Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 162

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Overzichtsdocument: 7 jaar Chrysant op water
  Vermeulen, Tycho ; Blok, Chris ; Eveleens, Barbara - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1430) - 22
  greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouses - chrysanthemum - hydroponics - water systems - microbial contamination - inoculation - kasgewassen - glastuinbouw - kassen - chrysanthemum - hydrocultuur - watersystemen - microbiële besmetting - inoculatie
  Over a period of seven years (2009-2016) hydroponic chyrsanthemum cultivation has been developed and
  tested in practice. Where the system delivered up to 25% higher yields at smaller scale, the larger systems of
  250-300 m2 turned out very sensitive to root infection. Research then focussed to understanding the key factors
  that caused the plants to become sensitive. However, where the larger system showed much disease incidence
  every summer for three years in a row, at smaller scale the symptoms could not be induced despite application
  of extreme cultivation measures.
  The studies were the first to apply next generation sequencing to microbial populations in cultivation systems.
  The results gave evidence for shifting population dynamics due to inoculation and water temperature. Also the
  inoculation with beneficial microbes was found to have a positive effect on recovery of the roots upon infection.
  This effect, however, was only found in the research-facility. At larger scale potential beneficial effect could not
  prevent significant yield loss.
  'Met goede monitoring verdien je je geld dubbel en dwars terug'
  Mooij, Wolf ; Verdonschot, Piet - \ 2016
  water quality - monitoring - water management - aquatic ecology - water systems

  Drie dagen congresseren over waterkwaliteitsmonitoring. Je moet wel lef hebben, vond Inge Diepman, dagvoorzitter van de eerste dag van het driedaagse STOWA-congres ‘Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer’, dat plaatsvond op 19, 20 en 21 april 2016 in Arnhem. Want valt er over monitoring wel zoveel te zeggen, en hoe belangrijk is het eigenlijk? Heel belangrijk, zo bleek tijdens het congres. Daarom staan we er in deze editie van de STOWA ter Info nog een keer uitgebreid bij stil.

  Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : Discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen
  Veraart, J.A. ; Reijers, Valerie ; Lange, H.J. de; Nes, E.H. van; Kosten, S. ; Baptist, M.J. ; Noordhuis, Ruurd ; Platteeuw, M. - \ 2016
  - 33
  aquatische ecologie - watersystemen - waterbeheer - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - aquatic ecology - water systems - water management - water quality - aquatic ecosystems
  Deze memo beschrijft recente inzichten op het terrein van ecologische kantelpunten die zijn opgedaan in onderzoek en bij Rijkswaterstaat. Gegeven de korte projectduur (twee maanden) is er niet gestreefd naar volledigheid, maar zijn er inzichten bijeengebracht die behulpzaam zijn om de discussie aan te zwengelen over wat de kantelpuntentheorie kan betekenen voor het beheer, evaluatie en monitoring van de grote wateren. In het sterk gemodificeerde Nederlandse watersysteem is het moeilijk om vast te stellen of alternatieve evenwichten onder gelijke condities mogelijk zijn en dat kantelpunten hiertussen plaatsvinden. Alternatieve evenwichten en terugkoppelingsmechanismen zijn het best onderbouwd en omschreven in de literatuur voor de Waddenzee en Veluwemeer. In de estuaria zijn er veel indicaties maar ook veel onzekerheden. In het rivierengebied is het de vraag of alternatieve evenwichten kunnen bestaan. Het beter begrijpen van terugkoppelingsmechanismen in de Nederlandse zoete en zoute wateren, en de interacties hiertussen, wordt echter breed onderschreven. Terugkoppelingsmechanismen
  zijn met het kantelpuntenconcept goed te onderzoeken voor alle watersystemen en een beter begrip hierover is nuttig voor beleidsevaluaties, het inschatten van het effect van ecologische ingrepen en monitoringsplannen. Het is belangrijk om ook rekening te houden met ‘onbekende’ en niet kwantificeerbare factoren die de veerkracht van een ecosysteem kunnen beïnvloeden. Er is nog niet veel bekend over de invloed van microverontreinigingen, trofische cascades (vissen, vogels), microbiële bodemactiviteit en de rol van hydromorfologische dynamiek in rivieren en estuaria op de ecologische veerkracht van een watersysteem. Het is aan te bevelen om eerst met een aantal casestudies te
  verkennen wat de mogelijkheden en datavereisten zijn om met langjarige tijdreeksen (ecologie, waterkwaliteit) indicatoren te bepalen die iets zeggen over verandering in ecologische veerkracht. Voorts doen wij de aanbeveling om het begrip ' Safe operating Space’ beter hanteerbaar te maken voor wateren natuurbeheerders.
  Environmental risk assessment of pesticides in Ethiopia : a case of surface water systems
  Teklu, B.M. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Paul van den Brink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578104 - 152
  surface water - water systems - water pollution - risk assessment - ecological risk assessment - pesticides - aquatic ecology - aquatic organisms - irrigation systems - ethiopia - oppervlaktewater - watersystemen - waterverontreiniging - risicoschatting - ecologische risicoschatting - pesticiden - aquatische ecologie - waterorganismen - irrigatiesystemen - ethiopië

  The current increase in application rate and usage frequency of application of pesticides in Ethiopia pose direct risks to surface water aquatic organisms and humans and cattle using surface water as a source of drinking water in rural parts of the country. A model based risk assessment as currently being used in Europe and elsewhere in the world is tailored to the Ethiopian situation to quantify the risks. Suitability of toxicity data used as an input for risk assessment usually taken from the temperate world was checked through simple toxicity testing of Ethiopian aquatic macroinvertebrates. Subsequent monitoring activities to see the actual residue levels of pesticides in rivers and temporary ponds adjacent to extensive farming activities was also done and results compared with model prediction values. Combining all this knowledge is believed to bring the current pesticide registration system in Ethiopia one step closer to be a more reliable method, protecting non-target organisms as well as the health of humans at risk.

