Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 50

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  MIPWA 2.2 : vervangen van CAPSIM door MetaSWAP
  Hoogewoud, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Hunink, J.C. ; Walsum, P.E.V. van - \ 2015
  Deltares - 98
  bodemwater - hydrologie - bodemwaterbeweging - grondwaterstand - modellen - soil water - hydrology - soil water movement - groundwater level - models
  MIPWA 2.1 gebruikt het onverzadigde zone model CAPSIM van Alterra. Dit model wordt niet meer ondersteund. De opvolger is het model MetaSWAP. Dit model geeft een betere conceptuele beschrijving van de onverzadigde zone, een deel van de uitvoer is makkelijk te bekijken in iMOD en geïnterpoleerde meteorologische data van het KNMI is reeds geschikt als invoer. De MIPWA groep heeft Deltares en Alterra gevraagd CAPSIM te vervangen door MetaSWAP. Het bleek dat het schijnspiegel concept in CAPSIM (onverwacht) niet zonder meer overgenomen kon worden in MetaSWAP
  Experiments on the movement of pesticides in sandy soils to groundwater : prospects of testing preferential transport models
  Leistra, M. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2291) - 60
  zandgronden - hydraulisch geleidingsvermogen - pesticiden - bodemwaterbeweging - waterverontreiniging - experimenteel veldonderzoek - sandy soils - hydraulic conductivity - pesticides - soil water movement - water pollution - field experimentation
  Many agricultural areas with humic-sandy and loamy-sandy soils are used also for the extraction of water for drinking-water supply. Model concepts have been developed for the fast preferential transport of plant protection products (pesticides) in such soils, e.g. by fingered and funneled flow. An inventory is given of experiments that may be suitable for the testing of preferential transport models for cultivated sandy soils (without macropores). The pesticide concentrations per depth in soil are highly variable, due to local differences in transport, adsorption and transformation. Measurements in both the subsoil and in the upper groundwater are scarce, also due to sampling problems. Suggestions are given to improve the characterisation of soil profiles and weather conditions. Sampling methods for soil and soil solution can easily miss the preferential transport pathways. The methods of pesticide analysis in soils samples are often not sensitive enough to measure concentrations relevant for groundwater quality. The present study serves as the starting point for selecting the most suitable data sets for model testing and for the design of more complete and detailed data sets in the future.
  3D-modellering van nutriëntentransport door bodem en grondwater
  Janssen, G. ; Griffioen, J. ; Grift, B. van der; Groenendijk, P. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)6. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
  nutriëntenstromen - bodem - grondwater - transportprocessen - bodemwaterbeweging - nutriëntenuitspoeling - waterkwaliteit - modellen - nutrient flows - soil - groundwater - transport processes - soil water movement - nutrient leaching - water quality - models
  Deltares heeft samen met Alterra een concept ontwikkeld voor driedimensionale modellering van nutriëntentransport. Door ANIMO te koppelen aan RT3D wordt de kennis over nutriëntenprocessen in de bodem gekoppeld aan transportprocessen in het diepere grondwater. Hiermee kan men de bijdrage van de uitspoeling uit de bodem aan de oppervlaktewaterkwaliteit, de afhankelijkheden tussen gebieden en de mate van bedreiging van bijvoorbeeld grondwaterlichamen en drinkwaterwinningen beter inschatten en voorspellen. Tegelijkertijd wordt een voorzet gegeven voor de invulling van een onderdeel van de kwaliteitsmodellering in het hydrologische modelspoor van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium.
