Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect vocht op de kwaliteit van asperges
  Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 32
  asparagus officinalis - stengelgroenten - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - cultuurmethoden - oppervlakte-irrigatie - veldproeven - asparagus officinalis - stem vegetables - outdoor cropping - field vegetables - quality - outturn - growth yield relationship - cultural methods - surface irrigation - field tests
  Meer inzicht in de invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit en opbrengst van witte asperges in de tweede helft van het oogtseizoen.
  Effect vocht op de kwaliteit van asperges
  Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 31
  asparagus officinalis - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - cultuurmethoden - oppervlakte-irrigatie - veldproeven - asparagus officinalis - stem vegetables - field vegetables - outdoor cropping - quality - outturn - growth yield relationship - cultural methods - surface irrigation - field tests
  Vaststellen invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit van witte asperges in de tweede helft van het oogstseizoen. Bij het object met T-tape was er op 8 augustus een significant hoger aandeel nieuw schot. Dit kan een voordeel zijn, want vroeg nieuw schot wil zeggen dat er ook een betere assimilatie plaats vindt, waardoor de plant meer suikers kan opslaan als reserve voor het volgende oogstseizoen. Dit kan opbrengst verhogend werken.
  The efficiency of drip irrigation unpacked
  Kooij, S. van der; Zwarteveen, M.Z. ; Boesveld, H. ; Kuper, M. - \ 2013
  Agricultural Water Management 123 (2013). - ISSN 0378-3774 - p. 103 - 110.
  water-use efficiency - furrow irrigation - surface irrigation - root distribution - cotton yield - fruit yield - productivity - soil - l. - tomato
  Drip irrigation figures prominently in water policy debates as a possible solution to water scarcity problems, based on the assertion that it will improve water use efficiencies. We use this article to carefully trace the scientific basis of this assertion. Through a systematic review of the literature, we show that the term efficiency means different things to different people, and can refer to different elements in the water balance. Most articles claim that drip irrigation is irrigation water use efficient and crop water use efficient, but different studies use different definitions of these terms. In addition, measured efficiency gains not only refer to different capacities of the technology, but are also based on very specific boundary (scale) assumptions. We conclude that efficiency gains from drip irrigation will only be achieved under narrowly defined operational conditions, and just apply to very specific spatial and temporal scales. Hence, and unlike what generalized statements in policy documents and the overall enthusiasm for drip as a water saving tool suggest, expectations of increased water efficiencies associated with drip will only be realized, and are just realizable, in very specific circumstances.
  Effectiveness of Surge Flow Irrigation In Egypt: water use efficiency in field crop production
  Ismail, S.M. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): E. Schultz, co-promotor(en): Frans Huibers. - [s.l.] : Balkema - ISBN 9789058096555 - 250
  oppervlakte-irrigatie - irrigatiewater - efficiëntie - egypte - plant-water relaties - irrigatie met niet-continue watertoevoer - surface irrigation - surge irrigation - irrigation water - efficiency - plant water relations - egypt
  Effecten van bevloeiing op de basen- en voedingstoestand van verzuurde en verdroogde beekdalgraslanden; mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Sival, F.P. ; Jansen, P.C. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 748) - 65
  graslanden - oppervlakte-irrigatie - eutrofiëring - verdroging - inundatie - graslandbeheer - bodemchemie - natuurbescherming - fosfor - nederland - ecohydrologie - beekdalen - grasslands - surface irrigation - eutrophication - desiccation - flooding - grassland management - soil chemistry - nature conservation - phosphorus - netherlands - ecohydrology - brook valleys
