Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 175

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Replication Data for: Effect of non-migrating bars on dune dynamics in a lowland river
  Ruijsscher, Timo de; Naqshband, Suleyman ; Hoitink, Ton - \ 2020
  Wageningen University & Research
  bars - bed level - discharge - dunes - longitudinal training dams - multibeam echosounding - roughness - Waal River - water level
  As dunes and larger scale bed forms such as bars coexist in rivers, the question arises whether dune dynamics are influenced by interaction with the underlying bed topography. The present study aims to establish the degree in which dune characteristics in two and three dimensions are influenced by an underlying topography dominated by non-migrating bars. As a case study, a 20 km stretch in the Waal River in the Netherlands is selected, which represents a sand-bed lowland river. At this location, longitudinal training dams (LTDs) have recently been constructed to ensure sufficient navigation depth during periods with low water levels, and to reduce flood risk. By using data covering two-year-long periods before and after LTD construction, the robustness of the results is investigated. Before LTD construction, dune characteristics show large variability both spatially and temporally, with dunes being longer, lower, less steep and having a lower lee side angle when they are located on bar tops. The correlation between dune characteristics and the underlying bed topography is disrupted by unsteady conditions for which the dunes are in a state of transition. The bar pattern causes tilting of dune crest lines, which may result from a transverse gradient in bed load sediment transport. As a result of LTD construction, the hydraulic and morphological conditions have changed significantly. Despite this, the main conclusions still hold, which strengthens the validity of the results.
  Data from: Predicting effects of water regime changes on waterbirds: insights from staging swans
  Nolet, Bart A. ; Gyimesi, A. ; Krimpen, A. van; Boer, W.F. de; Stillman, R.A. - \ 2016
  Wageningen University & Research
  bird migration - Individual-based Modelling - MORPH - predictive modelling - staging site - water level
  (1) Count data of Bewick's swans at Lauwersmeer in autumns of 2005 - 2008; (2) Tuber sampling data in Lauwersmeer in autumns of 2005 - 2008; (3) Metadata water levels in Lauwersmeer and adjacent Wadden Sea in autumns of 2005 - 2008
  Sleutels tot herstel van hoogveen
  Limpens, J. ; Duinen, G.A. van; Schouten, M.G.C. ; Tomassen, H. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 82 - 91.
  natuurbeheer - hoogveengronden - hoogveengebieden - ecologisch herstel - biodiversiteit - toegepast onderzoek - hydrologische factoren - ruimtelijke variatie - sphagnum - bodems van waterrijke gebieden - waterstand - nature management - bog soils - moorlands - ecological restoration - biodiversity - applied research - hydrological factors - spatial variation - sphagnum - wetland soils - water level
  Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en onderzoekers en de daaruit resulterende kennisontwikkeling is herstel van levend hoogveen in Nederland niet langer een droom. In dit artikel geven we een overzicht van de hoogtepunten van 18 jaar OBN-onderzoek en sluiten af met een kijkje naar de toekomst.
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden: een proof of principle
  Lucassen, E.C.H.E.T. ; Chardon, W.J. ; Dorland, E. ; Sluys, M.L. van der; Poelen, M.D.M. ; Smolders, Alfons J.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 169.
  fosfaat - bodemverbeteraars - ijzer - waterstand - natuurontwikkeling - bodemchemie - slib - phosphate - soil conditioners - iron - water level - nature development - soil chemistry - sludges
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te rijk is via maaibeheer en/of uitmijnen te bereiken, vaak gekozen voor verwijdering van de fosfaatrijke bodemlaag. Een mogelijk alternatief voor ontgronden is het toedienen van ijzerslib. Dit restproduct van drinkwaterwinning verbetert de fosfaatbinding van de bodem.
  Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant
  Witte, J.P.M. ; Leunk, I. ; Cirkel, D.G. ; Aarts, Frans - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 66.
  grondwater - waterstand - grondwaterstand - zandgronden - agrohydrologie - gewasopbrengst - noord-brabant - beregening - grondwaterwinning - grondwateraanvulling - groundwater - water level - groundwater level - sandy soils - agrohydrology - crop yield - noord-brabant - overhead irrigation - groundwater extraction - groundwater recharge
  Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.
