Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 21 - 40 / 156

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==working conditions
Check title to add to marked list
Analysis of the Soybean debate : a case study on the debate about labor conditions in Brazil
Greco, F.M. ; Bindraban, P.S. ; Stattman, S.L. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 292) - 46
Glycine max - sojabonen - landgebruik - grondeigendom - arbeidsomstandigheden - Brazilië - dynamiek van het ruimtegebruik - grondrechten - Glycine max - soyabeans - land use - land ownership - working conditions - Brazil - land use dynamics - land rights
Stofniveau biologische varkensstal onveilig hoog
Winkel, A. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
V-focus 2009 (2009)12. - ISSN 1574-1575 - p. 35 - 36.
varkenshouderij - varkens - varkensstallen - strooisel - stofbestrijding - stof - biologische landbouw - gezondheidsbevordering - arbeidsomstandigheden - dierenwelzijn - fijn stof - pig farming - pigs - pig housing - litter (plant) - dust control - dust - organic farming - health promotion - working conditions - animal welfare - particulate matter
Biologische varkenshouders werken vaak langdurig in de stal vanwege de grote zorg voor de dieren. Daarnaast is strooisel een vereiste in de biologische varkenshouderij. Dit leidt ertoe dat biologische varkenshouders aan hoge stofconcentraties worden blootgesteld. Wageningen UR Livestock Research onderzocht samen met biologische varkenshouders hoe hoog de stofbelasting is en hoe zij zich tegen het stof kunnen beschermen
Arbeid op Kleine Biologische bedrijven. Digitale versie
Zwijnenburg, A. ; Ede, F. van; Haagsma, W.K. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO / Rapport ) - 47
biologische landbouw - arbeidskrachten - personeel - personeelsmanagement - toerekenbaarheid - arbeidsomstandigheden - arbeidswetgeving - Nederland - organic farming - labor force - personnel - personnel management - accountability - working conditions - labour legislation - Netherlands
Het doel van deze publicatie is ondernemers inzicht te geven en op weg te helpen in onder andere de wereld van arbo, belasting, arbeidsrecht, aansprakelijkheid rondom verschillende arbeidskrachten. Deze publicatie bevat een verzameling van gegevens over de fiscale en juridische aspecten van het “in dienst” hebben van deze arbeidskrachten. Deze publicatie is in die zin niet bedoeld als handboek waarin alle wet- en regelgeving is beschreven.
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van het droogfiltersysteem StuffNix van Big Dutchman = Measures to reduce fine dust emission from poultry facilities: indicative evaluation of the Stuffnix system of Big Dutchman
Ogink, N.W.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Winkel, A. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 203) - 15
pluimveehouderij - luchtverontreiniging - stofbestrijding - emissie - luchtfilters - dierenwelzijn - arbeidsomstandigheden - fijn stof - poultry farming - air pollution - dust control - emission - air filters - animal welfare - working conditions - particulate matter
In this study the StuffNix system of Big Dutchman is indicatively evaluated for its ability to remove fine dust from exhaust air. Results are inconclusive and indicate a removal efficiency in the range of 20 to 60%. Further research and validation measurements in practice are needed to determine removal with certainty
Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: reduction from broiler houses by ionization
Cambra-López, M. ; Winkel, A. ; Harn, J. van; Hannink, N. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 215) - 41
pluimveehouderij - vleeskuikens - luchtverontreiniging - stofbestrijding - emissie - ionisatie - dierenwelzijn - arbeidsomstandigheden - fijn stof - poultry farming - broilers - air pollution - dust control - emission - ionization - animal welfare - working conditions - particulate matter
In this study the effect was determined of a commercially available air ionization system on the reduction of airborne dust in a broiler house. Results showed a reduction, based on particle mass, of 36% and 10% for PM10 and PM2.5, respectively
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: labproef karakterisering van olievernevelaars (druppelgrootte en snelheid) = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses : laboratory study: characterizing oil spraying nozzles (droplet size and velocity)
Aarnink, A.J.A. ; Hattum, T.G. van - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 229) - 7
pluimveehouderij - luchtverontreiniging - stofbestrijding - emissie - vernevelen - vernevelaars - koolzaad - raapzaadolie - druppelgrootte - dierenwelzijn - arbeidsomstandigheden - fijn stof - poultry farming - air pollution - dust control - emission - fogging - mist blowers - rape - rapeseed oil - droplet size - animal welfare - working conditions - particulate matter
Two spraying nozzles have been studied with respect to droplet size and velocity of the sprayed rapeseed oil depending on the applied liquid and air pressures. For the nozzle with a wide angle round spray the air pressure should be lower than the oil pressure and should be in the range of 1.5 and 2.5 bar. For the flat spray nozzle the variation in droplet size is small and the oil and air pressure may vary between 2.0 and 3.0 bar
Project zuivering fruittransportwater van start
Vliet, H. van; Wenneker, M. ; Koning, S. - \ 2009
De Fruitteelt 99 (2009)20. - ISSN 0016-2302 - p. 17 - 17.
