Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 147

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Reflection of a collective learning journey : Strengthening KCCEM to build the capacity of Conservation professionals in the Albertine Rift Region NICHE/RWA/025
  Oosten, C.J. van - \ 2016
  Centre for Development Innovation (Report CDI-16-014 ) - 130
  training - learning - professional competence - colleges - development - nature conservation - wildlife conservation - environmental management - tourism - rwanda - opleiding - leren - vakbekwaamheid - colleges - ontwikkeling - natuurbescherming - wildbescherming - milieubeheer - toerisme - rwanda
  Together with our support team from the Netherlands (Wageningen University), South Africa (South African Wildlife College) and Cameroon (Ecole de Faune) we embarked upon this journey of supporting the Kitabi College of Conservation and Environmental Management in Rwanda (KCCEM). The major building blocks of this learning journey are the development of a business model, the development of organisational capacity to implement the model, and the development of a range of products and services to be delivered with quality. All these three components operationalised within the policy frameworks and institutional context of Rwanda’s conservation, tourism and environmental management sector.
  EUROBATS : Analyse van de resoluties die zijn aangenomen tijdens de vergadering van de partijen (Meeting of the Parties) in 2014
  Ottburg, F.G.W.A. ; Adrichem, N.H.C. van; Limpens, H.J.G.A. ; Schillemans, M.J. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport ) - 31
  chiroptera - wildbescherming - monitoring - bosbedrijfsvoering - milieubeleid - nederland - chiroptera - wildlife conservation - monitoring - forest management - environmental policy - netherlands
  Nederland is Party van ‘the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats’, ofwel EUROBATS. De EUROBATS-agreement is een verdrag onder de conventie van Bern en met name de conventie van Bonn, de ‘Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals’. EUROBATS is een instrument bij de uitvoering van de verplichtingen vanuit de Europese Habitatrichtlijn. De Scientific Advisory Committee ontwikkelt resoluties, welke door de overheden van de Party-States van de EUROBATS-Agreement gezamenlijk worden aangenomen. Deze resoluties benoemen – specifiek vanuit de ecologie van de vleermuizen – knelpunten, speciale aandachtspunten en kansen, welke helpen de uitvoering van wet- en regelgeving in het kader van de Flora- en faunawet en Habitatrichtlijn effectief te focussen. De voorliggende rapportage geeft een overzicht van de resoluties en maakt inzichtelijk wat de Rijksoverheid, provincies of andere organisaties reeds doen voor vleermuizen. Tevens is een kennisagenda opgenomen met aanbevelingen ten behoeve van vleermuizen voor de nabije toekomst.
  Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen : een basiskaart van de genetische patronen in Nederland en omgeving
  Groot, G.A. de; Spek, G.J. ; Bovenschen, J. ; Laros, I. ; Meel, Tom van; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2724) - 71
  cervus elaphus - sus scrofa - migration - genetic variation - wildlife conservation - netherlands - cervus elaphus - sus scrofa - migratie - genetische variatie - wildbescherming - nederland
  De laatste jaren worden in toenemende mate incidentele waarnemingen van edelherten en wilde zwijnen buiten de toegewezen leefgebieden gedaan. De vraag is vervolgens of dit om natuurlijke immigratie vanuit (niet-omrasterde) leefgebieden in binnen- of buitenland gaat en waar ze dan vandaan zijn gekomen, of dat het een ontsnapt of losgelaten dier betreft. Om deze vraag in de toekomst in voorkomende gevallen effectief te kunnen beantwoorden, stelde Alterra in opdracht van BIJ12 – Faunafonds en Vereniging Het Edelhert een landelijke genetische referentiedatabase op van de zwijnen- en edelhertenpopulaties in Nederland en nabijgelegen populaties in België en Duitsland. In dit rapport worden de mogelijkheden van deze databases voor herkomstbepalingen nader onderzocht. Tevens geeft dit onderzoek, op basis van de verkregen databases, een overzicht van de genetische vitaliteit van de Nederlandse populaties van beide soorten met betrekking tot diversiteit, inteeltrisico’s en uitwisselingsmogelijkheden.
  Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan
  Grift, E.A. van der; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2697) - 41
  otters - lutra - wildpassages - monitoring - wildbescherming - maatregelen - wildbeheer - martes martes - noord-holland - otters - lutra - wildlife passages - monitoring - wildlife conservation - measures - wildlife management - martes martes - noord-holland
  Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)december. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  wilde dieren - wildbescherming - wildbeheer - hoefdieren - regionaal beleid - populatiedichtheid - populatie-ecologie - bevolkingsspreiding - habitats - wild animals - wildlife conservation - wildlife management - ungulates - regional policy - population density - population ecology - population distribution - habitats
  In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane (her)kolonisatie van leefgebieden in combinatie met (her) introducties, verbetering van connectiviteit, mildere winters en een verhoogd voedselaanbod. Tot voor kort werd de verspreiding van wild zwijn en edelhert in Nederland gehinderd door rijksbeleid: de soorten mogen alleen op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en Nationaal park De Meinweg leven. Inmiddels zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en de kans is groot is dat wilde hoefdieren in de nabije toekomst verder zullen toenemen.
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn
  Brevé, Niels ; Laak, Gerard de; Houben, Bram ; Reiniers, Karsten ; Zonneveld, Gijs van; Blom, Esther ; Breukelaar, André ; Winter, Hendrik V. ; Vis, Hendry - \ 2015
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 10 (2015)38. - ISSN 1569-7533 - p. 4 - 7.
  herintroductie van soorten - steuren - bedreigde soorten - uitsterven - rijn - wildbeheer - wildbescherming - reintroduction of species - sturgeons - endangered species - extinction - river rhine - wildlife management - wildlife conservation
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden
  Effect straatverlichting op paddentrek
  Grunsven, R.H.A. van; Joosten, K. ; Creemers, R. - \ 2015
  RAVON 17 (2015)3. - p. 56 - 58.
  padden - migratie - habitats - habitatfragmentatie - habitatverbindingszones - verlichting - kunstmatige verlichting - wildbescherming - toads - migration - habitats - habitat fragmentation - habitat corridors - lighting - artificial lighting - wildlife conservation
  Al duizenden jaren gaan padden in het vroege voorjaar ’s nachts op pad naar voortplantingswateren om daar te paren en eieren af te zetten. De wereld om hen heen is in al die jaren sterk veranderd. Wegen doorkruisen hun leefgebied en straatverlichting langs de wegen is eerder regel dan uitzondering. En dat heeft effect op de paddentrek, zo blijkt uit een lichtonderzoek.
  Beelden van de Das in Nederland in Nederland 1900-2013: van ongedierte tot troeteldier?
