Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 21 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vergiftiging
Check title to add to marked list
Plantes toxiques pour les animauxd de zoo
Huisman, T.R. ; Hokwerda, J. - \ 2014
VHL Animal Management
dierentuindieren - dierenwelzijn - diervoeding - giftige planten - vergiftiging - diergezondheid - zoo animals - animal welfare - animal nutrition - poisonous plants - poisoning - animal health
Poster met een overzicht van planten die giftig zijn voor (dierentuin)dieren.
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010
Kaag, N.H.B.M. ; Jol, J.G. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2012
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C130/10A) - 24
visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - organo-tinverbindingen - toxiciteit - vergiftiging - littorina littorea - ecotoxicologie - fisheries - shellfish fisheries - organotin compounds - toxicity - poisoning - ecotoxicology
Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever worden vanaf 2009 naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) verzameld. Dit wordt gedaan tijdens de schelpdierbemonsteringen die IMARES in opdfracht van het Ministerie van LNV uitvoert. Bij de Gevlochten Fuikhoorn resulteert TBT in imposex verschijnselen, een gevoeligere parameter dan inetersex.
Planten giftig voor (dierentuin) dieren
Hillen, R. ; Huisman, T.R. - \ 2011
dierentuindieren - dierenwelzijn - diervoeding - giftige planten - vergiftiging - diergezondheid - zoo animals - animal welfare - animal nutrition - poisonous plants - poisoning - animal health
Poster met een overzicht van planten die giftig zijn voor (dierentuin)dieren.
Bodemverontreiniging in de Biesbosch en doorvergiftiging naar kleine zoogdieren
Bosveld, A.T.C. ; Bie, P.A.F. de; Hamers, T. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 654) - 64
bodemverontreiniging - zware metalen - polychloorbifenylen - vergiftiging - sorex araneus - muizen - muridae - fauna - histopathologie - enzymen - nederland - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch - soil pollution - heavy metals - polychlorinated biphenyls - poisoning - sorex araneus - mice - muridae - fauna - histopathology - enzymes - netherlands - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch
In de Biesbosch worden bij overstromingen sedimenten afgezet op landbodem. Hiermee komen verontreinigingen zoals PAK's, PCB's en zware metalen beschikbaar voor de terrestrische voedselketen. Onderzocht is in welke concentraties deze verontreinigingen voorkomen in de landbodem en in hoeverre doorvergiftiging optreedt naar kleine zoogdieren. De voornamelijk planten en zaden etende woelmuis en de op bodemfauna (o.a. regenwormen) foeragerende bosspitsmuis zijn onderzocht. Dieren uit regelmatig overstroomde gebieden blijken hogere concentraties verontreinigingen in hun lichaam te hebben en vertonen duidelijke effecten op cytochroom P450 enzymfuncties (o.a. EROD). Daarnaast treden bij deze dieren in sommige gevallen ook effecten op in verschillende organen (lever, nier, gonaden) of op het lichaamsgewicht.
Wormengif bedreigt mestfauna : Oproep voor meer onderzoek
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Siepel, H. - \ 2001
De Levende Natuur 102 (2001)6. - ISSN 0024-1520 - p. 278 - 279.
