Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Behoud veenweidegebied; een verkennende studie naar kosten, landschappelijke effecten en uitvoering van drie strategieën voor de veenweidegebieden
  Gerritsen, A.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 595) - 71
  graslanden - veengronden - conservering - waterbeheer - hydrologie - milieueffect - landschap - ruimtelijke ordening - economische analyse - kosten - nederland - veenweiden - economie - landbouw - veenweidegebied - vernatting - weidebouw - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - grasslands - peat soils - conservation - water management - hydrology - environmental impact - landscape - physical planning - economic analysis - costs - netherlands - peat grasslands
  In deel 1 van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte is het dilemma bij het waterbeleid voor het veenweidegebied beschreven. Enerzijds is er een maatschappelijke behoefte om het huidig karakter van het veenweidegebied met koeien in de wei te bewaren. Hiervoor is een redelijke drooglegging noodzakelijk. Anderzijds leeft de wens om het snel dunner worden van de veenbodem tegen te gaan. Dat vraagt juist een sterke vernatting van de veenbodem. Om uit dit dilemma te komen zijn drie strategieën voor omgaan met water in de veenweidegebieden geformuleerd: beperkte drooglegging, passieve vernatting en actieve vernatting. Het Ministerie van LNV heeft aan Alterra gevraagd om in de bestaande literatuur en door interviews met deskundigen na te gaan wat er bekend is over financiële, economische en landschappelijke effecten van deze strategieën en met welk bestuurlijk instrumentarium deze strategieën uitgevoerd zouden kunnen worden. Ter vergelijking is ook ingegaan op gevolgen van het voortzetten van het huidige beleid voor de veenweidegebieden.
  Beperking van lachgasemissie na scheuren en bij vernieuwing van grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Kasper, G.J. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kuikman, P.J. ; Dolfing, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.5) - 37
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - milieubeleid - nederland - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - weidebouw - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - environmental policy - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van het tijdstip van scheuren van grasland op klei- en zandgrond op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn afzien van scheuren door verbetering van het graslandbeheer; doorzaaien van grasland; grasland na 1 augustus niet scheuren; en overschakeling naar tijdelijk grasland met korte rotatieduur. De geschatte effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen varieert van minder dan 0,1 tot 0,8 Mt CO2-equivalenten per jaar op nationaal niveau. Het merendeel van de maatregelen is kostenneutraal of levert een kleine winst. Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken die voor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
  Grassland renovation in the Netherlands; agronomic, environmental and economic issues
  Schils, R.L.M. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Conijn, J.G. ; Corré, W.J. ; Dam, A.M. van; Honing, I.E. ; Meer, H.G. van der; Velthof, G.L. - \ 2002
  In: Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002 / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., - p. 9 - 24.
  agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland
  Nitrogen and phosphorus cycling
  Hatch, D. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  In: Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002 / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., - p. 107 - 110.
  bodemkwaliteit - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriëntenkringloop - weidebouw
  Grassland resowing and grass-arable crop rotations; international workshop on agricultural and environmental issues, Wageningen, the Netherlands, 18 & 19 April 2002
  Conijn, J.G. ; Velthof, G.L. ; Taube, F. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 128
  graslanden - graslandbeheer - rotaties - teeltsystemen - europa - bodemkwaliteit - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - België - Denemarken - Frankrijk - Duitsland - Ierland - Verenigd Koninkrijk - grasslands - grassland management - rotations - cropping systems - europe
  Milieutechnische en landbouwkundige effecten van graslandvernieuwing (een verkenning aan de hand van praktijksituaties)
  Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Hoving, I.E. ; Meer, H.G. van der; Schils, R.L.M. ; Velthof, G.L. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 32
  graslanden - graslandverbetering - voedingsstoffen - boekhouding - stikstofbalans - kosten-batenanalyse - milieueffect - grasmatverbetering - agronomie - bodemkwaliteit - economie - grasland - landbouw - landgebruik - milieu - nutriënten - weidebouw - Nederland - grasslands - grassland improvement - nutrients - accounting - nitrogen balance - cost benefit analysis - environmental impact - sward renovation
  Vluchtstroken voor gruttogezinnen; werken ze?
