Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energielandschap ontwikkeling in studio operationele planning : 2010-2012 Community of Practice (CoP) Valorisatie bio-massa uit natuur & landschap
  Knaap, W.G.M. van der; Meulen, T.J.E. van der - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - 35
  landgebruiksplanning - duurzame energie - regionale planning - regionale ontwikkeling - bio-energie - biobased economy - vestigingsplaats van de productie - kosten-batenanalyse - veluwe - gelderland - land use planning - sustainable energy - regional planning - regional development - bioenergy - biobased economy - location of production - cost benefit analysis - veluwe - gelderland
  Duurzame energie is direct verbonden aan een bepaalde locatie. Deze locatie wordt beïnvloed door vele uiteenlopende ruimtelijke en natuurlijke aspecten. We kunnen daarom vaststellen dat duurzame energie afhankelijk is van de ruimtelijke organisatie van een betreffende locatie. In dit verslag wil de leerstoelgroep landgebruiksplanning van Wageningen Universiteit een bijdrage leveren aan het KIGO-project door een planproces te beschrijven voor het ontwikkelen van een energielandschap. Het verslag biedt inzicht in hoe ruimtelijke planners de ruimtelijke organisatie van een bepaald gebied of regio trachten te begrijpen. Via een analyse van een gebied wordt een plan ontwikkeld onderbouwd met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methodes, zoals de SWOT-analyse, multicriteria analyse en een Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse (MKBA)
  Establishment approval in international trade of animal products
  Rau, M.L. ; Ge, L. ; Valeeva, N.I. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - 37
  agrarische handel - dierlijke producten - export - vestigingsplaats van de productie - transparantie - markten - internationale handel - agricultural trade - animal products - exports - location of production - transparency - markets - international trade
  This report provides an overview of different approaches of establishment approval as well as its implementation and organisation in international agrifood trade. The focus is on animal products as establishment approval is particularly used for exporting these products. Based on trade data, 8 countries are selected, which are important markets for EU exporters in general and Dutch exporters in particular, for a comparative analysis on their approaches to establishment approval: China, Hong Kong, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Korea and the United States. In the analysis, we differentiate requirements and conformity assessments for establishments approval at the country level and at the firm level. For both levels, we collect and compare the respective information, which includes information about transparency and the organisation of establishment approval. The main source of information are the official websites of the respective importing countries, the EU as well as the Netherlands.
  Projectrapportage Cooperatief pootvis productiecentrum voor de Nederlandse mariene viskweek sector
  Poelman, M. ; Rurangwa, E. ; Hofman, A.R.T. ; Dubbeldam, M. ; Broekhoven, B. van - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004A/12) - 57
  visproductie - vestigingsplaats van de productie - tarbot - tong (vis) - kweekvis - haalbaarheidsstudies - fish production - location of production - turbot - dover soles - farmed fish - feasibility studies
  Het doel van dit project is het demonstreren van de haalbaarheid van een coöperatief productiecentrum voor tarbot en tong pootvis ten behoeve van de Nederlandse platviskweek sector. De rapportage gaat voornamelijk in op de kennisvragen m.b.t. de kosten en de technische haalbaarheid van een pootvis productiesysteem.
  Staalkaarten stadslandbouw+; ontwikkelstrategieën om te komen tot stadslandbouw in Almere Oosterwold
  Jansma, J.E. ; Veen, E.J. ; Dekking, A.J.G. ; Vijn, M.P. ; Sukkel, W. ; Schoutsen, M.A. ; Visser, A.J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 63
  stadslandbouw - haalbaarheidsstudies - vestigingsplaats van de productie - zuidelijk flevoland - urban agriculture - feasibility studies - location of production - zuidelijk flevoland
  Dit rapport verkent de vraag hoe stadslandbouw economisch, ecologisch en sociaal gezien kan bijdragen aan de ambities van Almere Oosterwold. De vraag concentreert zich rond mogelijke bedrijfstypen, mogelijke verbindingen met de stad, organisatievormen en mogelijke locaties. Maar het is ook belangrijk meer te weten over randvoorwaarden, kansen en potentiële belemmeringen van het beoogde productieve landschap. En uiteindelijk de kernvraag, wat wordt de ontwikkelingsroute naar stadslandbouw in Almere Oosterwold.
  Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw.
  Koopmans, C. ; Knijff, A. van der; Marlet, G. ; Ruijs, M.N.A. ; Smit, P.X. ; Stokkers, R. ; Willebrands, D. ; Woerkens, C. van - \ 2011
  Amsterdam : SEO, LEI Wageningen UR en Atlas voor gemeenten (SEO-rapport 2011-22) - ISBN 9789067336048 - 114
  tuinbouw - bloembollen - glastuinbouw - landgebruiksplanning - vestigingsplaats van de productie - kosten-batenanalyse - bollenstreek - westland - horticulture - ornamental bulbs - greenhouse horticulture - land use planning - location of production - cost benefit analysis - bollenstreek - westland
  Het bouwen van woningen in de Bollenstreek is maatschappelijk rendabel als de bollenteelt geleidelijk wordt verplaatst. Woningbouw in het Westland is mogelijk rendabel als het om extra woningen gaat. Dat blijkt uit een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) van een toekomst waarin in 2040 een kwart van de huidige ‘greenports’ wordt gebruikt voor woningbouw. Het gaat bij de verplaatsing in het Westland om 1000 hectare tuinbouwgrond en in de Bollenstreek om 500 hectare. Voor de kosten en baten is van belang wat er gebeurt met de tuinbouwactiviteiten. Daarom zijn drie beleidsalternatieven onderzocht: 1. Er wordt elders binnen de Randstad ruimte voor tuinbouw gecreëerd; 2. Er wordt buiten de Randstad ruimte gecreëerd; 3. Er wordt geen extra ruimte gecreëerd en er moet gebruik worden gemaakt van al beschikbare ruimte.
  PrimAviera onder de loep; Perspectief vestigingslocatie glastuinbouw
  Ruijs, M.N.A. ; Groot, N.S.P. de; Zwart, H.F. de; Voogt, W. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - ISBN 9789086154258 - 50
  kassen - tuinbouwbedrijven - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - planning - vestigingsplaats van de productie - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - kastechniek - bestemmingsplannen - greenhouses - market gardens - regional development - regional policy - planning - location of production - agricultural research - greenhouse horticulture - greenhouse technology - zoning plans
  In opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN) is een deskstudie uitgevoerd naar de glastuinbouwlocatie PrimAviera als vestigingsplaats voor ondernemers in de glastuinbouw. De studie omvat een SWOT-analyse van PrimAviera, waarbij de locatie is beoordeeld op verschillende duurzaamheidsaspecten. Bijzondere aandacht is besteed aan de energie, CO2 en watervoorziening. De studie levert bouwstenen op voor SGN in zijn communicatie naar belangstellende ondernemers. A desk study commissioned by Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN) has been carried out to evaluate the greenhouse horticulture park PrimAviera as a potential business location for greenhouse horticulture professionals. The study consists of a SWOT analysis assessing PrimAviera on the basis of various aspects of sustainability. Particular attention was paid to provisions for energy, CO2, and water. The study provides SGN with a foundation for communication with interested entrepreneurs.
  Gevolgen van het afschaffen van dierrechten
  Baltussen, W.H.M. ; Bont, C.J.A.M. de; Ham, A. van den; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. ; Luesink, H.H. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - ISBN 9789086154418 - 68
  intensieve veehouderij - veestapelstructuur - mest - dierlijke meststoffen - emissie - vestigingsplaats van de productie - regionale planning - economische analyse - intensive livestock farming - herd structure - manures - animal manures - emission - location of production - regional planning - economic analysis
  This report answers the questions expressed in a motion Polderman. This motion asks about the consequences of abolishing the existing pig and poultry rights (animal production rights). In this study, we first address the creation of these production rights in the framework of the mineral policy (or manure policy) and the significance of these rights. Then insight is provided about the expected development of the extent of pig and poultry farming, bases on the situation whereby animal production rights and the milk quota end in 2015. The environmental impact is also calculated. The questions posed by Mr. Polderman are answered on the basis of these analyses.
