Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 69

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Evaluatie stroboscooplampen en FishTrack bij gemaal Offerhaus : stroomafwaartse migratie
  Kroes, M.J. ; Boer, M. de; Winter, H.V. - \ 2013
  Utrecht : Tauw, BU Meten, Inspectie & Advies - 63
  vismigratie - european eels - lampen - diergedrag - geleiding - mortaliteit - pompstations - polders - friesland - fish migration - european eels - lamps - animal behaviour - guidance - mortality - pumping stations - polders - friesland
  Het onderzoeksproject heeft de volgende vraagstellingen: - Hoe is de toepassingsefficiëntie van de beide systemen (FishTrack en stroboscoop lampen) ten behoeve van visweren en visgeleiding bij gemalen voor schieraal? - Wat zijn de daarbij behorende waterhuishoudkundige en visecologische uitgangspunten en randvoorwaarden? - Hoe is de technische toepasbaarheid bij bestaande (Nederlandse) grote én kleine gemalen en wat is de kostenefficiëntie per systeem in zowel een grootschalige als kleinschalige toepassing? Doel daarbij is het verbeteren van de passeerbaarheid van gemalen, zodat schade en sterfte onder passerende (trek)vissen, en dan voornamelijk van de met uitsterven bedreigde Aal, aanzienlijk verminderd wordt.
  Telemetry study on migration of river lamprey and silver eel in the Hunze and Aa catchment basin
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Schollema, P.P. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C012/13) - 26
  lampetra fluviatilis - visstand - aquatische ecologie - waterlopen - waterstand - vissen - vismigratie - drenthe - lampetra fluviatilis - fish stocks - aquatic ecology - streams - water level - fishes - fish migration - drenthe
  Rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een belangrijke indicatorsoort voor zowel water (kaderrichtlijn) als natuur (habitatrichtlijn). De Drentsche Aa herbergt een van de weinige locaties (Gasterensche Diep) in Nederland waar het paaien van rivierprik is bewezen. Eén van de gestelde doelen voor de Drentsche Aa is om de populatie rivierprikken uit te breiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de knelpunten die zich voordoen voor rivierprik. Een van de mogelijke knelpunten zou kunnen zijn dat er dode bomen in het Gasterensche Diep zijn gelegd om de waterstanden in de beek te verhogen. Tijdens de winter van 2009-2010 en 2011-2012 is met behulp van VEMCO telemetrie technieken het succes van de stroomopwaarste migratie van 53 rivierprikken onderzocht
  Onderzoek naar vismigratie en voedsel voor schelpdieren in Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Winter, H.V. ; Schellekens, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C022/13) - 34
  vismigratie - wateraanvoer - volkerak-zoommeer - vissen - zoet water - zout water - schaaldieren - aquatische ecologie - oosterschelde - fish migration - water advance - volkerak-zoommeer - fishes - fresh water - saline water - shellfish - aquatic ecology - eastern scheldt
  Voor het project Green Deal Oosterschelde zijn door IMARES werkzaamheden verricht om tot een onderbouwde probleembeschrijving en een geschikte proefinlaat te komen. Het onderzoek heeft zich gericht op mogelijkheden voor migratie van trekvissen bij een toevoer van extra zoet water (en hiermee nutriënten) vanuit het Volkerak-Zoommeer naar de Kom van de Oosterschelde. Daarnaast heeft het onderzoek zich gericht op verklaringen voor verminderde productie van schelpdieren in de Kom van de Oosterschelde. Gedurende het project werd duidelijk dat er nog veel aanvullende vragen en onduidelijkheden zijn. Daarom is geen definitieve locatie voor de proefinlaat is gekozen. Dientengevolge is geen monitoringsprogramma ontwikkeld en is geen onderbouwing geleverd voor vergunningverlening. In plaats daarvan is een onderzoeksplan opgesteld.