  Meerwaarde van ruimtelijke neerslagdata voor het modelleren van stijghoogtefluctuaties
  Ottow, Bouke Pieter ; Schuurmans, H. ; Steijn, T. van - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 43 - 52.
  grondwaterstand - watersystemen - neerslag - grondwater - hydrologie - tijdreeksen - gegevensanalyse - grondwateraanvulling - groundwater level - water systems - precipitation - groundwater - hydrology - time series - data analysis - groundwater recharge
  Om het effect van velerlei processen die van invloed zijn op grondwaterstanden goed te kunnen analyseren, is het belangrijk om goed te weten wat de respons van het grondwatersysteem is op de neerslag. Een methode om dat te modelleren is de PIRFICT tijdreeksanalyse geïmplementeerd in het programma Menyanthes. De meest gebruikte databron voor neerslag is de neerslagstations van het KNMI. Waar de neerslagstations soms 5 à 10 km van een peilbuis af staan, zorgen radargebaseerde neerslagproducten voor vlakdekkende informatie. Hiermee wordt een nauwkeuriger beeld van de lokale neerslag verkregen. De invloed van dit verschil op een tijdreeksanalysemodel is onderzocht voor 77 locaties met 109 peilbuisfilters in de Mariapeel (Noord-Brabant/Limburg). De gemiddelde verklaarde variantie van de modellen ging door gebruik van de Nationale Regenradar omhoog van 69,1% naar 76,9%. Het resultaat van deze case studie geeft aan dat het opportuun is om ook elders ruimtelijke informatie van neerslag te gebruiken voor grondwaterstudies.
  ESF stromende wateren en stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse
  Verdonschot, P.F.M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. - \ 2015
  H2O online (2015)28 augustus.
  hydrologie van stroomgebieden - kaderrichtlijn water - watersystemen - ecologische beoordeling - macrofauna - nutriëntenstromen - catchment hydrology - water framework directive - water systems - ecological assessment - macrofauna - nutrient flows
  Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW) verloopt moeizaam, deels doordat de aanpak vaak te kleinschalig is en niet integraal. Stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse (SESA) kan helpen bij het doorgronden van het ecologisch functioneren van watersystemen. Dat gaat uit van haalbare doelen en ondersteunt bij het afwegen van de verschillende gebruiksfuncties die oppervlaktewateren vervullen. Door de ecologische sleutel-, stress- en stuurfactoren aan elkaar te koppelen en te integreren in de stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse ontstaat een integrale benadering die leidt tot doelgerichte maatregelen en een succesvollere aanpak van de KRW-waterproblematiek
  Advies ‘Herstel Koningsdiep’
  Eysink, F. ; Verdonschot, P.F.M. ; Dongen, R. van - \ 2015
  Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 27
  beekdalen - ecologisch herstel - natura 2000 - watersystemen - grondwaterstroming - friesland - brook valleys - ecological restoration - natura 2000 - water systems - groundwater flow - friesland
  Voor dit gebied is onder regie van de provincie een pakket van grondwatermaatregelen in de benedenloop van het Koningsdiep opgesteld om structurele verdrogingsproblemen aan te pakken. Oorzaken van deze problemen zijn het wegtrekken van diep grondwater naar uitgeveende poldergebieden westelijk van het gebied, de (uit te breiden) grondwaterwinning Nij Beets en de zandwinplas ten noordwesten van het Natura 2000-gebied. De maatregelen zijn in hoofdlijnen ook beschreven in het Natura 2000-beheerplan.
  Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas
  Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1356) - 40
  glastuinbouw - watersystemen - watervoorziening - regenwateropvang - warmtekrachtkoppeling - condensorwater - alternatieve methoden - hergebruik van water - kaderrichtlijn water - greenhouse horticulture - water systems - water supply - water harvesting - cogeneration - condenser water - alternative methods - water reuse - water framework directive
  Good irrigation water is in Dutch horticulture essential for optimal crop growth and the reduction of the emission of fertilizers and pesticides. The most important source of water is rain water, but additional water sources are necessary in order to ensure the water supply. This study examined the prospects of (new) alternative water sources at the company level. There is specifically looked at the odds of CHP condensate collected in a combined heat and power (CHP) with a flue gas condenser. Dissolved heavy metals may pose a problem. Efficient use of available water resources is an important first step in the water supply. This can be achieved by a well-dimensioned water system and proper management. An adequate strategy to keep the nutrient solution in balance prevents discharge of water. On company measurements were performed on CHP-condensing water and laboratory experiments have been conducted with different types of steel and coated steel. The low discharge standards can hardly be met in practice. The measured concentrations of heavy metals did not lead to crop damage. Metal coating reduces the water pollution by heavy metals. The knowledge acquired is insufficient for concrete technical advices. Recommendation to the sector and the water boards to schedule the problem of the discharge of heavy metals for discussion
  Effect van afstromend regenwater op het watersysteem in de Wieringermeer
  Slijkerman, D.M.E. ; Bos, R. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2015)21. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
  riolering - regen - watersystemen - ecosystemen - effecten - waterkwaliteit - hydrologie - stedelijke gebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - wieringermeer - sewerage - rain - water systems - ecosystems - effects - water quality - hydrology - urban areas - surface water quality - wieringermeer
  Voor een grootschalig afkoppelproject in de gemeente Wieringermeer is onderzoek verricht naar de verontreiniging in het afstromende regenwater en de ecologische effecten op het watersysteem. Dat gebeurde in het kader van NORIS (NO Rainwater in Sewers). Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg IIIb North Sea-programma van de Europse Unie. Het Nederlandse deel van het project is uitgevoerd door TNO-IMARES en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het onderzoek toont aan dat locatiespecifiek chemische effecten kunnen optreden (verzoeting en periodieke overschrijding MTR van zink in water), maar dat dit niet direct leidt tot ecologische gevolgen. Landelijk en regionaal bestaan echter grote verschillen in typen ecosystemen en daarmee ook in de lokale veerkracht en gevoeligheid voor uiteenlopende sturende factoren. Daarom wordt gepleit voor een gebiedsgerichte evaluatie bij emissie van regenwater op oppervlaktewater