  Runhaar, Hens ; Runhaar, M. ; Vink, J. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 228 - 231.
  meles meles - populations - wildlife conservation - wildlife management - attitudes - social change - human-animal relationships - meles meles - populaties - wildbescherming - wildbeheer - attitudes - sociale verandering - mens-dier relaties
  Het herstel van de Nederlandse dassenpopulatie sinds 1980 is voor een belangrijk deel te verklaren uit een betere bescherming door o.a. de overheid, maar ook uit een andere omgang met de Das door boeren, jagers en bestuurders. Doel van dit artikel is om de beelden van de Das in de loop van de tijd te analyseren om daardoor inzicht te krijgen in de maatschappelijke kant van het herstel van de dassenpopulatie.
  Otter en lynx
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)111. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 30.
  fauna - wildbescherming - verkeersongevallen - natuurbescherming - wetgeving - vergelijkingen - fauna - wildlife conservation - traffic accidents - nature conservation - legislation - comparisons
  toevoegen: WASS OVR 0702 FNP, KB: 04-010-036.56 en Alterra 5200041779 ( juridische belemmeringen)
  Habitat quality for Grey Seals in the Dutch Wadden Sea
  Brasseur, S.M.J.M. ; Aarts, G.M. ; Kirkwood, R.J. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C090/14) - 77
  zeehonden - fauna - wildbescherming - mariene gebieden - waddenzee - seals - fauna - wildlife conservation - marine areas - wadden sea
  Growth in numbers has seen the Netherlands become a strong-hold for grey seals in continental Europe. This report has the following subjects (questions posed by the Dutch Ministry): “Is a favourable status of the habitat quality of the grey seal in the Netherlands dependant on the presence of undisturbed, permanently dry breeding sites, or do the current sites, which are considered sub optimal, suffice for a long term survival of the species in the Netherlands?” and "How is the growth influenced by immigration from other areas (i.e. the UK)?”
  Governance of tourism conservation partnerships: lessons from Kenya
  Nthiga, R.W. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Ingrid Visseren-Hamakers; B.E.L. Wishitemi. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571662 - 231
  toerisme - duurzame ontwikkeling - wildbescherming - natuurbescherming - vennootschappen - governance - bewonersparticipatie - kenya - tourism - sustainable development - wildlife conservation - nature conservation - partnerships - governance - community participation - kenya

  Governance of Tourism Conservation Partnerships: Lessons from Kenya

  Rita Wairimu Nthiga

  Since the 19th century nature conservation in Eastern Africa has evolved in different stages. Initial interventions emerged as a result of the decline and potential extinction of species for sport hunting. Colonial administrations thus started by formulating hunting regulations and licenses. More structured efforts began after the Second World War with the setting aside of national parks and reserves referred to as a ‘preservationist’ approach to conservation. To address some of the weaknesses of this approach, a community paradigm, that sought to integrate the objectives of biodiversity conservation with objectives of socio-economic development, emerged in the 1980s.

  With the shift from ‘government to governance’, a variety of actors, including governments, NGOs and donor organizations, began to support market-based initiatives as a reaction to the flaws of community-based initiatives, including tourism-based ones, aimed at achieving conservation goals while at the same time addressing development challenges. In these programmes the partnership model has been increasingly adopted as a preferred mode of governance for addressing the objectives of conservation and development. In this thesis I analyze and explain the nature of governance in tourism conservation-development partnerships. The thesis studies two tourism-conservation-development partnerships in Kenya: the Sanctuary at Ol Lentille and the Koija Starbeds partnerships. Data collection involved the use of semi-structured interviews, document analysis and literature review, observations and informal discussions and focus group discussions.

  This thesis studied the governance of the two partnerships making use of the concepts of participation, transparency, accountability, equity, and effectiveness. Although these concepts are also known as prescriptive ‘good governance’ principles, this thesis departed from this normative view of ‘good governance’ and applies the concepts in an analytical way to study and understand the nature of governance in the partnerships. Moreover, it also examined the inter-relationships between participation, transparency, accountability, equity, and effectiveness, power-relations among the actors involved, as well as the local, national and international contexts in which these partnerships operate. The thesis therefore aimed to answer the following research question: What is the nature of governance of the partnerships in terms of participation, transparency, accountability, equity, and effectiveness, and how can this be explained?

  The results reveal both similarities and differences between the partnerships and show that governance in both partnerships is influenced by challenges related to among others un-balanced power-relations, inadequate local institutions, un-supportive legislative and cultural frameworks and cultural constraints. Despite these governance challenges both partnerships make important contributions to livelihoods and conservation. The research further reveals that partnerships are not simple institutions but comprise of ‘nested’ institutions which make their governance complex. In the thesis I therefore conclude that for partnerships to realize their potentials, they must be more consciously governed at the partnership level - by the various partners - and as a governance instrument more generally- by various societal actors.

  Factsheets Kaderrichtlijn Marien Strategie-indicatoren van het Friese Front en de Centrale Oestergronden
  Fey-Hofstede, F.E. ; Witbaard, R. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C185/13) - 26
  noordzee - bodemfauna - oesters - wildbescherming - mariene gebieden - north sea - soil fauna - oysters - wildlife conservation - marine areas
  Het Friese Front en de Centrale Oestergronden zijn in de Nederlandse Mariene Strategie genoemd als zoekgebieden voor beschermingsmaatregelen voor de bodemfauna. Om de ecologische waarde van deze gebieden en de indicatorsoorten die zijn aangewezen voor het monitoringprogramma voor een breed publiek inzichtelijk te maken, worden de belangrijkste kenmerken en waarden van deze gebieden en soorten in deze rapportage kort en bondig beschreven. Het gaat hierbij om de soorten: Callianassa subterranea, Upogebia stellata, Upogebia deltaura, Brissopsis lyrifera, Corbula gibba, Acanthocardia echinata, Turritella communis, Amphiura filiformis, Thracia convexa, Goneplax rhomboides, Corystes cassivelaunus, Nephtys incisa.
  Transfrontier Conservation Areas: people living on the edge
  Andersson, J.A. ; Garine-Wichatitsky, M. de; Cumming, D.H.M. ; Dzingirai, V. ; Giller, K.E. - \ 2013
  Oxon, UK : Routledge - ISBN 9781849712088 - 216
  beschermingsgebieden - grensgebieden - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - samenleving - sociologie - toerisme - wild - wildbescherming - mensen - zuidelijk afrika - conservation areas - frontier areas - natural resources - sustainability - society - sociology - tourism - wildlife - wildlife conservation - people - southern africa
  This book focuses on the forgotten people displaced by, or living on the edge of, protected wildlife areas. It moves beyond the grand 'enchanting promise' of conservation and development across frontiers, and unfounded notions of TFCAs as integrated social-ecological systems. Peoples' dependency on natural resources – the specific combination of crop cultivation, livestock keeping and natural resource harvesting activities – varies enormously along the conservation frontier, as does their reliance on resources on the other side of the conservation boundary. Hence, the studies in this book move from the dream of eco-tourism-fuelled development supporting nature conservation and people towards the local realities facing marginalized people, living adjacent to protected areas in environments often poorly suited to agriculture.
