Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Raceauto's en broedvogels. Spanningsveld ecologie-economie bij TT-circuit Assen
  Henkens, R.J.H.G. ; Kleunen, A. van; Kistenkas, F.H. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)4. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  motorracen - publieksevenementen - geluidshinder - broedvogels - natura 2000 - vergunningen - monitoring - drenthe - Nederland - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - natura 2000 - permits - monitoring - drenthe - Netherlands
  In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, met een gezamenlijk oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Met daarnaast ook nog eens circa 17 miljoen Nederlanders is het logisch dat er spanningen optreden tussen ecologie en economie. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-doelstellingen. Maar hoe bepaal je dat eigenlijk als die effecten nooit eerder goed zijn onderzocht?
  Passende Beoordeling Sail & Marinedagen Den Helder 2013
  Baptist, M.J. ; Smit, C.J. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C019/13) - 122
  publieksevenementen - festivals - fauna - nadelige gevolgen - monitoring - natura 2000 - kop van noord-holland - waddenzee - spectator events - festivals - fauna - adverse effects - monitoring - natura 2000 - kop van noord-holland - wadden sea
  Het evenemententerrein van Sail & Marinedagen Den Helder ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. De kans op significante gevolgen zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. In deze Passende Beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied Waddenzee en nabije Natura 2000-gebieden. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends)
  Passende Beoordeling Vuurwerk tijdens Sail en Marine dagen, Den Helder 2013
  Deerenberg, C.M. ; Jak, R.G. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/13) - 46
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - verontreiniging - natura 2000 - noord-holland - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - pollution - natura 2000 - noord-holland
  De Stichting Sail Den Helder 2013 en de Koninklijke Marine zijn voornemens van 20 tot en met 23 juni 2013 het gecombineerde evenement van Sail & Marinedagen te organiseren in de haven van Den Helder en het Marsdiep voor de kust van Den Helder. Op 20 tot en met 22 juni wordt de dag afgesloten met een vuurwerkshow. De ontbrandingslocatie van het vuurwerk ligt in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Naar de mening van het Bevoegd Gezag is de kans op significante gevolgen niet bij voorbaat uit te sluiten. Zij vragen derhalve om een passende beoordeling conform de Natuurbeschermingswet 1998. In deze passende beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends).
  Vuurwerk & vogels provincie Utrecht : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Utrechtse Vogelrichtlijngebieden inclusief twee casestudies
  Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2347) - 40
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - geluidshinder - natura 2000 - utrecht - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - noise pollution - natura 2000 - utrecht
  In Alterra rapport 1694 ‘Vuurwerk & Vogels; afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden’ wordt een afwegingskader voor vergunningverlening voorvuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden gegeven. De belangrijkste uitkomsten van deze studie worden samengevat in de tabellen 7 en 8, namelijk ‘Vuurwerktypen en beslisregels met betrekking tot gebruik bij evenementen van Vogelrichtlijngebieden voor de broedvogels en niet-broedvogels van Brabantse Natura 2000-gebieden’. De provincie Utrecht heeft Alterra verzocht om de tabellen 7 en 8 uit rapport 1694 uit te breiden met tien broedvogels en één niet-broedvogel voor de Utrechtse Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten in de provincie Utrecht. Naast de gevraagde uitbreiding van vogelsoorten is Alterra ook verzocht om twee casestudies te behandelen; een vuurwerkevenement in de uiterwaard bij Rhenen en een vuurwerkevenement in Maarssen nabij de Oostelijke Vechtplassen.
  Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld
  Henkens, R.J.H.G. ; Liefting, M. ; Hallmann, C. ; Kleunen, A. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2288) - 38
  motorracen - publieksevenementen - geluidshinder - broedvogels - natura 2000 - vergunningen - monitoring - drenthe - wild - geluid - vogels - dierenwelzijn - diergedrag - Nederland - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - natura 2000 - permits - monitoring - drenthe - wildlife - noise - birds - animal welfare - animal behaviour - Netherlands
  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakelijke rust’. De provincie heeft vergunning verleend met de verplichting dat de effecten volgens het principe hand-aan-de-kraan worden gemonitoord. Uit de monitoring in 2010 en 2011 blijkt dat er geen wezenlijke of significant negatieve effecten optreden van het geluid van de race-evenementen op de broedvogels van het Witterveld. Hiermee is aangetoond dat de rust voldoende gewaarborgd blijft.
  Een gezonde geest voor een gezond lichaam
  Bouwman, Laura - \ 2011
  human feeding - festivals - spectator events - nutrition and health - health promotion
  Welzijn van dieren in reizende circussen
  Hopster, H. ; Dierendonck, M. van; Brandt, H. van den; Reemen, K. van - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  dierhouderij - circusdieren - publieksevenementen - reizen - richtlijnen (guidelines) - dierenwelzijn - diergezondheid - transport - animal husbandry - circus animals - spectator events - travel - guidelines - animal welfare - animal health - transport
  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen UR dat regelgeving nodig is om het welzijn van dieren in circussen te kunnen borgen
  Vuurwerk & vogels : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse vogelrichtlijngebieden
  Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1694)
  vogels - wildbescherming - vergunningen - publieksevenementen - natuurbescherming - geluidshinder - nederland - noord-brabant - birds - wildlife conservation - permits - spectator events - nature conservation - noise pollution - netherlands - noord-brabant
  Het Vuurwerkbesluit van 16 januari 2004 geeft aan dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk niet door particulieren mag worden gedaan (behalve oudejaarsdag). Bij het houden van een vuurwerkevenement in of in de omgeving van een Brabants Vogelrichtlijngebied waarbij een verstorend effect kan optreden, moet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Deze studie geeft aan: 1. welke afstanden gewenst zijn tot het vogelgebied; 2. voor de diverse categorieën vuurwerk de verwachte verstoringen voor de vogels
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.