  MetaSWAP_V7_2_0. Rapportage van activiteiten ten behoeve van certificering met Status A
  Walsum, P.E.V. van; Veldhuizen, A.A. - \ 2011
  Wageningen : WUR (WOt-werkdocument 276) - 116
  bodemfysica - transportprocessen - bodemwaterbeweging - hydrologie - oppervlaktewater - waterbalans - plant-water relaties - atmosfeer - simulatiemodellen - soil physics - transport processes - soil water movement - hydrology - surface water - water balance - plant water relations - atmosphere - simulation models
  Veel vragen over het waterbeheer betreffen situaties en processen die worden beïnvloed door hydrologische terugkoppelingen op regionale en zelfs nationale schaal. MetaSWAP is bedoeld voor het vervangen van SWAP bij het grootschalig doorrekenen van bodem-plant-atmosfeerkolommen die gekoppeld zijn aan geïntegreerde gebiedsmodellen van grond- en oppervlaktewater. MetaSWAP is een ‘meta’-model van SWAP. Het metaconcept is gebaseerd op een vereenvoudigde oplossing van de niet-lineaire partiële differentiaalvergelijking om bodemfysische processen te beschrijven, de zogenaamde Richards-vergelijking. Deze vergelijking wordt vervangen door twee ‘gewone’ differentiaalvergelijkingen, één voor de procesbeschrijving, en één voor de waterbalans. Om het informatieverlies dat bij die vereenvoudiging optreedt te compenseren, is het nodig om MetaSWAP te kalibreren en te valideren op SWAP. Dit document beschrijft hoe dat gedaan wordt, en tevens hoe de kwaliteit van het model is geborgd volgens de zogenaamde ‘Status A’ standaard van de WOT Natuur & Milieu.
  Swap version 3.2 : theory description and user manual
  Kroes, J.G. ; Dam, J.C. van; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1649) - 262
  bodemwater - simulatiemodellen - bodemwaterbeweging - waterstroming - transportprocessen - evaporatie - verzilting - numerieke methoden - agrohydrologie - soil water - simulation models - soil water movement - water flow - transport processes - evaporation - salinization - numerical methods - agrohydrology
  SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wageningen University, and is designed to simulate transport processes at field scale and during whole growing seasons. This is a new release with special emphasis on numerical stability, macro pore flow, and options for detailed meteorological input and linkage to other models. This manual describes the theoretical background, model use, input requirements and output tables
  Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken
  Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. ; Vroon, H.R.J. ; Staritsky, I.G. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)19. - ISSN 0166-8439 - p. 65 - 68.
  hydrologie - grondwaterstand - simulatiemodellen - kalibratie - karteringen - toepassingen - klimaatverandering - bodemwaterbeweging - stroomgebieden - nederland - onderzoeksprojecten - hydrology - groundwater level - simulation models - calibration - surveys - applications - climatic change - soil water movement - watersheds - netherlands - research projects
  Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de hydrologische variabelen van gebieden in Nederland. De methode kan een basis vormen voor het in beeld krijgen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen en daarmee aangeven in hoeverre kan worden voldaan aan de wateropgave. In eerste instantie is een landsdekkende ruimtelijke schematisatie uitgevoerd en is de Gt-kaart 1 : 50 000 geactualiseerd. Vervolgens zijn SWAP-modellen voor een groot aantal mogelijke situaties geparametriseerd en gekalibreerd. Middels metamodellen, welke van de modelresultaten zijn afgeleid, kunnen verschillende hydrologische variabelen in kaart worden gebracht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwel, afvoer, berging in zowel grondwater als oppervlaktewater of fluxen. Validatie van enkele variabelen geeft aan dat de gegenereerde kaarten plausibel zijn
  Beschrijving module OSmanSoil : een eenvoudig bodemmodel voor de beschrijving van waterbeweging, convectief stikstoftransport, water- en stikstofopname, denitrificatie, nitrificatie en mineralisatie
  Heinen, M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1261)
  bodem - modellen - transportprocessen - beweging in de bodem - bodemwaterbeweging - stikstof - denitrificatie - nitrificatie - bodemtemperatuur - soil - models - transport processes - movement in soil - soil water movement - nitrogen - denitrification - nitrification - soil temperature
  In het onderzoek naar organisch stofmanagement in biologische kasteelt (bijvoorbeeld Marcelis et al., 2003) is tot nu toe gebruik gemaakt van een gekoppeld bodem-plant model, bestaande uit FUSSIM2 (Heinen and de Willigen, 1998; 2001) en INTKAM (Gijzen, 1994). Omdat de rekentijd van dit gekoppelde model relatief groot is, kon dit niet worden toegepast in het te ontwikkelen adviesmodel voor organische bemesting. Daarom is besloten om een eenvoudig bodemmodel op te zetten, welke ongekoppeld met het plantmodel kan functioneren. In dit rapport wordt kort de theorie en gebruikershandleiding van het eenvoudige bodemmodel beschreven
  Simulation of pesticide leaching in a cracking clay soil with the PEARL model
  Scorza, R.P. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 2005
  Pest Management Science 61 (2005)5. - ISSN 1526-498X - p. 432 - 448.
