Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 147

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Reflection of a collective learning journey : Strengthening KCCEM to build the capacity of Conservation professionals in the Albertine Rift Region NICHE/RWA/025
  Oosten, C.J. van - \ 2016
  Centre for Development Innovation (Report CDI-16-014 ) - 130
  training - learning - professional competence - colleges - development - nature conservation - wildlife conservation - environmental management - tourism - rwanda - opleiding - leren - vakbekwaamheid - colleges - ontwikkeling - natuurbescherming - wildbescherming - milieubeheer - toerisme - rwanda
  Together with our support team from the Netherlands (Wageningen University), South Africa (South African Wildlife College) and Cameroon (Ecole de Faune) we embarked upon this journey of supporting the Kitabi College of Conservation and Environmental Management in Rwanda (KCCEM). The major building blocks of this learning journey are the development of a business model, the development of organisational capacity to implement the model, and the development of a range of products and services to be delivered with quality. All these three components operationalised within the policy frameworks and institutional context of Rwanda’s conservation, tourism and environmental management sector.
  EUROBATS : Analyse van de resoluties die zijn aangenomen tijdens de vergadering van de partijen (Meeting of the Parties) in 2014
  Ottburg, F.G.W.A. ; Adrichem, N.H.C. van; Limpens, H.J.G.A. ; Schillemans, M.J. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport ) - 31
  chiroptera - wildbescherming - monitoring - bosbedrijfsvoering - milieubeleid - nederland - chiroptera - wildlife conservation - monitoring - forest management - environmental policy - netherlands
  Nederland is Party van ‘the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats’, ofwel EUROBATS. De EUROBATS-agreement is een verdrag onder de conventie van Bern en met name de conventie van Bonn, de ‘Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals’. EUROBATS is een instrument bij de uitvoering van de verplichtingen vanuit de Europese Habitatrichtlijn. De Scientific Advisory Committee ontwikkelt resoluties, welke door de overheden van de Party-States van de EUROBATS-Agreement gezamenlijk worden aangenomen. Deze resoluties benoemen – specifiek vanuit de ecologie van de vleermuizen – knelpunten, speciale aandachtspunten en kansen, welke helpen de uitvoering van wet- en regelgeving in het kader van de Flora- en faunawet en Habitatrichtlijn effectief te focussen. De voorliggende rapportage geeft een overzicht van de resoluties en maakt inzichtelijk wat de Rijksoverheid, provincies of andere organisaties reeds doen voor vleermuizen. Tevens is een kennisagenda opgenomen met aanbevelingen ten behoeve van vleermuizen voor de nabije toekomst.
  Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen : een basiskaart van de genetische patronen in Nederland en omgeving
  Groot, G.A. de; Spek, G.J. ; Bovenschen, J. ; Laros, I. ; Meel, Tom van; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2724) - 71
  cervus elaphus - sus scrofa - migration - genetic variation - wildlife conservation - netherlands - cervus elaphus - sus scrofa - migratie - genetische variatie - wildbescherming - nederland
  De laatste jaren worden in toenemende mate incidentele waarnemingen van edelherten en wilde zwijnen buiten de toegewezen leefgebieden gedaan. De vraag is vervolgens of dit om natuurlijke immigratie vanuit (niet-omrasterde) leefgebieden in binnen- of buitenland gaat en waar ze dan vandaan zijn gekomen, of dat het een ontsnapt of losgelaten dier betreft. Om deze vraag in de toekomst in voorkomende gevallen effectief te kunnen beantwoorden, stelde Alterra in opdracht van BIJ12 – Faunafonds en Vereniging Het Edelhert een landelijke genetische referentiedatabase op van de zwijnen- en edelhertenpopulaties in Nederland en nabijgelegen populaties in België en Duitsland. In dit rapport worden de mogelijkheden van deze databases voor herkomstbepalingen nader onderzocht. Tevens geeft dit onderzoek, op basis van de verkregen databases, een overzicht van de genetische vitaliteit van de Nederlandse populaties van beide soorten met betrekking tot diversiteit, inteeltrisico’s en uitwisselingsmogelijkheden.
  Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan
  Grift, E.A. van der; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2697) - 41
  otters - lutra - wildpassages - monitoring - wildbescherming - maatregelen - wildbeheer - martes martes - noord-holland - otters - lutra - wildlife passages - monitoring - wildlife conservation - measures - wildlife management - martes martes - noord-holland
  Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)december. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  wilde dieren - wildbescherming - wildbeheer - hoefdieren - regionaal beleid - populatiedichtheid - populatie-ecologie - bevolkingsspreiding - habitats - wild animals - wildlife conservation - wildlife management - ungulates - regional policy - population density - population ecology - population distribution - habitats
  In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane (her)kolonisatie van leefgebieden in combinatie met (her) introducties, verbetering van connectiviteit, mildere winters en een verhoogd voedselaanbod. Tot voor kort werd de verspreiding van wild zwijn en edelhert in Nederland gehinderd door rijksbeleid: de soorten mogen alleen op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en Nationaal park De Meinweg leven. Inmiddels zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en de kans is groot is dat wilde hoefdieren in de nabije toekomst verder zullen toenemen.
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn
  Brevé, Niels ; Laak, Gerard de; Houben, Bram ; Reiniers, Karsten ; Zonneveld, Gijs van; Blom, Esther ; Breukelaar, André ; Winter, Hendrik V. ; Vis, Hendry - \ 2015
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 10 (2015)38. - ISSN 1569-7533 - p. 4 - 7.
  herintroductie van soorten - steuren - bedreigde soorten - uitsterven - rijn - wildbeheer - wildbescherming - reintroduction of species - sturgeons - endangered species - extinction - river rhine - wildlife management - wildlife conservation
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden
  Effect straatverlichting op paddentrek
  Grunsven, R.H.A. van; Joosten, K. ; Creemers, R. - \ 2015
  RAVON 17 (2015)3. - p. 56 - 58.
  padden - migratie - habitats - habitatfragmentatie - habitatverbindingszones - verlichting - kunstmatige verlichting - wildbescherming - toads - migration - habitats - habitat fragmentation - habitat corridors - lighting - artificial lighting - wildlife conservation
  Al duizenden jaren gaan padden in het vroege voorjaar ’s nachts op pad naar voortplantingswateren om daar te paren en eieren af te zetten. De wereld om hen heen is in al die jaren sterk veranderd. Wegen doorkruisen hun leefgebied en straatverlichting langs de wegen is eerder regel dan uitzondering. En dat heeft effect op de paddentrek, zo blijkt uit een lichtonderzoek.
  Beelden van de Das in Nederland in Nederland 1900-2013: van ongedierte tot troeteldier?
  Runhaar, Hens ; Runhaar, M. ; Vink, J. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 228 - 231.
  meles meles - populations - wildlife conservation - wildlife management - attitudes - social change - human-animal relationships - meles meles - populaties - wildbescherming - wildbeheer - attitudes - sociale verandering - mens-dier relaties
  Het herstel van de Nederlandse dassenpopulatie sinds 1980 is voor een belangrijk deel te verklaren uit een betere bescherming door o.a. de overheid, maar ook uit een andere omgang met de Das door boeren, jagers en bestuurders. Doel van dit artikel is om de beelden van de Das in de loop van de tijd te analyseren om daardoor inzicht te krijgen in de maatschappelijke kant van het herstel van de dassenpopulatie.
  Otter en lynx
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)111. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 30.
  fauna - wildbescherming - verkeersongevallen - natuurbescherming - wetgeving - vergelijkingen - fauna - wildlife conservation - traffic accidents - nature conservation - legislation - comparisons
  toevoegen: WASS OVR 0702 FNP, KB: 04-010-036.56 en Alterra 5200041779 ( juridische belemmeringen)
  Habitat quality for Grey Seals in the Dutch Wadden Sea
  Brasseur, S.M.J.M. ; Aarts, G.M. ; Kirkwood, R.J. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C090/14) - 77
  zeehonden - fauna - wildbescherming - mariene gebieden - waddenzee - seals - fauna - wildlife conservation - marine areas - wadden sea
  Growth in numbers has seen the Netherlands become a strong-hold for grey seals in continental Europe. This report has the following subjects (questions posed by the Dutch Ministry): “Is a favourable status of the habitat quality of the grey seal in the Netherlands dependant on the presence of undisturbed, permanently dry breeding sites, or do the current sites, which are considered sub optimal, suffice for a long term survival of the species in the Netherlands?” and "How is the growth influenced by immigration from other areas (i.e. the UK)?”
  Governance of tourism conservation partnerships: lessons from Kenya
  Nthiga, R.W. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Ingrid Visseren-Hamakers; B.E.L. Wishitemi. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571662 - 231
  toerisme - duurzame ontwikkeling - wildbescherming - natuurbescherming - vennootschappen - governance - bewonersparticipatie - kenya - tourism - sustainable development - wildlife conservation - nature conservation - partnerships - governance - community participation - kenya

