Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 41 - 60 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inventory of Irish vegetation data collected by Dutch researchers
  Kruijt, D. ; Hennekens, S.M. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2007
  Nijmegen : Radboud Universiteit - 20
  vegetatie - inventarisaties - karteringen - databanken - ierse republiek - vegetatiekartering - vegetation - inventories - surveys - databases - irish republic - vegetation mapping
  TMAP ad hoc Working Group Fish Progress report 2007
  Bolle, L.J. ; Damm, U. ; Diederichs, B. ; Jager, Z. ; Overzee, H.M.J. van - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C133/07) - 62
  visserij - berekening - monitoring - karteringen - visserijbiologie - visstand - waddenzee - biologische monitoring - visfauna - fisheries - calculation - monitoring - surveys - fishery biology - fish stocks - wadden sea - biomonitoring - fish fauna
  Building on previous work done by the TMAP ad hoc Working Group Fish, a meeting and a workshop were held in Hamburg in June and October 2007. The most important aim of both was to come to an agreement on how to proceed with the data preparations and analyses, and to facilitate the exchange of data and analyses procedures. The most advanced result that we can provide now is to monitor the changes in fish fauna in an effective way by making the best use of the ongoing Wadden Sea surveys and to develop a system by which we can adequately describe trends in a consistent way for future quality status reports. The work of the TMAP ad hoc Working Group Fish is building step by step toward such a system, and will eventually lead to a more complete picture of the status of fish in the Trilateral Wadden Sea area.
  Results of the spring 2004 North Sea ichthyoplankton surveys:the distribution of fish eggs and larvae from the international ichthyoplankton survey
  Taylor, N. ; Fox, C.J. ; Bolle, L.J. ; Dickey-Collas, M. ; Fossum, P. ; Kraus, G. ; Munk, P. ; Rolf, N. ; Damme, C.J.G. van - \ 2007
  Copenhagen : ICES (ICES cooperative research report no. 285) - ISBN 9788774820574 - 60
  visbestand - noordzee - karteringen - visstand - visgronden - fishery resources - north sea - surveys - fish stocks - fishing grounds
  Economic importance of the dutch non-commercial small-scale fleet
  Bartelings, H. ; Oostenbrugge, J.A.E. van - \ 2007
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 8, Models and data ) - ISBN 9789086151233 - 48
  agrarische economie - visserij - vis vangen - vissersschepen - karteringen - nederland - agricultural economics - fisheries - fishing - fishing vessels - surveys - netherlands
  This paper describes the characteristics, costs and revenues of the so-called noncommercial small-scale fleet based on a survey sent to all the skippers owning a vessel that according to the LEI definition falls within the category of non-commercial small-scale fisheries. With this data the economic importance of this part of the fleet can be determined.
  Hotspots dagvlinder biodiversiteit
  Swaay, C.A.M. van; Mensing, V. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 31) - 42
  lepidoptera - inventarisaties - karteringen - biodiversiteit - zoögeografie - vegetatietypen - nederland - lepidoptera - inventories - surveys - biodiversity - zoogeography - vegetation types - netherlands
  Voor een betrouwbare en verifieerbare voorspelling van de verandering van de natuurwaarde voor flora en fauna zijn ruimtelijk gedetailleerde gegevens en rekenmodellen nodig. In deze studie van Vlinderstichting en WOT Natuur & Milieu wordt een modelopzet gemaakt voor kaarten met de hotspots voor dagvlinder diversiteit op een schaalniveau van 250bij 250 meter
  Schatten voor de natuur : achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank
  Schaminée, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. ; Haveman, R. ; Hennekens, S.M. ; Heuvelink, G.B.M. ; Huiskes, H.P.J. ; Weeda, E.J. - \ 2006
  Utrecht : KNNV - ISBN 9789050112444 - 112
  vegetatie - plantengemeenschappen - karteringen - databanken - nederland - vegetation - plant communities - surveys - databases - netherlands
  De publicist Rolf Roos omschreef een aantal jaren geleden in een artikel in Natuur en Milieu de plantengemeenschap als een superthermometer, een fijnzinnig instrument waarmee nauwgezet de aanwezige terreincondities kunnen worden afgelezen. Voor het beschrijven van de gemeenschappen worden vegetatieopnamen gemaakt. Dit zijn documentjes waarin de ter plekke voorkomende plantensoorten en hun hoeveelheden worden genoteerd. Een enkele vegetatiebeschrijving uit het verleden van een stukje grasland, een zandverstuiving of een moerasbos kan richting geven aan de plannen voor natuurontwikkeling ter plaatse of een uit te voeren herstelproject. Van dergelijke beschrijvingen zijn er nu meer dan 460.000 verzameld (uit de periode 1929 tot heden) en in een geautomatiseerd gegevensbestand bijeengebracht, de Landelijke Vegetatie Databank. In het voorliggende boekje wordt in woord en beeld uitvoerig ingegaan op de achtergronden, inhoud en toepassingen van dit bestand. Speciaal wordt ingegaan op het belang van de databank voor Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden in ons land