  uitspoelen - grondwaterverontreiniging - pesticiden - modellen - zware kleigronden - bentazon - imidacloprid - bodemwaterbeweging - leaching - groundwater pollution - pesticides - models - clay soils - bentazone - imidacloprid - soil water movement - spatial variability - solute transport - sandy soil - field - persistence - water - translocation - validation - herbicide - bentazon
  Testing of pesticide leaching models is important to increase confidence in their use in pesticide registration procedures world-wide. The chromatographic PEARL model was tested against the results of a field leaching study on a cracking clay soil with a tracer (bromide), a mobile pesticide (bentazone) and a moderately sorbing, persistent pesticide (imidacloprid). Input parameters for water flow and solute transport were obtained from site-specific measurements and from literature. The model was tested using a stepwise approach in which each sub-model was sequentially and separately tested. Uncalibrated simulations for the water flow resulted in moisture profiles that were too wet. Calibration of the hydraulic relationships resulted in a good description of the moisture profiles. Calibration of the dispersion length was necessary to obtain a good description of bromide leaching. The calibrated dispersion length was 61 cm, which is very long and indicates a large non-uniformity of solute transport. The half-life of bentazone had to be calibrated to obtain a good description of its field persistence. The calibrated half-life was 2.5 times shorter than the half-life derived from the laboratory studies. Concentrations of bentazone in drain water and groundwater were described reasonably well by PEARL. Although measured and simulated persistence of imidacloprid in soil corresponded well, the bulk of the imidacloprid movement was overestimated by PEARL. However, imidacloprid concentrations in drain water were underestimated. In spite of the extensive calibration of water flow and tracer movement, the behaviour of the moderately sorbing pesticide imidacloprid could not be simulated. This indicates that the convection-dispersion equation cannot be used for accurate simulation of pesticide transport in cracking clay soils (even if extremely long dispersion length is used). Comparison of the model results from a poorly sorbed chemical (bentazone) and a moderately sorbed chemical (imidacloprid) were useful in defining the limitations of using a chromatographic flow model to simulate the effects of preferential flow.
  Assessing uncertainty propagation through physically based models of soil water flow and solute transport
  Brown, J. ; Heuvelink, G.B.M. - \ 2005
  In: Encyclopedia of hydrological sciences / Anderson, M.G., Chichester (UK) [etc.] : Wiley - ISBN 9780471491033 - p. 1181 - 1195.
