Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 100 / 175

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Replication Data for: Effect of non-migrating bars on dune dynamics in a lowland river
  Ruijsscher, Timo de; Naqshband, Suleyman ; Hoitink, Ton - \ 2020
  Wageningen University & Research
  bars - bed level - discharge - dunes - longitudinal training dams - multibeam echosounding - roughness - Waal River - water level
  As dunes and larger scale bed forms such as bars coexist in rivers, the question arises whether dune dynamics are influenced by interaction with the underlying bed topography. The present study aims to establish the degree in which dune characteristics in two and three dimensions are influenced by an underlying topography dominated by non-migrating bars. As a case study, a 20 km stretch in the Waal River in the Netherlands is selected, which represents a sand-bed lowland river. At this location, longitudinal training dams (LTDs) have recently been constructed to ensure sufficient navigation depth during periods with low water levels, and to reduce flood risk. By using data covering two-year-long periods before and after LTD construction, the robustness of the results is investigated. Before LTD construction, dune characteristics show large variability both spatially and temporally, with dunes being longer, lower, less steep and having a lower lee side angle when they are located on bar tops. The correlation between dune characteristics and the underlying bed topography is disrupted by unsteady conditions for which the dunes are in a state of transition. The bar pattern causes tilting of dune crest lines, which may result from a transverse gradient in bed load sediment transport. As a result of LTD construction, the hydraulic and morphological conditions have changed significantly. Despite this, the main conclusions still hold, which strengthens the validity of the results.
  Data from: Predicting effects of water regime changes on waterbirds: insights from staging swans
  Nolet, Bart A. ; Gyimesi, A. ; Krimpen, A. van; Boer, W.F. de; Stillman, R.A. - \ 2016
  Wageningen University & Research
  bird migration - Individual-based Modelling - MORPH - predictive modelling - staging site - water level
  (1) Count data of Bewick's swans at Lauwersmeer in autumns of 2005 - 2008; (2) Tuber sampling data in Lauwersmeer in autumns of 2005 - 2008; (3) Metadata water levels in Lauwersmeer and adjacent Wadden Sea in autumns of 2005 - 2008
  Sleutels tot herstel van hoogveen
  Limpens, J. ; Duinen, G.A. van; Schouten, M.G.C. ; Tomassen, H. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 82 - 91.
  natuurbeheer - hoogveengronden - hoogveengebieden - ecologisch herstel - biodiversiteit - toegepast onderzoek - hydrologische factoren - ruimtelijke variatie - sphagnum - bodems van waterrijke gebieden - waterstand - nature management - bog soils - moorlands - ecological restoration - biodiversity - applied research - hydrological factors - spatial variation - sphagnum - wetland soils - water level
  Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en onderzoekers en de daaruit resulterende kennisontwikkeling is herstel van levend hoogveen in Nederland niet langer een droom. In dit artikel geven we een overzicht van de hoogtepunten van 18 jaar OBN-onderzoek en sluiten af met een kijkje naar de toekomst.
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden: een proof of principle
  Lucassen, E.C.H.E.T. ; Chardon, W.J. ; Dorland, E. ; Sluys, M.L. van der; Poelen, M.D.M. ; Smolders, Alfons J.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 169.
  fosfaat - bodemverbeteraars - ijzer - waterstand - natuurontwikkeling - bodemchemie - slib - phosphate - soil conditioners - iron - water level - nature development - soil chemistry - sludges
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te rijk is via maaibeheer en/of uitmijnen te bereiken, vaak gekozen voor verwijdering van de fosfaatrijke bodemlaag. Een mogelijk alternatief voor ontgronden is het toedienen van ijzerslib. Dit restproduct van drinkwaterwinning verbetert de fosfaatbinding van de bodem.
  Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant
  Witte, J.P.M. ; Leunk, I. ; Cirkel, D.G. ; Aarts, Frans - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 66.
  grondwater - waterstand - grondwaterstand - zandgronden - agrohydrologie - gewasopbrengst - noord-brabant - beregening - grondwaterwinning - grondwateraanvulling - groundwater - water level - groundwater level - sandy soils - agrohydrology - crop yield - noord-brabant - overhead irrigation - groundwater extraction - groundwater recharge
  Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.
  Stekende insecten Griendtsveen : situatie 2015
  Verdonschot, P.F.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2680)
  culicidae - insecten - steken - steken (activiteit) - limburg - waterstand - culicidae - insects - stings - stinging - limburg - water level
  Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke Adviescommissie LIFE+ Mariapeel om een onderzoek naar de muggenoverlast te verrichten is door de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk met de provincie Limburg een onderzoeksopdracht aan Alterra – Wageningen UR verstrekt. Alterra is gevraagd om de muggenoverlast te monitoren en daarmee de nulsituatie vast te stellen, de mate van overlast aan te geven en te adviseren over de effecten van voorgenomen maatregelen op de overlast.
  Een peilbuis in de voortuin: monitoren doe je samen
  Breman, B.C. ; Groot, M. de; Ottow, B. ; Rip, W. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)7/8. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
  waterstand - plassen - monitoring - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - utrecht - water level - ponds - monitoring - community involvement - community participation - utrecht
  In 2008 wekte de invoering van flexibel peilbeheer in de Loosdrechtse Plassen veel wantrouwen. Om het draagvlak en de relaties te verbeteren gingen de waterbeheerders samen met mensen uit het gebied uitgebreid monitoren. Dat ging zo ver dat particulieren peilbuizen in de tuin kregen, en metingen verzorgden.
  Sedimentatiemodel kwelders Ameland Fase 1: ontwerp en haalbaarheid
  Groot, A.V. de; Duin, W.E. van; Brinkman, A.G. ; Vries, P. de - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/14) - 47
  kweldergronden - waterstand - bodemdaling - aardgas - overstromingen - risicoschatting - fauna - watervogels - nederlandse waddeneilanden - salt marsh soils - water level - subsidence - natural gas - floods - risk assessment - fauna - waterfowl - dutch wadden islands
  Op Ameland vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Dit heeft consequenties voor de opslibbingsbalans en daarmee de maaiveldhoogte van de oostelijke kwelders Neerlands Reid en De Hon, vergeleken met wanneer er geen bodemdaling zou hebben plaatsgevonden. Dit kan weer gevolgen hebben voor het broedsucces van grondbroedende vogels, dat mede afhankelijk is van het overstromingsrisico. Om de impact van gaswinning op het ecosysteem te bepalen, is het dus mede van belang om inzicht te krijgen in hoe het overstromingsrisico op de kwelders op Ameland zou zijn geweest vanaf 1986 zónder de opgetreden bodemdaling. Daarvoor is het nodig de hoogteligging zonder bodemdaling te reconstrueren.
  Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta
  Vellinga, N.E. ; Hoitink, A.J.F. ; Vegt, M. van der; Zhang, W. ; Hoekstra, P. - \ 2014
  Coastal Engineering 90 (2014). - ISSN 0378-3839 - p. 40 - 50.
  rivieren - waterstand - getijden - zeespiegelschommelingen - delta's - menselijke activiteit - inventarisaties - rivers - water level - tides - sea level fluctuations - deltas - human activity - inventories - river flow - netherlands - variability - subsidence - division - china
  With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability density functions, mean high and low water levels are examined, and extreme water levels are investigated by applying the combined Mann–Kendall and Pettitt tests to find trends and trend changes. Tidal water levels are studied based on harmonic analysis. Results show that the mean water levels throughout the system rise with the same pace as the mean sea level. However, high- and low water levels do not show the same increase, and the spatial variability in decadal trends in high- and low water levels is high. High water and low water extremes generally decrease. Both the extreme water level analysis and the harmonic analysis display significant trend breaks in 1970, 1981 and 1997. These breaks can be attributed to the closure of the Haringvliet estuary, the removal of sluices and the removal of a dam, respectively, which radically alter the tidal motion. These results demonstrate that the direct human influence on the tidal motion can overwhelm the effect of mean sea level rise on water level extremes.
  Onderwaterdrainage halveert bodemdaling veenweiden
  Hoving, I.E. - \ 2014
  You Tube / LR Wageningen UR
  veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence - drainage - utrecht
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond.
  Optimal dike investments under uncertainty and learning about increasing water levels
  Pol, T.D. van der; Ierland, E.C. van; Weikard, H.P. - \ 2014
  Journal of Flood Risk Management 7 (2014)4. - ISSN 1753-318X - p. 308 - 318.
  dijken - versterking - investeringsvereisten - risicoschatting - waterstand - klimaatverandering - dykes - reinforcement - investment requirements - risk assessment - water level - climatic change - flood risk-assessment - climate-change - maintenance - netherlands - decisions - framework
  Water level extremes for seas and rivers are crucial to determine optimal dike heights. Future development in extremes under climate change is, however, uncertain. In this paper, we explore impacts of uncertainty and learning about increasing water levels on dike investment. We extend previous work in which a constant rate of structural water level increase is assumed. We introduce a probability distribution for this rate and study the impact of learning about this rate. We model learning as a single stochastic event where full information becomes available. Numerical solutions are obtained with dynamic programming. We find that the expected value of information can be substantial. Before information arrives, investment size is reduced as compared with the benchmark without learning, but investment frequency may be increased. The impact of learning on the initial investment strategy, however, is small as compared with the impact of uncertainty about increasing water levels by itself
  Klimaatverandering en riviernatuur in de periode 2015-2050 : een verkenning van effecten en adaptatiemogelijkheden
  Makaske, A. ; Maas, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2484) - 56
  klimaatverandering - natuurgebieden - waterstand - uiterwaarden - vegetatie - waal - veerkracht van de natuur - climatic change - natural areas - water level - river forelands - vegetation - river waal - resilience of nature
  In dit rapport worden de directe en indirecte effecten van klimaatverandering op de natuur in de uiterwaarden van de Nederlandse Rijntakken verkend, alsmede de adaptatiemogelijkheden. De verkenning betreft de periode 2015-2050. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de verwachte veranderingen in hydrodynamiek en morfodynamiek van het riviersysteem, eerdere ecologische studies naar de effecten van klimaatverandering op riviernatuur, de gevolgen van frequentere en langere laagwaterperioden op verschillende uiterwaardecosystemen en de mogelijkheden om hoogwateradaptatiemaatregelen te combineren met een groot areaal riviernatuur. Aansluitend worden de contouren van een adaptatiestrategie geschetst die erop gericht is de veerkracht van riviernatuur te vergroten, om de klimaatverandering beter op te kunnen vangen. Omdat de Nederlandse Rijntakken ieder hun eigen natuurlijke kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen hebben, wordt aanbevolen om voor iedere riviertak een specifieke adaptatiestrategie te ontwikkelen.
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond
  Hoving, I.E. ; Vereijken, P.F.G. ; Houwelingen, K.M. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research 719) - 54
  veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence - drainage - utrecht
  Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden zonder het slootpeil extreem te verhogen. Om grondwaterstanden nog minder ver te laten uitzakken, is geëxperimenteerd met een extreme vorm van dynamisch peilbeheer, door het slootpeil afhankelijk te stellen van het graslandgebruik. Deze vorm van peilbeheer zou de veenafbraak verder moeten beperken dan de maatregelen hoog slootpeil en onderwaterdrains afzonderlijk.
  Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer
  Hoving, I.E. ; Schooten, H.A. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 720) - 20
  veengronden - waterstand - maïs - proefvelden - drainage - agrarische bedrijfsvoering - veengebieden - veehouderij - peat soils - water level - maize - experimental plots - drainage - farm management - peatlands - livestock farming
  Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaterstanden minder daalden. Onderwaterdrains versterkten dit effect. Dit vermindert in potentie de maaivelddaling.
  Telemetry study on migration of river lamprey and silver eel in the Hunze and Aa catchment basin
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Schollema, P.P. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C012/13) - 26
  lampetra fluviatilis - visstand - aquatische ecologie - waterlopen - waterstand - vissen - vismigratie - drenthe - lampetra fluviatilis - fish stocks - aquatic ecology - streams - water level - fishes - fish migration - drenthe
  Rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een belangrijke indicatorsoort voor zowel water (kaderrichtlijn) als natuur (habitatrichtlijn). De Drentsche Aa herbergt een van de weinige locaties (Gasterensche Diep) in Nederland waar het paaien van rivierprik is bewezen. Eén van de gestelde doelen voor de Drentsche Aa is om de populatie rivierprikken uit te breiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de knelpunten die zich voordoen voor rivierprik. Een van de mogelijke knelpunten zou kunnen zijn dat er dode bomen in het Gasterensche Diep zijn gelegd om de waterstanden in de beek te verhogen. Tijdens de winter van 2009-2010 en 2011-2012 is met behulp van VEMCO telemetrie technieken het succes van de stroomopwaarste migratie van 53 rivierprikken onderzocht
  Effectiviteit en baten waterinlaat
  Snellen, W.B. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa
  peilbeheer - waterstand - waterbeheer - grondwateraanvulling - wateraanvoer - water level management - water level - water management - groundwater recharge - water advance
  Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan aan infrastructuur (veendijken, gebouwen, wegen), natuur en aan landbouwgewassen. De centrale vraag in deze Deltafact is of door het inlaten van water de daarmee beoogde doelen worden gerealiseerd. Hier beperken we ons tot waterinlaat t.b.v. de landbouw, met name voor beregening en z.g. doorspoeling: het verminderen van chloride concentraties in het oppervlaktewater dat voor beregening wordt gebruikt.
  Watersense eindrapport
  Buitenkamp, M. ; Veen, A. van der; Haan, J.J. de; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  Assen : Watersense - 51
  waterbeheer - sensors - meettechnieken - beslissingsondersteunende systemen - grondwaterstand - oppervlaktewater - waterstand - akkerbouw - waterschappen - watervoorziening - veenkolonien - drenthe - water management - sensors - measurement techniques - decision support systems - groundwater level - surface water - water level - arable farming - polder boards - water supply - veenkolonien - drenthe
  Dit rapport beschrijft de resultaten van het project WaterSense, dat liep van 2008 tot en met 2012. In het project zijn de mogelijkheden van sensortechnologie onderzocht voor waterbeheer door landbouwers, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel van WaterSense was: - het onderzoeken en ontwikkelen van het concept van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer met behulp van sensortechnologie; - validatie van het concept aan de hand van een demonstratiesysteem. In WaterSense zijn diverse aspecten van meten, modelleren en sturen met betrekking tot waterkwantiteit, waterkwaliteit en landbouw onderzocht.
  Was hoog water in Noord-Nederland te voorkomen?
