Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Tourism destination development in Thailand
  Pongajarn, Chalermpat - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): V.R. van der Duim, co-promotor(en): K.B.M. Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463437981 - 123
  thailand - actor-network theory - social geography - cultural sociology - case studies - tourism development - tourism research - thailand - actor-network theorie - sociale geografie - cultuursociologie - gevalsanalyse - ontwikkeling van toerisme - toeristisch onderzoek

  Informed by actor-network theory (ANT), this research aims at improving understanding of the nature of tourism destinations in Thailand and their development by investigating through three main notions: ordering, materiality and multiplicity. These notions enabled to study how tourism destinations in Thailand develop: how they are ordered and constructed, as well as how they hold their agency as tourism destinations through processes of re-negotiation and re-enactment. By employing ANT and its ontological perspective, tourism destinations are seen as fractionally coherent, or as ordering effects, which develop through, in and by heterogeneous networks. Consequently, tourism destinations are not set in stone. They are multiple things at once, and their configurations and development patterns cannot be foretold. By employing ANT, this study challenged the conventional approach to tourism destination development by underlining complexity rather than viewing these destinations as being static. Instead of aiming to provide general design principles or recommendations, this thesis provides an insight on tourism destination development in Thailand by studying three destinations: Pai, Pattaya, and the floating markets of Damnernsaduak, Thaka, Ampawa, Pattaya and Bang Numpheung.

  The Critical Turn in Tourism Studies; Creating an academy of hope
  Ateljevic, I. ; Morgan, N. ; Pritchard, A. - \ 2011
  Abingdon, UK/New York : Routledge (Advances in tourism ) - ISBN 9780415585521 - 234
  toerisme - toerismebeleid - toeristisch onderzoek - ethiek - maaltijd-, drank- en logiesverstrekking - bedrijfsvoering - sociale verandering - duurzaamheid (sustainability) - vrije tijd - tourism - tourism policy - tourism research - ethics - hospitality industry - management - social change - sustainability - leisure
  In today’s increasingly complex tourism environment, decision-making requires a rounded, well-informed view of the whole. Critical distance should be encouraged, consultation and intellectual rigour should be the norm amongst managers and there needs to be a radical shift in our approach to educating future tourism and hospitality managers and researchers. This book intends to move the debate forward by exploring how critical tourism inquiry can make a difference in the world, linking tourism education driven by the values of empowerment, partnership and ethics to policy and practice. This book is designed to enable its reader to think through vital concepts and theories relating to tourism and hospitality management, stimulate critical thinking and use multidisciplinary perspectives. The book is organized around three key ways of producing social change in and through tourism: critical thinking, critical education and critical action.
  Het Nederlandse landschap in de ogen van de buitenlandse toerist
  Jacobs, M.H. ; Breman, B.C. ; Li Chunxiao, ; Gravendeel, A. ; Kapper, A. ; Klingen, K. ; Li Nanfu, ; Yang Yuelong, - \ 2009
  Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 37 - 47.
  landschap - toeristen - toerisme - toeristische attracties - toeristisch onderzoek - toerismebeleid - nederland - landschapsbeleving - omgevingspsychologie - landscape - tourists - tourism - tourist attractions - tourism research - tourism policy - netherlands - landscape experience - environmental psychology
  De doelen van dit onderzoek waren om te achterhalen hoe belangrijk het Nederlandse landschap is te midden van de verscheidene beweegredenen van buitenlandse toeristen om Nederland te bezoeken, en welke Nederlandse landschappen en landschapselementen door buitenlandse toeristen het hoogst worden gewaardeerd. Onder buitenlandse toeristen is een enquête afgenomen, waarmee motieven om Nederland te bezoeken zijn onderzocht, alsmede de waardering die zij hebben voor verschillende typen Nederlandse landschappen. Het belangrijkste motief om Nederland te bezoeken is 'het opdoen van nieuwe ervaringen'. De typische Nederlandse landschappen die vaak in toeristisch promotiemateriaal worden afgebeeld (polderlandschappen en veenweidegebieden), worden door buitenlandse toeristen het minst gewaardeerd van alle Nederlandse landschapstypen. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten tot reflectie op toerismebeleid, waarin de kwaliteit van het Nederlandse landschap voor buitenlandse toeristen nauwelijks aan bod komt, en toerismemarketing, waarin sprake is van een mismatch tussen enerzijds de wijze waarop het Nederlands landschap wordt gepresenteerd en anderzijds de voorkeuren van buitenlandse toeristen
  Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of stap in de menselijke evolutie?