  Naar buiten! To the Great Outdoors : groen- en recreatiewensen van internationale kenniswerkers in Nederland
  Veer, P.M. ; Luttik, J. - \ 2010
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] (Alterra-rapport 1940) - 114
  locatietheorie - vestigingsplaats van de productie - kennis - recreatiegebieden - recreatievoorzieningen - openluchtrecreatie - kwaliteit van het leven - recreatie in de stad - nederland - location theory - location of production - knowledge - amenity and recreation areas - recreational facilities - outdoor recreation - quality of life - urban recreation - netherlands
  Deze studie verkent de relaties tussen het vestigingsklimaat voor internationale kennisintensieve bedrijven en groen/blauwe landschapsservices. De beschikbaarheid en kwaliteit van werknemers is de dominante factor bij de locatiekeuze van de genoemde bedrijven. Dit maakt de Quality of Living (QoL) in stad of regio indirect tot een belangrijke vestigingsfactor. Welke plaats nemen stedelijk groen en recreatiemogelijkheden in binnen de QoL-factoren? De kern van deze studie bestaat uit een enquête gehouden onder 229 internationale kenniswerkers in Nederland verdeeld over drie gebieden. De resultaten geven aan dat QoL een belangrijke factoren is bij het kiezen van de woonlokatie. De respondenten vinden het belangrijk dat er groene voorzieningen zijn in hun directe woonomgeving. Wandelen, en fietsen zijn de meest populaire recreatieve bezigheden in de openlucht. Voor deze activiteiten zijn geen speciale voorzieningen nodig. Wèl hoogwaardige groene netwerken in de stad met verbindingen naar buiten. Hardlopen, joggen, balsporten en zwemmen worden vaak genoemd. Golf en ‘extreme duursporten’ komen weinig voor. De respondenten missen in Nederland stadsparken, natuur, bergen, heuvels, rust, ruimte en wildernis.
  Space and economics : An introduction to regional economics
  Heijman, W.J.M. ; Schipper, R.A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic (Mansholt publication series vol. 7) - ISBN 9789086860975 - 266
  regio's - economie - locatietheorie - vestigingsplaats van de productie - geografische verdeling - economische theorie - ruimtelijke evenwichtsanalyse - productie - firma's - europa - regionale economie - regions - economics - location theory - location of production - geographical distribution - economic theory - spatial equilibrium analysis - production - firms - europe - regional economics
  The subject area Regional Economics is becoming more and more topical. This means that in economic analyses the production factor 'space' is of increasing importance. This study book aims to integrate space in the area of General Economics in an analytical way. Models and their applications play a major role in the book's approach. The subject of regional economics contains two broad fields. The first is the theory of location, including the basic principles of the economic theory of land use, which has a microeconomic character. The second subject is regional economic development, including spatial equilibrium theory, which is mainly macroeconomic in nature. In the book, both fields will be elaborated in detail. Basic principles of economics are included as background information in order to study the latter advanced subjects addressed in the book. Another important feature of the book is its European character which is rather unique. In fact the majority of the applications here are from Europe. Regional statistical data and maps available in Eurostat have been used abundantly. The spreadsheet programme Excel is used as a convenient tool for the computation of model results. The description of major applications of Excel is included in the book, which makes it self contained.