  Querner, E.P. ; Kwakernaak, C. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2012)3. - ISSN 0166-8439 - p. 7 - 7.
  hoogwaterbeheersing - peilbeheer - waterstand - neerslag - waterschappen - noord-nederland - flood control - water level management - water level - precipitation - polder boards - north netherlands
  In Noord-Nederland steeg door stevige regenval het waterpeil in de boezem sinds de jaarwisseling enorm. Een belemmerende factor was dat dit overtollige water nauwelijks op zee geloosd kon worden vanwege de aanhoudende harde tot stormachtige noordwestenwind en daardoor zeer hoge waterstanden in de Waddenzee. De inzet van bergingsgebieden moest de extreem hoge waterstanden verlagen. Het is de allereerste keer dat de noordelijke waterschappen met succes gebruik maakten van deze voorzieningen. Erik Querner en Cees Kwakernaak pleiten voor het bovenstrooms vasthouden van water, waarmee overlast te vermijden is.
  Samengestelde peilgestuurde drainage : de boer als peilbeheerder
  Buck, A.J. de - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)6 jan.
  drainage - drainagesystemen - peilbeheer - waterstand - akkerbouw - drainage - drainage systems - water level management - water level - arable farming
  In dit artikel wordt stikgestaan bij samengestelde, peilgestuurde drainage. Wat is het voor drainagesysteem en wat zijn de voor- en nadelen voor teler en omgeving?
  Robust assessment of future changes in extreme precipitation over the Rhine basin using a GCM
  Kew, S.F. ; Selten, F.M. ; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1157 - 1166.
  klimaatverandering - neerslag - regen - meteorologische factoren - simulatiemodellen - toekomst - watersystemen - waterstand - rivieren - hydrologie van stroomgebieden - rijn - climatic change - precipitation - rain - meteorological factors - simulation models - future - water systems - water level - rivers - catchment hydrology - river rhine - regional climate model - storm track - simulations - europe - shift - temperature - netherlands - projections - scenarios
  Estimates of future changes in extremes of multiday precipitation sums are critical for estimates of future discharge extremes of large river basins. Here we use a large ensemble of global climate model SRES A1b scenario simulations to estimate changes in extremes of 1–20 day precipitation sums over the Rhine basin, projected for the period 2071–2100 with reference to 1961–1990. We find that in winter, an increase of order 10%, for the 99th percentile precipitation sum, is approximately fixed across the selected range of multiday sums, whereas in summer, the changes become increasingly negative as the summation time lengthens. Explanations for these results are presented that have implications for simple scaling methods for creating time series of a future climate. We show that the dependence of quantile changes on summation time is sensitive to the ensemble size and indicate that currently available discharge estimates from previous studies are based on insufficiently long time series.
  Anatomy of extraordinary rainfall and flash flood in a Dutch lowland catchment
  Brauer, C.C. ; Teuling, R. ; Overeem, A. ; Velde, Y. van der; Hazenberg, P. ; Warmerdam, P.M.M. ; Uijlenhoet, R. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1991 - 2005.
  neerslag - regen - waterstand - waterbergend vermogen - wateropslag - waterverzadiging - waterbeheer - laaglandgebieden - precipitation - rain - water level - water holding capacity - water storage - waterlogging - water management - lowland areas - route contributions - groundwater - france - event - south - soil
  On 26 August 2010 the eastern part of The Netherlands and the bordering part of Germany were struck by a series of rainfall events lasting for more than a day. Over an area of 740 km2 more than 120 mm of rainfall were observed in 24 h. This extreme event resulted in local flooding of city centres, highways and agricultural fields, and considerable financial loss. In this paper we report on the unprecedented flash flood triggered by this exceptionally heavy rainfall event in the 6.5 km2 Hupsel Brook catchment, which has been the experimental watershed employed by Wageningen University since the 1960s. This study aims to improve our understanding of the dynamics of such lowland flash floods. We present a detailed hydrometeorological analysis of this extreme event, focusing on its synoptic meteorological characteristics, its space-time rainfall dynamics as observed with rain gauges, weather radar and a microwave link, as well as the measured soil moisture, groundwater and discharge response of the catchment. At the Hupsel Brook catchment 160 mm of rainfall was observed in 24 h, corresponding to an estimated return period of well over 1000 years. As a result, discharge at the catchment outlet increased from 4.4 × 10-3 to nearly 5 m3 s-1. Within 7 h discharge rose from 5 × 10-2 to 4.5 m3 s-1. The catchment response can be divided into four phases: (1) soil moisture reservoir filling, (2) groundwater response, (3) surface depression filling and surface runoff and (4) backwater feedback. The first 35 mm of rainfall were stored in the soil without a significant increase in discharge. Relatively dry initial conditions (in comparison to those for past discharge extremes) prevented an even faster and more extreme hydrological response.
  Ontwikkeling van de zeereep onder dynamisch kustbeheer op Oost-Ameland; onderzoek naar de bijdrage van duinbeheer op de kustveiligheid
  Jong, B. de; Slim, P.A. ; Riksen, M.J.P.M. ; Krol, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2152) - 78
  kustbeheer - duingebieden - vegetatiebeheer - waterstand - bescherming - nederlandse waddeneilanden - coastal management - duneland - vegetation management - water level - protection - dutch wadden islands
  Dynamisch kustbeheer is na 1990 (1e Kustnota) ingevoerd als meer natuurlijk alternatief voor regulier kustbeheer. In deze studie is de ontwikkeling van de zeereep onder dynamisch kustbeheer op Oost-Ameland onderzocht. Het onderzochte kustvak heeft tussen 1995 en 1999 gediend voor een experiment met het invoeren van dynamisch kustbeheer. Met behulp van hoogtebestanden (JARKUS en laseraltimetriedata) is de ontwikkeling van het volume van de zeereep geanalyseerd. Hoogwatergebeurtenissen zijn bekeken om hun invloed op de ontwikkeling van de zeereep te bepalen. Tenslotte is ook de ontwikkeling van vegetatiebedekking onderzocht door luchtfoto’s van 2003 en 2009 te analyseren en met elkaar te vergelijken.
  Stationary flow solution for water levels in open channels
  Opheusden, J.H.J. van; Molenaar, J. ; Beltman, W.H.J. ; Adriaanse, P.I. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2084) - 37
  waterstroming - kanalen, klein - afvoer - waterstand - constante stroming - modellen - water flow - channels - discharge - water level - steady flow - models
  We study stationary flow in open discharge channels. A model is derived from basic principles, which is solved numerically for the water level and discharge as a function of position along the channel. The model describes the effect of external inflow from fields adjacent to the channel. Several scenarios are calculated, both for very slowly, and more rapidly flowing water courses.
  Mid-Holocene water-level changes in the lower Rhine-Meuse delta (western Netherlands): implications for the reconstruction of relative mean sea-level rise, palaeoriver-gradients and coastal evolution
  Plassche, O. van de; Makaske, B. ; Hoek, W.Z. ; Konert, M. ; Plicht, J. van der - \ 2010
  Netherlands journal of geosciences 89 (2010)1. - ISSN 0016-7746 - p. 3 - 20.
  eolische afzettingen - geologie - waterstand - holoceen - zuid-holland - rivierengebied - aeolian deposits - geology - water level - holocene - zuid-holland - rivierengebied - radiocarbon age calibration - southern north-sea - cal bp - movements - area - bc
  We present a revised relative mean sea-level (MSL) curve for the Rhine-Meuse delta, western Netherlands, for the period 7900-5300 cal yr BP. The revision is based on a series of new and previously unpublished local groundwater-level index data from buried Late Glacial aeolian dunes in the lower Rhine-Meuse delta, and reinterpretation of existing data. The new index data consist of (AMS and conventional) radiocarbon dates of samples, collected from the base of peat formed on dune slopes, near Vlaardingen (21 index points), Hillegersberg (one index point), and Hardinxveld-Giessendam (10 index points). The Vlaardingen data represent the coast-nearest Rhine-Meuse delta local water-level record, which therefore is highly indicative for sea-level change. Pollen and macrofossil analysis, and dating of paired samples was carried out to assess the reliability of the groundwater-level index data. The revision of the MSL curve involves: (1) a significant (0 to >1 m) upward adjustment for the period 7900-7300 cal yr BP; (2) a downward adjustment of =0.25 m for the period 6650-5300 cal yr BP. The new data indirectly support the reliability of the part of the curve for the period 7300-6650 cal yr BP. A longitudinally fairly uniform river gradient of 2.5-3.0 cm/km in the lower Rhine-Meuse delta during the period 6650-5600 cal yr BP can be inferred from the data sets. A significant river gradient extended further towards the coastline than previously thought and it may be that also the revised MSL curve reflects river-gradient effects. An increased floodbasin effect (stronger intra-coastal tidal damping) seems to have developed in the lower Rhine-Meuse delta in de period 7500-6600 cal yr BP, and was probably a complex response to a major avulsion of the Rhine.
  Klimaatatlas: ontwikkeling wateroverlastkaarten
  Goosen, H. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)10. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 36.
  klimaatverandering - overstromingen - risicoschatting - hydrologische gegevens - waterbeheer - kaarten - waterstand - climatic change - floods - risk assessment - hydrological data - water management - maps - water level
  De berekende wateroverlast door klimaatverandering hangt af van de gebruikte herhalingstijd, het gebruikte KNMI-scenario en het zichtjaar. Uiteraard is de te verwachte wateroverlast voor 2100 hoger dan voor 2050. Het W-scenario geeft een grotere wateroverlast dan het W+-scenario. Overschrijdingskansen moeten volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water landgebruikspecifiek worden toegepast. Resultaten voor deze studie kunnen daarvoor gebruikt worden. Een harde uitspraak over de hectares, waar wateroverlast zal optreden, kan alleen gegeven worden als hierbij vermeld wordt welke drempelwaarde in millimeter gebruikt wordt. Uitgaande van het W-scenario en T = 25, is een wateroverlast van meer dan 25 millimeter in 2050 op ongeveer 25.000 hectare te verwachten. Indien het criterium echter op tien millimeter wordt gesteld, zou een gebied van ongeveer 320.000 hectare met wateroverlast worden geconfronteerd
  Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie Veenweiden en klimaat
  Kwakernaak, C. ; Akker, J.J.H. van den; Veenendaal, E.M. ; Huissteden, J. van; Kroon, P. - \ 2010
  Bodem 2010 (2010)juni. - ISSN 0925-1650 - p. 6 - 8.
  veengronden - bodemdaling - bodemchemie - kooldioxide - verdroging - landgebruik - drainage - veenweiden - waterstand - utrecht - peat soils - subsidence - soil chemistry - carbon dioxide - desiccation - land use - drainage - peat grasslands - water level - utrecht
  Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals maaivelddaling, wateroverlast en verdroging. Elk jaar verliest Nederland 2000 ha aan veenbodems. Onderwaterdrains kunnen de bodemdaling en CO2 uitstoot halveren.
  Effecten van grondwatertoevoer op oppervlaktewater : onderzoek naar watertemperatuur, waterkwaliteit en diatomeeën
  Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. ; Hoorn, M.W. van den; Sinkeldam, J.A. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2013) - 118
  grondwater - grondwaterstroming - oppervlaktewater - waterkwaliteit - watertemperatuur - waterlopen - sloten - grondwaterstand - bacillariophyta - waterorganismen - nederland - waterstand - groundwater - groundwater flow - surface water - water quality - water temperature - streams - ditches - groundwater level - bacillariophyta - aquatic organisms - netherlands - water level
  De opzet van deze studie is om vragen vanuit de praktijk over de relatie tussen grond- en oppervlaktewater in de toekomst beter te kunnen beantwoorden. Om dergelijke vragen beter te kunnen beantwoorden is in eerste instantie inzicht nodig in de hoeveelheid grondwater die een oppervlaktewatersysteem ontvangt. Pas daarna kunnen uitspraken worden gedaan over de effecten van de toevoer van grondwater op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. In dit onderzoek is daarom getracht een eenvoudige en betaalbare methode te ontwikkelen om de toevoer van grondwater naar het oppervlaktewater te kunnen kwantificeren. Daarnaast is getracht relaties te leggen tussen de toevoer van het grondwater en de kwaliteit van oppervlaktewater, door zowel de chemische samenstelling van het grondwater als het oppervlaktewater in een aantal (grondwater gevoede) waterlichamen te meten. Tot slot is bepaald of eventuele effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater tevens worden weerspiegeld in de samenstelling van de diatomeeëngemeenschap.
  Samengestelde, peilgestuurde drainage in Nederland : voortgangsrapport 1
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van; Dijk, W. van; Groot, W.J.M. de; Kleef, J. van; Noij, I.G.A.M. ; Schoot, J.R. van der; Toorn, A. van den; Visschers, R. - \ 2009
  Wageningen : Alterra - 151
  sloten - drainage - bodemwater - waterstand - de peel - agrohydrologie - ditches - drainage - soil water - water level - de peel - agrohydrology
  Verslag van het eerste uitvoeringsjaar van het project ‘Drainage tegen verdroging en voor een beter milieu; veldonderzoek naar het functioneren van samengestelde peilgestuurde drainage.’ Binnen dit project ligt de proeflocatie Ospel. In dit project willen wij hier configuraties van samengestelde, peilgestuurde drainage systemen vergelijken, en tegelijkertijd effect kwantificeren van ongedraineerd perceel op groeiomstandigheden, verloop van het gehalte aan bodemvocht en de kwaliteit van het ondiepe grondwater
  Stoppen met pompen? Simulaties in vijf veenpolders
  Vernooij, M.G.M. ; Vermaat, J.E. - \ 2009
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 26 (2009)2. - ISSN 0169-6300 - p. 57 - 65.
  veengronden - polders - drainage - bodemdaling - bodemwater - waterbeheer - klimaatverandering - waterstand - peat soils - polders - drainage - subsidence - soil water - water management - climatic change - water level
  Op termijn zullen de sterk gereguleerde waterpeilen in Nederlandse polders steeds lastiger te handhaven zijn. Wat gebeurt er als de pompen stoppen? Dat is gesimuleerd voor vijf verschillende polders. Kwel- en hoogteverschillen binnen polders zorgen voor een grote variatie in de autonome ontwikkeling van het waterpeil. Sommige polders blijken snel onder water te lopen, in andere stagneert het water en vormt zich moeras en weer andere polders lopen leeg
  Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto: 2. de kuikenfase
  Kleijn, D. ; Dimmers, W.J. ; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)4. - ISSN 0024-1520 - p. 184 - 187.
  limosa limosa - graslandbeheer - vegetatie - jonge dieren - waterstand - agrarisch natuurbeheer - limosa limosa - grassland management - vegetation - young animals - water level - agri-environment schemes
  Weidevogels behoren tot de snelst achteruitgaande soortengroepen in Nederland, ondanks de recent sterk toegenomen beheerinspanningen gericht op het behoud van deze groep vogels. In een serie van twee artikelen wordt ingegaan op het effect van twee belangrijke beheermaatregelen, bemesting en waterpeilbeheer, op de Grutto (Limosa limosa). In het tweede artikel wordt ingegaan op de kwaliteit van de habitat voor gruttokuikens, waar juist de insectenrijkdom in het lange gras van belang is.
