Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 98

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Efficiëntie van de fotosynthese kan met een factor tien omhoog : plant gaat slordig om met zonne-energie
  Klein Lankhorst, R.M. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 44 - 45.
  zonne-energie - glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenontwikkeling - fotosynthese - lichtrelaties - optimalisatie - landbouwkundig onderzoek - biobased economy - solar energy - greenhouse horticulture - protected cultivation - plant development - photosynthesis - light relations - optimization - agricultural research - biobased economy
  Een plant gaat bijzonder slordig om met zonne-energie. Hij vertaalt slechts 0,5% van de opgevangen energie in biomassa. Voor de plant zelf is dat genoeg, voor ons niet. Als je de fotosynthese-efficiëntie weet te verbeteren, kan de (voedsel) productie enorm omhoog. Daar wordt nu hard aan gewerkt binnen het project BioSolar Cells.
  ELKAS-Eindrapportage: Elektriciteitsleverende kas fase II
  Swinkels, G.L.A.M. ; Janssen, H.J.J. ; Zwart, H.F. de; Dorland, H.P. van; Tuijl, B.A.J. van; Arslan, M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1225) - 67
  kassen - energie - energiebehoud - licht - kastechniek - energiebesparing - toegepast onderzoek - zonne-energie - nederland - greenhouses - energy - energy conservation - light - greenhouse technology - energy saving - applied research - solar energy - netherlands
  Het verbruik van aardgas door de Nederlandse glastuinbouw bedraagt ca. 10% van het totale Nederlandse verbruik. De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. Het Productschap Tuinbouw (PT), het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en LTO Glaskracht werken samen in het programma Kas als Energiebron om deze ambitie waar te maken. In dit programma zijn een aantal transitiepaden opgesteld om deze ambitie te kunnen verwezenlijken waaronder het transitiepad zonne-energie uit het onderwerp duurzame energiebronnen.
  Zonneweide Energierijk : resultaten 2011-2012
  Spruijt, J. - \ 2012
  Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO-526 ) - 25
  zonne-energie - opwekking van elektriciteit - zonnecollectoren - energie - rentabiliteit - prestatieniveau - fotovoltaïsche cellen - solar energy - electricity generation - solar collectors - energy - profitability - performance - photovoltaic cells
  De Zonneweide is een onderdeel van het project EnergieRijk. Op de Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende opstellingen getest op performance en rendabiliteit. In dit rapport zijn de resultaten van oktober 2011 tot en met september 2012 weergegeven.
  De zon als bron
  Zwart, Feije de - \ 2012
  solar energy - greenhouse horticulture - sustainable energy - greenhouse technology - agricultural energy production - solar collectors
  Worsteling in de Elkas (interview met Gert-Jan Swinkels)
  Swinkels, G.L.A.M. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)28. - ISSN 0042-2223 - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - beglazing - warmtestraling - zonne-energie - opwekking van elektriciteit - proefprojecten - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - glazing - thermal radiation - solar energy - electricity generation - pilot projects - agricultural research
  Onderzoeker Gert-Jan Swinkels worstelt met de lamellen in de Elkas, de nieuwe elektriciteitsproducerende proefkas van WUR Glastuinbouw in Wageningen.
  Zonnepanelen : zonnepanelen steeds interessanter
  Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
  Wageningen UR etc.
  zonne-energie - zonnecollectoren - energiegebruik - energiebronnen - solar energy - solar collectors - energy consumption - energy sources
  Het is voor veel agrarische bedrijven de moeite waard om in zonnepanelen te investeren. Ook zonder subsidie. De prijs is afgelopen tijd sterk gedaald en de energieprijzen blijven naar verwachting stijgen. Panelen verdienen zich terug bij een jaarlijks energieverbruik tot ongeveer 60.000 kWh.