  Lengkeek, J. - \ 2009
  Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 7 - 19.
  toerisme - recreatie - spel - ontwikkeling van toerisme - toeristen - evolutie - regressie - toeristisch onderzoek - sociaal darwinisme - openbare redes - tourism - recreation - play - tourism development - tourists - evolution - regression - tourism research - social darwinism - public speeches
  In zijn afscheidsrede wilde hoogleraar Jaap Lengkeek (Wageningen Universiteit) terugblikken op een idee, een begrip, dat op zijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat hij hiervoor koos is 'Homo Ludens', de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in 1938 werd uitgewerkt in zijn wereldberoemd geworden boek met gelijkluidende titel. Lengkeek begint zijn rede met hetgeen Huizinga hem leerde voor zijn toeristisch onderzoek. Daarna plaatst hij zijn spelbegrip in de context van Darwin en de evolutietheorie. Tot slot vraagt Lengkeek zich af of het spel zich in het toerisme ontwikkelt, evolutie dus, of in tegendeel, dat we te maken hebben met toerisme als een vorm van regressie, terugval naar een eerder, primitiever stadium. Huizinga meende al dat het hedendaagse spel ontaardde. En inmiddels zijn er meer cultuursceptici opgestaan, die aan verschillende vormen van spelgedrag, en juist het toerisme, graag een terugval van de cultuur verbinden. Lengkeek wil deze zwartkijkers van repliek dienen
  Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of een stap in de menselijke evolutie
  Lengkeek, J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789085852735 - 24
  toerisme - toeristisch onderzoek - toeristische wetenschap - sociologie van het toerisme - culturele verandering - reizen - openbare redes - tourism - tourism research - tourism theory - sociology of tourism - cultural change - travel - public speeches
  Een afscheidsrede vind ik een goede aanleiding om terug blikken op een idee, een begrip, dat op mijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat ik hiervoor heb gekozen is ‘Homo Ludens’, de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in 1938 werd uitgewerkt in zijn wereldberoemd geworden boek met de gelijkluidende titel. Het toerisme is een van de belangrijkste velden van mijn onderzoek geweest, als hoogleraar, maar ook in jaren die daaraan voorafgingen. In mijn afscheidsrede wil ik een evolutionair perspectief voorleggen
  Landscape, Leisure and Tourism; Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies
  Haan, H.J. de; Duim, V.R. van der - \ 2008
  Delft : Eburon - ISBN 9789059722996 - 257
  milieu - landschap - toerisme - vrije tijd - gebruik van ruimte - toeristisch onderzoek - cultureel erfgoed - cultuursociologie - ruimte - natuurbeheer - natuur - landschapsbeleving - landschapsbeheer - environment - landscape - tourism - leisure - space utilization - tourism research - cultural heritage - cultural sociology - space - nature management - nature - landscape experience - landscape management
  This book is dedicated to Jaap Lengkeek, being appointed professor chairman from 2002 till his retirement. The book explores the relationship between people and space in everyday environments, leisure environments and tourist environments. The book consists of four parts. Part One: Experiencing nature, landscape and heritage; Part Two: Leisure practices and public space; Part Three: The state of the art of tourism research; Part Four: Landscape policies, management and design. The authors of the book are all associated with the Chairgroup Sociospatial Analysis of Wageningen University in The Netherlands.