  Het belang van hoog waterpeil en bemesting voor de Grutto: I. de vestigingsfase.
  Kleijn, D. ; Dimmers, W.J. ; Kats, R.J.M. van; Melman, T.C.P. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009). - ISSN 0024-1520 - p. 180 - 183.
  limosa limosa - graslandbeheer - vegetatie - waterstand - agrarisch natuurbeheer - limosa limosa - grassland management - vegetation - water level - agri-environment schemes
  Weidevogels behoren tot de snelst achteruitgaande soortengroepen in Nederland, ondanks de recent sterk toegenomen beheerinspanningen gericht op het behoud van deze groep vogels. In deze twee artikelen wordt ingegaan op het effect van twee belangrijke beheermaatregelen, bemesting en waterpeilbeheer, op de Grutto (Limosa limosa). In deel I gaat het daarbij om inzicht te krijgen in de effecten van deze beheermaatregelen op vestiging; voor volwassen grutto’s speelt de rijkdom aan regenwormen een belangijke rol.
  Fean wetter buorkje II : Samenvattende rapportage praktijkproeven hoger zomerpeil Fries Veenweidegebied 2007-2008
  Durksz, D.L. ; Visscher, J. ; Steenbruggen, T. ; Suilen, A. ; Hager, J. ; Essen, E. van; Berkum, J. ; Kooistra, K. - \ 2009
  [S.l. : S.n. - 50
  waterbeheer - regulatie - veengronden - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - monitoring - melkvee - waterstand - veenweiden - peilbeheer - friesland - water management - regulation - peat soils - soil water - farm management - monitoring - dairy cattle - water level - peat grasslands - water level management - friesland
  De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zoeken naar een vorm van peilbeheer die de bodemdaling in het Friese veenweidegebied vertraagt, maar een sterke landbouw niet in de weg staat. De oplossing wordt gezocht in hoger zomerpeil. Daarbij is ’s zomers, wanneer vanwege de lagere grondwaterstanden en de hogere temperaturen 90% van de bodemdaling plaatsvindt, de drooglegging 60-70 cm, terwijl die ‘s winters 90 cm blijft.
  De economie van het veenrietweidebedrijf : een quickscan voor West-Nederland
  Daatselaar, C.H.G. ; Hoogendam, K. ; Poppe, K.J. - \ 2009
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 09.2.218) - ISBN 9789050593984 - 51
  veengronden - grondwaterspiegel - landgebruik - phragmites - economische analyse - waterstand - veenweiden - west-nederland - multifunctionele landbouw - peat soils - water table - land use - phragmites - economic analysis - water level - peat grasslands - west netherlands - multifunctional agriculture
  Deze quickscan onderzoekt of en hoe het voor bestaande melkveehouders aantrekkelijk kan zijn om deels − of geheel − over te schakelen op rietteelt. Het concept is bedoeld om de overstap aantrekkelijk te maken naar ‘natte landbouw’ in (landbouw)gebieden die vernatten. Wanneer wordt het interessant om over te stappen op rietteelt in een gebied waar de traditionele landbouw niet meer kan ondernemen
  Pragmatische gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse in het regionale waterbeheer
  Dahm, R. ; Elffrink, A. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)11. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 32.
  waterbeheer - waterverzadiging - effecten - watersystemen - modellen - maatregelen - waterstand - gevoeligheidsanalyse - onzekerheidsanalyse - waterschappen - veluwe - water management - waterlogging - effects - water systems - models - measures - water level - sensitivity analysis - uncertainty analysis - polder boards - veluwe
  De komende jaren voert Waterschap Veluwe maatregelen uit ter voorkoming van wateroverlast. Om de effecten hiervan in het oppervlaktewatersysteem te bepalen, gebruikt het waterschap detailmodellen van haar watersysteem. Vanwege het ontbreken van meetgegevens is kalibratie beperkt mogelijk. Om die reden heeft de stochastische gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse die het waterschap voor één stroomgebied uitvoerde, extra waarde. Met Monte Carlo-simulaties is op een pragmatische wijze inzichtelijk gemaakt welke parameters de grootste onzekerheid genereren in de maximale waterstand en het maximale debiet
  Massale sterfte onder Aziatische korfmosselen in de Maas
  Foekema, E.M. ; Hulst, O. ; Reeze, B. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)3. - ISSN 0166-8439 - p. 45 - 48.
  waterkwaliteit - mossels - doodsoorzaken - watertemperatuur - zuurstof - voedsel - meting - maas - waterstand - water quality - mussels - causes of death - water temperature - oxygen - food - measurement - river meuse - water level
  In de zomers van 2003 en 2006 kwam in de Maas massale sterfte voor van de Aziatische korfmossel Corbicula fluminea. Op basis van beschikbare gegevens van de waterkwaliteit in de Maas in 2006 lijkt de oorzaak te liggen in een combinatie van ongunstige factoren, zoals een hoge watertemperatuur in combinatie met lage zuurstofgehalten en/of een laag voedselaanbod, die het sterkst lokaal tot uiting komen tijdens een (zomer)periode met lage waterafvoer. Duidelijk werd dat de standaardgegevens van de vaste meetstations onvoldoende informatie leveren om de oorzaak van de lokale mosselsterfte met zekerheid vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om zo snel mogelijk na een melding van sterfte op locatie metingen te verrichten. Rijkswaterstaat Limburg heeft hiertoe inmiddels praktische en organisatorische maatregelen genomen
  Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken
  Poelman, A. ; Willems, F. ; Bakel, J. van; Spier, J. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)18. - ISSN 0166-8439 - p. 50 - 54.
  waterlopen - herstel - hydrologie - watersystemen - stroomgebieden - landgebruiksplanning - waterbeheer - modellen - hydrologie van stroomgebieden - natuur - waterstand - noord-brabant - streams - rehabilitation - hydrology - water systems - watersheds - land use planning - water management - models - catchment hydrology - nature - water level - noord-brabant
  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil realiseren. De doelstellingen zijn gekoppeld aan de functie waternatuur voor de beken en het herstel van drie zogeheten natte natuurparels. Voor het opstellen van de visie is inzicht nodig in het hydrologisch functioneren van het gebied, in de huidige situatie en na realisatie van maatregelen, om daarmee de hydrologische effectiviteit van ingrepen in het landgebruik en de waterhuishoudkundige inrichting en beheer te kunnen aangeven. Daartoe is een modelonderzoek uitgevoerd dat in dit artikel wordt beschreven
  Long-term strategies for flood risk management: scenario definition and strategic alternative design
  Bruijn, K. de; Klijn, F. ; McGahey, C. ; Mens, M. ; Wolfert, H.P. - \ 2008
  Delft : Flood-site - 167
  hoogwaterbeheersing - waterbescherming - waterbeheer - projecten - engeland - nederland - landen van de europese unie - waterstand - scenario planning - risicobeheersing - schelde - flood control - water conservation - water management - projects - england - netherlands - european union countries - water level - scenario planning - risk management - river scheldt
  This report reviews some mainstream existing methods of scenario development and use, as well as experiences with the design and assessment of strategic alternatives for flood risk management. Next, a procedure and methods are proposed and discussed. Thirdly, the procedure and methods are tried on the Schelde Estuary and the Thames Estuary and, finally, conclusions are drawn
  Waarom verschillen de zeespiegelreconstructies voor Nederland?
  Kiden, P. ; Makaske, B. ; Plassche, O. van de - \ 2008
  Grondboor en Hamer 62 (2008)3/4. - p. 54 - 61.
  paleo-ecologie - geologie - geschiedenis - rivieren - zeespiegelschommelingen - waterstand - palaeoecology - geology - history - rivers - sea level fluctuations - water level
  Nederland had op 1 januari 1700 een primeur, namelijk met de (half)uurlijkse peiling van de waterhoogte van het IJ. Midden vorige eeuw werd de 14C dateringsmethode ontwikkeld om met deze nieuw methode de holocene zeespiegelstijging te reconstrueren. De stormramp van 1953 maakte duidelijk dat kennis van zeespiegelveranderingen van groot belang is voor de veilgiheid van Nederland
  Nieuw peilbeheer in de veenweiden?
  Jansen, P. ; Querner, E.P. ; Kwakernaak, C. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)1. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
  waterbeheer - hydrologie - veengebieden - bodemsamenstelling - grondwaterstand - modellen - bodemdaling - klimaatverandering - sloten - landgebruik - experimenteel veldonderzoek - waterstand - veenweiden - peilbeheer - utrecht - water management - hydrology - peatlands - soil composition - groundwater level - models - subsidence - climatic change - ditches - land use - field experimentation - water level - peat grasslands - water level management - utrecht
  Bij het huidige waterbeheer in de veenweidegebieden zal het maaiveld in de komende honderd jaar op veel plaatsen met meer dan een meter dalen. De maaivelddaling gaat door tot al het veen is verdwenen en de minerale ondergrond aan de oppervlakte ligt. Met het veen verdwijnt dan ook het bijbehorende veenlandschap. De enige mogelijkheid om deze ontwikkeling af te remmen, is door het waterpeil te verhogen. Er zijn verschillende waterpeilstrategieën denkbaar om dat te realiseren, maar die hebben de nodige gevolgen voor inrichting, bodemgebruik en waterinlaat. Een strategiestudie brengt momenteel de gevolgen in kaart en biedt daarmee de waterbeheerder handvatten om mogelijke veranderingen in het peilbeheer te beoordelen
  Visit to the Nemunas River area (Lihuania) - autumn 2007
  Mulder, J.R. ; Weijschede, T.J. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1706) - 81
  waterbeheer - bezoeken - hydrologie - vragenlijsten - overstromingen - hoogwaterbeheersing - litouwen - houding van boeren - waterstand - kennis van boeren - water management - visits - hydrology - questionnaires - floods - flood control - lithuania - farmers' attitudes - water level - farmers' knowledge
  In het voorjaar van 2007 is besloten om het gebied van de Nemunas rivier op de grens van Litouwen en Kalinigrad te bezoeken om boeren te interviewen over het omgaan met hoog water in een vrijwel onbedijkt gebied. Daarnaast is een beeld gevormd van de overstromingsvlakten. Dit rivierengebied overstroomt twee keer per jaar, waarbij de boerderijen en nederzettingen in totaal zo’n twee maanden van de bewoonde wereld zijn afgesloten. Het blijkt dat de noodzaak om samen te werken vanwege het hoge water niet wordt gevoeld
  Extreme future sea levels
  Marinova, Natasha - \ 2008
  sea water - climatology - trends - sea level - water level - glaciers
  Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer
  Clevering, O.A. ; Oppedijk van Veen, J. ; Buck, A.J. de; Hoving, I.E. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group - 32
  waterbeheer - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - boeren - watersystemen - landbouw - waterschappen - verdroging (milieu) - waterstand - multifunctionele landbouw - akkerranden - water management - farm management - cooperation - farmers - water systems - agriculture - polder boards - groundwater depletion - water level - multifunctional agriculture - field margins
  Waterbeheer door boeren, waarbij het nog de vraag is of grootschalige toepassing op boerenbedrijven mogelijk is. Voorbeelden zijn het project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) Hoeksche Waard (p. 9) en demonstratieprojecten bij individuele boeren, zoals het agrarische informatiebedrijf Helder Water (pag 8.) en het project Boeren met water (p. 9). Stuwbeheer, waterzuivering en rietteelt zijn andere voorbeelden van waterbeheer door boeren
  Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak
  Vos, J.A. de; Bakel, P.J.T. van; Hoving, I.E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1653) - 66
  melkveebedrijven - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - weersgegevens - planning - grondwaterspiegel - regulatie - veenweiden - waterstand - gewasgroeimodellen - west-nederland - dairy farms - soil water - farm management - weather data - planning - water table - regulation - peat grasslands - water level - crop growth models - west netherlands
  We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebied alle informatie te verzamelen over de ligging van percelen en de melkveebedrijven, informatie over bodemtypen en hydrologie. Uitgegaan wordt van vaste streefpeilen. Zo ontstaan er zeven hydrologische bedrijfstyperingen variërend van droog tot nat. Berekeningen worden gemaakt voor tien weerjaren en de variatie tussen de tien jaar wordt vertaald naar een verdiepte HELP tabel
  Impact of human activities on water level and clarity and underwater light climate of Vallisneria spiralis L. in Poyan Lake, China
  Wu, G. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): J. de Leeuw. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049074 - 119
  meren - china - water - oppervlaktewater - waterkwaliteit - watervogels - waterplanten - lichtsterkte - vallisneria spiralis - troebelheid - voedselplanten - groei - remote sensing - oppervlaktewaterkwaliteit - waterstand - aquatische ecosystemen - menselijke invloed - lakes - china - water - surface water - water quality - waterfowl - aquatic plants - light intensity - vallisneria spiralis - turbidity - food plants - growth - remote sensing - surface water quality - water level - aquatic ecosystems - human impact
  Almost 95% of the world population of Siberian crane (Grus leucogeranus) winter in Poyang Lake, China. Here they forage on the tubers of the submerged aquatic macrophyte Vallisneria spiralis L. The growth and production of V. spiralis are regulated by the local hydrology, which might also be influenced by the changed hydrology of the Yangtze River induced by engineering projects. This thesis investigated the impact of dredging activities in the northern Poyang Lake and the Three Gorges Dam in the Yangtze River on the water turbidity and water level of Poyang Lake, analyzed how these hydrological changes influenced the underwater light climate of V. spiralis, and discussed their potential impacts on the growth and productivity of V. spiralis and further on the food habitat of Siberian crane in Poyang Lake. The principal results obtained can be summarized as follows:
  (1) Moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS) and Landsat thematic mapper (TM) images were compared for mapping the tempo-spatial dynamics of water clarity. Two multiple regression models including the blue and red bands of Landsat TM and MODIS respectively explained 83% and 88% of the variation of the natural logarithm of Secchi disk depth. On the basis of the comparison of water clarity predicted from Landsat TM and MODIS data as well as the advantages and contras of both sensors, it is concluded that MODIS offers the possibility to monitor the dynamics of water clarity more regularly and cheaply in relatively big and frequently cloud covered lakes like Poyang Lake.
  (2) The performance of the various Landsat TM bands for detecting dredging ships was explored in the turbid water of the northern Poyang Lake. The result revealed that the TM bands 1 to 4 had limitation especially in turbid water, while bands 5 and 7 better discriminated vessels from surrounding waters. Therefore, it is recommended using the mid-infrared bands of Landsat TM for operational ship monitoring in turbid water.