  Energieopslag maakt duurzame energie voorspelbaar
  Terbijhe, A. ; Verbruggen, T. ; Veth, J. de; Pukala, P. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. ACRRES - 68
  duurzame energie - opslag - energie - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - proeven op proefstations - accu's - uitrusting - windenergie - zonne-energie - sustainable energy - storage - energy - cost benefit analysis - profitability - station tests - batteries - equipment - wind power - solar energy
  De verdiencapaciteit van de WindAccu zit in de electriciteitsmarkt (APX/ENDEX en PV/Onbalans) en transportvoordeel of besparing op energiebelasting, afhankelijk van de situatie. Er zijn 2 cases uitgewerkt in dit rapport. Het eerste betreft het akkerbouwbedrijf van familie de Jong, met zonpv en wind, de ander de onderzoekslocatie van Wageningen UR in Lelystad. Na een grondige analyse van de (markt) mogelijkheden is de conclusie helaas de volgende. Batterijen voor opslag van elektrische energie zijn zonder uitzondering nog te duur om zonder aanvullende inkomsten rendabel te zijn. Stel dat de kostendaling die zich in de PV-sector heeft voorgedaan, exemplarisch is voor de kostendaling van batterijen, dan is er voldoende verdiencapaciteit in de electriciteitsmarkt en kostenbesparing om bij de juiste randvoorwaarden duurzame energie rendabeler te maken.
  Impacts of Renewable Energy on European Farmers. Creating benefits for farmers and society
  Pedroli, G.B.M. ; Langeveld, H. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR (AGRI-2010-EVAL-03 ) - 75
  hernieuwbare energie - landbouw - plattelandseconomie - windenergie - zonne-energie - geothermische energie - biomassa - bio-energie - energieproductie in de landbouw - biobased economy - renewable energy - agriculture - rural economy - wind power - solar energy - geothermal energy - biomass - bioenergy - agricultural energy production
  This report presents results of the project Impacts of Renewable Energy on European Farmers. It focuses on the (potential) role that on-farm generation of Renewable Energy in the EU-27 may play both in realisation of national and EU environmental targets as in (re)vitalising agriculture and rural economy in different regions of the Union. Renewable Energy (RE) in this respect includes the energy generated on farms by using wind, PV, solar thermal, hydro, geothermal or biomass resources.
  Benutting van zonne-energie in de tuinbouw: een strategische verkenning
  Zwart, H.F. de; Hemming, S. ; Ruijs, M.N.A. ; Gieling, T.H. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1134)
  tuinbouw - energiegebruik - zonne-energie - duurzaamheid (sustainability) - opwekking van elektriciteit - energieomzetting - kastechniek - efficiëntie - glastuinbouw - horticulture - energy consumption - solar energy - sustainability - electricity generation - energy conversion - greenhouse technology - efficiency - greenhouse horticulture
  Referaat In het jaarplan Kas als Energiebron wordt aangegeven in 2011 een strategische verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van benutting van warmte uit zonne-energie voor de glastuinbouw in 2020. Naast de ambitie om in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal te telen bestaat de ambitie om een aandeel van 20% duurzame energie in te zetten in 2020. Naast aardwarmte en bio-energie is een flinke bijdrage vanuit zonne-energie nodig om deze ambitie te verwezenlijken. Er is dus behoefte aan een verzameling van nieuwe ideeën en een overzicht van de potenties en nieuwe (deel) voorzieningen die nodig zijn om deze bijdrage uit zonne-energie te kunnen verwezenlijken. De technische en economische mogelijkheden voor het benutten van zonne-energie in de glastuinbouw worden in dit rapport beschreven. Tevens worden de poteniele energetische bijdrages voor de glastuinbouwsector voor het benutten van zonnewarmte of conversie naar elektriciteit geschetst. Een aantal concrete casussen op bedrijfsniveau worden berekend. Deze studie is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties en het Productschap Tuinbouw. Abstract In the yearly program of “Kas als Energiebron” 2011 it is stated to carry out a strategic research on the possibilities of using solar energy for greenhouse production in 2020. The ambitions are to build all new greenhouses in 2020 in a climate neutral way and to use 20% of sustainable energy. Next to geothermal heat and biofuels a large contribution from solar energy is necessary in order to fulfil these ambitions. Therefore new ideas to use solar energy in greenhouse production have to be collected. The energetic and economic potentials of the use of new technologies in greenhouses have to be estimated. The technical and economical possibilities for using solar energy in greenhouse horticulture are described in this report. Next to that the potential energetic contributions of solar heat or solar electricity in Dutch greenhouse horticulture are described. A number of specific cases of using solar energy on company level are calculated. This study is financed by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovations and the Dutch Productboard of Horticulture.