  Beleving van water in de stad: een literatuurstudie
  Hunen, S.E. van; Kruining, M. van; Leenen, I. ; Maessen, M. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)19. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  waterbeheer - stedelijke bevolking - stedelijke samenleving - watersystemen - ontwerp - participatie - stadsontwikkeling - landschapsbouw - literatuuroverzichten - water management - urban population - urban society - water systems - design - participation - urban development - landscaping - literature reviews
  Mensen wonen en werken bij water in de stad en willen ook steeds meer betrokken raken bij het waterbeheer in de stad. Uit onderzoek blijkt dat een leefomgeving, die plezierig overkomt op mensen, leidt tot sterke tevredenheid en geluk. Die positieve beleving van burgers draagt bij tot meer acceptatie, medewerking en begrip bij ingrepen in en aanpassingen van het watersysteem. Het is daarom belangrijk om na te gaan hoe water door de burger wordt beleefd en dit mee te nemen in het ontwerp van watersystemen. Land en water zijn allebei bepalend voor de kwaliteit van het landschap en moeten op elkaar worden afgestemd. Het water moet passen in het beeld dat mensen van de omgeving hebben
  Waterschappen klaar voor de 'Waterharmonica'
  Boomen, R. van den; Uijterlinde, C. ; Foekema, E.M. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)10. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
  watersystemen - afvalwaterbehandeling - zuiveringsinstallaties - oppervlaktewater - conferenties - waterschappen - water systems - waste water treatment - purification plants - surface water - conferences - polder boards
  Meer dan 15 jaar praktijkervaring met de Waterharmonica kwam aan bod tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Efteling. De Waterharmonica is een speciaal ingerichte verbindingszone tussen een rwzi en het oppervlaktewater, waarin het effluent een meer natuurlijk karakter krijgt. Belangrijk voor waterbeheerders, omdat de Kaderrichtlijn Water expliciet om een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater vraagt. Waterharmonicasystemen zijn de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland aangelegd. Op basis van de (positieve) ervaringen zijn er momenteel meerdere in ontwikkeling. De werking van de systemen is in die jaren onderzocht met aandacht voor onder andere nutriëntenverwijdering, desinfectie, zwevend materiaal, buffercapaciteit, ecotoxicologie, beheer en onderhoud, kosten en vergunningen. Tijdens het symposium werden de laatste ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd en werd een veldbezoek gebracht aan het Waterharmonicasysteem van de Efteling.
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015
  Kotterman, M.J.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (IMARES / Rapport C085/15) - 37
  monitoring - waterbeheer - waterbeleid - watersystemen - mytilidae - chemicaliën - biologische monitoring - microbiële besmetting - waterverontreiniging - mossels - binnenwateren - monitoring - water management - water policy - water systems - mytilidae - chemicals - biomonitoring - microbial contamination - water pollution - mussels - inland waters
  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen (trend). - periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de toegekende functies van wateren (controle). De opdracht is gebaseerd op het werkdocument “Actieve monitoring chemische stoffen zoetwatermosselen, projectplan chemisch meetnet MWTL 2014”, van 28 augustus 2014 en is uitgevoerd door IMARES. De uit te voeren werkzaamheden betroffen het bemonsteren van zoetwatermosselen en het analyseren van microverontreinigingen daarin. Dit rapport bevat zowel de analyseresultaten van quaggamosselen uit het oorspronkelijke onderzoek in 2014, als ook de resultaten van het aanvullende onderzoek betreffende driehoeksmosselen en quagga’s uit het Spaarne; op tijdstip 0 (niet uitgehangen) en tijdstip 1 (na uithangen, alleen locatie Keizersveer).
  Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water
  Rijswick, M. ; Edelenbos, J. ; Hellegers, P.J.G.J. ; Kok, M. ; Kuks, S.M.M. - \ 2014
  Water International 39 (2014)5. - ISSN 0250-8060 - p. 725 - 742.
  watersystemen - waterbeheer - oppervlaktewaterkwaliteit - overstromingen - risicoschatting - infrastructuur - governance - watervoorraden - beoordeling - hoogwaterbeheersing - water systems - water management - surface water quality - floods - risk assessment - infrastructure - governance - water resources - assessment - flood control - research agenda - management - climate
  A three-step interdisciplinary method to assess approaches to water shortage, water quality and flood risks is presented. This method, based on water system analysis, economics, law and public administration, seeks to create common understanding based on newly developed concepts and definitions. First, generating content knowledge about the water system and about values, principles and policy discourses. Second, providing an organizational process with sufficient stakeholder involvement, insight into the trade-off between social objectives, and attribution of responsibilities in addition to regulations and agreements. Finally, implementing the agreed service level through adequate infrastructure, enforcement and conflict resolution.
  Expertdialoog de Veluwe. Begrijpen we het watersysteem?
  Verhagen, F. ; Spek, T. ; Witte, F. ; Voortman, B. ; Moors, E.J. ; Querner, E.P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den - \ 2014
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2014)3. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
  geohydrologie - watersystemen - grondwaterstand - waterlopen - inventarisaties - veluwe - geohydrology - water systems - groundwater level - streams - inventories - veluwe
  De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. Conclusie is dat we nog lang niet alles weten over de verdamping en het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op de beekafvoer.
