Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 53

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voederbieten : minder stikstofverliezen na scheuren grasland
  Pijlman, J. ; Hilhorst, G.J. ; Gerner, L. ; Kessel, T. van - \ 2016
  V-focus 13 (2016)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  voederbieten - graslanden - mineralen - stikstof - oppervlaktewater - grondwater - maïs - melkveehouderij - fodder beet - grasslands - minerals - nitrogen - surface water - groundwater - maize - dairy farming
  In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers werken 250 melkveehouders aan het verbeteren van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau en het beperken van verliezen naar oppervlakte- en grondwater. Wat betreft stikstof zijn de verliezen het hoogst bij maisteelt op gescheurd grasland. In de Kennisgroep Bodem van het project heeft melkveehouder Arjan Freriks de handschoen opgepakt om dit probleem op te lossen met de teelt van voederbieten.
  Bemestingsadvies
  Hoeks, P. ; Middelkoop, J.C. van; Philipsen, A.P. ; Talens, B. ; Bussink, D.W. ; Bos, A.J. ; Velthof, G.L. ; Schroder, J.J. ; Abbink, G. ; Eekeren, N.J.M. van; Dijk, W. van - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen - 179
  bemesting - graslandbeheer - voedergewassen - voedergranen - voederbieten - maïs - luzerne - bodemvruchtbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffenbeschikbaarheid - consultancy - dierlijke meststoffen - richtlijnen (guidelines) - stikstofmeststoffen - veehouderij - fertilizer application - grassland management - fodder crops - feed grains - fodder beet - maize - lucerne - soil fertility - soil analysis - nutrient availability - consultancy - animal manures - guidelines - nitrogen fertilizers - livestock farming
  Deze uitgave geeft de meest actuele versie van de officiële bemestingsadviezen. De "Adviesbasis voor de bemesting van grasland en voedergewassen" is bedoeld voor laboratoria voor grondonderzoek ten behoeve van hun bemestingsadvisering, voorlichtingsdiensten, handel, industrie, onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook bedoeld voor de praktische boer die behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie omtrent bemesting. De opgenomen bemestingsadviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Deze commissie is ingesteld door LTO-Nederland en bestaat uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven.
  Voederbiet ideale energiebron
  Klein Swormink, B. ; Livestock Research, - \ 2004
  Oogstplus. Veehouderij 2004 (2004). - p. 14 - 14.
  biologische landbouw - melkveehouderij - diervoeding - voederbieten - organic farming - dairy farming - animal nutrition - fodder beet
  Ook in de biologische melkveehouderij is de teelt van voederbieten niet populair. Boeren schrikken terug voor het vele handwerk. Marco van Liere heeft met vallen en opstaan het aantal wieduren fors teruggebracht. Bovendien is de hectareopbrengst hoog en passen bieten goed in een winterrantsoen met veel gras
  Alternatieve voedergewassen = Alternative fodder crops
  Boer, H.C. de; Duinkerken, G. van; Philipsen, A.P. ; Schooten, H.A. van - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 101
  voedergewassen - chenopodium quinoa - erwten - gerst - galega - lupinus - luzerne - glycine (fabaceae) - triticale - maïs - voederbieten - voederkool - sojabonen - grassen - ruwvoer (forage) - diervoeding - rundveevoeding - nederland - fodder crops - chenopodium quinoa - peas - barley - galega - lupinus - lucerne - glycine (fabaceae) - triticale - maize - fodder beet - kale - soyabeans - grasses - forage - animal nutrition - cattle feeding - netherlands
  Gras en mais zijn niet te verslaan, maar denkt u erover om een alternatief voedergewas te telen dan kan triticale voor u een interessant gewas zijn. Triticale is goed in te passen bij graslandvernieuwing en in vruchtwisseling met snijmaos.
  Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen
  Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, ; Stienezen, M.W.J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 22) - 154
  mestbehoeftebepaling - groenvoeders - graslanden - graslandverbetering - zea mays - graansoorten - medicago sativa - beta vulgaris - maïs - luzerne - voederbieten - nederland - voedergrassen - fertilizer requirement determination - green fodders - grasslands - grassland improvement - zea mays - cereals - medicago sativa - beta vulgaris - maize - lucerne - fodder beet - netherlands - fodder grasses
