Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 21 - 40 / 162

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stakeholderoverzicht Droge Voeten 2050 : opbrengst van workshop stakeholderanalyse 4 juli 2011
  Boezeman, D. ; Vink, M.J. - \ 2012
  [Utrecht] : Knowledge for Climate - 24
  watersystemen - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - bodemdaling - natuurbeheer - waterschappen - stakeholders - groningen - friesland - drenthe - water systems - flood control - climatic change - subsidence - nature management - polder boards - stakeholders - groningen - friesland - drenthe
  In 2011 zijn de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân gestart met een verkenning naar maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezemsystemen. De verwachte klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning en de mogelijke verhoging van de veiligheidsnormen vormen de aanleiding voor de verkenning. De studie Droge Voeten 2050, initieel HOWA (Hoog-Water) 3 genoemd, volgt op de eerdere studies HOWA 1, HOWA 2 en de quickscan HOWA 3. In de projectperiode tot 2014 dienen de gevolgen van de drie genoemde ontwikkelingen op de boezemsystemen in kaart gebracht te zijn.
  Onderzoek naar de grondwaterstandsdynamiek in NHI v2.1 : hoofdrapport
  Bakel, J. van; Pastoors, R. ; Massop, H.T.L. ; Hunink, J. ; Hoogewoud, J. ; Vergroesen, T. - \ 2012
  NHI - 10
  grondwaterstand - hydrologie - watersystemen - informatiesystemen - groundwater level - hydrology - water systems - information systems
  Op 1 november 2010 is NHI versie 2.1 (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, versie 2.1) opgeleverd. In de rapportage is aangegeven dat de grondwaterstanden onvoldoende aansluiten bij de grondwaterstandsmetingen. Naast significante afwijkingen in het absolute niveau (GLG en GHG) vertonen de gesimuleerde grondwaterstanden in voor zoetwateraanvoer relevante gebieden te weinig dynamiek, mede volgens de regionale analyses die in 2010 door STOWA zijn gehouden (STOWA rapport 2011-06). Om dit nader te onderzoeken is door de NHI projectgroep een Task Force Grondwaterstandsdynamiek opgericht met specialisten van binnen en buiten NHI die als taak heeft om de grondwaterstandsdynamiek in NHI te analyseren en waar nodig en mogelijk voorstellen tot verbetering te doen.
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen
  Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2012
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070359 - 240
  klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions - zuid-holland
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
  Validatie van tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand
  Knotters, M. - \ 2012
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 18 (2012)2. - ISSN 1382-6069 - p. 31 - 42.
  watersystemen - grondwaterstand - tijdreeksen - water systems - groundwater level - time series
  Essentially, all models are wrong, but some are useful’, is een gezegde van de statisticus George E.P. Box, die samen met Gwilym M. Jenkins het bekende boek ‘Time Series Analysis: Forecasting and Control’ schreef. In dit artikel wil ik ingaan op de pragmatische vraag of een tijdreeksmodel bruikbaar is voor een bepaald doel. Ik beperk me tot tijdreeksmodellen voor grondwaterstandsreeksen. Na een korte inleiding over tijdreeksmodellering van grondwaterstandsreeksen zal ik ingaan op de verschillende manieren waarop de kwaliteit van deze modellen wordt uitgedrukt, wat dit zegt over de bruikbaarheid van een model, wanneer je zou kunnen spreken van ‘validatie’ en hoe je met validatie een idee kunt krijgen van de bruikbaarheid van een tijdreeksmodel. Vervolgens zal ik ter illustratie validatieresultaten presenteren voor tijdreeksmodellen die zijn gekalibreerd op vijftien reeksen van grondwaterstanden, om af te sluiten met enkele concluderende opmerkingen.
  Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland
  Veraart, J.A. ; Gerven, L.P.A. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (KvK Thema 2 Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit ) - 84
  bodem - verzilting - wateraanvoer - droogte - zoet water - watersystemen - klimaatverandering - zuid-holland - soil - salinization - water advance - drought - fresh water - water systems - climatic change - zuid-holland
  Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremere perioden van droogte neemt toe en daarmee ook de risico’s op zout- en droogteschade voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Het wordt daarmee steeds moeilijker om de juiste hoeveelheid zoetwater met de gewenste chlorideconcentratie op de juiste tijd en plaats beschikbaar te hebben.