  Cool Water Tool
  Jacobs, C.M.J. ; Rivière, IJ. La; Goosen, H. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 132 - 138.
  klimaatverandering - stedelijke gebieden - watersystemen - temperatuur - energiebalans - modellen - climatic change - urban areas - water systems - temperature - energy balance - models
  Stadsvijvers kunnen helpen om ongunstige effecten van weersomstandigheden in stedelijk gebied op te vangen. Denk daarbij aan verkoeling op hete dagen of het opvangen van piekbuien. Water in de stad wordt daarom als een belangrijk onderdeel van ruimtelijke klimaatadaptatiestrategieën beschouwd. Maar ongewenste bijeffecten zijn ook mogelijk. De Cool Water Tool combineert kennis over nergiestromen bij vijvers en over stadsklimaat om de effecten van de temperatuur van stadsvijvers op het stadsklimaat te evalueren.
  Watersysteembeschrijving Overbetuwe
  Massop, H.T.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2531) - 93
  watersystemen - wateropslag - bodemvorming - landgebruik - kwel - waterlopen - historisch grondgebruik - betuwe - water systems - water storage - soil formation - land use - seepage - streams - land use history - betuwe
  Park Lingezegen is een proeftuin voor het rivierengebied waarin door een systeemgerichte aanpak ontwerpen worden getest die bijdragen aan de waterzekerheid, opvang van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Daarvoor wordt in deelgebied Waterrijk een innovatief systeem ontwikkeld waarin ruimte is voor waterberging maar ook voor waterretentie en waterzuivering. Het rapport beschrijft het watersysteem van de Overbetuwe met Park Lingezegen. Naast een beschrijving van het huidige landgebruik wordt ingegaan op de geologische ontstaanswijze van het gebied en de bodemvorming. Voor zowel de waterafvoer als aanvoer is de rivier de Linge belangrijk. De grote rivieren langs de Betuwe hebben via de fluctuatie in de waterpeilen invloed op de kwel naar de Betuwe.
  TEEB voor gebieden : Hoofdstudie
  Hendriks, K. ; Braat, L.C. ; Deerenberg, C.M. ; Egmond, P.M. van; Gaaff, A. ; Heide, C.M. van der; Jongbloed, R.H. ; Klok, C. ; Leneman, H. ; Melman, T.C.P. ; Ruijs, A.J.W. ; Tamis, J.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2489) - 170
  natuurbeleid - ecosysteemdiensten - natura 2000 - watersystemen - peilbeheer - ijsselmeer - nederlandse waddeneilanden - regionale ontwikkeling - noord-brabant - nature conservation policy - ecosystem services - natura 2000 - water systems - water level management - lake ijssel - dutch wadden islands - regional development - noord-brabant
  Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met het openhouden van de jachthaven in een Natura 2000-gebied, en Rijk van Dommel en Aa met versterking van het groen-blauwe karakter van het gebied. De benadering uit de internationale studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is in deze studie uitgewerkt tot een voor Nederland toepasbare methode: de TEEB aanpak. Aan de hand van deze aanpak worden voorkomende ecosysteemdiensten beschreven en gekwantificeerd, en worden van ruimtelijke ontwikkelingsvarianten hun effecten op maatschappelijke welvaart onderling vergeleken en gewaardeerd. De studie laat zien dat het integraal benaderen van gebiedsopgaven in ruimtelijke projecten en het daarbij meer benutten van synergie met natuur, kan leiden tot een hogere maatschappelijke welvaart. Ecosysteemdiensten spelen daar een belangrijke rol bij. De studie is bedoeld om bewustwording te vergroten van het nut van ecosysteemdiensten, waarbij de beschreven voorbeelden dienen ter inspiratie. Implementatie van de werkwijze in het beleid en toepassing in de praktijk moet worden afgestemd op de beleidsdoelen van het gebied waarbij nadere ruimtelijke detaillering en afstemming met lokale stakeholders is vereist.
  On data requirements for calibration of integrated models for urban water systems
  Langeveld, J. ; Nopens, I. ; Schilperoort, R. ; Benedetti, L. ; Klein, J.J.M. de; Amerlinck, Y. ; Weijers, S. - \ 2013
  Water Science and Technology 68 (2013)3. - ISSN 0273-1223 - p. 728 - 736.
  afvalwaterbehandeling - afvalwaterbehandelingsinstallaties - riolering - watersystemen - stedelijke gebieden - monitoring - kalibratie - modellen - modelleren - oppervlaktewaterkwaliteit - noord-brabant - waste water treatment - waste water treatment plants - sewerage - water systems - urban areas - monitoring - calibration - models - modeling - surface water quality - noord-brabant - practical identifiability - simulation-models - optimization - uncertainty - quality
  Modeling of integrated urban water systems (IUWS) has seen a rapid development in recent years. Models and software are available that describe the process dynamics in sewers, wastewater treatment plants (WWTPs), receiving water systems as well as at the interfaces between the submodels. Successful applications of integrated modeling are, however, relatively scarce. One of the reasons for this is the lack of high-quality monitoring data with the required spatial and temporal resolution and accuracy to calibrate and validate the integrated models, even though the state of the art of monitoring itself is no longer the limiting factor. This paper discusses the efforts to be able to meet the data requirements associated with integrated modeling and describes the methods applied to validate the monitoring data and to use submodels as software sensor to provide the necessary input for other submodels
  Toetsingsrapportage NHI 3.0
  Hoogewoud, J.C. ; Prinsen, G.F. ; Hunink, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Lange, W.J. de - \ 2013
  [Delft] : Deltares - 124
  grondwater - grondwaterstroming - oppervlaktewater - hydrologische gegevens - modellen - watersystemen - zoet water - delta's - waterbeleid - groundwater - groundwater flow - surface water - hydrological data - models - water systems - fresh water - deltas - water policy
  Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zoveel mogelijk regionaal) niveau. Deze rapportage beschrijft de toetsing van NHI 3.0. De modelresultaten worden vergeleken met de criteria, die zijn opgesteld door RWS-STOWA en er wordt gekeken naar de toepasbaarheid voor de Deltamodel-Zoetwaterverkenning.
