Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sturen van de sortering van aardappelen
  Bus, C.B. ; Struik, P. ; Veerman, A. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 dec..
  pootaardappelen - aardappelen - sorteren - verwerking - resorptie - knollen - gewasopbrengst - akkerbouw - seed potatoes - potatoes - sorting - processing - resorption - tubers - crop yield - arable farming
  In opdracht van het HPA heeft praktijkonderzoek Plant & Omgeving een literatuurstudie uitgevoerd naar de sturing van de knolsortering, met de nadruk op resorptie van aangelegde knollen. In dit artikel worden de resultaten van deze studie kort weergegeven. Een voorspelling van het aantal knollen die aan een aardappelplant zullen komen is, ruim voor de aanleg van deze knollen, onmogelijk
  Kleine leliematen : houden of weggooien ?
  Hazelaar, W.J.M. ; Vlaming, E.A.C. - \ 2004
  BloembollenVisie 33 (2004)33. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - lilium - sorteren - opbrengsten - kosten-batenanalyse - ornamental bulbs - lilium - sorting - yields - cost benefit analysis
  De opbrengst van de opplant van drie- en tweejarig plantgoed wordt vergeleken: verslag van onderzoek uitgevoerd door PPO. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De gemiddelde verdeling over de ziftmaten
  Arbeidsomstandigheden bij het rooien en sorteren van vruchtbomen : mogelijkheden tot verbetering van dit proces
  Peppelman, G. ; Looije, A.A.J. ; Ravesloot, M.B.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Velzen, V.N.H. van; Bruine, A. de - \ 2004
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Sector Fruit (PPO Publicatie 2004-31) - 59
  vruchtbomen - rooien - sorteren - arbeidsomstandigheden - lichamelijke stress - fruit trees - grubbing - sorting - working conditions - physical strain
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : standdichtheid
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  solanum tuberosum - aardappelen - plantdichtheid - opbrengst - sorteren - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - solanum tuberosum - potatoes - plant density - outturn - sorting - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De standdichtheid van een gewas kan beter worden uitgedrukt in het aantal hoofdstengels dan in het aantal planten per m2. Het maakt immers nogal wat uit of men planten heeft met gemiddeld zes hoofdstengels of planten met slechts drie hoofdstengels. Hoofdstengels zijn stengels die knollen dragen. Daarnaast kunnen we soms boven- en ondergrondse zijstengels onderscheiden. De standdichtheid van een gewas is in tweeërlei opzicht belangrijk. Ze is medebepalend voor zowel de opbrengst als de knolkwaliteit, in het bijzonder van de knolgrootte.
  Automatische aardappelsorteerder : optimaliseren van de opbrengst
  Noordam, J.C. ; Pauli, A. ; Medema, W.J. - \ 2001
  Landbouwmechanisatie 52 (2001)10. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  aardappelen - sorteermachines - sorteerders - computertechnieken - beeldverwerking - verpakken - rendement - sorteren - kwaliteit - potatoes - sorters - graders - computer techniques - image processing - packing - returns - sorting - quality
  Pro-Pak International en ATO ontwikkelden een automatische sorteerder voor gewassen aardappels die werkt via beeldverwerking. Een inpakbedrijf kan hiermee een partij aardappelen in diverse uniforme assortimenten sorteren waar meer geld voor gevraagd kan worden
  Droogschonen van prei vriendelijk voor ondernemer en milieu
  Kruistum, G. van; Geven, C.G.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 3.
  preien - allium porrum - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeidseconomie - arbeidskunde - kwaliteit - prestatieniveau - milieubescherming - leeks - allium porrum - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour economics - work study - environmental protection - quality - performance
  Onderzoek naar de invloed van schoningssystemen (droog en nat schonen) op de kwaliteit van prei. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gemiddelde resultaten van de kwaliteitsbeoordeling van prei geschoond volgens het natschoningsprincipe of volgens het droogschoningsprincipe op een droog- of natschoningslijn; 2) Samenvatting resultaten arbeidsprestaties, hoeveelheid afval en aandeel kwaliteit I
  Kleine vruchten kosten te veel arbeid bij oogst en sorteren
  Hendrix, A.T.M. - \ 1999
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 9 (1999)41. - ISSN 1380-3573 - p. 16 - 17.
