Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kansrijke eiwitgewassen : eindrapportage veldproeven 2016
  Prins, U. ; Timmer, R.D. - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 10
  eiwitproducten - eiwitrijke voedingsmiddelen - veldproeven - lupinen - peulvruchten - glycine (fabaceae) - tuinbonen - rassen (planten) - eiwitgehalte - plantaardig eiwit - protein products - protein foods - field tests - lupins - grain legumes - glycine (fabaceae) - faba beans - varieties - protein content - plant protein
  Kansrijke eiwitgewassen is een project dat in 2016 tot stand is gekomen vanuit de Brancheorganisatie Akkerbouw rond de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. In dit project wordt aansluiting gezocht bij het reeds lopende project vanuit de Europese Unie, Protein-2-Food dat zich naast de teelt ook richt op de verwerking en vermarkting van nieuwe consumentenproducten op basis van plantaardige eiwitten. In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de teeltproeven in 2016. In deze veldproeven is gekeken naar blauwe en witte lupine, veldbonen en soja. De proeven lagen op twee locaties: Klazienaveen (Veenkoloniën) op dalgrond en WPR-Lelystad (Flevopolder) op jonge zeeklei. Vanwege het hoge kalkgehalte van het proefveld in Lelystad zijn hier geen blauwe lupines uitgezaaid. Uitvoering van de proeven werd in Lelystad verzorgd door WPR en in Klazienaveen door het LBI.
  Mengteelten graan met erwten of veldbonen
  Beeckman, A. ; Govaerts, W. - \ 2014
  Biokennis bericht Dierlijke sectoren (2014)1. - 4 p.
  gemengde teelt - graansoorten - erwten - tuinbonen - voedergewassen - eiwitleverende planten - peulvruchten - biologische landbouw - rassenkeuze (gewassen) - mixed cropping - cereals - peas - faba beans - fodder crops - protein plants - grain legumes - organic farming - choice of varieties
  Door de stijgende krachtvoederprijzen – voornamelijk bij de eiwitrijke componenten – stijgt de interesse in eiwitteelten van eigen bodem. De teelt van peulvruchten zoals lupinen, erwten en veldbonen in monocultuur blijft echter een risicovolle onderneming. De voorbije jaren werd zowel in Vlaanderen als in Nederland ruime ervaring opgedaan met mengteelten. Hieronder een aantal praktische wenken gebaseerd op de ervaring en proefresultaten van voorbije jaren.
  Veldboon- Fithio Faba / Eiwit en oliepad
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  tuinbonen - vicia faba - voedergewassen - voedselgewassen - eiwitbronnen - droge bonen - gewassen - akkerbouw - plantaardig eiwit - faba beans - vicia faba - fodder crops - food crops - protein sources - dry beans - crops - arable farming - plant protein
  Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas veldboon. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
  NAV op de bres voor eiwitrijke gewassen
  Drenth, H. ; Timmer, R.D. - \ 2009
  Akker magazine 2009 (2009)4. - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 31.
  eiwit - akkerbouw - erwten - tuinbonen - landbouwbeleid - economische haalbaarheid - ondersteunende maatregelen - protein - arable farming - peas - faba beans - agricultural policy - economic viability - support measures
  Artikel n.a.v. rapport ' Perspectieven van sojavervanging in voer : op zoek naar Europese alternatieven voor soja ' PPO -project 3250119600
  Haalbaarheid vervanging soja in Nederlandse melkveerantsoenen = Feasibility of replacement of soy in Dutch dairy rations
  Boer, H.C. de; Zom, R.L.G. ; Meijer, G.A.L. - \ 2006
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 04) - 31
  melkveehouderij - melkvee - veevoeder - voer - lupinen - tuinbonen - dairy farming - dairy cattle - fodder - feeds - lupins - faba beans
  Feasibility and consequences of the replacement of soy in Dutch dairy rations with alternatives
  Alternatief voedergewas nog weinig interessant
  Booij, A. ; Schooten, H.A. van; Vegte, D.Z. van der - \ 2004
  V-focus 1 (2004)december. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  voedergewassen - tuinbonen - erwten - proefbedrijven - fodder crops - faba beans - peas - pilot farms
