Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Reisverslag BTS 2013
  Boois, I.J. de; Teal, L.R. ; Os-Koomen, E. van; Pasterkamp, T.L. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR 13.017) - 38
  boomkorvisserij - visstand - visbestand - schol - tong (vis) - karteringen - beam trawling - fish stocks - fishery resources - plaice - dover soles - surveys
  In 2013, the beam trawl survey (BTS) was carried out by Tridens II and Isis. The survey is part of the EU Data Collection Framework (DCF). This report describes the results and contains the cruise reports of the trips. The results for sole and plaice in the BTS are used by the ICES assessment working group. Furthermore, the BTS data are used for research concerning the North Sea ecosystem. In 2013 representatives of the fisheries sector were on board of RV Tridens as observers. The observers reported in Visserijnieuws.
  North Sea hydro acoustic herring survey Survey report for R/V TRIDENS 24 June - 19 July 2013
  Fassler, S.M.M. ; Couperus, A.S. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Intern report / IMARES Wageningen UR 13.014) - 26
  herrings - clupea - acoustics - surveys - population ecology - north sea - haringen - clupea - geluidsleer - karteringen - populatie-ecologie - noordzee
  Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke potentiele buisdrainagekaart voor het NHI op basis van landbouwmeitellingen 2010
  Massop, H.T.L. ; Schuiling, C. ; Veldhuizen, A.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2381) - 50
  buisdrainage - drainage - monitoring - landbouwtellingen - kaarten - karteringen - hydrologie - tile drainage - drainage - monitoring - agricultural censuses - maps - surveys - hydrology
  Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare kenmerken vertaald naar een kaart voor geheel Nederland en had een sterk statistisch karakter. Via de landbouwmeitellingen 2010 is landsdekkende informatie over het areaal buisdrainage per landbouwbedrijf beschikbaar gekomen. Door deze gegevens te combineren met het BRP-bestand, informatie over de ruimtelijke ligging van de percelen van de landbouwbedrijven, is het mogelijk om op bedrijfsniveau buisdrainage toe te kennen aan gebruikspercelen. De afgeleide kaart is voor vier gebieden getoetst. In drie gebieden is hiervoor gebruik gemaakt van een gebiedsdekkende inventarisatie en in één gebied van puntwaarnemingen van buisdrainage. De landbouwmeitellingen hebben alleen betrekking op het landbouwgebied, voor de overige gebieden is de kaart aangevuld met informatie uit de TOP10-vector en LGN6 met aanvullende objecten waarvan wordt verwacht dat deze eveneens zijn gedraineerd. De buisdrainagekaart is beschikbaar als dieptekaart en als weerstandskaart
  Groene dijken langs de Westerschelde : inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde
  Frissel, J.Y. ; Adrichem, M.H.C. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2407) - 96
  dijken - graslanden - erosiebestrijding - kwaliteit - karteringen - vegetatie - inventarisaties - westerschelde - dykes - grasslands - erosion control - quality - surveys - vegetation - inventories - western scheldt
  Dit rapport geeft de bevindingen van de inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op buitentaluds langs de Westerschelde. De inventarisatie is vooral visueel uitgevoerd aan de hand van een aantal standaard parameters. Er zijn 121 proefvakken geïnventariseerd in 23 verschillende dijkvakken. Vrijwel alle geïnspecteerde proefvakken zagen er op grond van visuele analyse goed uit. Acht proefvakken zijn op grond van visuele inspectie nauwkeuriger bekeken. Zeven daarvan zijn onderzocht op aanwezigheid van wortels. Per dijkvak worden aanbevelingen gedaan om het beheer en onderhoud te verbeteren, zodat erosiebestendigheid van de dijkvakken kan verbeteren.