  Onderzoek naar viswering en visgeleiding bij 7 gemalen in Nederland (met bijdragen van M.C.M. Bruijs en H.V. Winter)
  Kroes, M.J. ; Boer, M.B.E. de; Bruijs, M.C.M. ; Winter, H.V. - \ 2013
  Utrecht : Tauw - 55
  vismigratie - pompstations - diergedrag - nadelige gevolgen - monitoring - innovaties - fish migration - pumping stations - animal behaviour - adverse effects - monitoring - innovations
  Gemalen vormen een barrière voor vismigratie van met name schieraal. De vraag is in welke mate schade en sterfte optreedt onder vis die pogingen onderneemt om het opvoerwerk te passeren of juist onvrijwillig door poimpen wordt ingezogen. In opdracht van STOWA is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de visschade door gemalen bij stroomafwaartse vismigratie
  Gebruik vispassage gemaal Maelstede door schieraal: DIDSON meting
  Keeken, O.A. van; Griffioen, A.B. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/13) - 27
  european eels - palingen - vismigratie - waterbouwkunde - proefprojecten - evaluatie - nadelige gevolgen - zeeuwse eilanden - dierenwelzijn - european eels - eels - fish migration - hydraulic engineering - pilot projects - evaluation - adverse effects - zeeuwse eilanden - animal welfare
  Door Waterschap Scheldestromen is bij gemaal Maelstede nabij ’s Gravenpolder in de provincie Zeeland een nieuwe vispassage aangelegd ter bevordering van de vismigratie voor zowel de intrek als uittrek van migrerende vissen. De vispassage bestaat uit een buizensysteem, waarbij vissen vanuit de polder tegen een waterstroom in via een buis een opvangbak inzwemmen. Elke twee uur sluit een afsluiter aan de polderzijde en wordt het water in de opvangbak naar de Westerschelde gepompt, zodat vissen met de stroom mee kunnen zwemmen naar de Westerschelde. Op basis van de resultaten concluderen wij dat geen aanwijzingen zijn gevonden dat de vispassage werkt zoals bedoeld is.
  Onderzoek vismigratie via grote sluizen: DIDSON metingen
  Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Puts, T.J.A. ; Manshanden, G. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C013/13) - 21
  vismigratie - sluizen - monitoring - kanalen - sensors - utrecht - fish migration - sluices - monitoring - canals - sensors - utrecht
  De grote sluiscomplexen in het Amsterdam-Rijnkanaal (Bernardsluizen, Irenesluizen, Beatrixsluizen) worden intensief door de beroepsscheepvaart gebruikt. Omdat vismigratie afhankelijk is van passagemogelijkheden bij het reguliere schutbeheer, is het wenselijk om inzicht te krijgen in de mate waarin vissen bij het reguliere beheer via de schutkolken weten te passeren. Gebruik is gemaakt van een sonar camera, die onderwateropnames kan maken van vismigratie
  Nulmeting visbeheer Houtribdijk spui: DIDSON metingen
  Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Winter, H.V. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C161/12) - 30
  vismigratie - akoestisch sporen - monitoring - sluizen - ijsselmeer - fish migration - acoustic tracking - monitoring - sluices - lake ijssel
  In het najaar van 2011 en het voor- en najaar van 2012 zijn bij de spuisluizen nabij Lelystad gedurende 11 dagen opnames van vissen gemaakt met een akoestische camera: de DIDSON. De opnames zijn bij geopende stand van de spuisluizen gemaakt om inzicht te krijgen in het migratiegedrag van vis door de spuisluizen. Op basis van de resultaten van deze studie kan worden geconcludeerd dat vissen de spuikokers gebruiken om van het ene naar het andere meer te komen. De resultaten duiden zowel op gerichte migratie als dispersie.
  Vet als een Nederlandse aal: nieuwe inzichten over het vetgehalte van aal in relatie tot het trekgedrag
  Kotterman, M.J.J. ; Bierman, S.M. - \ 2012
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 5 (2012)25. - ISSN 1569-7533 - p. 8 - 11.
  palingen - european eels - vismigratie - vetgehalte - monitoring - voortplanting - eels - european eels - fish migration - fat content - monitoring - reproduction
  De achteruitgang van de aalstand blijft de gemoederen bezighouden. Het dalende vetgehalte in deze bijzondere vissoort zou daarbij een negatief effect op de voortplanting hebben. Recent onderzoek van IMARES en RIKILT laat echter een ander beeld zien.