  Alternatieve voedergewassen kunnen als krachtvoervervanger dienen of als goedkope aanvullende eiwitbron. ASG-onderzoeker Herman van Schooten en Zwier van der Vegte, bedrijfsleider op praktijkcentrum De Marke, zijn nog niet erg enthousiast. Op extensieve bedrijven en in het teeltplan als tussengewas hebben ze zeker toekomst, maar ze zijn nog steeds geen serieus derde gewas na maïs en gras.
  Perspectief van eiwitrijke krachtvoedergewassen voor rosékalveren: een deskstudie = Prospects for protein-rich crops as concentrates substitutes for pink veal calves: a desk study
  Gotink, G.J. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 33 p.
  vleeskalveren - gewassen - eiwitconcentraten - erwten - lupinen - tuinbonen - teelt - voedingswaarde - mineraalovermaat - agrarische economie - kalvervoeding - diervoeding - veal calves - crops - protein concentrates - peas - lupins - faba beans - cultivation - nutritive value - mineral excess - agricultural economics - calf feeding - animal nutrition
  Bij de wijziging van de Meststoffenwet (september 2000) hebben rosékalveren eigen forfaitaire N-normen gekregen. Als vervolg hierop zullen naar verwachting rosé vleeskalverbedrijven met een verfijnde mineralenaangifte worden geconfronteerd. Via managementmaatregelen kan de kalverhouder het mineralenoverschot proberen te beperken. Een van deze maatregelen is de voeding. Een mogelijkheid is de aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf zo veel mogelijk te beperken door op het eigen bedrijf eiwitrijke voedergewassen te telen als vervanging van eiwit uit mengvoer. In deze deskstudie is het perspectief van erwten, lupinen en veldbonen (Vicia faba L.) als krachtvoederteelt op het rosékalverbedrijf teelttechnisch, voedertechnisch, economisch en mineralentechnisch bestudeerd. Een deskstudie heeft aangetoond dat de eigen teelt van eiwitrijke krachtvoedergewassen als vervanger van eiwitrijk krachtvoer geen oplossing is voor het verlagen van het mineralenoverschot op het rosékalverbedrijf. Dit is toe te schrijven aan te lage drogestofopbrengsten van de eiwitrijke teelten
  Mechanische onkruidbestrijding in veldbonen
  Timmer, R.D. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 116 - 120.
  struikenmaaiers - cultuurmethoden - tuinbonen - vicia faba - onkruidwieders - onkruiden - brush cutters - cultural methods - faba beans - vicia faba - weeders - weeds
  Doel van het onderzoek was te komen tot een voldoende bedrijfszekere onkruidbestrijding (eggen, schoffelen en aanaardend schoffelen) met een minimale inzet aan herbiciden
  Teeltfrequentie-effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmais, vlas en zaaiuien
  Huiskamp, T. ; Lamers, J.G. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 200 - 202.
  allium cepa - continuteelt - tuinbonen - vlas - peulvruchten - linum usitatissimum - maïs - monocultuur - uien - vicia - vicia faba - zea mays - allium cepa - continuous cropping - faba beans - flax - grain legumes - linum usitatissimum - maize - monoculture - onions - vicia - vicia faba - zea mays
  Doel van het onderzoek was om via continuteelt voor een aantal gewassen zo snel mogelijk te komen tot inventarisatie van eventuele frequentie-effecten
  Ademhaling in afrijpend veldbonenzaad (Vicia faba L.) als oorzaak van opbrengstverliezen
  Smid, H.G. ; Grashoff, C. - \ 1993
  Wageningen : CABO-DLO (Verslag / CABO-DLO 191) - 37
  tuinbonen - rijp worden - vicia faba - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - faba beans - ripening - vicia faba - yield increases - yield losses - yields
  Viruses of faba bean (Vicia faba L.) in Morocco : surveying, identification, and ecological aspects
  Fortass, M. - \ 1993
  Agricultural University. Promotor(en): R.W. Goldbach; L. Bos. - S.l. : Fortass - 123
  plantenziekten - plantenvirussen - vicia faba - tuinbonen - marokko - plant diseases - plant viruses - vicia faba - faba beans - morocco