  Stekende insecten Griendtsveen : situatie 2015
  Verdonschot, P.F.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2680)
  culicidae - insecten - steken - steken (activiteit) - limburg - waterstand - culicidae - insects - stings - stinging - limburg - water level
  Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke Adviescommissie LIFE+ Mariapeel om een onderzoek naar de muggenoverlast te verrichten is door de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk met de provincie Limburg een onderzoeksopdracht aan Alterra – Wageningen UR verstrekt. Alterra is gevraagd om de muggenoverlast te monitoren en daarmee de nulsituatie vast te stellen, de mate van overlast aan te geven en te adviseren over de effecten van voorgenomen maatregelen op de overlast.
  Een peilbuis in de voortuin: monitoren doe je samen
  Breman, B.C. ; Groot, M. de; Ottow, B. ; Rip, W. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)7/8. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
  waterstand - plassen - monitoring - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - utrecht - water level - ponds - monitoring - community involvement - community participation - utrecht
  In 2008 wekte de invoering van flexibel peilbeheer in de Loosdrechtse Plassen veel wantrouwen. Om het draagvlak en de relaties te verbeteren gingen de waterbeheerders samen met mensen uit het gebied uitgebreid monitoren. Dat ging zo ver dat particulieren peilbuizen in de tuin kregen, en metingen verzorgden.
  Sedimentatiemodel kwelders Ameland Fase 1: ontwerp en haalbaarheid
  Groot, A.V. de; Duin, W.E. van; Brinkman, A.G. ; Vries, P. de - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/14) - 47
  kweldergronden - waterstand - bodemdaling - aardgas - overstromingen - risicoschatting - fauna - watervogels - nederlandse waddeneilanden - salt marsh soils - water level - subsidence - natural gas - floods - risk assessment - fauna - waterfowl - dutch wadden islands
  Op Ameland vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Dit heeft consequenties voor de opslibbingsbalans en daarmee de maaiveldhoogte van de oostelijke kwelders Neerlands Reid en De Hon, vergeleken met wanneer er geen bodemdaling zou hebben plaatsgevonden. Dit kan weer gevolgen hebben voor het broedsucces van grondbroedende vogels, dat mede afhankelijk is van het overstromingsrisico. Om de impact van gaswinning op het ecosysteem te bepalen, is het dus mede van belang om inzicht te krijgen in hoe het overstromingsrisico op de kwelders op Ameland zou zijn geweest vanaf 1986 zónder de opgetreden bodemdaling. Daarvoor is het nodig de hoogteligging zonder bodemdaling te reconstrueren.
  Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta
  Vellinga, N.E. ; Hoitink, A.J.F. ; Vegt, M. van der; Zhang, W. ; Hoekstra, P. - \ 2014
  Coastal Engineering 90 (2014). - ISSN 0378-3839 - p. 40 - 50.
  rivieren - waterstand - getijden - zeespiegelschommelingen - delta's - menselijke activiteit - inventarisaties - rivers - water level - tides - sea level fluctuations - deltas - human activity - inventories - river flow - netherlands - variability - subsidence - division - china
  With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability density functions, mean high and low water levels are examined, and extreme water levels are investigated by applying the combined Mann–Kendall and Pettitt tests to find trends and trend changes. Tidal water levels are studied based on harmonic analysis. Results show that the mean water levels throughout the system rise with the same pace as the mean sea level. However, high- and low water levels do not show the same increase, and the spatial variability in decadal trends in high- and low water levels is high. High water and low water extremes generally decrease. Both the extreme water level analysis and the harmonic analysis display significant trend breaks in 1970, 1981 and 1997. These breaks can be attributed to the closure of the Haringvliet estuary, the removal of sluices and the removal of a dam, respectively, which radically alter the tidal motion. These results demonstrate that the direct human influence on the tidal motion can overwhelm the effect of mean sea level rise on water level extremes.
  Onderwaterdrainage halveert bodemdaling veenweiden
  Hoving, I.E. - \ 2014
  You Tube / LR Wageningen UR
  veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence - drainage - utrecht
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond.