  bodemwaterbeweging - modellen - soil water movement - models
  Soil hydrological models are inherently imperfect because they abstract and simplify ¿real¿ hydrological patterns and processes. Indeed, an important aim of modeling is to establish the simplest description possible for adequately addressing a particular problem. Also, models are frequently based on input data that are known to be inadequate for some practical purpose. Thus, uncertainties in model outputs originate from uncertainties in input data, which include measurement and interpolation errors, and in models that include conceptual, logical, mathematical, and computational errors. Understanding the causes and consequences of uncertainty in soil hydrological modeling is useful for: (i) establishing the utility of data and models as decision-support tools; (ii) directing resources towards improving data and models, and (iii) seeking alternative ways of managing soils when the opportunities for accurate modeling are limited. This chapter focuses on statistical methods for assessing uncertainty in soil data and models, propagating uncertainties through models, and assessing the contribution of different sources of uncertainty to the overall uncertainties in model predictions. In addition, it explores the impacts of scale, and changes between scales, on the outcomes of an uncertainty analysis. It concentrates on physically based models of soil water flow and solute transport, and provides numerous examples from the literature here
  Uitspoelingsgevoelige gronden op de kaart; werkwijze en resultaten
  Kekem, A.J. van; Hoogland, T. ; Horst, J.B.F. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1080) - 89
  bodemwater - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - cartografie - bodemeigenschappen - hydrodynamica - bodemwaterbeweging - veengronden - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - nederland - bodemkarteringen - kaarten - geostatistiek - soil water - groundwater level - leaching - nitrates - mapping - soil properties - hydrodynamics - soil water movement - peat soils - animal manures - government policy - netherlands - soil surveys - maps - geostatistics
  Voor de uitvoering van het mestbeleid in Nederland is het van belang om de uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat van de bodems in Nederland zo goed mogelijk te kennen. Deze uitspoelingsgevoeligheid hangt o.a. af van de grondsoort en de grondwaterstand om hiervan een inschatting te maken dienen basisbestanden van de bodem en de grondwaterstanden voldoende nauwkeurig en actueel dienen te zijn. Uit een quick scan bleek dat 47% van de oppervlakte veengronden in Oost-Nederland is gedeformeerd naar een ander bodemtype, met name zandgronden. Voor de zand- en lössgronden van Nederland is met een geostatistische methode de grondwaterdynamiek geactualiseerd en er is een methodiek ontwikkeld om op basis hiervan de landbouwpercelen op zand- en lössgronden te classificeren naar uitspoelingsgevoeligheid. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende scenario's waarin is gevarieerd met de GHG grens, de areaal fractie per perceel en een kanscriterium. In het gewijzigd beleid is ervoor gekozen om niet op perceelsniveau uitspoelingsgevoelige gronden aan te wijzen. Daarom is het areaal uitspoelingsgevoelige grond ook voor pixels van 25x25 meter berekend. Voor de zandgronden bedraagt het areaal uitspoelingsgevoelige gronden met een GHG ≥ 70 cm en een GLG ≥ 120, ongeveer 335000 ha, 36% van het landbouw areaal op zandgronden
  Kwel en Waternood; ontwikkeling van een methode voor kartering van kwel en de evaluatie van de gevolgen van peilbeheer voor kwelpatronen
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Gaast, J.W.J. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1034) - 75
  waterkwaliteit - kwel - hydrologie - grondwaterspiegel - bodemwaterbeweging - cartografie - natuurbescherming - waterstand - noord-brabant - peilbeheer - water quality - seepage - hydrology - water table - soil water movement - mapping - nature conservation - water level - noord-brabant - water level management
  In aanvulling op de waternoodmethodiek is onderzocht of een veldinventarisatiemethode voor de waterkwaliteit ontwikkeld kon worden waarmee ruimtelijke kaartbeelden van ecologisch relevante kwel tot in het maaiveld kunnen worden gegenereerd. Als hulpinformatie om puntgegevens over de waterkwaliteit te extrapoleren naar ruimtelijke patronen maakt de methodiek gebruik van gebiedsdekkende kwelfluxen die door het hydrologische model SWAP worden berekend. In de ontwikkelde methodiek is daardoor een koppeling aanwezig tussen peilbeheer en kwelkwaliteit. Geconcludeerd wordt dat voorspelling van het watertype aan de hand van eenvoudige veldinformatie nog niet geheel bevredigend is in gebieden waar overwegend agrarisch grondgebruik plaatsvindt. De met het model berekende kwelfluxen worden nog overschat, door een onbevredigende modelformulering van drainage. De ruimtelijke extrapolatie van de voorspelde grondwaterverwantschap met gebiedsdekkende hulpinformatie over kwelfluxen levert een beeld op dat op hoofdlijnen voldoet aan de verwachting, maar nog voor verbetering vatbaar is
  Kwel in beeld : Inventarisatie van kwelkwaliteit ten behoeve van natuurgerichte landevaluatiesysteem NATLES
  Jansen, P.C. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 904) - 56
  kwel - bodemwaterbeweging - inventarisaties - landevaluatie - cartografie - natuurbescherming - utrechtse heuvelrug - seepage - soil water movement - inventories - land evaluation - mapping - nature conservation - utrechtse heuvelrug
  De zuurkaart die het model NATLES als één van de basiskaarten voor natuurevaluatie gebruikt wordt samengesteld op basis van onder andere de hardheid van het grondwater. De hardheid is in maximaal 3 klassen onderscheiden: hard, matig hard en zacht grondwater. De volgende stap in de ontwikkeling van NATLES is gericht op een uitbreiding met een extra, matig zacht, watertype. Niet allen het model zelf, maar ook op de verspreidingskaart waarop de watertypen staan aangegeven moet hiervoor worden aangepast. In een proefgebied aan de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug is een methode ontwikkeld om de verspreiding van (kwel)watertypen in kaart te brengen. Met de hieruit afgeleide kweltypenkaart zijn met NATLES voor 2 hydrologische scenario’s de gevolgen voor zuurgraad berekend.