  De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen geeft de "Adviesbasis bemesting van grasland en voedergewassen" uit. Hierin zijn bemestingsadviezen opgenomen voor gras met en zonder klaver, mais, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.Verder is informatie opgenomen voor het opstellen van een bemestingsplan.
  Bemestingsonderzoek aan mais en voederbieten op De Marke (1990 - 1995)
  Schroeder, J.J. ; Holte, L. ten - \ 1996
  Hengelo (Gld.) : De Marke (Rapport / De Marke no. 16) - 39
  voedingsstoffen - kunstmeststoffen - mest - zea mays - maïs - voederbieten - mineralen - boekhouding - experimenteel veldonderzoek - nederland - nutrients - fertilizers - manures - zea mays - maize - fodder beet - minerals - accounting - field experimentation - netherlands
  Actualiteiten Varkensproefbedrijf Raalte
  Plagge, G. ; Vermeer, H. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 6.
  droge stof - voedingsrantsoenen - voer - voederbieten - korrelvoer - biggen - zelfvoedering - zeugen - triticum aestivum - onbeperkte voedering - tarwe - dry matter - feed rations - feeds - fodder beet - pelleted feeds - piglets - self feeding - sows - triticum aestivum - unrestricted feeding - wheat
  - Tarwe bijvoeren aan biggen - Onbeperkte voedering van zeugen in groepen
  Veldproeven met gras, klaver, mais en voederbieten : onderzoek in 1991 op "De Marke"
  Baan Hofman, T. ; Holte, L. ten - \ 1995
  Hengelo (Gld.) etc. : De Marke [etc.] (Rapport / De Marke 11) - 31
  voederbieten - maïs - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - trifolium repens - zea mays - nederland - voedergrassen - gelderland - fodder beet - maize - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - trifolium repens - zea mays - netherlands - fodder grasses - gelderland
  Voederbieten voor melkvee
  Meijer, R.G.M. ; Boxem, Tj. ; Smolders, E.A.A. ; Kamp, A. van der; Wentink, G.H. - \ 1994
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 88) - 29
  voederbieten - kuilvoer - melkvee - melkveehouderij - fodder beet - silage - dairy cattle - dairy farming
  Op veel melkveehouderijbedrijven is door de melkquotering en een stijgende melkproductie per koe een situatie ontstaan waarbij structureel meer grond beschikbaar is dan nodig is voor de ruwvoervoorziening van het vee. Mede hierdoor is de belangstelling voor de teelt van krachtvoervervangers toegenomen. Uit oogpunt van gewasopbrengst zijn voederbieten interessant gezien de hoge kVEM-opbrengst per hectare. Daarnaast zijn voederbieten, mits ook het blad wordt geoogst, interessant gezien de lage stikstofverliezen die optreden bij de teelt.
  Ruwvoeroverschot: voederbieten of stikstofverlaging?
  Kamp, A. van der; Meijer, R.G.M. - \ 1994
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)3. - ISSN 0921-8874 - p. 24 - 27.
  ruwvoer (roughage) - mineralen - boekhouding - voederbieten - graslanden - stikstof - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - melkvee - melkveehouderij - voer - voedingswaarde - roughage - minerals - accounting - fodder beet - grasslands - nitrogen - fertilizers - application rates - dairy cattle - dairy farming - feeds - nutritive value
  Verlaging van het stikstofniveau blijkt bedrijfseconomisch aantrekkelijker dan de opname van voederbieten in het bedrijfsplan. Beide maatregelen hebben nauwelijks effect op de mineralenbalans.
  Beta section beta : biogeographical patterns of variation, and taxonomy
  Letschert, J.P.W. - \ 1993
  Agricultural University. Promotor(en): L.J.G. van der Maesen, co-promotor(en): R.G. van den Berg. - S.l. : S.n. - 154
  chenopodiaceae - taxonomie - plantkunde - voederbieten - beta vulgaris - suikerbieten - genenbanken - genetische bronnen - germplasm - hulpbronnenbehoud - genetische bronnen van plantensoorten - flora - plantengeografie - kieming - zaadkieming - kiemrust - sicilië - beta - chenopodiaceae - taxonomy - botany - fodder beet - beta vulgaris - sugarbeet - gene banks - genetic resources - germplasm - resource conservation - plant genetic resources - flora - phytogeography - germination - seed germination - seed dormancy - sicily - beta

