Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 211

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==universiteiten
Check title to add to marked list
Samenvatting van het jaarverslag van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
Anonymous, - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel
landbouw - economische sociologie - informatieverspreiding - universiteiten - wetenschap - nederland - gelderland - veluwe - agriculture - economic sociology - diffusion of information - universities - science - netherlands
Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, actiegroepen en belangenorganisaties. Deze kunnen bij ons terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.
Massaal in je eentje
Nat, L. van der; Ramaker, R. ; Goud, J.C. - \ 2013
Resource: weekblad voor Wageningen UR 7 (2013)14. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
universiteiten - gelderland - onderwijsmethoden - afstandsonderwijs - internet - colleges (hoorcolleges) - universities - teaching methods - distance teaching - lectures
Gratis vakken, interactief opgezet en gratis te volgen op internet. Steeds meer universiteiten bieden ze aan, ook in Nederland. Toch ziet Wageningen Universiteit haar toekomst online anders.
Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR
Lebbink, S. ; Steuten, C. ; Neefjes, M. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 292) - 42 p.
vrouwen - universiteiten - positie van de vrouw - gelijke behandeling van de vrouw - gelderland - carrièreontwikkeling - carrièreplanning - women - universities - woman - female equality - career development - career planning
Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oorzaken van dit probleem. Tenslotte geven we adviezen voor wat bestuurders en leidinggevenden kunnen doen.
Studeer Effectief
Pilot, A. ; Hout-Wolters, B. van; Ginkel, S.O. van; Jongepier, P. ; Scheijen, W. - \ 2012
Houten, The Netherlands : Noordhoff Uitgevers (Hoger onderwijs reeks ) - ISBN 9789001810030
studie - hoger onderwijs - universiteiten - leren - efficiëntie - studenten - collegestudenten - onderwijs - study - higher education - universities - learning - efficiency - students - college students - education
Studeren in het hoger onderwijs is anders dan leren in het voortgezet onderwijs: je wordt geacht zelfstandig te studeren, meer studiemateriaal te verwerken en ingewikkelde tentamenvragen te beantwoorden. Dit boek biedt aanwijzingen en oefeningen om effectief te studeren. Er wordt o.a. aandacht besteed aan een actieve en bewuste aanpak van de studie. Het boek bevat praktische suggesties, checklists, voorbeelden en oefeningen voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
'Profilering creëert mogelijkheden' : Dies natalis Wageningen UR
Makking, C. ; Kropff, M.J. - \ 2011
De Molenaar 114 (2011)5. - ISSN 0165-4284 - p. 13 - 13.
universiteiten - universitair onderzoek - onderzoeksinstituten - universities - university research - research institutes
De Nederlandse overheid vindt dat universiteiten zich moeten profileren op kerngebieden. "Wageningen Universiteit doet dat al jaren met veel succes", stelde rector magnificus Martin Kropff tijdens de 93e dies natalis van de Wagening Universiteit.
Nieuwe bouwstenen : WURKS-1 onderzoeksprogramma Competentiegericht leren in de groene onderwijskolom
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Wel, M. van der; Boetzkes, P. - \ 2011
Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies - ISBN 9789461730671 - 11
natuur- en milieueducatie - vaardigheidsonderwijs - onderwijsonderzoek - hogere agrarische scholen - middelbaar beroepsonderwijs - voortgezet onderwijs - universiteiten - veluwe - gelderland - nederland - nature and environmental education - competency based education - educational research - agricultural colleges - intermediate vocational training - secondary education - universities - netherlands
Environmental sciences : voorbeelden van onderzoek en onderwijs = Environmental sciences : examples of research and education
Jansen, G.J. ; Cruijsen, C. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR, ESG - 88
milieuwetenschappen - onderzoek - onderwijs - onderzoeksinstituten - universiteiten - jaarverslagen - nederland - environmental sciences - research - education - research institutes - universities - annual reports - netherlands
This annual report provides an overview of the achievements of the Environmental Sciences Group of Wageningen UR in 2010; the facts and figures are complemented by brief accounts of the highlights.