fruitteelt - fruitgewassen - sorteermachines - zuiveringsinstallatie - pesticidenresiduen - arbeidsomstandigheden - fruit growing - fruit crops - sorters - clarifiers - pesticide residues - working conditions
De behandeling of zuivering van het transportwater uit fruitsorteerinstallaties staat centraal in het project 'Zuivering van Fruittransportwater' dat in april van start is gegaan. Dit project met een looptijd van twee jaar heeft als randvoorwaarde dat de toegepaste zuiveringstechieken de arbeidsomstandigheden niet mogen aantasten. Bovendien moet de oplossing bedrijfseconomisch verantwoord zijn
Zijn veehouders met een melkrobot gezonder?
Dooren, H.J.C. van - \ 2008
V-focus 5 (2008)1. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
melkveehouderij - machinaal melken - robots - arbeidsomstandigheden - gezondheid op het werk - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - machine milking - working conditions - occupational health - farm management - farm labour
In het kader van het 'arboconvenant voor de agrarische sectoren' heeft ASG Veehouderij tussen 2004 en 2006 een onderzoek uitgevoerd naar het effect van automatisch melken op de fysieke en mentale belasting en gezondheid van de ondernemer. Ook is gekeken naar welke rol de persoonlijkheid speelt bij afwegingen en keuzes rondom een automatisch melksysteem
Mentale gezondheid en werk : zingeving bevlogenheid motivatie werkplezier : verslag 3e themacongres Gezondheidsmanagement, Bedrijf in Beweging 13 maart 2008
Raaijmakers, T. ; Vaandrager, L. ; Baart, P. ; Cappelleveen, C. van; Hofstee, M. - \ 2008
Amersfoort : WUR/IHMQ/B&R/Lifeguard - 32
gezondheid op het werk - arbeid (werk) - arbeidsvoldoening - arbeidsomstandigheden - gezondheidsbeleid - gezondheid - occupational health - labour - work satisfaction - working conditions - health policy - health
Samenvatting van het congres Gezondheidsmanagement Bedrijf in Beweging. Met per sessie een kort verslag. Hoe zorgt de werkgever ervoor dat de medewerkers gezond blijven en hun werk goed kunnen blijven doen? En wat kunnen medewerkers hier zelf aan doen? Welke rol spelen bevlogenheid, werkplezier, motivatie en zingeving voor werkenden daarin?
Stuifmeelreductie door hommels bij paprika in kassen : pilotproef
Blacquière, T. ; Cornelissen, B. ; Donders, J.N.L.C. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bijen - 34
stuifmeel - paprika's - capsicum annuum - bombus - allergieën - mens - arbeidsomstandigheden - landbouwkundig onderzoek - vruchtgroenten - glastuinbouw - pollen - sweet peppers - allergies - man - working conditions - agricultural research - fruit vegetables - greenhouse horticulture
Stuifmeel van paprika veroorzaakt veel allergische klachten. Het is een typisch voorbeeld van een beroepsallergie. De klachten zijn jeuk, niezen en loopneuzen, terwijl ook een trend naar een verminderde longfunctie is geconstateerd. In eerder onderzoek verminderde de inzet van honingbijen in de kas de blootstelling van de medewerkers aan het stuifmeel. Dat resulteerde in minder klachten. Nu is onderzocht of dit weghalen ook door hommels kan worden gedaan. Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT) en het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Syngenta Bioline Bees sponsorde de hommels. De proef is uitgevoerd op het paprikabedrijf 4 evergreen in Steenbergen (NB). Uit het onderzoek blijkt dat het weghalen van stuifmeel zelfs beter gaat met hommels dan met honingbijen. Tien volkjes per hectare is voldoende.
