Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genetische variatie in de Nederlandse populatie Brandrode runderen : analyse en beleidsadvies
  Hulsegge, B. ; Windig, J.J. ; Hiemstra, S.J. ; Hoving, A.H. - \ 2013
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 27) - 22
  brandrode - rundveerassen - stieren - inteelt - genetische bronnen van diersoorten - zeldzame rassen - deep red cattle - cattle breeds - steers - inbreeding - animal genetic resources - rare breeds
  Het Brandrode rund is een zeldzaam Nederlands runderras. In 2007 heeft CGN de populatie Brandrode runderen geanalyseerd. In vervolg op het onderzoek uit 2007 is afgesproken dit onderzoek te herhalen met de data van 2012. Het doel van het onderzoek van 2007 was het in kaart brengen van de situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Op verzoek van het stamboek heeft CGN de situatie opnieuw geanalyseerd men aanvullende gegevens uit 2012 en zijn adviezen geformuleerd voor het fokbeleid. In dit verslag worden de uitkomsten van de analyse en het daarop gebaseerd beleidsadvies en paringsadvies beschreven.
  Stand van zaken biologische fokkerij
  Nauta, W.J. - \ 2010
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees (2010)20. - 4 p.
  biologische landbouw - melkveehouderij - stieren - kunstmatige inseminatie - dierveredeling - natuurlijke paring - inteelt - fokwaarde - organic farming - dairy farming - steers - artificial insemination - animal breeding - natural mating - inbreeding - breeding value
  In Nederland wordt gestaag gebouwd aan het opzetten van een volwaardige biologische melkveefokkerij. Vorig jaar zijn daarvoor weer stappen gezet met onderzoek, simulaties van een fokprogramma en de inzet van de eerste BioKI stier Opneij Wytze P. De kennis en ervaringen van de Praktijknetwerken Bio-KI en Fundamentfokkerij Fries Hollands Vee en het onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Livestock Research van Wageningen UR zijn samengebracht in dit BioKennisbericht.
  Hoornloos fokken nog in de kinderschoenen
  Poelsma, B. - \ 2009
  Boerderij 94 (2009)23. - ISSN 0006-5617 - p. 37 - 37.
  rundveehouderij - rundveerassen - stieren - onthoornen - fokkerijmethoden - cattle husbandry - cattle breeds - steers - dehorning - animal breeding methods
  De vraag naar hoornloos gefokte stieren groeit gestaag. CRV startte in 2009 een fokprogramma. Animal Sciences Group (ASG) deed onderzoek
  4de Themadag: Eigen stier er bij, waarom dat nou? 3 december 2009 te Dronten
  Nauta, W.J. - \ 2009
  Dronten : Louis Bolk Instituut - 3 p.
  biologische landbouw - melkveehouderij - stieren - veredelen - genetische diversiteit - rassen (dieren) - organic farming - dairy farming - steers - breeding - genetic diversity - breeds
  Op 3 december werd de 4de themadag van het Netwerk Stier bijde Koe georganiseerd op de Warmonderhof in Dronten. Op deze dag, waar totaal 45 veehouders, studenten en andere geïnteresseerden naar toe kwamen, werd van verschillende kanten belicht waarom het fokken met eigen stieren belangrijk is voor de melkveehouderijsector.
  Fokken met biologische stieren
  Vrolijk, M. ; Nauta, W.J. - \ 2009
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees (2009)12. - 4
  biologische landbouw - melkveehouderij - dierveredeling - stieren - rundvee - organic farming - dairy farming - animal breeding - steers - cattle
  Robuuste koeien. Dat staat bovenaan het wensenlijstje van veel biologische melkveehouders. Veel melkveehouders kruisen daarom hun koeien met ‘ouderwetse’ rassen. De Themawerkgroep Fokkerij van het bedrijfsnetwerk biologische melkveehouderij probeert daarnaast een eigen biologische KI-programma te ontwikkelen
  Genomics revolution
  Calus, M.P.L. ; Veerkamp, R.F. - \ 2009
  Veepro Magazine 71 (2009). - p. 4 - 6.
  rundveehouderij - rundveeteelt - genetica - rundveerassen - stieren - cattle husbandry - cattle farming - genetics - cattle breeds - steers
  Genomic selection is the talk of the day in the breeding world. The Netherlands is in the lead. The use of tens of thousands of markers is creating a revolution in breeding. When they are just over 12 months old, young bulls can already be used as proven bulls
  Final report ox-cart testing activities animal draught power research & development project
  Dogger, J.W. - \ 1990
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-552) - 40
  karren - trekkracht - experimenten - handgereedschap - werktuigen - onderzoek - stieren - trailers - carts - draught - experiments - hand tools - implements - research - steers - trailers
  Veldbonenkuil als voeder voor rundvee. 1. Inkuilverliezen, dier verteerbaarheid en voederwaarde
  Hof, G. ; Lenaers, P.J. ; Boer, H. ; Deinum, B. - \ 1982
  Bedrijfsontwikkeling 13 (1982). - ISSN 0303-4127 - p. 343 - 346.
  tuinbonen - kuilvoer - stieren - vicia faba - faba beans - silage - steers - vicia faba
  Om het inzicht in de waarde van veldbonensilage als rundveevoeder te verbreden, werden twee kuilen, varierend in oogststadium, onderzocht op inkuilverliezen, kuilkwaliteit en de dier-verteerbaarheid
  Weiden en vetweiden van twee - en driejarige ossen
  Sevenster, S. - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologische en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 1962, no. 28) - 13
  diervoedering - stieren - rundvee - begrazing - afmesten - animal feeding - steers - cattle - grazing - finishing
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.