  Conservation genetics of local and wild pig populations : insight in genetic diversity and demographic history
  Herrero Medrano, J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Martien Groenen, co-promotor(en): Richard Crooijmans; Hendrik-Jan Megens. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737519 - 160
  wilde varkens - sus scrofa - varkens - dna - genetische diversiteit - genetische bronnen van diersoorten - genomica - fylogenetica - zoögeografie - populatiedynamica - single nucleotide polymorphism - wildbescherming - wild pigs - sus scrofa - pigs - dna - genetic diversity - animal genetic resources - genomics - phylogenetics - zoogeography - population dynamics - single nucleotide polymorphism - wildlife conservation
  Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift was om de genetische diversiteit en demografische geschiedenis van lokale varkenspopulaties te verkennen middels het integreren van verschillende genetische merker systemen.
  The numbers game in wildlife conservation: changeability and framing of large mammal numbers in Zimbabwe
  Gandiwa, E. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins; Cees Leeuwis, co-promotor(en): Ignas Heitkonig. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737465 - 204
  wildbescherming - zoogdieren - jachtdieren - populatiedynamica - populatie-ecologie - populatiebiologie - jagen - wild - zimbabwe - wildlife conservation - mammals - game animals - population dynamics - population ecology - population biology - hunting - wildlife - zimbabwe

  Wildlife conservation in terrestrial ecosystems requires an understanding of processes influencing population sizes. Top-down and bottom-up processes are important in large herbivore population dynamics, with strength of these processes varying spatially and temporally. However, up until recently the role of human-induced top-down and bottom-up controls have received little attention. This is despite the fact that almost all terrestrial ecosystems are influenced by human activities thereby likely altering the natural control of animal populations. Therefore, in this thesis, the role of natural and human-induced controls in influencing large herbivore populations and how human controls (i.e., policy instruments, incentives and provisions) influence human activities and wildlife conservation in a semi-arid African savanna ecosystem are investigated. This study primarily focuses on Gonarezhou National Park (hereafter, Gonarezhou), Zimbabwe and adjacent areas. Zimbabwe experienced an economic crisis and political instability between 2000 and 2008 following the land reforms that started in 2000 which were widely covered in the mass media.

  The results indicated a weak synchrony in rainfall and drought occurrence (natural bottom-up process) in areas within the same “climatic” region, and variable responses of large herbivore species to the 1992 severe drought with most large herbivore species’ populations declining following the 1992 drought and increasing thereafter. Therefore, droughts are important in influencing large herbivore populations in semi-arid ecosystems. Furthermore, the results showed variation in the intensity of illegal hunting (top-down human control) which was associated with variation in law enforcement efforts in Gonarezhou. Law enforcement efforts in Gonarezhou were strengthened in 2004 following the employment of additional patrol rangers which resulted in increased park coverage and a decline in recorded illegal activities. Thus, the results show that political instability and economic collapse does not necessarily lead to increased illegal hunting in situations where policy instruments, such as laws, are enforced.

  A higher perceived effectiveness of Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources (CAMPFIRE - a community-based program that allows local people living in communal areas near protected areas in Zimbabwe to financially benefit from using the wildlife resources within their area) was partly associated with a decline in human-wildlife conflicts. In addition, local communities with higher perceived effectiveness of CAMPFIRE programs partly had more favourable attitudes towards problematic wild animals. Moreover, the results showed that in the 1990s, the majority of newspaper articles highlighted that wildlife conservation in Zimbabwe was largely successful. However, following the land reforms that occurred in 2000, the international media lost interest in wildlife conservation in Zimbabwe, as evidenced by a sharp decline in published articles. Also, the frames changed in the international media with the “political unrest and land reform” blame frame becoming more dominant, and nature conservation was portrayed more negatively. The change in media frames shows that there was a spill-over effect from the political domain into wildlife conservation following Zimbabwe’s land reforms in 2000.

  Overall, this study provides new insights on the processes influencing large herbivore population dynamics in human-dominated semi-arid savanna ecosystems which consist of diverse wildlife management regimes and also illuminates the importance of media framing and (mis-)representation of wildlife conservation issues following political instability, crisis or societal unrest. With these findings, it is concluded that natural bottom-up processes (e.g., droughts) influence large herbivore population dynamics whereas policy instruments, incentives, provisions and societal frames mainly have a top-down effect on wild large herbivore populations in savanna ecosystems.

  Top-down and bottom-up control of large herbivore populations: a review of natural and human-induced influences
  Gandiwa, E. - \ 2013
  Tropical conservation science 6 (2013)4. - ISSN 1940-0829 - p. 493 - 505.
  gonarezhou national-park - community structure - african savannas - food-web - wildlife conservation - aboriginal overkill - trophic cascades - southern africa - body-size - ecosystems
  The question whether animal populations are top-down and/or bottom-up controlled has motivated a thriving body of research over the past five decades. In this review I address two questions: 1) how do top-down and bottom-up controls influence large herbivore populations? 2) How do human activities and control systems influence the top-down and bottom-up processes that affect large herbivore population dynamics? Previous studies suggest that the relative influence of top-down vs. bottom-up control varies among ecosystems at the global level, with abrupt shifts in control possible in arid and semi-arid regions during years with large differences in rainfall. Humans as super-predators exert top-down control on large wild herbivore abundances through hunting. However, through fires and livestock grazing, humans also exert bottom-up controls on large wild herbivore abundances through altering resource availability, which influences secondary productivity. This review suggests a need for further research, especially on the human-induced top-down and bottom-up control of animal populations in different terrestrial ecosystems.
  Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?
  Geelhoed, S.C.V. ; Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Lindeboom, H.J. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C140/13) - 11
  zeevogels - habitats - wildbescherming - vogelrichtlijn - noordzee - sea birds - habitats - wildlife conservation - birds directive - north sea
  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met zekerheid voldoende zijn om deze soort te kwalificeren voor opname in het Aanwijzingsbesluit Friese Front.
  Lifelines for Ramat Hanadiv : an analysis of the necessity for ecological corridors
  Sluis, T. van der; Eupen, M. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2423)
  ecologische hoofdstructuur - landschapsecologie - ecologie - modellen - wild - wildbescherming - israël - ecological network - landscape ecology - ecology - models - wildlife - wildlife conservation - israel
  This report presents the results of an analysis of the ecological network for Ramat Hanadiv. We used the LARCH Landscape ecological model to assess, first, the long-term viability of the wildlife populations of Ramat Hanadiv, and secondly, to identify where the most important landscape connections or corridors are situated. Analysis shows that almost no species are viable in Ramat Hanadiv alone; almost all require some exchange with surrounding populations. The exchange with surrounding areas is therefore essential for biodiversity in Ramat Hanadiv. Specific de-fragmentation measures are important. The best measure to improve viability is to ensure that a corridor eastward is maintained. The best location for the corridor is most likely through the industrial zone. A potential corridor through the Taninim River would be another option. This would likely require further study and a significantly larger investment of resources.