Arbeid in de biologische varkenshouderij
Vermeer, H.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2007
BioKennis bericht Varkensvlees 2 (2007). - 4
biologische landbouw - varkenshouderij - huisvesting, dieren - stallen - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - organic farming - pig farming - animal housing - stalls - working conditions - organization of work - farm labour
Op biologische varkensbedrijven kost het schoonhouden en reinigen van hokken veel tijd. Dit vergt een hoge fysieke belasting. Biologische varkenshouders en onderzoekers hebben samen nagedacht over de ideale plaatsing van de stallen en de inrichting van de hokken. Mechanisatie, minder verplaatsingen en kleinere smalle hokken verminderen de werkbelasting.
Optimalisatie rooisorteercombinatie voor vruchtbomen
Schreuder, S.A.M.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Meijer, H. - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2006-36) - 35
vruchtbomen - rooimachines - sorteermachines - optimalisatie - arbeidsomstandigheden - fruit trees - crop lifters - sorters - optimization - working conditions
Optimalisatie rooi-sorteercombinatie voor vruchtbomen
Schreuder, S.A.M.M. - \ 2007
De Fruitteelt 97 (2007)43. - ISSN 0016-2302 - p. 13 - 13.
fruitteelt - vruchtbomen - kwaliteit - plantmateriaal - rooimachines - sorteerders - houding t.o.v. werk - arbeidsomstandigheden - onderzoeksinstituten - fruit growing - fruit trees - quality - planting stock - crop lifters - graders - attitudes to work - working conditions - research institutes
Onderzoek door PPO en AFSG naar mogelijkheden om de rooi-sorteercombinatie van vruchtbomen te optimaliseren, heeft interessante verbeterpunten op het gebied van werkhouding opgebracht. Daarnaast heeft het onderzoek enkele suggesties opgeleverd om de kwaliteit van vruchtbomen te verbeteren
Effect van verdoofd castreren van biologische biggen op de dierenartskosten en arbeidsbelasting van de varkenshouder
Eijck, L. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kiezenbrink, M. ; Vink, A. - \ 2007
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)12. - ISSN 0040-7453 - p. 476 - 479.
castratie - bedwelmen - biggen - kostenanalyse - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - richtlijnen (guidelines) - dierenartsen - dierenwelzijn - biologische landbouw - castration - stunning - piglets - cost analysis - working conditions - organization of work - guidelines - veterinarians - animal welfare - organic farming - pain - responses
We studied the costs of the veterinarian and physical work load for the farmer of anaesthetizing piglets before surgical castration compared with castration without anaesthesia on seven organic pig farms. Based on experiences from farmers and veterinarians in Norway a protocol 'Castration with anaesthesia' was formulated. This protocol was tested on the Experimental Farm at Raalte and then applied on six organic pig farms. By means of video recording it was measured how much time it takes to castrate and anaesthetize the piglets. The veterinarian anaesthetized the piglets with lidocame. The work load for the farmer was measured by scoring the physical load for the back and the upper limbs. It took 142 and 81 seconds per litter, respectively, to castrate and anaesthetize the piglets. The waiting time between anaesthesia and castration varied from 10 to 20 minutes on the six farms. Based on these measurements, it was calculated that the costs of the veterinarian (excluding call out fee) of anaesthetizing piglets are is an element of 1.73 per litter with five boars. The costs of lidocaine are is an element of 0.25 per litter with five boars. The costs per kg organic pig meat are is an element of 0.012. The farmers and their veterinarians were asked to react on some theses. They all agreed that the pig farmer should perform the anaesthesia with lidocaine. Anaesthetizing piglets before castration did not affect the physical load for the back and the upper limbs of the pig farmer.