  Backpacker Tourism; concepts and profiles
  Hannam, K. ; Ateljevic, I. - \ 2008
  Clevedon : Channel View Publications (Tourism and Cultural Change ) - ISBN 9781845410773 - 284
  toeristenindustrie - toeristisch onderzoek - sociologie van het toerisme - toerisme - tourist industry - tourism research - sociology of tourism - tourism
  Hoe (be)grijpen we de toerist? Onderzoek naar tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag
  Elands, B.H.M. - \ 2003
  Vrijetijdstudies 20 (2003)3. - ISSN 1384-2439 - p. 37 - 54.
  toerisme - toeristisch onderzoek - vrijetijdsgedrag - tijdsbesteding - nederland - costa rica - belgië - tourism - tourism research - leisure behaviour - time allocation - netherlands - belgium
  Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van auteur (Wageningen, 2002). Empirisch onderzoek is verricht in twee gebieden: de Euregio Maas-Rijn en Costa Rica. Met behulp van dagboekjes en enquêtes is inzage verkregen in de vakantiepaden, de zoektocht naar ervaringen en het voorkomen van routines van toeristen. Een onvoorspelbare toerist in dit onderzoek niet teruggevonden
  De toerist op het spoor : onderzoek naar de tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag als expressie van een zoektocht naar betekenisvolle ervaringen
  Elands, B. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): A.G.J. Dietvorst; S. de Vries. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058085382 - 210
  toerisme - toeristisch onderzoek - toeristen - mensen - bezoekersgedrag - menselijk gedrag - tijd - roodbont maas-rijn-ijsselvee - west-europa - costa rica - ruimtelijke verdeling - tijdsbesteding - ruimte - tourism - tourism research - tourists - people - visitor behaviour - spatial distribution - time allocation - human behaviour - time - meuse-rhine-yssel - western europe - costa rica - space

  Tourist behaviour is increasingly considered to be both erratic and unpredictable. This is due to, among other things, an enormous increase of leisure products and an expanding range in both the temporal-spatial reach and financial power of consumers. Traditional classifications of tourist types, based on demographic or socio-economic characteristics, are less and less able to explain actual holiday behaviour. Moreover, preferences of tourists seem to be changing at an ever greater speed. This unpredictability makes it increasingly difficult for tourist entrepreneurs to make product adjustments based on the market. In terms of product life cycle, a constant renewing of the product is necessary to keep it attractive and innovations need to follow one another more and more quickly. Eventually, due to this development products will be outdated as soon as they appear on the market. This is especially true when taking into account those physical elements of the tourist product that are relatively fixed (such as the landscape, roads, hotels). There is a need to find more stable or permanent elements in tourist preferences for them to be useful as a base for product development. These elements may serve as a point of departure for the development of a physically and economically sustainable tourist product.

  Evaluatie van terreingebruik en recreatief toeristische ervaringen als basis voor het ontwikkelen van beheersstrategieën
  Voet, J.L.M. van der; Kloeze, J.W. te; Jansen, M. - \ 2001
  In: Producten van verbeelding / Lengkeek, J., Boomars, E.A.M., Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546416 - p. 219 - 240.
  recreatieactiviteiten - toeristisch onderzoek - leerervaringen - recreatiemanagement - toeristische attracties - nationale parken - recreational activities - tourism research - learning experiences - recreation management - tourist attractions - national parks
  Typical tourists : Research into the theoretical and methodological foundations of a typology of tourism and recreation experiences
  Elands, B. ; Lengkeek, J. - \ 2000
  Wageningen : Mansholt Graduate School (Mansholt Studies ) - 84
  toerisme - recreatie - types - toeristisch onderzoek - tourism - recreation - types - tourism research
  Typical tourists are recognisable from a distance. They appear out of place with their loud coloured outfits, often sunburned, walking around loaded with cameras and video-equipment and studying city maps. Yet, tourists are not always all the same. Adventurous eco-tourists, with hiking boots and a good quality daypack, clearly search for a different experience than middle-aged cultural tourists do. Typologies have been developed to classify different groups of tourists and recreationists. However, problems have arisen since the various approaches are quite different and the classification schemes used 'arbitrary'. The question remains "which typology should have preference"? This book reports a long-term project to establish a theoretical and useful approach to develop a typology of experiences for tourism and recreation. The theoretical framework used as a starting point was Eric Cohen's (1979) phenomenology of tourist experiences. The research covers different activities (camping, sight seeing by car, hiking) and settings (nature areas, bungalow parks, Costa Rica, the Netherlands, Southeast Asia), while maintaining a degree of comparison with the theoretical framework adopted for this study. A detailed insight into the methodological aspects of the approach is provided to enable researchers and students alike to use and build upon the methodology and results. The approach is also meant to be a source of inspiration for policy development and planning for a diversified tourist environment
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.