mest - dierlijke meststoffen - antiparasitica - anthelmintica - wormen - veterinaire helmintologie - veterinaire parasitologie - veterinaire producten - geneesmiddeluitscheiding - verontreiniging - vergiftiging - toxische stoffen - toxiciteit - geneesmiddeltoxiciteit - fauna - voedselketens - natuurbescherming - ecotoxicologie - natuur - biodiversiteit - ecologie - ontworming - manures - animal manures - antiparasitic agents - anthelmintics - helminths - veterinary helminthology - veterinary parasitology - veterinary products - drug excretion - pollution - poisoning - toxic substances - toxicity - drug toxicity - food chains - nature conservation - ecotoxicology - nature
Veldwaarnemingen wijzen erop dat ontwormingsmiddelen zeer algemeen worden gebruikt in de veehouderij, en dat de mestgelieerde fauna in het veld verarmt, ook in natuurterreinen (grazers; ruitersport). Een inventarisatie van de gebruikte middelen en toedieningswijzen, de ecotoxicologische risico's voor de mestfauna (vele soorten arthropoden, waaronder vliegen, kevers en mijten) en daarvan afhankelijke schakels in de voedselketen, en een oproep voor meer onderzoek
Depressoes e suicídios causados pelo uso de pesticidas no cultivo de fumo no Estado do Paraná
Smits, N.M. - \ 2000
Wageningen : Wetenschapswinkel (Resumo do relatório / Universidade de Wageningen, Wetenschapswinkel 157) - ISBN 9789067545914 - 10
zelfmoord - pesticiden - toxicologie - vergiftiging - tabak - boeren - brazilië - suicide - pesticides - toxicology - poisoning - tobacco - farmers - brazil
Suicide and depression resulting from exposure to pesticides among tobacco farmers in Paran , Brazil : a pilot study
Smits, N.M. - \ 2000
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 156) - ISBN 9789067545907 - 68
zelfmoord - pesticiden - toxicologie - tabak - brazilië - vergiftiging - suicide - pesticides - toxicology - tobacco - brazil - poisoning
Prunusbestrijding met behulp van bosmaaiersproeiers
Schaafsma, A.H. ; Rotteveel, K. - \ 1989
Nederlands Bosbouwtijdschrift 61 (1989)4. - ISSN 0028-2057 - p. 122 - 125.
struikenmaaiers - chemische bestrijding - profielverspaningsmachines - ddt - bosbouw - lindaan - pesticiden - vergiftiging - spuiten - bomen - prunus serotina - brush cutters - chemical control - chipping headrigs - forestry - lindane - pesticides - poisoning - spraying - trees
Biological control of the satin moth with pheromones and baculoviruses
Grijpma, P. ; Persoons, C. ; Peters, D. ; Vlak, J.M. - \ 1985
Wageningen : De Dorschkamp - 18
lokstoffen - lokken - lokaas - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - chemische bestrijding - ziekten - bosschade - bosplagen - bosbouw - insectenplagen - insecten - geïntegreerde bestrijding - lepidoptera - feromonen - gewasbescherming - vergiftiging - virussen - leucoma salicis - attractants - baiting - baits - biological control - biological control agents - chemical control - diseases - forest damage - forest pests - forestry - insect pests - insects - integrated control - pheromones - plant protection - poisoning - viruses
Biological control of the satin moth with pheromones and baculoviruses : project report 1983 European R&D Programma : wood as a renewable raw material
Grijpma, P. ; Persoons, C. ; Peters, D. - \ 1984
Wageningen : Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 377) - 22
lepidoptera - bosbouw - geïntegreerde bestrijding - biologische bestrijding - bosplagen - ziekten - chemische bestrijding - vergiftiging - feromonen - lokaas - lokken - bosschade - insecten - insectenplagen - gewasbescherming - lokstoffen - virussen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - leucoma salicis - forestry - integrated control - biological control - forest pests - diseases - chemical control - poisoning - pheromones - baits - baiting - forest damage - insects - insect pests - plant protection - attractants - viruses - biological control agents
Exploitation, natural regeneration and increment
Jonkers, W.B.J. - \ 1984
[Paramaribo] : Universiteit van Suriname - 17
klimplanten - snijden - bosbouw - ringen van bomen (girdling) - natuurlijke verjonging - vergiftiging - selectiesysteem - selectiekap - grondvoorbereiding - suriname - bomen - climbing plants - cutting - forestry - girdling - natural regeneration - poisoning - selection system - selective felling - site preparation - trees
Verslag van een studiereis naar Noorwegen ten behoeve van het bastkever-feromoononderzoek, 7 - 14 Juni 1982