  Three-phase flow analysis of dense nonaqueous phase liquid infiltration in horizontally layered porous media
  Wipfler, E.L. ; Dijke, M.I.J. van; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2004
  Water Resources Research 40 (2004). - ISSN 0043-1397 - p. W10101 - W10101.
  infiltratie - grondwater - waterkwaliteit - hydrologie - poreus medium - grondwaterstroming - bodemwaterbeweging - infiltration - groundwater - water quality - hydrology - porous media - groundwater flow - soil water movement - capillary forces - redistribution
  We considered dense nonaqueous phase liquid (DNAPL) infiltration into a water-unsaturated porous medium that consists of two horizontal layers, of which the top layer has a lower intrinsic permeability than the bottom layer. DNAPL is the intermediate-wetting fluid with respect to the wetting water and the nonwetting air. The layer interface forms a barrier to DNAPL flow, which causes the DNAPL to spread out horizontally just above the interface. An analytical approximation has been developed to estimate the DNAPL pressure and saturation and the horizontal extension of the DNAPL above the layer interface at steady state for low water saturations. The analytical approximation shows that the DNAPL infiltration is determined by five dimensionless numbers: the heterogeneity factor ¿, the capillary pressure parameter ¿, the gravity number N g , the ratio of the capillary and gravity numbers N c /N g , and the critical DNAPL pressure P o c . Its predictions were compared with the results of a numerical three-phase flow simulator for a number of parameter combinations. For most of these combinations the analytical approximation predicts the DNAPL pressure and saturation profiles at the interface adequately. Using the analytical approximation, we carried out a sensitivity study with respect to the maximum horizontal extension of the plume. The extension of the plumes appears to be highly sensitive to variation of the dimensionless numbers P o c , ¿ and ¿
  On the use of unsaturated flow and transport models in nutrient and pesticide management
  Vanclooster, M. ; Boesten, J.J.T.I. ; Tiktak, A. ; Jarvis, N. ; Kroes, J.G. ; Muñoz-Carpena, R. ; Clothier, B.E. ; Green, S.R. - \ 2004
  In: Unsaturated-zone modeling: progress, challenges and applications. - Dordrecht [etc.] : Kluwer (Wageningen UR Frontis Series 6) - ISBN 9781402029189 - p. 331 - 361.
  bodemwaterbeweging - infiltratie - voedingsstoffen - pesticiden - waterverontreiniging - modellen - soil water movement - infiltration - nutrients - pesticides - water pollution - models
  In this paper, we show how flow and transport models are introduced in the nutrient and pesticide management decision-making process. Examples are given of the use of flow and transport models in (i) field-scale nutrient and pesticide management; (ii) the identification and evaluation of fertilization and pesticide application practices supporting the implementation of regional-scale environmental management plans; and (iii) the registration of plant-protection products
  Reality and fiction of models and data in soil hydrology
  Pachepsky, Y.A. ; Smettem, K.R.J. ; Vanderborght, J. ; Herbst, M. ; Vereecken, H. ; Wösten, J.H.M. - \ 2004
  In: Unsaturated-zone modeling: progress, challenges and applications. - Dordrecht [etc.] : Kluwer (Wageningen UR Frontis Series 6) - ISBN 9781402029189 - p. 231 - 260.