  Waarom Brussel wil weten hoe breed een Hollandse sloot is
  Janssen, H. ; Meijer, M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)maart. - p. 11 - 11.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - kaarten - karteringen - oppervlakte (areaal) - subsidies - referentienormen - geografische informatiesystemen - cap - maps - surveys - acreage - subsidies - reference standards - geographical information systems
  Henk Janssen en Marcel Meijer van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, zoeken naar de zwakke plekken in kaarten waarop de Europese landbouwsubsidies worden gebaseerd. Slechte kaarten zijn duur, leggen de onderzoekers uit. Duur voor boeren die er subsidie door mislopen, of duur voor de Nederlandse overheid die een miljoenenboete van Brussel riskeert als de kaarten niet kloppen.
  Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape
  Meeuwsen, H.A.M. ; Jochem, R. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 281)
  landschapselementen - reliëf - zichtbaarheid - landgebruik - karteren - karteringen - landscape elements - relief - visibility - land use - surveying - surveys
  Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Alterra de methode om de openheid van het landschap te berekenen vernieuwd. Het model Viewscape dat op basis van zichtlijnen de oppervlakte zichtbaar landschap berekent, is daartoe aangepast, getest en gevalideerd. Er is een methode ontwikkeld die topografische informatie bewerkt tot een basiskaart voor het model dat rekening houdt met reliëf. In de basiskaart worden bomenrijen als ondoorzichtige elementen meegenomen, maar een toekomstige nuancering op dit punt is wenselijk. Bij het reliëf lag de uitdaging in het negeren van flauwe hellingen. Uit de validatie bleek dat de oppervlaktes van grotere open ruimten goed konden worden berekend, maar structureel iets worden onderschat. De oppervlakte van het zichtbare deel van het landschap blijkt een goede maat te zijn voor de openheid ervan. De verbeterde versie van ViewScape is gebruikt om met een resolutie van 100 meter die oppervlakte landsdekkend te berekenen. Het resultaat voldoet aan de verwachtingen van het PBL. Het is nog wel de vraag of de topografische informatie betrouwbaar genoeg is om de openheid te kunnen monitoren aangezien een onbekend deel van de veranderingen op de kaart niet voortkomt uit veranderingen in het veld, maar uit verbeterde kartering.
  Traject Bedrijfssurvey fase 2: vergelijkend vissen
  Quirijns, F.J. ; Miller, D.C.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C094/11) - 29
  visbestand - karteringen - monitoring - visserijbeheer - schol - tong (vis) - noordzee - fishery resources - surveys - monitoring - fishery management - plaice - dover soles - north sea
  Het VIP project Traject Bedrijfssurvey Fase 2 heeft als doel een antwoord te krijgen op de vraag: levert een bedrijfssurvey naast de jaarlijkse boomkorsurvey (BTS) van IMARES toegevoegde waarde voor de bestandsschattingen van schol en tong en daarmee indirect voor het visserijbeheer? Om deze vraag te beantwoorden is in 2009 en 2010 visten onderzoeksschepen van de BTS (Tridens en Isis) en een commercieel vissersschip (UK45) met elkaar op tijdens de onderzoekssurvey. Van alle trekken die zij gezamenlijk deden vergeleken onderzoekers en bemanningsleden de vangstsamenstelling. De vergelijking moest duidelijk maken of alle lengteklassen van tong en schol door beide type schepen gevangen werden. De resultaten van dit ‘vergelijkend vissen’ zijn gepresenteerd aan vissers tijdens een informatiedag in het najaar van 2010. Onderzoekers en vissers besproken met elkaar wat de resultaten betekenen voor een bestandsschatting en of een bedrijfssurvey wenselijk is. Alle lengteklassen van tong en schol zien we terug in de vangsten van zowel de onderzoeksschepen als het commerciële schip. Het commerciële schip vangt wel beduidend méér tong en schol dan het onderzoeksschip. Dit resultaat betekent dat de onderzoeksschepen voldoende informatie verzamelen voor het uitvoeren van de bestandsschattingen van tong en schol. Immers, alle lengtes zijn in de vangst vertegenwoordigd. Een bedrijfssurvey is niet nodig om überhaupt een bestandsschatting te kunnen doen. Echter, een bedrijfssurvey zou voor tong en schol wel meer informatie opleveren, omdat meer vissen gevangen worden. Alle extra vissen, in een survey die veranderingen in de vispopulatie goed weerspiegelt, zorgen voor meer zekerheid in de schattingen van de hoeveelheid vis in de meest recente jaren. Dus door meer vissen te vangen, zouden de bestandsschattingen voor de meest recente jaren zekerder worden, met als gevolg minder bijstellingen van jaar tot jaar. Een conclusie is dat een bedrijfssurvey toegevoegde waarde voor het visserijbeheer zou opleveren. Voor tong en schol zit die toegevoegde waarde vooral in mogelijke vermindering van bijstellingen van de bestandsschattingen van jaar op jaar. Afhankelijk van de opzet van een bedrijfssurvey zouden andere voordelen zijn: een grotere dekking van het Noordzeegebied; meer informatie over minder algemene soorten zoals tarbot en griet; en meer vertrouwen bij de visserij in de bestandsschattingen.