  Zonneweide, resultaten van de testopstellingen in 2011
  Spruijt, J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO 449 ) - 34
  vervangbare hulpbronnen - zonne-energie - zonnecollectoren - prestatie-onderzoek - renewable resources - solar energy - solar collectors - performance testing
  De zon is een van de belangrijkste bronnen voor duurzame energie. De zon levert ons meer dan vijftig keer zoveel energie als wij jaarlijks in Nederland aan gas, elektriciteit en benzine verbruiken. Zonne-energie is volop voorradig en schoon. Daarom heeft ACRRES, een samenwerkingsverband tussen WUR en ENECO, het initiatief genomen om voor het eerst in Nederland een Zonneweide te maken. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende systemen getest op performance. De testlocatie is ook bedoeld om zonnepanelen te demonstreren aan geïnteresseerden. Voor een goede vergelijking van het economisch rendement van de verschillende opstellingen is een productie van minimaal één jaar noodzakelijk. In dit rapport worden de voorlopige resultaten van 7 september tot en met 30 november 2011 weergegeven.
  Duurzame warmteopwekking in de bollensector
  Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)233. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  bloembollen - sierteelt - forceren van planten - energie - duurzaamheid (sustainability) - zonne-energie - warmtepompen - geothermische energie - efficiëntie - ornamental bulbs - ornamental horticulture - forcing - energy - sustainability - solar energy - heat pumps - geothermal energy - efficiency
  Voor de opwekking van warmte bestaan diverse mogelijkheden. Deze mogelijkheden zorgen voor duurzame energie. Ook voor de bollensector kunnen deze methoden van warmteopwekking interessant zijn. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en perspectieven op een rij.
  Kas voor potplant en elektra
  Bakker, J.C. ; Gelder, A. de - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14-06-2011. - p. 11 - 11.
  glastuinbouw - zonne-energie - energiegebruik - energiebesparing - energiebronnen - innovaties - kastechniek - greenhouse horticulture - solar energy - energy consumption - energy saving - energy sources - innovations - greenhouse technology
  De toekomst van de Nederlandse glastuinbouw ligt in energiebesparing en -productie. Want de glastuinbouw moet los gaan komen van fossiele brandstoffen. Dat concludeerden onderzoekers enkele jaren geleden in kennisbasisonderzoek. Ze lieten ook zien hoe kassen elektriciteit konden gaan leveren. In het programma Kas als Energiebron worden nu vervolgresultaten geboekt.
  The BioSolar Cells project : sustainable energy from photosynthesis
  Klein Lankhorst, R.M. - \ 2011
  Wageningen : Project Office BioSolar Cells
  biobased economy - bio-energie - fotosynthese - zonne-energie - onderzoeksprojecten - duurzame energie - biobased economy - bioenergy - photosynthesis - solar energy - research projects - sustainable energy
  Flyer met informatie over het onderzoeksprogramma BioSolar Cells.
  PV-cellen op de ZonWindkas
  Zwart, H.F. de; Janssen, H.J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1065) - 28
  kastechniek - zonne-energie - elektriciteit - kassen - glastuinbouw - zonnestraling - foto-elektrische cellen - modellen - greenhouse technology - solar energy - electricity - greenhouses - greenhouse horticulture - solar radiation - photoelectric cells - models
  De ZonWindKas bestaat uit een systeem van lamellen in de zuidkant van het kasdek die in de zon gedraaid kunnen worden op het moment dat de zon boven een bepaalde stralingsintensiteit schijnt. Deze lamellen dienden oorspronkelijk voor de productie van warm water, dat na opslag in een zeer goed geïsoleerde buffer kan worden gebruikt voor de verwarming in de winter. Deze lamellen zouden kunnen worden voorzien van PV-cellen voor de productie van elektriciteit. In dit onderzoeksproject is via metingen en een model berekend wat de potentie is van PV-cellen op de lamellen.
  Sustainable Soesterkwartier
  Abrahams, H. ; Goosen, H. ; Jong, F. de; Sickmann, J. ; Prins, D. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - 69
  stedelijke planning - stedelijke gebieden - klimaatverandering - duurzaamheid (sustainability) - grondwater - energieretentie - zonne-energie - carpoolen - urban planning - urban areas - climatic change - sustainability - groundwater - energy retention - solar energy - car sharing
  The municipality of Amersfoort wants to construct an endurable and sustainable eco-town in the Soesterkwartier neighbourhood, by taking future climate change into account. The impact of climate change at the location of the proposed eco-town was studied by a literature review.