Analyse van de blootstelling aan trillingen bij gebruik van landbouwtrekkers = Analysis of the exposure to whole-body and hand-arm vibrations using agricultural tractors
Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2007
Bennekom : ErgoLab Research (Rapport / ErgoLab Research 2007-02) - ISBN 9789085851547
trilling van het hele lichaam - trekkers - rijgemak - ergonomie - arbeidsomstandigheden - whole body vibration - tractors - ride comfort - ergonomics - working conditions
European and Dutch legislation define maximum values, i.e. action values and limit values, for whole-body vibration (WBV) and hand-arm vibration (HAV) to which employees may be exposed on a working day. The present research aimed to make an estimation of the daily exposure to WBV and HAV when using agricultural tractors during their normal working activities. In addition, it was investigated to which extent exposure can be influenced actively by the driver by his/her choice of different unevenness of surface, driving speed, tyre inflation pressure, tyre type or tractor type.
Eindrapportage project 'Stap voor stap naar een goede taakroulatie!'
Kamps, M. ; Vermeulen, P.C.M. - \ 2007
De Meern : Colland-Stigas - 14
arbeidsomstandigheden - beroepskwalen - werkplanning - nederland - working conditions - occupational disorders - work planning - netherlands
Binnen de glastuinbouw bestaat het grootste deel van de werkzaamheden uit een beperkt aantal taken: planten, gewasverzorging, oogsten en veiling klaarmaken. Daardoor is het merendeel van de werkzaamheden kort cyclisch en repeterend van aard. Het langdurig uitvoeren van dezelfde kort cyclische werkzaamheden geeft een grote kans op overbelasting van de rug en ledematen. Dit betekent dat de kans op gezondheidsklachten vergroot is. Roulatie over werkzaamheden leidt, mits dit andere bewegingen en houdingen tot gevolg heeft, tot minder eenzijdige belasting en kan daarmee de kans dat klachten optreden verminderen. Daarnaast kan taakroulatie de variatie in het werk groter maken en daarmee de motivatie van de medewerkers vergroten. Doel van het project is de eindresultaten van het rapport Taakroulatie in de glastuinbouw (PPO/A&F 2004) te vertalen naar een praktische toepasbare werkvorm binnen glastuinbouwbedrijven
Work is gaming: Work-life balance in de glastuinbouw van 2030
Pekkeriet, E.J. ; Jonge, J. de; Bruins, M.A. - \ 2007
Utrecht/Bleiswijk : Innovatienetwerk/SIGN (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 07.2.163) - ISBN 9789050593403 - 79
houding t.o.v. werk - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - tuinbouw - innovaties - glastuinbouw - attitudes to work - labour - working conditions - horticulture - innovations - greenhouse horticulture
De glastuinbouw in Nederland heeft de afgelopen 25 jaar grote ontwikkelingen doorgemaakt. Naast veranderingen in de schaalgrootte, teelttechniek en procesinnovaties is er ook meer aandacht voor ICT, marketing, logistiek en ketenbenadering. Met meer dan 127.000 arbeidskrachten wordt in de glastuinbouw nog steeds veel handmatig werk verzet. De aansturing hiervan is complexer geworden. De arbeid is veelal laaggeschoold, kort cyclisch, kent piekbelasting en wordt vaak gezien als monotoon. Productie verschuift naar landen waar lonen lager liggen, maar veel meer nog wordt aantrekkelijke productiecapaciteit geïmporteerd. Maar is dat over 25 jaar nog zo? Is er in 2030 sprake van een kas zonder arbeid? Of van arbeid zonder zweet? Deze notitie probeert vanuit huidige trends, de sitiuatie te beschrijven zoals die in 2030 zou kunnen zijn. De jeugd van nu groeit op met gaming, heeft contact met vrienden in een virtuele wereld en wordt gestimuleerd om te ondernemen en te ontwikkelen. Over 25 jaar maken zij de dienst uit. Op alle niveaus is de medewerker meer zijn eigen ondernemer aan het worden. Huidige robotontwikkelingen laten zien dat de belangrijkste arbeidshandelingen van dit moment in de toekomst gemechaniseerd kunnen worden. Een aandeel laaggeschoolde arbeid zal plaatsmaken voor technisch en hoger geschoold personeel. Maar ook nieuwe laaggeschoolde functies komen ervoor in de plaats, zoals het schoonhouden van productieomgevingen en een ombuiging van fysieke arbeid naar meer scanfuncties. Van hand- naar hoofdarbeid
Minder tillen in de bloembollen- en bolbloementeelt
Roelofs, P.F.M.M. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Wildschut, J. ; Diepen, M. van - \ 2007
arbeid (werk) - landbouwsector - bloembollen - arbeidsomstandigheden - optillen - fysieke belasting - labour - agricultural sector - ornamental bulbs - working conditions - lifting - physical pressure
Ergonomische adviezen bij de ontwikkeling van uniform fust voor bloemenbollen = Ergonomic advices concerning standardized flower bulbs crates