Capacity development in higher education : five years involvement of Wageningen UR with NPT and NFP
Muskens, R. ; Kusters, K. ; Beuming, B.P.J.M. ; Budel, L.L. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085859116 - 86
hoger onderwijs - universiteiten - agrarisch onderwijs - beroepsopleiding - landbouwsector - economische sectoren - waterbeheer - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - landbouwkundig onderzoek - capaciteit - ontwikkeling - internationale samenwerking - onderwijsbeleid - nederland - ontwikkelingslanden - landbouwvoorlichting - gelderland - veluwe - higher education - universities - agricultural education - vocational training - agricultural sector - economic sectors - water management - natural resources - sustainability - educational reform - educational innovation - agricultural research - capacity - development - international cooperation - educational policy - netherlands - developing countries - agricultural extension - gelderland - veluwe
Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034
Bierkens, M.F.P. ; Dik, P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Engelenburg, J. van; Moens, M. ; Peerdeman, K. ; Rooij, G.H. de; Uijlenhoet, R. ; Vernes, R. ; Wille, M. - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 11 (2010). - ISSN 0166-8439 - p. 20 - 23.
waterbeheer - hydrologie - studenten - onderwijsprogramma's - universiteiten - afgestudeerden - geschiedenis - water management - hydrology - students - education programmes - universities - graduates - history
Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze lichting heeft twee hoogleraren voortgebracht en vele promovendi. Beide hoogleraren (Marc Bierkens, Geografische hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, en Remko Uijlenhoet, Hydrologie en Kwantitatief waterbeheer aan Wageningen UR) kozen destijds voor dezelfde studierichting Cultuurtechniek, oriëntatie Hydrologie en waterbeheer. Een goed waterjaar, want na 25 jaar blijken ook de andere hydrologen uit 1984 nog steeds geïnspireerd door water en bekleden gevariëerde functies binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven.
The adventure of greening the University : rol van het studentennetwerk Morgen bij kennisuitwisseling voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs
Voermans, K. ; Hendriksen, A. ; Drunen, M. van - \ 2010
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 265) - ISBN 9789085851967 - 31
kennis - studenten - studentenparticipatie - hoger onderwijs - universiteiten - communicatie - vergroening - bedrijfsvoering - nederland - kennisoverdracht - duurzame ontwikkeling - actor-network theorie - netwerken - knowledge - students - student participation - higher education - universities - communication - greening - management - netherlands - knowledge transfer - sustainable development - actor-network theory - networks
De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van het studentennetwerk Morgen een onderzoeksproject uitgevoerd naar duurzame ontwikkeling binnen universiteiten en hogescholen. Het doel van het project ‘The Adventure of Greening the University’ is om ‘Morgen’ te adviseren hoe het proces van kennisuitwisseling rondom duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs te versnellen.
Samenwerking Wageningen UR met: Sodexo
Noorduyn, L. - \ 2009
Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 24 - 24.
universiteiten - cateringindustrie - samenwerking - innovaties - consumentengedrag - onderzoeksprojecten - systeeminnovatie - universities - catering industry - cooperation - innovations - consumer behaviour - research projects - system innovation
Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met het bedrijfsleven. Op deze pagina een nadere kennismaking met een van deze partners
Veldproeven DuRPh stemmen hoopvol
Haverkort, A.J. - \ 2009
Aardappelwereld 63 (2009)1. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 29.
akkerbouw - aardappelen - veldproeven - genetische modificatie - phytophthora - wetenschappers - universiteiten - arable farming - potatoes - field tests - genetic engineering - scientists - universities
Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de eerste veldproeven uit het onderzoeks-programma DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). Het gaat om proefnemingen waarbij wetenschappers uit Wageningen kijken naar de mogelijkheden van genetische modificatie in de strijd tegen Phytophthora. Hoewel de eerste uitslagen nog maar een begin vormen van het programma, zijn we erg hoopvol over het vervolg
90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
Klep, L.F.M. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
Samenwerking Wageningen UR met: Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
Noorduyn, L. - \ 2008
Syscope Magazine 2008 (2008)20. - p. 11 - 11.
universiteiten - nederland - onderzoeksprojecten - wetenschappelijke samenwerking - universities - netherlands - research projects - scientific cooperation
Wageningen UR werkt in haar onderzoeksprogramma’s samen met andere kennis - instellingen. Zo werkt Wageningen UR samen met de Universiteit van Utrecht bij het ontwikkelen van het welzijnsprogramma op het gebied van gezelschapsdieren
Dreijen Regeneration Study: Professional Academy 2007
Lenzholzer, S. ; Koh, J. ; Meer, E.G. van der - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit - 20
landschapsarchitectuur - stedelijke planning - architectuur - universiteiten - plaatselijke planning - landscape architecture - urban planning - architecture - universities - local planning
This year the students of the “Professional Academy”, a combined theory and design class in landscape architecture, elaborated on a vision on the campus “de Dreijen” in Wageningen. This campus will be left by the university within the coming decade, university functions mainly moving towards the new campus “de Born” in the North of the city. Their “research by design” study brought about very different visions, but they all reflected the main theories learnt about urban sustainability and ecology
International Nutrition in Wageningen : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek
Osendarp, S.J.M. ; Brouwer, I.A. ; Schultink, J.W. ; Briel, T. van den - \ 2008
Voeding Nu 10 (2008)12. - ISSN 1389-7608 - p. 13 - 13.
voedselwetenschappen - voedingsonderzoek - voedingsonderwijs - universiteiten - humane voeding - food sciences - nutrition research - dietetic education - universities - human feeding
Hoe kwam het, dat de naam Wageningen een begrip is geworden in de internationale voedingswereld?