  Stakeholderoverzicht Droge Voeten 2050 : opbrengst van workshop stakeholderanalyse 4 juli 2011
  Boezeman, D. ; Vink, M.J. - \ 2012
  [Utrecht] : Knowledge for Climate - 24
  watersystemen - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - bodemdaling - natuurbeheer - waterschappen - stakeholders - groningen - friesland - drenthe - water systems - flood control - climatic change - subsidence - nature management - polder boards - stakeholders - groningen - friesland - drenthe
  In 2011 zijn de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân gestart met een verkenning naar maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezemsystemen. De verwachte klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning en de mogelijke verhoging van de veiligheidsnormen vormen de aanleiding voor de verkenning. De studie Droge Voeten 2050, initieel HOWA (Hoog-Water) 3 genoemd, volgt op de eerdere studies HOWA 1, HOWA 2 en de quickscan HOWA 3. In de projectperiode tot 2014 dienen de gevolgen van de drie genoemde ontwikkelingen op de boezemsystemen in kaart gebracht te zijn.
  Onderzoek naar de grondwaterstandsdynamiek in NHI v2.1 : hoofdrapport
  Bakel, J. van; Pastoors, R. ; Massop, H.T.L. ; Hunink, J. ; Hoogewoud, J. ; Vergroesen, T. - \ 2012
  NHI - 10
  grondwaterstand - hydrologie - watersystemen - informatiesystemen - groundwater level - hydrology - water systems - information systems
  Op 1 november 2010 is NHI versie 2.1 (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, versie 2.1) opgeleverd. In de rapportage is aangegeven dat de grondwaterstanden onvoldoende aansluiten bij de grondwaterstandsmetingen. Naast significante afwijkingen in het absolute niveau (GLG en GHG) vertonen de gesimuleerde grondwaterstanden in voor zoetwateraanvoer relevante gebieden te weinig dynamiek, mede volgens de regionale analyses die in 2010 door STOWA zijn gehouden (STOWA rapport 2011-06). Om dit nader te onderzoeken is door de NHI projectgroep een Task Force Grondwaterstandsdynamiek opgericht met specialisten van binnen en buiten NHI die als taak heeft om de grondwaterstandsdynamiek in NHI te analyseren en waar nodig en mogelijk voorstellen tot verbetering te doen.
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen
  Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2012
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070359 - 240
  klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions - zuid-holland
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
  Validatie van tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand
  Knotters, M. - \ 2012
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 18 (2012)2. - ISSN 1382-6069 - p. 31 - 42.
  watersystemen - grondwaterstand - tijdreeksen - water systems - groundwater level - time series
  Essentially, all models are wrong, but some are useful’, is een gezegde van de statisticus George E.P. Box, die samen met Gwilym M. Jenkins het bekende boek ‘Time Series Analysis: Forecasting and Control’ schreef. In dit artikel wil ik ingaan op de pragmatische vraag of een tijdreeksmodel bruikbaar is voor een bepaald doel. Ik beperk me tot tijdreeksmodellen voor grondwaterstandsreeksen. Na een korte inleiding over tijdreeksmodellering van grondwaterstandsreeksen zal ik ingaan op de verschillende manieren waarop de kwaliteit van deze modellen wordt uitgedrukt, wat dit zegt over de bruikbaarheid van een model, wanneer je zou kunnen spreken van ‘validatie’ en hoe je met validatie een idee kunt krijgen van de bruikbaarheid van een tijdreeksmodel. Vervolgens zal ik ter illustratie validatieresultaten presenteren voor tijdreeksmodellen die zijn gekalibreerd op vijftien reeksen van grondwaterstanden, om af te sluiten met enkele concluderende opmerkingen.
  Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland
  Veraart, J.A. ; Gerven, L.P.A. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (KvK Thema 2 Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit ) - 84
  bodem - verzilting - wateraanvoer - droogte - zoet water - watersystemen - klimaatverandering - zuid-holland - soil - salinization - water advance - drought - fresh water - water systems - climatic change - zuid-holland
  Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremere perioden van droogte neemt toe en daarmee ook de risico’s op zout- en droogteschade voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Het wordt daarmee steeds moeilijker om de juiste hoeveelheid zoetwater met de gewenste chlorideconcentratie op de juiste tijd en plaats beschikbaar te hebben.
  Chrysantenteelt op Waterbedden en in cassettes - EC-variatie in waterbedden en substraatonderzoek cassettebedden Teeltronden 19 augustus tot 26 oktober 2011 en 10 november 2011 tot 24 januari 2012
  Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Vermeulen, T. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1206)
  chrysanthemum - teeltsystemen - substraten - kastechniek - groeimedia - cultuur zonder grond - proeven - watersystemen - chrysanthemum - cropping systems - substrates - greenhouse technology - growing media - soilless culture - trials - water systems
  In eerder onderzoek aan teeltsystemen los van de ondergrond voor chrysanten zijn drie type ‘high tech’systemen ontwikkeld, te weten een diep waterbed, wortelsproei en smalle substraat cassettes. In dit onderzoek zijn eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van deze systemen door 1) EC-sturing, 2) nutrienten balans en 3) substraatkeuze. EC-sturing werd toegepast in het diepe waterbed en liet een groot verschil in groei zien tussen EC 1,2 en 2,8. De beste groei werd bereikt wanneer de EC begon met 2,8 en na 8-10 dagen in de korte dag een verlaging naar EC 1,2. Het verhogen van de EC na van 1,2 naar 2,8 gaf een sterk effect op groeiremming. Een verfijning van EC strategie zou daarmee ingezet kunnen worden voor het uitsparen van het gebruik van Alar. Voor de EC met evenwichtige water en voedingsopname werd een EC van 2,2 gevonden. In de teelt met cassettes bleek er geen correlatie tussen luchtigheid van het substraat en groeikracht. Het verkleinen van het substraatvolume door het versmallen van de cassette van 3cm naar 1,5 cm breed bleek de groei te beperken.
