Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 21 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==tijdsbesteding
  Check title to add to marked list
  Intrahousehold resource allocation and well-being : the case of rural households in Senegal
  Dia, F. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit Antonides; Anke Niehof, co-promotor(en): Johan van Ophem. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856863 - 271
  agricultural households - resource allocation - household income - time allocation - decision making - households - rural areas - farmers' income - non-farm income - women - men - household expenditure - senegal - gender - well-being - landbouwhuishoudens - middelentoewijzing - gezinsinkomen - tijdsbesteding - besluitvorming - huishoudens - platteland - inkomen van landbouwers - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - vrouwen - mannen - huishouduitgaven - senegal - geslacht (gender) - welzijn
  In this last decade, poverty in developing countries remains the most important topic of debate at the international level. The main proposition was how to build policies and programs on a gender perspective approach taking into account gender differences in behavior between male and female at the level of the household. This study is undertaken in a context of two earner partners living in mixed farming systems in Senegal where earnings come primarily from crops and livestock. This book provides substantial research focused on household decision-making regarding resource allocation and consumption. Moreover, it attempts to show empirical findings on the analysis of welfare and well-being through an innovative combination of subjective and objective methods. The research shows how important socioeconomic and cultural factors are in determining earnings from agricultural activities. Important determinants of productivity are related to women’s land access, non-labor income (transfers from migrants), and the wife’s access to credit and health problems. The research illustrates also that women’s bargaining power may be strongly linked to their access to livestock resources, their mobility in purchasing food and medicine and their participation in the management of household finance. Analysis of decision-making regarding expenditures shows that women, more than men, value household goods (related to food, health and schooling expenditures) more than private goods. The results suggest that policies aimed at improving household livelihoods must understand gender differences, obligations and priorities.

  Intrahousehold resource allocation and well-being : the case of rural households in Senegal
  Dia, F. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (AWLAE series no. 10) - ISBN 9789086861583 - 257
  landbouwhuishoudens - middelentoewijzing - gezinsinkomen - tijdsbesteding - besluitvorming - huishoudens - platteland - inkomen van landbouwers - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - vrouwen - mannen - huishouduitgaven - senegal - geslacht (gender) - welzijn - agricultural households - resource allocation - household income - time allocation - decision making - households - rural areas - farmers' income - non-farm income - women - men - household expenditure - gender - well-being
  Arbeid als zwakste schakel : vaste werkzaamheden vragen tussen twee en zeven uur per duizend kilo melk
  Booij, A. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)1/2. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
  melkveehouderij - arbeid (werk) - arbeidsproductiviteit - efficiëntie - arbeidsverdeling - werkuren - tijdsbesteding - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - dairy farming - labour - labour productivity - efficiency - division of labour - working hours - time allocation - organization of work - farm labour
  Signalering van het probleem van een hoge arbeidsdruk in de melkveehouderij, doordat de arbeidsreserve is opgeraakt, waardoor het belang van een ver doorgevoerde efficiëntie nog meer op de voorgrond komt
  Sociologische kijk op verantwoordelijkheid voor natuur
  Dagevos, H. ; Breedveld, K. - \ 2004
  In: Medeverantwoordelijkheid voor natuur / Overbeek, G., Lijmbach, S., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998107 - p. 101 - 120.
  natuurbescherming - participatie - gedrag - sociologische analyse - tijdsbesteding - nature conservation - participation - behaviour - time allocation - sociological analysis
  De disciplinaire invalshoek van dit essay is de sociale. In de eerste plaats wordt ingegaan op verantwoordelijkheid als moderne notie, gezien vanuit de geïndividualiseerde postmoderne samenleving. Vervolgens wordt het begrip "vertaald" in termen van bestedingen in tijd en geld. De sociale context is om te benadrukken dat de verantwoordelijkheid die mensen dragen afhankelijk is van de keuzes van anderen
  Administratie een last?