  Chrysantenteelt op Waterbedden en in cassettes - EC-variatie in waterbedden en substraatonderzoek cassettebedden Teeltronden 19 augustus tot 26 oktober 2011 en 10 november 2011 tot 24 januari 2012
  Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Vermeulen, T. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1206)
  chrysanthemum - teeltsystemen - substraten - kastechniek - groeimedia - cultuur zonder grond - proeven - watersystemen - chrysanthemum - cropping systems - substrates - greenhouse technology - growing media - soilless culture - trials - water systems
  In eerder onderzoek aan teeltsystemen los van de ondergrond voor chrysanten zijn drie type ‘high tech’systemen ontwikkeld, te weten een diep waterbed, wortelsproei en smalle substraat cassettes. In dit onderzoek zijn eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van deze systemen door 1) EC-sturing, 2) nutrienten balans en 3) substraatkeuze. EC-sturing werd toegepast in het diepe waterbed en liet een groot verschil in groei zien tussen EC 1,2 en 2,8. De beste groei werd bereikt wanneer de EC begon met 2,8 en na 8-10 dagen in de korte dag een verlaging naar EC 1,2. Het verhogen van de EC na van 1,2 naar 2,8 gaf een sterk effect op groeiremming. Een verfijning van EC strategie zou daarmee ingezet kunnen worden voor het uitsparen van het gebruik van Alar. Voor de EC met evenwichtige water en voedingsopname werd een EC van 2,2 gevonden. In de teelt met cassettes bleek er geen correlatie tussen luchtigheid van het substraat en groeikracht. Het verkleinen van het substraatvolume door het versmallen van de cassette van 3cm naar 1,5 cm breed bleek de groei te beperken.
  IMARES streeft naar schoner water voor kweekzalm (interview met Arjan Palstra)
  Palstra, Arjan - \ 2012
  salmon culture - aquaculture - water systems - water quality - pilot projects
  Publiek-private samenwerking : 'we moeten leren leven met zout'
  Bosch, R. van den - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)juni. - p. 2 - 2.
  watersystemen - zout water - zouttolerantie - planten - ontzilting - water systems - saline water - salt tolerance - plants - desalination
  In Leven met Zout werken Wageningse onderzoekers samen met andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan een kosteneffectieve mix van waterbeheer, watertechnologie en agrotechnologie, om delta’s overal ter wereld leefbaar te houden ondanks stijgende zoutgehalten in zoet water.
  Perspectief voor een zelfvoorzienend watersysteem in de Veenkoloniën
  Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. ; Querner, E.P. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)9. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  watervoorziening - watersystemen - retentie - zelfvoorziening - regionale verkenningen - veenkolonien - water supply - water systems - retention - self sufficiency - regional surveys - veenkolonien
  Het klimaat verandert en dat heeft de nodige consequenties voor de zoetwatervoorziening en de verwerking van neerslagpieken. Inmiddels wordt al volop gewerkt aan plannen om Nederland klimaatbestendiger te maken, onder meer in het Deltaprogramma. In deze fase worden strategische keuzen rond lange termijn veiligheid en zoetwatervoorziening voorbereid. In dat kader past ook het verkennende onderzoek naar de watervoorziening in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Met een hydrologisch model is nagegaan of water vasthouden in regionale retentiegebieden een realistisch alternatief kan bieden voor het verminderen of zo mogelijk volledig stoppen van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer.
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : Managementsamenvatting
  Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2011
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - 32
  klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions - zuid-holland
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
  Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse
  Koomen, A.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. ; Kater, E. ; Maas, G.J. ; Jansen, P. ; Massop, H.T.L. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Boers, J. - \ 2011
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - 106
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - watersystemen - systeemanalyse - climatic change - climate adaptation - water systems - systems analysis
  De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen en wat zijn de kenmerken daarvan? En ten slotte hoe werkt het systeem (op diverse schaalniveaus)?
  Eindrapportage Hotspot Oude Vaart - Reest
  Schaap, B.F. ; Geertsema, W. ; Schotman, H. ; Visser, J.C. ; Vree, L.G. de - \ 2011
  Den Haag : Nationaal Onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR) - ISBN 9789088150418 - 73
  stroomgebieden - beekdalen - watersystemen - scenario-analyse - klimaatfactoren - klimaat - overijssel - drenthe - watersheds - brook valleys - water systems - scenario analysis - climatic factors - climate - overijssel - drenthe
  De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezige functies landbouw en natuur in sterke mate beïnvloed door klimaatverandering. Hierbij spelen veranderingen in de waterhuishouding een belangrijke rol.
  Sturen op schoon water : eindrapportage project Monitoring Stroomgebieden
  Woestenburg, M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - 79
  stroomgebieden - watersystemen - oppervlaktewaterkwaliteit - nutriëntenuitspoeling - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - krimpenerwaard - drenthe - veluwe - watersheds - water systems - surface water quality - nutrient leaching - farm management - animal manures - krimpenerwaard - drenthe - veluwe
  Om de relatie tussen landbouw en oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen leggen, zijn de afgelopen acht jaar in het project Monitoring Stroomgebieden diverse deelaspecten aan bod gekomen. Dit boek geeft een makkelijk leesbare samenvatting van alle onderzoeksresultaten die in het project Monitoring Stroomgebieden zijn geboekt. Daaraan ten grondslag liggen 37 wetenschappelijke rapporten. Het betreft de gebieden: Krimpenerwaard, Drentse Aa, Schuitenbeek en Quarles van Ufford
  Robust assessment of future changes in extreme precipitation over the Rhine basin using a GCM
  Kew, S.F. ; Selten, F.M. ; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1157 - 1166.
