Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 39 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De invloed van stikstofbemesting op de opbrengst aan ruw eiwit en coaguleerbaar eiwit bij aardappelen
  Pannebakker, E.G. ; Vertregt, N. - \ 1985
  Wageningen : CABO (CABO-verslag no. 57) - 16
  chemische analyse - chemische samenstelling - voedsel - voedingsmiddelen - stikstof - planten - aardappelzetmeel - aardappelen - eiwit - solanum tuberosum - zetmeelverwerkende industrie - chemical analysis - chemical composition - food - foods - nitrogen - plants - potato starch - potatoes - protein - solanum tuberosum - starch industry
  Proefopzet, analysemethoden en resultaten zijn weergegeven. Geconcludeerd wordt dat bij toenemende stikstofbemesting zowel de opbrengst als het stikstofgehalte van de aardappelknol toenamen. Ook namen de opbrengsten aan ruw eiwit en coaguleerbaar eiwit relatief sterker toe dan de drogestofopbrengst
  De milieu-effecten van lozing van ongezuiverd veenkoloniaal afvalwater in de Dollard via een persleiding
  Dankers, N. - \ 1984
  Texel : R.I.N. (RIN-rapport no. 84/2) - 12
  aquatisch milieu - afvoer - estuaria - zoet water - marien milieu - pijpleidingen - aardappelzetmeel - zout water - rioolwater - zetmeelverwerkende industrie - transport - afvalverwijdering - afvalwater - waterverontreiniging - nederland - groningen - eems-dollard - veenkolonien - aquatic environment - discharge - estuaries - fresh water - marine environment - pipelines - potato starch - saline water - sewage - starch industry - transport - waste disposal - waste water - water pollution - netherlands - groningen - eems-dollard - veenkolonien
  Conservering en bewaring van eiwitrijke aardappelvezels = Conservation and storage of protein rich pressed potato pulp
  Corporaal, J. ; Berenschot, W.J. - \ 1984
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 92) - 28
  kuilvoerbereiding - zetmeelverwerkende industrie - bijproducten - aardappelzetmeel - silage making - starch industry - byproducts - potato starch
  Verslag van een orienterend onderzoek door AVEBE naar een goede bewaarmethode voor eiwitrijke aardappelpersvezels. Het onderzoek is uitgevoerd op het regionaal onderzoekcentrum Bosma Zathe in samenwerking met het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij, waarbij de nadruk lag op de drogestofverliezen en de voederwaarde
  Inkuilen en voeren van maisglutenvoer aan vleesstieren
  Corporaal, J. ; Harmsen, H.E. - \ 1984
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 27) - 24
  zetmeelverwerkende industrie - bijproducten - vleesvee - zea mays - maïs - kuilvoerbereiding - nederland - starch industry - byproducts - beef cattle - zea mays - maize - silage making - netherlands
  Maosglutenvoer is een bijproduct van de maiszetmeelwinning. Dit product werd tot nu toe gedroogd en afgezet als mengvoedergrondstof.
  Conserveren van eiwitvezelkoek door inkuilen = Conservation of a by-product of potato - processing by ensiling
  Spoelstra, S.F. ; Wijs, M. de - \ 1983
  Lelystad : I.V.V.O. (Intern rapport / IVVO no. 143) - 8
  bijproducten - conservering - voer - zetmeelverwerkende industrie - byproducts - conservation - feeds - starch industry
  Onderzoek naar de voederwaarde van aardappelstoomschillen voor varkens
  Smits, B. - \ 1978
  Hoorn : I.V.V.O. (Rapport / Instituut voor veevoedingsonderzoek, Hoorn no. 128) - 18
  bijproducten - voer - voedselindustrie - voedingswaarde - varkens - zetmeelverwerkende industrie - byproducts - feeds - food industry - nutritive value - pigs - starch industry
  Verwerking van proceswater van de aardappelmeelindustrie in de landbouw : praktijkproeven, investeringen en exploitatiekosten, organisatie
  Drent, J. - \ 1976
  Wageningen : I.C.W. (Regionale studies / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 10) - 49
  rioolwater - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - rioolafvalwaterverwijdering - zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - afvalhergebruik - landbouw - afvalwater - irrigatie - zuiveringsinstallaties - sewage - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - starch industry - potato starch - waste utilization - agriculture - waste water - irrigation - purification plants
  Gecombineerde inkuil- en opnameproef met bostel, patatafval en bostelpatatmix : resultaten van onderzoek op het regionaal onderzoekcentrum Zegveld in het jaar 1974-1975
  Boxem, Tj. ; Hengeveld, A.G. - \ 1976
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 43) - 19
  industrieel afval - bijproducten - rundvee - brouwerij-industrie - wijnindustrie - zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - kuilvoer - afval - residuen - vuilnis - industrial wastes - byproducts - cattle - brewing industry - wine industry - starch industry - potato starch - silage - wastes - residues - refuse
  Gedurende de winterperiode 1974-1975 is op Regionaal onderzoekcentrum Zegveld een gecombineerde inkuil- en opnameproef genomen met bostel, aardappelschilafval (patatafval) en een mengsel van deze produkten(bostelpatatmix met een mengverhouding op droge-stofbasis van 47 : 53). De inkuilproef had tot doel het conserveringsverloop en de verliezen bij de conservering te bepalen
  Afvalwater van zuivelfabrieken en aardappelmeelfabrieken : afvoer, zuivering en gebruik als irrigatiewater
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3859)
  bibliografieën - zuivelindustrie - vliegas - industrieel afval - irrigatie - melkproducten - aardappelzetmeel - rioolwater - rioolafvalwaterverwijdering - zetmeelverwerkende industrie - afvalhergebruik - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - bibliographies - dairy industry - fly ash - industrial wastes - irrigation - milk products - potato starch - sewage - sewage effluent disposal - starch industry - waste utilization - waste water - waste water treatment - water treatment - purification plants