  Passende Beoordeling Vuurwerk tijdens Sail en Marine dagen, Den Helder 2013
  Deerenberg, C.M. ; Jak, R.G. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/13) - 46
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - verontreiniging - natura 2000 - noord-holland - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - pollution - natura 2000 - noord-holland
  De Stichting Sail Den Helder 2013 en de Koninklijke Marine zijn voornemens van 20 tot en met 23 juni 2013 het gecombineerde evenement van Sail & Marinedagen te organiseren in de haven van Den Helder en het Marsdiep voor de kust van Den Helder. Op 20 tot en met 22 juni wordt de dag afgesloten met een vuurwerkshow. De ontbrandingslocatie van het vuurwerk ligt in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Naar de mening van het Bevoegd Gezag is de kans op significante gevolgen niet bij voorbaat uit te sluiten. Zij vragen derhalve om een passende beoordeling conform de Natuurbeschermingswet 1998. In deze passende beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends).
  De komst van de wolf in Nederland : verslag van de workshop gehouden op 8 november 2012
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Hoon, C. ; Kruft, A. ; Lanters, R. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2403) - 24
  wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - invasieve exoten - migratie - natuurbeleid - maatschappelijke betrokkenheid - nederland - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - invasive alien species - migration - nature conservation policy - community involvement - netherlands
  Recent verschenen twee rapporten over de mogelijke komst van de wolf in Nederland (Alterra rapport 2339; Intomart GfK rapport 28393) die aan de Tweede kamer zijn aangeboden. Doel van deze workshop is om bij de totstandkoming van beleid rekening te houden met de wensen vanuit de samenleving. Naar verwachting is dit conform de lijn die de nieuwe staatssecretaris (Sharon Dijksma) zal volgen waarbij een proactieve opstelling van de overheid zal leiden tot nieuw beleid
  Potential for Grey wolf Canis lupus in the Netherlands : effects of habitat fragmentation and climate change on the carrying capacity and population dynamics
  Potiek, A. ; Wamelink, G.W.W. ; Jochem, R. ; Langevelde, F. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2349) - 66
  wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - habitatfragmentatie - oriëntatie - nederland - populatiedynamica - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - habitat fragmentation - orientation - netherlands - population dynamics
  Recolonization of the Netherlands by wolves is likely to occur within 5 to 10 years, and for management reasons the habitat suitability should be understood. Therefore, I predicted the carrying capacity and population dynamics of the wolf in the Netherlands, and studied the effects of habitat fragmentation and climate change. The effects of climate change on soil processes, vegetation structure and prey abundance for wolves were simulated with the models SMART2 and SUMO2. I assessed the effects of habitat fragmentation by comparing a scenario with and without wildlife overpasses. Population dynamics were simulated applying the model METAPHOR. Due to climate change, primary productivity increased, resulting in higher prey availability. Wolf carrying capacity and population dynamics are hence positively affected by climate change, although the effect was smaller than for habitat fragmentation. The average number of adults after a 110 year model run more than doubled in the presence of overpasses compared to the scenario without. Population persistence is negatively affected by habitat fragmentation. This study indicates the importance of overpasses for carnivores, which therefore should be an integrated part of nature management.
  De komst van de wolf (Canis lupus) in Nederland : een 'factfinding study'
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Jansman, H.A.H. ; Jacobs, M.H. ; Harmsen, M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2339) - 69
  wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - habitatrichtlijn - oriëntatie - nederland - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - habitats directive - orientation - netherlands
  In 2000 waren er voor het eerst weer wolven met jongen in Duitsland in de regio Lausitz (Saksen), grenzend aan Zuidwest-Polen. De populatie breidt zich sindsdien geleidelijk uit. Op voorhand uitsluiten dat ze in Nederland opduiken is niet reëel, maar het is onvoorspelbaar waar en wanneer de wolf zal opduiken in Nederland. Aanbevolen wordt dat Nederland cf. het bepaalde in de Conventie van Bern een wolvenbeschermingsplan op gaat stellen, om de wolf cf. het bepaalde in de Habitatrichtlijn op te nemen in de lijst van beschermde soorten en om leefgebied(en) voor de wolf aan te wijzen. In het rapport worden een groot aantal andere aanbevelingen gedaan voor beleidsvoorbereiding op grond van feitenonderzoek. In veel gevallen wordt samenwerking met het buitenland aanbevolen.
  Vuurwerk & vogels provincie Utrecht : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Utrechtse Vogelrichtlijngebieden inclusief twee casestudies
  Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2347) - 40
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - geluidshinder - natura 2000 - utrecht - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - noise pollution - natura 2000 - utrecht
  In Alterra rapport 1694 ‘Vuurwerk & Vogels; afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden’ wordt een afwegingskader voor vergunningverlening voorvuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden gegeven. De belangrijkste uitkomsten van deze studie worden samengevat in de tabellen 7 en 8, namelijk ‘Vuurwerktypen en beslisregels met betrekking tot gebruik bij evenementen van Vogelrichtlijngebieden voor de broedvogels en niet-broedvogels van Brabantse Natura 2000-gebieden’. De provincie Utrecht heeft Alterra verzocht om de tabellen 7 en 8 uit rapport 1694 uit te breiden met tien broedvogels en één niet-broedvogel voor de Utrechtse Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten in de provincie Utrecht. Naast de gevraagde uitbreiding van vogelsoorten is Alterra ook verzocht om twee casestudies te behandelen; een vuurwerkevenement in de uiterwaard bij Rhenen en een vuurwerkevenement in Maarssen nabij de Oostelijke Vechtplassen.