  In Chapter 1 an account is given of the historical subdivision of the genus Beta and its sections, and the relations of the sections are discussed. Emphasis is given to the taxonomic treatment of wild section Beta by various authors. The Linnaean names B. vulgaris L. and B. maritima L. are lectotypified, resp. neotypified as a basis for a new classification of the section. Based on the experimental evidence described in Chapters 2 and 3 conclusions are drawn with respect to the classification of section Beta. The revision of section Beta in Chapter 1 acknowledges three species, including B. vulgaris, B. macrocarpa and B. patula. B. vulgaris is subdivided in three subspecies. B. vulgaris subsp. vulgaris is preserved for classification of cultivated beets. Wild forms are classified as B. vulgar is subsp. maritima and as B. vulgaris subsp. adanensis. The number of infraspecific taxa in B. vulgaris is extensively reduced. The classification of minor variants in botanical variaties is abandoned.

  In Chapter 2 morphological similarities and differences between the taxa of Beta section Beta are discussed and the geographical variation of B. vulgaris is analysed. Plants from wide geographical origin are grown under uniform conditions and evaluated simultaneously. Species relationships and geographical relationships are shown through multivariate cluster analysis and principal component analysis of 79 OTUs and 19 morphological variables.

  In Chapter 3 allelic variation of isozymes in species of section Beta is evaluated. A selection of 76 accessions was surveyed for allozyme variability. A total of 11 isozymes, all polymorphic for at least one locus, were studied. Genetic variability coefficients were calculated based on 59 accessions and 9 loci.
  In B. vulgaris subsp. maritima the greatest allozyme diversity is met in accessions originating from the Mediterranean Basin. Generally, B. patula, B. vulgaris subsp. vulgaris, and B. vulgaris subsp. adanensis express the same allozymes as B. vulgaris subsp. maritima. B. patula and B. vulgaris subsp. adanensis could be characterised by the expression of specific allozymes at high frequencies. B. macrocarpa has diverged at a number of loci notably Lap1, Acp1, Pgm2 and Px2. Genetic diversity was low in B. macrocarpa (H e = 0.01) and in B. patula (H e = 0.07). In B. vulgaris sensu lato H e = 0.28 or more. Interspecific differences in levels of observed heterozygosity could be related to the breeding system. The taxa B. macrocarpa, B. patula and B. vulgaris subsp. adanensis expressed low levels of observed heterozygosity confirming self-compatibility. A higher level of heterozygotic genotypes pointed to allogamous, reproduction in B. vulgaris subsp. maritima.
  The presence of common and rare allozymes was investigated. Allozymes more or less restricted to geographical regions were Acp1 -7 (primarily Mediterranean subsp. maritima ), Mdh1 -1 (primarily Greek and Sicilian subsp. maritima en B. macrocarpa ), Lap1 -5 (primarily Greek and Sicilian subsp. maritima ) en Acp1 -2 (subsp. maritima , Atlantic accessions only, and B. patula ). Mdh1-3 was an allozyme with low frequency, but dispersed over the entire distribution area. The distribution of the particular allozyme Acp1 -2 suggested a close relationship of B. patula with Atlantic B. vulgaris subsp. maritima.

  It was concluded that the quantification of intrapopulational variability and the description of geographical variation patterns has offered useful information for sampling wild beet populations. Regarding B. macrocarpa and B. vulgaris subsp. adanensis it is essential to sample as many populations as possible from as many different environments as possible. In B. vulgaris subsp. maritima genetic diversity is more or less equally divided in individual plants in a population and between neighbouring populations. Differences in genetic diversity between geographical regions are weak.

  In Chapter 4 the variation in life cycle and the variation in flowering time between accessions of B. vulgaris and affiliated taxa is described. The effect of external parameters on flowering initiation such as vernalization and daylength conditions was evaluated for a number of representative origins. A vernalization requirement was demonstrated for plants from north Atlantic regions. Although vernalization affected bolting in nearly all accessions, it was noted that the flowering response of the north Atlantic accessions upon vernalization was variable: after vernalization flowering was complete only in plants originating from Brittany, France. Plants from the Netherlands and from the Irish south coast responded by incomplete flowering in the season subsequent to vernalization. Irish north coast accessions seemed to be highly insensitive to vernalization, since even bolting plants were absent after vernalization. Thus, vernalization need and sensitivity to vernalization seem to follow a north - south cline.