  Landschap als blinde vlek : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven
  Luttik, J. ; Breman, B.C. ; Bosch, F.J.P. van den; Vreke, J. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 99) - 70
  landschap - kwaliteit - vestigingsplaats van de productie - infrastructuur - ruimtelijke economie - landscape - quality - location of production - infrastructure - spatial economics
  Ruimtelijke vestigingsfactoren zijn altijd al belangrijk geweest bij de locatiekeuze van bedrijven. Waar vroeger de nabijheid van grondstoffen belangrijk was, ligt de nadruk nu meer op infrastructuur, clusters en Quality of life (leefomgevingkwaliteit). Het relatieve belang van alle vestigingsfactoren verschilt sterk per type bedrijf en bedrijfsactiviteit. Landschappelijke kwaliteit speelt indirect een rol; voor bedrijven in de kenniseconomie is de beschikbaarheid van kenniswerkers belangrijk. Kenniswerkers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun woonomgeving, waar een aantrekkelijk landschap deel van uitmaakt. Er gaapt een kloof tussen de werelden van landschap en buitenlandse bedrijven. In de 'groene' wereld is weinig kennis over en begrip voor bedrijven, terwijl in de economische wereld het omgekeerde geldt. Voor het bedrijfsleven en bijbehorende instanties is het landschap vaak een blinde vlek. Trefwoorden: Landschap, Quality of life, Expats, Locatietheorie
  On Nash equilibria of a competitive location problem
  Sáiz Pérez, M.E. ; Hendrix, E.M.T. ; Pelegrin, B. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University (Working paper / Mansholt Graduate School of Social Sciences : Discussion paper ) - 11
  bedrijven - firma's - vestigingsplaats van de productie - locatietheorie - optimalisatie - evenwicht - marktconcurrentie - locatie - businesses - firms - location of production - location theory - optimization - equilibrium - market competition - location
  Opschaling van melkveehouderij heeft ruimtelijke effecten; Kan extra belasting van plattelandswegen worden ondervangen?
  Rienks, W.A. ; Galama, P.J. ; Hermans, C.M.L. ; Jaarsma, C.F. - \ 2009
  Spil 2009 (2009)2/3. - ISSN 0165-6252 - p. 31 - 35.
  melkveehouderij - grote landbouwbedrijven - plattelandswegen - verkeer - landbouwwerktuigen - verkeersveiligheid - perceelsgrootte (landbouwkundig) - vestigingsplaats van de productie - dairy farming - large farms - rural roads - traffic - farm machinery - traffic safety - field size - location of production
  Ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan snel. Schaalvergroting is een belangrijke trend. Dat leidt enerzijds leidt tot steeds grotere bedrijven, daarnaast zijn tractoren en landbouwmachines langzaam maar zeker groter en breder geworden. Beide ontwikkelingen hebben consequenties voor het gebruik van plattelandswegen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke gevolgen schaalvergroting in de melkveehouderij heeft op het plattelandsverkeer. De bijdrage is bedoeld voor beleidsmakers en adviseurs die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, milieu en verkeer
  Overlast van een mengvoederbedrijf : onderzoek naar mogelijke geuroverlast en gezondheidsrisico's door stofemissies voor omwonenden van de firma de Heus in Ravenstein
  Essers, S. ; Hofschreuder, P. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 241) - ISBN 9789085850830
  vestigingsplaats van de productie - voer - luchtverontreiniging - geurstoffen - meting - stedelijke gebieden - location of production - feeds - air pollution - odours - measurement - urban areas
  Het actiecomité ‘Het kan Heus beter’ protesteert al jaren tegen de stank- en geluidsoverlast van veevoederfabriek De Heus in Ravenstein. Een Beschikking van de provincie is door de Raad van State vernietigd. De Stichting Belangengroep Stad Ravenstein vroeg de Wetenschapswinkel om een onderzoek. Dat werd uitgevoerd door de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit. Er zijn in het onderzoek twee scenario’s doorgerekend met verschillende productiehoeveelheden geperst voer en verschillende schoorsteenhoogtes
  Investeren in landschapskwaliteit : de toekomstige vraag naar mooie landschappen om in te wonen, te werken en te ontspannen
  Luttik, J. ; Veeneklaas, F.R. ; Vreke, J. ; Boer, T.A. de; Berg, L.M. van den; Luttikhuizen, P. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 75) - 66
  landschap - landschapsarchitectuur - kwaliteit - vestigingsplaats van de productie - investering - huisvesting - openluchtrecreatie - nederland - landschapsanalyse - buitenlanders - landscape - landscape architecture - quality - location of production - investment - housing - outdoor recreation - netherlands - landscape analysis - foreigners
  De vraag is welke investeringen in landschapskwaliteit ertoe bijdragen dat Nederland in de toekomst een aantrekkelijke woon-, werk-, en daarmee ook vestigingsplaats vormt. Deze studie: • verkent de maatschappelijke vraag naar aantrekkelijke landschappen in 2040, aan de hand van de verwachte vraag naar vormen van wonen, recreatie, wellness en internationale werkgelegenheid die gebaat zijn bij een aantrekkelijk landschap; • ontwerpt in aansluiting daarop, bij wijze van voorbeeld, het profiel ‘Wellness’; onder een profiel verstaan we een combinatie van een ruimtegebruiksvorm en de bijbehorende wensen/eisen voor het omringende landschap); • werkt voor het profiel ‘Wellness’ - voor een bepaalde plek in Nederland (Montferland) - uit welke investeringen in landschapskwaliteit er nodig zijn om vraag (profiel) en aanbod (landschap) met elkaar in overeenstemming te brengen.