  (3) The possibility to strengthen inference of dredging impact while simultaneously monitoring vessels and water turbidity with remote sensing techniques was investigated in the northern Poyang Lake. Time-series MODIS images revealed a significant increase in water turbidity from 2001 onwards, while Landsat TM image analysis indicated a simultaneous increase in the number of vessels. Regression analysis further showed a highly significant positive relation (R2 = 0.92) between water turbidity and vessel number. On the basis of discussion of ship-related resuspension, final destinations of vessels and coincidence of vessel clusters with irregular dented patterns and turbid plume development, it is confirmed that dredging caused the increase in water turbidity. Therefore, it is concluded that simultaneously monitoring water turbidity and vessels enhanced the strength of evidence in remotely sensed dredging impact assessments.
  (4) Three extrapolation and interpolation methods were compared for predicting daily photosynthetically active radiation reaching the earth surface over the Poyang Lake national nature reserve. The result revealed that the triangulated irregular network (TIN) and inverse distance weighted (IDW)-based interpolation method produced more reliable result than the extrapolation methods.
  (5) The photosynthetically active radiation reaching the top of V. spiralis (PARlc) in Lake Dahuchi from 1998 to 2006 was modelled. The results revealed significant between year differences in PARtc, which were determined primarily by fluctuation in water level. Six years of Secchi disk depth records revealed seasonal switching of the lake from turbid at low water level in autumn, winter and spring to clear at high water level in summer. The highest PARtc occurred at intermediate water levels, which were reached when the Yangtze River forces Lake Dahuchi out of its turbid state in spring. The operation of the Three Gorges Dam, which will increase water level of Yangtze River from May to June may force Lake Dahuchi out of its turbid state earlier and increase the light intensity reaching the canopy and the production of V spiralis. It is concluded that the operation of the Three Gorges Dam might at the short term increase the light regime and productivity of V. spiralis and possibly affect the food habitat of Siberian crane in Poyang Lake.
  (6) A conceptual framework to integrate a simulation model of plant biomass for V. spiralis with remote sensing and a geographical information system was introduced. It is expected that the system, once implemented, could contribute to evaluate the impact of possible hydrological changes on the growth and productivity of V. spiralis, and assess whether tuber feeding bird populations are constrained by the regional availability of food resources in Lake Poyang.
  It is anticipated that these results provide a basis for the future research and necessary information for decision-making that need to be made by the responsible authorities to decide how to rationally manage this unique lake ecosystem.

  Leerrapport WaterTekens: casus Middelpolder
  Jacobs, M.H. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (WaterTekens ) - 51
  waterbeheer - polders - regulatie - grondwaterstand - planning - watersystemen - waterstand - landschapsbeleving - omgevingspsychologie - noord-holland - water management - polders - regulation - groundwater level - planning - water systems - water level - landscape experience - environmental psychology - noord-holland
  Naast het nemen van een waterpeilbesluit, bekijkt Waternet of het nodig is om een watergebiedsplan op te stellen. Dit zou nodig zijn indien er aanvullende maatregelen voor het waterbeheer gewenst zijn. Zo is het mogelijk dat er ingrepen wenselijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, of ingrepen waarmee het peil binnen de polder divers is te maken (in plaats van het polderbrede uniforme peil van nu). In deze planningscontext is door onderzoekers van Alterra en Wageningen Universiteit belevingsonderzoek verricht onder betrokkenen bij de Middelpolder
  Invloed van infiltratiewater via onderwaterdrains op de afbraak van veengrond : helpdeskvraag HD2057_Onderwaterdrains_vanDrunen_1106
  Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. ; Mulder, J.R. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1597) - 48
  veengronden - bodemdaling - drainage - oxidatie - veenweiden - waterstand - utrecht - peat soils - subsidence - drainage - oxidation - peat grasslands - water level - utrecht
  In een oriënterend onderzoek zijn onderwaterdrains opgegraven om daadwerkelijk in de praktijk visueel te controleren of slootwater dat via onderwaterdrains infiltreert het veen rondom de drains aantast. Het onderzoek is bij twee bedrijven in de polder Zegveld uitgevoerd, waarbij drie onderwaterdrains werden opgegraven. In geen enkel geval werd visueel veenafbraak rondom de drain geconstateerd. Hoogtemetingen om maaivelddalingen boven en tussen de drains met elkaar te vergelijken leverde niets op. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn aangegeven
  Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw: de V-stuw
  Hoitink, A.J.F. ; Dommerholt, A. ; Heuts, P.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2007
  Utrecht : Stowa (STOWA rapport 2007 04) - ISBN 9789057733505 - 35
  waterbeheer - stuwen - vissen - vismigratie - hydraulische systemen - ontwerp - waterstand - water management - weirs - fishes - fish migration - hydraulic structures - design - water level
  Waterschappen streven ernaar om het peilbeheer zo optimaal mogelijk te maken. In plaats van overtollig regenwater af te voeren in tijden van te veel water en water in te laten ten tijde van water tekort, streeft men naar het bergen en vasthouden van gebiedseigen en regenwater. Uit ecologisch oogpunt is het gewenst om de inlaat van ‘gebiedsvreemd water’ zo veel mogelijk te voorkomen. Veelal worden stuwen als kunstwerk geplaatst om water ‘vast te kunnen houden’ om de toevoer van water te beperken. Stuwen hebben als nadeel dat deze niet passeerbaar zijn voor vissen met als gevolg dat achterliggende gebieden niet bereikbaar zijn. Om dit te voorkomen is een nieuw soort kunstwerk ontwikkeld, de zogenaamde vispasseerbare kantelstuw, ook wel V-stuw genaamd. Deze stuw bestond alleen nog maar als concept. Het rapport legt verslag van een studie resulterend in een principe ontwerp van een vispasseerbare stuw
  Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzichten door modelberekeningen
  Bakel, P.J.T. van; Poelman, A. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1488) - 96
  wateropslag - afvoer - drainage - hydrologie van stroomgebieden - waterlopen - modellen - grondwaterstand - schade - landbouw - noord-brabant - waterstand - water storage - discharge - drainage - catchment hydrology - streams - models - groundwater level - damage - agriculture - noord-brabant - water level
  De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, water vasthouden, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van water vasthouden te krijgen zijn, in samenspraak met betrokken instanties, vijf maatregelen met behulp van de computercode SIMGRO geëvalueerd in de stroomgebieden Peelsche Loop, Groote Wetering en Raamsloop. Piekafvoeren kunnen met 3 tot 45% worden gereduceerd. De meest effectieve manier om water vast te houden is het voorkómen van maaiveldafvoer waarbij water tijdelijk op het maaiveld wordt geborgen, met als neveneffect structurele grondwaterstandverhogingen en effecten op de landbouw. Minder effectieve maatregelen hebben een marginaal effect op de regionale hydrologie. Inundaties verdwijnen sneller met goede drainage.
  V-stuw voor periodieke hydrologische gebiedsisolatie
  Dommerholt, A. ; Hoitink, A.J.F. ; Heuts, P. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)8. - ISSN 0166-8439 - p. 48 - 50.
  stuwen - waterbeheer - wateropslag - waterstand - weirs - water management - water storage - water level
  Binnen diverse kaders (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water) wordt gestreefd naar waterberging in natuurgebieden om de inlaat van gebiedsvreemd water van een lagere kwaliteit te beperken. Als een natuurgebied is verbonden met het omliggende stedelijke of poldergebied, wordt zeker bij aanhoudende regenval door de gemalen water met een relatief goede kwaliteit aan de polder of het stedelijke gebied onttrokken, waardoor ook water uit het natuurgebied wordt afgevoerd. Anderzijds wordt in de zomer rivierwater ingelaten om tekorten door bijvoorbeeld verdamping aan te vullen. Als men peilverschillen teweeg kan brengen door het natuurgebied te isoleren, kan regenwater worden vastgehouden en opgeslagen voor tijden van droogte, zodat in die periode minder of geen gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten. In dit artikel wordt een nieuw ontworpen kantelstuw beschreven die alleen stuwt indien dat nodig is. Daarbuiten is de stuw geopend en daarmee voor vis passeerbaar
  Stikstof- en fosfaatverliezen naar grond- en oppervlaktewater bij vernatting van landbouwgronden; veldexperimenten Vredepeel 2003-2005
  Vos, J.A. de; Sival, F.P. ; Clevering, O.A. ; Kleef, J. van - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1392) - 88
  veengronden - bodemwater - watervoorziening - nitraten - fosfaten - waterstand - proefboerderijen - limburg - de peel - peat soils - soil water - water supply - nitrates - phosphates - water level - experimental farms - limburg - de peel
  In een vernattingsproef zijn verschillen in grondwaterstand gecreeëerd door slootwater via subirrigatie in een deel van een perceel te infiltreren. Hierdoor ontstonden grondwaterstanden van gemiddeld ca. 75 (hoog peil) en 110 cm-mv (normaal peil). Geschatte stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater variëren voor aardappel in 2003 tussen 105-141 kg N/ha en voor maïs in 2004 tussen 28-43 kg N/ha. Bij het normale peil zijn NO3-concentraties in grond- en drainwater ca. 100 mg/l. Er vindt nauwelijks PO4-P -uitspoeling plaats. Subirrigatie resulteerde in een vernatting van 250-330 mm water per jaar, wat in 2003 leidde tot 80 mm minder beregening. De netto aardappelopbrengst in 2003 was 80 ton/ha voor beide percelen, met een 13% hogere N-gewasopname bij het normale peil, maar een 9% hogere P-gewasopname bij het hoge peil.
  Stikstof- en fosfaatverliezen naar grond- en oppervlaktewater bij vernatting van landbouwgronden; syntheserapport
  Vos, J.A. de; Clevering, O.A. ; Sival, F.P. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1393) - 54
  grondwaterverontreiniging - waterverontreiniging - nitraten - fosfaten - landbouwgrond - landbouwgronden - ondergrondse irrigatie - waterbeheer - waterstand - groundwater pollution - water pollution - nitrates - phosphates - agricultural land - agricultural soils - subsurface irrigation - water management - water level
  Uit onze analyse blijkt dat 675.000 ha van de netto-Ecologische Hoofdstructuur kan worden vernat, met mogelijke gevolgen voor 529.00 ha landbouwgrond binnen de EHS. Uit veldexperimenten blijkt dat een grondwaterstandverhoging van 110 (normaal peil) naar 75 cm-mv (hoog peil) op akkerbouwland geen effect heeft op de opbrengsten en productkwaliteit. Deze vernatting resulteerde wel in lagere N-afvoer en hogere P-afvoer met het gewas. Bij het hoge peil werden lagere nitraat-N en hogere totaal-P concentraties in het grondwater gevonden. Bij het normale peil zijn NO3-concentraties ca. 100 mg/l. Er vindt nauwelijks PO4-P-uitspoeling plaats. Subirrigatie van 250-330 mm water per jaar leidde in 2003 tot 80 mm minder beregening. De waterkwaliteit van infiltrerend oppervlaktewater is sterk bepalend voor nutriëntenconcentraties in het grondwater. Met een door ons aangepast waterkwaliteitsinstrumentarium kunnen nitraatconcentraties in het grondwater, de N- en P-afvoer en de N- en P-concentraties naar het oppervlaktewater op regionale schaal berekend worden.
  Een nieuw SIMGRO-model voor de beken in Drenthe
  Querner, E.P. ; Hoegen, S.J.W. ; Hermans, E. ; Rakhorst, M. - \ 2006
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)18. - ISSN 0166-8439 - p. 94 - 97.
  stroomgebieden - hydrologie - simulatiemodellen - watersystemen - waterlopen - grondwaterstroming - waterverzadiging - afvoer - waterstand - drenthe - watersheds - hydrology - simulation models - water systems - streams - groundwater flow - waterlogging - discharge - water level - drenthe
  Alterra onderzocht voor de beken in het noordwesten van Drenthe in hoeverre water in de bovenlopen kan worden vastgehouden om de overlast op de Groninger boezem tegen te gaan, en ook een bijdrage te leveren aan verdrogingsbestrijding in natuurgebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van het hydrologisch model SIMGRO. In dit artikel wordt de opzet van het model beschreven
  Invloed openwaterstand op grondwaterstand in natuurterreinen in perioden dat onomkeerbare droogteschade kan optreden; de methode van de kritieke L-afstand
  Bakel, J. van; Massop, H.T.L. - \ 2006
  In: Natuur in de verdringingsreeks / Runhaar, J., Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1302) - p. 89 - 104.
  bodemwater - grondwaterspiegel - watervoorziening - waterkwaliteit - nadelige gevolgen - waterstand - ecohydrologie - soil water - water table - water supply - water quality - adverse effects - water level - ecohydrology
  De verbreding van de HELP-tabellen
  Bakel, J. van; Prak, H. ; Huinink, J. ; Talsma, M. - \ 2006
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)1. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 34.
  bodemwater - waterbeheer - modellen - grondwaterspiegel - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterstand - regulatie - opbrengsten - nederland - waterstand - soil water - water management - models - water table - farm management - groundwater level - regulation - yields - netherlands - water level
  De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele herziening waarbij de effecten van verschillende ontwikkelingen in de landbouw worden meegenomen, is een project dat jaren zal vergen. Zolang moeten we verder werken met de HELP-tabellen. Deze zijn in opdracht van Stowa ten behoeve van het Waternoodinstrumentarium op een aantal punten uitgebreid en geschikt gemaakt voor gebruik in het Waternoodinstrumentarium. Het resultaat - de HELP-2005-tabellen - is inmiddels beschikbaar. Het vervangt de voorgaande versies
  Effectrapportage Vlaardingse Vlietlanden voor een nieuw peilbesluit van Delflands boezem
  Niewold, F.J.J. ; Waal, R.W. de; Haye, M.J.J. la; Hommel, P.W.F.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1248) - 71
  waterbeheer - regulatie - oppervlaktewater - flora - fauna - beschermde soorten - nederland - natuurbescherming - waterstand - zuid-holland - westland - natuurgebieden - peilbeheer - water management - surface water - regulation - flora - fauna - protected species - netherlands - nature conservation - water level - zuid-holland - westland - natural areas - water level management
  Onderzoek is uitgevoerd naar vijf varianten van waterpeilbeheer voor het gebied in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Hoogheemraadschap Delfland moet voor een periode van tien jaar een nieuw peilbesluit voor de boezem vaststellen. Er worden daarvoor vijf peilvarianten aan het bestuur voorgelegd. In dit rapport zijn op basis van aanwezige gegevens, literatuur en deskundigenoordelen de effecten nagegaan van deze varianten op de natuurwaarden van het natuurgebied de Vlaardingse Vlietlanden en andere boezemlandjes. De peilvarianten, waarbij sprake is van peilverlaging en een onnatuurlijk omgekeerd peil worden als ongunstig beoordeeld voor handhaving van de kwaliteit van de Dotterbloemhooilanden en het leefgebied van de Noordse woelmuis. Bij invoering van deze varianten wordt een verzoek voor ontheffing van de FFwet voor de aanwezige beschermde soorten, waaronder Dotterbloem, Brede orchis en Noordse woelmuis noodzakelijk geacht. Er worden daarvoor een aantal begeleidende/compenserende maatregelen besproken, zoals verdiepen en uitbreiden van sloten en greppels, bekalking en bemesting, plaggen, en afdamming van percelen en/of het gehele centrale deel en oppompen van boezemwater. Daarnaast worden mogelijkheden besproken voor vorming van een aparte boezem rond de Vlietlanden en ontwikkeling van nieuwe moerasgebieden grenzend aan dit natuurgebied
  Macrophyte succession in floodplain lakes : spatio-temporal patterns in relation to river hydrology, lake morphology and management
  Geest, G.J. van - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Rudi Roijackers; H. Coops. - s.l. : S.n. - ISBN 9789085041511 - 157
  waterplanten - waterorganismen - stroomvlakten - hydrologie - plantensuccessie - vegetatie - patronen - waterstand - rijn - aquatic plants - aquatic organisms - floodplains - hydrology - plant succession - vegetation - patterns - water level - river rhine
  Two questions are central to the work in this thesis: 1. What are the factors determining macrophyte composition in floodplain lakes along the Lower Rhine? 2. What advice can be given for design of future water bodies?
