Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 32 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Recreatie in het Nationaal Park i.o. Zuid-Kennemerland: een onderzoek naar omvang van het bezoek en het activiteitenpatroon van de bezoekers in 1993.
  Jansen, M. ; Bakker, J.G. ; Boerwinkel, H.W.J. - \ 1994
  Wageningen : LU - ISBN 9789067543385 - 137
  budgetten - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - recreatieonderzoek - nationale parken - natuurreservaten - recreatie - onderzoek - tijd - Nederland - noord-holland - kennemerland - budgets - leisure activities - leisure behaviour - leisure research - national parks - nature reserves - recreation - research - time - Netherlands - noord-holland - kennemerland
  Recreatief gebruik Eder Heide en Ginkelse Heide. Het recreatiepatroon van fietsers en de recreatiedruk in de periode 1983 t/m 1992.
  Jansen, M. ; Bakker, J.G. ; Baltjes, C.R. ; Jaarsma, C.F. - \ 1993
  Wageningen : Landbouwuniversiteit - 77
  fietsen - budgetten - heidegebieden - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - recreatieonderzoek - openluchtrecreatie - recreatie - onderzoek - tijd - verkeer - Nederland - gelderland - veluwe - bicycling - budgets - heathlands - leisure activities - leisure behaviour - leisure research - outdoor recreation - recreation - research - time - traffic - Netherlands - gelderland - veluwe
  Bezoek stranden Flevoland onder de loep.
  Jaarsma, C.F. ; Biemans, A.P.M. ; Hoekstra, O. - \ 1993
  Recreatie en Toerisme 3 (1993)2. - ISSN 0165-4179 - p. 6 - 9.
  waterrecreatie - recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - flevoland - water recreation - recreation - leisure activities - leisure behaviour - flevoland
  Toeristisch-recreatieve mobiliteit Veluwe: analyse en oplossingsstrategieën. Mobiliteitsdeelplan Natuur- en bosgebieden (Veluwe-zoom-oost).
  Elands, B.H.M. ; Beke, B.M.W.A. ; Jaarsma, C.F. - \ 1992
  Arnhem [etc.] : Advies- en Onderzoeksgroep Beke - 66
  menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - recreatie - verkeer - transport - Nederland - gelderland - veluwe - human behaviour - leisure activities - leisure behaviour - recreation - traffic - Netherlands
  Trendonderzoek naar het gebruik en niet-gebruik van openluchtrecreatieprojecten : achtergronden, doel en opzet
  Bruin, A.H. de; Hoorn, A. van - \ 1991
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 154) - 45
  vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - Nederland - openluchtrecreatie - recreatie - recreatie in de stad - leisure activities - leisure behaviour - Netherlands - outdoor recreation - recreation - urban recreation
  Conflicten rond sportieve recreatievormen in enkele duingebieden : een onderzoek naar problemen tussen racefietsen, toerfietsen, trimmen en wandelen in de Staatsbosbeheer gebieden Schoorl, Noordwijk en Wassenaar
  Peltzer, R.H.M. - \ 1990
  Wageningen : Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 608)
  recreatie - sport - conflict - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - Nederland - sociaal conflict - noord-holland - zuid-holland - recreation - sport - conflict - leisure activities - leisure behaviour - Netherlands - social conflict - noord-holland - zuid-holland
  Sturings- en zoneringsmaatregelen in enkele boswachterijen van het Staatsbosbeheer : inventarisatie van sturings- en zoneringsmaatregelen in een aantal boswachterijen van het Staatsbosbeheer en de effecten van die maatregelen op het gedrag van de bezoekers
  Peltzer, R.H.M. - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 587) - 63
  recreatiegebieden - openluchtrecreatie - recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - bosbouw - publiciteit - bospaden - wegen - signalen - amenity and recreation areas - outdoor recreation - recreation - leisure activities - leisure behaviour - forestry - publicity - forest trails - roads - signals
  Bezoekerstellingen in het Amerongse bos
  Visschedijk, P.A.M. - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 585) - 20
  recreatie - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - milieueffect - Nederland - natuur - utrecht - utrechtse heuvelrug - recreation - research - budgets - time - leisure research - leisure activities - leisure behaviour - environmental impact - Netherlands - nature - utrecht - utrechtse heuvelrug
  De belevingswaarde van populierenbossen
  Setten, T. van; Oosterbaan, J. ; Angenent, J.J.M. ; Herbert, L.H.E. - \ 1990
  Wageningen etc. : De Dorschkamp [etc.] (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 581)
  landschapsbeleving - bomen - recreatie - bossen - bosinvloeden - perceptie - landschap - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - openluchtrecreatie - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - Nederland - noord-brabant - landscape experience - trees - recreation - forests - forest influences - perception - landscape - leisure activities - leisure behaviour - outdoor recreation - stand structure - stand development - Netherlands - noord-brabant
  Recreatie in het Nationaal Park Dwingelderveld
  Visschedijk, P.A.M. - \ 1990
  Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 582) - 92
  openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - onderzoek - budgetten - recreatieonderzoek - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - nationale parken - nederland - ? - drenthe - outdoor recreation - rural recreation - recreation - research - budgets - leisure research - leisure activities - leisure behaviour - nature reserves - national parks - netherlands - drenthe
  Het recreatief gebruik van De Groote Peel
  Nijkamp, M. ; Kroon, H.J.J. - \ 1989
  Wageningen etc. : De Dorschkamp [etc.] (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 567) - 60
  openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - natuurtoerisme - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - Nederland - noord-brabant - de peel - outdoor recreation - rural recreation - recreation - nature tourism - leisure activities - leisure behaviour - Netherlands - noord-brabant - de peel
  Het gedrag van verblijfsrecreanten op en om het verblijfsterrein.
  Bakker, J.G. - \ 1988
  Recreatie 26 (1988)6. - ISSN 0165-8581 - p. 7 - 11.
  vrijetijdsactiviteiten - milieueffect - recreatie - vrijetijdsgedrag - sociale structuur - individuen - persoonlijkheid - openluchtrecreatie - accommodatie - recreatiegebieden - kampeerplaatsen - natuur - noord-brabant - leisure activities - environmental impact - recreation - leisure behaviour - social structure - individuals - personality - outdoor recreation - accommodation - amenity and recreation areas - camp sites - nature - noord-brabant
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.