  Field test for mortality of eel after passage through the newly developed turbine of Pentair Fairbanks Nijhuis and FishFlow Innovations
  Winter, H.V. ; Bierman, S.M. ; Griffioen, A.B. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C111/12) - 14
  pompstations - veldproeven - vismigratie - palingen - mortaliteit - dierenwelzijn - pumping stations - field tests - fish migration - eels - mortality - animal welfare
  Sterfte van vis tijdens het passeren van turbines in waterkrachtcentrales is een wereldwijd probleem, met name voor migrerende vissoorten. In deze studie testen we een nieuw type turbine die is ontwikkeld om visvriendelijk te zijn door Pentair Fairbanks Nijhuis/FishFlow Innovations. In een gecontroleerd experiment zijn groepen Europese paling Anguilla anguilla gedwongen blootgesteld aan passage via deze nieuwe turbine en zijn de directe en vertraagde sterfte van deze groepen vergeleken met controle groepen paling die afgezien van turbine passage een gelijke behandeling hebben gehad.
  Voorraad platte Zeeuwse oester staat er wonderwel bij: Rolls Royce onder de oesters lijkt Bonamia-ziekte te boven (interview met Aad Smaal)
  Smaal, A.C. - \ 2012
  Visserijnieuws 32 (2012)37. - ISSN 1380-5061 - p. 1 - 1.
  european eels - palingen - ladders - trap - vismigratie - european eels - eels - ladders - stairs - fish migration
  Voorzitter Alex Koelewijn van de Stichting Duurzame Palingsector Nederland presenteerde vorige week bij de start van het project ‘Paling over de dijk’ een aalladder. Via zulke kunststoftegels zou paling zelf ook goed stuwen en dijklichamen kunnen passeren. ,,Aal kan wel klimmen, maar niet springen. Het gros van de vistrappen helpt paling dus onvoldoende’’, aldus Koelewijn.
  Rwzi-effluent gebruiken voor vismigratie
  Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)1. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  waterzuivering - zuiveringsinstallaties - lozing - waterverontreiniging - troebelheid - vissen - palingen - vismigratie - water treatment - purification plants - disposal - water pollution - turbidity - fishes - eels - fish migration
  Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratiebarrière ontstaat is bij de meeste rwzi's niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi's die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet, kunnen wel migratiebarrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
  Effecten van Gemaal IJmuiden op de uittrek van schieraal: integratie van de onderzoeken tijdens de periode 2007 - 2011
  Winter, H.V. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C153/11) - 43
  palingen - european eels - vismigratie - pompstations - sluizen - monitoring - noord-holland - eels - european eels - fish migration - pumping stations - sluices - monitoring - noord-holland
  Het Noordzeekanaal is een belangrijke uittrekroute voor schieraal. Om succesvol de zee te bereiken moet het schutsluizen-, spuisluis- en maalcomplex bij IJmuiden worden gepasseerd. Schieraal die via het gemaal (met 260 m3/s het grootste van Europa) migreert loopt kans op dodelijke schade. Om een inschatting te maken van het schadelijke effect van het gemaal op de uittrek van schieraal en op welke wijze deze verminderd zou kunnen worden, is gedurende 2007-2011 multidisciplinair onderzoek uitgevoerd door verschillende onderzoeksinstellingen. In deze rapportage wordt een integratie en evaluatie van deze onderzoeken uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op beperking van de schade aan schieraal door het gemaal en het identificeren van ontbrekende kennis.