  klimaatverandering - neerslag - regen - meteorologische factoren - simulatiemodellen - toekomst - watersystemen - waterstand - rivieren - hydrologie van stroomgebieden - rijn - climatic change - precipitation - rain - meteorological factors - simulation models - future - water systems - water level - rivers - catchment hydrology - river rhine - regional climate model - storm track - simulations - europe - shift - temperature - netherlands - projections - scenarios
  Estimates of future changes in extremes of multiday precipitation sums are critical for estimates of future discharge extremes of large river basins. Here we use a large ensemble of global climate model SRES A1b scenario simulations to estimate changes in extremes of 1–20 day precipitation sums over the Rhine basin, projected for the period 2071–2100 with reference to 1961–1990. We find that in winter, an increase of order 10%, for the 99th percentile precipitation sum, is approximately fixed across the selected range of multiday sums, whereas in summer, the changes become increasingly negative as the summation time lengthens. Explanations for these results are presented that have implications for simple scaling methods for creating time series of a future climate. We show that the dependence of quantile changes on summation time is sensitive to the ensemble size and indicate that currently available discharge estimates from previous studies are based on insufficiently long time series.
  Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
  Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2011). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  oppervlaktewaterkwaliteit - tracers - tracer technieken - nieuwe producten - nutriëntenstromen - watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - maas - land van maas en waal - surface water quality - tracers - tracer techniques - new products - nutrient flows - water systems - catchment hydrology - river meuse - land van maas en waal
  Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor dit gebied een einde aan de twijfel over de invloed van inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.
  Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden
  Siderius, C. ; Rozemeijer, J. ; Mulder, H.M. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 25-IV) - 62
  stroomgebieden - nutriëntenuitspoeling - oppervlaktewaterkwaliteit - monitoring - watersystemen - land van maas en waal - watersheds - nutrient leaching - surface water quality - monitoring - water systems - land van maas en waal
  Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegeven en het leggen van relaties om de bronnen en transportroutes van nutriënten in beeld te brengen waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit synthese-rapport worden de bronnen, routes en de sturingsmogelijkheden om de nutriëntenkwaliteit in het oppervlaktewater van Quarles van Ufford te verbeteren beschreven.
  Invloed koelen op verdamping van een gewas: Tomaat in geconditioneerd systeem verdampt aanzienlijk minder
  Kierkels, T. ; Stanghellini, C. ; Dieleman, J.A. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)2. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - tomaten - semi-gesloten kassen - evaporatie - kastechniek - klimaatregeling - geconditioneerde teelt - watersystemen - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - semi-closed greenhouses - evaporation - greenhouse technology - air conditioning - conditioned cultivation - water systems - vegetables
  Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen
  Querner, E.P. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2110) - 40
  wateraanvoer - wateropslag - bodemwater - watersystemen - simulatiemodellen - veenkolonien - groningen - drenthe - water advance - water storage - soil water - water systems - simulation models - veenkolonien - groningen - drenthe
  De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhankelijk(er) kunnen maken van waterinlaat van buiten de Veenkoloniën. Om een eerste indruk te krijgen van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen zijn berekeningen uitgevoerd met het model SIMGRO. De uitkomsten laten zien dat water vasthouden, extra beregenen of het aanleggen van waterbergingsgebieden goede perspectieven bieden. Het globale karakter van de studie maakt wel dat de resultaten nog een indicatief karakter hebben.
  NuswaLite; Manual version 3.0
  Jeuken, M.H.J.L. ; Gerven, L.P.A. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 1226.4) - 64
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - waterverontreiniging - nitraten - mest - modellen - water systems - catchment hydrology - water pollution - nitrates - manures - models
  This report describes the input, execution and output of the NUSWALITE model, which simulates nutrient concentrations in surface waters. Example filkes are included of the application of the NUSWALITE model to Vansjo-Hobol catchment. A detailed description of the concepts behind the model is provided by the process description (Siderius, 2008)
  Basiskaart Aquatisch: de Watertypenkaart Het oppervlaktewater in de TOP10NL geclassificeerd naar watertype
  Clement, J. ; Puijenbroek, P. van - \ 2010
  Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL publikatie 500067004) - 35
  oppervlaktewater - watersystemen - kaderrichtlijn water - karteringen - geografische informatiesystemen - surface water - water systems - water framework directive - surveys - geographical information systems
  De basiskaart aquatische watertypen is een gedetailleerde GIS-kaart met de ligging van het Nederlandse oppervlaktewater. Bij alle oppervlaktewateren is aangegeven wat voor type water het is. Van de wateren die in de Kaderrichtlijn Water zijn aangewezen als waterlichaam zijn tevens de kenmerken van het waterlichaam opgenomen. Deze GIS-kaart is gebaseerd op de TOP10NL kaart met een nauwkeurigheid van 1:10.000. Daarmee is deze kaart een zeer nauwkeurige kaart van het Nederlandse water, heeft deze kaart een landsdekkende indeling in watertypen en een koppeling met de Kaderrichtlijn Water. Dit document bevat de technische specificaties van deze GIS-kaart.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.