  Megastallen in beeld
  Gies, E. ; Os, J. van; Hermans, T. ; Olde Loohuis, R.J.W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1581) - 45
  grote landbouwbedrijven - veehouderij - intensieve veehouderij - regionale planning - landbouwondernemingen - veehouderijbedrijven - veehouderij op grote schaal - nederland - inventarisaties - vestigingsplaats van de productie - large farms - livestock farming - intensive livestock farming - regional planning - farm enterprises - livestock enterprises - large scale husbandry - netherlands - inventories - location of production
  In zeer korte tijd zijn cijfers, feiten en beelden over megastallen bij elkaar gebracht. Dit op verzoek van VROM. Want waar hebben we het over, als we praten over megastallen, staan ze al in Nederland, en zo ja, waar, hoe zien ze eruit, is er al iets te zeggen over toekomstige ontwikkelingen, wat zijn de gevolgen voor het milieu en de kwaliteit van het landschap. Vragen, die beantwoord moesten worden n.a.v. Kamervragen
  Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.
  Berkum, S. van; Hoste, R. ; Stokkers, R. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086150946 - 52
  agrarische economie - landbouwindustrie - vestigingsplaats van de productie - boeren - kapitaalvennootschappen - overheidsbeleid - ondernemerschap - nederland - locatie - agricultural economics - agribusiness - location of production - farmers - companies - government policy - entrepreneurship - netherlands - location
  Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische vestigingsfactoren vast en de (mogelijke) motieven voor vertrek naar het buitenland. De geïnterviewde bedrijven geven een overwegend positief beeld van Nederland als vestigingsplaats, maar zien ook minpunten. De overheid speelt een belangrijke rol bij de vestigingsvoorwaarden, onder andere op het gebied van logistiek, ruimtelijke ordening, regelgeving, kennisontwikkeling en - verspreiding. This report analyses the factors determining the location of Dutch agribusiness. The research is based on three case studies: the bulb chain, the pig production chain and trade businesses. The study determines the critical factors of business location and (possible) reasons for moving overseas. The interviewed farmers and companies view the Netherlands as a favourable business location, but also note negative issues. The state plays an important role in the business conditions in The Netherlands, among others in the area of logistics, spatial planning, rules, knowledge development and knowledge dissemination.