  IMARES streeft naar schoner water voor kweekzalm (interview met Arjan Palstra)
  Palstra, Arjan - \ 2012
  salmon culture - aquaculture - water systems - water quality - pilot projects
  Publiek-private samenwerking : 'we moeten leren leven met zout'
  Bosch, R. van den - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)juni. - p. 2 - 2.
  watersystemen - zout water - zouttolerantie - planten - ontzilting - water systems - saline water - salt tolerance - plants - desalination
  In Leven met Zout werken Wageningse onderzoekers samen met andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan een kosteneffectieve mix van waterbeheer, watertechnologie en agrotechnologie, om delta’s overal ter wereld leefbaar te houden ondanks stijgende zoutgehalten in zoet water.
  Perspectief voor een zelfvoorzienend watersysteem in de Veenkoloniën
  Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. ; Querner, E.P. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)9. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  watervoorziening - watersystemen - retentie - zelfvoorziening - regionale verkenningen - veenkolonien - water supply - water systems - retention - self sufficiency - regional surveys - veenkolonien
  Het klimaat verandert en dat heeft de nodige consequenties voor de zoetwatervoorziening en de verwerking van neerslagpieken. Inmiddels wordt al volop gewerkt aan plannen om Nederland klimaatbestendiger te maken, onder meer in het Deltaprogramma. In deze fase worden strategische keuzen rond lange termijn veiligheid en zoetwatervoorziening voorbereid. In dat kader past ook het verkennende onderzoek naar de watervoorziening in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Met een hydrologisch model is nagegaan of water vasthouden in regionale retentiegebieden een realistisch alternatief kan bieden voor het verminderen of zo mogelijk volledig stoppen van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer.
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : Managementsamenvatting
  Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2011
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - 32
  klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions - zuid-holland
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
  Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse
  Koomen, A.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. ; Kater, E. ; Maas, G.J. ; Jansen, P. ; Massop, H.T.L. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Boers, J. - \ 2011
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - 106
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - watersystemen - systeemanalyse - climatic change - climate adaptation - water systems - systems analysis
  De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen en wat zijn de kenmerken daarvan? En ten slotte hoe werkt het systeem (op diverse schaalniveaus)?
  Eindrapportage Hotspot Oude Vaart - Reest
  Schaap, B.F. ; Geertsema, W. ; Schotman, H. ; Visser, J.C. ; Vree, L.G. de - \ 2011
  Den Haag : Nationaal Onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR) - ISBN 9789088150418 - 73
  stroomgebieden - beekdalen - watersystemen - scenario-analyse - klimaatfactoren - klimaat - overijssel - drenthe - watersheds - brook valleys - water systems - scenario analysis - climatic factors - climate - overijssel - drenthe
  De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezige functies landbouw en natuur in sterke mate beïnvloed door klimaatverandering. Hierbij spelen veranderingen in de waterhuishouding een belangrijke rol.
  Sturen op schoon water : eindrapportage project Monitoring Stroomgebieden
  Woestenburg, M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - 79
  stroomgebieden - watersystemen - oppervlaktewaterkwaliteit - nutriëntenuitspoeling - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - krimpenerwaard - drenthe - veluwe - watersheds - water systems - surface water quality - nutrient leaching - farm management - animal manures - krimpenerwaard - drenthe - veluwe
  Om de relatie tussen landbouw en oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen leggen, zijn de afgelopen acht jaar in het project Monitoring Stroomgebieden diverse deelaspecten aan bod gekomen. Dit boek geeft een makkelijk leesbare samenvatting van alle onderzoeksresultaten die in het project Monitoring Stroomgebieden zijn geboekt. Daaraan ten grondslag liggen 37 wetenschappelijke rapporten. Het betreft de gebieden: Krimpenerwaard, Drentse Aa, Schuitenbeek en Quarles van Ufford
  Robust assessment of future changes in extreme precipitation over the Rhine basin using a GCM
  Kew, S.F. ; Selten, F.M. ; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1157 - 1166.
  klimaatverandering - neerslag - regen - meteorologische factoren - simulatiemodellen - toekomst - watersystemen - waterstand - rivieren - hydrologie van stroomgebieden - rijn - climatic change - precipitation - rain - meteorological factors - simulation models - future - water systems - water level - rivers - catchment hydrology - river rhine - regional climate model - storm track - simulations - europe - shift - temperature - netherlands - projections - scenarios
  Estimates of future changes in extremes of multiday precipitation sums are critical for estimates of future discharge extremes of large river basins. Here we use a large ensemble of global climate model SRES A1b scenario simulations to estimate changes in extremes of 1–20 day precipitation sums over the Rhine basin, projected for the period 2071–2100 with reference to 1961–1990. We find that in winter, an increase of order 10%, for the 99th percentile precipitation sum, is approximately fixed across the selected range of multiday sums, whereas in summer, the changes become increasingly negative as the summation time lengthens. Explanations for these results are presented that have implications for simple scaling methods for creating time series of a future climate. We show that the dependence of quantile changes on summation time is sensitive to the ensemble size and indicate that currently available discharge estimates from previous studies are based on insufficiently long time series.
  Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
  Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2011). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  oppervlaktewaterkwaliteit - tracers - tracer technieken - nieuwe producten - nutriëntenstromen - watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - maas - land van maas en waal - surface water quality - tracers - tracer techniques - new products - nutrient flows - water systems - catchment hydrology - river meuse - land van maas en waal
  Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor dit gebied een einde aan de twijfel over de invloed van inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.
  Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden
  Siderius, C. ; Rozemeijer, J. ; Mulder, H.M. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 25-IV) - 62
  stroomgebieden - nutriëntenuitspoeling - oppervlaktewaterkwaliteit - monitoring - watersystemen - land van maas en waal - watersheds - nutrient leaching - surface water quality - monitoring - water systems - land van maas en waal
  Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegeven en het leggen van relaties om de bronnen en transportroutes van nutriënten in beeld te brengen waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit synthese-rapport worden de bronnen, routes en de sturingsmogelijkheden om de nutriëntenkwaliteit in het oppervlaktewater van Quarles van Ufford te verbeteren beschreven.