  Vispassage waterkrachtcentrale Linne : Didson metingen
  Keeken, O.A. van; Griffioen, A.B. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C138/11) - 17
  vismigratie - diergedrag - waterkracht - krachtcentrales - monitoring - midden-limburg - fish migration - animal behaviour - water power - power stations - monitoring - midden-limburg
  Bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij Linne is een visafweer- en geleidingssysteem aangelegd. Het systeem bestaat uit een combinatie van een visafweersysteem in de vorm van lichtschermen voor de pompen van de waterkrachtcentrale en een visgeleidingssysteem in de vorm van omloopriolen. Aan beide oevers zijn inzwemtrechters van de omloopriolen geplaatst, waarbij de openingen op de waterkrachtcentrale zijn gericht. In deze studie werd op twee avonden verdeeld over de maanden augustus en september 2011 gekeken in hoeverre vissen en dan met name schieraal het visgeleidingssysteem benaderden en gebruikten
  Hydraulisch functioneren vispasseerbare cascades
  Boersema, M.P. ; Vermeulen, B. ; Torfs, P.J.J.F. ; Hoitink, A.J.F. ; Roelofs, G.W.M. ; Houten, G.J. van den - \ 2011
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2011-22) - 67
  vismigratie - hydraulische systemen - stuwen - laboratoriumproeven - modellen - fish migration - hydraulic structures - weirs - laboratory tests - models
  In diverse stroomgebieden in Nederland worden in beken en kleine rivieren vispasseerbare kunstwerken aangelegd ter vervanging van stuwen. Dit om vismigratie mogelijk te maken en de ecologie van het systeem te verbeteren. Vispasseerbare kunstwerken zijn er in vele soorten en maten. Een veel voorkomende vispassage is de zogenaamde vispasseerbare stortsteenbekkenpassage. Vanwege het uiterlijk van dit type passage wordt in de praktijk ook wel gesproken over een vispasseerbare cascade, of kortweg cascade vistrap. Waterschap Rijn en IJssel heeft in samenwerking met Waterschap De Dommel het initiatief genomen om de stortsteen-bekkenpassage (cascade) in een schaalmodel nader te onderzoeken. Het schaalonderzoek is uitgevoerd in het Kraijenhoff van de Leur Laboratory
  Behavioural response of silver eel to effluent plumes: Telemetry experiments
  Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Foekema, E.M. ; Kleissen, F. ; Friocourt, Y. ; Beare, D.J. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/11) - 57
  palingen - prikvissen - afvoerwater - rioolafvalwater - diergedrag - vismigratie - telemetrie - eels - lampreys - effluents - sewage effluent - animal behaviour - fish migration - telemetry
  Fish migration may be hampered by a range of physical barriers. That non-physical barriers such as sudden changes in water quality may also serve as barriers is often stated, but only very few studies address this issue. This study focusses on linking the behavioural response of silver eel and river lamprey when encountering a waste water plume (effluent) in field situations. Individual fish movements were tracked by means of acoustic telemetry in 2D (in 2009) and in 3D (in 2010) at a location surrounding a waste water outlet in the Eems-canal near Groningen. Plume dynamics were modelled and calibrated by Deltares and used to directly link to individual movement patterns of fish. In both years, 20 silver eels (downstream migration) were tagged and in 2009 also 13 rvier lamprey (upstram migration) were tagged. In total, 37 out of 40 silver eels entered the 2D – 3D study site. Of these, 57 % showed avoidance behaviour when encountering the plume, 43 % were indifferent to the plume and no attraction to the plume was observed. Avoidance behaviour varied from moving away from the plume but continuing the migration, to returning and not be detected again, thereby possibly ceasing their migration (3 out of 37). This indicates that waste water plumes may serve as non-physical barriers to migrating silver eel. Given the very dynamic nature of the plume in Groningen, even if waste water plumes serve as non-physical barriers for some of the migrating eels, numerous migratory windows are available in time and in water depths, when the plume is minimal or limited to one shore. Therefore it is estimated that the barrier effect of waste water plumes might be small, although delays in migration are likely to occur. Our findings may be used for management purposes. The occurrence of a behavioural avoidance response of approximately half of the eels opens up the possibility to manipulate plumes in order to ‘steer’ silver eels to a preferred direction, e.g. away from potential hazardous locations.