  Governance of Tourism Conservation Partnerships: Lessons from Kenya

  Rita Wairimu Nthiga

  Since the 19th century nature conservation in Eastern Africa has evolved in different stages. Initial interventions emerged as a result of the decline and potential extinction of species for sport hunting. Colonial administrations thus started by formulating hunting regulations and licenses. More structured efforts began after the Second World War with the setting aside of national parks and reserves referred to as a ‘preservationist’ approach to conservation. To address some of the weaknesses of this approach, a community paradigm, that sought to integrate the objectives of biodiversity conservation with objectives of socio-economic development, emerged in the 1980s.

  With the shift from ‘government to governance’, a variety of actors, including governments, NGOs and donor organizations, began to support market-based initiatives as a reaction to the flaws of community-based initiatives, including tourism-based ones, aimed at achieving conservation goals while at the same time addressing development challenges. In these programmes the partnership model has been increasingly adopted as a preferred mode of governance for addressing the objectives of conservation and development. In this thesis I analyze and explain the nature of governance in tourism conservation-development partnerships. The thesis studies two tourism-conservation-development partnerships in Kenya: the Sanctuary at Ol Lentille and the Koija Starbeds partnerships. Data collection involved the use of semi-structured interviews, document analysis and literature review, observations and informal discussions and focus group discussions.

  This thesis studied the governance of the two partnerships making use of the concepts of participation, transparency, accountability, equity, and effectiveness. Although these concepts are also known as prescriptive ‘good governance’ principles, this thesis departed from this normative view of ‘good governance’ and applies the concepts in an analytical way to study and understand the nature of governance in the partnerships. Moreover, it also examined the inter-relationships between participation, transparency, accountability, equity, and effectiveness, power-relations among the actors involved, as well as the local, national and international contexts in which these partnerships operate. The thesis therefore aimed to answer the following research question: What is the nature of governance of the partnerships in terms of participation, transparency, accountability, equity, and effectiveness, and how can this be explained?

  The results reveal both similarities and differences between the partnerships and show that governance in both partnerships is influenced by challenges related to among others un-balanced power-relations, inadequate local institutions, un-supportive legislative and cultural frameworks and cultural constraints. Despite these governance challenges both partnerships make important contributions to livelihoods and conservation. The research further reveals that partnerships are not simple institutions but comprise of ‘nested’ institutions which make their governance complex. In the thesis I therefore conclude that for partnerships to realize their potentials, they must be more consciously governed at the partnership level - by the various partners - and as a governance instrument more generally- by various societal actors.

  Factsheets Kaderrichtlijn Marien Strategie-indicatoren van het Friese Front en de Centrale Oestergronden
  Fey-Hofstede, F.E. ; Witbaard, R. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C185/13) - 26
  noordzee - bodemfauna - oesters - wildbescherming - mariene gebieden - north sea - soil fauna - oysters - wildlife conservation - marine areas
  Het Friese Front en de Centrale Oestergronden zijn in de Nederlandse Mariene Strategie genoemd als zoekgebieden voor beschermingsmaatregelen voor de bodemfauna. Om de ecologische waarde van deze gebieden en de indicatorsoorten die zijn aangewezen voor het monitoringprogramma voor een breed publiek inzichtelijk te maken, worden de belangrijkste kenmerken en waarden van deze gebieden en soorten in deze rapportage kort en bondig beschreven. Het gaat hierbij om de soorten: Callianassa subterranea, Upogebia stellata, Upogebia deltaura, Brissopsis lyrifera, Corbula gibba, Acanthocardia echinata, Turritella communis, Amphiura filiformis, Thracia convexa, Goneplax rhomboides, Corystes cassivelaunus, Nephtys incisa.
  Transfrontier Conservation Areas: people living on the edge
  Andersson, J.A. ; Garine-Wichatitsky, M. de; Cumming, D.H.M. ; Dzingirai, V. ; Giller, K.E. - \ 2013
  Oxon, UK : Routledge - ISBN 9781849712088 - 216
  beschermingsgebieden - grensgebieden - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - samenleving - sociologie - toerisme - wild - wildbescherming - mensen - zuidelijk afrika - conservation areas - frontier areas - natural resources - sustainability - society - sociology - tourism - wildlife - wildlife conservation - people - southern africa
  This book focuses on the forgotten people displaced by, or living on the edge of, protected wildlife areas. It moves beyond the grand 'enchanting promise' of conservation and development across frontiers, and unfounded notions of TFCAs as integrated social-ecological systems. Peoples' dependency on natural resources – the specific combination of crop cultivation, livestock keeping and natural resource harvesting activities – varies enormously along the conservation frontier, as does their reliance on resources on the other side of the conservation boundary. Hence, the studies in this book move from the dream of eco-tourism-fuelled development supporting nature conservation and people towards the local realities facing marginalized people, living adjacent to protected areas in environments often poorly suited to agriculture.
  Conservation genetics of local and wild pig populations : insight in genetic diversity and demographic history
  Herrero Medrano, J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Martien Groenen, co-promotor(en): Richard Crooijmans; Hendrik-Jan Megens. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737519 - 160
  wilde varkens - sus scrofa - varkens - dna - genetische diversiteit - genetische bronnen van diersoorten - genomica - fylogenetica - zoögeografie - populatiedynamica - single nucleotide polymorphism - wildbescherming - wild pigs - sus scrofa - pigs - dna - genetic diversity - animal genetic resources - genomics - phylogenetics - zoogeography - population dynamics - single nucleotide polymorphism - wildlife conservation
  Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift was om de genetische diversiteit en demografische geschiedenis van lokale varkenspopulaties te verkennen middels het integreren van verschillende genetische merker systemen.
  The numbers game in wildlife conservation: changeability and framing of large mammal numbers in Zimbabwe
  Gandiwa, E. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; Cees Leeuwis, co-promotor(en): Ignas Heitkonig. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737465 - 204
  wildbescherming - zoogdieren - jachtdieren - populatiedynamica - populatie-ecologie - populatiebiologie - jagen - wild - zimbabwe - wildlife conservation - mammals - game animals - population dynamics - population ecology - population biology - hunting - wildlife - zimbabwe