  Elephants of democracy : an unfolding process of resettlement in the Limpopo National Park
  Milgroom, J. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Leeuwis; Ken Giller, co-promotor(en): J.L.S. Jiggins. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732699 - 322
  nationale parken - natuurbescherming - ontwikkelingsprojecten - politiek - natuurbeleid - wildbescherming - invloeden - inheemse volkeren - bevolkingsverplaatsing - zuid-afrika - zimbabwe - mozambique - national parks - nature conservation - development projects - politics - nature conservation policy - wildlife conservation - influences - indigenous people - resettlement - south africa - zimbabwe - mozambique
  The proposed paper will focus on the process of displacement taking place in the context of the creation of the Limpopo National Park in Mozambique. This park is part of the Great Limpopo Transfrontier Park, which also includes the Kruger National Park (South Africa) and Gonarezhou National Park (Zimbabwe). The creation of the Limpopo National Park – which involved the translocation of more than 3000 animals from Kruger park to Limpopo park, including more than a hundred elephants – is strongly associated by some local residents with political developments following the cease-fire in 1992 and the increased regional cooperation since South Africa’s transition to democracy in 1994. The paper will describe how the establishment of the larger transfrontier park resulted in pressure on the Mozambican government to favour the model of a national park over other conservation options that might have better accommodated the interests of local communities. About 26 000 people are currently living in the Limpopo National Park; about 6000 of whom are in the process of being resettled to an area southeast of the park. The Mozambican government and donors funding the creation of the park have maintained that no forced relocation will take place. However, the pressure created by restrictions on livelihood strategies resulting from park regulations, and the increased presence of wildlife has forced some communities to ‘accept’ the resettlement option. The paper will describe the negotiation process about alternative locations and compensation packages for the communities to be resettled, involving park officials, local and international NGOs, and communities. An analysis will be presented of the power struggles between those parties, but also of the internal contradictions and conflicts that each of the parties experience. Furthermore, an often neglected aspect will be explored, namely that of the possible consequences of resettlement for the hosting communities outside of the park
  "Het G-7- akkoord is de oplossing voor het ganzenprobleem"
  Melman, Dick - \ 2012
  geese - wildlife conservation - agri-environment schemes - farmers' attitudes - nature conservation - cooperation
  A Proposal Towards a Dutch Caribbean Marine Mammal Sanctuary
  Debrot, A.O. ; Witte, R.H. ; Scheidat, M. ; Lucke, K. - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C149/11) - 153
  zeezoogdieren - natuurreservaten - beschermde gebieden - wildbescherming - caribische zee - nederlandse wateren - nederlandse antillen - marine mammals - nature reserves - reserved areas - wildlife conservation - caribbean sea - dutch waters - netherlands antilles
  Based on the goals set forth in the Dutch Biodiversity Policy Programme, The Netherlands has a traditionally strong commitment to protect biodiversity and marine mammals both internationally and in its own national and Kingdom waters. Last year the responsible ministry, namely the Netherlands Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I), developed a management plan for the biological resources of the recently declared Dutch Caribbean Exclusive Economic Zone. The Dutch Caribbean EEZ was formally declared on June 10, 2010, and amounts to more than 90.000 km2 of diverse tropical marine habitats. One of the key ambition coming forth from that plan was to develop a Dutch Caribbean Marine Mammal Sanctuary (MMS). This report provides the necessary review and background on which to base such an endeavour. Our updated review establishes beyond doubt that the Dutch Caribbean EEZ has a rich and diverse marine mammal fauna which merits more extensive protection. Even though the fauna is only poorly known, based almost exclusively on incidental sightings and strandings, it amounts to a minimum of 19 marine mammal species, and possibly up to more than 30. Without exception, all documented species appear on protected species lists of one or more treaties ratified by the Kingdom, and/or its constituent countries. Large differences are apparent between the leeward and windward sectors of the Dutch Caribbean EEZ, both in terms of species composition and conservation issues. Throughout the region, cetaceans are playing an increasingly important role in island economies as an important natural attraction for eco-based recreation and tourism, and in this respect the Dutch Caribbean also possesses major potential. We here propose the establishment of a MMS as the cornerstone to sustainable conservation and management of these charismatic animals. Ecological arguments for the establishment of habitat protection by means of the concept of sanctuaries are outlined, as are the many environmental issues that would eventually need to be addressed within the sanctuary. Legal designation of a marine mammal sanctuary (MMS) would form the first and most important step which provides the framework for all broader (international cooperation) and in depth (knowledge and conservation development) initiatives. Once established, the fuller implementation of a marine mammal sanctuary should be seen as a gradual process, involving development of knowledge, policy, rules and regulations, public and stakeholder participation. In this the Netherlands would follow and importantly reinforce the efforts of other nations who have already established MMS’s within the region. Favourable pre-conditions for the establishment of a MMS in the Dutch Caribbean include the fact that a) all cetaceans are already have a legal status in the Dutch Caribbean EEZ which calls for actual protection, b) the most deleterious fishing practices are already significantly limited and controlled within Kingdom waters, c) the key enforcer, namely the Coastguard, is already strongly present (largely due to other reasons), d) the islands generally have a strong tradition of marine protected areas in coastal habitat, e) the incremental costs for research and enforcement needed to establish a sanctuary is modest, f) public support is high, thanks to the generally high level of development and awareness of the public, g) indigenous fishery practices do not conflict with cetacean conservation, and h) whale watching interests are only in their infancy. We conclude our review by proposing the following key action points to establishing a MMS: a) Legal designation of the EEZ (one or both sectors) as MMS, along with establishment of legal guidelines for interacting with cetaceans (whale watching). b) Establish bonds of cooperation with sister sanctuaries in the region (France, USA, Dominican Republic), (e.g. regional stranding and sightings data network). c) Conduct baseline quantitative surveys of cetacean distribution and assessments in light of sources of deleterious sound sources and risks of vessel strikes. d) Review and adapt existing national and insular legal frameworks to improve these, preferably by developing separate and standardized marine mammals legislation. e) Develop information systems to promote the development of a whale (cetacean) watching industry. f) Train and equip marine parks and island veterinarians to conduct elementary autopsies and collect basic stranding specimens for analysis of causes of mortality, contamination levels and genetics, and link them to international academic institutions who will accept and analyse the specimens in regional context. g) Develop species action plans (e.g. humpback). h) Conduct cetacean surveys and management reviews every 5 years to assess marine mammal status and conservation progress.
  African winter population trends of European waterbirds : the identification of critical sites and the effectiveness of Ramsar and IBA site designation for the conservation of migratory waterbirds
  Kleijn, D. ; Nagy, S. ; Delany, S. ; Nasirwa, O. ; Dodman, T. ; Goedhart, P.W. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2148) - 30
  watervogels - winter - vogeltrek - wildbescherming - populatiedynamica - afrika - europa - vogels - monitoring - waterfowl - winter - bird migration - wildlife conservation - population dynamics - africa - europe - birds - monitoring
  IBA = important bird area
  Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen : overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid voor steenuilen in de Waalsprong
  Blitterswijk, H. van; Jacobs, F.H.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1971) - 22
  uilen - wildbescherming - natuurbeschermingsrecht - natuurcompensatie - gelderland - nederland - betuwe - expansie - stedelijke gebieden - owls - wildlife conservation - nature conservation law - nature compensation - gelderland - netherlands - betuwe - expansion - urban areas
  Uitbreiding van de stad Nijmegen, ten noorden van de Waal, en maatregelen ter behoud van habitat van roofvogels.