Design and Functioning of International Forestry Curricula: Considerations and Experiences
Schmidt, P. ; Lewark, S. - \ 2008
Joensuu : Joensuu University Press (SILVA publications 5) - ISBN 9789522191861 - 86
bosbouw - leerplan - hoger onderwijs - hogere agrarische scholen - universiteiten - europa - forestry - curriculum - higher education - agricultural colleges - universities - europe
Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles
Hulsink, W. ; Dons, H. - \ 2008
Dordrecht : Springer Verlag (Wageningen UR Frontis Series 24) - ISBN 9781402083365 - 312
regionale ontwikkeling - firma's - bedrijven - investering - industrie - locatietheorie - plaatselijke planning - universiteiten - innovaties - clustering - ondernemerschap - europa - vs - regionale economie - bedrijventerreinen - publiek-private samenwerking - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - regional development - firms - businesses - investment - industry - location theory - local planning - universities - innovations - entrepreneurship - europe - usa - regional economics - business parks - public-private cooperation - knowledge exploitation - knowledge transfer
Silicon Valley and the industrial districts of Italy, where shared identity, superior skills, regional specialization and trust-based networking among local firms have produced dynamic and flexible ecosystems, are inspiring examples of the successful promotion of thriving technology and business clusters. Cluster studies, besides acknowledging (the potential of) concentration and spill-overs in a dynamic network of larger companies and new start-up firms, also pay attention to the importance of investors, universities and other supportive institutions that contribute to the international and longer-term competitiveness of local industry clusters. This book looks at why certain regions are successful in creating an innovative technology cluster (with chapters on Silicon Valley and the Italian Food districts) and why aspiring communities and districts seek to learn from those examples and create an internationally successful region or sector (with chapters on the Dutch Biopartner program to stimulate entrepreneurship in the life sciences, on high-tech Israel and on the Italian Slow Food Movement). In some cases internationally renowned universities and/or research laboratories inspire engineers and scientists to become entrepreneurs and take the lead in cluster development (e.g. in the chapters on Food Valley Wageningen, the Knowledge Pearl Leuven-Flanders and the Scandinavian Oresund cluster). In other cases indigenous flagship firms, collaborating with each other and outsourcing many activities to smaller companies, may act as a region’s catalyst (e.g. in the chapters on Flanders Vegetable Valley, the Dutch horticultural industry and the Defence Diversification Agency in the UK). Chapters on North Carolina’s Research Triangle Park and the recent initiative to stimulate innovativeness in East Netherlands show that also an active government can stimulate emerging clusters by making local resources and funds available (e.g. risk capital, high-quality infrastructure), attracting foreign firms to invest and building ties between the private sector, knowledge institutions and local authorities.
Design and evaluation of digital learning material for academic education in human nutrition
Busstra, M.C. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Pieter van 't Veer; Michael Muller, co-promotor(en): Rob Hartog. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048411 - 192
voeding - voedingseducatie - hoger onderwijs - universiteiten - lesmaterialen - computerondersteund onderwijs - ontwerp - nutrition - nutrition education - higher education - universities - teaching materials - computer assisted instruction - design
E-learning and digital learning materials are becoming more and more popular. Therefore we investigated the value of digital learning material for academic education in Human Nutrition. Five digital modules were developed focusing on for example design, analysis and interpretation of nutrigenomics research, human intervention trials or epidemiological research.
AgroCenter opgericht voor 'duurzaam ondernemen'
Beldman, A.C.G. ; Rotgers, G. - \ 2007
V-focus 4 (2007)6. - ISSN 1574-1575 - p. 13 - 13.
ondernemerschap - universiteiten - onderzoek - kennis - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - netwerken - entrepreneurship - universities - research - knowledge - agricultural education - agricultural colleges - networks
Onderzoeker van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich voorjaar 2007 in het netwerk AgroCenter, dat zich richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden met dit netwerk. Aan een samenwerkng met de agrobusiness wordt nog gewerkt
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.