  Om de mogelijkheden van bevloeiing als effectgerichte maatregel tegen verzuring en verdroging te onderzoeken zijn bodemgegevens uit vloeivelden geanalyseerd en verzameld voor experimenteel onderzoek. De onderzoeksvraag was onder welke bodemkundige omstandigheden en bij gebruik van welk watertype de basentoestand van de bodem kan worden verbeterd zonder dat er ongewenste eutrofiëringseffecten optreden. Bodemchemische analyseresultaten werden gebruikt als invoergegevens voor een bodemchemisch model waarmee effecten van bevloeiing op de basen- en nutriëntentoestand konden worden geëvalueerd. Onder gecontroleerde omstandigheden werd een inundatie-experiment uitgevoerd. Tijdens inundatie blijken vooral ijzeroxiden en sulfaten te worden gereduceerd, hetgeen tot oppervlakkige pyrietvorming leidt. De aanwezigheid van pyriet blijkt van groter belang te zijn bij inundatie dan het gebruikte watertype. Globaal kunnen bij inundatie twee fasen worden onderscheiden waarbij aanvankelijk een pH-stijging door denitrificatie en later een pH-daling door pyrietoxidatie optreedt. Ongeacht het watertype wordt aanvankelijk fosfaat gemobiliseerd, gevolgd door fosfaatimmobilisatie bij aanwezigheid van hoge ijzergehalten in de bodem. Het experiment bevestigde dat onder reducerende omstandigheden fosfaatimmobilisatie op kan treden door vivianietvorming. Alleen bij een ijzer- en pyrietarme zandgrond leidt sulfaathoudend water tot een sterkere fosfaatmobilisatie dan bij sulfaatloos water. In de praktijk leiden korte perioden van bevloeiing tot gunstiger effecten dan een lange aaneengesloten periode van bevloeiing.
  Bodemkundige aspecten van bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden in de Plateaux en Zijdebrug
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 585) - 61
  oppervlakte-irrigatie - bodemeigenschappen - graslanden - verzuring - bodemchemie - beekdalen - ijzer - pyriet - fosfaat - ecologisch herstel - zuid-holland - kempen - surface irrigation - soil properties - grasslands - acidification - soil chemistry - brook valleys - iron - pyrites - phosphate - ecological restoration - zuid-holland - kempen
  In de natuurgebieden Zijdebrug (Zuid-Holland) en de Plateaux (Noord-Brabant) zijn vloeivelden al langere tijd operationeel ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. De bodemkundige toestand van bevloeide en onbevloeide percelen is vergeleken door beschrijvingen van het humusprofiel en chemische analyses van de vaste en vloeibare fase van de bodem. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT konden geen effecten van bevloeiing op de basen- en fosfaattoestand worden vastgesteld. In bevloeide enonbevloeide percelen bevatten gronden voldoende ijzeroxiden om onder natte omstandigheden via reductie een hoge calciumverzadiging te realiseren. In vrijwel alle gevallen wordt ook pyriet aangetroffen in de bodem, waardoor extra alkaliniteit aanwezig is.Bevloeide en onbevloeide percelen vertonen geen verschil in de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem. Bij overmaat van ijzer ten opzichte van sulfaat is de kans op eutrofiëring door bevloeiing gering.
  Effecten van bevloeiing op de basentoestand en nutriëntenbeschikbaarheid van natte schraalgraslanden op klei-, zand-, en veengronden; veldwaarnemingen en laboratoriumexperimenten
  Kemmers, R.H. ; Sival, F.P. ; Jansen, P.C. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 534) - 65
  inundatie - oppervlakte-irrigatie - graslanden - kationenwisseling - basenverzadiging - ijzeroxiden - fosfaat - pyriet - zware kleigronden - zandgronden - veengronden - natuur - flooding - surface irrigation - grasslands - cation exchange - base saturation - iron oxides - phosphate - pyrites - clay soils - sandy soils - peat soils - nature