  bodemwaterbeweging - hydraulisch geleidingsvermogen - remote sensing - modellen - soil water movement - hydraulic conductivity - remote sensing - models
  The objective of this paper is to contribute to the ongoing discussion on strengths, weaknesses, opportunities and trends of existing modeling approaches in soil hydrology. We present a comprehensive case study of using integrated data to build a model of groundwater pollution for a watershed, and use this case study to illustrate current opportunities and problems related to quantifying soil variability with remote sensing, geophysical methods and topographic information
  Energy and water flow through the soil - vegetation - atmosphere system: the fiction of measurements and the reality of models
  Menenti, M. ; Jia, L. ; Bastiaanssen, W.G.M. - \ 2004
  In: Unsaturated-zone modeling; Progress, challenges and applications / Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., - p. 211 - 229.
  bodemwaterbeweging - plant-water relaties - energiebalans - evaporatie - modellen - soil water movement - plant water relations - energy balance - evaporation - models
  This paper summarizes basic concepts and definitions in models of the SVA system and then emphasizes inconsistencies between model variables and observations for the soil, vegetation and atmosphere elements. This is done first in a qualitative sense, then analytically for the observations of the radiometric temperature of vegetation canopies
  Concepts and dimensionality in modeling unsaturated water flow and solute transport
  Dam, J.C. van; Rooij, G.H. de; Heinen, M. ; Stagnitti, F. - \ 2004
  In: Unsaturated-zone modeling; progress, challenges and applications / Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Dordrecht etc. : Kluwer (Wageningen UR Frontis Series 6) - ISBN 9781402029189 - p. 1 - 36.
  bodemwaterbeweging - bodemwater - infiltratie - modellen - soil water movement - soil water - infiltration - models
  Many environmental studies require accurate simulation of waterand solute fluxes in the unsaturated zone. This paper evaluatesone- and multi-dimensional approaches for soil water flow as wellas different spreading mechanisms to model solute behavior atdifferent scales. For quantification of soil water fluxes,Richards equation has become the standard. Although currentnumerical codes show perfect water balances, the calculated soilwater fluxes in case of head boundary conditions may dependlargely on the method used for spatial averaging of the hydraulicconductivity. Atmospheric boundary conditions, especially in thecase of phreatic groundwater levels fluctuating above and below asoil surface, require sophisticated solutions to ensureconvergence. Concepts for flow in soils with macropores andunstable wetting fronts are still in development. One-dimensionalflow models are formulated to work with lumped parameters inorder to account for the soil heterogeneity and preferentialflow. They can be used at temporal and spatial scales that are ofinterest to water managers and policymakers. Multi-dimensionalflow models are hampered by data and computation requirements.Their main strength is detailed analysis of typicalmulti-dimensional flow problems, including soil heterogeneity andpreferential flow. Three physically based solute-transportconcepts have been proposed to describe solute spreading duringunsaturated flow: The stochastic-convective model (SCM), theconvection-dispersion equation (CDE), and the fractionaladvection-dispersion equation (FADE). A less physical concept isthe continuous-time random-walk process (CTRW). Of these, the SCMand the CDE are well established, and their strengths andweaknesses are identified. The FADE and the CTRW are more recent,and only a tentative strength weakness opportunity threat (SWOT)analysis can be presented at this time. We discuss the effect ofthe number of dimensions in a numerical model and the spacingbetween model nodes on solute spreading and the values of thesolute-spreading parameters. In order to meet the increasingcomplexity of environmental problems, two approaches of modelcombination are used: Model integration and model coupling. Amain drawback of model integration is the complexity of theresulting code. Model coupling requires a systematic physicaldomain and model communication analysis. The setup andmaintenance of a hydrologic framework for model coupling requiressubstantial resources, but on the other hand, contributions canbe made by many research groups.