  Solanum melongena - aubergines - varieties - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour - time - work study - Solanum melongena - aubergines - rassen (planten) - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde
  Onderzoek naar de arbeidsbehoefte van de belangrijkste auberginerassen Cava, Combo, Orion en Ritmo. Gegevens in de tabellen: 1) Taaktijden voor het bovendoor oogsten bij verschillende producties (in kilo per vierkante meter), vruchtgewichten (in grammen) en werkmethoden (zittend, lopend en met elektrowagen) in minuten per honderd kilo; 2) Taaktijden voor het sorteren (opleggen en inpakken) in minuten per honderd kilo bij verschillende vruchtgewichten (in grammen) in de standaard kartonnen 5 kg doos; 3) Arbeidsbehoefte van Cava, Combo, Orion en Ritmo per bewerking in uren per hectare per jaar
  Gewasmonitoringprogramma rondom de geintegreerde afvalverwerkingsinstallatie Wijster : januari t/m december 1997
  Dijk, C.J. van; Alfen, A.J. van; Eerden, L.J.M. van der - \ 1998
  Wageningen : AB-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 120) - 21
  veldgewassen - monitoring - kwaliteit - prestatieniveau - huisvuilverwijdering - sorteren - afvalverwijdering - chemische samenstelling - planten - nederland - drenthe - field crops - monitoring - quality - performance - municipal refuse disposal - sorting - waste disposal - chemical composition - plants - netherlands - drenthe
  Kennis voor een beter afvalsysteem in Kimberley, Zuid-Afrika : bestaande kennis aan de Landbouwuniversiteit en benodigde kennis voor onderzoek
  Reeze, B. ; Wiel, R. van de; Litjens, M. - \ 1997
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 142)
  afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - vuilnis - sorteren - afval - vaste afvalstoffen - huishoudens - gezondheidstechniek - stedelijke gebieden - hygiëne - verzamelen - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - adviserende ambtenaren - consulenten - deskundigen - zuid-afrika - waste disposal - municipal refuse disposal - refuse - sorting - wastes - solid wastes - households - public health engineering - urban areas - hygiene - collection - diffusion of research - diffusion of information - advisory officers - consultants - experts - south africa
  Stootblauw in tafelaardappelen
  Molema, G.J. ; Bouman, A. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  schoonmaken - indeling - afwijkingen, planten - aardappelen - solanum tuberosum - sorteren - cleaning - grading - plant disorders - potatoes - solanum tuberosum - sorting
  In 1993 en 1994 onderzocht het IMAG-DLO het ontstaan van stootblauw in de keten van tafelaardappelen. Doel was na te gaan waar en in welke mate stootblauw ontstaat
  Assessment of mould spore exposure and relations to symptoms in wood trimmers
  Eduard, W. - \ 1993
  Agricultural University. Promotor(en): J.S.M. Boleij; D.J.J. Heederik. - S.l. : Eduard - ISBN 9789054850908 - 179
  bosbouw - hygiëne - veiligheid op het werk - ongevallenpreventie - bacterieziekten - micro-organismen - beroepsgevaren - gezondheid op het werk - transport - houtproducten - sorteren - epidemieën - epidemiologie - bosproducten - nuttig gebruik - hout - bos- en houtproductenindustrieën - houtzagerijen - forestry - hygiene - safety at work - accident prevention - bacterial diseases - microorganisms - occupational hazards - occupational health - transport - wood products - sorting - epidemics - epidemiology - forest products - utilization - wood - forest products industries - sawmills

  Relationships between exposure to mould spores, IgG antibodies against moulds and respiratory and febrile symptoms were studied among wood trimmers. A new method for quantitative assessment of mould spore exposure by scanning electron microscopy was developed. This method was validated by comparison with other microscopical methods. The precision of mould counts was in accordance with expectations if aggregation of mould spores was taken into account. Specific IgG antibody levels, which are biomarkers of exposure, were correlated with exposure levels to spores from the corresponding mould species. Respiratory symptoms were correlated with factors associated with mould spore exposure, exposure measured in the working environment and specific IgG antibody levels to moulds. Antibodies to the most prevalent mould among those assessed by serology, R. microsporus , was the best indicator of retrospectively recorded symptoms, especially when the average antibody level in groups of sawmill workers working in the same working area was used. The results support the hypothesis that exposure to mould spores may cause respiratory symptoms in wood trimmers.