  Wildlife conservation in terrestrial ecosystems requires an understanding of processes influencing population sizes. Top-down and bottom-up processes are important in large herbivore population dynamics, with strength of these processes varying spatially and temporally. However, up until recently the role of human-induced top-down and bottom-up controls have received little attention. This is despite the fact that almost all terrestrial ecosystems are influenced by human activities thereby likely altering the natural control of animal populations. Therefore, in this thesis, the role of natural and human-induced controls in influencing large herbivore populations and how human controls (i.e., policy instruments, incentives and provisions) influence human activities and wildlife conservation in a semi-arid African savanna ecosystem are investigated. This study primarily focuses on Gonarezhou National Park (hereafter, Gonarezhou), Zimbabwe and adjacent areas. Zimbabwe experienced an economic crisis and political instability between 2000 and 2008 following the land reforms that started in 2000 which were widely covered in the mass media.

  The results indicated a weak synchrony in rainfall and drought occurrence (natural bottom-up process) in areas within the same “climatic” region, and variable responses of large herbivore species to the 1992 severe drought with most large herbivore species’ populations declining following the 1992 drought and increasing thereafter. Therefore, droughts are important in influencing large herbivore populations in semi-arid ecosystems. Furthermore, the results showed variation in the intensity of illegal hunting (top-down human control) which was associated with variation in law enforcement efforts in Gonarezhou. Law enforcement efforts in Gonarezhou were strengthened in 2004 following the employment of additional patrol rangers which resulted in increased park coverage and a decline in recorded illegal activities. Thus, the results show that political instability and economic collapse does not necessarily lead to increased illegal hunting in situations where policy instruments, such as laws, are enforced.

  A higher perceived effectiveness of Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources (CAMPFIRE - a community-based program that allows local people living in communal areas near protected areas in Zimbabwe to financially benefit from using the wildlife resources within their area) was partly associated with a decline in human-wildlife conflicts. In addition, local communities with higher perceived effectiveness of CAMPFIRE programs partly had more favourable attitudes towards problematic wild animals. Moreover, the results showed that in the 1990s, the majority of newspaper articles highlighted that wildlife conservation in Zimbabwe was largely successful. However, following the land reforms that occurred in 2000, the international media lost interest in wildlife conservation in Zimbabwe, as evidenced by a sharp decline in published articles. Also, the frames changed in the international media with the “political unrest and land reform” blame frame becoming more dominant, and nature conservation was portrayed more negatively. The change in media frames shows that there was a spill-over effect from the political domain into wildlife conservation following Zimbabwe’s land reforms in 2000.

  Overall, this study provides new insights on the processes influencing large herbivore population dynamics in human-dominated semi-arid savanna ecosystems which consist of diverse wildlife management regimes and also illuminates the importance of media framing and (mis-)representation of wildlife conservation issues following political instability, crisis or societal unrest. With these findings, it is concluded that natural bottom-up processes (e.g., droughts) influence large herbivore population dynamics whereas policy instruments, incentives, provisions and societal frames mainly have a top-down effect on wild large herbivore populations in savanna ecosystems.