  Invloed koelen op verdamping van een gewas: Tomaat in geconditioneerd systeem verdampt aanzienlijk minder
  Kierkels, T. ; Stanghellini, C. ; Dieleman, J.A. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - tomaten - semi-gesloten kassen - evaporatie - kastechniek - klimaatregeling - geconditioneerde teelt - watersystemen - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - semi-closed greenhouses - evaporation - greenhouse technology - air conditioning - conditioned cultivation - water systems - vegetables
  Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen
  Querner, E.P. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2110) - 40
  wateraanvoer - wateropslag - bodemwater - watersystemen - simulatiemodellen - veenkolonien - groningen - drenthe - water advance - water storage - soil water - water systems - simulation models - veenkolonien - groningen - drenthe
  De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhankelijk(er) kunnen maken van waterinlaat van buiten de Veenkoloniën. Om een eerste indruk te krijgen van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen zijn berekeningen uitgevoerd met het model SIMGRO. De uitkomsten laten zien dat water vasthouden, extra beregenen of het aanleggen van waterbergingsgebieden goede perspectieven bieden. Het globale karakter van de studie maakt wel dat de resultaten nog een indicatief karakter hebben.
  NuswaLite; Manual version 3.0
  Jeuken, M.H.J.L. ; Gerven, L.P.A. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 1226.4) - 64
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - waterverontreiniging - nitraten - mest - modellen - water systems - catchment hydrology - water pollution - nitrates - manures - models
  This report describes the input, execution and output of the NUSWALITE model, which simulates nutrient concentrations in surface waters. Example filkes are included of the application of the NUSWALITE model to Vansjo-Hobol catchment. A detailed description of the concepts behind the model is provided by the process description (Siderius, 2008)
  Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart Het oppervlaktewater in de TOP10NL geclassificeerd naar watertype
  Clement, J. ; Puijenbroek, P. van - \ 2010
  Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL publikatie 500067004) - 35
  oppervlaktewater - watersystemen - kaderrichtlijn water - karteringen - geografische informatiesystemen - surface water - water systems - water framework directive - surveys - geographical information systems
  De basiskaart aquatische watertypen is een gedetailleerde GIS-kaart met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water zijn aangewezen als waterlichaam zijn tevens de kenmerken van het waterlichaam opgenomen. Deze GIS-kaart is gebaseerd op de TOP10NL kaart met een nauwkeurigheid van 1:10.000. Daarmee is deze kaart een zeer nauwkeurige kaart van het Nederlandse water, heeft deze kaart een landsdekkende indeling in watertypen en een koppeling met de Kaderrichtlijn Water. Dit document bevat de technische specificaties van deze GIS-kaart.
  Slim gebruik maken van de bodem bij klimaatadaptatie
  Verzandvoort, S.J.E. ; Kuikman, P.J. - \ 2010
  Bodem 20 (2010)1. - ISSN 0925-1650 - p. 11 - 13.
  klimaatverandering - bodem - landgebruik - bodembeheer - watersystemen - climatic change - soil - land use - soil management - water systems
  Nederland wil klimaatbestendig worden. De discussie gaat vooral over waterbeheer en waterbeleid als instrumenten om onze samenleving aan te passen aan het veranderende klimaat. De voorgestelde maatregelen zijn daarmee sterk gericht op het watersysteem van Nederland. Maar ook de Nederlandse bodem biedt mogelijkheden voor het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. In dit artikel geven experts van relevante kennis- en onderzoeksinstituten enkele voorbeelden.
  Schoon spoelwater met lamellenseparator : i.s.m. Van Antwerpen Milieutechniek
  Dam, M.F.N. van; Duyvestein, R. ; Antwerpen, E. - \ 2010
  milieutechniek - waterzuivering - zelfbeheer - systemen - watersystemen - bollen - environmental engineering - water treatment - self management - systems - water systems - bulbs
  Informatieposter over schoon spoelwater met behulp van een lamellenseparator, milieutechniek. Met de lamellenseparator wordt het aantal micro-organismen in het spoelwater sterk gereduceerd
  Verbeterde recirculatie: Oplossingen en voorlopige uitkomsten
  Blok, Chris - \ 2010
  cropping systems - water management - water quality - water systems - improvement - water treatment
  Kaderrichtlijn Water en waterafhankelijke EHS : de actuele toestand van de onderlinge afstemming
  Didderen, K. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1997) - 93
  aquatische ecologie - kwaliteit - aquatische gemeenschappen - watersystemen - ecologische hoofdstructuur - kaderrichtlijn water - ecologisch herstel - aquatic ecology - quality - aquatic communities - water systems - ecological network - water framework directive - ecological restoration
  Zowel de Ecologische Hoofdstructuur als de Kaderrichtlijn Water dragen bij aan het behoud en het versterken van de biodiversiteit in watersystemen. De centrale vraag in dit rapport is of er voldoende aandacht wordt besteed aan de afstemming van de KRW en de EHS. Waterplannen en ervaringen van experts zijn gebruikt om tot een overzicht van de stroomlijning en de knelpunten bij de afstemming van EHS en KRW te komen. De KRW draagt bij aan de morfologische behoeften van aquatische ecosystemen in de EHS, vooral voor grote wateren. De KRW-maatregelen zijn echter niet voldoende voor de verbetering van de waterkwaliteit (zowel oppervlaktewater als grondwater), de verbetering van grondwaterkwantiteit en het herstel van natuurwaarden in kleine wateren.