  A systematic virus survey covering the main areas where faba bean ( Viciafaba L.) is grown in Morocco was conducted in 1988 and 1990. From the 240 leaf samples collected on the basis of symptoms suggestive of virus infection from 52 fields, the following viruses were detected by means of electron microscopy, biological indexing, and serology, and their incidence and geographical distribution were assessed: alfalfa mosaic virus (AMV), bean yellow mosaic virus (BYMV), broad bean mottle virus (BBMV), broad bean stain virus (BBSV), broad bean true mosaic virus (BBTMV), peaearly browning virus (PEBV), pea enation mosaic virus (PEMV), pea seed-borne mosaic virus (PSbMV), and luteoviruses. (BBTMV), PEMV, PSbMV, and luteoviruses had not previously been reported in the country. BBMV, considered earlier of limited distribution and the luteoviruses were found to be prevalent (in 50 and 56% of the surveyed fields, respectively; and with field incidences of 20 and 33%, respectively), whereas the opposite held for BBSV and BYMV. More detailed studies concentrated on the actually important BBMV and the luteoviruses, and on the potentially important BYMV-like isolates.

  The biological indexing of samples revealed considerable variation in symptom severity on test plants among BBMV isolates. Comparison of seven selected Moroccan isolates with isolates from Algeria, Sudan, and Tunisia, revealed a pathogenic variability of the virus on a number of food-legume genotypes. Clusters of isolates differing in virulence could be distinguished as mild, intermediate, and virulent, although they an reacted similarly to the antisera to a Moroccan and a Syrian isolate. When a number of promising ICARDA breeding lines and accessions of faba bean, chickpea, lentil, and pea were tested with the BBMV isolates, different interactions were observed, but all genotypes were found vulnerable to all the isolates investigated, and no immunity could be detected. Some isolates were more pathogenic (often even necrotic) on other food legumes, such as pea and chickpea, than on faba bean. BBMV was found to be seed transmitted in faba bean (at a rate of 1.2%) when occurring on its own, and was detected to be so in chickpea and pea at transmission rates of 0.9 and 0.1%, respectively. Besides transmission by seed, BBMV was found to be transmissible by the curculionid weevils Apion radiolus, Hypera variabilis, Pachytychius strumarius, Smicronyx cyaneus, and the previously reported Sitona lineatus. The latter appeared to be an efficient vector since the first bite was sufficient for acquisition and transmission of the virus, virus retention lasted for at least seven days, and the transmission rate was estimated to be 41%. S.lineatus turned out to transmit BBMV not only from faba bean to the same species, but also to lentil and pea. When searching for natural sources of the virus by testing of 351 samples of food legumes from 24 fields and 102 samples of wild legumes, it was found to occur naturally in chickpea, lentil, and pea, as well as in common bean (Phaseolus vulgaris) in 16, 11, 19, and 16% of the tested samples, respectively; but it was not detected in the samples of wild legumes reported in literature as potential hosts.

  The problem of virus variability emerged and gradually evolved during these studies. It was encountered with BBMV showing a variation of isolates. It particularly holds for the cluster of potyviruses related to BYMV but also for the luteoviruses, where it leads to difficulties in virus identification.

  When testing faba-bean samples, showing luteovirus-like symptoms, in DAS-ELISA with polyclonal antisera to bean leafroll virus (BLRV), beet western yellows virus (BWYV), and subterranean clover red leaf virus (SCRLV), and in TAS-ELISA with two monoclonal antibodies discriminating between BLRV and BWYV, various serological reaction patterns were obtained. This pointed to a considerable variation among the luteovirus isolates which could not be identified as one of the known legume luteoviruses. To enable reliable detection of this group of viruses by the polymerase chain reaction (PCR), a pair of designed oligonucleotide primers were found to specifically amplify a 535-bp fragment of the coat- protein gene of known luteoviruses and of all Moroccan isolates tested. In molecular hybridization tests, selected field isolates showed nucleotide sequence homology among them, and with BLRV, but not with BWYV, although some of them behaved BWYV-like serologically. These results support the idea of the involvement of either deviant strains of known luteoviruses or of (a) completely new faba-bean luteovirus(es).