  Kokkelgroei en overleving in de zomerperiode in de Westerschelde
  Kesteloo-Hendrikse, J.J. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C055/06) - 20
  kokkels - vogels - voedsel - beschikbaarheid - onderzoek - karteringen - westerschelde - clams - birds - food - availability - research - surveys - western scheldt
  In 2005 is een modelstudie (Webtics) uitgevoerd naar de voedselsituatie voor scholeksters in de Westerschelde (Rappoldt en Ens, 2005). Het model heeft als invoer het kokkelbestand in september. Het kokkelbestand wordt berekend uit de data van de voorjaarssurvey’s uitgevoerd door Imares. De in dit rapport gepresenteerde berekeningen laten zien dat, ten opzichte van de parameters gebruikt in het rapport van Rappoldt en Ens (2005), zowel de groei als de overleving in de zomerperiode lager is. Toepassen van deze gegevens leiden tot een lager kokkelbestand in september. De berekeningen laten ook zien dat er trends zijn in de gegevens: de groei van éénjarige kokkels in het westelijk deel van de Westerschelde neemt af en de overleving neemt voor alle jaarklassen kokkels toe. Tot slot moet worden opgemerkt dat deze rapportage zich beperkt tot de zomerperiode.
  Evalueren in interactie; de mogelijkheden van lerende evaluaties voor het Milieu- en Natuurplanbureau
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Boer, S. de; Gerritsen, A.L. ; Pleijte, M. ; Selnes, T. - \ 2006
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 19) - 88
  overheidsbeleid - besluitvorming - evaluatie - bestuur - karteringen - leren - natuurbescherming - beleidsevaluatie - government policy - decision making - evaluation - administration - surveys - learning - nature conservation - policy evaluation
  Dit rapport bevat een verslag van een inventariserende studie naar de mogelijkheden van lerende evaluaties voor het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Lerende evaluaties zijn evaluaties waarin zowel verantwoorden als leren centraal staan. We concluderen dat er vele verschijningsvormen van lerende evaluaties zijn. Met een omgevingsanalyse kunnen evaluatieonderzoekers een goede keuze daarbinnen maken. Ook in de evaluatiewetenschap en in vergelijkbare organisaties als het MNP is men bezig met het experimenteren met lerende vormen van evaluaties. Het MNP zelf gaat nog grotendeels uit van klassieke beleidsevaluatie en heeft nog relatief weinig lerende elementen in haar evaluaties ingebouwd. Deze studie beveelt aan om de mogelijkheden van lerende evaluaties binnen het MNP nader te onderzoeken en er in de praktijk daadwerkelijk mee te gaan experimenteren. Trefwoorden: Beleidsevaluatie, evaluatie, bestuurskunde, beleidswetenschappen, governance
  Spint de natuur garen bij de herinrichting van het ENKA-terrein? Inventarisatie van beschermde en bedreigde planten- en diersoorten op het voormalige fabrieksterrein van ENKA in de gemeente Ede en inschatting van de effecten van sanering en herinrichting
  Blitterswijk, H. van; Ottburg, F.G.W.A. ; Stumpel, A.H.P. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1286) - 55
  bedreigde soorten - planten - dieren - flora - fauna - karteringen - inventarisaties - industrieterreinen - natuurbescherming - gelderland - endangered species - plants - animals - flora - fauna - surveys - inventories - industrial sites - nature conservation - gelderland
  De Grondbank Bennekomseweg Ede CV heeft samen met de gemeente Ede een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein van ENKA (AKZO). De aanwezigheid van verschillende soorten dieren en het ontbreken van gegevens hierover maakte inventarisaties noodzakelijk. Deze inventarisaties zijn uitgevoerd in 2005. Dit rapport geeft een overzicht van de aangetroffen soorten planten en dieren. Het rapport geeft een inschatting van de effecten van de plannen op de aangetroffen soorten en doet aanbevelingen voor een duurzame instandhouding van de soorten die wettelijke bescherming genieten en/of bedreigd zijn in hun voortbestaan
  Landschapshistorische studie Karpen-Eckart-Koudenhoven: een cultuurhistorische- en landschappelijke verkenning ten behoeve van de planvorming
  Weijschedé, T.J. ; Kruit, J. ; Mulder, J.R. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1331) - 60
  landschap - erfgoed - cultureel erfgoed - regionale planning - karteringen - stadsparken - noord-brabant - cultuurlandschap - landscape - heritage areas - cultural heritage - regional planning - surveys - urban parks - cultural landscape - noord-brabant
  In het gebied "De Karpen" staan verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op stapel. Dit was aanleiding voor de gemeente Eindhoven voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie. Dit rapport met landschapshistorische gegevens, met Tongelre als centrale plaats daarin, vormt de basis voor het gemeentelijk plan
  In het hele land bloeden paardenkastanjes
  Kopinga, J. ; Stoffer, B. ; Kuik, A.J. van - \ 2005
  Tuin en Landschap 27 (2005)22. - ISSN 0165-3350 - p. 40 - 42.