  B. macrocarpa , B. vulgaris subsp. maritima , and B. patula bolt readily without vernalization, and show a strongly reduced period of vegetative growth. B. vulgaris subsp. maritima needs long days both for bolting and flowering, B. patula bolts even in short day conditions, but cannot flower in such conditions. B. macrocarpa flowers readily even in short day conditions. B. macrocarpa seems to be the only obligatory annual taxon of section Beta.

  In Chapter 5 the germination behaviour of Beta species is described in relation to seed dormancy. The expression of dormancy is tested by exposing variously pretreated fruit balls (glomerulae) to different temperature regimes. The germination pattern of Beta vulgaris ssp. maritima is analysed with accessions originating from the north part of the species distribution, and with accessions belonging to the Mediterranean gene pool. Fruit balls of northern accessions, showed optimum germination in the range of higher temperatures 20° to 30°C. Freshly harvested fruit balls of both accessions showed almost no germination at 10° and 15°C. Stratification of fruit balls enhanced gerniination at the lower temperatures. Mediterranean accessions showed no specific optimal germination temperature, but germination was reduced at 30°C in most of the accessions tested. Generally, the Mediterranean accessions were less sensitive to temperature effects on germination.

  Chapter 5 also describes the germination ecology of B. macrocarpa . Seed dormancy does not seem to be temperature controlled, but instead mechanical fac tors may limit germination in B. macrocarpa . Compared to B. vulgaris s.l. the penetration of moisture in the fruit balls of this species is more difficult, and the operculum is fixed more tightly to the pericarp, preventing easy protrusion of the radicle.

  In Chapter 6 the variation pattern of a Sicilian Beta germplasm collection is analysed. Accessions from Sicily were grown under controlled conditions and were evaluated morphometrically. Geographical distribution patterns of morphological characters are identified and the putative classification of the collection into coastal and inland populations is reassessed. Between adjacent populations significant variation was found for Petiole length, Leaf length, Leaf width and Biomass, however not one variable unambiguously reflected a geographical pattern. Overall differences between coastal and inland populations were small. Petiole length and rate of generative development were found to be important for distinguishing between these groups. Interferences are drawn on how the collection from Sicily could be rationalized to avoid excessive duplication.