  On the other hand, BYMV and the closely related clover yellow vein virus (CYVV) could be distinguished by host-range studies including non-legume test species, and by cytopathology and polyacrylamide-gel electrophoresis of their coat proteins. Both viruses could not be distinguished by the N-terminal serology claimed to discriminate between potyviruses. Conflicting reports as to the taxonomic status of the potyviruses infecting legumes showed the need to develop more reliable tools to unambiguously identify these viruses. Recent molecular studies, including the elucidation of nucleotide sequences of legume-potyvirus RNAs, appeared to provide a rational basis for the identification and classification of potyviruses in general. The use of such molecular data in PCR for the distinction of BYMV and CYVV was investigated, and preliminary results showed that a pair of primers could be used in PCR to distinguish between both viruses.

  Tannins in faba beans (Vicia faba L.) : antinutritional properties in monogastric animals
  Jansman, A.J.M. - \ 1993
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; J. Huisman. - S.l. : Jansman - 207
  vicia - vicia faba - tuinbonen - voer - toxische stoffen - toxinen - planten - vicia - vicia faba - faba beans - feeds - toxic substances - toxins - plants

  Condensed tannins are found in coloured-flowering varieties of faba beans ( Viciafaba L.). They are considered as antinutritional factors for nonruminant species. High-tannin hulls of faba beans and isolated tannins were shown to induce a rapid hypertrophy of the parotid glands in rats and increase the secretion of salivary proline-rich proteins with a high affinity for tannins. In this way rats are able to defend themselves against more harmful effects of tannins. The growth performance of chickens on diets containing 300 g/kg of either low-tannin or hightannin faba beans did not differ. In contrast, the apparent ileal and faecal digestibility in pigs of protein and amino acids differed significantly between both types of beans, in favour of the low-tannin beans. Inclusion of hulls of faba beans with either a low or a high tannin content in diets for piglets revealed that tannins in faba beans reduce in particular the apparent faecal digestibility of protein and amino acids and the N balance. No systemic/toxic effects of feeding high-tannin hulls to pigs were found. The activity of trypsin and, to a lesser extent, chymotrypsin was reduced in digesta collected from the small intestine of pigs. It was shown with the 15N isotope dilution technique that about half of the extra protein appearing in ileal digesta and faeces of pigs when feeding faba bean hulls with a high tannin content is of endogenous origin. The other half consists of dietary protein. Tannins from faba beans show some preference to interact with proteins with a high content of proline and histidine. A concept for the effects and mode of action of faba bean tannins in different monogastric animal species is discussed.

  Invloed van de bestrijding van de erwtebladluis (acyrthosiphon pisum) in veldbonen op de aantasting door het topvergelingsvirus
  Tramper, M. ; Wander, J.G.N. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 86 - 92.
  plantenziekten - plantenvirussen - vicia faba - tuinbonen - insecten - plantenplagen - aphidoidea - gewasbescherming - insecticiden - acariciden - mollusciciden - plant diseases - plant viruses - vicia faba - faba beans - insects - plant pests - aphidoidea - plant protection - insecticides - acaricides - molluscicides
  Ontwikkeling van systemen van gedeelde toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen in erwten en veldbonen
  Wijnholds, K.H. ; Zweep, A. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 101 - 106.
  tuinbonen - herbiciden - erwten - pisum sativum - gewasbescherming - vicia faba - faba beans - herbicides - peas - pisum sativum - plant protection - vicia faba
  Teeltfrequentie - effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmais, vlas en zaaiuien = Cropping frequency experiments with peas, field beans, kidney beans, forage maize, flax and onions
  Huiskamp, T. ; Lamers, J.G. - \ 1992
  Lelystad : PAGV (Verslag / PAGV 143) - 82
  nederland - rotaties - groenteteelt - groenten - vlas - erwten - tuinbonen - bonen - maïs - zaai-uien - akkerbouw - veldproeven - proeven op proefstations - netherlands - rotations - vegetable growing - vegetables - flax - peas - faba beans - beans - maize - spring-sown onions - arable farming - field tests - station tests
  In de periode 1979-1990 is op het PAGV te Lelystad onderzoek verricht naar de eventuele teeltfrequentie-effecten bij de gewassen landbouwerwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien. Tevens is gezocht naar de oorzaken achter de gemeten effecten.
  Variability in yield of faba beans (Vicia faba L.)
  Grashoff, C. - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): R. Rabbinge; S.C. van de Geijn. - S.l. : Grashoff - ISBN 9789054850403 - 128
  oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - vicia faba - tuinbonen - water - vochtigheid - droogte - yield increases - yield losses - yields - vicia faba - faba beans - water - humidity - drought