  Zonnepanelen - Warmteterugwinning
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Timmerman, M. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  varkens - varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - zonne-energie - elektriciteit - reinigers - warmteterugwinning - fijn stof - ammoniakemissie - pigs - pig farming - sows - pig housing - solar energy - electricity - scrubbers - heat recovery - particulate matter - ammonia emission
  Het zeugenbedrijf van familie de Wildt is gelegen aan Nieuwe Schuttingkanaal te Roswinkel. Op deze locatie zijn 1250 zeugenplaatsen, 5600 biggenplaatsen en 600 opfokzeugenplaatsen aanwezig. De stal is recent nieuw gebouwd. De stal is voorzien van een combiwasser, wat de emissie van geur, ammoniak en fijnstof reduceert. Op het zeugenbedrijf wordt met zonnepanelen elektriciteit geproduceerd. Om het energiegebruik op het zeugenbedrijf te reduceren wordt warmte ontrokken uit de afgevoerde ventilatielucht.
  Terra-Sea systeem - Zonnepanelen
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Emous, R.A. van - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  vleeskuikens - pluimveehouderij - pluimveehokken - stalklimaat - reinigers - warmteopslag - warmtewisselaars - warmtepompen - zonne-energie - zonne-energieverwarming - fijn stof - ammoniakemissie - broilers - poultry farming - poultry housing - stall climate - scrubbers - heat retention - heat exchangers - heat pumps - solar energy - solar heating - particulate matter - ammonia emission
  Terra-Sea is een systeem dat gebruik maakt van verschillende technieken om het energieverbruik terug te dringen en een optimaal klimaat in de stal te behalen. Daarmee worden de technische resultaten verbeterd en de emissies van ammoniak, geur en fijnstof gereduceerd.
  Fotonenboer - Zonnepanelen gecombineerd met een Vanadium redox batterij
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wemmenhove, H. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - zonne-energie - ligboxen - huisvesting van rundvee - warmtewisselaars - warmteterugwinning - dairy farming - solar energy - cubicles - cattle housing - heat exchangers - heat recovery
  De familie Borgman woont in een prachtige monumentale boerderij (500 jaar oud) genaamd ‘t Spieker’ in Vierakker (Gelderland). In 1984 is een ligboxenstal gebouwd, in 1989 en in 2007 is deze uitgebreid. De stal biedt plaats aan 130 koeien. Momenteel zijn er 100 melkkoeien en 90 stuks jongvee. Sinds 2009 worden de koeien gemolken met twee automatische melksystemen. Borgman vindt het belangrijk dat de veehouderij duurzamer wordt. Daarbij verwacht hij dat de energieprijzen zullen stijgen. Borgman streeft ernaar om energie te produceren voor zijn eigen bedrijf, waardoor hij (in de toekomst) onafhankelijk is van energieleveranciers. Hij heeft daarvoor in 2010 zonnepanelen en een ‘vanadium redox flow batterij’ aangeschaft. Hiermee is hij de eerste Fotonenboer.
  Houtverbranding - Zonnepanelen - Frequentieregelaars - Hoogfrequente TL
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Kasper, G.J. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  vleeskalveren - rundvee - rundveehouderij - zonne-energie - elektriciteit - hout - branders - verbranden - kachels - verwarming - biobased economy - veal calves - cattle - cattle husbandry - solar energy - electricity - wood - burners - burning - stoves - heating - biobased economy
  Maatschap Klopman is een modern vleeskalverenbedrijf voor witvleesproductie met 1168 dierplaatsen. Bij de ontwikkeling is ingezet op groei, duurzaamheid, lage exploitatiekosten, efficiency en dierenwelzijn. Er is een landschapsplan gemaakt om het bedrijf optimaal in de omgeving in te passen. De kalveren hebben vloerverwarming en ruim 10% meer ruimte dan wettelijk noodzakelijk is. In de ‘keuken’ wordt het voer geheel automatisch samengesteld en het doseren van de melk geschiedt geheel automatisch.
  Zonnecollectoren
  Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Timmerman, M. - \ 2010
  Wageningen UR Livestock Research
  zonnecollectoren - warmwatersystemen - energiebronnen - zonne-energie - vleeskalveren - huisvesting van kalveren - energieproductie in de landbouw - solar collectors - hot water systems - energy sources - solar energy - veal calves - calf housing - agricultural energy production
  Folder van Vleeskalverhouderij Verwoert te Opheusden over warmwaterproductie via zonnecollectoren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.