  Evaluatie van de effectschatting waterkwaliteit Terra Nova Zuid na aanbrengen damwand
  Kosten, S. ; Faassen, E.J. ; Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR - 6
  watersystemen - waterkwaliteit - waterstroming - dammen - aquatische ecologie - water systems - water quality - water flow - dams - aquatic ecology
  Waternet is van plan om in het gebied Terra Nova een damwand aan te brengen tussen de delen Terra Nova Noord en Terra Nova Zuid om daarmee de overlast van blauwalgen in Terra Nova Noord tegen te gaan. Een groep bewoners van Terra Nova Zuid vreest echter voor negatieve gevolgen van deze maatregel op de waterkwaliteit van Terra Nova Zuid. Deze bewonersgroep heeft Wageningen UR gevraagd te beoordelen of de effecten van het aanbrengen van een dam op het watersysteem van Terra Nova Zuid goed zijn onderbouwd.
  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'Quarles van Ufford' : fases 1, 2 en 3
  Walvoort, D.J.J. ; Siderius, C. ; Tol - Leenders, T.P. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 18-IV) - 78
  stroomgebieden - waterkwaliteit - stikstof - fosfaten - watersystemen - afvoer - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - land van maas en waal - watersheds - water quality - nitrogen - phosphates - water systems - discharge - models - surface water quality - land van maas en waal
  In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als gevolg van het mestbeleid. Hiervoor is gekozen voor een aanpak waarbij naast metingen gebruik wordt gemaakt van modelsystemen. In dit rapport wordt de modelprestatie van de ontwikkelde modelsystemen gekwanticeerd op basis van validatie. Daarbij wordt gekeken hoe goed de ontwikkelde modelsystemen in staat zijn om temporele patronen in en absolute waarden van debieten en stikstof- en fosforconcentraties te beschrijven en te voorspellen.
  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Krimpenerwaard' : fases 1, 2 en 3
  Walvoort, D.J.J. ; Bogaart, P.W. ; Kroes, J.G. ; Tol - Leenders, T.P. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 18-III) - 78
  stroomgebieden - waterkwaliteit - stikstof - fosfaten - watersystemen - afvoer - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - krimpenerwaard - zuid-holland - watersheds - water quality - nitrogen - phosphates - water systems - discharge - models - surface water quality - krimpenerwaard - zuid-holland
  In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als gevolg van het mestbeleid. Hiervoor is gekozen voor een aanpak waarbij naast metingen gebruik wordt gemaakt van modelsystemen. In dit rapport wordt de modelprestatie van de ontwikkelde modelsystemen gekwanti ceerd op basis van validatie. Daarbij wordt gekeken hoe goed de ontwikkelde modelsystemen in staat zijn om temporele patronen in en absolute waarden van debieten en stikstof- en fosforconcentraties te beschrijven en te voorspellen.
  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Schuitenbeek' : fases 1, 2 en 3
  Walvoort, D.J.J. ; Roelsma, J. ; Löschner-Wolleswinkel, R.J. ; Tol - Leenders, T.P. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 18-II) - 88
  stroomgebieden - waterkwaliteit - stikstof - fosfaten - watersystemen - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - veluwe - gelderland - watersheds - water quality - nitrogen - phosphates - water systems - models - surface water quality - veluwe - gelderland
  In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als gevolg van het mestbeleid. Hiervoor is gekozen voor een aanpak waarbij naast metingen gebruik wordt gemaakt van modelsystemen. In dit rapport wordt de modelprestatie van de ontwikkelde modelsystemen gekwanti ceerd op basis van validatie. Daarbij wordt gekeken hoe goed de ontwikkelde modelsystemen in staat zijn om temporele patronen in en absolute waarden van debieten en stikstof- en fosforconcentraties te beschrijven en te voorspellen.
  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Drentse Aa' : fases 1, 2 en 3
  Walvoort, D.J.J. ; Roelsma, J. ; Tol - Leenders, T.P. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 18-I) - 80
  stroomgebieden - waterkwaliteit - stikstof - fosfaten - watersystemen - afvoer - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - drenthe - watersheds - water quality - nitrogen - phosphates - water systems - discharge - models - surface water quality - drenthe
  In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als gevolg van het mestbeleid. Hiervoor is gekozen voor een aanpak waarbij naast metingen gebruik wordt gemaakt van modelsystemen. In dit rapport wordt de modelprestatie van de ontwikkelde modelsystemen gekwanti ceerd op basis van validatie. Daarbij wordt gekeken hoe goed de ontwikkelde modelsystemen in staat zijn om temporele patronen in en absolute waarden van debieten en stikstof- en fosforconcentraties te beschrijven en te voorspellen.
  Farmers’ territory invaded by a water company: The effects of drinking water privatization on rice farmers in Calapan City, the Philippines
  Liebrand, J. - \ 2009
  Köln, Germany : LAP Lambert Academic Publishing - ISBN 9783838307374 - 228
  waterbeheer - waterbeleid - drinkwater - privatisering - watersystemen - natuurlijke hulpbronnen - risico - ecosystemen - conflict - boeren - rijst - filippijnen - waterrechten - staat - water management - water policy - drinking water - privatization - water systems - natural resources - risk - ecosystems - conflict - farmers - rice - philippines - water rights - state
  This book documents a water conflict known as the Bayanan water issue in Calapan City, the Philippines. Drinking water privatization in Calapan City was implemented by the book; a private company was granted extensive water rights and subsequently made capital investments in a drinking water system in a bid to improve water services for consumers. Sadly, it was also water privatization failure by the book. In circumstances of a weak State and a weak market, the policy intervention of water privatization intensified conflicts over water control, excluded water users from decisions about their own resources, allowed commercial interests to prevail and produced increased risks to ecosystems. These issues are serious barriers for any form of equitable and sustainable water management, and call for critical rethinking of market approaches in water management. Increased water conflicts and risks to ecosystems need to be addressed more prominently in contemporary debates on (drinking) water privatization. Therefore this case study of the Philippines is relevant reading for any policy maker, practitioner and researcher working on water privatization.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.