  Optimal dike investments under uncertainty and learning about increasing water levels
  Pol, T.D. van der; Ierland, E.C. van; Weikard, H.P. - \ 2014
  Journal of Flood Risk Management 7 (2014)4. - ISSN 1753-318X - p. 308 - 318.
  dijken - versterking - investeringsvereisten - risicoschatting - waterstand - klimaatverandering - dykes - reinforcement - investment requirements - risk assessment - water level - climatic change - flood risk-assessment - climate-change - maintenance - netherlands - decisions - framework
  Water level extremes for seas and rivers are crucial to determine optimal dike heights. Future development in extremes under climate change is, however, uncertain. In this paper, we explore impacts of uncertainty and learning about increasing water levels on dike investment. We extend previous work in which a constant rate of structural water level increase is assumed. We introduce a probability distribution for this rate and study the impact of learning about this rate. We model learning as a single stochastic event where full information becomes available. Numerical solutions are obtained with dynamic programming. We find that the expected value of information can be substantial. Before information arrives, investment size is reduced as compared with the benchmark without learning, but investment frequency may be increased. The impact of learning on the initial investment strategy, however, is small as compared with the impact of uncertainty about increasing water levels by itself
  Klimaatverandering en riviernatuur in de periode 2015-2050 : een verkenning van effecten en adaptatiemogelijkheden
  Makaske, A. ; Maas, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2484) - 56
  klimaatverandering - natuurgebieden - waterstand - uiterwaarden - vegetatie - waal - veerkracht van de natuur - climatic change - natural areas - water level - river forelands - vegetation - river waal - resilience of nature
  In dit rapport worden de directe en indirecte effecten van klimaatverandering op de natuur in de uiterwaarden van de Nederlandse Rijntakken verkend, alsmede de adaptatiemogelijkheden. De verkenning betreft de periode 2015-2050. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de verwachte veranderingen in hydrodynamiek en morfodynamiek van het riviersysteem, eerdere ecologische studies naar de effecten van klimaatverandering op riviernatuur, de gevolgen van frequentere en langere laagwaterperioden op verschillende uiterwaardecosystemen en de mogelijkheden om hoogwateradaptatiemaatregelen te combineren met een groot areaal riviernatuur. Aansluitend worden de contouren van een adaptatiestrategie geschetst die erop gericht is de veerkracht van riviernatuur te vergroten, om de klimaatverandering beter op te kunnen vangen. Omdat de Nederlandse Rijntakken ieder hun eigen natuurlijke kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen hebben, wordt aanbevolen om voor iedere riviertak een specifieke adaptatiestrategie te ontwikkelen.
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond
  Hoving, I.E. ; Vereijken, P.F.G. ; Houwelingen, K.M. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research 719) - 54
  veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence - drainage - utrecht
  Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden zonder het slootpeil extreem te verhogen. Om grondwaterstanden nog minder ver te laten uitzakken, is geëxperimenteerd met een extreme vorm van dynamisch peilbeheer, door het slootpeil afhankelijk te stellen van het graslandgebruik. Deze vorm van peilbeheer zou de veenafbraak verder moeten beperken dan de maatregelen hoog slootpeil en onderwaterdrains afzonderlijk.
  Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer
  Hoving, I.E. ; Schooten, H.A. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 720) - 20
  veengronden - waterstand - maïs - proefvelden - drainage - agrarische bedrijfsvoering - veengebieden - veehouderij - peat soils - water level - maize - experimental plots - drainage - farm management - peatlands - livestock farming
  Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaterstanden minder daalden. Onderwaterdrains versterkten dit effect. Dit vermindert in potentie de maaivelddaling.
  Telemetry study on migration of river lamprey and silver eel in the Hunze and Aa catchment basin
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Schollema, P.P. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C012/13) - 26
  lampetra fluviatilis - visstand - aquatische ecologie - waterlopen - waterstand - vissen - vismigratie - drenthe - lampetra fluviatilis - fish stocks - aquatic ecology - streams - water level - fishes - fish migration - drenthe
  Rivierprik (Lampetra fluviatilis) is een belangrijke indicatorsoort voor zowel water (kaderrichtlijn) als natuur (habitatrichtlijn). De Drentsche Aa herbergt een van de weinige locaties (Gasterensche Diep) in Nederland waar het paaien van rivierprik is bewezen. Eén van de gestelde doelen voor de Drentsche Aa is om de populatie rivierprikken uit te breiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de knelpunten die zich voordoen voor rivierprik. Een van de mogelijke knelpunten zou kunnen zijn dat er dode bomen in het Gasterensche Diep zijn gelegd om de waterstanden in de beek te verhogen. Tijdens de winter van 2009-2010 en 2011-2012 is met behulp van VEMCO telemetrie technieken het succes van de stroomopwaarste migratie van 53 rivierprikken onderzocht
  Effectiviteit en baten waterinlaat
  Snellen, W.B. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa
  peilbeheer - waterstand - waterbeheer - grondwateraanvulling - wateraanvoer - water level management - water level - water management - groundwater recharge - water advance
  Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan aan infrastructuur (veendijken, gebouwen, wegen), natuur en aan landbouwgewassen. De centrale vraag in deze Deltafact is of door het inlaten van water de daarmee beoogde doelen worden gerealiseerd. Hier beperken we ons tot waterinlaat t.b.v. de landbouw, met name voor beregening en z.g. doorspoeling: het verminderen van chloride concentraties in het oppervlaktewater dat voor beregening wordt gebruikt.