Grijpma, P. - \ 1982
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 320) - 16
bosschade - insecten - insectenplagen - scolytidae - gewasbescherming - afweermiddelen - feromonen - plantenplagen - bosbouw - chemische bestrijding - vergiftiging - lokaas - lokken - onderzoek - noorwegen - forest damage - insects - insect pests - plant protection - repellents - pheromones - plant pests - forestry - chemical control - poisoning - baits - baiting - research - norway
Effectiviteit van Racemisch en (+)-Disparlure voor het vangen van mannetjesvlinders van de plakker (Lymantria dispar L.) in twee valtypen : een onderzoek naar de werking van sexferomonen voor de bestrijding van de plakker
Groenendijk, E.M.C. - \ 1982
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 302) - 84
bosbouw - chemische bestrijding - vergiftiging - feromonen - lokaas - lokken - lymantriidae - bombycidae - gewasbescherming - lokstoffen - bosschade - insecten - insectenplagen - forestry - chemical control - poisoning - pheromones - baits - baiting - plant protection - attractants - forest damage - insects - insect pests
Schadelijke effekten van geinhaleerd sojastof of - eiwit op mens en dier
Anonymous, - \ 1976
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3942)
luchtverontreiniging - bibliografieën - bijproducten - pletmolens - stof - geneeskunde - oliekoeken - vergiftiging - ademhalingsziekten - diergeneeskunde - air pollution - bibliographies - byproducts - crushing mills - dust - medicine - oilseed cakes - poisoning - respiratory diseases - veterinary science
Nitrosamine in food and plants
Anonymous, - \ 1976
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3930)
aminen - dierlijke producten - bibliografieën - voedsel - voedingsmiddelen - neoplasma's - stikstof - planten - vergiftiging - eiwit - eiwitgehalte - toxische stoffen - toxinen - oncologie - amines - animal products - bibliographies - food - foods - neoplasms - nitrogen - plants - poisoning - protein - protein content - toxic substances - toxins - oncology
Toxiciteit van solanum nigrum
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3844)
bibliografieën - fytotoxinen - planten - vergiftiging - solanaceae - toxinen - bibliographies - phytotoxins - plants - poisoning - toxins
Lood vergiftiging = Lead poisoning
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3820)
toxische stoffen - anorganische verbindingen - lood - diergeneeskunde - jachtvogels - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - vergiftiging - jachtdieren - dierziekten - plagen - bibliografieën - toxic substances - inorganic compounds - lead - veterinary science - game birds - environment - pollutants - pollution - adverse effects - poisoning - game animals - animal diseases - pests - bibliographies
Vicia faba toxiciteit : favisme
Anonymous, - \ 1974
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3601)
bibliografieën - plantkunde - tuinbonen - voedselvergiftiging - fytotoxinen - vergiftiging - vicia faba - bibliographies - botany - faba beans - food poisoning - phytotoxins - poisoning
Iedere hap een verkeerde stap?
Koeman, J.H. ; Hautvast, J.G.A.J. - \ 1974
Wageningen : LH - 44
voedselvergiftiging - toxicologie - voedselbesmetting - vergiftiging - voedingswaarde - voedsel - voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - food poisoning - toxicology - food contamination - poisoning - nutritive value - food - foods - food composition - quality - properties
Nitraatvergiftiging bij rundvee als gevolg van hoge nitraatgehalten in graslandprodukten
Willemsen, W. - \ 1972
Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 6) - 21
plantkunde - rundvee - voer - kunstmeststoffen - graslanden - mest - nederland - plantenvoeding - vergiftiging - toxische stoffen - diergeneeskunde - voedergrassen - botany - cattle - feeds - fertilizers - grasslands - manures - netherlands - plant nutrition - poisoning - toxic substances - veterinary science - fodder grasses
Nitraatvergiftiging bij rundvee door stoppelknollen in 1966 : verslag van een enquete
Velde, H.A. te; Wieling, H. - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 138) - 22
brassica campestris var. rapa - rundvee - nederland - vergiftiging - wortelgewassen - rapen - diergeneeskunde - cattle - netherlands - poisoning - root crops - turnips - veterinary science
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.