  Schekkerman, H. - \ 2002
  Nieuws van Waterland 5 (2002). - p. 10 - 11.
  agrarisch natuurbeheer - ecologie - fauna - grasland - grutto - landbouw - ornithologie - weidebouw - weidevogels - Noord-Holland - Waterland - fauna
  Some environmental aspects of grassland cultivation; the effects of ploughing depth, grassland age, and nitrogen demand of subsequent crops
  Velthof, G.L. ; Meer, H.G. van der; Aarts, H.F.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 581) - 27
  graslanden - graslandbeheer - graslandgronden - milieu - milieufactoren - ploegen als grondbewerking - stikstof - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - grasland - grondbewerking - landbouw - nitraatuitspoeling - nutriënten - stikstofmineralisatie - weidebouw - grasslands - grassland management - grassland soils - environment - environmental factors - ploughing - nitrogen
  The Netherlands has submitted a derogation under the Nitrate Directives to the European Union (EU) in 2000. In the final opinion by a group of experts about the Dutch derogation, recommendations on ploughing of grasslands were included dealing with i) the depth of ploughing of permanent grassland, ii) the age of temporary grassland and iii) the nitrogen demand of the subsequent crop of temporary grassland. A literature study was carried out in order to provide scientific information on these three issues. No studies were found in literature in which the effects of cultivation depth on nitrogen mineralisation and losses in reseeded grassland were assessed. The results of transformation of grassland into arable land show no clear effects of ploughing depth on N mineralisation. Differences in nitrogen mineralisation after 5 and 3 years temporary grassland are small. Italian and perennial ryegrass, potato, silage maize, winter wheat, and several vegetables have a high nitrogen demand (i.e. >250 kg N ha-1).
  Modelstudie naar het effect van onbemeste stroken op de stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
  Assinck, F.B.T. ; Willigen, P. de; Beek, C.L. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 510) - 45
  bodemchemie - uitspoelen - nitraten - modellen - waterkwaliteit - graslanden - bufferzones - akkerranden - bemesting - bodemfysica - bufferstrook - grasland - grondwater - milieu - oppervlaktewater - simulatiemodel - stikstofuitspoeling - weidebouw - soil chemistry - grasslands - nitrates - leaching - water quality - models - buffer zones - field margins
  Door middel van modelberekeningen is het effect van onbemeste bufferstroken op de uitspoeling van anorganisch stikstof naar grond- en oppervlaktewater onderzocht voor onbeweide grasland-percelen.
  Nitrate leaching to groundwater at experimental farm "De Marke" and other Dutch sandy soils
  Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2001
  Netherlands Journal of Agricultural Science 49 (2001). - ISSN 0028-2928 - p. 195 - 205.
  bemesting - bodem - grasland - grondwaterkwaliteit - landbouw - milieu - nitraatuitspoeling - nutriënten - simulatiemodel - stikstof - weidebouw - zandgronden - Gelderland
  This study focuses on nitrate leaching to the groundwater as a result of the land use system of experimental farm 'De Marke', translated to other sandy soils in the Netherlands. The land use was extrapolated to five major sandy soil map units, selected from the 1: 50 000 Soil Map of the Netherlands, using simulation models. To allow extrapolation to other conditions, the land use system was described in terms of decision rules for fertilization, grassland management, sowing and harvesting of silage maize, and supplementary irrigation. The decision rules were used as input to simulation models that were calibrated and validated using data from 'De Marke'. Then, simulations were performed for 30 consecutive years. For 'De Marke' the calculated annual average nitrate concentration at 1 m depth was 67 mg 1-1. The nitrate concentration for the soil map unit covering the largest area of sandy soils in the Netherlands (Cambic Podzol, Hn21-VI) would be higher than for 'De Marke', but for the four other soil map units the calculated nitrate concentrations would be lower. It was concluded that the land use system of 'De Marke' would result in annual average nitrate concentrations lower than 50 mg 1-1 at several locations in the Dutch sandy areas.
  Effects of ageing and cultivation of grassland on soil nitrogen
  Velthof, G.L. ; Oenema, O. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 399) - 55
  graslanden - stikstof - uitspoelen - mineralisatie - denitrificatie - verliezen uit de bodem - ploegen als grondbewerking - teelt - leeftijd - nederland - bodemchemie - grasland - grondbewerking - landbouw - milieu - nutriënten - weidebouw - grasslands - nitrogen - leaching - mineralization - denitrification - losses from soil - ploughing - cultivation - age - netherlands
  Nitrogen losses from agriculture in the Netherlands have to be strongly decreased because of national and international policy (e.g. Nitrate Directive). The cultivation of grassland when grassland is renewed or converted into arable land may enhance net nitrogen mineralization and, thereby, nitrogen losses via leaching and denitrification. These nitrogen losses can be decreased by adjustment of management, but a good insight into the soil processes during ageing and after cultivation of grassland is required. A literature study was carried out to quantify the effects of ageing and cultivation of grassland on nitrogen losses from the soil. The study shows that the risk on losses increases when grassland age increases, the period between cultivation and reseeding increases and the nitrogen uptake capacity of the next crop decreases. In the Netherlands, only a few studies have been carried out and, especially, a quantification of the effects of cultivation on nitrogen losses under Dutch conditions is lacking. It is recommended to set up integral field studies in which both the agricultural and environmental effects of grassland cultivation are quantified. The results must be used to develop measures and tools to achieve environmentally and agriculturally sound systems of permanent and temporal grasslands.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.