  Verteerbaarheid bij varkens van enkele produkten van de aardappelzetmeelbereiding
  Boeve, J. ; Smits, B. - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 802) - 14
  bijproducten - voer - voedingswaarde - varkens - rijststro - zetmeelverwerkende industrie - stro - byproducts - feeds - nutritive value - pigs - rice straw - starch industry - straw
  Resultaten van belasting van de bodem met grote hoeveelheden afvalstoffen
  Haan, F.A.M. de - \ 1972
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 657) - 56
  waterzuivering - afvalwaterbehandeling - rioolafvalwaterverwijdering - bodemverontreiniging - gezondheid - zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - zuiveringsinstallaties - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - soil pollution - health - starch industry - potato starch - purification plants
  Zuivering van proceswater uit de aardappelmeelindustrie door beregening op landbouwgrond
  Haan, F.A.M. de; Beuving, J. - \ 1972
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 693) - 35
  irrigatie - afvalwater - afvalhergebruik - zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - irrigation - waste water - waste utilization - starch industry - potato starch
  Aardappelzetmeel : produktie, verbruik, handel
  Anonymous, - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3413)
  bibliografieën - aardappelzetmeel - zetmeelverwerkende industrie - bibliographies - potato starch - starch industry
  Afvalwaterproblemen in de aardappelverwerkende industrie
  Hesen, J.C. ; Nielen, L. van - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwproducten no. 237) - 6
  cassave - europa - voedselbewaring - voedingsmiddelen - aardappelzetmeel - aardappelen - wortelgewassen als groente - rioolafvalwaterverwijdering - zetmeelverwerkende industrie - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - cassava - europe - food preservation - foods - potato starch - potatoes - root vegetables - sewage effluent disposal - starch industry - waste water treatment - water treatment - purification plants
  Aardappelen als grondstof voor de industrie
  Hesen, J.C. - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 179) - 16
  plantkunde - cassave - voedselbewaring - voedseltechnologie - voedingsmiddelen - huishoudkunde - aardappelzetmeel - aardappelen - wortelgewassen als groente - solanum tuberosum - zetmeelverwerkende industrie - opslag - botany - cassava - food preservation - food technology - foods - home economics - potato starch - potatoes - root vegetables - solanum tuberosum - starch industry - storage
  Potato processing problems in Europe
  Wiertsema, P. - \ 1966
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie IBVL no. 164) - 13
  cassave - chemische industrie - europa - voedselbewaring - voedingsmiddelen - aardappelzetmeel - aardappelen - wortelgewassen als groente - solanum tuberosum - zetmeelverwerkende industrie - cassava - chemical industry - europe - food preservation - foods - potato starch - potatoes - root vegetables - solanum tuberosum - starch industry
  Het estuarium als ontvangend water van grote hoeveelheden afvalstoffen : afvoer van het veenkoloniale afvalwater naar de Eems
  Eggink, H.J. - \ 1965
  Wageningen University. Promotor(en): E.G. Mulder. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij - 144
  oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - afvalwater - rioolwater - afvalverwijdering - afvoer - pijpleidingen - zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - nederland - eems - groningen - veenkolonien - surface water - water pollution - water quality - waste water - sewage - waste disposal - discharge - pipelines - starch industry - potato starch - netherlands - river ems - groningen - veenkolonien
  In the Fen Settlements in the north of the Netherlands straw-board factories and potato-flour mills discharged large amounts of waste water (estimated at 420 tons of BOD 5 (biological oxygen deficiency) per 24 h during the autumn working season of the potato-flour mills) largely into canals, causing severe water pollution. A radical solution might be to pump the wastes through a pipeline to the Ems estuary about 30 km away. Some of the polluted canal water was already discharged into the estuary.
  A study was made of how discharge of all the waste would effect the oxygen status of the estuary. This was done by relating waste discharge, distribution of BOD, and distribution of O 2 content over several years, and by calculating the expected distribution of oxygen if the sewage was discharged by pipeline.

  Finally salt content, BOD 5 , oxygen content and other properties of the estuary water were measured on a boat over more than five years. Further factors included in this study were the rate of decay of the organic matter in the estuary water, the ratio between BOD C+N and BOD 5 and the coefficient of re-aeration.

  Measured and calculated data agreed well, showing that calculated values for oxygen condition were reliable. Since calculated values were satisfactory, discharge of all the sewage of the Fen Settlements into the Ems estuary could be advised.
  Vochtbepaling bij aardappelmeel : verslag over de onderzoekingen van de commissie vochtgehalte aardappelmeel (1943-1948)
  Willigen, A.H.A. de - \ 1949
  's-Gravenhage : [s.n.] (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 54.18) - 21
  samenstelling - bepaling - verontreinigingen - vochtgehalte - organische verbindingen - aardappelzetmeel - zetmeelverwerkende industrie - composition - determination - impurities - moisture content - organic compounds - potato starch - starch industry
  Bijdragen tot de kennis van het aardappelzetmeel
  Zijlstra, K. - \ 1941
  's-Gravenhage : [s.n.] (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 47.16) - 52
  zetmeelverwerkende industrie - aardappelzetmeel - starch industry - potato starch
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.