  Agrocentrum Amsterdam : ontwerpen voor agroparken in havengebieden
  Broeze, J. ; Steekelenburg, M.G.N. van; Smeets, P.J.A.M. - \ 2006
  Utrecht : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : serie achtergrondrapporten nr. 05.2.106) - ISBN 9789050592680 - 73
  tuinbouw - varkenshouderij - vestigingsplaats van de productie - havens - industrieterreinen - haalbaarheidsstudies - mestverwerking - horticulture - pig farming - location of production - harbours - industrial sites - feasibility studies - manure treatment
  In de afgelopen twee jaren heeft Alterra gekeken naar de haalbaarheid van de vestiging van een agropark in het havengebied van Amsterdam. Kern van zo'n agrocentrum is het onderbrengen van varkenshouderij, glastuinbouw in stedelijk gebied, gecombineerd met veevoerproductie, mestverwerking en biogasproductie. Championteelt en viskweek zijn daarbij ook opties
  Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares
  Iepema, G. ; Baars, T. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (Bioveem rapport 10) - 23 p.
  biologische landbouw - melkveehouderij - regio's - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - input van landbouwbedrijf - vestigingsplaats van de productie - innovaties - organic farming - dairy farming - regions - sustainability - indicators - farm inputs - location of production - innovations
  In het project Bioveem worden een aantal nieuwe meetlatten ontwikkeld, die raken aan de intenties van de biologische landbouw. Met deze meetlatten kunnen de deelnemende bedrijven onderling vergeleken worden op andere vlakken danbedrijfseconomische cijfers en technische kengetallen. De eerste meetlat die is ontwikkeld en getoetst, is die van de externe hectares. Deze meetlat raakt aan de intentie van een regionale productie en aan doelen zoals bedrijfsindividualiteit. Bij deberekening van de externe hectares wordt aan- en afvoer van strooisel, voer en mest op een bedrijf uitgedrukt in hectares. Op basis van de meetlat kan inzicht ontstaan over de hoeveelheid melk die zonder aanvoer van buiten per hectare kan wordengeproduceerd. Daarnaast kan de berekening van de externe hectares dienen als hulpmiddel in de discussie welke intensiteit met het oog op milieubelasting en afwenteling op systemen elders is gewenst. De berekening maakt namelijk inzichtelijk wat deecologische afwenteling van een bedrijf is. In dit rapport wordt de methode voor het berekenen van dit kengetal gepresenteerd. Vervolgens worden de resultaten van deze berekening op de Bioveembedrijven op een rij gezet.
  Bol van de bedrijvigheid? : een marktanalyse van agrarische bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland
  Bremmer, J. ; Knijff, A. van der - \ 2005
  Den Haag : LEI (LEI Vensterrapport 4019400) - 35
  tuinbouw - clustering - concentratie van de productie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - ondernemerschap - vestigingsplaats van de productie - horticulture - clustering - concentration of production - farm development - entrepreneurship - location of production
  Dit rapport bevat aanbevelingen aan de hand waarvan de regio Holland Rijnland stappen kan ondernemen om bedrijven aan te zetten tot vestiging op nieuwe agrarische bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland
  Verkassende westlanders : Motieven en vestigingsfactoren van verplaatsende westlandse telers
  Reijnders, C.E. ; Ruijs, M.N.A. ; Poot, E. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086150342 - 87
  kwekers - vestigingsplaats van de productie - motivatie - nederland - glastuinbouw - zuid-holland - westland - growers - location of production - motivation - netherlands - greenhouse horticulture - zuid-holland - westland
  Dit rapport geeft de motieven en vestigingsfactoren van verplaatsende Westlandse telers weer. De belangrijkste drijfveer voor verplaatsing is bedrijfsontwikkeling. Locaties op grote afstand van de huidige vestigingsplaats vallen om sociale redenen snel af. Binnen het overgebleven zoekgebied bepalen kavel, productieomstandigheden, gemeente en cluster de locatiekeuze. Bij verplaatsing hebben telers behoefte aan ondersteuning door overheden. Daarnaast wensen zij van vooral gemeenten een duidelijke en transparante opstelling ten aanzien van glastuinbouwvestiging. This report presents the motives and factors determining the chosen location of relocating Westland growers. The most important motive for relocating is business development. New locations at great distances from the current location are generally dismissed for social reasons. Within the remaining search area, the choice of location is determined by the plot, the production conditions, the municipality and the cluster. Relocating growers need support from government bodies. They would also welcome a clear, transparent attitude from municipalities in particular with regard to the establishment of greenhouse horticultural enterprises there.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.