  Waardeverschillen tussen de verschillende maten witlofwortelen
  Kramer, C.F.G. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 328 - 331.
  cichorei - cichorium intybus - schoonmaken - kostenanalyse - indeling - sorteren - chicory - cichorium intybus - cleaning - cost analysis - grading - sorting
  Kostprijsberekening van witlofwortelen per maatsortering
  Het gebruik van digitale beeldverwerking bij sorteerprocessen in de tuinbouw.
  Dijkstra, J. - \ 1991
  Agro Informatica 4 (1991)2. - ISSN 0925-4455 - p. 9 - 11.
  beeldverwerking - sorteren - tuinbouw - automatisering - image processing - sorting - horticulture - automation
  Een ergonomisch onderzoek naar de invloed van verlichting bij het selecteren van pootaardappelknollen
  Berg, J.V. van den; Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (Rapport / IMAG 86) - 57
  kunstlicht - kunstmatige verlichting - schoonmaken - ergonomie - indeling - pootaardappelen - sorteren - arbeid in de landbouw - artificial light - artificial lighting - cleaning - ergonomics - grading - seed potatoes - sorting - farm labour
  Een orienterend onderzoek naar het effekt van twee typen "leesbanden" bij het selekteren van bloembollen
  Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota no. 239) - 8
  sorteermachines - zeven - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - bloembollen - schoonmaken - sorteren - indeling - metaalbewerking - arbeid in de landbouw - sorters - sieves - agricultural products - cleaners - ornamental bulbs - cleaning - sorting - grading - metal working - farm labour
  Een orienterend onderzoek naar de inzetbaarheid van oogbewegingsregistratie - apparatuur bij het selekteren van pootaardappelen
  Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota no. 229)
  analyse - schoonmaken - indeling - arbeid (werk) - pootaardappelen - sorteren - werk - arbeidskunde - arbeid in de landbouw - analysis - cleaning - grading - labour - seed potatoes - sorting - work - work study - farm labour
  Het sorteren van pootaardappelen
  Edens, F.J. - \ 1985
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 213) - 39
  schoonmaken - indeling - pootaardappelen - sorteren - cleaning - grading - seed potatoes - sorting
  De ontwikkeling van sorteerinstallaties met een tussenopslag in vooraadbunkers heeft het mogelijk gemaakt het sorteren en lezen van aardappelen met weinig personen uit te voeren. Om inzicht te krijgen in de toegepaste sorteersystemen, de hierbij behorende bewerkingen en de gebruikte werktuigen is op 30 bedrijven een enquete gehouden. Daarnaast zijn een aantal arbeidsstudies gemaakt. Uit de gegevens van de enquete en de arbeidsstudies is een model voor het berekenen van taaktijden ontwikkeld, waarvan een computerprogramma is opgezet. Hiermee zijn uiteenlopende situaties doorgerekend en is het effect van wijzigingen in apparatuur en werkmethode nagegaan
  An analytic and a descriptive model for the potato sorting process
  Portiek, J.H. ; Saedt, A.P.H. - \ 1974
  Wageningen : Institute of Agricultural Engineering and Rationalization (Research report / Institute of Agricultural Engineering and Rationalization no. 2 1974) - 10
  schoonmaken - sorteren - indeling - cleaning - sorting - grading
  De ontsluiting van opstanden bij de oogst van sortiment met standaardlengte
  Bol, M. - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Stichting bosbouwproefstation "De Dorschkamp" no. 110) - 5
  bosbouw - stamhout - sorteren - forestry - logs - sorting
  Het machinaal sorteren van augurken
  Greidanus, P. ; Wiersma, O. - \ 1960
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten no. 1121) - 4
  tafelzuur - sorteren - sorteermachines - pickles - sorting - sorters
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.