  Er is onderzocht of bevloeiing kan leiden tot een verhoging van de basenverzadiging zonder tevens te leiden tot indirecte eutrofiëring. Daartoe werd in het veld een monitoringprogramma en in het laboratorium een inundatie-experiment uitgevoerd met uiteenlopend bodemmateriaal. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat langjarige bevloeiing tot een hogere basenverzadiging van de bodem leidt. Korte perioden van bevloeiing zijn gunstiger dan lange perioden. Uit het experiment blijkt dat in de bodem vergelijkbare effecten optreden ongeacht het gebruikte watertype. Dit is te verklaren uit de aanwezigheid van pyriet in de bodemmonsters. De aanwezigheid van pyriet is volledig bepalend voor het procesverloop na inundatie en overschaduwt het effect van het watertype. Fosfaatmobilisatie vindt bij alle gebruikte bodem- en watertypen plaats. Middellange vernatting leidt aanvankelijk altijd tot fosfaatmobilisatie. Bij veel sulfaat en weinig ijzer is deze mobilisatie blijvend en bij weinig sulfaat en veel ijzer tijdelijk doordat vivianiet gevormd kan worden. Bij inundatie treedt een duidelijk tijdseffect op in het procesverloop.
  The role of seguias in soil and water conservation within the Talkjounte watershed
  Schiettecatte, W. ; Fleskens, L. ; Kabbachi, B. ; Voort, D. van de - \ 2002
  In: Water harvesting in Mediterranean zones : an impact assessment and economic evaluation : proceedings from EU Wahia project final seminar in Lanzarote / de Graaff, J., Ouessar, M., - p. 61 - 70.
  stroomgebieden - oppervlakte-irrigatie - waterverdeling - erosie - marokko - bodembescherming - watersheds - surface irrigation - water distribution - soil conservation - erosion - morocco
  SURDEV: surface irrigation software; design, operation, and evaluation of basin, border, and furrow irrigation
  Jurriëns, M. ; Zerihun, D. ; Boonstra, J. ; Feyen, J. - \ 2001
  Wageningen : International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI (ILRI publication 59) - ISBN 9789070754563
  oppervlakte-irrigatie - irrigatiewater - modellen - computer software - kombevloeiing - strooksgewijze bevloeiing - greppelbevloeiing - irrigatie - software - surface irrigation - irrigation water - models - computer software - basin irrigation - border irrigation - furrow irrigation - software
  SURDEV is a computer package for the design, operation, and evaluation of surface irrigation. SURDEV combines three sub-programs: BASDEV (for basin irrigation), FURDEV (for furrow irrigation), and BORDEV for (border irrigation). This combination enables the user to simulate many of the problems involved in the practice of surface irrigation. In addition to simulations, SURDEV performs calculations of the optimal flow rates, field lengths, and cut-off times necessary in surface-irrigation situations specified by the user
  Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 196) - 61
  bodemprofielen - landevaluatie - bodemchemie - oppervlakte-irrigatie - weiden - ecohydrologie - beekdalen - overijssel - beekdal - bodemkunde - grasland - natuur - verzuring - Utrecht - Reest - Westbroek - soil profiles - land evaluation - soil chemistry - surface irrigation - pastures - ecohydrology - brook valleys - overijssel
  In het Reestdal en de Westbroekse zodde worden vloeivelden ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. Via een monitoringprogramma zullen de effecten van bevloeiing worden geregistreerd. De bodemkundige uitgangstoestand is vastgelegd door beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De onderzochte profielen hebben een zuur karakter en bevatten pyriet. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT is beoordeeld of de bodem voldoende ijzeroxiden en zwavelcomponenten bevat omvia reducerende processen de basenverzadiging in de profielen te kunnen laten stijgen. Alleen de veraarde kleiige horizonten in het Reestdal blijken vooral dankzij de accumulatie van pyriet een hoge basenverzadiging te kunnen realiseren. De profielen in Westbroek bevatten te weinig ijzeroxiden om een hoge basenverzadiging te kunnen genereren.
  Zandfilters zijn hulp bij het verwijderen van schimmelsporen uit gietwater