  aesculus - aesculus hippocastanum - plantenziekten - ziektedistributie - spreiding - karteringen - aesculus - aesculus hippocastanum - plant diseases - disease distribution - spread - surveys
  De bloedingsziekte in paardenkastanje is een nationaal en mogelijk internationaal probleem in het stedelijk groen, de bossen en de boomteeltsector. Een landelijke inventarisatie door werkgroep Aesculaap brengt een helder beeld over de verspreiding van de bloedingsziekte. De uitslag is ronduit alarmerend
  De verspreiding van 5 platvissoorten en 1 roggensoort in de Noordzee
  Hofstede, R. ter - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C082/05) - 13
  noordzee - pleuronectiformes - karteringen - geïntegreerde systemen - onderzoeksprojecten - vangstsamenstelling - boomkorvisserij - north sea - pleuronectiformes - surveys - integrated systems - research projects - catch composition - beam trawling
  Het huidige rapport geeft een beknopte beschrijving van het ruimtelijk gebruik van de Noordzee door 5 platvisoorten en 1 roggensoort, te weten schol, tong, bot, tarbot, tongschar en sterrog. Dit wordt gedaan op basis van vangsten tijdens de Nederlandse Beam Trawl Survey (BTS) over de periode 1996-2005. Er worden kaarten getoond op Noordzee-schaal, alsmede op NCP-schaal van de gemiddelde vangstaantallen per subkwadrant (1/9 ICES-kwadrant ~ 19x19km). De gegevens zijn afkomstig uit geïntegreerd internationaal onderzoek. Onderzoeksschepen van verscheidene landen verzamelen gegevens over de verspreiding van eieren, larven, juveniele en volwassen commerciële vissoorten. Dankzij dergelijke onderzoeksreizen is het mogelijk het ruimtelijk gebruik van de Noordzee door vispopulaties in kaart te brengen.
  Het voorkomen van zee- en eidereenden in de winter van 2004-2005 in de Waddenzee en de Noordzee-kustzone
  Jong, M.L. de; Ens, B.J. ; Leopold, M.F. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1208) - 44
  eenden - zeevogels - kustgebieden - monitoring - zoögeografie - winter - overwintering - karteringen - noordzee - nederland - waddenzee - ducks - sea birds - coastal areas - monitoring - zoogeography - winter - overwintering - surveys - north sea - netherlands - wadden sea
  Dit rapport beschrijft het resultaat van twee vliegtuigtellingen, die in november 2004 en februari 2005 werden uitgevoerd om de aantallen en verspreiding vast te stellen van de in Nederland overwinterende Eidereenden Somateria mollisima, Zwarte Zee-eenden Melanitta nigra en Grote Zee-eenden Melanitta fusca. De Voordelta, alleen geteld door het RIKZ in januari 2005 is in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. In november 2004 werden 84.950 Eidereenden, 4784 Zwarte Zee-eenden en 36 Grote Zee-eenden geteld. In februari 2005 werden 55.000 Eidereenden, 32.497 Zwarte Zee-eenden en 249 Grote Zee-eenden geteld. Het blijkt dat de aantallen Eidereenden sterk kunnen wisselen in de loop van de winter. Dit betekent dat één telling per winter onvoldoende is om een goede schatting te krijgen van het gebruik, gemeten in vogeldagen, dat de populatie maakt van de Waddenzee.