  Unsaturated-zone modeling; Progress, challenges and applications
  Feddes, R.A. ; Rooij, G.H. de; Dam, J.C. van - \ 2004
  Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Wageningen UR Frontis series vol. 6) - ISBN 9781402029189 - 364
  bodemwaterbeweging - bodemwater - infiltratie - modellen - soil water movement - soil water - infiltration - models
  Congresverslag; afscheid van RA Feddes
  Actualisatie grondwaterdynamiek waterschap De Dommel
  Hoogland, T. ; Hoogerwerf, M.R. ; Kekem, A.J. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1008) - 44
  bodemwater - grondwaterstand - cartografie - monitoring - hydrodynamica - bodemwaterbeweging - uitspoelen - nederland - noord-brabant - soil water - groundwater level - mapping - monitoring - hydrodynamics - soil water movement - leaching - netherlands - noord-brabant
  Omdat de provinciale kartering van de grondwaterdynamiek (Gd) volgens het waterschap de Dommel vooral in de beekdalen te droog gekarteerde waarden liet zien, zijn in opdracht van het waterschap geactualiseerde ruimtelijke bestanden gemaakt van de gemiddelde hoogste, voorjaars- en laagste grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) en van de grondwatertrap (Gt). Als basisinformatie zijn hierbij aanvullende incidentele metingen en tijdreeksen van grondwaterstanden gebruikt. Door toepassing van technieken uit de tijdreeksmodellering en regressietechnieken is een uniforme set puntschattingen van GHG, GVG en GLG verkregen. Deze gegevens zijn, gewogen naar kwaliteit, gebruikt om relaties met recent verzamelde hoogte-gegevens (het AHN) te leggen. Door gebiedsdekkende toepassing van deze relaties en een statistische foutencorrectie zijn gedetaileerde ruimtelijkebestanden verkregen met de resolutie van het AHN waarin GHG, GVG en GLG en hun voorspelfout worden weergegeven. De geactualiseerde Gd-kaart geeft vooral in de beekdalen een natter beeld dan de provinciale kartering en levert een groter nauwkeurigheid in de gekarteerde grondwaterdynamiek.
  Characterising groundwater dynamics based on a system identification approach
  Asmuth, J.R. von; Knotters, M. - \ 2004
  Journal of Hydrology 296 (2004)1-4. - ISSN 0022-1694 - p. 118 - 134.
  bodemwaterbeweging - monitoring - modellen - tijdreeksen - grondwaterspiegel - grondwaterstand - statistische analyse - soil water movement - monitoring - models - time series - water table - groundwater level - statistical analysis - water-table depths - time-series - seasonal fluctuation - soil maps - variables
  For visual interpretation, mapping or empirical modelling purposes, the amount of information contained in a full spatio-temporal description of the groundwater table dynamics is simply too large. For such purposes, the data has to be compressed without loosing too much information. Methods have been developed to visualise the groundwater regime in overall graphs, or statistically characterise the dynamics with a limited set of parameters. More recently, methods have been sought to identify the properties that determine the dynamics of a groundwater system. In such approaches, it is believed that the spatial differences in the groundwater dynamics are determined by the system properties, while its temporal variation is driven by the dynamics of the input into the system. In this paper, a method is presented that links the dynamics of the input to the spatially variable system properties, and results in a new set of parameters that characterise the groundwater dynamics (GD). While the dynamics of the input are characterised by its mean level and annual amplitude, the functioning of the groundwater system is characterised by its impulse response (IR) function. The IR function can for instance be estimated empirically using a time series model. Subsequently, the input and system characteristics are combined into a set of parameters that describe the output, or GD, using simple analytical expressions. It is shown that these so-called GD characteristics (the mean depth, convexity, annual amplitude and phase shift), can describe the GD in detail (for as far as the time series model can). In the example application, the GD characteristics are compared to other methods for characterising the groundwater regime, using two example series of groundwater level observations. It is shown that the so-called MxGL statistics (Mean Highest, Lowest or Spring Groundwater Level) that are often used have some important drawbacks, as they filter out the low-frequency dynamics of a system and mix-up annual with higher frequencies. Consequently, it is concluded that the capability of MxGL statistics in characterising the GD at different locations is less than that of GD characteristics.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.