  Review of Ruegen herring larvae survey project 2011
  Dickey-Collas, M. ; Nash, R.D.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C069/11) - 11
  larven - haringen - plankton - karteringen - duitsland - larvae - herrings - plankton - surveys - germany
  At the request of the Johann Heinrich von Thünen Institut (vTI), IOR Rostock, a return review of the German Rügen herring larval survey (RHLS) project took place on the 24th to 26th January 2011, following on from a similar review in November 2006. Mark Dickey-Collas (Wageningen IMARES) and Richard D.M. Nash (IMR, Norway) lead the review. This report represents the opinions of these two external reviewers. The current aim of the programme is to maintain and develop the time series of ichthyoplankton surveys in the spring and summer in the Greifswalder Bodden and stimulate spin off research. The review was designed to address the role of the survey in the framework of providing both management advice and research outputs. The external reviewers were given documents on the current survey. They also viewed presentations from research students and staff on their work and the proposed direction of the programme. The review included a “brainstorming” session on future research and potential gaps in the project.
  Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart Het oppervlaktewater in de TOP10NL geclassificeerd naar watertype
  Clement, J. ; Puijenbroek, P. van - \ 2010
  Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL publikatie 500067004) - 35
  oppervlaktewater - watersystemen - kaderrichtlijn water - karteringen - geografische informatiesystemen - surface water - water systems - water framework directive - surveys - geographical information systems
  De basiskaart aquatische watertypen is een gedetailleerde GIS-kaart met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water zijn aangewezen als waterlichaam zijn tevens de kenmerken van het waterlichaam opgenomen. Deze GIS-kaart is gebaseerd op de TOP10NL kaart met een nauwkeurigheid van 1:10.000. Daarmee is deze kaart een zeer nauwkeurige kaart van het Nederlandse water, heeft deze kaart een landsdekkende indeling in watertypen en een koppeling met de Kaderrichtlijn Water. Dit document bevat de technische specificaties van deze GIS-kaart.
  Traject Bedrijfssurvey. fase 1: draagvlak & haalbaarheid
  Quirijns, F.J. ; Boois, I.J. de; Bierman, S.M. ; Rink, G.J. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C035/10) - 39
  visserij - boomkorvisserij - visbestand - vangstsamenstelling - tong (vis) - schol - tellingen - karteringen - gegevens verzamelen - onderzoek - fisheries - beam trawling - fishery resources - catch composition - dover soles - plaice - censuses - surveys - data collection - research
  In 2009 is het Traject Bedrijfssurvey opgezet. Met dit traject wordt getracht te bepalen of een survey met commerciële schepen op de Noordzee extra informatie kan opleveren die het beheer van schol en tong kan verbeteren. Dit rapport gaat over de eerste fase, waarin een haalbaarheidsstudie is gedaan voor de bedrijfssurvey. De doelstellingen waren: opzetten van een werkplan; creëren van draagvlak; en het onderzoeken van de uitvoerbaarheid middels een proefweek. Voor het creëren van draagvlak is de opzet van het traject uitvoerig besproken met visserijorganisaties, beheerders en onderzoekers van IMARES. Daarnaast is een werkplan voorgelegd aan internationale onderzoekers met het verzoek te reageren op de waarde in hun ogen van een bedrijfssurvey en aanbevelingen te doen. Aan het eind van fase 1 moest op een go-no go moment worden vastgesteld of doorgegaan wordt met fase 2.