  Inventarisatie flora en fauna 2003-2004 randweg-oost Doetinchem; aangevuld met uitvoerig bronnenonderzoek
  Kwak, R.G.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1037) - 59
  flora - fauna - inventarisaties - karteringen - soorten - planten - dieren - nederland - gelderland - achterhoek - flora - fauna - inventories - surveys - species - plants - animals - netherlands - gelderland - achterhoek
  Ten behoeve van de mogelijke aanleg van een randweg langs de oostkant van de bebouwde kom van Doetichem is een uitgebreide kartering van aanwezige planten en dieren uitgevoerd. De consequenties van een tweetal tracé's worden besproken.
  Surveys used in the stock assessment of North Sea plaice and sole
  Keeken, O.A. van; Grift, R.E. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (RIVO report no. C047/05) - 55
  schol - solea - karteringen - bemonsteren - beoordeling - visserijbeheer - visbestand - noordzee - visstand - visserijbiologie - plaice - solea - surveys - sampling - assessment - fishery management - fishery resources - north sea - fish stocks - fishery biology
  Vegetatiekartering en monitoring van twee graslanden in het Lauwersmeergebied in 1998 & 2002
  Sanders, M.E. ; Dirkse, G.M. ; Slim, P.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1136) - 93
  vegetatie - monitoring - inventarisaties - karteringen - cartografie - duingraslanden - flora - plantensuccessie - verzuring - nederland - lauwersmeergebied - vegetation - monitoring - inventories - surveys - mapping - dune grasslands - flora - plant succession - acidification - netherlands - lauwersmeergebied
  Dit rapport beschrijft een objectieve en flexibele methode voor vegetatiekartering die uitermate geschikt is voor monitoring. De keuzes die karteerders moeten maken in het veld worden geminimaliseerd en de methode is breed toepasbaar voor allerlei doelen. Een ruimtelijk representatieve set van vegetatieopnames en pq’s wordt verkregen met een systematische steekproef. In het veld worden de locaties tot op een cm nauwkeurig uitgezet. Alle plantensoorten worden er genoteerd en de bedekking ervan geschat. Classificatie van opnamen tot vegetatietypen en interpolatie tot een kaart worden na het veldwerk uitgevoerd. Classificaties, interpretaties en verklaringen verouderen, maar vegetatieopnamen houden altijd hun waarde. Met het verstrijken van de tijd zullen de opnamen zelfs steeds waardevoller blijken. Honderd jaar verder vertelt een vegetatieopname precies hoe de vegetatie er uit zag. In de loop van de tijd zullen er ook van steeds meer plekken gedetailleerde gegevens beschikbaar komen. Een typologie mag dan wel onderbouwd zijn met opnamen, maar het is nooit zeker of de soorten ook daadwerkelijk in een kaartvlak voorkomen. Tevens is het onbekend welke processen of soorten er in de toekomst belangrijk worden. Het vastleggen van veldgegevens in het keurslijf van thema's, typologieën en maar enkele Rode Lijst-soorten zal op termijn dus steeds minder toereikend zijn om toekomstige vragen te beantwoorden
  Optimalisatie Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE) 2004; onderzoek naar het gebruik van luchtfoto's, veldcomputers, inventarisatie van cultuurhistorische en aardkundige elementen, aanvullende waarde voor Steekproef Landschap en opschaling van elementen naar landschapskwaliteit
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Blitterswijk, H. van; Dijkstra, H. ; Griffioen, A.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1148) - 33
  landschap - luchtfotografie - computers - inventarisaties - karteringen - monitoring - nederland - landscape - aerial photography - computers - inventories - surveys - monitoring - netherlands
  In 2004 is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van luchtfoto’s en veldcomputers om de werkmethodiek van MKLE te verbeteren. Voorts is gekeken naar mogelijke uitbreiding van het inventarisatiepakket met cultuurhistorische en aardkundige elementen. Daarnaast is met een oriënterend onderzoek nagegaan welke meerwaarde de MKLE-gegevens zouden kunnen hebben voor de Steekproef Landschap. Tenslotte is de bruikbaarheid van de MKLE-gegevens voor het aanduiden van landschapskwaliteit op gebiedsniveau beschreven
  Inventarisatie van bodemgebonden plagen in de teelt van groene en bonte planten
  Boertjes, B.C. - \ 2004
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw (PPO nr. 4120855033) - 24
  bodem - insectenplagen - potplanten - inventarisaties - karteringen - nederland - glastuinbouw - gewasbescherming - soil - insect pests - pot plants - inventories - surveys - netherlands - greenhouse horticulture - plant protection
