragen; of de bodemstructuur is te beschermen door de oogst te vervroegen, in de veronderstelling dat deze dan onder relatief droge omstandigheden kan plaatsvinden; welk effect de klimaatverandering zal hebben op de oogstomstandigheden.
  Bodembeheer afstemmen op regen- en oorwormen
  Maas, M.P. van der; Heijne, B. ; Balkhoven, H. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  bodembeheer - fruitteelt - pyrus communis - dermaptera - aardwormen - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - nuttige organismen - soil management - fruit growing - pyrus communis - dermaptera - earthworms - soil structure - sustainable land use - beneficial organisms
  Op fruitbedrijven in de provincie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar het stimuleren van regen- en oorwormen en het verbeteren van de fosfaatvoeding in peer. Op drie locaties wordt de gangbare perenteelt vergeleken met een bodemleven- en oorwormvriendelijke teeltwijze. Hierbij komen alle aspecten van de perenteelt aan bod zoals gewasbescherming, ondergroeibeheer, bemesting en organische stofaanvoer.
  Influences of agricultural management practices on Arbuscular Mycorrhiza Fungal symbioses in Kenyan agro-ecosystems
  Muriithi-Muchane, M.N. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Thomas Kuijper, co-promotor(en): B. Vanlauwe; J. Jefwa. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735133 - 201
  vesiculair-arbusculaire mycorrhizae - mycorrhizae - agro-ecosystemen - organische verbeteraars - stikstofmeststoffen - kunstmeststoffen - schimmels - plantenvoeding - bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - gewasproductie - bodemstructuur - bodemkwaliteit - kenya - vesicular arbuscular mycorrhizas - mycorrhizas - agroecosystems - organic amendments - nitrogen fertilizers - fertilizers - fungi - plant nutrition - soil fertility - soil biology - crop production - soil structure - soil quality - kenya

  Conservation agriculture (CA) and integrated soil fertility management (ISFM) practices are receiving increased attention as pathways to sustainable high-production agriculture in sub-Saharan Africa. However, little is known about the effects of these practices on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). The study aimed at understanding the long-term effects of (i) ISFM and CA on AMF communities and functioning, and on glomalin concentrations. The study also aimed at understanding the (ii) role of AMF in soil aggregation, plant nutrition and crop yield under field conditions and (iii) combined effect of AMF and earthworms on soil aggregation, plant nutrition and crop yield under greenhouse conditions. The study was conducted in two long-term field trials. The ISFM trial was in Kabete (central Kenya) and compared fertilization (nitrogen and phosphorus) and organic amendments (farmyard manure, crop residue) for 32 years, while the CA trial was in Nyabeda (western Kenya) and compared effect of tillage (conventional versus no-tillage), residue application, cropping system (monocropping versus rotation) and N-fertilization for 5 years. Long-term use of mineral fertilizer and organic amendments, as well as tillage and N fertilization altered AMF species composition, but the changes were relatively minor. Organic amendments alone or in combination with NP fertilization increased AMF incidence, whereas no-tillage in the presence of residue increased spore abundance and root colonization. N fertilization increased root colonization but had a negative effect on spore abundance and species richness. Crop rotation had no effect on AMF. Glomalin was also sensitive to management, but the response was site-specific. Glomalin responded more to CA in Nyabeda than ISFM in Kabete. N fertilization and residue increased glomalin, especially under conventional tillage. Path analysis indicated that AMF symbiosis and glomalin enhanced soil aggregation and crop nutrition and yield in both sites. The positive role of AMF on crop nutrition was stronger in Kabete than Nyabeda. However, yield and nutrient use efficiency were (very) low in Kabete. There was no interaction between AMF and earthworms on soil aggregation, but AMF enhanced soil aggregation. AMF interacted positively with the epigeic earthworm to enhance nutrient uptake and biomass production, but the endogeic earthworm negatively affected AMF symbiosis and function. The study highlights the potential of ISFM and CA practices in enhancing AMF diversity and activity, and indicates factors limiting AMF functioning under ISFM and CA systems. While AMF are important for agro-ecosystem functioning, remedying the non-responsive character of soils, especially Kabete, through judicious management of nitrogen and organic amendments remains a first priority.

  Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied kaart
  Akker, J.J.H. van den; Vries, F. de; Vermeulen, G.D. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Schouten, T. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2409) - 81
  bodemverdichting - bodemkwaliteit - bodemstructuur - bodemwater - bodemsterkte - landgebruik - modellen - soil compaction - soil quality - soil structure - soil water - soil strength - land use - models
  In Nederland en op Europees niveau wordt ondergrondverdichting als een serieuze bodembedreiging gezien. Gebruik makend van het Bodemkundig Informatiesysteem BIS en het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is met het bodem-verdichtingsmodel SOCOMO bepaald of de gebruikelijke wiellasten bij dat landgebruik de sterkte van de ondergrond in natte of vochtige omstandigheden overschrijden. Vervolgens is aan de hand van de bodemeigenschappen en de grondwatertrappen bepaald of de ondergrond extra gevoelig is voor verdichting of dat natuurlijk herstel door bijvoorbeeld droogtekrimp mogelijk is. Sterkte, landgebruik en bodemeigenschappen bepalen zo samen het risico op ondergrondverdichting. Dit heeft geresulteerd in kaarten waarop het risico op ondergrondverdichting is aangegeven. De meeste gronden in Nederland blijken een matig tot zeer groot risico op ondergrondverdichting te hebben.
  Bodemorganismen@work : over het leven in landbouwbodems
  LBI Belder, Paul ; Zanen, M. ; Vervaeke, I. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Leuven, BE : Provincie Vlaams-Brabant - 24
  bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - landbouwgrond - bodemstructuur - bouwland - vlaanderen - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - soil fertility - soil biology - agricultural land - soil structure - arable land - flanders - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming
  Interreg IV project BodemBreed gefinancierd door de Europese Unie en alle projectpartners
  Veranderingen in de bodem bij Niet Kerende Grondbewerking (NKG)
  Vermeulen, Bert - \ 2012
  tillage - soil biology - soil quality - soil structure - minimum tillage - arable farming - outdoor cropping
  Regenwormen helpen u de bodem te bewerken!
  Haagsma, W.K. ; Balen, D.J.M. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2012
  Westmaas : PPO AGV
  aardwormen - bodemstructuur - bodemverbeteraars - bodembiologie - akkerbouw - earthworms - soil structure - soil conditioners - soil biology - arable farming
  Regenwormen zijn zeer actief en verzetten jaarlijks 250 keer hun eigen gewicht aan grond. Zij zorgen voor: • Omzetting van organisch materiaal in humus. • Beschikbaar maken van mineralen als stikstof en fosfaat • Verbetering van de bodemstructuur • Verbetering doorlaatbaarheid bodem voor lucht en water • Verbetering van de beworteling
  Hoe zit het met mijn regenwormen? : Project Duurzaam Bodembeheer bij peer op kleigrond in provincie Utrecht
  Maas, M.P. van der; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)28. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - aardwormen - bodemstructuur - helmintologie - cultuurmethoden - bemesting - fruit growing - soil management - sustainability - earthworms - soil structure - helminthology - cultural methods - fertilizer application
  Fruittelers hebben regenwormen nodig. Regenwormen verteren het blad zodat de schurftdruk vermindert en ze verbeteren de bodemstructuur zodat overtollig regenwater op de rij- en boomstroken sneller wordt afgevoerd. Maar hoeveel regenwormen zijn er minimaal nodig en hoeveel zijn er aanwezig? Welke maatregelen kunnen telers nemen om het aantal regenwormen te verhogen? Dat zijn enkele vragen die centraal staan in het project: Duurzaam bodembeheer bij peer op kleigrond. Het project gaat dit jaar in de provincie Utrecht van start.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.