  Water-level fluctuations affect macrophyte richness in floodplain lakes
  Geest, G.J. van; Wolters, H. ; Roozen, F.C.J.M. ; Coops, H. ; Roijackers, R.M.M. ; Buijse, A.D. ; Scheffer, M. - \ 2005
  Hydrobiologia 539 (2005)1. - ISSN 0018-8158 - p. 239 - 248.
  waterplanten - stroomvlakten - vegetatie - meren - rivieren - biodiversiteit - plantensuccessie - nederland - waterstand - aquatische ecosystemen - rijn - aquatic plants - floodplains - vegetation - lakes - rivers - biodiversity - plant succession - netherlands - water level - aquatic ecosystems - river rhine - shallow eutrophic lakes - aquatic plant diversity - long-term - river floodplains - seed dispersal - germination - connectivity - channels - dynamics
  The characteristic ecology of floodplain lakes is in part due to their relatively strong water-level fluctuations. We analyzed the factors determining water-level fluctuations in 100 floodplain lakes (during non-flooded conditions) in the active floodplains of the Lower Rhine in the Netherlands. Furthermore, we explored the relationship between water-level fluctuations and macrophyte species richness, and analyzed the suitability of artificially created lakes for macrophyte vegetation. During non-flooded conditions along the Rhine, lake water-level fluctuations are largely driven by groundwater connection to the river. Hence, water-level fluctuations are largest in lakes close to the main channel in strongly fluctuating sectors of the river and smallest in isolated lakes. Additionally, water-level fluctuations are usually small in old lakes, mainly due to reduced groundwater hydraulic conductivity resulting from accumulated clay and silt on the bottom. Species richness of floating-leaved and emergent macrophytes was reduced at both small and large water-level fluctuations, whereas species richness of submerged macrophytes was reduced at small water-level fluctuations only. In addition, species richness of submerged macrophytes was higher in lakes that experienced drawdown, whereas no similar pattern was detected for floating-leaved and emergent macrophytes. The decline in amplitude of lake water-level with lake age implies that the number of hydrologically dynamic lakes will decrease over time. Therefore, we suggest that excavation of new lakes is essential to conserve the successional sequence of floodplain water bodies including conditions of high biodiversity. Shallow, moderately isolated, lakes with occasional bottom exposure have the highest potential for creating macrophyte-rich floodplain lakes along large lowland rivers. The water-level regime of such lakes can in part be designed, through choice of the location along the river, the distance away from the river and the depth profile of the lake.
  Succession of aquatic vegetation driven by reduced water-level fluctuations in floodplain lakes
  Geest, G.J. van; Coops, H. ; Roijackers, R.M.M. ; Buijse, A.D. ; Scheffer, M. - \ 2005
  Journal of Applied Ecology 42 (2005)2. - ISSN 0021-8901 - p. 251 - 260.
  meren - plantensuccessie - stroomvlakten - vegetatie - nederland - waterstand - aquatische ecosystemen - rijn - lakes - plant succession - floodplains - vegetation - netherlands - water level - aquatic ecosystems - river rhine - river-margin vegetation - rhone river - plant diversity - flow regulation - boreal rivers - connectivity - channels - macrophytes - disturbance - sediment
  In recent years, interest has grown in restoring floodplain function of regulated rivers. Successful rehabilitation of riparian systems requires knowledge of how regulation of river flow affects biodiversity and ecosystem function. The effects of changes in the river's low water-level regime on aquatic ecosystems in floodplains has received little attention so far. The aquatic vegetation of 215 floodplain lakes along the Lower Rhine (the Netherlands) was analysed in relation to lake characteristics and lake water-level fluctuations in 1999–2000. Vegetation composition was related to lake morphology and age, cattle access to the shoreline, the amount of time the river was in flood, and lake sediment area exposed at low water level (drawdown). Surprisingly, vegetation composition was correlated more strongly with lake age and occurrence of drawdown than the amount of time the river was in flood
  1. In recent years, interest has grown in restoring floodplain function of regulated rivers. Successful rehabilitation of riparian systems requires knowledge of how regulation of river flow affects biodiversity and ecosystem function. The effects of changes in the river's low water-level regime on aquatic ecosystems in floodplains has received little attention so far. 2. The aquatic vegetation of 215 floodplain lakes along the Lower Rhine (the Netherlands) was analysed in relation to lake characteristics and lake water-level fluctuations in 1999-2000. 3. Vegetation composition was related to lake morphology and age, cattle access to the shoreline, the amount of time the river was in flood, and lake sediment area exposed at low water level (drawdown). Surprisingly, vegetation composition was correlated more strongly with lake age and occurrence of drawdown than the amount of time the river was in flood. 4. In older lakes, water-level fluctuations are reduced due to an accumulation of clay and silt that 'seals' sediment, preventing drawdown during periods of low river levels. Our results suggest that this clay sealing process is a major driving force for aquatic vegetation succession in floodplain lakes along the Lower Rhine, as succession drives from desiccation-tolerant species (e.g. Chara spp.) in young lakes to desiccation-sensitive species (e.g. Nuphar lutea) in old lakes. 5. Water levels were stable in lakes along a river branch that was impounded below mean flow only. Here, the original low water-level regime has been replaced by an artificial regime with higher water levels than would be expected naturally. Consequently, in these lakes drawdown was rare or absent, and the aquatic macrophyte vegetation was characterized by low species richness and frequent dominance by the invasive species Elodea nuttallii. 6. Synthesis and applications. Our results show that stabilization of river water levels during low flow may negatively affect vegetation composition and succession in floodplain lakes adjacent to these rivers. A management scheme including incidental temporary lowering of the river water level, which results in drawdown of floodplain lakes, would enhance the ecological status of those rivers with stabilized water levels during low flow.
  HELP-2005, uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen ten behoeve van het Waternood-instrumentarium
  Bakel, J. van; Huinink, J. ; Prak, H. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2005
  Utrecht : Stowa (Rapport / STOWA 2005 16) - ISBN 9789057732973 - 50
  waterbeheer - modellen - grondwaterspiegel - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterstand - regulatie - opbrengsten - nederland - bodemwater - waterstand - soil water - water management - models - water table - farm management - groundwater level - regulation - yields - netherlands - water level
  Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding, de probleem- en doelstelling en de plaats van het onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Waternood. In hoofdstuk 2 wordt een kort, historisch overzicht gegeven van het onderzoek naar de relatie tussen grondwaterstand en landbouwkundige oporengsten. De totstandkoming van de tabellen die ten grondslag liggen aan de HELP-2005-tabellen (de HELP-tabel uit 1987 en de zogenoemde HB-tabel) worden in hoofdstuk 3 beschreven. De werkwijze om te komen tot de HELP-2005-tabellen wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft enige resultaten weer van de uitbreiding van de HELP-tabellen. In hoofdstuk 6 worden aanwijzingen en beperkingen gegeven voor praktisch gebruik voor de HELP-tabellen in het algemeen en de HELP-2005-tabellen in het bijzonder. Hoofdstuk 7 geeft conclusies en aanbevelingen
  Onderbouwing wateropgave Haarlemmermeerpolder; modelbouw, kalibratie en scenarioanalyse
  Dik, P.E. ; Kroes, J.G. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Veldhuizen, A.A. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1183) - 80
  waterbeheer - waterbeleid - watersystemen - hydrologie - grondwaterstand - polders - modellen - waterstand - noord-holland - haarlemmermeer - water management - water policy - water systems - hydrology - groundwater level - polders - models - water level - noord-holland - haarlemmermeer
  Ten behoeve van de Onderbouwing Wateropgave Noord-Holland is door Alterra in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) een studie uitgevoerd naar de watervraag in de Haarlemmermeer. Hiertoe is een model opgezet voor water- en chloride-transport van de Haarlemmermeer. Gezien de doelstelling van het project is voor het modelinstrument FIWMultiSwap gekozen. Verschillende scenario's zijn met het model doorgerekend en geïnterpreteerd voor de wateropgave
  Waternood-toepassing voor het gebied Einderbeek-Schoorkuilen; de reconstructie van een vennen-ecosysteem
  Mol, G. ; Hoogland, T. ; Hermans, E. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1165) - 37
  grondwaterspiegel - oppervlaktewater - grondwater - herstel - hydrologie - bodemwater - waterstand - aquatische ecosystemen - ecohydrologie - natuurtechniek - limburg - water table - surface water - groundwater - rehabilitation - hydrology - soil water - water level - aquatic ecosystems - ecohydrology - ecological engineering - limburg
  Voor het voormalige vennengebied Einderbeek - Schoorkuilen is met het Waternoodinstrument berekend hoe kansrijk de plannen zijn om in dat gebied een vennenecosysteem in oude luister te herstellen. Het herstellen van het ven houdt in de praktijk in afgraven van het zand, afkomstig uit het Kanaal Wessem - Nederweert, dat er begin 20ste eeuw in is gedeponeerd. Tezamen met het verhogen van het grondwaterpeil door het opzetten van het peil in de Einderbeek resulteert dit in de vorming van plassen. Hierin ontstaat als het goed is vanuit de zaadbank, die nog in de oorspronkelijke venbodem aanwezig is, de gewenste watervegetatie van de Fonteinkruidklasse en het Oeverkruidverbond (Littorellion). In het hydrologische model dat voor het gebied bestond zijn kleine aanpassingen aangebracht om de geplande situatie beter te modelleren. Uit de berekeningen blijkt dat in het ven en de zeer directe omgeving ervan het beoogde natuurdoeltype een grote kans van slagen heeft; de doelrealisaties liggen tegen de 100%. Dit wordt bevestigd door de ontwikkelingen in het `Schoorwater¿, een proefplas die is gegraven aan de oostkant van het gebied waarin binnen enkele jaren het Oeverkruidverbond is verschenen. De overige beoogde natuurdoeltypen hebben weinig kans van slagen. Voor de landbouwpercelen die rondom het gebied liggen blijken de hydrologische maatregelen die nodig zijn om het vennen-ecosysteem te realiseren niet tot grote schades te leiden
  Faalkansanalyse Langbroekerwetering; een toepassing van de stochastenmethode
  Veldhuizen, A.A. ; Walsum, P.E.V. van - \ 2005
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 11 (2005)1. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 22.
  watersystemen - bodemwater - oppervlaktewater - onzekerheid - simulatiemodellen - neerslag - utrecht - waterstand - rijn - water systems - soil water - surface water - precipitation - uncertainty - simulation models - utrecht - water level - river rhine
  Dit artikel geeft een voorbeeld om faalkansen in watersystemen te bepalen via de stochastenmethode. De mechanismen, die leiden tot falen van het systeem zijn: neerslaghoeveelheid en -intensiteit, beschikbare berging in bodem en oppervlaktewater en de waterstand van de rivier de Lek. Alle mogelijke combinaties zijn doorberekend met SIMGRO. De modeluitkomsten zijn vervolgens gebruikt om een faalkansenkaart te construeren. Deze kaart is getoets aan de werknormen voor het huidige klimaat, het middenscenario 2050 en het maximumscenario 2050
  Kwel en Waternood; ontwikkeling van een methode voor kartering van kwel en de evaluatie van de gevolgen van peilbeheer voor kwelpatronen
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Gaast, J.W.J. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1034) - 75
  waterkwaliteit - kwel - hydrologie - grondwaterspiegel - bodemwaterbeweging - cartografie - natuurbescherming - waterstand - noord-brabant - peilbeheer - water quality - seepage - hydrology - water table - soil water movement - mapping - nature conservation - water level - noord-brabant - water level management
  In aanvulling op de waternoodmethodiek is onderzocht of een veldinventarisatiemethode voor de waterkwaliteit ontwikkeld kon worden waarmee ruimtelijke kaartbeelden van ecologisch relevante kwel tot in het maaiveld kunnen worden gegenereerd. Als hulpinformatie om puntgegevens over de waterkwaliteit te extrapoleren naar ruimtelijke patronen maakt de methodiek gebruik van gebiedsdekkende kwelfluxen die door het hydrologische model SWAP worden berekend. In de ontwikkelde methodiek is daardoor een koppeling aanwezig tussen peilbeheer en kwelkwaliteit. Geconcludeerd wordt dat voorspelling van het watertype aan de hand van eenvoudige veldinformatie nog niet geheel bevredigend is in gebieden waar overwegend agrarisch grondgebruik plaatsvindt. De met het model berekende kwelfluxen worden nog overschat, door een onbevredigende modelformulering van drainage. De ruimtelijke extrapolatie van de voorspelde grondwaterverwantschap met gebiedsdekkende hulpinformatie over kwelfluxen levert een beeld op dat op hoofdlijnen voldoet aan de verwachting, maar nog voor verbetering vatbaar is
  Werkt vasthouden?