  Os, E.A. van; Amsing, J. ; Runia, W. ; Kuik, F. van - \ 1997
  De Boomkwekerij 7 (1997). - ISSN 0923-2443 - p. 24 - 25.
  cultuurmethoden - filtratie - greppelbevloeiing - hydrocultuur - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - zand - bodem - oppervlakte-irrigatie - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - cultural methods - filtration - furrow irrigation - hydroponics - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - plant protection - sand - soil - surface irrigation - waste water treatment - water treatment
  Op sommige boomkwekerijen zijn zandfilters voor de ontsmetting van recirculatiewater in gebruik. Met deze filters lukt het om sporen van Phytopthora en Pythium uit het gietwater te verwijderen. De zandfilters zijn niet geschikt voor de verwijdering van aaltjes en Fusarium
  Surface, sprinkler and drip irrigation : a review of some selection parameters
  Jurriens, M. - \ 1982
  Wageningen : International Institute for Land Reclamation & Improvement - 27
  irrigatiesystemen - oppervlakte-irrigatie - beregening met sproeiers - druppelbevloeiing - economische analyse - bedrijfskosten - toepassingen - gebruiksefficiëntie - economische aspecten - irrigation systems - surface irrigation - sprinkler irrigation - trickle irrigation - economic analysis - operating costs - applications - use efficiency - economic aspects
  Zoutophoping en -uitspoeling in samenhang met het druppelsysteem bij de teelt op steenwol = The influence of the drip system upon the accumulation and leaching of salts in rockwool cultures
  Noordwijk, M. van; Raats, P.A.C. - \ 1981
  Haren Gr. : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 9-81) - 37
  greppelbevloeiing - verbetering - steenwol - verzilting - natrium - bodem - oppervlakte-irrigatie - furrow irrigation - improvement - rockwool - salinization - sodium - soil - surface irrigation
  Bij gebruik van steenwol als substraat voor de teelt van tuinbouwgewassen kunnen problemen ontstaan verband houdend met het verdelingspatroon van de voedingsoplossing. In dit rapport wordt het transportproces van de voedingsoplossing beschreven aan de hand van proefnemingen met een kleurstof. Vanuit theoretisch oogpunt wordt aangegeven in welke mate doorspoeling nodig kan zijn bij gebruik van slecht of matig gietwater. Tenslotte worden praktische adviezen gegeven over de plaatsing van druppelaars en afvoerspleten
  Kapillarbewaesserung : Topfpflanzen : Literatur 1969 - 1977
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4115)
  bibliografieën - greppelbevloeiing - potplanten - sprinklers - oppervlakte-irrigatie - binnen kweken (van planten) - bibliographies - furrow irrigation - pot plants - sprinklers - surface irrigation - indoor culture
  Beregening en bevloeiing in Nederland in het droge jaar 1973
  Wilde, J.G.S. de; Ryhiner, A.H. ; Linthorst, T.J. - \ 1977
  Wageningen : ICW (Verspreide overdrukken / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 196) - 8
  oppervlakte-irrigatie - beregening met sproeiers - droogte - surface irrigation - sprinkler irrigation - drought
  Merkenonderzoek infiltratiematten
  Anonymous, - \ 1977
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 95) - 30
  sierplanten - greppelbevloeiing - oppervlakte-irrigatie - sprinklers - ontginning - landinrichting - land - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - ornamental plants - furrow irrigation - surface irrigation - sprinklers - reclamation - land development - land - farm equipment - farm machinery
  Infiltration characteristics of furrow irrigation in a heavy-textured soil
  Grassi, C.J. - \ 1972
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): J. Nugteren. - Wageningen : Veenman - 127
  greppelbevloeiing - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - kwel - bodemwater - subtropen - oppervlakte-irrigatie - tropen - venezuela - furrow irrigation - hydraulic conductivity - infiltration - seepage - soil water - subtropics - surface irrigation - tropics - venezuela