  Inventarisatie van faunaschade in 10 grote akkerbouwgewassen
  Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)3 maart.
  akkerbouw - bouwland - oogstschade - vogels - fauna - wildbescherming - inventarisaties - financieren - arable farming - arable land - crop damage - birds - fauna - wildlife conservation - inventories - financing
  Faunaschade is in de akkerbouw een groot probleem en volgens de praktijk wordt faunaschade niet altijd of maar gedeeltelijk vergoed. Op verzoek van het Productschap Akkerbouw is daarom eerst een inventarisatie van de faunaschade uitgevoerd. Doel van deze inventarisatie is om in beeld te brengen welke informatie beschikbaar is over de financiële gevolgen van wildschade voor de qua areaal 10 belangrijkste akkerbouwgewassen en de achterliggende regels voor schadevergoeding.
  Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en Brandganzen
  Kleijn, D. ; Bos, D. - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010). - ISSN 0024-1520 - p. 64 - 67.
  ganzen - vogels - onvolwassenheid - wildbescherming - populatiedynamica - graslanden - weidevogels - geese - birds - juvenility - wildlife conservation - population dynamics - grasslands - grassland birds
  De voor Nederland zo typerende natte graslanden van het laagveen- en zeekleigebied worden momenteel bevolkt door twee karakteristieke groepen vogels. Hun habitatvoorkeur komt sterk overeen, maar voor het overige verschillen ze duidelijk van elkaar. De in hun broedseizoen van dierlijk voedsel afhankelijke weidevogels gaan sterk in populatieomvang achteruit
  Black-tailed Godwits in West African winter staging areas : habitat use and hunting-related mortality
  Kleijn, D. ; Kamp, J. van der; Monteiro, H. ; Ndiaye, I. ; Wymenga, E. ; Zwarts, L. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2058) - 32
  vogels - limosa limosa - overwintering - natte rijst - wildbescherming - habitats - bevolkingsafname - jagen - west-afrika - guinee-bissau - gambia - senegal - nederland - weidevogels - vogeltrek - birds - limosa limosa - overwintering - flooded rice - wildlife conservation - habitats - population decrease - hunting - west africa - guinea-bissau - gambia - senegal - netherlands - grassland birds - bird migration
  The persistence of the Dutch Black-tailed Godwit population depends largely on high adult survival. Adult survival may be influenced by hunting pressure and land use change in the wintering area, the West African coastal zone. Here we examine hunting pressure on and habitat use of Black-tailed Godwits in West African rice-growing areas. The Black-tailed Godwit is exposed to hunting throughout the core wintering area in West Africa but hunting related mortality does not seem to be the main driver of the ongoing population decline. Habitat use of godwits seems to be governed by the availability of their preferred habitat: (man-made) bare wet soil which is consecutively available in different parts of West Africa throughout the entire wintering period.
  Ganzen in de lage landen
  Ebbinge, B.S. ; Voslamber, B. ; Wesselius, M. ; Hooijmeijer, J. ; Reest, P. van der; Schimmel, I. - \ 2010
  De Levende Natuur 111 (2010)1. - ISSN 0024-1520 - p. 76 - 79.
  ganzen - populatiedynamica - wildbescherming - graslanden - begrazing - geese - population dynamics - wildlife conservation - grasslands - grazing
  Het gaat goed met de ganzen in de Lage Landen. Vrijwel alle soorten zijn, sinds het verschijnen van het vorige themanummer in 1987, in aantal toegenomen. Brandgans (Branta leucopsis) en grauwe gans (Anser anser) zijn spectaculair toegenomen en zijn in enkele decennia tijd van zeldzame bezoekers zelfs tot gewone broedvogels geworden. In dit themanummer wordt echter ook de keerzijde van deze toename van zowel overwinterende ganzen als het langere verblijf van broedganzen in het voorjaar belicht
  Faunaschade; Inventarisatie bij 10 grote akkerbouwgewassen
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 51
  akkerbouw - bouwland - oogstschade - vogels - fauna - wildbescherming - inventarisaties - financieren - arable farming - arable land - crop damage - birds - fauna - wildlife conservation - inventories - financing
  In dit verslag wordt weergegeven welke informatie beschikbaar is betreffende de financiële gevolgen van faunaschade voor de qua areaal 10 belangrijkste akkerbouwgewassen. Hiervoor zijn de cijfers van het Faunafonds gebruikt. Deze opdracht is uitgevoerd voor het Productschap Akkerbouw. Uit de gegevens blijkt dat de grauwe gans met 42% de grootste schadeveroorzaker is. Wordt er naar het areaal dat beschadigd is gekeken dan is dit 38%. Ganzen (grauwe gans, brandgans, kolgans, rotgans en smient) veroorzaken 79% bedrag dat getaxeerd wordt. Wordt er naar het areaal dat beschadigd is gekeken dan betreft dit 81%. Voor een tegemoetkoming van het Faunafonds bij schade is het van belang dat men weet welke soorten ganzen er op een perceel aanwezig zijn. Niet alle schade aan ganzensoorten bijv. Nijlgans, Canadese gans en soepgans, wordt uitgekeerd. Qua gewas is wintertarwe het gewas met de meeste schade (62%). 72% van het areaal dat beschadigd is, is wintertarwe. De uitgekeerde schade per jaar blijkt iets meer dan 1,6 miljoen. Het areaal met schade was in 2007 7450 en in 2008 7150 ha. In werkelijkheid is dat meer, want niet alle schade wordt opgegeven en niet alle faunasoorten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming
  Faunabeheerplan Noord-Holland 2009 : beoordeling damhert
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1930) - 30
  damherten - wildbescherming - jagen - overheidsbeleid - nederland - fauna - populatiedichtheid - noord-holland - fallow deer - wildlife conservation - hunting - government policy - netherlands - fauna - population density - noord-holland
  De aandacht gaat uit naar de betrouwbaarheid van gebruikte getallen in het faunabeheerplan. Gegevens, die nodig zijn voor de afweging voor populatiebeheer
  Beknopt overzicht van kennis en onderzoek naar bijvangst van bruinvissen in de visserij in Nederland
  Couperus, A.S. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C060/09) - 27
  visserij - nadelige gevolgen - vangstsamenstelling - phocoena - visserijbeheer - wildbescherming - mariene gebieden - bijvangst - fisheries - adverse effects - catch composition - phocoena - fishery management - wildlife conservation - marine areas - bycatch
  De afgelopen jaren zijn enkele honderden bruinvissen per jaar aangespoeld aan de nederlandse kust, met name in de voorjaarsperiode. Sinds halverwege de jaren negentig is het aantal strandingen sterk toegenomen met een voorlopige piek in 2006. In dit rapport wordt ingegaan op de populatie van de bruinvis, in hoeverre de huidige sterfte deze populatie zouden kunnen bedreigen, en in hoeverre er een relatie gelegd kan worden tussen strandingen en visserij. Het onderzoek is verricht op verzoek van de Tweede Kamer
  Veluws wild mag gaan zwerven
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)mei. - p. 8 - 8.
  wild - wildbeheer - wildbescherming - herten - wilde varkens - zwerfdieren - veluwe - wildlife - wildlife management - wildlife conservation - deer - wild pigs - stray animals - veluwe
  Herten, reeën en wilde zwijnen krijgen vrij baan op de Veluwe. Als ze zich tenminste netjes gaan gedragen in hun nieuwe leefgebieden. Alterra ontwikkelde daarom een plan om hun eerste stappen te monitoren.