  Trends in Wadden Sea Fish Fauna, Part II: Dutch Demersal Fish Survey (DFS)
  Tulp, I.Y.M. ; Bolle, L.J. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C109/08) - 33
  karteringen - noordzee - kustgebieden - plantenkwekerijen - vis - demersale visserij - surveys - north sea - coastal areas - nurseries - fish - demersal fisheries
  Shallow waters along the North Sea coast provide nursery areas for juveniles of several fish species, including commercially exploited species, and natural habitat for resident species and seasonal visitors. These areas have gone through major changes in the last decades due to climate change and human activities, which will likely result in changes in the abundance and species composition of the fish fauna in coastal waters.
  Damherten en reeën in het natuurreservaat De Kop van Schouwen : inventarisaties
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Breukelen, L. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1933) - 84
  damherten - herten - natuurreservaten - karteringen - monitoring - methodologie - zeeuwse eilanden - zeeland - veldwerk - fallow deer - deer - nature reserves - surveys - monitoring - methodology - zeeuwse eilanden - zeeland - field work
  Bij het inventariseren van damherten en reeën op de Kop van Schouwen zijn veel waarnemingsmethoden, zowel direct als indirect, beperkt bruikbaar vanwege de geringe doorkijkbaarheid van delen van het gebied. Bij de thans gehanteerde methode kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal vrijwilligers, terwijl bijvoorbeeld een goed uitgevoerde transecttelling de inzet vereist van professionals. Voor een analyse van de populatieontwikkeling dient een groot deel van de populatie nauwkeurig te worden aangesproken. Op dit punt is verbetering mogelijk. Het advies voor de Kop van Schouwen luidt dan ook om de gevolgde methode voort te zetten, met aandacht voor een aantal verbeteringen. Een belangrijke aanbeveling is om bij een volgende gelegenheid het begin en einde van de telling beter te synchroniseren. ‘Gemiddeld’ zijn er tijdens drie tellingen op twee dagen 433 damherten en 171 reeën geteld. De indruk bestaat dat bij beide hoefdiersoorten in de groep ‘kalveren’ (juvenielen) waarnemingsfouten worden gemaakt, waarbij een deel wordt ingedeeld bij de groep volwassen vrouwelijke dieren. Ook zal een deel van de volwassen vrouwtjes bestempeld worden als ‘onaangesproken’, dat wil zeggen, dat onbekend was wat voor dieren het zijn
  Geo-spatial modelling and monitoring of European landscapes and habitats using remote sensing and field surveys
  Mücher, C.A. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman; Joop Schaminee, co-promotor(en): Bob Bunce. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085854531 - 269
  landschap - remote sensing - karteringen - habitats - geografische verdeling - modellen - monitoring - europa - vegetatiemonitoring - landschapsanalyse - veldwerk - ruimtelijke modellen - ruimtelijke analyse - modelleren - landgebruiksmonitoring - landscape - remote sensing - surveys - habitats - geographical distribution - models - monitoring - europe - vegetation monitoring - landscape analysis - field work - spatial models - spatial analysis - modeling - land use monitoring
  De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is het ontwikkelen van methoden voor het kwantificeren van de ruimtelijke verspreiding en omvang van Europese landschappen en habitats en hun monitoring. In een bredere context gaat het om monitoring van de biodiversiteit met behulp van remote sensing bestaande uit het analyseren van satellietbeelden en gebruikmakend van additionele Europese digitale milieubestanden, GIS technieken en veldgegevens. Deze methoden zijn verdienstelijk, maar hebben ook beperkingen vooral bij het karteren van kleine en gefragmenteerde habitats en het monitoren van geleidelijke veranderingen daarin. Daarom is het gebruik van additionele en gestandaardiseerde veldmethodieken noodzakelijk om verschillende componenten van Europese landschappen te monitoren.