  Holster, H.C. ; Vermeij, I. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)2. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - registratie - tijdsbesteding - pig farming - farm management - registration - time allocation
  Varkenshouders ervaren een grote administratieve lastendruk, met name door administraties waar zij het nut niet van inzien. Administraties voor de eigen bedrijfsvoering en kwaliteitsprogramma's worden niet als een belasting gezien, hoewel deze wel veel tijd vergen. Efficiënter (her)gebruik van gegevens dient te voorkomen dat diverse partijen bij varkenshouders voor dezelfde informatie aankloppen
  Op weg naar actuele kostennormen voor bos- en natuurbeheer; behoeften en mogelijkheden in kaart gebracht
  Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 928) - 62
  arbeidskosten - natuurbescherming - kosten - normen - tijdsbesteding - bosbouw - bedrijfsvoering - nederland - forestry - costs - labour costs - nature conservation - management - time allocation - standards - netherlands
  Kostennormen worden op alle niveaus binnen het bos en natuurbeheer gebruikt ter ondersteuning van beslissingen en ter verantwoording. Actuele kostennormen zijn daarom van groot belang. Omdat het actualiseren van kostennormen voor bos- en natuurbeheer vrijwel stil is komen te liggen, is onderzocht wat de wensen te aanzien van kostennormen zijn, hoe kostennormen geactualiseerd kunnen worden en wie daarin een rol kunnen spelen.
  Methoden voor het opstellen van kostennormen voor bosbouw en natuurbeheer
  Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 742) - 44
  bosbouw - natuurbescherming - nederland - kostenanalyse - kosten - normen - arbeidskunde - tijdsbesteding - natuurbeheer - forestry - nature conservation - netherlands - cost analysis - costs - standards - work study - time allocation - nature management
  Kostennormen zijn genormeerde kostprijzen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het aanschaffen van goederen. Kostennormen worden met name gebruikt voor het geven van adviezen en het onderbouwen en verantwoorden van plannen. Ten behoeven van het bos- en natuurbeheer zijn in het verleden veel studies uitgevoerd om kostennormen voor het uitvoeren van werkzaamheden te bepalen. In een aantal gevallen voldoen de kostennormen niet meer aan de behoefte van de gebruikers. Het bepalen van nieuwe kostennormen is daarom gewenst om normenboeken actueel te houden. Doel van deze studie is het inzichtelijk maken van methoden om kostennormen te bepalen. Daarbij dient per methode aangegeven te worden wat de voor- en nadelen zijn. Het is niet de bedoeling om de methoden uitputtent te beschrijven. Wel is het van belang dat op basis van de gegevens in dit rapport een keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende methode, al naar gelang het doel waarvoor de kostennormen worden opgesteld en de aard van de werkzaamheden waarvoor ze gelden.
  Hoe (be)grijpen we de toerist? Onderzoek naar tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag
  Elands, B.H.M. - \ 2003
  Vrijetijdstudies 20 (2003)3. - ISSN 1384-2439 - p. 37 - 54.
  toerisme - toeristisch onderzoek - vrijetijdsgedrag - tijdsbesteding - nederland - costa rica - belgië - tourism - tourism research - leisure behaviour - time allocation - netherlands - belgium
  Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van auteur (Wageningen, 2002). Empirisch onderzoek is verricht in twee gebieden: de Euregio Maas-Rijn en Costa Rica. Met behulp van dagboekjes en enquêtes is inzage verkregen in de vakantiepaden, de zoektocht naar ervaringen en het voorkomen van routines van toeristen. Een onvoorspelbare toerist in dit onderzoek niet teruggevonden
  Ondernemerschap: een kwestie van tijd nemen
  Enting, I. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 23.
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bedrijfsvoering - tijdsbesteding - tijdmanagement - vaardigheden - managementvaardigheden - beoordeling - evaluatie - pig farming - farm management - entrepreneurship - management - time allocation - time management - skills - management skills - assessment - evaluation
  Stilstand is achteruitgang en dat geldt ook voor de ontwikkeling van uw bedrijf en uw ondernemerschap.