  Watersense eindrapport
  Buitenkamp, M. ; Veen, A. van der; Haan, J.J. de; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  Assen : Watersense - 51
  waterbeheer - sensors - meettechnieken - beslissingsondersteunende systemen - grondwaterstand - oppervlaktewater - waterstand - akkerbouw - waterschappen - watervoorziening - veenkolonien - drenthe - water management - sensors - measurement techniques - decision support systems - groundwater level - surface water - water level - arable farming - polder boards - water supply - veenkolonien - drenthe
  Dit rapport beschrijft de resultaten van het project WaterSense, dat liep van 2008 tot en met 2012. In het project zijn de mogelijkheden van sensortechnologie onderzocht voor waterbeheer door landbouwers, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel van WaterSense was: - het onderzoeken en ontwikkelen van het concept van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer met behulp van sensortechnologie; - validatie van het concept aan de hand van een demonstratiesysteem. In WaterSense zijn diverse aspecten van meten, modelleren en sturen met betrekking tot waterkwantiteit, waterkwaliteit en landbouw onderzocht.
  Was hoog water in Noord-Nederland te voorkomen?
  Querner, E.P. ; Kwakernaak, C. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2012)3. - ISSN 0166-8439 - p. 7 - 7.
  hoogwaterbeheersing - peilbeheer - waterstand - neerslag - waterschappen - noord-nederland - flood control - water level management - water level - precipitation - polder boards - north netherlands
  In Noord-Nederland steeg door stevige regenval het waterpeil in de boezem sinds de jaarwisseling enorm. Een belemmerende factor was dat dit overtollige water nauwelijks op zee geloosd kon worden vanwege de aanhoudende harde tot stormachtige noordwestenwind en daardoor zeer hoge waterstanden in de Waddenzee. De inzet van bergingsgebieden moest de extreem hoge waterstanden verlagen. Het is de allereerste keer dat de noordelijke waterschappen met succes gebruik maakten van deze voorzieningen. Erik Querner en Cees Kwakernaak pleiten voor het bovenstrooms vasthouden van water, waarmee overlast te vermijden is.
  Samengestelde peilgestuurde drainage : de boer als peilbeheerder
  Buck, A.J. de - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)6 jan.
  drainage - drainagesystemen - peilbeheer - waterstand - akkerbouw - drainage - drainage systems - water level management - water level - arable farming
  In dit artikel wordt stikgestaan bij samengestelde, peilgestuurde drainage. Wat is het voor drainagesysteem en wat zijn de voor- en nadelen voor teler en omgeving?
  Robust assessment of future changes in extreme precipitation over the Rhine basin using a GCM
  Kew, S.F. ; Selten, F.M. ; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1157 - 1166.
  klimaatverandering - neerslag - regen - meteorologische factoren - simulatiemodellen - toekomst - watersystemen - waterstand - rivieren - hydrologie van stroomgebieden - rijn - climatic change - precipitation - rain - meteorological factors - simulation models - future - water systems - water level - rivers - catchment hydrology - river rhine - regional climate model - storm track - simulations - europe - shift - temperature - netherlands - projections - scenarios
  Estimates of future changes in extremes of multiday precipitation sums are critical for estimates of future discharge extremes of large river basins. Here we use a large ensemble of global climate model SRES A1b scenario simulations to estimate changes in extremes of 1–20 day precipitation sums over the Rhine basin, projected for the period 2071–2100 with reference to 1961–1990. We find that in winter, an increase of order 10%, for the 99th percentile precipitation sum, is approximately fixed across the selected range of multiday sums, whereas in summer, the changes become increasingly negative as the summation time lengthens. Explanations for these results are presented that have implications for simple scaling methods for creating time series of a future climate. We show that the dependence of quantile changes on summation time is sensitive to the ensemble size and indicate that currently available discharge estimates from previous studies are based on insufficiently long time series.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.