  Door kwekers van groene en bonte planten is kenbaar gemaakt dat in diverse teelten wortelwolluis schade veroorzaakt. Onduidelijk was of in alle situaties wortelwolluis de veroorzaakster was. Om helder te krijgen in welke gewassen problemen spelen heeft LTO groeiservice in samenwerking met PPO Glastuinbouw in het najaar van 2003 een enquête gehouden over bodemgebonden ziekten en plagen onder telers van groene en bonte planten. Een aantal telers die problemen met wortelwolluis meldden, is hierop bezocht, om de mate van optreden van de plaag en de veroorzaakte schade in kaart te brengen. Het project werd betaald door het Productschap Tuinbouw. Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis werden genoemd als meest voorkomende bodemgebonden aantasting. De aantasting door wortelwolluis varieerde van afwezig tot een aantasting van bijna alle kluiten van het verkoopbare product. De veroorzaakte directe schade beperkte zich tot groeiremming. Deze is tijdens de teelt nauwelijks waarneembaar. Naast groeiremming kan economische schade ontstaan door het weigeren van aangetaste partijen. De aantasting is meestal het gehele jaar op het bedrijf aanwezig. De aantasting kan met het plantmateriaal meekomen, maar ook kan een nieuwe aanplant op het bedrijf besmet raken. Een eventuele bestrijding gebeurt chemisch. Een aantal telers voert geen bestrijding uit, omdat dit volgens hen te bewerkelijk is. Ervaringen met biologische bestrijding van wortelwolluis zijn onbekend. Ook door middel van hygiënische maatregelen is aantasting door wortelwolluis te beheersen, zeker omdat een aantal teelten met schoon stek wordt gestart. Een literatuuronderzoek gaf informatie over levenscyclus, waardplanten, schade en bestrijdingsmogelijkheden van wortelwolluis. Aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan.
  Wie het kleine niet eert ...; naar een landelijk meetnet kleine landschapselementen
  Oosterbaan, A. ; Pels, M. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)3. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
  landschap - landschapsbescherming - monitoring - gegevens verzamelen - informatiesystemen - geografische informatiesystemen - informatie - inventarisaties - karteringen - cultuurlandschap - landscape - landscape conservation - monitoring - data collection - information systems - geographical information systems - information - inventories - surveys - cultural landscape
  Landschapsbeheer Nederland en Alterra werken samen aan een landelijk Meetnet Kleine Landschapselementen. Het is de bedoeling een geografisch informatiesysteem te maken waarmee kleine landschapselementen kwalitatief en kwantitatief in beeld worden gebracht. Dit om ze te kunnen beschermen want ze staan onder druk. Uitleg over de achtergronden, doelgroepen, mogelijke toepassingen, meetdoelen, realisatie en kosten van het meetnet. Artikel naar aanleiding van Alterra rapport 897
  Schrale hellingen in Zuid-Limburg : een inventarisatie van bodem en vegetatie
  Smits, N.A.C. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1010) - 150
  vegetatie - bodem - karteringen - inventarisaties - hellingen - kalkgraslanden - vegetatietypen - nederland - zuid-limburg - vegetation - soil - surveys - inventories - slopes - chalk grasslands - vegetation types - netherlands - zuid-limburg
  Als opmaat voor het 4-jarige OBN-project naar de oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden tot herstel voor de schrale hellingcomplexen in Zuid-Limburg heeft in 2003 een inventarisatie van in het bijzonder het heischrale deel van deze hellingen plaatsgevonden. Hierbij is een aantal aspecten onderzocht. Ten eerste zijn op een vijftal terreinen transecten uitgezet, waarmee de ruimtelijke patronen van de soorten in de gradiënt op de helling zijn bestudeerd, waarbij het heischrale grasland zich doorgaans in een zone boven het kalkgrasland bevindt. Ten tweede zijn op ongeveer 50 plekken in de heischrale vegetatieopnamen gemaakt en bodemparameters onderzocht. Tenslotte is zoveel mogelijk historische informatie over de terreinen verzameld, waaronder veel floristische en vegetatiegegevens. Op basis hiervan zijn voor een aantal terreinen en soorten de veranderingen in de tijd in kaart gebracht. Deze studie vormt het basisdocument voor de OBN-studie, waarbij onder andere (beheers)experimenten zullen worden opgezet en ook de fauna van de hellingschraallandcomplexen zal worden onderzocht.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.