Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 27 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==sustainability criteria
Check title to add to marked list
Van A tot Z : wat kunnen gemeenten doen om duurzaam voedsel te stimuleren?
Fontein, R.J. ; Stuiver, M. ; Moel, P. de; Plantinga, S. - \ 2011
[Den Haag] : Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 33
duurzaamheid (sustainability) - gemeenten - stimulansen - voedsel - voorlichting - duurzaamheidscriteria - regionale voedselketens - sustainability - municipalities - incentives - food - extension - sustainability criteria - regional food chains
Voedsel leeft en staat volop in de belangstelling. Op veel plaatsen in Nederland zijn er voedselinitiatieven. Streekmarkten worden georganiseerd, school- en moestuinen worden opgezet, de jeugd krijgt smaaklessen en gaat op boerderijbezoek. Voedsel bindt mensen en brengt mensen samen. Verandering van de huidige voedselconsumptie en productie is hard nodig, ondermeer omdat wereldwijd de bevolking toeneemt, voorraden van een aantal cruciale grondstoffen eindig zijn en voedselzekerheid lang niet voor iedereen een gegeven is. Aan de hand van 24 acties van A tot Z laten we zien wat gemeenten (kunnen) doen om de ambities uit de Nota Duurzaam Voedsel te realiseren
Gewasbescherming glastuinbouw in 2020: Wat te doen?
Meijer, Rob - \ 2011
greenhouse horticulture - sustainability - corporate social responsibility - consciousness - biological control - environmental management - sustainability criteria - conscientization - pesticides - communication
Gewasbescherming Glastuinbouw - Hoe verder? Waar naar toe?
Meijer, Rob - \ 2011
greenhouse horticulture - protected cultivation - plant protection - sustainability criteria - conscientization - pesticides - application - biological control - innovations - communication
Sustainability and certification in the biofuels sector: some critical observations
Zuurbier, P.J.P. - \ 2010
biobased economy - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - certificering - overheidsbeleid - biofuels - sustainability - sustainability criteria - certification - government policy
The society at large demand sustainable production of products often defined in terms of the planet, profit and people categories. Many industrial sectors started to internalize sustainability in their company processes. Public policies underscored these initiatives by giving incentives to raise awareness, support initiatives and disseminate the value of sustainability. In the last decade initiatives came to life to connect confidence, trust and sustainability in the agri- fuel- and food industry. One of the more interesting attempts are Round Tables for sustainable production of palm oil, forest exploitation, biofuels, sugar or soybean. However, are the results positive. Some of these initiatives seem more successful than others. The question is why? How can one interpret these initiatives in terms of performance, structure and governance mechanisms? Based on a comparison of several of these initiatives, conclusions are drawn and hypotheses defined. More in particular, the observations focus on network development, weaknesses in the governance structures, ambivalence in the public domain and the resulting societal confusion.
Energie uit biomassa en landschap : ontwikkelingsplanologie 2007-2008
Hall Larenstein, Van - \ 2009
Velp : Hogeschool van Hall Larenstein - 83
biomassa - biobased economy - bio-energie - drenthe - beleid - innovaties - ruimtelijke ordening - landschapsbeheer - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - biomass - bioenergy - policy - innovations - physical planning - landscape management - sustainability - sustainability criteria
Zorgen rond de klimaatproblematiek hebben onder andere geleid tot een zoektocht naar nieuwe schone CO2 neutrale energiebronnen. Één van deze bronnen is biomassa, een snel hernieuwbare veelal plantaardige grondstof geschikt voor energie en warmteproductie. Dit onderzoek heeft zich in opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gericht op de ruimtelijk effecten die deze schone energiebron op het landschap zullen hebben. Het onderzoek is uitgegaan van de hoofdvraag “Wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren van biomassaverwerking in het landelijke gebied van Drenthe?” Rond deze vraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd met de thema’s; beleid, technische innovatie, ruimtelijke planning, landschappelijke inpassing en duurzaamheid.
Thematic session on current research gaps in short rotation crops : what do we know for sure?, what do we know more or less?, what don't we know?
Elbersen, Wolter - \ 2007
biomass - industrial crops - land use - scientific research - fuel crops - sustainability criteria
Duurzaamheid co-vergisting van dierlijke mest
Zwart, K.B. ; Oudendag, D.A. ; Ehlert, P.A.I. ; Kuikman, P.J. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1437) - 72
emissie - duurzaamheid (sustainability) - dierlijke meststoffen - milieueffect - fermentatie - kooldioxide - mestverwerking - co-vergisting - biobased economy - duurzaamheidscriteria - emission - sustainability - animal manures - environmental impact - fermentation - carbon dioxide - manure treatment - co-fermentation - sustainability criteria
Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest staan sterk in de belangstelling van de agrarische sector en kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het halen van de Kyoto doelstelling van Nederland. In dit project zijn richtlijnen opgesteld voor de beoordeling van de milieueffecten van co-vergisting van mest. Op basis van deze richtlijnen is een transparante, eenvoudige en robuuste systematiek uitgewerkt. Deze beoordeling van de algemene milieuverdienste is breder dan alleen de emissie van broeikasgassen CO2 en CH4. Ook ruimtelijke en landschappelijke aspecten zijn van belang. Een dergelijke beoordeling is noodzakelijk om zinvolle keuzes in energie- en klimaatbeleid in relatie tot landbouw te maken. De belangrijkste conclusie over duurzaamheid van co ¿ vergisting: duurzamer dan vergisting van mest alleen, is energetisch duurzamer naarmate het aandeel co ¿ substraat groter wordt maar er zijn dan wel meer emissies van het lachgas (N2O) maar wel met een netto vermindering van broeikasgassen. Voor een bijdrage 10% aan de vraag naar elektriciteit in Nederland is bijna de helft van het huidige akkerland nodig
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.