  De toerist op het spoor : onderzoek naar de tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag als expressie van een zoektocht naar betekenisvolle ervaringen
  Elands, B. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): A.G.J. Dietvorst; S. de Vries. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058085382 - 210
  toerisme - toeristisch onderzoek - toeristen - mensen - bezoekersgedrag - menselijk gedrag - tijd - roodbont maas-rijn-ijsselvee - west-europa - costa rica - ruimtelijke verdeling - tijdsbesteding - ruimte - tourism - tourism research - tourists - people - visitor behaviour - spatial distribution - time allocation - human behaviour - time - meuse-rhine-yssel - western europe - costa rica - space

  Tourist behaviour is increasingly considered to be both erratic and unpredictable. This is due to, among other things, an enormous increase of leisure products and an expanding range in both the temporal-spatial reach and financial power of consumers. Traditional classifications of tourist types, based on demographic or socio-economic characteristics, are less and less able to explain actual holiday behaviour. Moreover, preferences of tourists seem to be changing at an ever greater speed. This unpredictability makes it increasingly difficult for tourist entrepreneurs to make product adjustments based on the market. In terms of product life cycle, a constant renewing of the product is necessary to keep it attractive and innovations need to follow one another more and more quickly. Eventually, due to this development products will be outdated as soon as they appear on the market. This is especially true when taking into account those physical elements of the tourist product that are relatively fixed (such as the landscape, roads, hotels). There is a need to find more stable or permanent elements in tourist preferences for them to be useful as a base for product development. These elements may serve as a point of departure for the development of a physically and economically sustainable tourist product.

  Het groene boek : tijdnormen aanleg en onderhoud van natuur, groen en recreatieve voorzieningen ingedeeld volgens RAW-systematiek
  Anonymous, - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG-rapport 2001-05) - ISBN 9789054061892 - 363
  tijdsbesteding - arbeidskunde - onderhoud - constructie - parken - openbare parken - recreatievoorzieningen - arbeidsnormen - handboeken - natuur - time allocation - work study - maintenance - construction - parks - public parks - recreational facilities - work norms - handbooks - nature
  IMAG normenboek openbaar groen
  (Vrije)tijdpaden van gezinnen; een theoretisch tijdruimtelijke verkenning en enige empirische onderbouwing
  Kloeze, J.W. te - \ 2001
  Journal of International Agricultural and Extension Education (2001). - ISSN 1077-0755 - p. 193 - 217.
  vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - gezinsleven - gezinsmilieu - sociale mobiliteit - menselijk gedrag - vrijetijdsgedrag - tijdsbesteding - karteringen - gegevens verzamelen - leisure - leisure activities - family life - family environment - social mobility - human behaviour - leisure behaviour - time allocation - surveys - data collection
  Arbeidsnormen afgeleid uit arbeidsregistraties
  Hendrix, A.T.M. - \ 2000
  Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (Nota / IMAG P 2000-23) - 39
  arbeidsnormen - arbeidskunde - activiteitsmeting - tijdsbesteding - timing - registratie - potcultuur - potplanten - work norms - work study - activity sampling - time allocation - registration - pot culture - pot plants
  Taaktijden voor de varkenshouderij
  Roelofs, P.F.M.M. ; Asseldonk, M.G.A.M. van; Schilden, M. van der - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.232) - 48
  varkenshouderij - taakanalyse - werkorganisatie - arbeidsnormen - tijdsbesteding - pig farming - task analysis - organization of work - work norms - time allocation
  Sinds 1987 meet het Praktijkonderzoek Varkenshouderij in het kader van diverse projecten arbeidstijden. Dit gebeurt door middel van tijdstudies en arbeidsregistraties. Om aan de vraag naar normtijden voor varkensbedrijven te voldoen zijn uit de reeds verzamelde arbeidstijden taaktijden berekend. In dit proefverslag zijn ze geordend weergegeven
  Taken van vrouwen op zeugenbedrijven en de belasting van het werk voor de rug
  Hartman, E. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 17.
  varkenshouderij - arbeidsomstandigheden - ruggengraatziekten - arbeidskunde - tijdsbesteding - mens - vrouwen - fysieke belasting - ziekteverlof - pig farming - working conditions - spinal diseases - work study - time allocation - man - women - physical pressure - sick leave
  Vrouwen voeren op zeugenbedrijven diverse werkzaamheden uit. Met name voeren, gezondheidszorg en geboorteverzorging behoren tot hun taken. Vrouwen ervaren dezelfde werkmethoden als even belastend voor de rug als mannen.