  Yield variability is one of the major problems in growing faba beans. In this thesis, the effect of water supply pattern on yield variability of the crop is studied with experiments in the field and under controlled conditions, and with a simulation model. In a series of field experiments, water shortage during flowering, followed by plenty of water after flowering resulted in 30-200% higher pod retention at early formed nodes, a 7% higher Harvest Index, equal average seed yields (6 t ha -1, 100% d.m.), but a 57% larger seed yield range, compared with plenty of water during and after flowering. In some experiments, mild water shortage during flowering resulted in final seed yields which were significantly higher (0.3-0.6 t ha -1) than with plenty of water both during and after flowering. Water shortage after flowering resulted in yield limitations of more than 3 t ha -1and a 200% larger seed yield range. Crop physiological measurements showed that faba beans have insufficient osmotic adjustment and/or adaptation of cell wall elasticity. Thus, the turgor of young stems and leaves, the expansive growth and the vegetative sink strength decrease already with mild water shortage. The stomatal conductance and photosynthesis decrease only at more severe water shortage. It is argued how this may explain the positive effect of mild water shortage on the dry matter partitioning to reproductive organs. The effects are compared with those found in cotton. In a simulation model the physiological knowledge is implemented and calibrated. The model outcomes correspond with the measured average seed yields and account for up to 80% of the measured yield variation of data sets of several locations in Western Europe. Applying plenty of water after flowering increases the average seed yields with 17%-42% and reduces the standard deviation of the seed yields, a measure for the variability, with 43%-73%. Plenty of water during and after flowering has almost no additional effects. It is shown that the positive effect of mild water shortage during flowering on seed yield has only limited value as a target for crop management. But, plenty of water after flowering is crucial for high and stable seed yields. Model explorations show that a doubling of the rooted depth reduces the seed yield variability with about 30%, but a doubling of the water extraction capacity of the crop does not reduce the yield variability at all. It is concluded that variations in water availability after flowering (i.e. during the grain filling period) are a major factor in yield variability of faba beans in Western Europe. However, when water shortage is eliminated as the limiting factor, yield reducing factors, especially diseases, may be more important than was expected before. It is shown how feasibility studies with the model can support management and breeding research by evaluating 'ideotypes' and conditions for optimum productivity in present and future climate. As an example, some effects of climate change on average yield and yield variability of rain-fed and irrigated crops are assessed.

  Teelt van tuinbonen
  Neuvel, J.J. ; Zwanepol, S. ; Titulaer, H.H.H. ; Stolk, J.H. ; Kraker, J. de - \ 1991
  Lelystad : PAGV [etc.] (Teelthandleiding nr. 33) - 62
  teelt - cultuurmethoden - tuinbonen - vicia faba - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - cultivation - cultural methods - faba beans - vicia faba - field vegetables - cultivation manuals
  Onderzoek naar de mogelijkheden van HPLC bij de bepaling van de samenstelling van tanninen uit Vicia faba bonen
  Venema, D.P. ; Hollman, P.C.H. ; Kleijnen, H.C.H. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.55) - 17
  vicia faba - tuinbonen - tanninen - vloeistofchromatografie - hplc - vicia faba - faba beans - tannins - liquid chromatography - hplc
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden voor de bepaling van de samenstelling van de proanthocyanidines (PA) in Vicia faba bonen.
  Invloed van de hoeveelheid fosfaat en de wijze van toediening op de opbrengst van veldbonenInfluence of the amount of phosphate and the way of application on the yield of field beans
  Timmer, R.D. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 64 - 70.
  toedieningswijzen - gewassen - schatting - tuinbonen - fosformeststoffen - vicia faba - oogstvoorspelling - application methods - crops - estimation - faba beans - phosphorus fertilizers - vicia faba - yield forecasting
  Beregening bij tuinbonen (vicia faba L.) = Irrigation of broad beans
  Neuvel, J.J. ; Geelen, P.M.T.M. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 231 - 234.
  gewassen, groeifasen - tuinbonen - groeistadia - beregening met sproeiers - vicia faba - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - crop growth stage - faba beans - growth stages - sprinkler irrigation - vicia faba - yield increases - yield losses - yields
  Effect van vochtvoorziening in bepaalde groeifasen op de produktie van tuinbonen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.