  The objective of this thesis is to study the rate and pattern of infiltration of soil water, under the conditions of heavy texture and shallow depth in a tropical furrow- irrigated soil. The analysis is the result of a series of field-experiments and is supported by theories that has been proposed by others.

  The experiments were carried out in the Cojedes-Sarare Irrigation Project, Portuguesa State, Venezuela. Furrows with a length of 200 m, spaced at w = 0.70 m, and with an average slope of 0. 18 % were used. Three series of experiments were set out: (i) First series with variable inflow and surface roughness; (ii) Second series with variable initial soil moisture content; (iii) Third series with variable furrow length. Replicates of the treatments were distributed at random.

  Five irrigations were applied to the land during the period from January to March, 1970. Subsequently in the first series of experiments, first, third and fourth irrigations for three roughness conditions and four sizes of flow were tested. The second irrigation was used for the second series of experiments. The fifth irrigation served for the third series of experiments.

  During the first series of experiments, the following measurements were taken: (i) rate of advance of the water front (distance x in m at time t in min); (ii) furrow section parameters (top width T and depth h ); (iii) furrow inflow Q and outflow Q out . During the second and the third series of experiments, only the simultaneous inflow and outflow were recorded.

  Advance and infiltration functions were obtained for the period of advance of the water front (first stage), and infiltration functions for the period of wetting the root zone (second stage). Exponential equations were obtained by computer analysis for single furrow trials. Then, by averaging coefficients and exponents of the equations of the replicates, general equations for each treatment were found.

  The data of x as a function of t showed a good fit with the equation x = p t r . The coefficient p increased significantly with the flow size Q and the exponent r showed a trend to decrease although not significantly, with increasing Q . The coefficients of variation of p and r were rather high. Therefore a single furrow advance trial may not suffice to express the average field advance of the water front under the given conditions.

  The advance curves showed that the differences in roughness were great between the first irrigation with loose furrows and those irrigations after two or three applications have taken place. The roughness conditions appeared to be identical for third and fourth irrigations.

  With distance-averages of the furrow section parameters h and T , for three water front advance stages ( x = 87.5 m, x = 137,5 m and x = 175.0 m), the average section a f , and the average wetted perimeter P were obtained for a parabolic section of the furrows. The surface volume V f = a f p t r , and the area of infiltration A i (net area A in = P pt r and gross area A ig = w pt r ) were then arrived at.

  The infiltration functions were found for each treatment during the first stage, as V i= f(t) by using single furrow data of V i = Q t - V s ,. As the average infiltration depth I cum = V i / A i , the equations for I cum= f(t) were obtained. Equating these functions with the equation I cum = F at b+1/( b + 1) ( b + 2), the parameters a and b of the Kostiakov equation ( I = a t b ) were derived. For the second stage (when x = L = 175.0 m), the infiltration function was obtained by simultaneous measurements of the inflow and outflow, as infiltration flow: Q i = Q - Q out , from which the parameters of the infiltration equations, were found.

  The increase of infiltration with inflow size was clearly shown from the data analysis of both stages as being the effect of a larger volume of water. The parameters of the infiltration equation for the first stage altered in successive irrigations.

  Some emphasis was put on the unit inflow function q0 to relate flow sizes for both stages with length of run and infiltration. Equations for the unit inflow q0 = Q / A i and for unit infiltration flow q i = Q i / A i per unit area, were obtained for each treatment. Then a generalized type of equation was introduced which relates the unit inflow function with the average depth of water infiltrated during the advance time at the furrow intake. An equation to predict the length of advance is included x = φ( Q ) t 0.927, for the surface roughness and soil conditions under which the experiments were carried out. The representation of q0= f(t) and q i = f(t) for both stages, in a composite figure with the advance function as a function of time, provides an illustration of the infiltration process, usable for the design and management of furrow irrigation under the conditions of the experiments.

  The relationship between the exponent of time in the advance equation and the exponent of time in the infiltration equation was analysed with the data from the experiments. This analysis confirmed that r increases when ( b + 1) decreases. This agrees with findings in the literature, such as the relationship proposed by FOK and BISHOP (1965) Values for the surface storage coefficient C 1 = D / D0 , and infiltration coefficient C 2 = I cum / I cum0 to solve the balance equation for predicting advance were also obtained.

  The second series of experiments, in which infiltration rate was measured during the second stage, as a function of the initial moisture content, showed that the value of the coefficient a of the Kostiakov equation increased not significantly as the initial content of soil moisture decreases.

  The third series of experiments - measurements taken during the second stage - showed that upon the increase of furrow length, the coefficient a of the infiltration equation decreases and the exponent b increases.

  Water losses by deep percolation and by run-off at the end of the run, were finally analysed on the bases of the equations found and the data available. The analysis was made for the case of constant inflow for both stages (third irrigation), and for the case of reduced inflow during the second stage (fourth irrigation).

  The data analysis showed that infiltration is a very variable factor affected by the conditions of the soil and the surface of the channel bed, as well as by the size of the flow, furrow length and stage of irrigation. Soil cracking upon drying was found to be a relevant factor in the entry of water into the soil. Because deep percolation losses are certainly very small under the indicated physical conditions, irrigation efficiency will be rather high if provisions are made to use a cut-back stream, during the second stage, in order to lose a minimum of water by run-off at the end of the run.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.