  Nuclear Families and the Changing Income Procurement Role of Married Women.
  Ophem, J.A.C. van; Hoog, K. de - \ 1997
  Associations 1 (1997)2. - p. 279 - 295.
  positie van de vrouw - vrouwelijke arbeidskrachten - gezinsinkomen - kerngezinnen - gezinsleven - werkgelegenheid - sociale verandering - economische situatie - levensstandaarden - culturele verandering - arbeidsmarkt - tijdsbesteding - huishoudkunde - man-vrouwrelaties - nederland - vrouwenemancipatie - vrouw en samenleving - woman's status - female labour - household income - nuclear families - family life - employment - social change - economic situation - living standards - cultural change - labour market - time allocation - home economics - gender relations - netherlands - emancipation of women - woman and society
  In this article the authors argue that the increase in labour force participation of married women in the Netherlands is not to be seen as indicating married women's increased emancipation but rather as an outcome of socio-structural, socio-cultural and socio-economic changes within society that severly restrict wives' freedom of choice in their decisions to allocate their time
  Vleeskalverenhuisvesting in economisch perspectief : een vergelijking van financiele en arbeidstechnische aspecten tussen box- en groepshuisvesting
  KAsper, G.J. ; Giesen, J.H.J. ; Smits, A.C. - \ 1989
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, IMAG 106) - 56
  huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - huisvesting van kalveren - kalveren - afmesten - productiviteit - rentabiliteit - stallen - tijdsbesteding - arbeidskunde - groepshuisvesting - animal housing - animal husbandry - animal welfare - battery husbandry - calf housing - calves - finishing - productivity - profitability - stalls - time allocation - work study - group housing
  Arbeidsbesteding in de vleeskalverhouderij
  Giesen, J.H.J. - \ 1984
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota 108 (A en O)) - 28
  vleesvee - kalveren - tijd - tijdsbesteding - werk - arbeidskunde - zoötechniek - beef cattle - calves - time - time allocation - work - work study - zootechny
  Huishoudelijke produktie in 1980: eerste resultaten
  Aldershoff, D.E. ; Zuidberg, A.C.L. ; Baak, W. - \ 1983
  's-Gravenhage : SWOKA - 146
  werk - arbeidsproductiviteit - huishoudens - productiviteit - efficiëntie - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - uitgaven voor consumptie - budgetten - inkomen - economie - tijd - tijdsbesteding - recreatie - onderzoek - recreatieonderzoek - gezinnen - structuur - samenstelling - Nederland - huishoudkunde - work - labour productivity - households - productivity - efficiency - household consumption - household expenditure - consumer expenditure - budgets - income - economics - time - time allocation - recreation - research - leisure research - families - structure - composition - Netherlands - home economics
  Prestaties van bulldozers bij het dempen van sloten en egaliseren met bovengeploegde ondergrond, berekend met een model (resultaten 1979)
  Horst, G.H. - \ 1980
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1198) - 40
  sloten - grondverzet - rentabiliteit - loonwerken - modellen - tijdsbesteding - ditches - earth moving - profitability - custom hiring - models - time allocation
  Om een reële begroting voor grondwerk te kunnen opstellen is inzicht nodig in de capaciteit van de in te zetten werktuigen, de kosten van deze werktuigen per tijdseenheid en de omvang van het grondwerk.
  Batenrekening van inrichtingsplannen voor de Lopikerwaard : onderdeel tijdwinsten wegverkeer
  Michels, T. ; Heijden, T.G.C. van der - \ 1973
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 676) - 11
  regionale planning - parkeerterreinen - wegtransport - tijdsbesteding - verkeer - lopikerwaard - regional planning - parking areas - road transport - time allocation - traffic
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.