  Modellering van lozingspluimen
  Kleissen, F. ; Foekema, E.M. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C080/11) - 24
  waterverontreiniging - afvoerwater - nadelige gevolgen - ecotoxicologie - vissen - telemetrie - modellen - vismigratie - water pollution - effluents - adverse effects - ecotoxicology - fishes - telemetry - models - fish migration
  Om een goed beeld te krijgen van hoe migrerende vis op een lozingspluim reageert zijn in het kader van het project ‘Een pluim voor vismigratie’ experimenten uitgevoerd, waarbij migrerende vissen (aal en zeeprik) werden voorzien van een zender. Door de signalen van deze zenders op te vangen via strategisch opgestelde ontvangers kan de positie van de vis in de waterweg worden vastgesteld. Om het gedrag van de vissen te kunnen interpreteren is inzicht nodig in de invloedssfeer van de lozingspluim op het moment dat de vissen op de locatie aanwezig zijn. Om dit te bereiken is voor de onderzoekslocaties de verspreiding van de lozingspluim gemodelleerd met behulp van stromingsmodellen die zijn gebaseerd op het 3-dimensionale hydrodynamische model Delft3D-FLOW
  DIDSON observaties van gedrag van vis rond lozingspluimen
  Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Winter, H.V. ; Foekema, E.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/11) - 31
  vissen - diergedrag - afvalwaterbehandelingsinstallaties - pompstations - rioolafvalwaterverwijdering - onderwaterakoestiek - nederland - vismigratie - fishes - animal behaviour - waste water treatment plants - pumping stations - sewage effluent disposal - underwater acoustics - netherlands - fish migration
  Binnen het project 'een pluim voor vismigratie’ zijn twee technieken toegepast om het gedrag van vis rond lozingspunten te onderzoeken: telemetrisch en akoestisch. Bij het telemetrisch onderzoek worden (lokaal) gevangen vissen van kleine zenders voorzien en teruggeplaatst in het water. Elke zender zend met regelmaat een uniek signaal uit dat door strategisch onder water opgestelde ontvangers kan worden opgevangen. Wanneer een signaal door meerdere ontvangers wordt opgevangen kan door middel van een kruispeiling de positie van de vis worden bepaald. Het voordeel van deze methode is dat individuele vissen voor een langere periode over een groot gebied kunnen worden gevolgd. Nadelen zijn: dat de te volgen vis vooraf een (beperkte) operatie moet ondergaan; dat het aantal individuele vissen dat kan worden gevolgd beperkt is; en dat te kleine vis niet met een zender kan worden uitgerust. Bovendien zijn de materiaalkosten (m.n. de zenders) van dit type onderzoek erg hoog en is de uitwerking van de data specialistisch en tijdrovend. Voor de akoestische methode wordt gebruikgemaakt van een akoestische camera, waarmee ook in troebel water en ’s nachts onder water opnames gemaakt kunnen worden. De kwaliteit van de beelden is dusdanig dat soorten doorgaans kunnen worden onderscheiden en ook een schatting van de lengte van de vis mogelijk is. Op deze wijze kan een goede indruk worden verkregen van het gedrag van de lokale visgemeenschap, zonder dat de vis daadwerkelijk ‘gehanteerd’ hoeft te worden. Ook kleine vis(soorten) zijn met deze techniek zichtbaar. Na aanschaf van de camera zijn de kosten van het onderzoek beperkt. Het gezichtsveld van de akoestische camera is echter beperkt waardoor het niet mogelijk is individuele vissen gedurende een langere periode te volgen. Dit rapport presenteert de resultaten van het akoestisch onderzoek van visgedrag bij een aantal lozingspluimen (bij drie rioolzuiveringsinstallaties en een poldergemaal) met een akoestische camera (de DIDSON) opgenomen zijn. Het doel van de DIDSON metingen was te onderzoeken of vissen in of nabij een lozingspluim afwijkend/vermijdend gedrag vertonen. In de bijlagen van dit rapport zijn de waarnemingen in tabelvorm opgenomen. Tevens zijn ter illustratie enkele opvallende beelden weergegeven, zoals deze met de DIDSON zijn gemaakt.