  Top-down and bottom-up control of large herbivore populations: a review of natural and human-induced influences
  Gandiwa, E. - \ 2013
  Tropical conservation science 6 (2013)4. - ISSN 1940-0829 - p. 493 - 505.
  gonarezhou national-park - community structure - african savannas - food-web - wildlife conservation - aboriginal overkill - trophic cascades - southern africa - body-size - ecosystems
  The question whether animal populations are top-down and/or bottom-up controlled has motivated a thriving body of research over the past five decades. In this review I address two questions: 1) how do top-down and bottom-up controls influence large herbivore populations? 2) How do human activities and control systems influence the top-down and bottom-up processes that affect large herbivore population dynamics? Previous studies suggest that the relative influence of top-down vs. bottom-up control varies among ecosystems at the global level, with abrupt shifts in control possible in arid and semi-arid regions during years with large differences in rainfall. Humans as super-predators exert top-down control on large wild herbivore abundances through hunting. However, through fires and livestock grazing, humans also exert bottom-up controls on large wild herbivore abundances through altering resource availability, which influences secondary productivity. This review suggests a need for further research, especially on the human-induced top-down and bottom-up control of animal populations in different terrestrial ecosystems.
  Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?
  Geelhoed, S.C.V. ; Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Lindeboom, H.J. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C140/13) - 11
  zeevogels - habitats - wildbescherming - vogelrichtlijn - noordzee - sea birds - habitats - wildlife conservation - birds directive - north sea
  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met zekerheid voldoende zijn om deze soort te kwalificeren voor opname in het Aanwijzingsbesluit Friese Front.
  Lifelines for Ramat Hanadiv : an analysis of the necessity for ecological corridors
  Sluis, T. van der; Eupen, M. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2423)
  ecologische hoofdstructuur - landschapsecologie - ecologie - modellen - wild - wildbescherming - israël - ecological network - landscape ecology - ecology - models - wildlife - wildlife conservation - israel
  This report presents the results of an analysis of the ecological network for Ramat Hanadiv. We used the LARCH Landscape ecological model to assess, first, the long-term viability of the wildlife populations of Ramat Hanadiv, and secondly, to identify where the most important landscape connections or corridors are situated. Analysis shows that almost no species are viable in Ramat Hanadiv alone; almost all require some exchange with surrounding populations. The exchange with surrounding areas is therefore essential for biodiversity in Ramat Hanadiv. Specific de-fragmentation measures are important. The best measure to improve viability is to ensure that a corridor eastward is maintained. The best location for the corridor is most likely through the industrial zone. A potential corridor through the Taninim River would be another option. This would likely require further study and a significantly larger investment of resources.
  Passende Beoordeling Vuurwerk tijdens Sail en Marine dagen, Den Helder 2013
  Deerenberg, C.M. ; Jak, R.G. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/13) - 46
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - verontreiniging - natura 2000 - noord-holland - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - pollution - natura 2000 - noord-holland
  De Stichting Sail Den Helder 2013 en de Koninklijke Marine zijn voornemens van 20 tot en met 23 juni 2013 het gecombineerde evenement van Sail & Marinedagen te organiseren in de haven van Den Helder en het Marsdiep voor de kust van Den Helder. Op 20 tot en met 22 juni wordt de dag afgesloten met een vuurwerkshow. De ontbrandingslocatie van het vuurwerk ligt in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Naar de mening van het Bevoegd Gezag is de kans op significante gevolgen niet bij voorbaat uit te sluiten. Zij vragen derhalve om een passende beoordeling conform de Natuurbeschermingswet 1998. In deze passende beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends).
  De komst van de wolf in Nederland : verslag van de workshop gehouden op 8 november 2012
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Hoon, C. ; Kruft, A. ; Lanters, R. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2403) - 24
  wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - invasieve exoten - migratie - natuurbeleid - maatschappelijke betrokkenheid - nederland - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - invasive alien species - migration - nature conservation policy - community involvement - netherlands
  Recent verschenen twee rapporten over de mogelijke komst van de wolf in Nederland (Alterra rapport 2339; Intomart GfK rapport 28393) die aan de Tweede kamer zijn aangeboden. Doel van deze workshop is om bij de totstandkoming van beleid rekening te houden met de wensen vanuit de samenleving. Naar verwachting is dit conform de lijn die de nieuwe staatssecretaris (Sharon Dijksma) zal volgen waarbij een proactieve opstelling van de overheid zal leiden tot nieuw beleid
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.