  Vegetatiekundige inventarisatie en erosiebestendigheid van de waterkeringen in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem
  Schaffers, A.P. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1885) - 136
  vegetatie - karteringen - inventarisaties - planten - graslanden - erosiegevoeligheid - dijken - erosie - waterschappen - natuurbeheer - gelderland - utrecht - vegetation - surveys - inventories - plants - grasslands - erodibility - dykes - erosion - polder boards - nature management - gelderland - utrecht
  Dit rapport verwoordt de bevindingen van het onderzoek naar vegetatiekundige samensteling en erosiebestendigheid van de graslanden op kades en dijken in het werkgebied van waterschap Vallei en Eem. De erosiebestendigheid van de grasmat is beschreven aan de hand van het voorschrift toetsen op veiligheid 2006 (VTV 2006). De overige kades zijn beschreven vanuit een vegetatiekundig oogpunt met aandacht voor beheerproblematiek als ruigte soorten en graslandproductie. De beheerder wordt per kadevak geadviseerd over het behoud van de actuele natuurwaarde, interessante soorten, lokale problemen als open plekken en de mogelijkheden voor verbetering van de vegetatie ter plekke. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de monitoring van de natuurwaarde en kwaliteit van graslanden op waterkeringen vorm te geven in. Voor de waterkeringen in het noorden van het beheergebied van het waterschap wordt een advies geven hoe om te gaan met actuele natuur waarden bij de aanstaande reconstructie van deze dijkvakken
  KB-WOT Quality assurance acoustics: overview and protocols 2008 version
  Ybema, M.S. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES 09.003) - 30
  visserij - karteringen - visserijbeheer - visbestand - ultrasoon sporen - kwaliteitsnormen - methodologie - onderwaterakoestiek - protocollen - fisheries - surveys - fishery management - fishery resources - ultrasonic tracking - quality standards - methodology - underwater acoustics - protocols
  The quality of IMARES' acoustic surveys proved quite unstable in recent years despite extra effort in this field to bring this instability down. The amount of involved scientists in acoustics has been small compared to demersal survey work. Therefore scientific standards of acoustic surveys are relatively low compared resulting in poor standardisation and minimal transparency. Highly specialised technical work made it even more difficult to exchange scientists within IMARES and the quality of acoustic surveys proved to be very sensitive to loss or change in personnel. This situation improved drastically in 2008 when more scientists got involved in acoustic projects and more effort was put in standardisation.