Roelofs, P.F.M.M. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Diepen, M. van; Looije, A.A.J. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 29) - 35
bloembollen - arbeid (werk) - ergonomie - arbeidsomstandigheden - optillen - pallets - fysieke belasting - ornamental bulbs - labour - ergonomics - working conditions - lifting - pallets - physical pressure
In 2006 a study is done to generate ergonomic advices with respect to the design of a standardized crate that is to be used in flower bulb cultivation and flower bulb trade. Reason for this study was an earlier AKK study, which concluded that standardisation of the crates will reduce costs (particularly for transport) and improve flower bulb quality. Therefore, companies in this sector try to implement standardized crates.The aim of the present study was to give ergonomic advices concerning the layout of these crates, resulting in reduction of the physical load during manual handling of them. Another goal was to satisfy the people who will have to work with the crates, by respecting their wishes and requirements as far as possible.In close cooperation with the manager of the AKK-study, labour-related questions which remained unanswered in that study are inventoried. Further, according to the method `ergonomic design, additional wishes of the people who will have will work with the standardised crates have been formulated. Finally is examined how the inventoried requirements and wishes can be fulfilled. For that purpose the questions were answered, based on literature reviews, measurements and expertise.Some of the most important results are that:Physical load is lower during the lifting of 40x60 cm crates than during the lifting of 50x75 cm crates with the same weight.The physical load during the lifting of low standing crates reduces when the crates (and therefore handles) are as high as possible, but this effect is very small. Since the height of the piles is limited by other factors, no effect of crate altitude on physical load is expected when crates have to be moved from or to a high level. Without the use of special tools the physical load is always too high when piles are higher than 1.70 m. But even in ideal conditions the lifting of 15 or 20 kg crates to an altitude of 1.70 m results in a Lifting Index of 1.1 or 1.4 respectively, what is higher than the health standard.For handles, a dimension of 125x40 mm is recommended. Sharp edges must be avoided and it must be impossible to put sharp objects, such as staples, through the handles.Closed handles prevent that bulbs fall through the handles. Physical load when crates are taken from or placed on a high pile can be reduced al little when these handles are not only at the top of the crates, but also halfway.No large effect of standardisation of the layout of the crates on mechanisation is expected, since nearly all tools do not pick up the crates but grip them. Standardisation of the format (40x60 cm) is important, however, and the sides must be exactly rectangular.For transport in conditioned sea containers (inner width 2.26 or 2.28 m.) 100x120 cm pallets are most suitable. However, physical load during manual piling up of crates on these pallets is higher than when 80x100 cm pallets are used. In both cases the health limits are largely exceeded during manual handling of the crates.If crates with different altitudes must become piled up on the same pallet, tuning of the altitude of the different crates is needed. Good examples are 18 and 24 cm or 16.5 and 22 cm. If it must be possible to read the information on the crates automatically, transponders (chips) are preferred over bar codes. It is recommended to apply a low-frequency system and to give all crates only a unique number. A central database can contain information concerning the contents of all crates.The recommendations in this report answer different questions and some of them can not be combined with some others. For this reason the `ideal crate will be a combination of compromises. Therefore it is recommended - in accordance with the original design of this study to carry out a pilot before choosing definitively for one basic design for the standardized crates. In this pilot all users should be involved, and it is preferred to let them test a number of copies of the aimed types of cask.
Arbeidsomstandigheden bij het aanbrengen en verwijderen van hagelnetten en folie over overkappingen
Peppelman, G. ; Schreuder, S.A.M.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Zuilichem, J.A.A. van - \ 2006
Randwijk : PPO Fruit (PPO-rapporten 2006-20) - 74
fruitteelt - netten - beschermende lagen - afdeklagen - arbeid (werk) - werkorganisatie - kosten - arbeidsomstandigheden - fruit growing - nets - protective coatings - coatings - labour - organization of work - costs - working conditions
PPO project 3261068000
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.