  Veldproeven met gras, mais en voederbieten : onderzoek in 1990 op "de Marke"
  Baan Hofman, T. ; Holte, L. ten - \ 1992
  Wageningen : CABO-DLO (CABO-DLO verslag 159) - 31
  voederbieten - maïs - onderzoek - zea mays - nederland - voedergrassen - gelderland - fodder beet - maize - research - zea mays - netherlands - fodder grasses - gelderland
  Sammlung genetischer Ressourcen von Beta und Lactuca in Georgien und Dagestan (UdSSR) vom 21.08.91 bis zum 14.09.91 = Germplasm collection of Beta and Lactuca in Georgia and Daghestan (USSR), 21.08.91 to 14.09.91
  Frese, L. ; Burenin, V.I. - \ 1992
  Wageningen etc. : CPRO-DLO [etc.] (CGN collection activities 3)
  rode bieten - beta vulgaris - brassicaceae - chenopodiaceae - voederbieten - genenbanken - genetische bronnen - germplasm - lactuca sativa - slasoorten - genetische bronnen van plantensoorten - hulpbronnenbehoud - suikerbieten - beta - lactuca - kaukasus - beetroots - beta vulgaris - brassicaceae - chenopodiaceae - fodder beet - gene banks - genetic resources - germplasm - lactuca sativa - lettuces - plant genetic resources - resource conservation - sugarbeet - beta - lactuca - caucasus
  Vervanging krachtvoer door grasbrok of voederbieten
  Boxem, Tj. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)6. - ISSN 0921-8874 - p. 11 - 15.
  concentraten - melkvee - melkveehouderij - voer - voederbieten - voedingswaarde - korrelvoer - voedersystemen - voedergrassen - concentrates - dairy cattle - dairy farming - feeds - fodder beet - nutritive value - pelleted feeds - feeding systems - fodder grasses
  Allereerst kan de graslandproductie verminderd worden door de stikstofgift te verlagen. Ook kan overwogen worden om het aangekochte krachtvoer deels te vervangen door eigen geteeld krachtvoer.
  Teelt van voederbieten
  Anonymous, - \ 1983
  Lelystad : PAGV (Teelthandleiding no. 13) - 50
  voederbieten - teelt - voedergewassen - teelthandleidingen - akkerbouw - fodder beet - cultivation - fodder crops - cultivation manuals - arable farming
  Teelthandleiding
  Samenhangen tussen standruimte, bietgrootte en chemische samenstelling in verband met de kwaliteit van voederbieten, Beta vulgaris L.
  Bakermans, W.A.P. - \ 1980
  Wageningen : C.A.B.O. (C.A.B.O.-verslag no. 26) - 21
  voederbieten - fodder beet
  De teelt van: comfrey (smeerwortel), duivenbonen, lupine, voederbieten, zonnebloemen
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4424)
  bibliografieën - voederbieten - voedergewassen - helianthus annuus - lupinen - lupinus - zonnebloemen - vicia - bibliographies - fodder beet - fodder crops - helianthus annuus - lupins - lupinus - sunflowers - vicia
  De verteerbaarheid en voederwaarde van ingekuild bietenblad voor varkens = The digestibility and feeding value of beet leaf silage for pigs
  Smits, B. ; Haaksma, J. - \ 1980
  Lelystad : Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" (Rapport / I.V.V.O. no. 135) - 12
  voer - voederbieten - voedingswaarde - varkens - kuilvoer - feeds - fodder beet - nutritive value - pigs - silage
  In een verteringsproef met varkens werd de samenstelling en de verteerbaarheid van een partij ingekuild bietenblad onderzocht. Het dagrantsoen bestond uit 3500 g bietenbladsilage + 800 g varkensvoer. Het ingekuilde bietenblad bevatte 21,4% droge stof. Het produkt bevatte een aanzienlijke hoeveelheid as. De conservering is goed geslaagd. De pH was 4,2 en de NH3-fraktie 4. Ook de gehalten aan azijnzuur en melkzuur waren gunstig, terwijl nagenoeg geen boterzuur in het kuilvoer aanwezig was. Uit de chemische samenstelling en de verteerbaarheid werd een voederwaarde berekend van 18 g vre en 0,14 E.W. Van de totale N bestond slechts 58% uit waardevolle aminozuur-N
  Voederbieten : een bedrijfseconomische studie van een werkgroep = Fodder beets : a farm economic study of a working group
  Straten, H. van der; Werkgroep, - \ 1980
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 68) - 41
  voederbieten - nederland - fodder beet - netherlands
  Enkele conclusies die bij de gehanteerde uitgangspunten uit het onderzoek naar voren komen zijn: het zelf telen van voederbieten is bij een krachtvoerprijs van f 47 per 100 kg onrendabel, zelfs bij de meest moderne teelt- en vervoederingsmethode. Bij een extreem hoge krachtvoerprijs van f 78 per 100 kg geeft het zelf telen van voederbieten wel een duidelijk bedrijfseconomisch voordeel; bij een krachtvoerprijs van f 59 is dat nog niet het geval. Het aankopen van voederbieten biedt een bedrijfseconomisch voordeel. Hiervoor zou dan echter wel eerst een markt moeten komen. Er wordt dan uitgegaan van een prijsniveau waarbij het saldo voor de teler vergelijkbaar is met het saldo van suikerbieten. Bestaat de mogelijkheid om snijmais zelf te telen of aan te kopen dan is het steeds voordelig snijmais in het rantsoen op te nemen. Het maximum van 9 kg droge stof uit snijmais en voordroogkuil per melkkoe per staldag is bedrijfseconomisch het meest gunstig
  Winterzaadbieten : verband ontwikkeling van de biet en vorstgevoeligheid; ploidieverschuiving bij het geoogste zaad ten opzichte van het zaaizaadmengsel?
  Bernelot Moens, H.L. - \ 1975
  Lelystad etc. : PA (Rapport / Proefstation voor de Akkerbouw 28) - 23
  beta vulgaris - oogstschade - voederbieten - beschadigingen door vorst - suikerbieten - beta vulgaris - crop damage - fodder beet - frost injury - sugarbeet
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.