  Bakel, J. van - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)14/15. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
  hoogwaterbeheersing - afvoer - regulatie - watersystemen - hydrologie - wateropslag - nederland - waterstand - flood control - discharge - regulation - water systems - hydrology - water storage - netherlands - water level
  Aan de bekende trits vasthouden-bergen-afvoeren van de Commissie WB21, bedoeld als voorkeursstrategie om piekafvoeren te reduceren, zitten meer haken en ogen dan bij de opstelling is bedacht. Kan water vasthouden juist leiden tot hogere piekafvoeren? En waar houdt vasthouden op en begint bergen? Ook is de veronderstelde meekoppeling met verdrogingsbestrijding wellicht lang niet altijd en overal aan de orde
  Toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden
  Vogelzang, T.A. - \ 2004
  Agri-monitor 2004 (2004)juli. - ISSN 1383-6455 - 2
  landbouw bedrijven - veengebieden - veengronden - agrarische economie - waterstand - farming - peatlands - peat soils - agricultural economics - water level
  Met verhoging van het waterpeil kan het tempo van de bodemdaling in de veengebieden worden afgeremd. Voor de landbouw heeft een peilverhoging echter nogal wat consequenties. Systeeminnovaties en extra financiële steun op bedrijfs- en gebiedsniveau zijn nodig om natuur- en landschapswaarden te laten overleven. Gebiedscontracten kunnen hierbij een centrale rol spelen.
  Hoog peil niet altijd gunstig voor milieu
  Alblas, J. ; Clevering, O.A. - \ 2004
  Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)7. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  irrigatie - ondergrondse irrigatie - landbouw met irrigatie - plant-water relaties - waterbescherming - grondwater - grondwaterstand - infiltratie - akkerbouw - plantenvoeding - opbrengsten - gewasopbrengst - voedingsstoffenbeschikbaarheid - uitspoelen - verliezen uit de bodem - grondwaterverontreiniging - bodemwaterregimes - waterstand - bemesting - irrigation - subsurface irrigation - irrigated farming - plant water relations - water conservation - groundwater - groundwater level - infiltration - arable farming - plant nutrition - yields - crop yield - nutrient availability - leaching - losses from soil - groundwater pollution - soil water regimes - water level - fertilizer application
  PPO onderzocht de voor- en nadelen van waterconservering door in het zuidoostelijk zandgebied (Vredepeel en Veulen) twee akkerbouwpercelen in te richten met een hoog en een laag grondwaterpeil. Het verhoogde peil werd bereikt door infiltratie van slootwater via stuwen en ondiep gelegen drains. Bij het hoge peil hoeft niet beregend te worden en blijken er geen lagere opbrengsten te zijn voor de verschillende gewassen (aardappel, conservenerwt, waspeen, suikerbieten, stamslabonen), mits volgens advies bemest wordt; bij bemesting beneden het advies kan de stikstofvoorziening beperkend zijn. Voordeel van peilverhoging is dat de nitraatuitspoeling minder is; wel is er meer fosfaatuitspoeling
  Is de HELP-tabel aan vervanging toe? Nieuwe berekening van schade door water voor landbouw
  Bakel, J. van; Heijkers, J. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)23. - ISSN 0166-8439 - p. 8 - 9.
  waterbeheer - modellen - grondwaterspiegel - agrarische bedrijfsvoering - regulatie - polders - oppervlaktewater - waterstand - utrecht - water management - models - water table - farm management - regulation - polders - surface water - water level - utrecht
  Op initiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra en met medewerking van de Unie van Waterschappen en STOWA werd onlangs gediscussieerd over de toekomst van de landbouwschademodellering in Nederland. Aanleiding vormde het uitbrengen van een rapport waarin op de bedrijfsvoering en bedrijfsinkomsten, berekend met Waterpas, worden beschreven
  Van HELP naar Waterpas?
  Vos, B. de; Bakel, J. van; Hoving, I.E. ; Conijn, S. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)24. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 20.
  waterbeheer - modellen - grondwaterspiegel - agrarische bedrijfsvoering - regulatie - polders - oppervlaktewater - waterstand - utrecht - water management - models - water table - farm management - regulation - polders - surface water - water level - utrecht
  De HELP-tabel wordt al gedurende vele decennia gebruikt voor het berekenen van nat- en droogteschade in de landbouw. Daarbij wordt al jarenlang gepraat over een aanpassing, verbetering, verdieping of vervanging ervan. Nu biedt het Waterpas-model de mogelijkheid om nat- en droogteschade op heldere en goed onderbouwde wijze te berekenen voor zowel de gewasopbrengst als de gevolgen voor de bedrijfseconomie (zoals dat ook getoetst is in het veenweidegebied, voor de polders Zegveld en Oud-Kamerik). De voorspelling van toekomstige gevolgen van veranderend waterbeheer, mestbeleid, klimaatverandering en de effecten op waterkwaliteit kunnen ook met een toekomstige versie van Waterpas worden berekend
  De dynamiek van vennen in schijnspiegelsystemen
  Bakker, D. ; Aggenbach, C. ; Asmuth, J.R. von; Witte, J.P.M. - \ 2004
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 10 (2004)4. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 12.
  zwampen - meren - hydrologie - ecologie - tijdreeksen - modellen - waterstand - limburg - swamps - lakes - hydrology - ecology - time series - models - water level - limburg
  Op verscheidene plaatsen in Nederland wordt getracht verdroging van vennen tegen te gaan door verwijdering van veel verdampende bomen. Het effect van deze maatregel op de levensgemeenschap in het ven is echter sterk afhankelijk van de ligging van slecht doorlatende lagen en de grootte van het schijnspiegelsysteem, die op hun beurt de reactie van het venpeil op neerslag beïnvloeden. Meer inzicht in de hydrologie van vennen is verkregen via het tijdreeksmodel PIRFICT, met als onderzoekslocatie Beegderheide
  De historische waterhuishouding als bouwsteen voor de GGOR
  Worm, B. ; Monincx, S. ; Runhaar, H. ; Jansen, P.C. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)19. - ISSN 0166-8439 - p. 96 - 99.
  waterbeheer - grondwater - grondwaterspiegel - natuurbescherming - grondwaterstand - waterstand - ecohydrologie - overijssel - twente - water management - groundwater - water table - nature conservation - groundwater level - water level - ecohydrology - overijssel - twente
  In de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 kregen de waterschappen de taak om het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor hun beheergebied te bepalen. Het GGOR is te beschouwen als een nieuw 'evenwicht' van het watersysteem dat beter past bij te waarderen functies in een gebied. Bij de bepaling ervan wordt rekening gehouden met de sectorale wensbeelden voor onder andere landbouw en natuur. Voor de sector natuur wordt het waterstreefbeeld aangeduid als het optimale grond- en oppervlaktewaterregime. Maar wat is het optimale waterstreefbeeld als de landnatuur het voor het zeggen had? Om dit in beeld te brengen heeft Alterra in opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel de waterhuishouding gereconstrueerd uit de periode voor de grote waterhuishoudkundige verbeteringswerken. Vertrekpunt was een eerder in opdracht van de provincie Noord-Brabant ontwikkelde methode. Deze is op een aantal punten aangepast voor de specifieke omstandigheden in Twente
  Integratie Waternood met modellering van de regionale hydrologie
  Hermans, E. ; Bakel, J. van; Walsum, P.E.V. van; Runhaar, H. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)7. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 29.
  hydrologie - modellen - grondwaterstand - waterbeheer - oppervlaktewater - simulatiemodellen - nederland - waterstand - utrecht - hydrology - models - groundwater level - water management - surface water - simulation models - netherlands - water level - utrecht
  Eind 2002 en begin 2003 werd het Waternoodinstrumentarium onder grote belangstelling gepresenteerd. Toch ontbreekt nog iets dat het daadwerkelijke succes in de weg staat: de toepassing in combinatie met een geschikt hydrologisch model. Juist daarmee is ervaring opgedaan in het project Langbroekerwetering. In dit artikel wordt aan de hand van praktische ervaringen aangetoond dat integratie van de GIS-applicatie AlterrAqua en het model SIMGRO met het Waternoodinstrumentarium uitstekende mogelijkheden biedt
  Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen; III inventarisatie van hydrologische herstelprojecten
  Nijboer, R.C. ; Diepen, L.T.A. van; Higler, L.W.G. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1067) - 82
  waterbeheer - hydrologie - eutrofiëring - herstel - stroomgebieden - projecten - nederland - watervoorziening - waterstand - water management - hydrology - water supply - eutrophication - rehabilitation - watersheds - projects - netherlands - water level
  Dit rapport is het derde in de reeks: `Een expertsysteem voor de keuze van hydrologische maatregelen¿. Het beschrijft de resultaten van een inventarisatie en verzameling van projecten binnen Nederland waarbij hydrologische maatregelen genomen zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd als vervolg op het literatuuronderzoek naar de effecten van hydrologische maatregelen op eutrofiëring en aquatische ecosystemen. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kan verder inzicht worden verkregen in de relatie maatregel-effect door analyse van de reeds uitgevoerde projecten en door het volgen van projecten in uitvoering of toekomstige projecten. De resultaten van die analyse zullen worden gebruikt in een expertsysteem waarmee voor een situatie de maatregel met het hoogste ecologisch rendement gekozen kan worden. De verzamelde projecten zijn samengevoegd in de database AQUAHERSTEL, die als webapplicatie beschikbaar zal komen.
  Managed water levels and the expansion of emergent vegetation along a lakeshore
  Coops, H. ; Vulink, J.T. ; Nes, E.H. van - \ 2004
  Limnologica 34 (2004)1-2. - ISSN 0075-9511 - p. 57 - 64.
  vegetatie - meren - phragmites australis - waterbeheer - fluctuaties - modellen - nederland - waterstand - aquatische ecosystemen - volkerak-zoommeer - vegetation - lakes - phragmites australis - water management - fluctuations - models - netherlands - water level - aquatic ecosystems - volkerak-zoommeer - phragmites-australis - growth - responses - drawdown - dynamics - wetlands - marsh
  Water-level fluctuations may be used to promote the expansion of emergent vegetation along lakeshores. The authors present the case of the lake Volkerak-Zoommeer in the Netherlands, a freshwater lake created in 1987 after the enclosure of an estuary. Using an experimental area in which the water level could be manipulated, it was shown that partial summer drawdown of the shoreline created suitable conditions for germination and growth of tall emergent species (in particular Phragmites australis). Plant survival and growth depended on subsequent water-level fluctuations and grazing by waterbirds. Based on the experiment and empincai data, a model was developed to predict the effects of the water-level regime on potential reed bed development. The model was applied for four hydrological scenarios that have been considered for the water-level management of the lake
  Water-level fluctuations may be used to promote the expansion of emergent vegetation along lakeshores. We present the case of the lake Volkerak-Zoommeer in the Netherlands, a freshwater lake created in 1987 after the enclosure of an estuary. Using an experimental area in which the water level could be manipulated, it was shown that partial summer drawdown of the shoreline created suitable conditions for germination and growth of tall emergent species (in particular Phragmites australis). Plant survival and growth depended on subsequent water-level fluctuations and grazing by waterbirds. Based on the experiment and empirical data, a model was developed to predict the effects of the water-level regime on potential reed bed development. The model was applied for four hydrological scenarios that have been considered for the water-level management of the lake.
  Water- en zoutbeheer Polder de Noordplas; schematisatie, parameterisatie en verkennende scenarioanalyse
  Dik, P.E. ; Kroes, J.G. ; Smit, A.A.M.F.R. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 986) - 80
  waterbeheer - zout - watersystemen - afvoer - polders - grondwaterstand - oppervlaktewater - waterbalans - bodemwater - chloride - waterstand - integraal waterbeheer - zuid-holland - water management - salt - water systems - discharge - polders - groundwater level - surface water - water balance - soil water - chloride - water level - integrated water management - zuid-holland
  In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland is met het instrumentarium FIW MultiSwap een integrale analyse uitgevoerd van de water- en zoutstromen in bodem en oppervlaktewater van de Noordplas. Daarvoor is het gebied geschematiseerd en geparameteriseerd. Er zijn water- en zoutbalansen opgesteld voor de hele polder en voor verschillende deelgebieden. Het model is getoetst met gemten peilen, afvoeren en grondwaterstanden. Na de toetsing en zijn verkennende scenario berekeningen uitgevoerd.
  Bruikbaarheid SEBAL als remote-sensingtechniek voor het kwantitatieve waterbeheer
  Bastiaanssen, W.G.M. ; Schouwenaars, J.M. ; Talsma, M. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)7. - ISSN 0166-8439 - p. 32 - 34.
  waterbeheer - remote sensing - landgebruik - evapotranspiratie - hydrologie - waterbalans - nederland - waterstand - water management - remote sensing - land use - evapotranspiration - hydrology - water balance - netherlands - water level
  In Nederland wordt steeds meer naar een precisie afstemming tussen waterbeheer en landgebruik gestreefd. Informatie over het watersysteem wordt vooral verkregen via puntmetingen (neerslag, grondwaterstand). Vlakdekkende informatie, verkregen via remote-sensingtechnieken, brengt de ruimtelijke verschillen in hydrologie, het waterbeheer en het landgebruik in beeld, hetgeen de mogelijkheid biedt de achterliggende heterogeniteit te bestuderen. Het SEBAL-model is ontwikkeld om enkele hydrologische processen te kwantificeren met behulp van satellietbeelden van Landsat en NOAA
  Effecten van peilbeheer in de polders Zegveld en Oud-Kamerik op de nat- en droogteschade in de landbouw
  Vos, J.A. de; Hoving, I.E. ; Bakel, P.J.T. van; Wolf, J. ; Conijn, J.G. ; Holshof, G. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 987) - 77
  waterbeheer - modellen - grondwaterspiegel - agrarische bedrijfsvoering - regulatie - polders - oppervlaktewater - melkveehouderij - proefbedrijven - waterstand - utrecht - veenweiden - peilbeheer - water management - models - water table - farm management - regulation - polders - surface water - dairy farming - pilot farms - water level - utrecht - peat grasslands - water level management
  Voor een toekomstgericht melkveebedrijf in het veenweidegebied is met het nieuwe Waterpas-BBPR-model berekend wat de bedrijfeconomische gevolgen zijn van een oppervlaktewaterpeilverhoging. Modelresultaten voor hydrologie en graslandgebruik komen goed overeen met meetgegevens en praktijkgegevens voor het proefbedrijf Zegveld. Opvallend is dat een gemiddelde infiltratie vanuit het oppervlaktewater van 140 mm/jaar wordt berekend, wat wordt bevestigd door eerdere experimenten. Bij een slootwaterpeilverhoging van 60 naar 40 cm ¿mv neemt volgens het Waterpas-BBPR-model het netto bedrijfsresultaat af met 222 euro/ha/jaar. De HELP-tabel (Brouwer-Huinink-versie) geeft 186 euro/ha/jaar opbrengstderving en benadert daarmee financieel gezien de modelberekeningen redelijk. Echter bij vergelijking met melkveebedrijven op kleigrond blijkt de HELP-tabel minder opbrengstderving te berekenen dan het Waterpas-BBPR-model. De resultaten van het integrale Waterpas-BBPR-model laten zien dat een analyse op bedrijfsschaal noodzakelijk is en dat meer transparante, realistische resultaten worden verkregen dan met de HELP-systematiek.
  Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering; fase 1: modelbouw, calibratie en bepaling van het actueel grond- en oppervlaktewaterregime
  Hermans, A.G.M. ; Walsum, P.E.V. van; Runhaar, J. ; Bakel, P.J.T. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 914) - 119
  grondwaterspiegel - bodemwater - oppervlaktewater - grondwaterstand - waterbeheer - simulatiemodellen - landgebruik - natuurbescherming - landbouw - hydrologie - nederland - grondwater - utrecht - waterstand - water table - soil water - surface water - groundwater level - water management - simulation models - land use - nature conservation - agriculture - hydrology - netherlands - groundwater - utrecht - water level
  Het project Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering is door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in samenwerking met de provincie Utrecht en de Dienst Landelijk Gebied opgestart als pilot-project voor de vaststelling van de GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime). Daarbij wordt voor het Langbroekerwetering-gebied (6 800 ha) gebruik gemaakt van de Waternoodsystematiek en het daarbij horende evaluatie-instrumentarium voor de kwantificering van doelrealisaties met betrekking tot landbouw en natuur. Vanwege de geschiktheid van het modelinstrumentarium is gekozen voor SIMGRO als rekenhart in combinatie met de GIS-schil AlterrAqua. In het voorliggende deelrapport wordt beschreven hoe het model SIMGRO is opgezet voor het modelgebied van 25 000 ha. Het model is gecalibreerd met behulp van een relatief eenvoudige methode, die echter wel gebaseerd is op kwantitatieve criteria en systematisch en reproduceerbaar is. Vervolgens is een simulatie gemaakt van het Actueel Grond- en Oppervlaktewaterregime, en zijn met het Waternoodinstrumentarium de doelrealisaties voor natuur en landbouw bepaald.
  Peilbeheer met FIW Multi-SWAP
  Eertwegh, G.A.P.H. van den; Kroes, J.G. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Schaik, F. van - \ 2003
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)20. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 31.
  waterbeheer - watersystemen - grondwaterstand - waterbalans - modellen - oppervlaktewater - bodemwater - hydrologie - polders - nederland - waterstand - integraal waterbeheer - peilbeheer - water management - water systems - groundwater level - water balance - models - surface water - soil water - hydrology - polders - netherlands - water level - integrated water management - water level management
  Voor een weloverwogen integrale afweging bij de keuze van het waterpeil is kwantitatieve informatie nodig over het bodem-watersysteem. Omdat die informatie zich over verschillende bodems, grond- en oppervlaktewater uitstrekt, zijn geïntegreerde rekeninstrumenten nodig. Alterra en het Hoogheemraad van Rijnland ontwikkelden het 'Framework Integraal Waterbeheer MultiSWAP (FIW MultiSWAP ). Dit integreert op een moderne wijze de water- en zouthuishouding van bodems en oppervlaktewater
  Extra spuicapaciteit afsluitdijk; ecologische effecten en gebiedsbescherming in de wet- en regelgeving
  Apeldoorn, R.C. van; Cappelle, H.M.P.M. ; Kistenkas, F.H. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 847) - 82
  vismigratie - sluizen - peilbeheer - afvoer - natuurbescherming - waterbeheer - aquatische ecologie - eu regelingen - waterstand - ijsselmeer - afsluitdijk - fish migration - sluices - water level management - discharge - nature conservation - water management - aquatic ecology - eu regulations - water level - lake ijssel - afsluitdijk
  In dit rapport worden de verwachte effecten van de aanleg en het gebruik van de extra spuicapaciteit met een vispassage gerelateerd aan de vigerende wet- en regelgeving. Hiertoe worden de verwachte effecten geanalyseerd en geïnterpreteerd vanuit de wet- en regelgeving die ecologische waarden beschermt in de gebieden die door de voorgenomen activiteit worden beïnvloed. Het betreft de Waddenzee, het IJsselmeer en de onderdelen de Friese IJsselmeerkust, het Zwarte Meer en het Ketel- en Vossemeer. De relevante wet- en regelgeving bestaat uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet, het Structuurschema Groene Ruimte en de Nota Waddenzee. Deze teksten en de daarop gebaseerde aanwijzingsbeschikkingen en toelichtingen bevatten de afwegingskaders en de te beschermen ecologische waarden. Per gebied worden deze waarden, de verwachte effecten en de afwegingskaders met elkaar in verband gebracht
  Controlled drainage in the Netherlands revisited? An overview of recent developments in surface water level manipulation and results of case studies
  Bakel, P.J.T. van - \ 2003
  waterbeheer - nederland - regulatie - oppervlaktewater - drainage - waterstand - surface water - drainage - water management - regulation - netherlands - water level
  In the Netherlands most Waterboards generally manipulate surface water levels in order to influence phreatic groundwater levels. The main aim is to improve working conditions for agricultural crop production. This type of water management is questioned because the hydrological effectiveness is rather low and it may lead to unwanted effects on aquatic ecosystems and on adjacent nature areas. Together with a tendency towards self-regulating systems, these unwanted effects may lead to the idea that partly or fully controlled drainage has become an anachronism. A number of developments ask for a revitalisation of controlled drainage such as a) the problem of `Verdroging¿ (unwanted effects of improved drainage, water withdrawal and water supply on nature) can partly be overcome by surface water level management directed towards structural raising the groundwater levels in the winter period in buffer zones around nature areas b) growing awareness of farmers of the importance of water table management of `their¿ water courses for reducing drought damage or for reducing the amount of sprinkling irrigation and c) the governmental and waterboards policy to reduce the peak flows in order tot deal with the effects of climate change. Surface water level manipulation can have positive or negative effects on the peak flows. The paper will elaborate these new developments and will analyse results of field studies and model calculations which specifically deal with the problem.
  Ondiepe retentie langs de Oude IJssel
  Meer, F. van der; Torfs, P.J.J.F. ; Veen, R. van der; Akkerman, G.J. - \ 2003
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 27.
  rivieren - afvoer - overstromingen - hoogwaterbeheersing - stroomgebieden - nederland - waterstand - ijssel - gelderland - achterhoek - rivers - discharge - floods - flood control - watersheds - netherlands - water level - river ijssel - gelderland - achterhoek
  Het Waterschap Rijn & IJssel bekijkt de mogelijkheid om een reductie van 25 procent te realiseren van de extreme piekafvoer op de oude IJssel bij de uitmonding in de Gelderse IJssel bij Doesburg. De extreme piekafvoer betreft de gemiddelde dagafvoer bij een herhalingstijd van 100 jaar. Een manier om dit te bewerkstelligen is het inzetten van ondiepe retentiegebieden langs de Oude IJssel. In het kader van een afstudeerproject is deze mogelijkheid onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar de waterstandsverlaging bij Doetinchem en het effect van retentie op de lozing van de secundaire waterlopen
  Moerasvogels op peil; deelrapport 1: peilen op riet; literatuurstudie naar de sturende processen en factoren voor de achteruitgang en herstel van jonge verlandingspopulaties van riet (Phragmites australis) in laagveenmoerassen en rivierkleigebieden
  Belgers, J.D.M. ; Arts, G.H.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 828.1) - 74
  phragmites australis - moerassen - waterbeheer - herstel - plantensuccessie - habitats - eutrofiëring - begrazing - organische stof - vogels - conservering - wetlands - nederland - waterstand - phragmites australis - marshes - water management - rehabilitation - plant succession - habitats - eutrophication - grazing - organic matter - birds - conservation - wetlands - netherlands - water level
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar processen en factoren die een rol spelen bij de achteruitgang en het herstel van waterriet. In de literatuur bestaat consensus dat een niet-natuurlijk peilbeheer mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van waterriet. Tevens dragen de indirecte effecten van eutrofiëring hieraan bij. Een niet-natuurlijk peilregime zet een aantal negatieve processen in gang. Deze processen leiden op den duur tot degeneratie van waterriet. Herstel moet in laagveengebieden gezocht worden in het instellen van een meer natuurlijk peilregime in combinatie met het tegengaan van eutrofiëring, het verwijderen van opgehoopt organisch materiaal en eventueel de herintroductie van Riet. In rivierkleigebieden zijn inrichtingsmaatregelen nodig om het voorkomen van waterriet te bevorderen. Aanbevolen wordt om bij de uitvoering van herstelprojecten meer aandacht te geven aan waterriet en tevens maatregelen mee te nemen die hierop een positieve uitwerking hebben.
  Expansion of Sphagnum fallax in bogs: striking the ballance between N and P availability
  Limpens, J. ; Tomassen, H.B.M. ; Berendse, F. - \ 2003
  Journal of Bryology 25 (2003). - ISSN 0373-6687 - p. 83 - 90.
  atmospheric co2 - water level - deposition - competition - growth - vegetation - heterogeneity - decomposition - succession - bryophytes
  Nitrogen deposition may cause shifts in the Sphagnum species composition of bogs, ultimately affecting the conservation value of these systems. We studied the effects of N and P on the expansion of S. fallax and S. flexuosum in bogs. We related historical census data of S. fallax, S. flexuosum, and four of their accompanying species to changes in N deposition. In addition, we conducted two fertilization experiments with N and P; one at a low deposition site with S. flexuosum and one at two high deposition sites with S. fallax. Finally, we related existing data on capitulum N and P concentrations of S. fallax to its abundance in the field. A relative increase in observed frequency of S. fallax coincided with an historical increase in N deposition in the Netherlands. There was no indication that S. fallax consistently outcompeted one of the other five Sphagnum species, the observed frequency of the Sphagnum species analysed was rather stable with time. The census data on S. flexuosum did not indicate a response to N deposition, but the species expanded at the low N deposition site when extra N was applied. In contrast, the expansion of S. fallax at the high deposition sites was limited by P. Organic nutrient concentrations suggested that when S. fallax can maintain a capitulum N concentration of 7 mg g(-1) or higher and a P concentration of 0.7 mg g(-1) or higher the species can grow to dominate. We conclude that S. fallax will gradually colonize an increasing number of new habitats in areas with a low, albeit increasing, N deposition, but will only grow to dominate when P supply is adequate. Then, the expansion of S. fallax may lead to ousting of the other Sphagnum species present.
  Suitable habitats for 0-group fish in rehabilitated floodplains along the lower River Rhine
  Grift, R.E. ; Buijse, A.D. ; Densen, W.L.T. van; Machiels, M.A.M. ; Kranenbarg, S. ; Breteler, J.P.K. ; Backx, J.J.G.M. - \ 2003
  River Research and Applications 19 (2003)4. - ISSN 1535-1459 - p. 353 - 374.
  aquatische ecologie - herstel - habitats - natuurontwikkeling - uiterwaarden - waterstand - rijn - aquatic ecology - rehabilitation - habitats - nature development - river forelands - water level - river rhine - ecological rehabilitation - secondary channels - microhabitat use - stream - conservation - restoration - netherlands - assemblage - juveniles - diversity
  The suitability of rehabilitated floodplains along the lower River Rhine for rheophilic cyprinids was assessed by investigating the spatial distribution of 0-group fish among, and within, three newly created secondary channels, an oxbow lake reconnected at its downstream end and several existing groyne fields. Fish were sampled during April through September 1997-1999 with seine nets and trawls and, for each sample, the habitat (physical environment) was characterized (flow, depth, substrate and inundated terrestrial vegetation). The new water bodies provide more suitable habitats for 0-group fish than the groyne fields. Their beneficial value differs, however, between reproductive guilds and depends on the morphological and hydrological conditions. Total fish density increased along a gradient of decreasing water flow whereas the proportion of rheophilic species (Barbus barbus, Gobio gobio, Leuciscus idus and Aspius aspius) decreased. Flow velocity and water depth were the most important factors determining habitat utilization. Rheophilic fish were spatially separated from eurytopic fish (e.g. Abramis brama, Rutilus rutilus and Stizostedion lucioperca). During flood events, inundated terrestrial vegetation was an important habitat for the larvae of all species. To enhance the riverine fish community, floodplain water bodies should have complex shorelines, and a high variability of flow velocities. Their slopes should be moderate to maximize the probability of terrestrial vegetation getting inundated during spring and summer. Future management of similar floodplains should focus on more diverse and accessible aquatic habitats to increase overall fish species diversity, since different types of water body clearly have complementary values
  De kassen staan blank; historische wortels van wateroverlast in Delfland
  Bont, C.H.M. de - \ 2003
  In: Jaarboek voor ecologische geschiedenis 2001; tussen politiek, economie en ecologie: waterbeheer in het verleden / Soens, T., Thoen, E., Gent : Academia Press - ISBN 9789038204734 - p. 25 - 38.
  landschap - geschiedenis - polders - veengronden - ontginning - drainage - waterstand - zuid-holland - peat soils - landscape - polders - reclamation - drainage - history - water level - zuid-holland
  Vanaf de dertiende eeuw werd de strijd tegen het water geïnstitutionaliseerd met het oprichten van diverse hoogheemraadschappen. Deze troffen een veelheid aan maatregelen in een tijd, waarin het cultuurlandschap sterk aan verandering onderheving was. Echter, de messt getroffen maatregelen bleken kortetermijn oplossingen te zijn geweest. Dit artikel geeft aan, dat mede daardoor de hedendaagse wateroverlast een feit is
  Effecten van uiterwaardverlaging op landbouw en natuur langs de Maas
  Eupen, M. van; Maas, G.J. ; Stoffelsen, G.H. ; Wolfert, H.P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 881) - 91
  landgebruik - hoogwaterbeheersing - landbouw - veiligheid - milieueffect - vegetatie - nederland - overstroomde gronden - bodemwater - bodemkarteringen - kaarten - waterstand - natuur - maas - uiterwaarden - land use - flood control - agriculture - safety - environmental impact - vegetation - netherlands - flooded land - soil water - soil surveys - maps - water level - nature - river meuse - river forelands
  De overkoepelde studie Integrale Verkenning Maas (IVM) is een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om een verhoogde afvoer van de Maas van 4.600 m3/s door het beheersgebied van de Directie Limburg te voeren. Randvoorwaarden daarbij is, dat de waterstanden behorende bij de huidige veiligheidsnorm (zoals vastgelegd in de rivierenwet) op de bedijkte Maas en de daaraan gerelateerde standen op de onbedijkte Maas niet worden overschreden. Daarnaast dienen de te nemen maatregelen bij te dragen aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit langs de Maas. IVM leidt tot een advies dat is opgebouwd uit een samenhangende benadering vanuit de invalshoeken Rivierkunde, Natuur, Economie&Maatschappij en ruimte&Landschap. Deze IVM-deelstudie inzichtelijk wat de effecten zijn van rivierverruimende maatregelen op de natuur- en landbouwfunctie langs de verschillende Maastrajecten. De inzichten die onderliggende studie heeft opgeleverd zijn in het IVM Achtergronddocument Natuur (IVM-N-03, Lieveld et al. (2003)) gebruikt om: -Sturing te kunnen geven aan het samenstellen van de maatregelenpakketten in de strategieën (welk niveau van uiterwaardverlaging kies je in welk traject); -De beoordeling van de maatregelenpakketten voor natuur te kunnen kwantificeren (welke (oppervlaktes van) ecotopen ontstaan bij een bepaald niveau van uiterwaardverlaging in een bepaald traject).