  Aanvullende inventarisaties van vogels met vaste nesten, amfibieën en vleermuizen in de wijken Groot Oosterhout, Laauwik en Citadel in het ontwikkelingsgebied de Waalsprong te Nijmegen
  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Stumpel, A.H.P. ; Verboom, B. ; Blitterswijk, H. van - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1732) - 37
  vogels - amphibia - chiroptera - vogelnesten - stadsomgeving - inventarisaties - karteringen - beschermde soorten - natuurbescherming - gelderland - betuwe - birds - amphibia - chiroptera - birds' nests - urban environment - inventories - surveys - protected species - nature conservation - gelderland - betuwe
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een update van beschermde soorten in de wijken ‘Groot Oosterhout’, ‘Laauwik’ en ‘Citadel’ in het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt recente gegevens voor vogels met vaste nesten, vleermuizen en amfibieën. In het rapport wordt de huidige situatie vergeleken met Kwak (2008) en wordt ingegaan op gelijkblijvende en veranderende inventarisaties. De gegevens bieden een basis voor een pro-actieve behandeling van beschermde natuurwaarden in het planproces
  Lochside Environmental Seabed Survey, UK 2007
  Dalfsen, J. van; Witbaard, R. - \ 2008
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C015/08) - 42
  milieutoets - karteringen - exploratie - verenigd koninkrijk - beoordeling - gezondheid - milieueffect - sociale gevolgen - sociale kwesties - environmental assessment - surveys - exploration - uk - assessment - health - environmental impact - social impact - social issues
  In July 2007 Geolab Nor AS carried out an environmental survey for Chevron Upstream Europe at the Lochside prospect at UKCS block 213/22 and 23 in the Farao Shetland Channel. The objective of the survey was to describe the physico-chemical and biological characteristics in the Lochside prospect area. This environmental characterisation is needed for as part of a Corporately required Environmental, Social and Health Impact Assessment (ESHI) and a regulatory required Environmental Statement prior to potential exploration drilling operations in 2008.
  Aberlour Environmental Seabed Survey, UK 2007
  Dalfsen, J. van; Witbaard, R. - \ 2008
  Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C016/08) - 33
  milieutoets - karteringen - verenigd koninkrijk - karakteristieken - fysicochemische eigenschappen - milieu-analyse - biologische processen - environmental assessment - surveys - uk - characteristics - physicochemical properties - environmental analysis - biological processes
  In July 2007 Geolab Nor AS carried out an environmental survey for Chevron North Sea Limited / Chevron Upstream Europe at the Aberlour prospect at UKCS block 213/28 in the Faroe Shetland Channel. The objective of trhe survey was to describe the physico-chemical and biological characteristics in the Aberlour prospect area.
  Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken
  Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. ; Vroon, H.R.J. ; Staritsky, I.G. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)19. - ISSN 0166-8439 - p. 65 - 68.
  hydrologie - grondwaterstand - simulatiemodellen - kalibratie - karteringen - toepassingen - klimaatverandering - bodemwaterbeweging - stroomgebieden - nederland - onderzoeksprojecten - hydrology - groundwater level - simulation models - calibration - surveys - applications - climatic change - soil water movement - watersheds - netherlands - research projects
  Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee inzicht kan worden verkregen in de hydrologische variabelen van gebieden in Nederland. De methode kan een basis vormen voor het in beeld krijgen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen en daarmee aangeven in hoeverre kan worden voldaan aan de wateropgave. In eerste instantie is een landsdekkende ruimtelijke schematisatie uitgevoerd en is de Gt-kaart 1 : 50 000 geactualiseerd. Vervolgens zijn SWAP-modellen voor een groot aantal mogelijke situaties geparametriseerd en gekalibreerd. Middels metamodellen, welke van de modelresultaten zijn afgeleid, kunnen verschillende hydrologische variabelen in kaart worden gebracht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om kwel, afvoer, berging in zowel grondwater als oppervlaktewater of fluxen. Validatie van enkele variabelen geeft aan dat de gegenereerde kaarten plausibel zijn
  Between Safety and Commerce: How Sanitary Measures Affect Global Dairy Trade
  Achterbosch, T.J. - \ 2007
  Washington DC : International Food & Agricultural Trade Policy Council (IPC) (IPC issue brief 24) - 46
  agrarische economie - agrarische handel - zuivelindustrie - internationale handel - wereldhandelsorganisatie - hygiëne - handelssancties - handelsrelaties - embargo's - volksgezondheid - handelsbarrières - volksgezondheidsbevordering - normen - karteringen - agricultural economics - agricultural trade - dairy industry - international trade - world trade organization - hygiene - trade sanctions - trade relations - embargoes - public health - trade barriers - sanitation - standards - surveys
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.