  Prioriteitstelling onderzoeksvragen weidevogels
  Wymenga, E. ; Foppen, R. ; Melman, T.C.P. ; Snoo, G.R. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra - 17
  graslandbeheer - vogels - wildbescherming - weidevogels - agrarisch natuurbeheer - grassland management - birds - wildlife conservation - grassland birds - agri-environment schemes
  In september 2008 heeft het secretariaat van de Kenniskring aan Alterra verzocht om samen met een aantal leden van de kenniskring een beknopt overzicht te maken van de huidige kennis op het gebied van het Weidevogelonderzoek. Specifiek gewenste acties waren: het opstellen van een overzicht van de bestaande kennis, het organiseren van een bijeenkomst met deskundigen op het gebied van ecologisch weidevogelonderzoek en het opstellen van een notitie met onderzoeksonderwerpen en prioriteiten.
  Compensatievoorstel voor het verlies van leefgebied van beschermde planten en dieren op het ENKA-terrein in Ede en ecologisch protocol voor de werkzaamheden
  Ottburg, F.G.W.A. ; Blitterswijk, H. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1651) - 72
  beschermde soorten - wildbescherming - ecologie - industrieterreinen - flora - fauna - nederland - gelderland - veluwe - natuurcompensatie - protected species - wildlife conservation - ecology - industrial sites - flora - fauna - netherlands - gelderland - veluwe - nature compensation
  De Grondbank Bennekomseweg Ede CV heeft samen met de gemeente Ede een stedenbouwkundig visie opgesteld voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein van ENKA. Alterra heeft in het kader van de Flora- en faunawet in 2005 een natuurtoets uitgevoerd. Hieruit zijn dier- en plantsoorten naar voren gekomen waarvoor men dient te compenseren. Naast compensatie dient men ook rekening te houden met beschermde soorten tijdens de uitvoering van werkzaamheden. In de voorliggende studie worden de compensatievoorstellen en het ecologische protocol voor de werkzaamheden beschreven
  Ecologische dynamiek in een economisch dynamische omgeving : een juridische verkenning van de mogelijkheden om een ecologische en economische dynamiek in kustgebieden te combineren
  Woldendorp, H.E. ; Slim, P.A. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1846)
  flora - fauna - natuurbescherming - wildbescherming - duingebieden - nederland - bedrijventerreinen - natura 2000 - natuurbeschermingsrecht - flora - fauna - nature conservation - wildlife conservation - duneland - netherlands - business parks - natura 2000 - nature conservation law
  Trefwoorden bedrijventerreinen, braakliggende terreinen, embryonale duinen, estuaria, Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn, havens, industrieterreinen, metapopulatie, Natura 2000, Natuurbeschermingswet 1998, Pioniersoorten, Rugstreeppad, tijdelijke natuur, Visdief, Vogelrichtlijn
  Het effect van agrarisch natuurbeheer
  Kleijn, D. - \ 2008
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 25 (2008)3. - ISSN 0169-6300 - p. 120 - 121.
  vogels - wildbescherming - landbouw - agrarisch natuurbeheer - weidevogels - beleidsevaluatie - birds - wildlife conservation - agriculture - agri-environment schemes - grassland birds - policy evaluation
  Agrarisch natuurbeheer heeft tot doel de karakteristieke natuurwaarden van het boerenland te beschermen. De voornaamste aandachtsoorten zijn weidevogels als grutto, scholekster, en kievit. Grootschalig evaluatieonderzoek, twintig jaar na invoering, toont aan dat het agrarisch natuurbeheer niet heeft geleid tot positieve effecten op weidevogeldichtheden in het boerenland
  Vuurwerk & vogels : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse vogelrichtlijngebieden
  Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1694)
  vogels - wildbescherming - vergunningen - publieksevenementen - natuurbescherming - geluidshinder - nederland - noord-brabant - birds - wildlife conservation - permits - spectator events - nature conservation - noise pollution - netherlands - noord-brabant
  Het Vuurwerkbesluit van 16 januari 2004 geeft aan dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk niet door particulieren mag worden gedaan (behalve oudejaarsdag). Bij het houden van een vuurwerkevenement in of in de omgeving van een Brabants Vogelrichtlijngebied waarbij een verstorend effect kan optreden, moet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd. Deze studie geeft aan: 1. welke afstanden gewenst zijn tot het vogelgebied; 2. voor de diverse categorieën vuurwerk de verwachte verstoringen voor de vogels
  Necessity : economic impact assessment of changes in fishing gear
  Frost, H. ; Boom, J.T. ; Buisman, F.C. ; Innes, J. ; Metz, S. ; Rodgers, P. ; Taal, C. - \ 2007
  Copenhagen : University of Copenhagen, Institute of Food and Resource Economics (Report / Institute of Food and Resource Economics no. 194) - ISBN 9788792087454
  vistuig - vis vangen - visserij - visserijbeheer - economische impact - beoordeling - wildbescherming - fishing gear - fishing - fisheries - fishery management - economic impact - assessment - wildlife conservation
  Juridica; Verhekking
  Kistenkas, F.H. - \ 2007
  Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)10. - ISSN 1572-7610 - p. 25 - 25.
  wildbescherming - wild - migratie - hekken - wildlife conservation - wildlife - migration - fences
  Met name op de Veluwe speelt momenteel het probleem van de 'verhekking' Aan roodwild, zwartwild maar ook andere dieren wordt met gevaarlijke of onoverbrugbare rasters de doorgang versperd. Vanuit de natuurbeschermingswetgeving lijkt huer moeilijk iets tegen te doen. Er zijn immers heel veel verschillende natuurgebieden met elk hun eigen regelgeving
  Optimising investments from elephant tourist revenues in the Maputo Elephant Reserve, Mozambique
  Boer, W.F. de; Stigter, J.D. ; Ntumi, C.P. - \ 2007
  Journal for Nature Conservation 15 (2007)4. - ISSN 1617-1381 - p. 225 - 236.