  Inventarisatie van lozingspluimen als potientiele migratie-barriere
  Foekema, E.M. ; Rippen, A.D. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C078/11) - 28
  vissen - waterkwaliteit - rioolafvalwaterverwijdering - afvalwaterbehandelingsinstallaties - koelwater - zout water - vismigratie - fishes - water quality - sewage effluent disposal - waste water treatment plants - cooling water - saline water - fish migration
  Dat niet-fysieke barrières, zoals een plaatselijke verandering in waterkwaliteit of lozingen van verontreinigende stoffen, een potentiële belemmering voor trekkende vis kan vormen wordt vaak geopperd, maar hier zijn echter zeer weinig studies naar uitgevoerd. De meeste studies hebben betrekking op zuurstofarme zones in stroomgebieden of pluimen uit waterkrachtcentrales met oververzadiging aan zuurstof. In veel laboratoriumexperimenten is vastgesteld dat vissen vele chemische en fysische componenten kunnen waarnemen en hierop reageren, maar dergelijk ontwijkgedrag is in de vrije natuur slechts zeer zelden bestudeerd. In hoeverre lozingspluimen vismigratie belemmeren door ontwijkgedrag is momenteel derhalve nog vrijwel onbekend. Het is echter aannemelijk dat (migrerende) vissen in het veld ook reageren op de lozing van water dat qua karakteristiek afwijkt van de omgeving. De confrontatie met dergelijke lozingspluimen zal dan aanleiding kunnen geven tot een aarzeling, zoekgedrag langs gradiënten, of zelfs tot de keuze kunnen leiden om niet door de pluim heen te zwemmen. Afhankelijk van de reactie van de vis en de lokale situatie zal een lozingspluim dan een belemmering of zelfs een barrière voor migrerende vis kunnen vormen. Dit zal vooral het geval zijn wanneer de lozingspluim gedurende een lange periode de totale breedte van de waterweg overbrugd. De waarschijnlijkheid dat dit in de Nederlandse situatie gebeurt is onderzocht voor drie typen lozingen te weten: lozing van koelwater, lozing van zout (kwel)water, lozing van effluent uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).
  Vismigratie en lozingspluimen: Samenvattend rapport
  Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Keeken, O.A. van; Rippen, A.D. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2011
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/11) - 25
  vismigratie - beschermende omgeving - waterverontreiniging - afvalwater - afvoerwater - rampen - fish migration - protective atmospheres - water pollution - waste water - effluents - disasters
  Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratie-barrière ontstaat is bij de meeste rwzi’s niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi’s die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet kunnen wel migratie-barrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
  Uittrek schieraal gesloten gebieden
  Graaf, M. de; Bierman, S.M. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C121/11) - 40
  palingen - anguilla - vismigratie - european eels - populatie-aanwas - inventarisaties - binnenwateren - eels - anguilla - fish migration - european eels - recruitment - inventories - inland waters
  Schieraal migreert naar de Sargasso Zee om zich voort te planten. De aallarven drijven vervolgens met de stroming de Atlantische oceaan over naar Europa en verspreiden zich over de Nederlandse binnenwateren via b.v. de Nieuwe waterweg of de sluizen in de Afsluitdijk. De aal verblijft als rode aal vijf tot vijftien jaar in Nederland voordat de rode aal een transformatie tot schieraal ondergaat en weer naar de Sargasso Zee trekt om te paaien. De hoeveelheid uittrekkende schieraal vanuit Nederland is dus afhankelijk van de aanwas aan glasaal en de hoeveelheid natuurlijke (predatie, ziekte) en antropogene (gemalen, WKCs, visserij) sterfte gedurende het lange verblijf in de binnenwateren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.