  Subsidence on Clara Bog (Ireland) related to water level management in surrounding areas
  Heggeler, M.M.A. ; Ploeg, M.J. van der; Schaaf, S. van der; Vuurens, S.H. - \ 2003
  In: Ecohydrological processes in Northern wetlands / Järvet, A., Lode, E., [S.l.] : S.n. - p. 266 - 273.
  veenmoerassen - veengronden - bodemwater - grondwaterspiegel - bodemdaling - waterbeheer - ierse republiek - waterstand - bogs - peat soils - soil water - water table - subsidence - water management - irish republic - water level
  De invloed van de waterhuishouding op stikstof- en fosfaatverliezen in open teelten
  Vos, J.A. de; Clevering, O.A. ; Sival, F.P. ; Alblas, J. ; Reijers, N. ; Reuler, H. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 596) - 67
  waterbeheer - waterbeleid - nitraten - fosfaten - uitspoelen - hydrologie - plant-water relaties - grondwaterstand - grondwaterspiegel - nederland - waterstand - vollegrondsteelt - limburg - water management - water policy - nitrates - phosphates - leaching - hydrology - plant water relations - groundwater level - water table - netherlands - water level - outdoor cropping - limburg
  De waterhuishouding in het landelijk gebied zal door bewuste peilverhogingen en door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling gaan veranderen. We zullen vaker met nattere situaties te maken krijgen. In landbouwgebieden met open teelten kan dit gevolgen hebben voor de uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. Vooral het (toekomstige) Europese beleid (m.n. Kaderrichtlijn Water) zal bepalen welke nutriëntenconcentraties in de verschillende wateren toelaatbaar zijn. Uit eenbeschrijving van de bodemprocessen volgt welke veranderingen in de bodem zullen optreden bij vernatting en wat de risico's op nutriëntenverliezen zijn. Voor de verschillende open teelten is geonventariseerd welk onderzoek al is verricht met betrekking tot waterbeheer, nutriënten en landbouw. Uit deze voorstudie volgt een voorstel voor nieuw (veld)onderzoek naar de effecten van vernatting.
  Lake age and water level affect the turbidity of floodplain lakes along the lower Rhine
  Roozen, F.C.J.M. ; Geest, G.J. van; Ibelings, B.W. ; Roijackers, R.M.M. ; Scheffer, M. ; Buijse, A.D. - \ 2003
  Freshwater Biology 48 (2003). - ISSN 0046-5070 - p. 519 - 531.
  geologische sedimentatie - waterkwaliteit - troebelheid - chlorofyl - vegetatie - oppervlaktewater - uiterwaarden - waterstand - rijn - geological sedimentation - water quality - turbidity - chlorophyll - vegetation - surface water - river forelands - water level - river rhine - wind-induced resuspension - sediment resuspension - benthivorous fish - shallow lakes - hydrological connectivity - phytoplankton biomass - community structure - chlorophyll-a - plankton
  1. We sampled a set of 93 lakes situated in the floodplains of the lower River Rhine in search for morphometric and other factors that explain their variation in clarity. 2. Lakes with a drop in summer water level were less turbid at the time of sampling, mainly because of a lower concentration of inorganic suspended solids (ISS). 3. We also found that older lakes were more turbid than younger lakes and that this was largely because of an increase in phytoplankton. 4. Water clarity was positively related to lake depth and the presence of vegetation. 5. Model calculations indicated that the underwater light climate was strongly affected by chlorophyll and ISS, the latter being the dominant factor affecting Secchi depth. Dissolved organic carbon (DOC) was less important. 6. The high concentration of ISS suggests that intensive resuspension occurs in most of the lakes. Using a simple wave model, and assuming that vegetation protects sediments against resuspension, we could eliminate wind resuspension as an important process in 90% of the lakes, leaving resuspension by benthivorous fish as probably the most important factor determining transparency. 7. Chlorophyll a concentration showed a strong positive correlation to ISS concentration, suggesting that resuspension may also have a positive effect on phytoplankton biomass in these lakes. 8. In conclusion, in-lake processes, rather than river dynamics, seem to be driving the turbidity of floodplain lakes along the lower River Rhine.
  Een eerste indicatie van mogelijkheden en knelpunten bij het realiseren van een geleidelijke zout-zoet overgang in het Balgzandkanaal
  Wintermans, G. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 685) - 31
  waterbeheer - kanalen - zout water - zoet water - brakwater - estuaria - vismigratie - vissen - sluizen - noord-holland - waterstand - water management - canals - saline water - fresh water - brackish water - estuaries - fish migration - fishes - sluices - noord-holland - water level
  In Nederland wordt de overgang tussen het zoete en zoute water op de meeste plaatsen gekenmerkt door een plotselinge verandering in plaats van een gradiënt. Bijna overal liggen dijken, spuisluizen of gemalen. Karakteristieke brakke gebieden en mogelijkheden voor vismigratie zijn daardoor verloren gegaan. Vanuit verschillende ministeries wordt gestreefd naar anders omgaan met water en bij dat beleid neemt het herstel van zoet-zoutgradiënten een belangrijke plaats in. Door de lage ligging, onder het hoogwaterniveau van de zee, van het overgrote deel van het Nederlandse kustgebied zijn natuurlijke overgangen nauwelijks te realiseren. Door slim gebruik te maken van spuimiddelen zijn er wellicht wel mogelijkheden om redelijk natuurlijke situaties te scheppen. In de kop van Noord-Holland lijkt een mogelijkheid aanwezig die nadere uitwerking en studie zou verdienen.
  Mitigatie en compensatie van effecten van extra spuisluizen in de Afsluitdijk : noodzaak? mogelijkheden? zo ja, hoe?
  Dankers, N.M.J.A. ; Capelle, H.M.P.M. ; Neven, M.G.G. ; Wintermans, G. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 520) - 58
  waterbeheer - afvoer - habitats - effecten - klimaatverandering - sluizen - waterstand - ijsselmeer - waddenzee - afsluitdijk - water management - surface water - sluices - regulation - habitats - effects - water level - lake ijssel - wadden sea - afsluitdijk
  Grotere hoeveelheden spuiwater gaan van het IJsselmeer op de Waddenzee geloosd worden. Nagegaan is, welke de invloeden kunnen zijn op habitats in de Waddenzee, als gevolg van verzoeting van het water
  Blauwe diensten
  Bommel, K.H.M. van; Hoekstra, J.R. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Reinhard, A.J. ; Boland, D.J.K. ; Gerritsen, A.L. - \ 2002
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789052427683 - 128
  agrarische economie - waterbeheer - dienstensector - contracten - aanbesteding - grondwaterspiegel - veengronden - natuurbescherming - wateropslag - retentie - nederland - overeenkomsten - bufferzones - waterstand - agricultural economics - water management - services - contracts - tendering - water table - peat soils - nature conservation - water storage - retention - netherlands - agreements - buffer zones - water level
  Dit rapport geeft een beschrijving van de mogelijkheden van 'blauwe diensten'. Een blauwe dienst is een aan de waterbeheerstaak gerelateerde, op zakelijke grondslag voor anderen verrichte activiteit. Naast de analyse van een aantal mogelijke diensten ligt de nadruk op hoe deze overeenkomsten tot stand kunnen komen. In dit rapport is het concept blauwe diensten uitgewerkt voor drie situaties: peilverhoging in het veenweidegebied, bufferzone rond de EHS en piekberging. Het rapport concludeert dat blauwe diensten haalbaar zijn en doet aanbevelingen voor verdere uitwerking en implementatie.
  Effecten op aquatische ecosystemen; een beslissingsondersteunend systeem voor de beoordeling van de effecten van ingrepen in de hydromorfologie op aquatische systemen
  Molen, J.S. van der; Verdonschot, P.F.M. - \ 2002
  Utrecht : Stowa (STOWA 2002 09) - ISBN 9789057731631 - 68
  watersystemen - waterbeheer - plantenecologie - landgebruiksplanning - oppervlaktewater - hydrologie - ecologie - waterstroming - sloten - waterlopen - nederland - aquatische ecosystemen - waterstand - water systems - water management - plant ecology - land use planning - surface water - hydrology - ecology - water flow - ditches - streams - netherlands - aquatic ecosystems - water level
  Belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat
  Oenema, O. ; Roelsma, J. ; Oosterom, H.P. - \ 2002
  In: Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 718201006/2002) - p. 41 - 47.
  oppervlaktewater - nitraten - fosfaten - landbouw - nederland - waterverontreiniging - waterstand - water pollution - surface water - nitrates - phosphates - agriculture - netherlands - water level
  Wat gebeurt er met het waterpeil?
  Bosch, H. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  melkvee - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - proefstations - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - natuurbescherming - landschapsbescherming - duurzaamheid (sustainability) - extensieve weiden - laagveengebieden - veengronden - veengebieden - proefboerderijen - agrarisch natuurbeheer - waterstand - utrecht - dairy cattle - dairy farming - farm management - experimental stations - pilot farms - demonstration farms - nature conservation - landscape conservation - sustainability - rangelands - fens - peat soils - peatlands - experimental farms - agri-environment schemes - water level - utrecht
  Een gesprek met Joop Verheul, bedrijfsleider van Zegveld, over de toekomst van het veenweidegebied, is vooral een gesprek over het waterpeil.
  Bog hydrology
  Schaaf, S. van der - \ 2002
  In: Conservation and restoration of raised bogs / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 9780755715596 - p. 54 - 109.
  veengronden - veenmoerassen - bodemwater - hydrologie - ierse republiek - monitoring - waterstand - peat soils - bogs - soil water - hydrology - monitoring - irish republic - water level
  In this chapter results of the hydrological fieldwork on Raheenmore Bog and Clara Bog are presented and discussed
  Definitiestudie ecologische effecten van laagwater; een verkenning van de effecten van laagwater op de levensgemeenschappen van regionale wateren
  Higler, L.W.G. ; Elbersen, J.W.H. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 733) - 58
  ecologie - hydrologie - droogte - waterdieren - waterbeheer - watersystemen - nederland - aquatische ecosystemen - waterstand - ecohydrologie - aquatische ecologie - hydro-ecologie - oppervlaktewater - peilbeheer - ecology - hydrology - drought - aquatic animals - water management - water systems - netherlands - aquatic ecosystems - water level - ecohydrology
  Effecten van laagwater en in extreme gevallen gedeeltelijke of totale droogval op aquatische levensgemeenschappen zijn in het algemeen negatief. Soorten verdwijnen of hele ecosystemen veranderen (bij verzilting). Het toelaten van peilwisselingen, die in het agrarisch gebied tegengegaan worden, leidt tot positieve reacties van water- en oeverplanten, ook als in droge zomers het water extra laag staat. In deze definitiestudie worden aanbevelingen gedaan voor een literatuurstudie en voor een pilotstudiewaarbij modellenketens hydrologie-ecologie toegepast zullen worden in concrete situaties met soortengroepen uit de Kaderrichtlijn Water in verschillende watertypen.
  Behoud veenweidegebied; een ruimtelijke verkenning
  Rienks, W. ; Gerritsen, A.L. ; Meulenkamp, W.J.H. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 563) - 118
  veengebieden - waterbeheer - bodemdaling - landgebruik - nederland - waterstand - veenweiden - hydrologie - landbouw - landschap - natuur - ruimtelijke ordening - veenweidegebied - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - peatlands - subsidence - water management - land use - netherlands - water level - peat grasslands
  In opdracht van het ministerie van LNV heeft Alterra de in het Structuurschema Groene Ruimte 2 deel 1 genoemde vernattingstrategieën voor het veenweidegebied ruimtelijk uitgewerkt. In eerste instantie is het veenweidegebied opgedeeld in zestien deelgebieden. Vervolgens is aan de hand van elf criteria gekeken welk effect de verschillende strategieën hebben op de gebieden. Op basis van deze uitkomsten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
  De stijging van de waterspiegel nabij Almere in de periode 5300-2300 v. Chr
  Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 478) - 105
  paleo-ecologie - geologie - geschiedenis - meren - nederland - waterstand - archeologie - bodemkunde - grondwaterstand - historische geografie - zeespiegelstijging - Flevoland - palaeoecology - geology - lakes - history - netherlands - water level
  Op basis van 14C-ouderdomsbepalingen aan basisveenmonsters is een reconstructie gemaakt van de stijging van de waterspiegel in de omgeving van Almere in de periode 5300-2300 v.Chr. Een geologisch en bodemkundig onderzoek door middel van grondboringen ging vooraf aan het verzamelen van de veenmonsters. De samenstelling van het basisveen is uitvoerig paleo-ecologisch onderzocht. De dateringsgegevens zijn uitgezet in tijd-dieptediagrammen en er zijn curven getrokken die de ontwikkeling van de waterstand in de loop van de tijd weergeven. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de resultaten van soortgelijke studies die elders in Flevoland zijn uitgevoerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van de zeespiegel. Het onderzoek kan bijdragen aan een betere inschatting van de bewoningsmogelijkheden van het studiegebied in de Midden- en Late Steentijd, hetgeen relevant is voor onderzoek naar archeologische waarden.
  Klimaatverandering en laagwater op de Maas
  Wit, M. de; Warmerdam, P.M.M. ; Deursen, W. van - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2002). - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 19.
  rivierafvoer - watervoorziening - waterbeschikbaarheid - watervoorraden - hydrologie van stroomgebieden - hydrologie - rivieren - klimaat - klimaatverandering - weer - neerslag - waterstand - maas - stream flow - water supply - water availability - water resources - catchment hydrology - hydrology - rivers - climate - climatic change - weather - precipitation - water level - river meuse
  Heeft de verwachte klimaatverandering invloed op de frequentie en omvang van laagwater in de zomer in de Maas. Modelstudies op grond van klimaatscenario's en analyse van historische data m.b.t. neerslag en waterafvoer tonen aan dat er, met de huidige behoefte aan Maaswater, een grote kans is dat aanzienlijke economische schade ontstaat als gevolg van langdurig lage afvoeren (zelfs zonder klimaatverandering)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.