  wildlife conservation - african elephant - protected areas - incentives - management - people - zambia - damage - kenya
  Private enterprises are active in conservation initiatives in Africa. Some of these enterprises have long-term licences for the development of conservation areas. The motivation of these organisations to participate in conservation is ultimately determined by the economic output of their activities. An electric fence is being constructed in the Maputo Elephant Reserve, Mozambique. A costs-benefit analysis was carried out, in order to assist in the optimisation of the management activities of the elephant population, based on elephant population size, fence costs, crop raid costs, elephant poaching, and benefits derived from tourism (game-viewing and hunting). Tourist numbers increased with increasing elephant density through a concave utility function. Optimal harvest/hunting strategies were calculated from optimal control theory, using dynamic optimisation (Pontryagin's Maximum Principle). Poaching and raid costs could be compared to fence construction costs at different elephant population sizes. Costs generated through elephant poaching and elephant crop raid costs were higher than fence construction costs at a population size >100. Elephant hunting was a less favourable activity, economically and ecologically, than elephant viewing, due to the large game-viewing profits per elephant. Only if the licence fee increases from US$6500 to 28,500 would hunting become attractive, although ecological and economical constraints would probably prevent the development of hunting activities in the area. The assumed resource price of elephant (US$5000) was lower than the marginal value derived from tourism, indicating that elephants should be bought until the maximum stocking rate is reached.
  Kamervraag discards in de Nederlandse visserij
  Overzee, H.M.J. van; Quirijns, F.J. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen Imares C101/07) - 36
  visserij - vis vangen - nadelige gevolgen - visserijbeheer - wildbescherming - mariene gebieden - zoet water - bijvangst - discards - fisheries - fishing - adverse effects - fishery management - wildlife conservation - marine areas - fresh water - bycatch - discards
  Discards zijn vangsten die overboord worden gegooid. Naast doelsoorten worden in de visserij ook organismen gevangen die ongewenst zijn. Gevangen organismen kunnen ongewenst zijn als, omdat ze onder de maat zijn; of als er geen markt voor is. De overlevingskans van de discards is afhankelijk van meerdere factoren. Het vistuig, de omgevingsomstandigheden,de soort en de trekduur spelen allemaal een belangrijke rol. Dit rapport geeft een overzicht van alle typen commerciële visserijen die onder Nederlandse vlag vissen en, waar beschikbaar, de omvang en samenstelling van de vangsten van discards voor de periode 2003-2007. Tevens wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de bijvangsten van bruinvissen. Daarnaast komen achtereenvolgens aan bod: fuikenvisserij, staand want visserij, boomkorvisserij, pelagische vriestrawler visserij, bordenvisserij, garnalenvisserij, zegenvisserij, snurrevaadvisserij, spanvisserij, schelpdiervisserij (namelijk: mossel-, oester-, mesheften-, kokkelvisserij)
  Het gaat goed met de korenwolf!
  Haye, M.J.J. la; Bakker, T. ; Noorden, B. - \ 2006
  Zoogdier 17 (2006)1. - ISSN 0925-1006 - p. 7 - 10.
  wildbescherming - natuurbescherming - hamsters - bedreigde soorten - limburg - wildlife conservation - nature conservation - hamsters - endangered species - limburg
  De hamster of korenwolf stond aan het eind van de vorige eeuw in Nederlands Limburg op het punt van uitsterven. Als laatste redmiddel werden in 1999 vijftien dieren bij Heer gevangen om als basis te dienen voor een fokprogramma. Enkele jaren later werd in het zelfde gebied de laatste bewoonde hamsterburcht gevonden. In hetzelfde jaar werd gestart met de herintroductie van hamsters uit het fokprogramma. En die hebben hun kans gegrepen
  NOU seminar: Birds of agricultural areas / Nederlandse Ornithologische Unie: themadag 'vogels van het agrarisch gebied'
  Bijlsma, R. ; Kleijn, D. ; Koffijberg, K. ; Teunissen, W. ; Kragten, S. ; Oosterveld, E. ; Schekkerman, H. ; Vickery, J. - \ 2006
  Limosa 79 (2006)2. - ISSN 0024-3620 - p. 71 - 76.
  vogels - wildbescherming - populatiedichtheid - bedreigde soorten - birds - population density - wildlife conservation - endangered species
  Het gaat bijzonder slecht met veel vogels van het agrarisch gebied. Zowel weidevogels als akkervogels staan zwaar onder druk. Vogelbescherming Nederland, SOVON en de Ornothologische Unie hielden een studiedag in Leiden (maart 2006). Dit artikel doet verslag van (onderzoeks)bevindingen vanuit CML, SOVON, Alterra, Radboud Universiteit en Altenburg & Wymenga
  Weidevogelbeheer bij agrariërs en terreinbeheerders
  Egmond, P.M. van; Koeijer, T.J. de - \ 2006
  De Levende Natuur 107 (2006)3. - ISSN 0024-1520 - p. 118 - 120.
  natuurbescherming - vogels - wildbescherming - monitoring - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - birds - wildlife conservation - monitoring - agri-environment schemes
  Milieu- en Natuurplanbureau heeft in samenwerking met SOVON en CBS drie vormen van natuurbeheer met elkaar vergeleken: terreinbeheer; particulier natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Er is gekeken naar: deelname bereidheid, ecologie en de kosten. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd of de Rijksoverheid met het gewijzigde beleid daadwerkelijk meer draagvlak zal krijgen en of de kosten lager worden. Eén van de onderwerpen van het onderzoek waren de weidevogels
  Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer
  Schekkerman, H. ; Eerden, M.E. van; Rijn, S. van; Roos, M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1363) - 95
  vogels - milieueffect - wildbescherming - stedelijke planning - nederland - amsterdam - birds - environmental impact - wildlife conservation - urban planning - netherlands - amsterdam
  De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer, grenzend aan het Vogelrichtlijngebied (SBZ, Natura 2000 gebied) IJmeer, de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te worden beschermd, (2) verkend welke invloed IJburg II op deze waarden zal hebben en of daarbij sprake is van significante gevolgen in het kader van de Vogelrichtlijn, en (3) aangegeven welke mitigerende maatregelen de verstorende effecten van IJburg II kunnen voorkomen. Het rapport zal mede de basis vormen onder een nieuwe versie van het bestemmingsplan voor IJburg II, die vervolgens aan een `passende beoordeling¿ in het kader van de NB-wet 1998 zal worden onderworpen
  Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters
  Beek, M. van der; Ligtenberg, H. ; Haye, M.J.J. la - \ 2006
  Natuurhistorisch Maandblad 95 (2006)12. - ISSN 0028-1107 - p. 257 - 261.
  wildbescherming - hamsters - diergedrag - nesten - monitoring - limburg - wildlife conservation - hamsters - animal behaviour - nests - monitoring - limburg
  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek gedaan naar de overwintering van hamsters in gebieden met verschillend beheer. Dit artikel geeft inzicht in het voorkomen van burchten in Limburg
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.